32003R0573Uradni list L 082 , 29/03/2003 str. 0025 - 0027


Uredba Komisije (ES) št. 573/2003

z dne 28. marca 2003

o podrobnih pravilih za uporabo Sklepa Sveta 2003/18/ES glede koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za določene žitne proizvode s poreklom iz Romunije in o spremembi Uredbe (ES) št. 2809/2000

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/18/ES z dne 19. decembra 2002 o sklenitvi protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Romunijo na drugi zaradi upoštevanja izida pogajanj med pogodbenicama o novih obojestranskih kmetijskih koncesijah [1], in zlasti člena 3(2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s Sklepom 2003/18/ES se je Skupnost zavezala, da bo ustanovila za vsako tržno leto uvozne tarifne kvote po stopnji dajatve nič za pšenico in soržico in koruzo s poreklom iz Romunije.

(2) Zaradi zagotovitve, da je uvoz pšenice in koruze, zajet s temi tarifnimi kvotami pravilen in ne špekulativen, je treba določiti, da se zanj izdajajo uvozna dovoljenja. Dovoljenja je treba izdati v okviru določenih količin na zahtevo zainteresiranih strani in kjer je to primerno, ob upoštevanju določenega koeficienta znižanja za zaprošene količine.

(3) Zaradi zagotovitve pravilnega upravljanja teh kvot je treba določiti roke za vložitev zahtevkov za dovoljenja in določiti podatke, ki jih morajo vsebovati zahtevki in dovoljenja.

(4) Zaradi upoštevanja pogojev dobave morajo biti uvozna dovoljenja veljavna od dneva izdaje do konca meseca, ki sledi tistemu v katerem so bila izdana.

(5) Zaradi dobrega upravljanja s temi kvotami je treba predvideti odstopanja od Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000, ki določa skupna podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode [2], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2299/2001 [3], glede prenosljive narave dovoljenj in tolerance v zvezi s količinami sproščenimi v prosti promet.

(6) Da bi zagotovili dobro upravljanje s kvotami, je treba določiti varščino za uvozna dovoljenja na relativno visoko raven, z odstopanjem od člena 10 Uredbe Komisije (ES) št. 1162/95 z dne 23. maja 1995, ki določa posebna podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2305/2002 [5].

(7) Vzpostaviti je treba hitro dvostransko komunikacijo med Komisijo in državami članicami glede zaprošenih in uvoženih količin.

(8) Ker je bila Uredba Sveta (ES) št. 2435/2000 z dne 17. oktobra 2000 o določitvi določenih koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske proizvode in o določitvi prilagoditve, kot avtonomnega in prehodnega ukrepa, za nekatere kmetijske koncesije, določene v Evropskem sporazumu z Romunijo [6], razveljavljena s Sklepom 2003/18/ES, je treba spremeniti Uredbo Komisije (ES) št. 2809/2000 z dne 20. decembra 2000, ki določa podrobna pravila za uporabo, za proizvode žitnega sektorja, uredb (ES) št. 2290/2000, (ES) št. 2433/2000, (ES) št. 2434/2000, (ES) št. 2435/2000 in (ES) št. 2851/2000 o določitvi določenih koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske proizvode s poreklom iz Republike Bolgarije, Češke republike, Slovaške republike, Romunije in Republike Poljske in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1218/96 [7], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2864/2000 [8].

(9) Ukrepi predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Za uvoz pšenice in soržice, ki se uvrščata v oznako KN 1001 in sta navedeni v Prilogi I s poreklom iz Romunije ter sta v okviru tarifne kvote z zaporedno številko 09.4766 v skladu s Sklepom 2003/18/ES upravičeni do stopnje uvozne dajatve nič, je potrebno predložiti uvozno dovoljenje, izdano v skladu s to uredbo.

2. Za uvoz koruze, razen semenske, ki se uvršča v oznako KN 10059000 in je navedena v Prilogi I s poreklom iz Romunije ter je v okviru tarifne kvote z zaporedno številko 09.4767 v skladu s Sklepom 2003/18/ES upravičena do stopnje uvozne dajatve nič, je potrebno predložiti uvozno dovoljenje, izdano v skladu s to uredbo.

3. Proizvodi, navedeni v odstavku 1 in 2 se sprostijo v prosti promet ob predložitvi enega od naslednjih dokumentov:

(a) potrdila o gibanju blaga EUR. 1, ki ga izdajo pristojni organi v Romuniji v skladu s Protokolom 4 Evropskega sporazuma med Skupnostjo in Romunijo [9];

(b) izjave na računu, ki jo predloži izvoznik v skladu z navedenim protokolom.

Člen 2

1. Zahtevki za uvozna dovoljenja se predložijo pristojnim organom držav članic najkasneje do 13.00 ure po bruseljskem času vsak drugi ponedeljek v mesecu.

Vsak zahtevek za dovoljenje se nanaša na količino, ki ne presega količine, ki je na razpolago za uvoz zadevnega proizvoda v zadevnem tržnem letu.

