32003R0304

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikáliíText s významom pre EHP.

Úradný vestník L 063 , 06/03/2003 S. 0001 - 0026
CS.ES Kapitola 11 Zväzok 46 S. 65 - 90
ET.ES Kapitola 11 Zväzok 46 S. 65 - 90
HU.ES Kapitola 11 Zväzok 46 S. 65 - 90
LT.ES Kapitola 11 Zväzok 46 S. 65 - 90
LV.ES Kapitola 11 Zväzok 46 S. 65 - 90
MT.ES Kapitola 11 Zväzok 46 S. 65 - 90
PL.ES Kapitola 11 Zväzok 46 S. 65 - 90
SK.ES Kapitola 11 Zväzok 46 S. 65 - 90
SL.ES Kapitola 11 Zväzok 46 S. 65 - 90


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003

z 28. januára 2003

o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 2455/92 z 23. júla 1992, ktoré sa týka vývozu a dovozu určitých nebezpečných chemikálií [4] okrem iného zavádza spoločný systém oznamovania a informovania o vývoze do tretích krajín tých chemikálií, ktoré sú v spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené z dôvodu ich účinkov na zdravie ľudí a na životné prostredie. Nariadenie uplatňuje povinné používanie medzinárodného postupu "udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení" (PIC) podľa nezáväzných ustanovení Londýnskych usmernení pre výmenu informácií o chemikáliách v medzinárodnom obchode (Londýnske usmernenia) Environmentálneho programu Organizácie Spojených národov (UNEP), ako boli zmenené a doplnené v roku 1989, a podľa Medzinárodného kódexu pre distribúciu a používanie prípravkov na ochranu rastlín Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako bol zmenený a doplnený v roku 1990.

(2) Dňa 11. septembra 1998 spoločenstvo podpísalo Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Dohovor PIC). Zároveň bola prijatá rezolúcia o dočasných dojednaniach ustanovených v záverečnom akte diplomatickej konferencie, zavádzajúca dočasný PIC postup vychádzajúci z textu dohovoru.

(3) Bolo by vhodné, aby spoločenstvo uplatňovalo pravidlá dohovoru, vrátane dočasného PIC postupu, až do nadobudnutia účinnosti dohovoru, bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom oslabila úroveň ochrany, ktorú životnému prostrediu a širokej verejnosti dovážajúcich krajín zabezpečuje nariadenie (EHS) č. 2455/92.

(4) Majúc na pamäti rovnaký cieľ by bolo tiež potrebné a vhodné ísť v určitých veciach nad rámec ustanovení dohovoru. článok 15 ods. 4 dohovoru povoľuje zmluvným stranám právo podniknúť kroky, ktoré prísnejšie chránia zdravie ľudí a životné prostredie ako tie, ktoré požaduje dohovor, za predpokladu, že takéto kroky sú v súlade s ustanoveniami dohovoru a v súlade s medzinárodným právom.

(5) Čo sa týka účasti spoločenstva na dohovore, je nevyhnutné mať jeden kontaktný bod pre interakciu spoločenstva so sekretariátom a ostatnými stranami dohovoru, ako aj s ostatnými krajinami. Komisia by mala plniť úlohu takéhoto kontaktného bodu.

(6) Vývoz nebezpečných chemikálií, ktoré sú v spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené, by mali aj naďalej podliehať spoločnému postupu oznamovania vývozu. Preto by sa na nebezpečné chemikálie, či už vo forme samotnej látky alebo vo forme prípravku, ktoré sú v spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené, ako sú výrobky na ochranu rastlín, iné formy prípravkov na ochranu rastlín alebo priemyselné chemikálie určené len na odborné použitie alebo na použitie verejnosťou, mali vzťahovať podobné pravidlá oznamovania vývozu, ako sú pravidlá, ktoré sa na tieto chemikálie uplatňujú, keď sú zakázané alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo obidvoch kategórií použitia, ktoré sú ustanovené v dohovore, konkrétne ako prípravky na ochranu rastlín alebo chemikálie na priemyselné použitie. Okrem toho by sa aj na chemikálie, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný PIC postup, mali vzťahovať rovnaké pravidlá. Tento postup oznamovania vývozu by sa mal vzťahovať na vývoz zo spoločenstva do všetkých tretích krajín bez ohľadu na to či sú, alebo nie sú zmluvnými stranami dohovoru alebo či sa na týchto postupoch zúčastňujú. Členské štáty by mali mať možnosť účtovať správne poplatky na krytie svojich nákladov súvisiacich s uplatňovaním tohto postupu.

(7) Vývozcovia a dovozcovia by mali byť povinní poskytovať informácie o množstvách chemikálií v medzinárodnom obchode, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, aby bolo možné monitorovať a posúdiť účinok a efektívnosť v ňom ustanovených dojednaní.

(8) Oznámenia určené sekretariátu dohovoru o regulačných krokoch spoločenstva alebo členského štátu, ktoré zakazujú alebo prísne obmedzujú chemikálie s cieľom ich zaradenia pod medzinárodný PIC postup, by mala posielať Komisia a mali by sa týkať prípadov, ktoré spĺňajú kritéria ustanovené v dohovore. V prípade potreby by sa mali požadovať doplňujúce informácie na podporu takýchto oznámení.

(9) V prípadoch, kedy si regulačné opatrenia spoločenstva alebo členského štátu nevyžadujú zaslanie oznámenia, pretože nespĺňajú kritéria, by sa informácie o týchto opatreniach mali aj napriek tomu zasielať sekretariátu dohovoru a ostatným zmluvným stranám dohovoru v záujme výmeny informácií.

(10) Je taktiež nevyhnutné zabezpečiť, aby spoločenstvo prijímalo rozhodnutia o dovoze do spoločenstva tých chemikálií, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný PIC postup. Tieto rozhodnutia by mali vychádzať z platnej legislatívy spoločenstva a brať do úvahy zákazy alebo prísne obmedzenia členských štátov. V odôvodnených prípadoch by sa mala pripraviť úprava legislatívy spoločenstva.

(11) Sú potrebné dojednania na zabezpečenie toho, aby sa členské štáty a vývozcovia dozvedeli rozhodnutia dovážajúcich krajín týkajúce sa chemikálií, ktoré podliehajú medzinárodnému PIC postupu a aby vývozcovia tieto rozhodnutia rešpektovali. Okrem toho, s cieľom predchádzať nežiadúcemu vývozu, napríklad ak dovážajúce krajiny neposkytnú takéto dovozné rozhodnutia alebo nereagujú na vývozne oznámenia, by sa nemali vyvážať žiadne chemikálie, ktoré sú v spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené a ktoré spĺňajú kritéria dohovoru alebo sa na ne vzťahuje medzinárodný PIC postup, bez výslovného súhlasu dotknutej dovážajúcej krajiny, bez ohľadu na to či je zmluvnou stranou dohovoru alebo nie.

(12) Je taktiež dôležité, aby všetky vyvážané chemikálie mali primeranú dobu použiteľnosti, aby mohli byť použité efektívne a bezpečne. Je nevyhnutné, najmä čo sa týka prípravkov na ochranu rastlín a najmä tých, ktoré sa vyvážajú do rozvojových krajín, aby k nim boli priložené informácie o vhodných podmienkach na ich uskladnenie a aby sa použili vhodné obaly a vhodná veľkosť nádob, s cieľom predchádzať vzniku starých zásob.

(13) Výrobky obsahujúce chemikálie do pôsobnosti dohovoru nespadajú. Aj napriek tomu by bolo vhodné, aby výrobky obsahujúce chemikálie, ktoré by sa mohli uvoľniť pri používaní alebo zneškodňovaní a ktoré sú v spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií použitia ustanovených v dohovore alebo, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný PIC postup, by mali taktiež podliehať pravidlám oznamovania vývozu. Okrem toho, by sa nemali vôbec vyvážať určité chemikálie a výrobky, ktoré obsahujú určité chemikálie nespadajúce do pôsobnosti dohovoru, ale ktoré vzbudzujúce zvláštne obavy. Rozhodnutia o tom, ktoré chemikálie by mali podliehať takejto prísnej kontrole, by mala prijať Rada kvalifikovanou väčšinou.

(14) V súlade s dohovorom, by sa informácie o tranzite chemikálií, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný PIC postup, mali poskytovať zmluvným stranám dohovoru, ktoré o takéto informácie požiadajú.

(15) Pravidlá spoločenstva týkajúce sa obalov a označovania a ďalších informácií o bezpečnosti by sa mali uplatňovať na všetky nebezpečné chemikálie, ak sú určené na vývoz do zmluvných strán dohovoru a do ostatných krajín, pokiaľ tieto ustanovenia nie sú v rozpore s akýmikoľvek osobitnými požiadavkami týchto krajín, berúc do úvahy príslušné medzinárodné normy.

(16) Na účely zabezpečenia účinnej kontroly a vymáhania uplatňovania pravidiel by členské štáty mali určiť orgány, ako napríklad colné orgány, ktoré by boli zodpovedné za kontrolu dovozu chemikálií, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje. Komisia a členské štáty majú hrať kľúčovú úlohu a mali by konať cieleným a koordinovaným spôsobom. Členské štáty by mali ustanoviť príslušné sankcie za prípadne porušenie pravidiel.

(17) Mala by sa podporovať výmena informácií, spoločná zodpovednosť a spolupráca medzi spoločenstvom a jeho členskými štátmi a tretími stranami s cieľom zabezpečiť správne nakladanie s chemikáliami bez ohľadu na to, či sú tieto tretie krajiny zmluvnými stranami dohovoru alebo nie. Komisia a členské štáty by mali najmä priamo poskytovať technickú pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v prechodnom období alebo nepriamo prostredníctvom podpory projektov mimovládnych organizácií (MVO) zameraných na hľadanie pomoci, ktorá by týmto krajinám umožnila dohovor implementovať.

