32003L0105

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF af 16. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s. 0097 - 0105


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF

af 16. december 2003

om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 22. oktober 2003, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Direktiv 96/82/EF(4) om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer sigter mod at forebygge større uheld med farlige stoffer og at begrænse deres følger for mennesker og miljø med henblik på at sikre høje beskyttelsesniveauer overalt i Fællesskabet på en konsekvent og effektiv måde.

(2) I lyset af nylige industriuheld og undersøgelser af carcinogener og miljøfarlige stoffer, som Kommissionen har ladet foretage på Rådets anmodning, bør anvendelsesområdet for direktiv 96/82/EF udvides.

(3) Cyanidudslippet, der forurenede Donau som følge af Baia Mare-ulykken i Rumænien i januar 2000, har vist, at visse oplagrings- og forædlingsaktiviteter i forbindelse med minedrift, især affaldshåndteringsanlæg, herunder affaldsdepoter og spærredæmninger, kan forårsage alvorlige skader. Kommissionens meddelelse om sikker minedrift og om Det Europæiske Fællesskabs sjette miljøhandlingsprogram har således fremhævet behovet for at udvide anvendelsesområdet for direktiv 96/82/EF. I sin beslutning af 5. juli 2001(5) om Kommissionens meddelelse om sikker minedrift udtrykte Europa-Parlamentet ligeledes tilfredshed med udvidelsen af direktivets anvendelsesområde til at omfatte risici omkring oplagrings- og forædlingsaktiviteter i minedrift.

(4) Forslaget til direktiv om håndtering af affald fra udvindingsindustrien kan udgøre en relevant ramme for foranstaltninger vedrørende de affaldshåndteringsanlæg, der frembyder risiko for ulykker, men som ikke er omfattet af nærværende direktiv.

(5) Fyrværkeriulykken i Enschede i Nederlandene i maj 2000 påviste den betydelige risiko for uheld ved oplagring og fremstilling af pyrotekniske og eksplosive stoffer. Derfor bør definitionen på disse stoffer i direktiv 96/82/EF tydeliggøres og forenkles.

(6) Eksplosionen på en gødningsfabrik i september 2001 i Toulouse har øget erkendelsen af risikoen for uheld i forbindelse med oplagring af ammoniumnitrat og ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer, navnlig fejlproduktion fra forarbejdningsprocessen eller produktion, der er returneret til fabrikanten (såkaldte "off-specs") (materialer, som ikke overholder specifikationerne). De eksisterende kategorier af ammoniumnitrat og ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer i direktiv 96/82/EF bør derfor revideres med henblik på navnlig at medtage materialer, som ikke overholder specifikationerne.

(7) Bestemmelserne i direktiv 96/82/EF bør ikke gælde for slutbrugeres anlæg, hvor ammoniumnitrat og ammoniumnitratbaserede gødningsstoffer, der ved leveringen var i overensstemmelse med specifikationerne i nævnte direktiv, men som senere er blevet forringet eller kontamineret, er midlertidigt til stede, inden det fjernes for at blive oparbejdet eller destrueret.

(8) Undersøgelser, som Kommissionen har foretaget i nært samarbejde med medlemsstaterne, underbygger udvidelsen af listen med carcinogener med passende tærskelmængder og en betydelig sænkning af tærskelværdierne for miljøfarlige stoffer i direktiv 96/82/EF.

(9) For virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver omfattet af direktiv 96/82/EF, har det vist sig at være nødvendigt at indføre mindstefrister for anmeldelser og for udarbejdelse af politikker for forebyggelse af større uheld, sikkerhedsrapporter og beredskabsplaner.

(10) Den erfaring og viden, som det relevante personale i virksomheden har, kan være til stor hjælp ved udarbejdelsen af beredskabsplaner, og hele personalet i en virksomhed samt de personer, der vil kunne blive berørt, bør informeres på passende måde om sikkerhedsforanstaltninger og -aktioner.

(11) Vedtagelsen af Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom af 23. oktober 2001 om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet(6) fremhæver behovet for at fremme et tættere samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet.

