32003L0097Úradný vestník L 025 , 29/01/2004 S. 0001 - 0045


Smernica 2003/97/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 10. novembra 2003,

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) smernica Rady 71/127/EHS z 1. marca 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spätných zrkadlách motorových vozidiel [4] bola prijatá ako jedna zo samostatných smerníc postupu ES typového schválenia, ktorý bol zavedený smernicou Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [5]; preto sa ustanovenia smernice 70/156/EHS, ktoré sa vzťahujú na systémy vozidla, komponentov a samostatných technických jednotiek, vzťahujú aj na smernicu 71/127/EHS;

(2) existujúce ustanovenia sa najmä v prípade kategórií vozidiel N2, N3, M2 a M3 ukázali ako nedostatočné z hľadiska vonkajšieho výhľadu do strán vozidla, dopredu a dozadu; aby sa tento nedostatok napravil, je potrebné požadovať rozšírenie výhľadu;

(3) na základe získaných skúseností a súčasného stavu techniky je teraz možné sprísniť niektoré požiadavky smernice 71/127/EHS z hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a povoliť doplnenie používaných zrkadiel inými technológiami;

(4) berúc na zreteľ charakter a počet zmien potrebných na splnenie súčasných platných požiadaviek je žiaduce zrušiť smernicu 71/127/EHS a nahradiť ju touto smernicou; keďže postupy typového schválenia a zhody výroby sú upravené v smernici 70/156/EHS, nie je potrebné ich opakovať v tejto smernici;

(5) prílohy k smernici 70/156/EHS by sa preto mali vzhľadom na uvedené zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účelom tejto smernice je zosúladiť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami.

Tieto pravidlá sú uvedené v prílohách k tejto smernici.

Na účely tejto smernice "vozidlo" znamená každé motorové vozidlo vymedzené v oddieli A prílohy II k smernici 70/156/EHS.

Článok 2

1. S účinnosťou od 26. januára 2005 nesmú členské štáty z dôvodov, ktoré sa týkajú zariadení pre nepriamy výhľad:

- zamietnuť udelenie ES typového schválenia alebo národného typového schválenia pre vozidlo alebo zariadenie pre nepriamy výhľad,

- zakázať predaj, registráciu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel alebo zariadení pre nepriamy výhľad,

ak vozidlá alebo zariadenia pre nepriamy výhľad spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2. S účinnosťou od 26. januára 2006 členské štáty z dôvodov, ktoré sa týkajú zariadenia pre nepriamy výhľad zamietnu udeliť typové schválenie ES pre každý nový typ vozidla alebo každý nový typ zariadenia pre nepriamy výhľad, ak nie sú splnené požiadavky tejto smernice.

Táto lehota sa však môže predĺžiť o 12 mesiacov s ohľadom na požiadavky, ktoré sa týkajú predného zrkadla triedy VI ako komponentu a jeho montáže na vozidlách.

3. S účinnosťou od 26. januára 2006 členské štáty z dôvodov, ktoré sa týkajú zariadení pre nepriamy výhľad zamietnu udeliť národné typové schválenie pre každý nový typ vozidla, ak nie sú splnené požiadavky tejto smernice.

Táto lehota sa však môže predĺžiť o 12 mesiacov s ohľadom na požiadavky, ktoré sa týkajú predného zrkadla triedy VI ako komponentu a jeho montáže na vozidlách.

4. S účinnosťou od 26. januára 2010 pre vozidlá kategórie M1 a N1 a s účinnosťou od 26. januára 2007 pre všetky vozidlá iných kategórií členské štáty:

- považujú osvedčenia zhody, ktoré sprevádzajú nové vozidlá v súlade s ustanoveniami smernice 70/156/EHS, za už neplatné na účely článku 7 ods. 1 uvedenej smernice,

- zakážu predaj, registráciu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel,

z dôvodov, ktoré sa týkajú zariadenia pre nepriamy výhľad, ak vozidlá nespĺňajú požiadavky tejto smernice.