(18) Fungovanie postupov by sa malo pravidelne monitorovať, ak má byť efektívne. Za týmto účelom by členské štáty mali pravidelne predkladať správy Komisii, ktorá bude zase ďalej pravidelne podávať správy Európskemu parlamentu a Rade.

(19) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [5].

(20) V zmysle vyššie uvedeného by sa malo zrušiť a nahradiť nariadenie (EHS) č. 2455/92,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele

1. Ciele tohto nariadenia sú:

a) vykonávať Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode;

b) podporovať spoločnú zodpovednosť a spoločné úsilie pri spolupráci súvisiacej s medzinárodným pohybom nebezpečných chemikálií s cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred možným poškodením; a

c) prispievať k takému spôsobu použitia, ktoré nie je škodlivé pre životné prostredie.

Majú sa dosiahnuť napomáhaním výmeny informácií o charakteristikách takýchto chemikálií, ustanovením rozhodovacieho procesu v rámci spoločenstva o ich dovoze a vývoze a zasielaním rozhodnutí zmluvným stranám dohovoru a prípadne aj ďalším krajinám.

2. Cieľom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť, aby sa ustanovenia smernice Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácií zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok [6] a smernice 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999, ktorá sa týka aproximácie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov [7], čo sa týka klasifikácie, balenia a označovania chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre človeka alebo pre životné prostredie, ak sa uvedú na trh v Európskom spoločenstve, uplatňovali aj na všetky takéto chemikálie, ak sa vyvážajú z členských štátov do ostatných zmluvných strán dohovoru alebo do iných krajín, pokiaľ by tieto ustanovenia boli v rozpore s osobitnými požiadavkami týchto zmluvných strán alebo ďalších krajín.

Článok 2

Pôsobnosť

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a) určité nebezpečné chemikálie, ktoré podliehajú postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC postup) podľa Rotterdamského dohovoru;

b) určité nebezpečné chemikálie, ktoré sú v spoločenstve alebo členskom štáte zakázané alebo prísne obmedzené; a

c) všetky chemikálie, ktoré sa vyvážajú, čo sa týka ich klasifikácie, balenia a označovania.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) narkotiká a psychotropné látky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 3677/90 z 13. decembra 1990, ktoré ustanovuje opatrenia potrebné na zabránenie zneužívania určitých látok na nezákonnú výrobu narkotík a psychotropných látok [8];

b) rádioaktívny materiál a látky, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá ustanovuje základné bezpečnostné normy na ochranu zdravia pracovníkov a širokej verejnosti pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje ionizujúce žiarenie [9];

c) odpady, na ktoré sa vzťahujú smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [10] a 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch [11];

d) chemické zbrane, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000, ktoré zavádza režim spoločenstva na kontrolu vývozu predmetov a technológií dvojitého použitia [12];

e) potraviny a prísady do potravín, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 89/397/EHS zo 14. júna 1989 o úradnej kontrole potravín [13];

f) potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsku agentúru pre bezpečnosť potravín a ktoré ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín [14], vrátane prísad, či už spracovaných, čiastočne spracovaných alebo nespracovaných, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat;

g) geneticky modifikované organizmy, na ktoré sa vzťahuje smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS [15];

h) s výnimkou obsahu, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 4 písm. b), špeciálnych medicínskych výrobkov a veterinárnych medicínskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001 o kódexe spoločenstva pre liečivá na humánne použitie [16] a smernica 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001 o kódexe spoločenstva pre veterinárne liečivá [17];

i) chemikálie v množstvách, u ktorých nie je pravdepodobné, že by mali účinok na zdravie ľudí alebo životné prostredie, v žiadnom prípade nie viac ako 10 kg za predpokladu, že sa dovážajú na účely výskumu alebo analýzy.

Článok 3

Definície

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

1. "chemikália" znamená látku, ktorá je definovaná v smernici 67/548/EHS, či už látku ako takú alebo ako súčasť prípravku, alebo ako prípravok, bez ohľadu na to, či bola vyrobená alebo získaná z prírody, ale nezahŕňa živé organizmy. Pozostáva z dvoch kategórií: prípravky na ochranu rastlín, vrátane veľmi nebezpečných prípravkov na ochranu rastlín; a priemyselné chemikálie;

2. "prípravok" znamená zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok, ak prípravok, ako je definovaný v smernici 1999/45/ES, podlieha povinnému označovaniu podľa legislatívy spoločenstva z dôvodu prítomnosti ktorejkoľvek z týchto látok;

3. "výrobok" znamená konečný produkt obsahujúci chemikáliu, ktorej použitie legislatíva spoločenstva v tomto výrobku zakazuje alebo prísne obmedzuje;

4. "prípravky na ochranu rastlín" znamenajú chemikálie jednej z nasledujúcich dvoch podkategórií:

a) prípravky na ochranu rastlín používané ako výrobky na ochranu rastlín, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991, ktorá sa týka uvádzania výrobkov na ochranu rastlín na trh [18];

b) ostatné prípravky na ochranu rastlín, ako sú napríklad biocídne výrobky podľa smernice 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998, ktorá sa týka uvádzania biocídnych výrobkov na trh [19], ako aj napríklad dezinfekčné prostriedky, insekticídy a paraziticídy podľa smernice 20001/82/ES a smernice 2001/83/ES;

5. "priemyselné chemikálie" znamenajú chemikálie jednej z nasledujúcich dvoch podkategórií:

a) chemikálie na použitie odbo rníkmi;

b) chemikálie na použitie verejnosťou;

6. "chemikálie podliehajúce vývoznému oznámeniu", znamenajú každú chemikáliu, ktorá je v spoločenstve zakázaná alebo prísne obmedzená v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií a každá chemikália, ktorá polieha PIC postupu a ktorá je uvedená v časti 1 prílohy I;

7. "chemikália spĺňajúca podmienky na oznamovanie PIC postupu" znamená každú chemikáliu, ktorá je v spoločenstve alebo členskom štáte zakázaná alebo prísne obmedzená v rámci jednej alebo viacerých kategórií. Chemikálie, ktoré sú v spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií, sú uvedené v časti 2 prílohy I;

8. "chemikálie podliehajúce PIC postupu" znamenajú každú chemikáliu, ktorá je uvedená v prílohe III dohovoru alebo ktorá pred nadobudnutím jeho účinnosti podlieha dočasnému PIC postupu. Tieto chemikálie sú uvedené v časti 3 prílohy I tohto nariadenia;

9. "zakázaná chemikália" znamená:

a) chemikáliu, ktorej každé použitie v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií bolo zakázané právoplatným regulačným opatrením spoločenstva s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie; alebo

b) chemikáliu, ktorej žiadosť o prvé použitie bola zamietnutá alebo ktorú príslušné odvetvie buď stiahlo z trhu spoločenstva alebo z jej ďalšieho posudzovania v rámci oznamovacieho, registračného alebo schvaľovacieho procesu a ak existujú dôkazy, že táto chemikália vzbudzuje oprávnené obavy o zdravie ľudí alebo životné prostredie;

10. "prísne obmedzená chemikáliu" znamená:

a) chemikáliu, ktorej prakticky každé použitie v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií bolo zakázané právoplatným regulačným opatrením s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie, ale ktorej určité špeciálne použitie je aj naďalej povolené; alebo

b) chemikáliu, ktorej žiadosť o povolenie prakticky pre každé použitie bola zamietnutá alebo ktorú príslušné odvetvie buď stiahlo z trhu spoločenstva alebo z jej ďalšieho posudzovania v rámci oznamovacieho, registračného alebo schvaľovacieho procesu a ak existujú dôkazy, že táto chemikália vzbudzuje oprávnené obavy o zdravie ľudí alebo životné prostredie;

11. "chemikália členským štátom zakázaná alebo prísne obmedzená" znamená každú chemikália, ktorej použitie národné regulačné opatrenie členského štátu zakazuje alebo prísne obmedzuje;

12. "právoplatné regulačné opatrenie" znamená legislatívny akt, ktorého účelom je chemikáliu zakázať alebo prísne obmedziť;

13. "dohovor" znamená Rotterdamský dohovor z 10. septembra 1998 o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode;

14. "PIC postup" znamená postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení zavedený dohovorom;

15. "veľmi nebezpečný prípravok na ochranu rastlín" znamená chemikáliu vyvinutú na použitie na ochranu rastlín, ktorá má veľmi nepriaznivé účinky na zdravie alebo životné prostredie krátko po jednorazovom alebo opakovanom vystavení jej účinkom za podmienok jej použitia;

16. "vývoz" znamená:

a) "trvalý alebo dočasný vývoz chemikálie spĺňajúcej podmienky článku 23 ods. 2 zmluvy;"

b) spätný vývoz chemikálie, ktorá nespĺňa podmienky uvedené pod písmenom a), ktorá je prepustená do iného colného režimu ako je režim tranzitu;

17. "dovoz" znamená fyzický vstup chemikálie, ktorá je prepustená do iného colného režimu ako je režim tranzitu, na colné územie spoločenstva.

