32003O0006Uradni list L 113 , 07/05/2003 str. 0010 - 0013


Smernica Evropske centralne banke

z dne 4. aprila 2003

o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET), kakor je bila spremenjena 27. februarja 2002

(ECB/2003/6)

(2003/309/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE -

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 3.1, člena 12.1, člena 14.3 ter členov 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Četrta alinea člena 105(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in četrta alinea člena 3.1 Statuta pooblaščata Evropsko centralno banko (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB), da spodbujajo tekoče delovanje plačilnih sistemov.

(2) V skladu s členom 22 Statuta lahko ECB in NCB zagotovijo možnosti za delovanje učinkovitih in zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov v Skupnosti in z drugimi državami.

(3) Svet ECB (Svet) je 27. novembra 2002 odločil, da se shema nadomestil v sistemu TARGET iz člena 3(h) Smernice ECB/2001/3 [1] z dne 26. aprila 2001 o Transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET), ki jo spreminja Smernica ECB/2002/1 [2] z dne 27. februarja 2002 (Smernica o sistemu TARGET), nadomesti z novo Odškodninsko shemo v sistemu TARGET, ki bo odražala sedanje tržne prakse bolje kakor trenutno veljavna shema nadomestil.

Ker je Svet odločil, da se odškodnina iz Odškodninske sheme v sistemu TARGET v primeru napak pri njegovem delovanju šteje za enotno odškodnino, ki jo nudi Evropski sistem centralnih bank (ESCB), se Odškodninska shema v sistemu TARGET vključi kot splošno pravilo za vse nacionalne sisteme BPRČ v poseben člen Smernice o sistemu TARGET in ne, kakor v primeru sheme nadomestil v sistemu TARGET, v člen, ki določa minimalne skupne značilnosti nacionalnih sistemov BPRČ.

(4) V skladu z načelno odločitvijo Sveta z dne 29. avgusta 2002 glede opustitve uporabe zavarovanja, ki se lahko uporabi za zavarovanje posojil za čez dan za vsako NCB, ki je razglasila namero glede uporabe določenega zavarovanja, lociranega v državi članici, ki še ni uvedla enotne valute, se člen 3(g) Priloge V k Smernici o sistemu TARGET črta, člen 3(f)5 navedene smernice pa spremeni.

(5) V skladu s členoma 12.1 in 14.3 Statuta tvorijo Smernice ECB sestavni del prava Skupnosti -

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Smernica o sistemu TARGET se spremeni:

1. v členu 1(1) se v opredelitvi "posredni udeleženec" besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: "(kakor je opredeljeno v tem členu)";

2. v členu 1(1) se črtajo opredelitve "shema nadomestil v TARGET" ali "shema nadomestil" ali "shema";

3. v členu 1(1) se dodajo naslednje opredelitve:

"— "možnost deponiranja presežkov likvidnosti" pomeni možnost deponiranja presežkov likvidnosti, ki jo organizira Eurosistem;"

"— "odprta ponudba mejnega posojanja" pomeni odprto ponudbo mejnega posojanja, ki jo organizira Eurosistem;"

4. opredelitve iz člena 1(1) se na novo razporedijo po abecednem redu;

5. člen 3(f)5 se spremeni, kakor sledi:

"5. Za posojilo za čez dan, zagotovljeno v skladu s členom 3(f), se obresti ne zaračunavajo.";

6. črta se člen 3(g);

7. črta se člen 3(h);

8. vstavi se novi člen 8:

"Člen 8

Odškodninska shema v sistemu TARGET

1. Splošna načela

(a) V primeru napak pri delovanju sistema TARGET so neposredni in posredni udeleženci (v tem členu imenovani udeleženci v sistemu TARGET) upravičeni, da vložijo odškodninske zahtevke v skladu s pravili, določenimi v tem členu.

(b) Odškodninska shema v sistemu TARGET velja za vse nacionalne sisteme BPRČ in plačilni mehanizem ECB (EPM) in bo na voljo vsem udeležencem v sistemu TARGET (vključno z udeleženci v sistemu TARGET nacionalnih sistemov BPRČ sodelujočih držav članic, ki niso sodelujoče stranke pri izvajanju monetarne politike Eurosistema, in udeležencem nacionalnih sistemov BPRČ nesodelujočih držav članic) v zvezi z vsemi TARGET plačili (brez razlikovanja med domačimi in čezmejnimi plačili). Odškodninska shema v sistemu TARGET ne velja za stranke EPM v skladu s pogoji, ki urejajo uporabo EPM in ki so dostopni na spletni strani ECB (www.ecb.int) ter občasno ažurirani.

(c) Razen če Svet ne odloči drugače, Odškodninska shema v sistemu TARGET ne velja, kadar so vzroki za napake v njegovem delovanju naslednji:

(i) zunanji dogodki, ki so izven nadzora ESCB; ali

(ii) napaka tretje osebe, ki ni upravljavec nacionalnega sistema BPRČ, kjer se je pojavila napaka v delovanju.

