32003L0096Úradný vestník L 283 , 31/10/2003 S. 0051 - 0070


Smernica Rady 2003/96/ES

z 27. októbra 2003

o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže:

(1) oblasť pôsobnosti smernice Rady 92/81/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní z minerálnych olejov [1] a smernice Rady 92/82/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebných daní z minerálnych olejov [2] je obmedzená na minerálne oleje;

(2) neexistencia ustanovení spoločenstva, ktoré by ukladali minimálne sadzby zdanenia na elektrinu a energetické výrobky iné, ako sú minerálne oleje, môže negatívne ovplyvniť náležité fungovanie vnútorného trhu;

(3) náležité fungovanie vnútorného trhu a dosiahnutie cieľov ostatných politík spoločenstva si vyžaduje stanovenie minimálnych úrovni zdaňovania na úrovni spoločenstva pre väčšinu energetických výrobkov, vrátane elektriny, zemného plynu a uhlia;

(4) značné rozdiely vo vnútroštátnych úrovniach energetickej dane uplatňovanej členskými štátmi by sa mohli ukázať ako škodlivé pre náležité fungovanie vnútorného trhu;

(5) stanovenie primeraných minimálnych úrovní zdaňovania môže umožniť zníženie rozdielov vo vnútroštátnych úrovniach zdaňovania;

(6) v súlade s článkom 6 zmluvy požiadavky ochrany životného prostredia sa musia integrovať do vymedzenia a vykonávania ostatných politík spoločenstva;

(7) spoločenstvo ako zmluvná strana Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatickej zmene ratifikovalo Kjótsky protokol; zdaňovanie energetických výrobkov, prípadne elektriny, je jedným z nástrojov, ktoré sú k dispozícii na dosahovanie cieľov Kjótskeho protokolu;

(8) Rada potrebuje pravidelne prehodnocovať oslobodenia od dane, daňové úľavy a minimálne úrovne zdaňovania, pričom berie do úvahy náležité fungovanie vnútorného trhu, reálnu hodnotu minimálnych úrovní zdaňovania, konkurencieschopnosť hospodárstva spoločenstva v medzinárodnom rámci a širšie ciele zmluvy;

(9) členským štátom by sa mala poskytnúť pružnosť potrebná na vymedzenie a vykonávanie politík prispôsobených ich vnútroštátnym podmienkam;

(10) členské štáty si želajú zaviesť alebo zachovať rozdielne typy zdaňovania energetických výrobkov a elektriny; na tento cieľ by sa členským štátom malo umožniť dodržiavať minimálne úrovne zdaňovania spoločenstva tak, aby sa brala do úvahy celková záťaž uložená ohľadom všetkých nepriamych daní, ktoré sa rozhodli uplatňovať (okrem DPH);

(11) daňové opatrenia učinené v súvislosti s vykonávaním tohto právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sú záležitosťou, o ktorej rozhodujú jednotlivé členské štáty; v tomto ohľade sa členské štáty môžu rozhodnúť nezvýšiť celkové daňové zaťaženie, ak usúdia, že vykonávanie takejto zásady daňovej neutrality by mohlo prispieť k reštrukturalizácii a modernizácii ich daňových sústav podporením správania vedúceho k vyššej ochrane životného prostredia a k zvýšenému využitiu práce;

(12) ceny energie sú kľúčovým prvkom politík spoločenstva v oblasti energie, dopravy a životného prostredia;

(13) zdaňovanie čiastočne určuje cenu energetických výrobkov a elektriny;

(14) minimálne úrovne zdaňovania by mali odrážať konkurenčné postavenie rozdielnych energetických výrobkov a elektriny; v tejto súvislosti sa odporúča, aby výpočet týchto minimálnych úrovní bol čo najviac založený na energetickom obsahu výrobkov; napriek tomu by sa táto metóda nemala uplatňovať na motorové palivá;

(15) za určitých okolností alebo stálych podmienok by sa mala dovoliť možnosť uplatňovania odstupňovaných vnútroštátnych úrovní zdaňovania na ten istý výrobok za podmienky, že sa dodržiavajú minimálne úrovne zdaňovania spoločenstva a pravidlá vnútorného trhu a hospodárskej súťaže;