18. "vývozca" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, v ktorej mene sa colné vyhlásenie predkladá, to znamená osoba, ktorá má v čase prijatia colného vyhlásenia zmluvu s príjemcom v zmluvnej strane dohovoru alebo inej krajine a má právomoc rozhodnúť o zaslaní chemikálie mimo colného územia spoločenstva. Ak nebola uzatvorená vývozná zmluva alebo ak držiteľ zmluvy nekoná vo vlastnom mene, rozhodujúca je právomoc rozhodnúť o zaslaní chemikálie mimo colného územia spoločenstva;

19. "dovozca" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je v čase dovozu na colné územie spoločenstva príjemcom chemikálie;

20. "zmluvná strana dohovoru" znamená štát alebo organizáciu regionálneho hospodárskeho zoskupenia, ktorá súhlasí s tým, že bude viazaná dohovorom a pre ktorú tento dohovor nadobudol platnosť;

21. "zmluvná strana" znamená:

a) zmluvnú stranu dohovoru;

b) každú krajinu, ktorá neratifikovala dohovor, ale zúčastňuje sa PIC postupu počas obdobia, ktoré určí konferencia zmluvných strán;

c) pred nadobudnutím platnosti dohovoru každú krajinu, ktorá sa zúčastňuje dočasného PIC postupu zavedeného rezolúciou o dočasných dojednaniach, ktorá bola prijatá 11. septembra 1998 v Rotterdame;

22. "iná krajina" znamená krajinu, ktorá nie je zmluvnou stranou, ako je definovaná v bode 21;

23. "Konferencia zmluvných strán" znamená orgán zriadený článkom 18 dohovoru na vykonávanie určitých funkcií súvisiacich s uplatňovaním dohovoru;

24. "Revízny výbor pre chemikálie" znamená pomocný orgán zriadený Konferenciou zmluvných strán v súlade s článkom 18 ods. 6 dohovoru alebo pred nadobudnutím jeho platnosti dočasný Revízny výbor pre chemikálie zriadený rezolúciou o dočasných dojednaniach;

25. "sekretariát" znamená sekretariát dohovoru alebo pred nadobudnutím platnosti dohovoru dočasný sekretariát zriadený rezolúciou o dočasných dojednaniach;

26. "usmernenia pre prijímanie rozhodnutí" znamená technický dokument pripravený Revíznym výborom pre chemikálie pre tie chemikálie, ktoré podliehajú PIC postupu.

Článok 4

Poverené národné orgány

Každý členský štát určí orgán alebo orgány (ďalej len "poverený národný orgán" alebo "poverené národné orgány") na vykonávanie administratívnych funkcií, ktoré si vyžaduje toto nariadenie.

O takto určených orgánoch musí informovať Komisiu najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 5

Účasť spoločenstva na dohovore

Za účasť spoločenstva na dohovore sú spoločne zodpovedné Komisia a členské štáty, najmä za technickú pomoc, výmenu informácií a záležitosti týkajúce sa riešenia sporov, účasť v pomocných orgánoch a hlasovanie.

Čo sa týka účasti spoločenstva na dohovore, pri plnení administratívnych funkcií dohovoru súvisiacich s PIC postupom a oznamovaním vývozu Komisia vystupuje ako spoločný poverený orgán v mene všetkých poverených národných orgánov v úzkej spolupráci s poverenými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov a po porade s nimi.

Je zodpovedná najmä za zasielanie vývozných oznámení spoločenstva zmluvným stranám a ďalším krajinám podľa článku 7, za zasielanie oznámení o príslušných právoplatných regulačných opatreniach podľa článku 10 sekretariátu, za zasielanie informácií o ďalších právoplatných regulačných opatreniach, ktoré si nevyžadujú oznamovanie PIC postupu v súlade s článkom 11, ako aj za celkové prijímanie informácií od sekretariátu. Komisia poskytne sekretariátu aj odpovede pri dovoze chemikálií, ktoré podľa článku 12 podliehajú PIC postupu, do spoločenstva.

Komisia okrem toho koordinuje účasť spoločenstva na riešení všetkých technických otázok týkajúcich sa dohovoru, na príprave Konferencie zmluvných strán, na práci Revízneho výboru pre chemikálie a ďalších pomocných orgánov. V prípade potreby zriadi sieť spravodajcov členských štátov, ktorí sa budú zaoberať prípravou technických dokumentov, ako sú napríklad usmernenia pre prijímanie rozhodnutí.

Komisia a členské štáty vyvinú iniciatívu potrebnú na zabezpečenie náležitého zastúpenia spoločenstva v rozličných orgánoch vykonávajúcich dohovor.

Článok 6

Chemikálie podliehajúce vývozným oznámeniam, spĺňajúce podmienky na PIC oznamovanie a podliehajúce PIC postupu

1. Chemikálie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa vývozných oznámení, PIC oznamovania a PIC postupu, sú uvedené v prílohe I.

2. Chemikálie v prílohe I môžu byť zaradené do jednej alebo viacerých skupín chemikálií, ktoré sú uvedené v častiach 1, 2 a 3 uvedenej prílohy.

Chemikálie uvedené v časti 1 podliehajú vývoznému oznámeniu, ktoré je ustanovené v článku 7, obsahujúcemu podrobné informácie o identifikácii látky, o kategórii a/alebo podkategórii použitia, ktorá podlieha obmedzeniu, o druhu obmedzenia a prípadne aj ďalšie informácie, najmä o výnimkách z požiadaviek týkajúcich sa vývozného oznámenia.

Chemikálie uvedené v časti 2 okrem toho, že podliehajú povinnosti oznamovania vývozu podľa článku 7, spĺňajú podmienky na PIC oznamovanie ustanovené v článku 10, v ktorom sa uvádzajú podrobné informácie o identifikácii látky a o kategórii použitia.

Chemikálie uvedené v časti 3 podliehajú PIC postupu s uvedením kategórie použitia a v prípade potreby aj doplňujúcich informácií, najmä o všetkých požiadavkách týkajúcich sa oznámenia vývozu.

3. Zoznamy sa sprístupnenia verejnosti elektronicky.

Článok 7

Vývozné oznámenia zasielané zmluvným stranám a ďalším krajinám

1. Ak má vývozca vyviezť chemikáliu uvedenú v časti 1 prílohy I zo spoločenstva do zmluvnej strany alebo inej krajiny po prvýkrát odo dňa, kedy začne podliehať ustanoveniam tohto nariadenia, musí to oznámiť poverenému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo, najneskôr 30 dní pred dátum, kedy sa má vývoz chemikálie uskutočniť. Vývozca potom každý kalendárny rok oznámi poverenému vnútroštátnemu organu každý prvý vývoz chemikálie najneskôr 15 dní pred dátum, kedy sa má vývoz chemikálie uskutočniť. Oznámenie musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe III.

Poverený vnútroštátny orgán skontroluje súlad informácií s prílohou III a oznámenie, ktoré obdržal od vývozcu, okamžite zašle Komisii.

Komisia prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby príslušné orgány dovážajúcej zmluvnej strany alebo inej krajiny dostali oznámenie najneskôr 15 dní pred prvým plánovaným vývozom chemikálie a potom pred každým prvým vývozom chemikálie každý nasledujúci kalendárny rok. To platí bez ohľadu na predpokladané použitie chemikálie v dovážajúcej zmluvnej strane alebo inej krajine.

Každé oznámenie vývozu sa zaregistruje v databáze Komisie a aktualizovaný zoznam príslušných chemikálií, dovážajúcich zmluvných strán a ďalších krajín za príslušný kalendárny rok sa sprístupní verejnosti a v prípade potreby sa zašle povereným vnútroštátnym orgánom členských štátov.

2. Ak Komisia do 30 dní od odoslania oznámenia neobdrží od dovážajúcej zmluvnej strany alebo inej krajiny potvrdenie o obdržaní prvého vývozného oznámenia vystaveného po zaradení chemikálie do časti 1 prílohy I, zašle druhé oznámenie. Komisia vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby príslušný orgán v dovážajúcej zmluvnej strane alebo inej krajine druhé oznámenie obdržal.

3. Nové vývozné oznámenie uvedené v odseku 1 sa vystaví pre každý vývoz, ku ktorému dôjde po zmenách legislatívy spoločenstva, ktorá sa týka marketingu, používania alebo označovania príslušných látok alebo kedykoľvek sa zmení zloženie príslušného prípravku tak, že je potrebné zmeniť jeho označenie. Nové oznámenie musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe III a musí naznačovať, že ide o revíziu predchádzajúceho oznámenia.

4. Ak vývoz chemikálie súvisí s prípadom núdze, pri ktorom by meškanie mohlo ohroziť zdravie ľudí alebo životné prostredie v dovážajúcej zmluvnej strane alebo inej krajine, vyššie uvedené ustanovenia sa nemusia uplatniť vôbec alebo sa uplatnia čiastočne podľa rozhodnutia povereného vnútroštátneho orgánu vyvážajúceho členského štátu prijatého po konzultáciách s Komisiou.

5. Povinnosti uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 prestávajú platiť vtedy, ak:

a) sa na chemikáliu začne uplatňovať PIC potup; a

b) dovážajúca krajina, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, zaslala sekretariátu odpoveď podľa článku 10 ods. 2 dohovoru, či súhlasí alebo nesúhlasí s dovozom chemikálie; a

c) Komisia túto informáciu obdržala od sekretariátu a zaslala ju členským štátom.

Toto pravidlo sa neuplatní, ak dovážajúca krajina, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, explicitne požaduje nepretržité oznamovanie vývozu vyvážajúcimi zmluvnými stranami, napríklad prostredníctvom svojho dovozného rozhodnutia alebo inak.

Povinnosti uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 prestávajú platiť aj vtedy, ak:

i) príslušný orgán dovážajúcej zmluvnej strany alebo inej krajiny zrušil požiadavku, aby mu bol vývoz chemikálie vopred oznamovaný; a

ii) Komisia obdržala informácie od sekretariátu alebo od príslušného orgánu dovážajúcej zmluvnej strany alebo inej krajiny a zaslala ich členským štátom a sprístupnila ich na internete.

6. Komisia, príslušné poverené vnútroštátne orgány členských štátov a vývozcovia poskytnú dovážajúcim zmluvným stranám a ďalším krajinám na požiadanie ďalšie dostupné doplňujúce informácie o vyvážaných chemikáliách.

7. Členské štáty môžu zaviesť systémy ukladajúce vývozcovi za povinnosť zaplatiť správny poplatok za každé vydané vývozné oznámenie zodpovedajúci nákladom, ktoré im vzniknú pri uplatňovaní postupov podľa tohto článku.

