32003R0218Uradni list L 029 , 05/02/2003 str. 0005 - 0006


Uredba Komisije (ES) št. 218/2003

z dne 4. februarja 2003

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2176/2002 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za zagotovitev enotne uporabe kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature. Ta pravila veljajo tudi za druge nomenklature, ki v celoti ali delno temeljijo na njej ali ji dodajo dodatne pododdelke in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3) V skladu z navedenimi splošnimi pravili se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice v Prilogi k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3.

(4) Primerno je, da se lahko imetnik po določbah člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 Evropskega parlamenta in Sveta [4], za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih dali carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami iz te uredbe.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Še naprej pa se lahko po določbah člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 za obdobje treh mesecev sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih dali carinski organi držav članic in niso v skladu z določbami iz te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2003

Za Komisijo

Pascal Lamy

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 331, 7.12.2002, str. 3.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 311, 12.12.2000, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev V tarifno oznako KN | Utemeljitev |

1 | 2 | 3 |

Zamrznjeni, prosojni listi testa (npr. 20 × 20 cm), izdelani iz pšenične moke, vode, rastlinskega olja in soli, ki so bili za 15 sekund toplotno obdelani pri 90 °C. Proizvod vsebuje 52,5 mas. % škroba/glukoze in manj kot 4 mas. % sladkorja. Ti listi se po odtajanju neposredno uporabljajo za pripravo pomladnih zavitkov, ki se potem pred zaužitjem še naprej kuhajo. | 19059090 | Uvrstitev določajo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 1905, 190590 in 19059090. Zaradi toplotne obdelave je škrob v glavnem želatiniziran. Zato proizvod velja za delno kuhanega in je torej izključen iz tarifne številke 1901 (glej pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 1901, Del (II), izključitev (e)). |

--------------------------------------------------