(16) keďže teplo je predmetom obchodu vo vnútri spoločenstva iba vo veľmi zanedbateľnom objeme, zdaňovanie výstupu v prípade tepla by malo zostať mimo oblasti pôsobnosti tohoto právneho rámca spoločenstva;

(17) je potrebné stanoviť rozdielne minimálne úrovne zdaňovania podľa používania energetických výrobkov a elektriny;

(18) energetické výrobky používané ako motorové palivo na určité komerčné účely a energetické výrobky používané ako vykurovacie palivo sa bežne zdaňujú pri nižších úrovniach, ako sú úrovne uplatňované na energetické výrobky používané ako pohonná hmota;

(19) zdaňovanie naftového motorového paliva používaného nákladnými autodopravcami, konkrétne tými, ktorí pôsobia v rámci spoločenstva, si vyžaduje možnosť osobitného zaobchádzania, vrátane opatrení na umožnenie zavedenia systému poplatkov pre používateľov ciest, aby sa zamedzilo deformácii hospodárskej súťaže, s ktorou sa subjekty hospodárskej súťaže môžu stretávať;

(20) členské štáty môžu rozlišovať medzi naftou na komerčné a nekomerčné účely; členské štáty môžu využívať túto možnosť na znižovanie rozdielu medzi zdaňovaním plynového oleja na nekomerčné účely používaného ako pohonná hmota a benzínu;

(21) k používaniu energetických výrobkov a elektriny na podnikateľské alebo nepodnikateľské účely sa z pohľadu daní môže pristupovať rozdielne;

(22) energetické výrobky by mali v prípade používania ako vykurovacie palivo alebo motorové palivo primárne podliehať právnemu rámcu spoločenstva; v uvedenom rozsahu je v povahe a logike daňovej sústavy vylučovať z oblasti pôsobnosti právneho rámca dvojité používanie a nepalivové používanie energetických výrobkov, rovnako ako mineralogických postupov; k elektrine používanej podobnými spôsobmi by sa malo pristupovať na rovnakom základe;

(23) jestvujúce medzinárodné záväzky a udržanie konkurencieschopného postavenia spoločností spoločenstva poukazujú na vhodnosť pokračovať v oslobodzovaní od dane v prípade energetických výrobkov dodávaných pre letectvo a námornú plavbu za iným účelom ako je súkromný športový účel, pričom by členské štáty mali mať možnosť tieto oslobodenia od daní obmedzovať;

(24) členským štátom by sa malo dovoliť uplatňovať určité iné oslobodenia od daní alebo daňové úľavy tam, kde to nebude poškodzovať náležité fungovanie vnútorného trhu a nebude to mať za následok deformácie hospodárskej súťaže;

(25) najmä kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie a aby sa podporovalo používanie alternatívnych energetických zdrojov, môžu mať obnoviteľné formy energie nárok na uprednostňovanie;

(26) je žiaduce stanoviť právny rámec spoločenstva, ktorý umožní členským štátom oslobodzovať od daní alebo poskytovať daňové úľavy na podporu biopalív, čím by sa prispievalo k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu a členským štátom a hospodárskym subjektom by sa poskytoval dostatočný stupeň právnej istoty; mali by sa obmedziť deformácie hospodárskej súťaže a mal by sa zachovať stimul v podobe zníženia základných nákladov pre výrobcov a distribútorov biopalív, inter alia, prostredníctvom úpravy zo strany členských štátov, ktoré by vzali do úvahy zmeny v cenách surovín;

(27) táto smernica sa nedotýka uplatňovania príslušných ustanovení smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných úpravách pre výrobky, ktoré podliehajú spotrebnej dani a o držbe, pohybe a kontrole takýchto výrobkov [3] a smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebnej dane z alkoholu a alkoholických nápojov [4], pokiaľ výrobkom určeným na používanie, ponúkaným na predaj alebo používaným ako motorové palivo alebo prísada paliva je etylalkohol vymedzený v smernici 92/83/EHS;

(28) určité oslobodenia od daní alebo daňové úľavy sa môžu ukázať ako nevyhnutné; zvlášť kvôli nedostatočnému zosúladeniu na úrovni spoločenstva, kvôli rizikám straty konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni alebo kvôli sociálnym alebo environmentálnym dôvodom;

(29) podniky, ktoré uzatvárajú dohody s cieľom značného zvýšenia ochrany prírody a úspory energie si zasluhujú pozornosť; medzi týmito podnikmi si osobitný prístup zasluhujú energeticky náročné podniky;