Článok 8

Vývozné oznámenia prijímané od zmluvných strán a ďalších krajín

1. Vývozné oznámenia, ktoré Komisia obdrží od povereného vnútroštátneho orgánu zmluvnej strany alebo inej krajiny, týkajúce sa vývozu do spoločenstva takej chemikálie, ktorej výroba, použitie, manipulácia, spotreba, preprava a/alebo predaj podliehajú zákazu alebo prísnemu obmedzeniu podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany alebo inej krajiny, sa sprístupnia elektronicky prostredníctvom databázy vedenej Komisiou.

Komisia potvrdí príjem prvého obdržaného vývozného oznámenia pre každú chemikáliu od každej zmluvnej strany alebo inej krajiny.

Poverený vnútroštátny orgán členského štátu prijímajúci tento dovoz obdrží kópiu prijatého oznámenia spolu so všetkými dostupnými informáciami. Ostatné členské štáty majú nárok dostať na požiadanie kópie.

2. Ak by poverené národné orgány členských štátov obdržali akékoľvek vývozné oznámenie buď priamo alebo nepriamo od poverených národných orgánov zmluvných strán alebo príslušných orgánov ďalších krajín, okamžite tieto oznámenia zašlú Komisii spolu so všetkými dostupnými informáciami.

Článok 9

Informácie o obchode s chemikáliami

1. Každý vývozca chemikálie uvedenej v prílohe I počas prvého štvrťroku každého roku informuje poverený národný orgán svojho členského štátu o množstve chemikálie (látky ako takej, ako aj o jej obsahu v prípravkoch) prepravenej každej zmluvnej strane alebo inej krajine za predchádzajúci rok. Tieto informácie sa poskytnú spolu so zoznamom názvov a adries všetkých dovozcov, ktorým bola chemikália v danom období prepravená.

Každý dovozca v spoločenstve poskytne rovnaké informácie o množstvách dovezených do spoločenstva.

2. Na žiadosť Komisie alebo povereného vnútroštátneho orgánu vývozca alebo dovozca poskytne doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú chemikálií, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

3. Každý členský štát poskytne každý rok Komisii súhrnné informácie v súlade s prílohou IV. Komisia zhrnie tieto informácie na úrovni spoločenstva a informácie, ktoré nie sú dôverné, sprístupní verejnosti prostredníctvom svojej databázy na internete.

Článok 10

Účasť na oznamovaní zakázaných alebo prísne obmedzených chemikálií podľa dohovoru

1. Komisia písomne oznámi sekretariátu názvy chemikálií, ktoré spĺňajú podmienky na PIC oznamovanie, pokiaľ tak neurobila pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

2. Pokiaľ si aj ďalšie chemikálie vyžadujú PIC oznamovanie a doplnia sa do časti 2 prílohy I, Komisia ich oznámi sekretariátu. Oznámenie zašle podľa možnosti čo najskôr po prijatí príslušného právoplatného regulačného opatrenia spoločenstva zakazujúceho alebo prísne obmedzujúceho použitie chemikálie najneskôr do 90 dní po dátume, kedy sa má právoplatné regulačné opatrenie začať uplatňovať.

Oznámenie musí obsahovať všetky relevantné informácie požadované v prílohe II.

3. Pri určovaní priorít pre oznamovanie Komisia zohľadní či je chemikália už uvedená v časti 3 prílohy I, rozsah v akom môžu byť splnené požiadavky na informácie uvedené v prílohe II a závažnosť rizík, ktoré chemikália predstavuje, najmä pre rozvojové krajiny.

Ak si chemikália vyžaduje PIC oznamovanie, ale informácie nespĺňajú požiadavky prílohy II, identifikovaní vývozcovia a/alebo dovozcovia na požiadanie Komisie poskytnú všetky relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii, vrátane informácií z ďalších národných alebo medzinárodných programov na kontrolu chemikálií.

4. Komisia písomne oznámi sekretariátu, keď dôjde k zmene právoplatného regulačného opatrenia oznámeného podľa odsekov 1 alebo 2 podľa možnosti čo najskôr po prijatí nového právoplatného regulačného opatrenia, najneskôr však do 60 dní odo dňa, kedy sa nové regulačné opatrenie má začať uplatňovať.

Poskytne mu všetky relevantné informácie, ktoré nemala k dispozícii v čase vypracovania pôvodného oznámenia zaslaného podľa odsekov 1 alebo 2.

5. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo sekretariátu Komisia poskytne doplňujúce informácie o chemikálii alebo o regulačnom opatrení, pokiaľ je to možné. Členské štátny na žiadosť Komisie pomôžu v prípade potreby so zberom informácií.

6. Komisia okamžite zašle členským štátom informácie, ktoré obdrží od sekretariátu ohľadom chemikálií, ktoré ostatné zmluvné strany oznámili ako zakázané alebo prísne obmedzené.

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vyhodnotí potrebu navrhnúť opatrenia na úrovni spoločenstva s cieľom predísť akýmkoľvek neprijateľným rizikám pre zdravie ľudí a životné prostredie v rámci spoločenstva.

7. V prípadoch kedy členský štát príjme národné regulačne opatrenie v súlade s príslušnou legislatívou spoločenstva, ktorým zakáže alebo prísne obmedzí používanie nejakej chemikálie, poskytne Komisii príslušné informácie. Komisia sprístupní tieto informácie ďalším členským štátom. Členské štáty môžu do štyroch týždňov zaslať Komisii a členskému štátu, ktorý národné regulačné opatrenie predložil, pripomienky k možnému PIC oznámeniu, vrátane konkrétnych relevantných informácií o svojom národnom regulačnom opatrení. Po zvážení pripomienok predkladajúci členský štát informuje Komisiu o tom, či:

- ho má Komisia oznámiť sekretariátu podľa tohto článku, alebo

- či má poskytnúť sekretariátu informácie podľa článku 11.

Článok 11

Informácie, ktoré sa majú zasielať sekretariátu o zakázaných alebo prísne obmedzených chemikáliách, ktoré si nevyžadujú PIC oznamovanie

Keď je chemikália uvedená len v časti 1 prílohy I alebo po obdržaní informácií z členského štátu na účely druhej odrážky odseku 7 článku 10, Komisia poskytne sekretariátu informácie o príslušných regulačných opatreniach, aby tieto informácie mohli byť v prípade potreby zaslané ďalším zmluvným stranám dohovoru.

Článok 12

Povinnosti týkajúce sa dovozu chemikálií

1. Komisia okamžite zašle členským štátom usmernenia pre prijímanie rozhodnutí, ktoré obdrží od sekretariátu. Komisia prijme v mene spoločenstva dovozné rozhodnutie v podobe konečnej alebo predbežnej odpovede týkajúcej sa budúceho dovozu príslušnej chemikálie do spoločenstva: urobí tak v súlade s existujúcimi právnymi predpismi spoločenstva a podľa postupu uvedeného v článku 24 ods. 2 Rozhodnutie potom podľa možnosti čo najskôr oznámi sekretariátu, najneskôr do deviatich mesiacov po dni odoslania usmernení pre prijímanie rozhodnutí sekretariátom.

Ak sa na akúkoľvek chemikáliu vzťahujú podľa právnych predpisov spoločenstva doplňujúce alebo upravené obmedzenia, Komisia zreviduje dovozné rozhodnutie podľa rovnakého postupu a oznámi to sekretariátu.

2. V prípade chemikálie zakázanej alebo prísne obmedzenej právnymi predpismi jedného alebo viacerých členských štátov, Komisia na písomnú žiadosť príslušného členského štátu (štátov) zoberie tieto informácie do úvahy vo svojom dovoznom rozhodnutí.

3. Dovozné rozhodnutie podľa odseku 1 sa má týkať kategórie alebo kategórií špecifikovaných pre danú chemikáliu v usmerneniach pre prijímanie rozhodnutí.

4. Pri oznamovaní dovozného rozhodnutia sekretariátu Komisia uvedie opis zákona alebo správneho opatrenia, z ktorého vychádzala.

5. Každý poverený vnútroštátny orgán v rámci spoločenstva poskytne dovozné rozhodnutia podľa odseku 1 tým, ktorí spadajú do jeho pôsobnosti v súlade s jeho zákonmi alebo správnymi opatreniami.

6. V prípade potreby Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vyhodnotí potrebu navrhnúť opatrenia na úrovni spoločenstva s cieľom predísť akýmkoľvek neprijateľným rizikám pre zdravie ľudí a životné prostredie v rámci spoločenstva, berúc do úvahy informácie uvedené v usmerneniach pre prijímanie rozhodnutí.

Článok 13

Povinnosti týkajúce sa vývozu chemikálií, iné povinnosť oznamovať vývozu

1. Komisia okamžite zašle členským štátom a európskym priemyselným združeniam informácie, ktoré obdrží od sekretariátu, či už v podobe obežníkov alebo inak, ktoré sa týkajú chemikálií podliehajúcich PIC postupu a rozhodnutia dovážajúcich zmluvných strán, ktoré sa týkajú dovozných podmienok pre tieto chemikálie. Členským štátom okamžite zašle aj informácie o všetkých prípadoch nezaslania odpovede. Komisia všetky informácie o dovozných rozhodnutia uloží do svojej databázy, ktorá bude verejne dostupná na internete a informácie poskytne každému, kto o ne požiada.

2. Komisia pridelí každej chemikálii uvedenej v prílohe I klasifikáciu podľa kombinovanej nomenklatúry Európskeho spoločenstva. Tieto klasifikácie sa v prípade potreby prehodnotia s ohľa dom na všetky zmeny, ktoré v súvislosti s príslušnými chemikáliami urobí Svetová colná organizácia v názvosloví harmonizovaného systému.