(d) Ponudbe po Odškodninski shemi v sistemu TARGET (odškodninske ponudbe) so edino nadomestilo, ki ga ponuja ESCB v primerih napak v delovanju. Odškodninska shema ne izključuje možnosti, da udeleženci v sistemu TARGET v primeru napak v njegovem delovanju za odškodninske zahtevke izkoristijo druga pravna sredstva. Če pa udeleženec v sistemu TARGET sprejme odškodninsko ponudbo, to predstavlja nepreklicen dogovor, s katerim se odpoveduje vsem odškodninskim zahtevkom (vključno z zahtevki iz naslova posledičnih škod), ki jih lahko ima do katerega koli člana ESCB v skladu z nacionalno zakonodajo ali kako drugače, in prejem ustrezne odškodnine se šteje kot celotna in dokončna poravnava vseh takšnih zahtevkov. Udeleženec v sistemu TARGET mora povrniti ESCB prejeto odškodnino do zneska, ki ga je prejel iz naslova Odškodninske sheme v sistemu TARGET, od vsakega naslednjega nadomestila, ki bi ga v zvezi z zadevnim plačilnim nalogom lahko zahteval kateri koli drugi udeleženec v sistemu TARGET.

(e) Ponujanje kakršne koli odškodnine in/ali plačila še ne pomeni, da katera koli NCB ali ECB priznava odgovornost v zvezi z napako v delovanju.

2. Pogoji za odškodnino

(a) Glede udeleženca pošiljatelja v sistemu TARGET se zahtevek za nadomestilo upošteva, če zaradi napak v delovanju:

(i) obdelava plačila ni bila zaključena v istem dnevu; ali

(ii) takšen udeleženec v sistemu TARGET lahko dokaže, da je imel namen vnesti plačilni nalog v sistem TARGET, vendar tega ni mogel storiti zaradi statusa sistema, ki je onemogočal pošiljanje (stop-sending).

(b) Glede udeleženca prejemnika v sistemu TARGET se zahtevek za nadomestilo upošteva, če zaradi napak v delovanju:

(i) takšen udeleženec v sistemu TARGET ni prejel TARGET plačila, ki ga je pričakoval na dan, ko se je pojavila napaka; in

(ii) je takšen udeleženec v sistemu TARGET uporabil možnost odprte ponudbe mejnega posojanja ali pa mu je ostal negativen saldo, če takšen udeleženec nima dostopa do odprte ponudbe mejnega posojanja, ali pa se mu je ob zaključku poslovanja sistema TARGET na njegovem BPRČ računu posojilo za čez dan prelilo v posojilo čez noč, ali si je moral izposoditi zneske pri zadevni NCB; in

(iii) je bila NCB nacionalnega sistema BPRČ, kjer se je pojavila napaka, (nedelujoča NBC) NCB prejemnica, ali se je napaka pojavila tako pozno v delovnem dnevu sistema TARGET, da je bilo za udeleženca prejemnika v sistemu TARGET tehnično nemogoče ali neizvedljivo obrniti se na denarni trg.

3. Izračun odškodnine

3.1. Odškodnina za udeležence pošiljatelje v sistemu TARGET

(a) Odškodninsko ponudbo po Odškodninski shemi v sistemu TARGET sestavlja samo administrativna tarifa ali administrativna tarifa in odškodninske obresti.

(b) Administrativna tarifa se določi v višini 100 eurov za prvi plačilni nalog, ki ni bil zaključen na dan obdelave, in, v primerih večkratnih usklajevanj plačil, v višini 50 EUR za vsakega od naslednjih štirih plačilnih nalogov ter v višini 25 EUR za vsak nadaljnji plačilni nalog. Administrativna tarifa se določi za vsakega udeleženca prejemnika v sistemu TARGET.

(c) Odškodninske obresti se določijo vsak dan posebej z uporabo obrestne mere (referenčne obrestne mere), bodisi evropske medbančne obrestne mere za depozite čez noč EONIA bodisi mejne obrestne mere za posojanje, pri čemer se uporabi tista, ki je nižja, za znesek v višini zneska plačilnega naloga, ki zaradi napak v delovanju ni bil obdelan, za vsak dan v obdobju, ki se začne z dnem, ko se plačilni nalog vnese ali namerava vnesti v sistem TARGET, in konča na dan, ko je plačilni nalog bil ali bi lahko bil uspešno zaključen (čas nedelovanja). Pri izračunavanju odškodninskih obresti se prihodki iz naslova vsake dejanske uporabe možnosti deponiranja presežkov likvidnosti (ali v primeru udeležencev v sistemu TARGET nacionalnih sistemov BPRČ sodelujočih držav članic, ki niso sodelujoče stranke pri izvajanju monetarne politike Eurosistema, nadomestilo, prejeto na osnovi preseženih sredstev na poravnalnem računu, ali v primeru udeležencev v sistemu TARGET nesodelujočih držav članic, nadomestilo, prejeto za dodatni pozitivni saldo na računu BPRČ ob koncu dne) odšteje od zneska odškodnine.