(30) aby sa štátom umožnilo hladké prispôsobenie sa novým úrovniam zdaňovania, môžu byť potrebné prechodné obdobia a dojednania, čím sa obmedzia možné negatívne vedľajšie účinky;

(31) je nevyhnutné ustanoviť postup, ktorý by povoľoval členským štátom na stanovené obdobie zavádzanie ďalších oslobodení od daní alebo daňových úľav; takéto oslobodenia od daní alebo daňové úľavy by sa mali pravidelne prehodnocovať;

(32) mali by sa prijať opatrenia ohľadom oznamovania určitých vnútroštátnych opatrení Komisii zo strany členských štátov; takéto oznamovanie nezbavuje členské štáty povinnosti oznamovať určité vnútroštátne opatrenia, ktorá je stanovená v článku 88 ods. 3 zmluvy; táto smernica sa nedotýka výsledku akéhokoľvek budúceho konania štátnej pomoci podľa článkov 87 a 88 zmluvy;

(33) oblasť pôsobnosti smernice 92/12/EHS by sa v prípade potreby mala rozšíriť na výrobky a nepriame dane, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

(34) opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy pre vykonávanie vykonávacích právomocí zverených Komisii [5],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty zdaňujú energetické výrobky a elektrinu v súlade s touto smernicou.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice sa termín "energetické výrobky" uplatňuje na výrobky:

a) na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 1507 až 1518, ak sú tieto určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo;

b) na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2701, 2702 a 2704 až 2715;

c) na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2901 a 2902;

d) na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 29051100, ktoré nie sú syntetického pôvodu, ak sú tieto určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo;

e) na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 3403;

f) na ktoré sa vzťahujú číselné znakyKN 3811;

g) na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 3817;

h) na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 38249099, ak sú tieto určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo;

2. Táto smernica sa uplatňuje tiež na:

elektrinu, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN 2716.

3. Energetické výrobky určené na používanie, ponúkané na predaj alebo používané ako motorové palivo iné ako tie, pre ktoré je úroveň zdaňovania určená v tejto smernici, sa zdaňujú podľa používania pri sadzbe pre ekvivalentné vykurovacie palivo alebo motorové palivo.

Okrem zdaniteľných výrobkov vymenovaných v odseku 1 sa aj akýkoľvek výrobok určený na používanie, ponúkaný na predaj alebo používaný ako prísada alebo extender v motorových palivách, zdaňuje pri sadzbe pre ekvivalentné motorové palivo.

Okrem zdaniteľných výrobkov vymenovaných v odseku 1 sa aj akýkoľvek ďalší uhľovodík, okrem rašeliny, určený na používanie, ponúkaný na predaj alebo používaný na vykurovacie účely, zdaňuje pri sadzbe pre ekvivalentné motorové palivo.

4. Táto smernica sa neuplatňuje na:

a) zdaňovanie výstupu v prípade tepla a zdaňovanie výrobkov, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 4401 a 4402;

b) tieto druhy používania energetických výrobkov a elektriny:

- energetické výrobky používané na účely iné ako motorové palivá alebo vykurovacie palivá,

- dvojité používanie energetických výrobkov

Energetický výrobok má dvojité používanie, keď sa používa ako vykurovacie palivo a na účely iné, ako motorové palivo alebo vykurovacie palivo. Používanie energetických výrobkov na chemickú redukciu, pri elektrolýze a metalurgických procesoch sa považuje za dvojité používanie,

- elektrina používaná hlavne na účely chemickej redukcie, pri elektrolýze a metalurgických procesoch,

- elektrina, ktorá tvorí viac ako 50 % nákladov výrobku. "Náklady výrobku" predstavujú súčet všetkých nákupov tovarov a služieb plus náklady na zamestnancov plus spotreba fixného kapitálu na úrovni podniku v zmysle článku 11. Tieto náklady sa vypočítavajú v priemere na jednu jednotku. "Náklady na elektrinu" predstavujú skutočnú nákupnú hodnotu elektriny alebo náklady na výrobu elektriny, ak sa vyrába v podniku,

- mineralogické procesy

"Mineralogické procesy" sú procesy zatriedené v nomenklatúre NACE, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky DI 26 "výroba ostatných nekovových nerastov" v nariadení Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickom triedení hospodárskych činností v Európskom spoločenstve [6].