3. Každý členský štát oznámi odpovede zaslané Komisiou podľa odseku 1 tým, ktorí spadajú do jeho príslušnosti.

4. Vývozcovia musia splniť rozhodnutia uvedené v každej dovoznej odpovedi najneskôr do šiestich mesiacov potom, ako sekretariát po prvýkrát informoval Komisiu o takejto odpovedi podľa odseku 1.

5. Komisia a členské štáty poskytnú na požiadanie dovážajúcim zmluvným stranám rady a pomoc a v prípade potreby im pomôžu získať ďalšie informácie, ktoré im pomôžu vypracovať odpoveď pre sekretariát týkajúcu sa dovozu danej chemikálie.

6. Žiadne z chemikálií uvedených v časti 2 alebo 3 prílohy I sa nesmú vyviezť pokiaľ:

a) sa vývozca nesnažil získať výslovný súhlas na dovoz prostredníctvom svojho povereného národného orgánu a povereného orgánu dovážajúcej krajiny alebo príslušného orgánu inej dovážajúcej krajiny a takýto súhlas neobdržal; alebo

b) v prípade chemikálií uvedených v časti 3 prílohy I posledný obežník vydaný sekretariátom podľa odseku 1 nenaznačuje, že dovážajúca krajina dala na dovoz súhlas.

7. Žiadna chemikália sa nesmie vyviezť šesť mesiacov pred uplynutím doby použiteľnosti, ak takýto dátum existuje alebo ak je možné ho odvodiť z dátumu výroby, pokiaľ to neznemožňujú základné vlastnosti chemikálie. Najmä v prípade prípravkov na ochranu rastlín vývozcovia zabezpečia, aby veľkosť a balenie nádob s prípravkami na ochranu rastlín boli optimalizované, s cieľom minimalizovať riziká vytvárania starých zásob.

8. Pri vyvážaní prípravkov na ochranu rastlín vývozcovia zabezpečia, aby označenie obsahovalo špeciálne informácie o podmienkach na uskladnenie a stabilitu pri uskladnení zodpovedajúce klimatickým podmienkam dovážajúcej zmluvnej strany alebo inej krajiny. Okrem toho zabezpečia, aby vyvážané prípravky na ochranu rastlín spĺňali špecifikácie čistoty stanovené v právnych predpisoch spoločenstva.

Článok 14

Kontroly vývozu určitých chemikálií a tovaru obsahujúceho chemikálie

1. Tovar obsahujúci chemikálie uvedené v časti 2 alebo 3 prílohy I v nereakčnej podobe podlieha postupu oznamovania vývozu uvedenému v článku 7.

2. Chemikálie a tovar, ktorých použitie je v spoločenstve zakázané z dôvodu ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia, ktoré sú uvedené v prílohe V, sa nesmú vyvážať.

Článok 15

Informácie o tranzite

1. Zmluvné strany dohovoru, ktoré spolu s informáciami, ktoré požadujú všetky zmluvné strany dohovoru, požadujú aj informácie o tranzite chemikálií podliehajúcich PIC postupu, sa uvedú v prílohe VI.

2. Ak vývozca prepravuje chemikáliu uvedenú v časti 3 prílohy I cez územie zmluvnej strany dohovoru, ktorá je uvedená v prílohe VI, poskytne pokiaľ je to možné poverenému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo, informácie, ktoré požaduje daná zmluvná strana dohovoru podľa prílohy VI najneskôr do 30 dní pred uskutočnením prvého tranzitu a najneskôr osem dní pred každým nasledujúcim tranzitom.

3. Poverený vnútroštátny orgán členského štátu zašle Komisii informácie, ktoré obdrží od vývozcu podľa odseku 2, spolu so všetkým ďalšími dostupnými doplňujúcimi informáciami.

4. Komisia pošle informácie, ktoré obdrží podľa odseku 3, povereným vnútroštátnym orgánom zmluvných strán dohovoru, ktoré tieto informácie požadujú, spolu so všetkým ďalšími dostupnými doplňujúcimi informáciami najneskôr do 15 dní pred prvým tranzitom a pred každým ďalším tranzitom.

Článok 16

Informácie, ktoré majú sprevádzať vyvážané chemikálie

1. Chemikálie, ktoré sú určené na vývoz podliehajú opatreniam týkajúcim sa balenia a označovania, ktoré sú ustanovené v smernici 67/548/EHS, smernici 1999/45/ES, smernici 91/414/EHS a smernici 98/8/ES alebo prijaté na podľa týchto smerníc alebo podľa akýchkoľvek iných osobitných právnych predpisov spoločenstva. Táto povinnosť platí bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné požiadavky dovážajúcej zmluvnej strany alebo inej krajiny, berúc do úvahy relevantné medzinárodné normy.

2. Tam, kde to prichádza do úvahy, sa na označeniach uvedie dátum použiteľnosti a dátum výroby chemikálií uvedených v odseku 1 alebo uvedených v prílohe I a v prípade potreby sa uvedú dátumy použiteľnosti pre rozličné klimatické oblasti.

3. Chemikálie uvedené v odseku 1 má pri vývoze sprevádzať karta bezpečnostných údajov podľa smernice Komisie 91/155/EHS [20]. Vývozca zašle túto kartu bezpečnostných údajov každému dovozcovi.

4. Informácie na označení a v karte bezpečnostných údajov sa pokiaľ je to možné uvedú v úradnom jazyku (jazykoch), alebo v jednom alebo viacerých hlavných jazykov krajiny určenia alebo v oblasti plánovaného použitia.

Článok 17

Povinnosti orgánov členských štátov týkajúce sa kontroly dovozu a vývozu

Každý členský štát určí orgány, ako sú napríklad colné orgány, ktoré budú zodpovedné za kontrolu dovozu a vývozu chemikálii uvedených v prílohe I.

Komisia a členské štáty majú pri kontrole, či vývozcovia konajú v súlade s týmto nariadením, postupovať cieleným a koordinovaným spôsobom.

Každý členský štát vo svojich pravidelných správach o fungovaní postupov podľa článku 21 ods. 1 uvedie podrobnosti o činnostiach svojich orgánov v tejto oblasti.

Článok 18

Pokuty

Členské štáty určia pokuty, ktoré sa budú uplatňovať na porušenia ustanovení tohto nariadenia a príjmu všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania týchto ustanovení. Tieto pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia a oznámia aj všetky ďalšie prípadné zmeny podľa možnosti čo najskôr po ich prijatí.

Článok 19

Výmena informácií

1. Komisia a členské štáty v prípade potreby napomôžu poskytovaniu vedeckých, technických, ekonomických a právnych informácií, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, vrátane toxikologických, ekotoxikologických informácií a informácií o bezpečnosti.

Komisia, v prípade potreby aj s podporou členských štátov, zabezpečí:

a) poskytovanie verejne dostupných informácií o regulačných opatrenia, ktoré sú relevantné pre plnenie cieľov dohovoru; a

b) poskytovanie informácií zmluvným stranám a ďalším krajinám, priamo alebo prostredníctvom sekretariátu, o tých opatreniach, ktoré výrazne obmedzujú jedno alebo viac spôsobov použitia určitej chemikálie.

2. Komisia a členské štáty musia zabezpečiť ochranu dôverných informácií, ktoré získajú od inej zmluvnej strany alebo inej krajiny podľa vzájomnej dohody.

3. Čo sa týka prenosu informácií podľa tohto nariadenia a bez toho, aby bola dotknutá smernica 90/313/EHS zo 7. júla 1990 o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí [21], sa nasledujúce informácie nepovažujú za dôverné:

a) informácie špecifikované v prílohe II a prílohe III;

b) informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorý je uvedený v odseku 3 článku 16;

c) dátum použiteľnosti chemikálie;

d) dátum výroby chemikálie;

e) informácie o preventívnych opatreniach, vrátane klasifikácie rizika, povahy rizika a príslušné rady týkajúce sa bezpečnosti; a

f) zhrnutie výsledkov toxickologických a ekotoxikologických testov.

Na základe odkladov od členských štátov Komisia pravidelne pripraví súhrn informácií, ktoré sa majú zasielať.

Článok 20

Technická pomoc

Berúc do úvahy potreby rozvojových krajín a krajín v prechodnom období, bude Komisia a poverené vnútroštátne orgány členských štátov spolupracovať pri poskytovaní technickej pomoci, vrátane odbornej prípravy, určenej na rozvoj infraštruktúry, budovanie kapacít a na získavanie skúseností s nakladaním s chemikáliami počas ich životného cyklu.

Technická pomoc sa má poskytovať s cieľom umožniť týmto krajinám uplatňovať dohovor najmä prostredníctvom poskytovania technických informácií o chemikáliách, podporovaním výmeny expertov, poskytovaním podpory pri zriaďovaní alebo fungovaní poverených národných orgánov a poskytovaním technických expertíz pri zisťovaní nebezpečných prípravkov na ochranu rastlín a pri príprave oznámení pre sekretariát.

Komisia a členské štáty by mali aktívne pôsobiť v rámci informačnej siete pre budovanie kapacít zriadenej Medzivládnym fórom pre chemickú bezpečnosť, poskytovaním informácií o projektoch, ktoré podporujú alebo financujú, zameraných na zlepšenie nakladania s chemikáliami v rozvojových krajinách alebo v krajinách v prechodnom období.

Komisia a členské štáty taktiež zvážia poskytovanie podpory mimovládnym organizáciám.

Článok 21

Monitorovanie a podávanie správ

1. Členské štáty musia Komisii pravidelne posielať informácie o fungovaní postupov ustanovených v tomto nariadení, vrátane informácií o colných kontrolách, porušeniach ustanovení, pokutách a nápravných opatreniach

2. Komisia bude pravidelne vypracovávať správy o plnení funkcií ustanovených v tomto nariadení, za ktoré je zodpovedná a zahrnie ich do súhrnnej správy obsahujúcej informácie poskytnuté členskými štátmi podľa odseku 1. Súhrnná správa, ktorá bude uverejnená na internete, sa zašle Európskemu parlamentu a Rade.