(12) Det er for at lette den fysiske planlægning nyttigt at udarbejde retningslinjer for en database, som skal anvendes ved vurderingen af kompatibiliteten mellem virksomheder, som er omfattet af dette direktiv, og de områder, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 96/82/EF.

(13) Medlemsstaterne bør have pligt til at forelægge Kommissionen minimumsoplysninger om de virksomheder, som falder ind under direktiv 96/82/EF.

(14) Det er hensigtsmæssigt samtidig at tydeliggøre nogle passager i direktiv 96/82/EF.

(15) Foranstaltningerne i dette direktiv har været genstand for offentlig høring, hvor interesserede parter var inddraget.

(16) Direktiv 96/82/EF bør derfor ændres -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 96/82/EF ændres således:

1) Artikel 4 ændres således:

a) Litra e) og litra f), affattes således:

"e) udvinding (efterforskning, brydning og forædling) af mineraler i miner og stenbrud og ved boringer, undtagen kemisk og termisk forædling og hermed forbunden oplagring, der involverer farlige stoffer som defineret i bilag I

f) offshore-efterforskning efter og udvinding af mineraler, herunder kulbrinter".

b) Følgende litra tilføjes:

"g) deponeringsanlæg, dog bortset fra sådanne operationelle affaldshåndteringsanlæg, herunder affaldsdepoter og spærredæmninger, der indeholder farlige stoffer som defineret i bilag I, navnlig når de anvendes i forbindelse med kemisk og termisk forædling af mineraler."

2) Artikel 6 ændres således:

a) I stk. 1, tilføjes følgende led:

"- for virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver omfattet af dette direktiv, senest tre måneder efter den dato, hvor direktivet gælder for den pågældende virksomhed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, første afsnit."

b) I stk. 4, indsættes følgende led efter første led:

"- ændring af en virksomhed eller et anlæg, der i betydelig grad vil kunne indvirke på risikoen for større uheld, eller"

3) I artikel 7 indsættes følgende nye stykke:

"1a. For virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver omfattet af dette direktiv, udarbejdes det dokument, der omhandles i stk. 1 snarest muligt, dog senest tre måneder efter den dato, hvor direktivet gælder for den pågældende virksomhed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, første afsnit."

4) Artikel 8, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) har bestemmelser om et samarbejde med henblik på information af offentligheden og indgivelse af oplysninger til de myndigheder, der har ansvaret for at udarbejde eksterne beredskabsplaner."

5) Artikel 9 ændres således:

a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

"2. Sikkerhedsrapporten skal omfatte mindst de data og oplysninger, der er anført i bilag II. Den skal anføre navnene på de relevante organisationer, der har medvirket ved udarbejdelsen af rapporten. Den skal desuden indeholde en ajourført fortegnelse over de farlige stoffer, der findes på virksomheden."

b) I stk. 3 tilføjes følgende nye led mellem tredje og fjerde led:

"- for virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver omfattet af dette direktiv, snarest muligt, og under alle omstændigheder senest et år efter den dato, hvor dette direktiv gælder for den pågældende virksomhed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, første afsnit."

c) I stk. 4 bliver henvisningen til "andet, tredje og fjerde led" ændret til "andet, tredje, fjerde og femte led".

d) I stk. 6 tilføjes følgende litra:

"d) Kommissionen opfordres til senest den 31. december 2006 i tæt samarbejde med medlemsstaterne at revidere den nuværende vejledning i udarbejdelse af sikkerhedsrapporter."

6) Artikel 11 ændres således:

a) I stk. 1 indsættes følgende led i både litra a) og b):

"- for virksomheder, der på et senere tidspunkt bliver omfattet af dette direktiv, snarest muligt, og under alle omstændigheder senest et år efter den dato, hvor dette direktiv gælder for den pågældende virksomhed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, første afsnit."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Uden at det foregriber de kompetente myndigheders pligter sørger medlemsstaterne for, at de interne beredskabsplaner, der udarbejdes i henhold til dette direktiv, udarbejdes efter høring af det personale, der arbejder i virksomheden, herunder langtidsansat relevant personale, der er stillet til rådighed af tredjemand, og at offentligheden høres om de eksterne beredskabsplaner i forbindelse med deres udarbejdelse og opdatering."

c) Følgende stykke indsættes:

"4a. Med hensyn til eksterne beredskabsplaner bør medlemsstaterne tage hensyn til nødvendigheden af at fremme et tættere samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet i forbindelse med større ulykker."