Na tieto energetické výrobky sa však uplatňuje článok 20

5. Odkazy na číselné znaky kombinovanej nomenklatúry v tejto smernici sú odkazy na číselné znaky v nariadení Komisie (ES) č. 2031/2001 zo 6. augusta 2001, ktoré mení a dopĺňa prílohu nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [7].

Rozhodnutie aktualizovať číselné znaky kombinovanej nomenklatúry pre výrobky uvedené v tejto smernici sa prijíma raz ročne v súlade s postupom stanoveným v článku 27. Rozhodnutie nesmie mať za následok akékoľvek zmeny v minimálnych sadzbách dane v tejto smernici alebo pridávanie alebo odstránenie akýchkoľvek energetických výrobkov a elektriny.

Článok 3

Odkazy na "minerálne oleje" a "spotrebnú daň" v smernici 92/12/EHS, pokiaľ sa uplatňuje na minerálne oleje, sa chápu ako odkazy vzťahujúce sa na všetky energetické výrobky, elektrinu a vnútroštátne nepriame dane, ako sú v tomto poradí uvedené v článkoch 2 a 4 ods. 2 tejto smernice.

Článok 4

1. Úrovne zdaňovania, ktoré členské štáty uplatňujú na energetické výroby a elektrinu vymenované v článku 2 nemôžu byť nižšie ako minimálne úrovne zdaňovania predpísané touto smernicou.

2. Na účely tejto smernice je "úroveň zdaňovania" celková záťaž uložená ohľadom všetkých nepriamych daní (okrem DPH) vypočítavaná priamo alebo nepriamo z množstva energetických výrobkov a elektriny v čase uvoľnenia na spotrebu.

Článok 5

Za podmienky, že odstupňované úrovne zdaňovania dodržiavajú minimálne úrovne zdaňovania predpísané touto smernicou a sú zlučiteľné s právom spoločenstva, môžu ich členské štáty pod daňovým dohľadom uplatňovať v týchto prípadoch:

- keď sú odstupňované sadzby priamo spojené s kvalitou výrobku;

- keď odstupňované sadzby závisia od množstevných úrovní spotreby elektriny a energetických výrobkov používaných na vykurovacie účely;

- na tieto účely: miestna preprava cestujúcich (vrátane taxíkov), zber odpadu, ozbrojené sily a verejná správa, invalidné osoby, sanitky;

- medzi používaním energetických výrobkov a elektriny uvedených v článkoch 9 a 10 na podnikateľské a nepodnikateľské účely;

Článok 6

Členské štáty môžu slobodne zavádzať oslobodenie od daní alebo daňové úľavy v úrovni zdaňovania predpísanej touto smernicou buď:

a) priamo,

b) prostredníctvom odstupňovanej sadzby, alebo

c) kompenzáciou celej výšky zdaňovania alebo jeho časti.

Článok 7

1. Úrovne zdaňovania uplatňované na motorové palivá od 1. januára 2004 a od 1. januára 2010 sú stanovené v tabuľke A prílohy I.

Najneskôr 1. januára 2012 Rada rozhodne jednomyseľne, po porade s Európskym parlamentom na základe správy a návrhu Komisie o minimálnych úrovniach zdaňovania uplatniteľných na plynový olej na ďalšie obdobie začínajúce 1. januára 2013.

2. Členské štáty môžu rozlišovať medzi komerčným a nekomerčným používaním plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že sa dodržia minimálne úrovne spoločenstva a sadzba pre plynový olej používaný ako pohonná hmota na komerčné účely nebude nižšia ako vnútroštátna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2003, napriek akýmkoľvek odchýlkam pre toto používanie stanoveným v tejto smernici.

3. "Plynový olej používaný ako pohonná hmota na komerčné účely" je pohonná hmota používaná na tieto účely:

a) prepravu tovarov za úplatu alebo pre vlastnú potrebu motorovými vozidlami alebo prívesovými súpravami určenými výlučne na prepravu tovarov po ceste a s prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 7,5 tony;

b) pravidelnú alebo príležitostnú prepravu cestujúcich motorovým vozidlom kategórie M2 alebo M3, ako sú určené v smernici Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa technického oprávnenia motorových vozidiel a ich prívesov [8].

