32003R0150Uradni list L 025 , 30/01/2003 str. 0001 - 0006


Uredba Sveta (ES) št. 150/2003

z dne 21. januarja 2003

o opustitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste orožja in vojaško opremo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 26 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost temelji na carinski uniji, ki od vseh držav članic zahteva enotno uporabo skupne carinske tarife pri uvozu izdelkov iz tretjih držav, razen če posebni ukrepi Skupnosti predvidevajo drugače.

(2) V interesu Skupnosti kot celote je, da so države članice sposobne priskrbeti za svoje vojaške sile tehnološko najsodobnejše in primerno orožje in vojaško opremo. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja v tej industrijski panogi v svetovnem merilu je običajna praksa, da organi držav članic, pristojni za narodno obrambo, priskrbijo orožje in vojaški material od proizvajalcev ali drugih dobaviteljev iz tretjih držav. Glede na varnostni interes držav članic je združljivo z interesi Skupnosti, da se nekatere vrste tega orožja in oprema lahko uvozijo brez uvoznih dajatev.

(3) Da bi zagotovili enotno uporabo opustitve take dajatve, je treba sestaviti skupen seznam orožja in vojaške opreme, ki bi bilo upravičeno do opustitve dajatve. Zaradi posebne narave zadevnih izdelkov je tudi potrebno, da se brez carine lahko uvažajo deli, sestavni deli ali podsklopi za vgradnjo ali pritrditev na blago s seznama ali za popravilo, predelavo ali vzdrževanje takega blaga, kot tudi blago za uporabo za usposabljanje ali preskušanje blaga s tega seznama. Za uvoz vojaške opreme, ki ni zajeta v tej uredbi, veljajo ustrezne dajatve skupne carinske tarife.

(4) Glede na različno organizacijsko strukturo pristojnih organov držav članic je treba izključno za carinske namene opredeliti uporabo uvoženih materialov v posebne namene, v skladu z določbami Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [2] in njegovimi izvedbenimi predpisi (v nadaljevanju "carinski zakonik"). Da bi se zmanjšala upravna obremenitev zadevnih organov, je treba določiti rok za carinski nadzor nad uporabo v posebne namene.

(5) Da bi se upoštevalo varovanje vojaške tajnosti držav članic je treba določiti posebne upravne postopke za dodeljevanje ugodnosti opustitve dajatev. Izjava pristojnega organa države članice, za katere sile so orožje ali vojaška oprema namenjeni, ki bi se lahko uporabila tudi kot carinska deklaracija, ki se zahteva v skladu s carinskim zakonikom, bi se štela za ustrezno zagotovilo, da so ti pogoji izpolnjeni. Izjava bi morala biti dana v obliki potrdila. Treba je določiti obliko, ki jo morajo imeti taka potrdila, in tudi dovoliti uporabo sistema za obdelavo podatkov za izjavo.

(6) Treba je določiti pravila, po katerih države članice zagotovijo podatke o količini, vrednosti in številu izdanih potrdil, ter postopke za izvajanje te uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa pogoje za avtonomno opustitev uvoznih dajatev za nekatere vrste orožja in vojaško opremo, ki jo organi, pristojni za vojaško obrambo držav članic, uvozijo iz tretjih držav ali se uvozi v njihovem imenu.

Člen 2

1. Dajatve skupne carinske tarife, ki se uporabljajo pri uvozu blaga, naštetega v Prilogi I, se v celoti opustijo, kadar ga uporabljajo vojaške sile države članice ali se uporablja v njihovem imenu, samostojno ali v sodelovanju z drugimi državami, za obrambo ozemeljske celovitosti države članice ali za sodelovanje v mednarodnih operacijah za ohranjanje ali podpiranje miru ali za druge vojaške namene, kot je zaščita državljanov Evropske unije pred socialnimi ali vojaškimi nemiri.

2. Take dajatve se v celoti opustijo tudi za:

(a) dele, sestavne dele ali podsklope, uvožene za vgradnjo ali pritrditev na blago s seznama iz Priloge I in II, ali njihove dele, sestavne dele ali podsklope, ali za popravilo, predelavo ali vzdrževanje takega blaga;

(b) blago, uvoženo za usposabljanje in preskušanje blaga s seznama iz Priloge I in II.

3. Za uvoženo blago, opredeljeno v Prilogi I in odstavku 2 tega člena, veljajo pogoji uporabe v posebne namene, določeni v členih 21 in 82 Uredbe (EGS) št. 2913/92 in njenih izvedbenih predpisih. Carinski nadzor nad uporabo v posebne namene se konča tri leta po datumu sprostitve v prosti promet.

4. Uporaba blaga, naštetega v Prilogi I, za namene usposabljanja ali kadar vojaške sile ali druge sile to blago začasno uporabljajo na carinskem območju Skupnosti za civilne namene zaradi nepredvidenih ali naravnih nesreč, se ne šteje za kršitev uporabe v posebne namene, določene v odstavku 1.