7) Artikel 12 ændres således:

a) Stk. 1, andet afsnit, affattes således:"Medlemsstaterne sørger for, at der i deres fysiske planlægning og/eller anden planlægning samt ved gennemførelsen heraf tages hensyn til behovet for på lang sigt at opretholde passende afstand mellem virksomheder omfattet af dette direktiv og boligområder, offentlige bygninger og arealer, så vidt muligt større transportruter, rekreative områder og områder, som på grund af deres natur er af særlig interesse eller særlig følsom, samt, for så vidt angår eksisterende virksomheder, til behovet for supplerende tekniske foranstaltninger, jf. artikel 5, for derved at undgå at forøge risikoen for mennesker."

b) Følgende stykke indsættes:

"1a. Kommissionen opfordres til senest den 31. december 2006 i nært samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde retningslinjer for en teknisk database, der omfatter risikodata og risikoscenarier, som skal anvendes ved vurderingen af kompatibiliteten mellem virksomheder, som er omfattet af dette direktiv, og de områder, der er omhandlet i stk. 1. Ved udformningen af denne database skal der i videst muligt omfang tages hensyn til de kompetente myndigheders vurderinger, oplysninger indhentet hos driftslederne og alle øvrige relevante oplysninger som f.eks. de socioøkonomiske fordele ved udviklingen og beredskabsplanernes afbødende virkninger."

8) Artikel 13 ændres således:

a) Stk. 1, første afsnit, affattes således:

"1. Medlemsstaterne sørger for, at alle personer og alle institutioner, der betjener offentligheden (skoler, hospitaler osv.), og som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld på en af artikel 9 omfattet virksomhed, regelmæssigt og uden at skulle anmode herom modtager oplysninger i den mest hensigtsmæssige form om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af et sådant uheld."

b) Stk. 6, affattes således:

"6. For virksomheder, der omfattes af artikel 9, skal medlemsstaterne sikre, at den i artikel 9, stk. 2, omhandlede fortegnelse over farlige stoffer gøres tilgængelig for offentligheden, jf. dog denne artikels stk. 4 og artikel 20."

9) I artikel 19 indsættes følgende stykke:

"1a. De oplysninger, som medlemsstaterne tilsender Kommissionen vedrørende de virksomheder, der er omfattet af dette direktiv, skal mindst indeholde:

a) virksomhedslederens navn eller firmanavnet og virksomhedens fulde adresse

b) virksomhedens aktivitet(er).

Kommissionen opretter og ajourfører en database, der indeholder de oplysninger medlemsstaterne har fremsendt. Adgang til databasen er forbeholdt personer, der er godkendt af Kommissionen eller medlemsstaternes kompetente myndigheder."

10) Bilag I ændres som anført i bilaget.

11) Bilag II, punkt IV, litra B, affattes således:

"B. En vurdering af omfanget og alvoren af konsekvenserne af de identificerede større uheld, herunder kort, afbildninger eller i givet fald tilsvarende beskrivelser, der viser de områder, der vil kunne blive berørt af sådanne uheld hidrørende fra virksomheden, jf. dog artikel 13, stk. 4, og artikel 20."

12) Bilag III, litra c), ændres således:

a) Nr. i) affattes således:

"i) Organisation og personale; roller og ansvar hos det personale, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette personales uddannelsesbehov og gennemførelse af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og af personale, der er stillet til rådighed af tredjemand, og som arbejder i virksomheden."

b) Nr. v) affattes således:

"v) Beredskabsplanlægning: vedtagelse og gennemførelse af procedurer til identifikation af forudseelige nødsituationer gennem systematisk analyse og til forberedelse, afprøvning og revision af beredskabsplanerne for at kunne reagere korrekt på sådanne nødsituationer, samt for at kunne sørge for specifik uddannelse af det involverede personale. Denne uddannelse skal omfatte alle, der arbejder i virksomheden, herunder relevant personale stillet til rådighed af tredjemand."