4. Napriek odseku 2, členské štáty, ktoré zavádzajú systém poplatkov za používanie ciest pre motorové vozidlá alebo prívesové súpravy určené výlučne na prepravu tovarov po ceste, môžu uplatňovať zníženú sadzbu na plynový olej používaný takýmito vozidlami, ktorá je nižšia ako vnútroštátna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2003, pokiaľ celkové daňové zaťaženie zostáva vo všeobecnosti rovnaké, za podmienky, že sa dodržiavajú minimálne úrovne zdaňovania spoločenstva a vnútroštátna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2003 pre plynový olej používaný ako pohonná hmota je prinajmenšom dvojnásobná oproti minimálnej úrovni zdaňovania uplatňovanej 1. januára 2004.

Článok 8

1. Napriek článku 7 minimálne úrovne zdaňovania uplatňované na výrobky používané ako motorové palivo na účely stanovené v odseku 2 sú stanovené v tabuľke B prílohy I.

2. Tento článok sa uplatňuje na nasledovné priemyselné a komerčné účely:

a) poľnohospodárske, záhradnícke alebo rybochovné práce a v lesníctve;

b) stacionárne motory;

c) zariadenia a stroje používané v stavbárstve, pri inžinierskych stavbách a pri verejných prácach;

d) vozidlá určené na používanie mimo verejnej cestnej siete alebo také, ktorým nebolo udelené povolenie na používanie hlavne vo verejnej cestnej sieti.

Článok 9

1. Minimálne úrovne zdaňovania uplatňované na vykurovacie palivá od 1. januára 2004 sú stanovené v tabuľke C prílohy I.

2. Členské štáty, ktoré majú k 1. januára 2003 povolenie uplatňovať kontrolný poplatok na vykurovací plynový olej, môžu aj naďalej na uvedený výrobok uplatňovať zníženú sadzbu 10 euro na 1000 litrov. Toto povolenie sa ruší k 1. januára 2007, ak Rada, konajúca jednomyseľne na základe správy a návrhu Komisie, tak rozhodne po zistení, že úroveň zníženej sadzby je príliš nízka na to, aby sa zabránilo problémom deformácii obchodu medzi členskými štátmi.

Článok 10

1. Minimálne úrovne zdaňovania uplatňované na elektrinu od 1. januára 2004 sú stanovené v tabuľke C prílohy I.

2. Nad minimálne úrovne zdaňovania uvedené v odseku 1 budú mať členské štáty možnosť určovať uplatňovaný daňový základ za podmienky, že dodržiavajú smernicu 92/12/EHS.

Článok 11

1. V tejto smernici pojem "používanie na podnikateľské účely" znamená používanie podnikateľským subjektom, určeným v súlade s odsekom 2, ktorý kdekoľvek nezávisle vykonáva dodávku tovarov a služieb, bez ohľadu na účel alebo výsledky takýchto hospodárskych činností.

Hospodárske činnosti zahrňujú všetky činnosti výrobcov, obchodníkov a osôb dodávajúcich služby, vrátane ťažobných a poľnohospodárskych činností a činností slobodných profesií.

Štáty, regionálne a miestne vládne orgány a ostatné orgány spravované verejným právom sa nepovažujú za podnikateľské subjekty vo vzťahu k činnostiam a výkonom, v ktorých sa angažujú ako verejné orgány. Keď sa však angažujú v takýchto činnostiach alebo výkonoch, považujú sa za podnikateľské vo vzťahu k týmto činnostiam a výkonom, ak by nepodnikateľský prístup viedol k značným deformáciám hospodárskej súťaže.

2. S ohľadom na túto smernicu sa podnikateľské subjekty nemôžu považovať za menšie ako časť podniku alebo právnickej osoby, ktorá z organizačného hľadiska predstavuje samostatný podnik, t. j. subjekt schopný fungovania na základe vlastných prostriedkov.

3. V prípade zmiešaného používania sa zdaňovanie uplatňuje vzhľadom na podiel každého typu používania, ak je však používanie na podnikateľské účely alebo na nepodnikateľské účely bezvýznamné, nemusí sa brať do úvahy.

4. Členské štáty môžu obmedziť rozsah zníženej úrovne zdaňovania v prípade používania na podnikateľské účely.