(d) Udeleženec v sistemu TARGET ne prejme odškodninskih obresti v primeru plasiranja sredstev na trg ali uporabe sredstev za izpolnitev zahtev po minimalnih rezervah.

(e) Glede udeležencev pošiljateljev v sistemu TARGET nacionalnih sistemov BPRČ nesodelujočih držav članic, se omejitve nadomestila za skupni znesek depozitov čez noč na BPRČ računih takšnih udeležencev v sistemu TARGET ne upoštevajo, če se takšen znesek lahko pripiše napakam v delovanju.

3.2. Odškodnina za udeležence prejemnike v sistemu TARGET

(a) Odškodninsko ponudbo po Odškodninski shemi v sistemu TARGET sestavljajo samo odškodninske obresti.

(b) Uporabi se metoda izračunavanja odškodninskih obresti iz člena 3.1(c) zgoraj, le da v tem primeru odškodninske obresti temeljijo na razliki med mejno obrestno mero in referenčno obrestno mero ter se izračunajo na osnovi zneska zaradi napak v delovanju uporabljene možnosti odprte ponudbe mejnega izposojanja.

(c) Glede udeležencev prejemnikov v sistemu TARGET (i) nacionalnih sistemov BPRČ sodelujočih držav članic, ki niso sodelujoče stranke pri izvajanju monetarne politike Eurosistema, in (ii) nacionalnih sistemov BPRČ nesodelujočih držav članic, do obsega, do katerega se negativni saldo ali prelitje posojila čez dan v posojilo čez noč, ali se potreba po izposojanju od zadevne NCB lahko pripiše napakam v delovanju, se del veljavne zamudne obrestne mere (kot v takšnih primerih določajo ustrezna pravila BPRČ), ki je višja od mejne obrestne mere za posojanje, opusti (in se pri prihodnjih primerih prelitja ne upošteva) ter se za udeležence sistema TARGET nacionalnih sistemov BPRČ iz točke (ii) zgoraj ne upošteva pri dostopu do posojil čez dan in/ali nadaljnji udeležbi v zadevnem nacionalnem sistemu BPRČ.

4. Postopkovna pravila

(a) Vsak odškodninski zahtevek se predloži na obrazcu za zahtevek (njegovo vsebino in obliko občasno določi in javno objavi ECB) skupaj z vsemi pomembnimi podatki in dokazili, ki se za to zahtevajo. Udeleženec pošiljatelj v sistemu TARGET predloži poseben obrazec za zahtevek za vsakega udeleženca prejemnika v sistemu TARGET. Udeleženec prejemnik v sistemu TARGET predloži poseben obrazec za zahtevek za vsakega udeleženca pošiljatelja v sistemu TARGET. Zahtevke v zvezi s določenim TARGET plačilom lahko samo enkrat predloži neposredni ali posredni udeleženec v svojem lastnem imenu ali neposredni udeleženec v imenu posrednega udeleženca.

(b) Udeleženci v sistemu TARGET predložijo svoj zahtevek ali svoje zahtevke NCB, kjer se vodi BPRČ račun, ki bi moral biti obremenjen ali odobren (domača NCB), v dveh tednih od dneva napake v delovanju. Vse dodatne informacije ali dokazila, ki jih zahteva domača NCB, se predložijo v dveh tednih od dneva takšne zahteve.

(c) Svet ECB izvede presojo vseh prejetih zahtevkov in se odloči, ali naj se odškodninske ponudbe izdelajo. Razen če Svet ECB ne odloči drugače in o tem obvesti udeležence v sistemu TARGET, se takšna presoja izvede najpozneje v dvanajstih tednih od nastanka napake v delovanju.

(d) Nedelujoča NCB obvesti o rezultatu presoje iz točke (c) zgoraj zadevne udeležence v sistemu TARGET. Če presoja vsebuje odškodninsko ponudbo, zadevni udeleženci v sistemu TARGET s podpisom standardne pisne potrditve (njeno vsebino in obliko občasno določi in javno objavi ECB) ponudbo zavrnejo ali sprejmejo glede na vsak plačilni nalog, ki ga vsebuje vsak zahtevek, v štirih tednih od obvestila o takšni ponudbi. Če nedelujoča NCB ne prejme takšne potrditve v štirih tednih, se šteje, da so zadevni udeleženci v sistemu TARGET odškodninsko ponudbo zavrnili.

(e) Nedelujoča NCB izplača nadomestila po prejemu pisne potrditve udeleženca v sistemu TARGET. Odškodninska plačila se ne obrestujejo.";

9. členi 8, 9 in 10 se preštevilčijo kot členi 9, 10 in 11;

10. črta se Priloga V.

Člen 2

Končne določbe

1. Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic.

2. Ta smernica začne veljati 1. julija 2003.

3. Ta smernica se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 4. aprila 2003

V imenu Sveta ECB

Predsednik

Willem F. Duisenberg

[1] UL L 140, 24.5.2001, str. 72.

[2] UL L 67, 9.3.2002, str. 74.

--------------------------------------------------