32003R0622Úradný vestník L 089 , 05/04/2003 S. 0009 - 0010


Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 622/2003

zo 4. apríla 2003

o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva zo 16. decembra 2002 [1] a najmä jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1) Od Komisie sa vyžaduje prijať opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v celej Európskej únii, nariadenie je najvhodnejším nástrojom na tento účel.

(2) V súlade s nariadením (ES) č. 2320/2002 a s cieľom zabrániť protiprávnym činom, opatrenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu by mali byť tajné a nemali by byť uverejnené.

(3) Na tento účel je nevyhnutné pripustiť rozdiel medzi letiskami z pohľadu lokálneho hodnotenia rizík. Preto by Komisia mala byť informovaná o letiskách, ktoré sú považované za menej rizikové.

(4) Mala by byť povolená variabilita realizačných opatrení podľa druhu leteckej činnosti. Komisia by mala byť informovaná o prijatých kompenzačných opatreniach na zabezpečenie ekvivalentnej úrovne bezpečnostnej ochrany.

(5) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Toto nariadenie ustanovuje nevyhnutné opatrenia na vykonávanie a technické prispôsobenie spoločných základných noriem týkajúcich sa bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ktoré sú zapracovávané do národných programov bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sú uplatňované tieto definície:

- "Národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva" znamená také predpisy, metódy a postupy, ktoré sú prijaté členskými krajinami podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2320/2002 na zaistenie bezpečnostnej ochrany civilného letectva na svojom území,

- "Príslušný orgán" znamená národný orgán ustanovený členským štátom v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2320/2002, ktorý je zodpovedný za koordináciu a monitorovanie implementácie svojho národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Článok 3

Utajovanie

Opatrenia, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 1 sú uvedené v tejto prílohe.

Tieto opatrenia sú tajné a neuverejnia sa. Sú dostupné len osobám, ktoré sú k tomu riadne splnomocnené členským štátom alebo Komisiou.

Článok 4

Oznamovanie

Členské štáty písomne oznámia Komisii všetky letiská, u ktorých využili možnosť vlastného hodnotenia povolenú podľa ustanovenia písm. a) alebo c) článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2320/2002.

Článok 5

Kompenzačné opatrenia

Členské štáty písomne oznámia Komisii kompenzačné opatrenia, ktoré uplatňujú v súlade s ustanovením bodu 4.2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2320/2002.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 19. apríla 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. apríla 2003

Za Komisiu

Loyola De Palacio

podpredsedníčka

[1] Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

PODROBNÉ OPATRENIA PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

V súlade s článkom 3 je príloha tajná a nesmie sa uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

--------------------------------------------------