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2005. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) EFT C 75 E af 26.3.2002, s. 357, og EFT C 20 E af 28.1.2003, s. 255.

(2) EFT C 149 af 21.6.2002, s. 13.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 3.7.2002 (EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 315), Rådets fælles holdning af 20.2.2003 (EUT C 102 E af 29.4.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 19.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19.11.2003 og Rådets afgørelse af 1.12.2003.

(4) EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.

(5) EUT C 65 E af 14.3.2002, s. 382.

(6) EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.

BILAG

Bilag I til direktiv 96/82/EF ændres således:

1. I indledningen indsættes følgende punkter:

"6. I dette direktiv forstås ved 'gas': et stof, der har et absolut gastryk på 101,3 kPa eller højere ved 20 °C.

7. I dette direktiv forstås ved 'væske': et stof, der ikke svarer til definitionen af en gas, og som ikke har fast form ved 20 °C ved et normaltryk på 101,3 kPa."

2. I del 1:

a) Tabeller i del 1, der vedrører ammoniumnitrat, affattes således:

">TABELPOSITION>"

b) Følgende indsættes efter linjerne om ammoniumnitrat:

">TABELPOSITION>"

c) Afsnittet i del 1, der starter med "Følgende CARCINOGENER:", affattes således:

">TABELPOSITION>"

d) Afsnittet "Motorbenzin og mineralsk terpentin" i del 1 affattes således:

">TABELPOSITION>"

e) i) Note 1 og 2 i del 1 affattes således:

">TABELPOSITION>

1. Ammoniumnitrat (5000/10000): gødningsstoffer, som kan gå i selvnærende nedbrydning

Dette gælder for ammoniumnitratblandinger/sammensatte gødningsstoffer (blandinger/sammensatte gødningsstoffer, som indeholder ammoniumnitrat med fosfat og/eller potaske), hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat er

- mellem 15,75 (1) og 24,5 (2) vægtprocent, og enten med højst i alt 0,4 % brændbare/organiske stoffer, eller som opfylder kravene i bilag II til direktiv 80/876/EØF,

- 15,75 (3) vægtprocent eller mindre og brændbare stoffer i ubegrænset omfang

og som kan gå i selvnærende nedbrydning i henhold til FN's Trough-test (jf. FN's Anbefalinger for transport af farligt gods: Manual of Tests and Criteria, del III, afsnit 38.2).

2. Ammoniumnitrat (1250/5000): gødningssammensætning

Dette gælder for rene ammoniumnitratgødningsstoffer og for ammoniumnitratblandinger/sammensatte gødningsstoffer, hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat

- overstiger 24,5 vægtprocent, bortset fra blandinger af ammoniumnitrat med dolomit, kalksten og/eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 %

- overstiger 15,75 vægtprocent for blandinger af ammoniumnitrat og ammoniumsulfat

- overstiger 28 (4) vægtprocent for blandinger af ammoniumnitrat med dolomit, kalksten og/eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90 %

og som opfylder kravene i bilag II til direktiv 80/876/EØF.

3. Ammoniumnitrat (350/2500): teknisk kvalitet

Dette gælder for:

- ammoniumnitrat og ammoniumnitratpræparater, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat

- er mellem 24,5 og 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,4 % brændbare stoffer

- overstiger 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,2 % brændbare stoffer

- for vandige ammoniumnitratopløsninger, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 80 vægtprocent.

4. Ammoniumnitrat (10/50): 'off-specs' og gødningsstoffer, der ikke opfylder kravene i detonerbarhedsprøven,

Dette gælder for:

- fejlproduktion fra forarbejdningsprocessen og for ammoniumnitrat og ammoniumnitratpræparater, rene ammoniumnitratgødningsstoffer og ammoniumnitratblandinger/sammensatte gødningsstoffer, som er omhandlet i note 2 og 3, og som returneres eller er returneret fra slutbrugeren til fabrikanten, til midlertidig oplagring eller til et oparbejdningsanlæg til genbearbejdning, genbehandling eller behandling med henblik på sikker brug, fordi de ikke længere er i overensstemmelse med specifikationerne i note 2 og 3

- gødningsstoffer, der er omhandlet i note 1, første led, og note 2, og som ikke opfylder kravene i bilag II til direktiv 80/876/EØF.