3. Čo sa týka informácií poskytnutých podľa odsekov 1 a 2, členské štáty a Komisia musia plniť príslušné povinnosti súvisiace s ochranou údajov a vlastníctva.

Článok 22

Aktualizácia príloh

1. Komisia prehodnotí zoznam chemikálií uvedený v prílohe I minimálne raz ročne na základe vývojových trendov podľa legislatívy spoločenstva a podľa dohovoru.

2. Pri určovaní či právoplatné regulačné opatrenie predstavuje podľa legislatívy spoločenstva zákaz alebo prísne obmedzenie, účinok tohto opatrenia sa posúdi na úrovní podkategórií v rámci kategórie "prípravky na ochranu rastlín" a "priemyselné chemikálie". Ak regulačné opatrenie zakazuje alebo prísne obme dzuje použitie chemikálie v ktorejkoľvek z podkategórií, uvedie sa v časti 1 prílohy I.

Pri určovaní či právoplatné regulačné opatrenie predstavuje podľa právnych predpisov spoločenstva zákaz alebo také prísne obmedzenie, že si príslušná chemikália vyžaduje PIC oznámenie podľa článku 10, účinok tohto opatrenia sa posúdi na úrovní kategórií "prípravky na ochranu rastlín" a "priemyselné chemikálie". Ak regulačné opatrenie zakazuje alebo prísne obmedzuje použitie chemikálie v ktorejkoľvek z týchto dvoch kategórií, uvedie sa aj v časti 2 prílohy I.

3. Komisia prijme rozhodnutie o zaradení chemikálií do prílohy I alebo prípadne o zmene ich zaradenia bez zbytočného odkladu.

4. O zaradení chemikálie do časti 1 alebo 2 prílohy I podľa odseku 2 na základe regulačného opatrenia prijatého na základe legislatívy spoločenstva sa rozhodne podľa postupu uvedeného v článku 24 ods. 3

5. Všetky ďalšie zmeny a úpravy prílohy I, vrátane zmien už zaradených chemikálií, a zmeny a doplnenia príloh II, III, IV a VI, sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 24 ods. 2

Článok 23

Technické poznámky na usmernenie

Komisia vypracuje v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 technické poznámky na usmernenie s cieľom uľahčiť každodenné uplatňovanie tohto nariadenia.

Tieto technické poznámky sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

Článok 24

Výbor

1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 29 smernice 67/548/EHS.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatnia články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

3. Pri odkaze na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

4. Výbor prijme vlastný rokovací poriadok.

Článok 25

Zrušenie

Týmto sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2455/92.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Papandreou

[1] Ú. v. ES C 126, 28.5.2002, s. 291.

[2] Ú. v. ES C 241, 7.10.2002, s. 50.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. októbra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. decembra 2002.

[4] Ú. v. ES L 251, 29.8.1992, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 300/2002 (Ú. v. ES L 52, 22.2.2002, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2001/59/ES (Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 1).

[7] Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/60/ES (Ú. v. ES L 226, 22.8.2001, s. 5).

[8] Ú. v. ES L 357, 20.12.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1232/2002 (Ú. v. ES L 180, 10.7.2002, s. 5).

[9] Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).

[11] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

[12] Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 880/2002 (Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 7).

[13] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[14] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

[15] Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2002/811/ES (Ú. v. ES L 280, 18.10.2002,s. 27).

[16] Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

[17] Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

[18] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/81/ES (Ú. v. ES L 276, 12.10.2002, s. 28).

[19] Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

[20] Komisia. Smernica 91/155/EHS z 5. marca 1991, ktorou sa stanovujú podrobnosti informačného systému pre nebezpečné prípravky na vykonanie článku 10 smernice Rady 88/379/EHS (Ú. v. ES L 76, 22.3.1991, s. 35). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/58/ES (Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 24).

[21] Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 56.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ČASŤ 1 Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu oznamovania vývozu

(Článok 7 nariadenia)

Je potrebné poznamenať, že ak chemikálie uvedené v tejto časti prílohy podliehajú PIC postupu, povinnosť zasielať vývozné oznámenie uvedená v článku 7 ods. 1 až 3 nariadenia sa neuplatní za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 7 ods. 5 písm. b) a c). Tie chemikálie, ktoré sú označené symbolom v nižšie uvedenom zozname, sú opäť uvedené aj v časti 3 tejto prílohy pre uľahčenie odkazovania.

Je potrebné poznamenať, že ak chemikálie uvedené v tejto časti prílohy spĺňajú podmienky na PIC oznamovanie z dôvodu povahy právoplatného regulačného opatrenia spoločenstva, tieto chemikálie sú uvedené aj v časti 2 tejto prílohy. Tieto chemikálie sú označené symbolom + v nižšie uvedenom zozname.

CAS = Chemical Abstracts Service

Chemikália podliehajúca alebo čiastočne podliehajúca PIC postupu.

+ Chemikália, ktorá si vyžaduje PIC oznámenie.

[1] [2] [3]

Chemikália | CAS | EINECS | KN | Podkategória [1] | Obmedzenie použitia [2] | Krajiny, ktoré nevyžadujú oznámenie |

1,1,1-trichlóretán | 71-55-6 | 200-756-3 | 29031910 | i(2) | b |

1,2-dibrómetán (etyléndibromid) | 106-93-4 | 203-444-5 | 29033036 | p(1) | b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) | 107-06-2 | 203-458-1 | 29031500 | p(1) i(2) | b b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

2-naftylamín a jeho soli+ | 91-59-8 a ďalšie | 202-080-4 a ďalšie | 29214500 | i(1) i(2) | b b |

2,4,5-T | 93-76-5 | 202-273-3 | 29189090 | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

4-amínobifenyl a jeho soli + | 92-67-1 a ďalšie | 202-177-1 a ďalšie | 29214990 | i(1) i(2) | b b |

4- | nitrobifenyl 92-92-3 | 202-204-7 | 29042000 | i(1) i(2) | b b |

zlúčeniny arzénu | | | | p(2) | sr |

azbestové vlákna+: | | | | Pozrite si PIC obežník nawww.pic.int/ |

krocidolit | 12001-28-4 | 310-127-6 | 252400 | i(1) — i(2) | b — b |

amozit | 12172-73-5 | | 252400 | i(1) — i(2) | b — b |

antofylit | 77536-67-5 | | 252400 | i(1) — i(2) | b — b |

aktinolit | 77536-66-4 | | 252400 | i(1) — i(2) | b — b |

tremolit | 77536-68-6 | | 252400 | i(1) — i(2) | b — b |

chryzolit | 132207-32-0 | | 252400 | i(1) — i(2) | b — b |

azínfos-etyl | 2642-71-9 | 220-147-6 | 29339095 | p(1) | b | |

benzén [3] | 71-43-2 | 200-753-7 | 290220 | i(2) | sr | |

benzidín a jeho soli+ deriváty benzidínu+ | 92-87-5 — | 202-199-1 — | 29215990 | i(1) — i(2) p(1) | sr — b b | |

binapakryl | 485-31-4 | 207-612-9 | 29161980 | p(1) i(2) | b b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

kadmium a jeho zlúčeniny | 7440-43-9 a ďalšie | 231-152-8 a ďalšie | 8107 32063000 a ďalšie | i(1) | sr | |

kaptafol | 2425-06-1 | 219-363-3 | 29309070 | p(1) — p(2) | b — b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

tertachlórmetán | 56-23-5 | 200-262-8 | 29031400 | i(2) | b | |

chlórdimeform | 6164-98-3 | 228-200-5 | 29252000 | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

chlórfenapryr+ | 122453-73-0 | | 29339900 | p(1) | b | |

chlórbenzilát | 510-15-6 | 208-110-2 | 29181980 | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

trichlórmetán | 67-66-3 | 200-663-8 | 29031300 | i(2) | b | |

chlozolinát+ | 84332-86-5 | 282-714-4 | 29349990 | p(1) | b | |

kreozot a látky príbuzné kreozotu | 8001-58-9 | 232-287-5 | 27079100 | i(2) | b | |

61789-28-4 | 263-047-8 | | |

84650-04-4 | 283-484-8 | | |

90640-84-9 | 292-605-3 | | |

65996-91-0 | 2266-026-1 | | |

90640-80-5 | 292-602-7 | | |

65996-82-2 | 266-019-3 | | |

8021-39-4 | 232-419-1 | | |

122384-78-5 | 310-191-5 | | |

cyhalotrín | 68085-85-8 | 268-450-2 | 29269095 | p(1) | b | |

DBB(Di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyboran | 75113-37-0 | 401-040-5 | 29310095 | i(1) | b | |

dikofol obsahujúci < 78 % 4,4'-dikofol alebo 1g/kg DDT alebo zlúčenín príbuzných DDT+ | 115-32-2 | 204-082-0 | 29062900 | p(1) | b | |

dinoseb, jeho acetát a soli | 88-85-7 a ďalšie | 201-861-7 a ďalšie | 2908900029153990 | p(1) i(2) | b b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

dinoterb + | 1420-07-1 | 215-813-8 | 29089000 | p(1) | b | |

DNOC+ | 534-52-1 | 208-601-1 | 29089000 | p(1) | b | |

etylénoxid (oxirán) | 75-21-8 | 200-849-9 | 29101000 | p(1) | b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

fentín-acetát | 900-95-8 | 212-984-0 | 29310095 | p(1) | b | |

fentín-hydroxid | 76-87-9 | 200-990-0 | 29310095 | p(1) | b | |

fenpentanoát | 51630-58-1 | 257-326-3 | 29269095 | p(1) | b | |

ferbam | 14484-64-1 | 238-484-2 | 29302000 | p(1) | b | |

fluóracetamid | 640-19-7 | 211-363-1 | 29241900 | | | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