Článok 12

1. Členské štáty môžu svoje vnútroštátne úrovne zdaňovania vyjadrovať v iných jednotkách, ako sú jednotky určené v článkoch 7 až 10 za podmienky, že zodpovedajúce úrovne zdaňovania po premene na uvedené jednotky nie sú nižšie než minimálne úrovne určené v tejto smernici.

2. V prípade energetických výrobkov určených v článkoch 7, 8 a 9, s úrovňami zdaňovania založenými na objemoch, sa objem meria pri teplote 15o C.

Článok 13

1. V prípade členských štátov, ktoré neprijali euro, sa hodnota eura v národných menách uplatňovaná na hodnotu úrovní zdaňovania stanovuje raz ročne. Uplatňujú sa kurzy platné v prvý pracovný deň októbra a zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a sú účinné od 1. januára nasledovného kalendárneho roka.

2. Členské štáty môžu zachovať čiastky zdaňovania platné v čase ročnej úpravy ustanovenej v odseku 1, ak čiastky úrovne zdaňovania vyjadrené v eurách sú vyššie o menej ako 5 % alebo 5 eur oproti úrovni zdaňovania vyjadrenej v národnej mene, pričom rozhodujúca je nižšia čiastka.

Článok 14

1. Okrem všeobecných ustanovení stanovených v smernici 92/12/EHS o používaní zdaniteľných výrobkov, ktoré sú oslobodené od daní a bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva, členské štáty oslobodzujú od daní na základe podmienok, ktoré stanovia na účely zabezpečenia správneho a spravodlivého uplatňovania takýchto oslobodení od daní a zabránenia krátenia daní, daňových únikov a zneužívania:

a) energetické výrobky a elektrinu používanú na výrobu elektriny a elektrinu používanú na udržiavanie schopnosti vyrábať elektrinu. Členské štáty môžu však z dôvodov environmentálnej politiky tieto výrobky zdaňovať bez toho, aby museli dodržiavať minimálne úrovne zdaňovania stanovené v tejto smernici. V takomto prípade zdaňovanie týchto výrobkov sa neberie do úvahy na účely splnenia minimálnej úrovne zdaňovania elektriny stanovenej v článku 10;

b) energetické výrobky dodávané na používanie ako palivo na účely letectva, okrem súkromného lietania.

Na účely tejto smernice "súkromné športové lietanie" je používanie vzdušného dopravného prostriedku jeho vlastníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá ho používa na základe prenájmu alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného spôsobu, na iné ako komerčné účely a najmä iné účely ako je preprava cestujúcich a tovarov alebo dodávka služieb za odplatu alebo na účely verejných orgánov.

Členské štáty môžu obmedziť rozsah tohoto oslobodenia od dane na dodávky leteckého petroleja (číselný znak KN 27101921);

c) energetické výrobky dodávané na používanie ako palivo na účely námornej plavby v rámci vôd spoločenstva (vrátane rybolovu), okrem športového plavidla, a elektrina vyrábaná na palube plavidla.

Na účely tejto smernice "športové plavidlo" je používanie akéhokoľvek plavidla jeho vlastníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá ho používa na základe prenájmu alebo prostredníctvom iných spôsobov, na iné ako komerčné účely a najmä iné účely ako je preprava cestujúcich a tovarov alebo dodávka služieb za odplatu alebo na účely verejných orgánov.

2. Členské štáty môžu obmedziť rozsah oslobodení od daní ustanovený v odseku 1 písm. b) a c) na medzinárodnú dopravu a dopravu vo vnútri spoločenstva. Okrem toho, ak členský štát uzatvoril dvojstrannú dohodu s iným členským štátom, môže tiež upustiť od daňových úľav ustanovených v odseku 1 písm. b) a c). V takýchto prípadoch členské štáty môžu uplatňovať úroveň zdaňovania nižšiu ako je minimálna úroveň stanovená v tejto smernici.

