32003L0101Úradný vestník L 286 , 04/11/2003 S. 0014 - 0016


Smernica Komisie 2003/101/ES

z 3. novembra 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/109/EHS o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných pri nedovolenej výrobe omamných látok a psychotropných látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/109/EHS zo 14. decembra 1992 o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných pri nedovolenej výrobe omamných látok a psychotropných látok [1] naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2001/8/ES [2], najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1) s ohľadom na povinnosti spoločenstva vyplývajúce z rozhodnutia Rady 90/611/EHS o uzatvorení, v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva, dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami [3], je potrebné uviesť do účinnosti rozhodnutie prijaté Komisiou Organizácie spojených národov pre omamné látky z marca 2001, aby sa do tabuľky 1 prílohy k Dohovoru Organizácie spojených národov pridali acetanhydrid a manganistan draselný;

(2) je taktiež vhodné zosúladiť smernicu 92/109/EHS s nariadením Rady (EHS) č. 3677/90 z 13. decembra 1990, ktorým sa stanovujú opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok [4] naposledy zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1232/2002 [5];

(3) manganistan draselný treba pridať medzi látky uvedené v kategórii 2 prílohy I smernice 92/109/EHS a vypustiť z kategórie 3 prílohy;

(4) je potrebné stanoviť prahové hodnoty pre manganistan draselný, ako aj pre acetanhydrid s cieľom zabezpečiť trh spoločenstva proti nepriaznivým vplyvom;

(5) smernica 92/109/EHS je preto potrebné zmeniť a doplniť;

(6) opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 10 nariadenia (EHS) č. 3677/90,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I a II smernice 92/109/EHS sa nahrádzajú prílohou tejto smernice.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť na 20. deň od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 2003

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 370, 19.12.1992, s. 76.

[2] Ú. v. ES L 39, 9.2.2001, s. 31.

[3] Ú. v. ES L 326, 24.11.1990, s. 56.

[4] Ú. v. ES L 357, 20.12.1990, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 180, 10.7.2002, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA

Sledované látky v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a)

KATEGÓRIA 1

Látka | Názov KN (ak sa odlišuje) | Číselný znak KN | CAS č. |

1-fenyl-2-propanón | Fenylacetón | 29143100 | 103-79-7 |

Kyselina N-acetylantranilová | Kyselina 2-acetamidbenzoová | 29242300 | 89-52-1 |

Izoafrol (cis + trans) | | 29329100 | 120-58-1 |

3,4-metyléndioxyfenylpropan-2-ón | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-ón | 29329200 | 4676-39-5 |

Piperonal | | 29329300 | 120-57-0 |

Safrol | | 29329400 | 94-59-7 |

Efedrín | | 29394100 | 299-42-3 |

Pseudoefedrín | | 29394200 | 90-82-4 |

Norefedrín | | ex29394900 | 14838-15-4 |

Ergometrín | | 29396100 | 60-79-7 |

Ergotamín | | 29396200 | 113-15-5 |

Kyselina lysergová | | 29396300 | 82-58-6 |

Stereoizometrické formy látok, ktoré sú v zozname tejto kategórie a nie sú katíny v akejkoľvek možnej forme. |

Soli látok, ktoré sú v zozname tejto kategórie a nie sú soli katínov v akejkoľvek možnej forme. |

KATEGÓRIA 2

Látka | Názov KN (ak sa odlišuje) | Číselný znak KN | CAS č. |

Acetanhydrid | | 29152400 | 108-24-7 |

Kyselina fenylacetylová | | 29163400 | 103-82-2 |

Kyselina antranilová | | 29224300 | 118-92-3 |

Piperidín | | 29333200 | 110-89-4 |

Manganistan draselný | | 28416100 | 7722-64-7 |

Soli látok, ktoré sú v zozname tejto kategórie a nie sú soli kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny sírovej v akejkoľvek možnej forme. |

KATEGÓRIA 3

Látka | Názov KN (ak sa odlišuje) | Číselný znak KN | CAS č. |

Kyselina chlorovodíková | Hydrogénchlorid | 28061000 | 7647-01-0 |

Kyselina sírová | | 28070010 | 7664-93-9 |

Toluén | | 29023000 | 108-88-3 |

Etyléter | Dietyléter | 29091100 | 60-29-7 |

Acetón | | 29141100 | 67-64-1 |

Metyl-etyl-ketón | Butanón | 29141200 | 78-93-3 |

Soli látok, ktoré sú v zozname tejto kategórie a nie sú soli katínov v akejkoľvek možnej forme. |

PRÍLOHA II

Látka | Prahová hodnota |

Acetanhydrid | 100 l |

Manganistan draselný | 100 kg |

Kyselina antranilová a jej soli | 1 kg |

Kyselina fenylacetylová a jej soli | 1 kg |

Piperidín a jeho soli | 0,5 kg |

"

--------------------------------------------------