5. Kaliumnitrat (5000/10000): blandede kaliumnitratbaserede gødninger bestående af kaliumnitrat i granuleret/prillet form.

6. Kaliumnitrat (1250/5000): blandede kaliumnitratbaserede gødninger bestående af kaliumnitrat i krystallinsk form."

ii) Noten om polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin bliver note 7.

iii) Følgende fodnoter indsættes under tabellen med overskriften "International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)"

"(1) 15,75 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 45 % ammoniumnitrat.

(2) 24,5 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 70 % ammoniumnitrat.

(3) 15,75 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 45 % ammoniumnitrat.

(4) 28 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 80 % ammoniumnitrat."

3. I del 2

a) affattes kategorierne 4 og 5 således:

">TABELPOSITION>"

b) Kategori 9 affattes således:

">TABELPOSITION>"

c) I noterne

i) affattes note 1 således:

">TABELPOSITION>

1. Stoffer og præparater er klassificeret i henhold til følgende direktiver og de seneste tilpasninger heraf til den tekniske udvikling:

Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivningen om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (2).

For stoffer og præparater, der ikke er klassificeret i henhold til de ovennævnte direktiver, f.eks. affald, men som ikke desto mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser, der hersker i virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber med hensyn til muligheden for at udvirke større uheld, følges procedurerne for midlertidig klassificering i overensstemmelse med den relevante artikel i det relevante direktiv.

For stoffer og præparater, som på grund af deres egenskaber kan henføres til mere end én kategori, skal de laveste tærskelværdier anvendes i forbindelse med dette direktiv. Med hensyn til reglen i note 4 i disse noter skal den anvendte tærskelværdi altid være den, der svarer til den pågældende klassifikation.

Med henblik på anvendelsen af dette direktiv opstiller og ajourfører Kommissionen en liste over stoffer, der er blevet klassificeret i de ovennævnte kategorier ved en harmoniseret afgørelse i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF."

ii) Note 2 affattes således:

">TABELPOSITION>

2. Ved 'eksplosiv' forstås:

- et stof eller præparat, der giver anledning til eksplosionsrisiko ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R2)

- et stof eller præparat, der giver anledning til store eksplosionsrisici ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R3), eller

- et stof eller præparat eller en genstand, der er omfattet af klasse 1 i den europæiske konvention af 30. september 1957 om international transport af farligt gods ad vej (FN/ADR), som ændret, gennemført ved Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (3).

Denne definition omfatter pyrotekniske stoffer, der i dette direktiv defineres som stoffer (eller blandinger af stoffer), der er beregnet til at frembringe varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af selvforbrændende eksoterme kemiske reaktioner. Såfremt et stof både er klassificeret af FN/ADR og risikosætning R2 og R3, har FN/ADR-klassifikationen forrang frem for risikosætningerne.

Stoffer og genstande af klasse 1 klassificeres i underklasse 1.1 til 1.6 i overensstemmelse med FN/ADR-klassifikationsordningen. Underklasserne er:

Underklasse 1.1: 'Stoffer og genstande, som frembyder en risiko for masseeksplosion; (en masseeksplosion er en eksplosion, der næsten omgående vil berøre hele ladningen).'

Underklasse 1.2: 'Stoffer og genstande, der frembyder fare for udslyngning af sprængstykker, men ikke risiko for masseeksplosion.'

Underklasse 1.3:

'Stoffer og genstande, der er brandfarlige og frembyder enten en mindre risiko for trykbølgevirkning eller en mindre risiko for udslyngning af sprængstykker, eller begge dele, men som ikke frembyder fare for masseeksplosion:

a) hvis forbrænding medfører stærk varmeudvikling, eller

b) som brænder enkeltvis, hvorved der frembringes mindre eksplosioner eller udslyngning af sprængstykker, eller begge dele.'