Článok 15

1. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva, členské štáty môžu pod daňovým dohľadom uplatňovať úplné alebo čiastočné oslobodenia od daní alebo daňové úľavy v úrovniach zdaňovania na:

a) zdaniteľné výrobky používané pod daňovým dohľadom v oblasti pilotných projektov pre technologický vývoj výrobkov, ktoré sú ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu alebo vo vzťahu k palivám z obnoviteľných zdrojov;

b) elektrinu:

- slnečného, veterného, vlnového, prílivového alebo geotermálneho pôvodu;

- energiu z vody vyrábanú vo vodných elektrárňach;

- vyrábanú z biomasy alebo z výrobkov vyrábaných z biomasy;

- vyrábanú z metánu pochádzajúceho z opustených baní;

- vyrábanú z palivových buniek;

c) energetické výrobky a elektrinu používanú na kombinovanú výrobu tepla a elektriny;

d) elektrinu vyrábanú pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny za podmienky, že kombinované generátory sú ohľaduplné voči životnému prostrediu. Členské štáty smú uplatňovať vnútroštátne definícií pojmu kogeneračnej výroby "ohľaduplnej voči životnému prostrediu" (alebo vysoko efektívnej) pokiaľ Rada na základe správy a návrhu Komisie jednomyseľne neprijme spoločnú definíciu.

e) energetické výrobky a elektrinu používanú na prepravu tovarov a cestujúcich železnicou, metrom, električkami a trolejbusmi;

f) energetické výrobky dodávané na používanie ako palivo na účely plavby v rámci vnútrozemských vôd (vrátane rybolovu), okrem športového plavidla, a elektrinu vyrábanú na palube plavidla.

g) zemný plyn v členských štátoch, v ktorých podiel zemného plynu na konečnej spotrebe energie bol v roku 2000 menší ako 15 %;

Úplné alebo čiastočné oslobodenia od daní alebo daňové úľavy sa môžu uplatňovať maximálne po dobu desiatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice až do doby, keď vnútroštátny podiel zemného plynu na konečnej spotrebe energie nedosiahne 25 %, pričom určujúce je skoršie obdobie. Akonáhle však vnútroštátny podiel zemného plynu na konečnej spotrebe energie dosiahne 20 %, príslušné členské štáty uplatňujú striktne pozitívnu úroveň zdaňovania, ktorá sa každoročne zvyšuje tak, aby na konci uvedeného obdobia dosiahla prinajmenšom minimálnu sadzbu.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska smie uplatňovať úplné alebo čiastočné oslobodenia od daní alebo daňové úľavy pre zemný plyn oddelene pre Severné Írsko.

h) elektrinu, zemný plyn, uhlie a pevné palivá používané domácnosťami, resp. organizáciami, ktoré sú príslušnými členskými štátmi uznávané ako charitatívne. V prípade takýchto charitatívnych organizácií môžu členské štáty obmedziť oslobodenie od daní alebo daňové úľavy na používanie na účely nepodnikateľských činností. Pri zmiešanom používaní sa zdaňovanie uplatňuje v závislosti od podielu každého typu používania. Ak je používanie bezvýznamné, nemusí sa brať do úvahy.

i) zemný plyn a LPG používané ako pohonné hmoty;

j) motorové palivá používané v oblasti výroby, vývoja, testovania a údržby vzdušných dopravných prostriedkov a lodí;

k) motorové palivá používané na bagrovanie v splavných vodných cestách a v prístavoch;

l) výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2705 používané na vykurovacie účely;

2. Členské štáty smú tiež kompenzovať výrobcom časť alebo celú výšku dane zaplatenej spotrebiteľom za elektrinu vyrábanú z výrobkov určených v odseku 1 písm. b).

3. Členské štáty smú na energetické výrobky a elektrinu používanú na poľnohospodárske, záhradnícke a rybochovné práce a v lesníctve uplatňovať úroveň zdaňovania zníženú až na nulu.

Na základe návrhu od Komisie Rada pred 1. januárom 2008 preskúma, či možnosť uplatňovania úrovne zdaňovania zníženej až na nulu, sa zrušuje.

Článok 16

1. Členské štáty môžu bez toho, aby bol dotknutý článok 5, uplatňovať oslobodenia od daní alebo úľavy na daniach pod daňovým dohľadom na zdaniteľné výrobky uvedené v článku 2, pokiaľ takéto výrobky sú zložené alebo obsahujú jeden alebo viac nasledovných výrobkov:

- výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 1507 až 1518;

- výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 38249055 a 38249080 až 38249099 kvôli ich súčastiam vyrábaným z biomasy;

- výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 22072000 a 29051100, ktoré nie sú syntetického pôvodu;

- výrobky vyrábané z biomasy, vrátane výrobkov, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 4401 a 4402.