5. S účinnosťou od 26. januára 2010 sa na vozidlá kategórie M1 a N1 a s účinnosťou od 26. januára 2007 na všetky vozidlá iných kategórií vzťahujú požiadavky tejto smernice, ktoré sa týkajú zariadenia pre nepriamy výhľad ako komponentu na účely článku 7 ods. 2 smernice 70/156/EHS.

6. Bez ohľadu na ods. 2 a 5, na účely náhradných dielov členské štáty naďalej udeľujú ES typové schválenia a povoľujú predaj a uvedenie do prevádzky komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú určené na používanie v typoch vozidiel schválených pred 26. januárom 2007 podľa smernice 71/127/EHS a prípadne udeľujú rozšírenia týchto schválení.

7. Bez ohľadu na ods. 3 môžu členské štáty naďalej udeľovať národné typové schválenie pre každý nový typ kĺbového vozidla kategórie M2 a M3, triedy I, ako je vymedzené v bode 2.1.1.1 prílohy I k smernici 2001/85/ES [6], zloženého aspoň z troch kĺbovo spojených tuhých častí, ktoré nespĺňa ustanovenia tejto smernice za predpokladu, že sú dodržané požiadavky na výhľad vodiča podľa bodu 5 prílohy III k tejto smernici.

8. Ustanovenia tejto smernice prispejú aj k zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany v súvislosti s medzinárodnou harmonizáciou legislatívy v tejto oblasti. Preto čo možno najskôr po prijatí tejto smernice Komisia predloží Európskej hospodárskej komisii Organizácie Spojených národov návrh zameraný na zosúladenie ustanovení predpisu EHK OSN č. 46 s ustanoveniami tejto smernice.

Článok 3

Do 26. januára 2010 Komisia vypracuje podrobnú štúdiu, aby zistila, či majú zmeny a doplnenia zavedené touto smernicou pozitívny účinok na bezpečnosť cestnej premávky najmä z hľadiska chodcov, cyklistov a ostatných zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Na základe týchto zistení Komisia v prípade potreby navrhne doplňujúce legislatívne opatrenia na ďalšie zlepšenie v oblasti nepriameho výhľadu.

Článok 4

Smernica 70/156/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Nahrádza sa bod 9.9 prílohy I, ktorý znie:

"9.9 Zariadenia pre nepriamy výhľad

9.9.1 Zrkadlá (uviesť za každé zrkadlo): …

9.9.1.1 Značka: …

9.9.1.2 Značka ES typového schválenia: …

9.9.1.3 Variant: …

9.9.1.4 Výkresy), zobrazujúce) zrkadlo a jeho polohu vzhľadom ku konštrukcii vozidla: …

9.9.1.5 Údaje o spôsobe pripevnenia vrátane tej časti konštrukcie vozidla, ku ktorej je pripevnené: …

9.9.1.6 Nepovinné vybavenie, ktoré môže ovplyvniť výhľad dozadu: …

9.9.1.7 Stručný popis elektronických komponentov (ak sú) nastavovacieho systému: …

9.9.2 Zariadenie pre nepriamy výhľad iné, než zrkadlá: …

9.9.2.1 Typ a vlastnosti (ako napr. úplný popis zariadenia): …

9.9.2.1.1 V prípade systému kamera/monitor dosah záberu (mm), kontrast, rozsah jasu, korekcia oslnenia, výkon monitora (čiernobiely, farebný), frekvencia opakovania obrazu, rozsah svietivosti monitora: …

9.9.2.1.2 Dostatočne podrobné výkresy zobrazujúce celé zariadenie, vrátane montážnych pokynov; na výkresoch musí byť uvedená poloha značky ES typového schválenia: …"

2. Nahrádza sa bod 9.9 prílohy III, ktorý znie:

"9.9 Zariadenia pre nepriamy výhľad

9.9.1 Zrkadlá (uviesť za každé zrkadlo): …

9.9.1.1 Značka: …

9.9.1.2 značka ES typového schválenia: …

9.9.1.3 Variant: …

9.9.1.4 Výkresy), zobrazujúce) zrkadlo a jeho polohu vzhľadom ku konštrukcii vozidla: …

9.9.1.5 Údaje o spôsobe pripevnenia vrátane tej časti konštrukcie vozidla, ku ktorej je pripevnené: …