Underklasse 1.4: 'Stoffer og genstande, der kun frembyder begrænset risiko i tilfælde af antændelse eller tænding under transport. Virkningerne vil stort set være begrænset til det enkelte kolli, og der kan kun forventes udslyngning af små sprængstykker med kortere rækkevidde. En ydre brand må ikke kunne forårsage næsten omgående eksplosion af næsten hele indholdet i et kolli.'

Underklasse 1.5: 'Stærkt ufølsomme stoffer, der frembyder risiko for masseeksplosion, men som er så ufølsomme, at sandsynligheden for tænding eller udvikling fra brand til detonation er yderst ringe under normale transportforhold. Som et minimumskrav må de ikke eksplodere i den ydre brandprøve.'

Underklasse 1.6: 'Yderst ufølsomme genstande, der ikke frembyder risiko for masseeksplosion. Genstandene indeholder kun yderst ufølsomme detonerende stoffer og udviser en meget ringe sandsynlighed for utilsigtet initiering eller udbredelse. Risikoen er begrænset til eksplosion af en enkelt genstand.'

Denne definition omfatter også eksplosive eller pyrotekniske stoffer eller præparater, der er indeholdt i genstande. For genstande, der indeholder eksplosive eller pyrotekniske stoffer eller præparater, gælder det, at hvis mængden af stoffet eller præparatet i genstanden er kendt, skal den pågældende mængde tages i betragtning i forbindelse med dette direktiv. Hvis mængden ikke er kendt, skal hele genstanden i forbindelse med dette direktiv behandles som eksplosiv."

iii) I Note 3, litra b), nr. 1), affattes andet led således:

"- stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 55 °C, og som forbliver flydende under tryk, såfremt særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld"

iv) Note 3, litra c), nr. 2), affattes således:

"2. gasser, som er antændelige ved luftens påvirkning ved normal temperatur og normalt tryk (risikosætning R12, andet led), og som optræder i gasform eller superkritisk tilstand, og"

v) Note 3, litra c), nr. 3), affattes således:

"3) letantændelige og yderst letantændelige flydende stoffer og præparater, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt."

vi) Note 4 affattes således:

"4. I tilfælde af et anlæg, hvor der ikke findes noget individuelt stof eller præparat i en mængde større end eller lig med de relevante tærskelværdier, gælder følgende regel for at afgøre, om anlægget er omfattet af de relevante krav i dette direktiv.

Dette direktiv gælder, hvis summen

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + ... er større end eller lig med 1

hvor: qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i dette bilag

og QUX = den relevante tærskelværdi for stof eller kategori x fra kolonne 3 i del 1 eller 2.

Dette direktiv gælder med undtagelse af artikel 9, 11 og 13, hvis summen

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + ... er større end eller lig med 1,

hvor: qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i dette bilag

og QLx = den relevante tærskelværdi for stof eller kategori x fra kolonne 2 i del 1 eller 2.

Denne regel anvendes til at vurdere de samlede farer i forbindelse med: giftighed, antændelighed og miljøfarlighed. Den skal derfor anvendes tre gange:

a) til sammenlægning af stoffer og præparater nævnt i del 1 og klassificeret som giftige eller meget giftige, sammen med stoffer og præparater under kategori 1 eller 2

b) til sammenlægning af stoffer og præparater nævnt i del 1 og klassificeret som oxiderende, eksplosive, antændelige, letantændelige og yderst letantændelige, sammen med stoffer og præparater under kategori 3, 4, 5, 6, 7a, 7b eller 8

c) til sammenlægning af stoffer og præparater, der er nævnt i del 1 og klassificeret som miljøfarlige (R50 (herunder R50/53) eller R51/53), sammen med stoffer og præparater i kategori 9, nr. i), eller 9, nr. ii).

De relevante bestemmelser i dette direktiv gælder, hvis en af summerne opnået ved litra a), b) eller c) er større end eller lig med 1."

vii) Følgende fodnoter indsættes efter noterne:

"(1) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/60/EF (EFT L 226 af 22.8.2001, s. 5).

(3) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/28/EF (EUT L 90 af 8.4.2003, s. 45)."