Člen 3

1. Zahtevku za sprostitev v prosti promet za blago, za katero se zahteva opustitev dajatev na podlagi določb člena 2, se priloži potrdilo, ki ga je izdal pristojni organ države članice, za katere vojaške sile je blago namenjeno. Potrdilo, določeno v Prilogi III, se predloži carinskim organom uvozne države članice skupaj z blagom, na katero se nanaša. Nadomesti lahko carinsko deklaracijo, ki se zahteva v členih 59 do 76 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

2. Ne glede na odstavek 1 se zaradi vojaške tajnosti potrdilo in uvoženo blago lahko predložita drugim organom, ki jih v ta namen imenuje uvozna država članica. V takih primerih pristojni organ, ki izda potrdilo, pošlje carinskim organom svoje države članice pred 31. januarjem in 31. julijem vsakega leta zbirno poročilo o takem uvozu. Poročilo zajema 6 mesečno obdobje pred mesecem, v katerem je treba predložiti poročilo. Vsebovati mora številko in datum izdaje potrdil, datum uvoza ter skupno vrednost in bruto težo izdelkov, uvoženih s potrdili.

3. Za izdajo in predložitev potrdila carinskim organom ali drugim organom, pristojnih za carinjenje, se uporablja sistem za obdelavo podatkov v skladu s členom 292(3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) 2913/92 [3].

4. Ta člen se smiselno uporablja za uvoženo blago, našteto v Prilogi II.

Člen 4

Razen v primerih iz člena 2(4) pristojni organ, ki izda potrdilo ali blago uporabi, sporoči v skladu s členoma 21 in 87 Uredbe (EGS) št. 2913/92 carinskim organom svoje države članice vsako odstopanje blaga, naštetega v Prilogi I in členu 2(2), od uporabe, določene v členu 2(1), v obdobju carinskega nadzora.

Člen 5

1. Vsaka država članica Komisiji sporoči imena organov, ki so pristojni za izdajo potrdila iz člena 3(1), skupaj z vzorcem žiga, ki ga ti organi uporabljajo. Vsaka država članica Komisiji sporoči tudi ime organa, ki lahko sprosti uvoženo blago v primerih iz člena 3(2). Komisija sporoči te podatke carinskim organom drugih držav članic.

2. Kadar se blago sprosti v prosti promet v drugi državi članici, kot je tista, v kateri je bilo izdano potrdilo, carinski organi uvozne države članice pošljejo izvod potrdila carinski upravi države članice, v kateri je pristojni organ izdal potrdilo.

Kadar drugi organi v skladu s členom 3(2) sprostijo blago v drugi državi, kot je tista, v kateri je bilo izdano potrdilo, ti organi pošljejo izvod potrdila neposredno organu, ki je potrdilo izdal.

3. Organ vsake države članice, ki je pooblaščen za izdajo potrdila iz člena 3(1), hrani izvod izdanih potrdil in potrebna dokumentarna dokazila o pravilni uporabi opustitve tri leta po preteku carinskega nadzora blaga.

Člen 6

Komisija obvesti države članice o vsakem zahtevku, ki ga država članica vloži z namenom, da predlaga spremembo seznamov v Prilogah I in II.

Člen 7

1. Vsaka država članica Komisijo obvesti o upravnem izvajanju te uredbe v šestih mesecih od začetka njenega izvajanja.

2. Najkasneje tri mesece po koncu vsakega koledarskega leta posredujejo Komisiji tudi podatke o skupnem številu izdanih potrdil ter skupno vrednost in bruto težo blaga, uvoženega po določbah te uredbe.

Člen 8

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 2003.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. januarja 2003

Za Svet

Predsednik

N. Christodoulakis

[1] UL L 265, 12.10.1988, str. 9.

[2] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

[3] UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 993/2001 (UL L 141, 28.5.2001, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME, ZA KATERE SE OPUSTIJO UVOZNE DAJATVE [1]

2804

2825

3601

3602

3603

3604

3606

3701

3702

3703

3705

3707

3824

3926

4202

4911

5608

6116

6210

6211

6217

6305

6307

6506

7308

7311

7314

7326

7610

8413

8414

8415

8418

8419

8421

8424

8427

8472

8479

8502

8516

8518

8521

8525

8526

8527

8528

8531

8535

8536

8539

8543

8544

8701

8703

8704

8705

8709

8710

8711

8716

8801

8802

8804

8805

8901

8903

8906

8907

9004

9005

9006

9008

9013

9014

9015

9020

9022

9025

9027

9030

9031

9302

9303

9304

9306

9307

9404

9406

[1] Tarifne oznake KN, ki so se uporabljale 1. januarja 2003, sprejete z Uredbo Komisije (ES) št. 1832/2002 z dne 1. avgusta 2002 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 290, 28.10.2002, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME S KONVENCIONALNO STOPNJO DAJATVE "PROSTO", ZA KATERE SE LAHKO UPORABIJO UVOZNI POSTOPKI IZ ČLENA 3 [1]

4901

8426

8428

8429

8430

8470

8471

8517

8524

9018

9019

9021

9026

9301

[1] Tarifne oznake KN, ki so se uporabljale 1. januarja 2003, sprejete z Uredbo Komisije (ES) št. 1832/2002 z dne 1. avgusta 2002 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 290, 28.10.2002, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------