2. Istega dne, najkasneje do 18.00 ure po bruseljskem času, pristojni organi držav članic pošljejo po faksu Komisiji (številka (32-2) 295 25 15), v skladu z vzorcem v Prilogi II, skupno količino, ki izhaja iz vsote količin, navedenih na zahtevkih za uvozna dovoljenja.

Ta podatek se sporoči ločeno od podatkov na drugih zahtevkih za uvozna dovoljenja za žita.

3. Če skupna količina za vsak zadevni proizvod od začetka tržnega leta in količina, navedena v odstavku 2 presega kvoto za zadevno tržno leto, Komisija najkasneje tretji delovni dan po vložitvi zahtevkov določi enoten koeficient znižanja, ki se uporablja za zaprošene količine.

4. Brez poseganja v odstavek 3 se dovoljenja izdajo peti delovni dan po dnevu, ko so bili vloženi zahtevki. Najkasneje do 18.00 ure po bruseljskem času na dan, ko so izdana dovoljenja, pristojni organi držav članic pošljejo po faksu Komisiji skupno količino, ki izhaja iz vsote količin, za katere so bila tisti dan izdana uvozna dovoljenja.

Člen 3

V skladu s členom 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000, se rok veljavnosti dovoljenja računa od dejanskega datuma izdaje.

Uvozna dovoljenja so veljavna do konca meseca, ki sledi mesecu, ko so bila izdana.

Člen 4

Pravice, ki izhajajo iz uvoznih dovoljenj niso prenosljive.

Člen 5

Količine, sproščene v prosti promet ne smejo presegati tistih, ki so navedene v oddelkih 17 in 18 uvoznega dovoljenja. Cifra "0" se v ta namen vnese v oddelek 19 dovoljenja.

Člen 6

Zahtevek za uvozno dovoljenje in uvozno dovoljenje vsebujeta naslednje podatke:

(a) v oddelku 8, ime države porekla;

(b) v oddelku 20 enega od naslednjih vpisov:

- Reglamento (CE) no573/2003

- Forordning (EF) nr. 573/2003

- Verordnung (EG) Nr. 573/2003

- Kανονισμός (EK) αριθ. 573/2003

- Regulation (EC) No 573/2003

- Règlement (CE) no573/2003

- Regolamento (CE) n. 573/2003

- Verordening (EG) nr. 573/2003

- Regulamento (CE) n.o573/2003

- Asetus (EY) N:o 573/2003

- Förordning (EG) nr 573/2003;

(c) v oddelku 24, besede "dajatev nič".

Člen 7

Varščina za uvozna dovoljenja, predvidena v tej uredbi, je 30 EUR na tono.

Člen 8

Uredba (ES) št. 2809/2000 se spremeni na naslednji način:

1. Naslov se nadomesti z naslednjim:

"Uredba Komisije (ES) št. 2809/2000 z dne 20. decembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo, za sektor žitnih proizvodov, uredbe (ES) št. 2290/2000, (ES) št. 2433/2000, (ES) št. 2434/2000 in (ES) št. 2851/2000 o določitvi nekaterih koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Republike Bolgarije, Češke republike, Slovaške republike in Republike Poljske, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1218/96"

2. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Za uvoz proizvodov, navedenih v Prilogi I k tej uredbi s poreklom iz Češke republike, Slovaške republike in Republike Poljske, ki so upravičeni do delne ali polne oprostitve uvozne dajatve za količino in po stopnji znižanja ali ravni dajatve navedeni v njej, se zahteva predložitev uvoznega dovoljenja, izdanega v skladu s to uredbo."

3. V Prilogi I, se vrstica, ki se nanaša na Romunijo črta.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. aprila 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 8, 14.1.2003, str. 18.

[2] UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

[3] UL L 308, 27.11.2001, str. 19.

[4] UL L 117, 24.5.1995, str. 2.

[5] UL L 348, 21.12.2002, str. 92.

[6] UL L 280, 4.11.2000, str. 17.

[7] UL L 326, 22.12.2000, str. 16.

[8] UL L 333, 29.12.2000, str. 3.

[9] UL L 357, 31.12.1994, str. 2.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Oznaka KN | Zaporedna številka kvote | Poimenovanje | Stopnja dajatve | Količina od 1.7.2002 do 30.6.2003 (v tonah) | Letna količina od 1.7.2003 do 30.6.2004 in naslednja leta (v tonah) |

1001 | 09.4766 | Pšenica in soržica | Prosto | 130000 | 230000 |

10059000 | 09.4767 | Koruza, razen semenske | Prosto | 74500 | 149000 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

VZOREC OBVESTILA, NAVEDENEGA V ČLENU 2(2)

Uvozne kvote za pšenico in koruzo iz Romunije, odprte s Sklepom Sveta 2003/18/ES

Kvota | Proizvod | Oznaka KN | Zahtevane količine (v tonah) |

Pšenica | Pšenica in soržica | 1001 | |

Koruza | Koruza, razen semenske | 10059000 | |

--------------------------------------------------