32003R0409Uradni list L 062 , 06/03/2003 str. 0014 - 0015


Uredba Komisije (ES) št. 409/2003

z dne 5. marca 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2879/2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 o ukrepih za informiranje in promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 z dne 14. decembra 1999 o ukrepih za informiranje in promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah [1], in zlasti členov 5 in 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za namene izvajanja ukrepov, ki so del programov iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 2702/1999, predpisuje člen 9(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2879/2000 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1854/2002 [3], 30. april vsakega leta kot skrajni rok, do katerega države članice obvestijo Komisijo o programih in izvajalskih telesih.

(2) Glede na slabo črpanje razpoložljivih sredstev v okviru ukrepov za informiranje in promocijo pri prejšnjih vlogah je treba zadevnim organom dovoliti, da predstavijo nove programe ukrepov dvakrat letno.

(3) Seznam ciljnih trgov je treba revidirati, da bo upoštevano prihodnje povečanje Unije. Glede na datum sprejetja programov v l. 2003 je treba države, ki se bodo naslednje leto priključile Uniji, odstraniti s seznama.

(4) Seznam proizvodov, ki so lahko zajeti v promocijskih ukrepih v tretjih državah, je treba revidirati. Seznam je treba razširiti na lan za vlakna, za katera so bili pretekli promocijski ukrepi ocenjeni pozitivno.

(5) Uredbo (ES) št. 2879/2000 je torej treba spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo so v skladu z mnenjem skupnega sestanka upravljalnih odborov za promocijo kmetijskih proizvodov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2879/2000 se spremeni.

1. Člen 9 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se prvi stavek zamenja z naslednjim:

"Najkasneje do 15. junija in 15. decembra vsakega leta pošljejo države članice Komisiji začasen seznam programov in izbranih izvajalskih teles ter en izvod vsakega programa.";

(b) v prvem pododstavku odstavka 3 se "30. september" zamenja s "15. september in 28. februar".

2. Priloga se zamenja s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 327, 21.12.1999, str. 7.

[2] UL L 333, 29.12.2000, str. 63.

[3] UL L 280, 18.10.2002, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA

Seznam trgov tretjih držav, v katerih se lahko izvajajo promocijski ukrepi

- Švica

- Norveška

- Romunija

- Bolgarija

- Rusija

- Japonska

- Kitajska

- Južna Koreja

- Jugovzhodna Azija

- Indija

- Srednji Vzhod

- Severna Afrika

- Južnoafriška republika

- Severna Amerika

- Latinska Amerika

- Avstralija in Nova Zelandija

Seznam izdelkov, ki se lahko zajamejo s promocijskimi ukrepi v tretjih državah

- Sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, telečje in svinjsko meso; pripravljena živila na osnovi teh proizvodov

- Kakovostno perutninsko meso

- Sir in jogurt

- Oljčno olje in namizne oljke

- Namizna vina z geografsko označbo. Kakovostna vina PDPO (pridelana na določenem pridelovalnem območju)

- Žgane pijače z geografsko označbo ali rezervirane za tradicionalno poimenovanje

- Sveže in predelano sadje ter zelenjava

- Proizvodi, dobljeni s predelavo žit in riža

- Lan za vlakna

"

--------------------------------------------------