HCH obsahujúce menej ako 99,0 % gamaizoméru | 608-73-1 | 210-168-9 | 29035100 | p(1) | b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

hexachlóretán | 67-72-1 | 200-666-4 | 29031990 | i(1) | sr | |

lindan (γ-HCH) | 58-89-9 | 200-401-2 | 29035110 | p(1) | b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

a)hydrazid kyseliny maleínovej a jeho soli iné ako soli obsahujúce cholín, a draselné a sodné soli; | 123-33-1 | 204-619-9 | 29339990 | p(1) | b | |

b)cholínové, draselné a sodné soli hydrazidu kyseliny maleínovej obsahujúce menej ako 1 mg/kg voľného hydrazínu vyjadreného na základe kyslého ekvivalentu | 51542-52-0 | | | | | |

zlúčeniny ortuti | 10112-91-1, 21908-53-2 a ďalšie | — | | p(1) — p(2) | b — sr | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

metamidofos (rozpustné tekuté prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l) | 10265-92-6 | 233-606-0 | 38081040 | | | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

paratión-metyl (emulzifikované koncentráty (EK) obsahujúce 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % aktívnej zložky a prach obsahujúci 2 % a 3 % aktívnej zložky) | 298-00-0 | 206-050-1 | 38081040 | | | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

monokrotofos (rozpustné tekuté prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l) | 6923-22-4 | 230-042-7 | 38081040 38089090 | | | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

monolinurón | 1746-81-2 | 217-129-5 | 29280090 | p(1) | b | |

monometyl-dibróm-difenylmetán, obchodný názov: DBBT+ | 99688-47-8 | 401-210-1 | 29036990 | i(1) | b | |

monometyl-dichlór-difenylmetán, obchodný názov: Ugilec 121 alebo Ugilec 21 + | — | 400-140-6 | 29036990 | i(1) — i(2) | b — b | |

monometyl-tetrachlór-difenylmetán, obchodný názov: Ugilec 141 + | 76253-60-6 | 278-404-3 | 29036990 | i(1) — i(2) | b — b | |

nitrofén + | 1836-75-5 | 217-406-0 | 29093090 | p(1) | b | |

paratión + | 56-38-2 | 200-271-7 | 29201000 | p(1) | b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

pentachlórfenol | 87-86-5 | 201-778-6 | 29081000 | | | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

permetrín | 52645-53-1 | 258-067-9 | 29162000 | p(1) | b | |

fosfamidón (rozpustné tekuté prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 1000 g aktívnej zložky/l) | 13171-21-6 (zmes, izoméry (E)&(Z)) 23783 –98-4 ((Z)-izomér) 297-99-4 ((E)-izomér) | 236-116-5 | 38081040 38089090 | | | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

polybrómované bifenyly (PBB) | 13654-09-06 36355-01-08 27858-07-7 | — | 29036990 | i(1) | sr | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

polychlórované bifenyly (PCT) | 61788-33-8 | 262-968-2 | 29036990 | i(1) | b | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

profám | 122-42-9 | 204-542-0 | 29242995 | p(1) | b | |

pyrazofos + | 13457-18-6 | 236-656-1 | 29335995 | p(1) | b | |

chintozén + | 82-68-8 | 201-435-0 | 29049085 | p(1) | b | |

teknazén | 117-18-0 | 204-178-2 | 29049085 | p(1) | b | |

triorganociničité zlúčeniny | — | — | 29310095 | p(2) i(2) | sr sr | |

tris(2,3-dibrómpropyl)- fosfát | 126-72-7 | 204-799-9 | 29190090 | i(1) | sr | Pozrite si PIC obežník na www.pic.int/ |

tri(aziridín-1-yl)fosfánoxid | 545-55-1 | 208-892-5 | 29339090 | i(1) | sr | |

zineb | 12122-67-7 | 235-180-1 | 38249099 | p(1) | b | |

ČASŤ 2 Zoznam chemikálií, ktoré spĺňajú podmienky na PIC oznamovanie

(Článok 10 tohto nariadenia)

Tento zoznam obsahuje chemikálie, ktoré spĺňajú podmienky na PIC oznamovanie. Vo všeobecnosti neobsahuje chemikálie, ktoré už podliehajú PIC postupu, ktoré sú uvedené v časti 3 tejto prílohy.

CAS = Chemical Abstracts Service.

Chemikália podliehajúca alebo čiastočne podliehajúca medzinárodnému PIC postupu.

[4] [5]

Chemikália | CAS | EINECS | Kód KN | Kategória [4] | Obmedzenie požitia [5] |

2-naftylamín a jeho soli | 91-59-8 a ďalšie | 202-080-4 a ďalšie | 29214500 | I | b |

4-amínobifenyl a jeho soli | 92-67-1 a ďalšie | 202-177-1 a ďalšie | 29214990 | I | b |

4-nitrobifenyl | 92-93-3 | 202-204-7 | 29042000 | i | b |

azbestové vlákna +: | | | | | |

krocidolit | 12001-28-4 | 310-127-6 | 252400 | i | b |

amozit | 12172-73-5 | | 252400 | i | b |

antofylit | 77536-67-5 | | 252400 | i | b |

aktinolit | 77536-66-4 | | 252400 | i | b |

tremolit | 77536-68-6 | | 252400 | i | b |

chryzolit | 132207-32-0 | | 252400 | i | b |

benzidín a jeho soli+ deriváty benzidínu+ | 912-87-5 — | 202-199-1 — | 29215990 | i | sr |

chlórfenapyr | 122453-73-0 | | | p | sr |

chlozolinát | 84332-86-5 | 282-714-4 | 29349096 | p | b |

dikofol obsahujúci < 78 % 4,4'- dikofol alebo 1g/kg DDT alebo zlúčenín príbuzných DDT | 115-32-3 | 204-082-0 | 29062900 | p | sr |

dinoterb | 1420-07-1 | 215-813-8 | 29089000 | p | b |

DNOC | 534-52-1 | 208-601-1 | 29089000 | p | b |

endrín | 72-20-8 | 200-775-7 | 29109000 | p | b |

fentín acetát | 900-95-8 | 212-984-0 | 29310095 | p | b |

fentín-hydroxid | 76-87-9 | 200-990-0 | 29310095 | p | b |

monometyl-dibróm-difenylmetán, obchodný názov: DBBT | 99688-47-8 | 401-210-1 | 29036990 | i | b |

monometyl-dichlór-difenylmetán, obchodný názov: Ugilec 121 alebo Ugilec 21 | — | 400-146-6 | 29036990 | i | b |

monometyl-tetrachlór-difenylmetán, obchodný názov: Ugilec 141 | 76253-60-6 | 278-404-3 | 29036990 | i | b |

nitrofén | 1836-75-5 | 217-406-0 | 29093010 | p | b |

paratión | 56-38-2 | 200-271-7 | 29201000 | p | sr |

pyrazofos | 13457-18-6 | 236-656-1 | 29335970 | p | b |

chintozén | 82-68-8 | 201-435-0 | 29049085 | p | b |

teknazén | 117-18-0 | 204-178-2 | 29049085 | p | sr |

ČASŤ 3 Zoznam chemikálií podliehajúcich PIC postupu podľa Rotterdamského dohovoru

(Články 12 a 13 tohto nariadenia)

(Uvedené kategórie zodpovedajú kategóriám v dohovore)

chemikália | príslušné CAS číslo (čísla) | kategória |

2,4,5-T | 93-76-5 | prípravok na ochranu rastlín |

aldrín [6] | 309-00-2 | prípravok na ochranu rastlín |

binapakryl | 485-31-4 | prípravok na ochranu rastlín |

kaptafol | 2425-06-1 | prípravok na ochranu rastlín |

chlordan [6] | 57-74-9 | prípravok na ochranu rastlín |

chlórdimeform | 6164-98-3 | prípravok na ochranu rastlín |

chlórbenzilát | 510-15-6 | prípravok na ochranu rastlín |

DDT [6] | 50-29-3 | prípravok na ochranu rastlín |

dieldrín [6] | 60-57-1 | prípravok na ochranu rastlín |

dinoseb a jeho soli | 88-85-7 | prípravok na ochranu rastlín |

1,2-dibrómetán (EDB) | 106-93-4 | prípravok na ochranu rastlín |

etyléndichlorid | 107-06-2 | prípravok na ochranu rastlín |

etylénoxid | 75-21-8 | prípravok na ochranu rastlín |

fluóroacetamid | 640-19-7 | prípravok na ochranu rastlín |

HCH (zmiešané izoméry) | 608-73-1 | prípravok na ochranu rastlín |

heptachlor [6] | 76-44-8 | prípravok na ochranu rastlín |

hexachlórbenzén [6] | 118-74-1 | prípravok na ochranu rastlín |

lindan | 58-89-9 | prípravok na ochranu rastlín |

zlúčeniny ortuti, vrátane anorganických zlúčením ortuti, alkylových zlúčenín ortuti a alkyloxyalkylových a arylových zlúčeníny ortuti | | prípravok na ochranu rastlín |

pentachlórfenol | 87-86-5 | prípravok na ochranu rastlín |

toxafén [6] | 8001-35-2 | prípravok na ochranu rastlín |

metamidofos (rozpustné tekuté prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l) | 10265-92-6 | veľmi nebezpečný prípravok na ochranu rastlín |

paratión-metyl (emulzifikované koncentráty (EK) obsahujúce 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % aktívnej zložky a prach obsahujúci 2 % a 3 % aktívnej zložky) | 298-00-0 | veľmi nebezpečný prípravok na ochranu rastlín |

monkrotofos (rozpustné tekuté prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l) | 6923-22-4 | veľmi nebezpečný prípravok na ochranu rastlín |

paratión (patria sem všetky prípravky tejto látky –aerosóly, rozprašovací prášok (DP), emulzifikovateľný koncentrát (EINECS), granuly (GR), namáčateľné prášky (WP) s výnimkou kapsulových suspenzií (CS)) | 56-38-2 | veľmi nebezpečný prípravok na ochranu rastlín |

fosfamidón (rozpustné tekuté prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 1000 g aktívnej zložky/l) | 13171-21-6 (zmes, izoméry (E)&(Z)) 23783 –98-4((Z)-izomér) 297-99-4((E)-izomér) | veľmi nebezpečný prípravok na ochranu rastlín |

krocidolit | 12001-28-4 | priemyselná chemikália |

Polybrómované bifenyly (PBB) | 36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (okta-) 13654-09-6 (deka-) | priemyselná chemikália |

Polychlórované bifenyly (PCB) [6] | 1336-36-3 | priemyselná chemikália |

Polychlórované terfenyly (PCT) | 61788-33-8 | priemyselná chemikália |

tris(2,3-dibrómpropyl)fosfát | 126-72-7 | priemyselná chemikália |

[1] Podkategória: p(1) – prípravok na ochranu rastlín v skupine výrobkov na ochranu rastlín, p(2) – iný prípravok na ochranu rastlín, vrátane biocídov, i(1) – priemyselná chemikália na použitie odborníkmi a i(2) – priemyselná chemikália na použitie verejnosťou.