9.9.1.6 Nepovinné vybavenie, ktoré môže ovplyvniť výhľad dozadu: …

9.9.1.7 Stručný popis elektronických komponentov (ak sú) nastavovacieho systému: …

9.9.2 Zariadenie pre nepriamy výhľad iné, než zrkadlá: …

9.9.2.1 Typ a vlastnosti (ako napr. úplný popis zariadenia): …

9.9.2.1.1 V prípade systému kamera/monitor dosah záberu (mm), kontrast, jas, korekcia oslnenia, výkon monitora (čiernobiely, farebný), frekvencia opakovania obrazu, rozsah svietivosti monitora: …

9.9.2.1.2 Dostatočne podrobné výkresy zobrazujúce celé zariadenie, vrátane montážnych pokynov; na výkresoch musí byť uvedená poloha značky ES typového schválenia: …"

3. Príloha IV sa týmto mení a dopĺňa takto:

- nahrádza sa bod 8 tabuľky v časti I, ktorý znie:

"Predmet schválenia | Smernica č. | Odkaz na úradný vestník | Vzťahuje sa na |

M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |

… |

8.Zariadenia na nepriamy výhľad | 2003/97/ES | L 25, 29.1.2004 | X | X | X | X | X | X" | | | | |

- v bode 8 časti I sa výraz "spätné zrkadlá" nahrádza výrazom "zariadenia na nepriamy výhľad"

- v bode 8 časti II sa výraz "spätné zrkadlá" nahrádza výrazom "zariadenia na nepriamy výhľad".

4. V bode 8 dodatkov 1 a 2 k prílohe XI sa výraz "spätné zrkadlá" nahrádza výrazom "zariadenia na nepriamy výhľad".

Článok 5

1. Členské štáty do 24. januára 2005 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Smernica 71/127/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 24. januára 2010.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou, ktorá je uvedená v prílohe IV.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 10. novembra 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

A. Marzano

[1] Ú. v. ES C 126 E, 28.5.2002, s. 225.

[2] Ú. v. ES C 149, 21.6.2002, s. 5.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. apríla 2002 (Ú. v. C 127 E, 29.5.2003, s.25, spoločná pozícia Rady z 8. apríla 2003 (Ú. v. 214 E, 9.9.2003, s. 7), stanovisko Európskeho parlamentu z 1. júla 2003 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku), a rozhodnutie Rady z 20. októbra 2003.

[4] Ú. v. ES L 68, 22.3.1971, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. L 122, 16.5.2003, s. 36).

[6] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá, používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča (Ú. v. 42, 13.2.2002, s. 1).

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I | Pojmy a administratívne ustanovenia pre typové schválenie ES |

| Dodatok 1 | Informačný dokument týkajúci sa typového schválenia ES zariadenia pre nepriamy výhľad |

| Dodatok 2 | Vzor osvedčenia o typovom schválení ES komponentu pre zariadenia pre nepriamy výhľad |

| Dodatok 3 | Informačný dokument týkajúci sa typového schválenia ES vozidla |

| Dodatok 4 | Vzor osvedčenia o typovom schválení ES pre vozidlo z hľadiska montáže zariadení pre nepriamy výhľad |

| Dodatok 5 | Značka ES typového schválenia komponentu |

| Dodatok 6 | Postup stanovenia bodu H a overenia vzájomnej polohy bodu R a H |

Príloha II | Konštrukčné špecifikácie a skúšky potrebné na udelenie typového schválenia ES komponentu pre zariadenie pre nepriamy výhľad |

| Dodatok 1 | Postup stanovenia polomeru krivosti "r" odrazovej plochy zrkadla |

| Dodatok 2 | Skúšobná metóda na stanovenie odrazu |

Príloha III | Požiadavky na montáž zrkadiel a iných zariadení pre nepriamy výhľad na vozidlo |

| Dodatok | Výpočet dosahu záberu |

Príloha IV | Korelačná tabuľka podľa článku 6. |

--------------------------------------------------