[2] Obmedzenie použitia: sr – prísne obmedzenie, b – zákaz (pre príslušnú podkategóriu alebo podkategórie) podľa legislatívy spoločenstva.

[3] S výnimkou pohonných hmôt do motorových vozidiel podliehajúcich smernici 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58).

[4] Kategória: p – prípravok na ochranu rastlín, i – priemyselné chemikálie.

[5] Obmedzenie použitia: sr – prísne obmedzenie, b – zákaz (pre príslušné kategóriu alebo kategórie).

[6] Na tieto látky sa vzťahuje zákaz vývozu podľa ustanovení článku 14 ods. 2 a prílohy V tohto nariadenia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Oznamovanie zakázaných alebo prísne obmedzených chemikáliách sekretariátu dohovoru

Informácie, ktoré musia obsahovať oznámenia podľa článku 10 tohto nariadenia

Oznámenia musia obsahovať:

1. vlastnosti, identifikáciu a použitie

a) bežný názov;

b) chemický názov podľa medzinárodne uznávaného názvoslovia (napríklad Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC)), ak takéto názvoslovie existuje;

c) obchodné názvy a názvy prípravkov;

d) kódy: číslo CAS (Chemicals Abstract Service), colný kód harmonizovaného systému a iné čísla;

e) informácie o klasifikácii nebezpečenstva, ak chemikália podlieha klasifikačným požiadavkám;

f) použitie alebo použitia chemikálií:

v Európskej únii

inde (ak sú známe);

g) fyzikálno-chemické, toxické a ekotoxické vlastnosti;

2. právoplatné regulačné opatrenie

a) informácie týkajúce sa právoplatného regulačného opatrenia:

i) súhrn právoplatného regulačného opatrenia;

ii) odkaz na regulačný dokument;

iii) dátum nadobudnutia platnosti právoplatného regulačného opatrenia;

iv) informácie o tom, či bolo konečné regulačné opatrenie prijaté na základe hodnotenia rizika alebo nebezpečenstva a ak áno, informácie o takomto hodnotení, obsahujúce odkaz na príslušnú dokumentáciu;

v) dôvody prijatia právoplatného regulačného opatrenia týkajúce sa zdravia ľudí, vrátane zdravia spotrebiteľov a pracovníkov, alebo životného prostredia;

vi) súhrn nebezpečenstiev a rizík, ktoré chemikália predstavuje pre zdravie ľudí, vrátane zdravia spotrebiteľov a pracovníkov, alebo životné prostredie a očakávaný účinok právoplatného regulačného opatrenia;

b) kategória alebo kategórie, pre ktoré boli prijaté právoplatné regulačné opatrenie, a pre každú kategóriu:

i) použitia alebo použití, ktoré právoplatné regulačné opatrenie zakazuje;

ii) použitia alebo použití, ktoré sú povolené;

iii) odhad, kde je to možné, množstiev vyrobenej, dovezenej, vyvezenej a použitej chemikálie;

c) informácie, v maximálnom možnom rozsahu, o pravdepodobnej relevantnosti právoplatného regulačného opatrenia pre ostatné štáty a regióny;

d) ďalšie relevantné informácie, ktoré sa môžu týkať:

i) posúdenia sociálno-hospodárskych účinkov právoplatného regulačného opatrenia;

ii) informácie o alternatívach a s nimi súvisiacich rizikách, ak sú k dispozícií, ako napríklad:

- integrované stratégie pre boj proti škodcom,

- priemyselná prax a procesy, vrátane čistejších technológií.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Vývozné oznámenie

Informácie požadované podľa článku 7 tohto nariadenia

1. Identifikácia látky, ktorá sa má vyviezť:

a) názov podľa názvoslovia Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie;

b) ďalšie názvy (bežný názov, obchodný názov a skratky);

c) číslo EINECS a číslo CAS;

d) číslo CUS a kód kombinovanej nomenklatúry;

e) hlavné znečisťujúce prímesi v látke, len ak je to relevantné.

2. Identifikácia prípravku, ktorý sa má vyviezť:

a) obchodný názov alebo označenie prípravku;

b) pre každú látku uvedenú v prílohe I percentuálny podiel a podrobné údaje, ktoré sú špecifikované v bode 1.

3. Informácie o vývoze:

a) krajina určenia;

b) krajina pôvodu;

c) predpokladaný dátum prvého vývozu tento rok;

d) plánované použitie v krajine určenia, ak je známe;

e) názov, adresa a ďalšie relevantné identifikačné údaje dovozcu alebo dovážajúcej spoločnosti;

f) názov, adresa a ďalšie relevantné identifikačné údaje vývozcu alebo vyvážajúcej spoločnosti.

4. Poverené národné orgány:

a) názov, adresa, telefón a telex:, faxové číslo alebo e-mail: povereného orgánu v Európskej únii, od ktorých je možné získať ďalšie podrobné informácie;

b) názov, adresa, telefón a telex:, faxové číslo alebo e-mail: povereného orgánu v dovážajúcej krajine.

5. Informácie o preventívnych opatreniach, ktoré je potrebné prijať, vrátane kategórie nebezpečenstva a rizika a rady týkajúce sa bezpečnosti.

6. Súhrn fyzikálno-chemických, toxických a ekotoxických vlastností.

7. Použitie chemikálie v Európskej únii:

a) použitia, kategória (kategórie) podľa Rotterdamského dohovoru a podkategória (podkategórie) spoločenstva podliehajúce kontrolnému opatreniu (zákazu alebo prísnemu obmedzeniu);

b) použitia, ktoré pre danú chemikáliu nie sú prísne obmedzené alebo zakázané

(uviesť kategórie a podkategórie, ktoré sú definované v prílohe I nariadenia);

c) odhad, kde je to možné, množstiev vyrobenej, dovezenej, vyvezenej a použitej chemikálie.

8. Informácie o preventívnych opatreniach na obmedzenie vystavenia pôsobeniu chemikálie alebo na zníženie jej emisií.

9. Súhrn regulačných obmedzení a dôvodov ich prijatia.

Súhrn informácií uvedených v prílohe II v bode 2 písm. a, c, a d.

Doplňujúce informácie poskytnuté vyvážajúcou zmluvnou stranou, pretože sú považované za dôležité alebo ďalšie informácie špecifikované v prílohe II, ak ich dovážajúca zmluvná strana požaduje.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Informácie, ktoré Komisii poskytli poverené národne orgány členských štátov podľa článku 9 tohto nariadenia

1. Súhrn množstiev chemikálií (vo forme látok alebo prípravkov) patriacich do prílohy I a vyvezených v predchádzajúcom roku.

a) Rok, kedy boli vyvezené

b) Tabuľka obsahujúca súhrn množstiev vyvezených chemikálií (v podobe látok a prípravkov) ako je uvedená nižšie.

+++++ TIFF +++++

2. Zoznam dovozcov

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Chemikálie a tovar, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

(Článok 14 tohto nariadenia)

Opis chemikálií/tovaru, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu | Ďalšie dôležité údaje (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS, atď.) |

| |

Kozmetické mydlá obsahujúce ortuť | KN č. 34011100, 34011900, 34012010, 34012090, 34013000 |

Ťažko odbúrateľné organické znečisťujúce látky, ktoré sú uvedené v prílohách A a B Štokholmského dohovoru o (perzistentných) ťažko odbúrateľných organických znečisťujúcich látkach podľa ustanovení tohto dohovoru | aldrin | EC č. 206-215-8, CAS č. 309-00-2, KN č. 29035990 |

chlórdan | EC č. 200-349-0, CAS č. 57-74-9, KN č. 29035990 |

dieldrín | EC č. 200-484-5, CAS č. 60-57-1, KN č. 29109000 |

DDT(1,1,1-trichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)etán | EC č. 200-024-3, CAS č. 50-29-3, KN č. 29036200 |

endrín | EC č. 200-775-7, CAS č. 72-20-8, KN č. 29109000 |

heptachlór | EC č. 200-962-3, CAS č. 76-44-8, KN č. 29035990 |

hexachlórbenzén | EC č. 200-273-9, CAS č. 118-74-1 KN č. 29036200 |

mirex | EC č. 219-196-6, CAS č. 2385-85-5, KN č. 29035990 |

toxafén (kamféchlór) | EC č. 232-283-3, CAS č. 8001-35-2, KN č. 38081020 |

polychlórované bifenyly (PCB) | EC č. 215-648-1 a ďalšie, CAS č. 1336-36-3 a ďalšie, KN č. 29036990 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

Zoznam zmluvných strán, ktoré požadujú informácie o tranzite chemikálií, ktoré podliehajú PIC postupu

Článok 15 tohto nariadenia)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------