Členské štáty smú tiež uplatňovať zníženú sadzbu zdaňovania pod daňovým dohľadom na zdaniteľné výrobky uvedené v článku 2, pokiaľ takéto výrobky obsahujú vodu (číselné znaky KN 2201 a 28510010).

"Biomasa" je biologicky odbúrateľná súčasť výrobkov, odpadu, zvyškov z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesníctva a súvisiacich priemyselných sektorov, rovnako ako biologicky odbúrateľná súčasť priemyselného a komunálneho odpadu.

2. Oslobodenie od daní alebo daňové úľavy vyplývajúce z uplatňovania zníženej sadzby stanovenej v odseku 1 nesmie prevyšovať čiastku zdaňovania plateného z objemu výrobkov uvedených v odseku 1, ktoré sú prítomné vo výrobkoch oprávnených na daňové úľavy.

Úrovne zdaňovania uplatňované členskými štátmi na výrobky zložené alebo obsahujúce výrobky uvedené v odseku 1 smú byť nižšie ako minimálne úrovne určené v článku 4.

3. Oslobodenie od daní alebo daňové úľavy uplatňované členskými štátmi sa prispôsobujú tak, aby zohľadňovali zmeny v cenách surovín, kvôli zabráneniu nadmerným kompenzáciám za zvýšené náklady pri výrobe výrobkov uvedených v odseku 1.

4. Do 31. decembra smú členské štáty oslobodiť od dane alebo naďalej oslobodzovať od dane výrobky výlučne alebo takmer výlučne zložené z výrobkov uvedených v odseku 1.

5. Oslobodenie od daní alebo daňové úľavy ustanovené pre výrobky uvedené v odseku 1 sa môžu poskytovať na základe viacročného programu prostredníctvom povolenia vydávaného správnym orgánom hospodárskemu subjektu na dobu dlhšiu ako jeden kalendárny rok. Povolené oslobodenia od daní alebo daňové úľavy sa nesmú uplatňovať dlhšie ako po dobu presahujúcu šesť po sebe nasledujúcich rokov. Toto obdobie sa môže predĺžiť.

V rámci viacročného programu schváleného správnym orgánom pred 31. decembrom 2012 smú členské štáty uplatňovať oslobodenie od daní alebo daňové úľavy na základe odseku 1 po 31. decembri 2012 až do konca viacročného programu. Toto obdobie sa nemôže predĺžiť.

6. Ak právo spoločenstva vyžaduje od členských štátov, aby dodržiavali právne záväzné povinnosti umiestňovať na svojich trhoch minimálny podiel výrobkov uvedených v odseku 1, odseky 1 až 5 sa prestávajú uplatňovať odo dňa, keď sa takéto povinnosti stávajú pre členské štáty záväznými.

7. Členské štáty oznamujú Komisii časový plán daňových úľav alebo oslobodení od dane uplatňovaných v súlade s týmto článkom do 31. decembra 2004 a následne každých 12 mesiacov.

8. Najneskoršie 31. decembra 2009 predloží Komisia Rade správu o daňových, hospodárskych, poľnohospodárskych, energetických, priemyselných a environmentálnych aspektoch daňových úľav poskytnutých v súlade s týmto článkom.

Článok 17

1. Za podmienky, že sa dodržiavajú minimálna úrovne zdaňovania predpísané touto smernicou v priemere za všetky podniky, smú členské štáty uplatňovať daňové úľavy na spotrebu energetických výrobkov používaných na vykurovacie účely alebo na účely článku 8 ods. 2 písm. b) a c) a na elektrinu v týchto prípadoch:

a) v prospech energeticky náročného podniku

"Energeticky náročný podnik" je podnikateľský subjekt uvedený v článku 11, v ktorom buď nákupy energetických výrobkov a elektriny dosahujú prinajmenšom 3,0 % výrobnej hodnoty alebo výška platenej vnútroštátnej energetickej dane dosahuje prinajmenšom 0,5 % pridanej hodnoty. V rámci tejto definície smú členské štáty uplatňovať obmedzujúcejšie pojmy, vrátane definícií predajnej hodnoty, procesu a sektora.

"Nákupy energetických výrobkov a elektriny" sú skutočné náklady na energiu nakúpenú alebo vyrobenú v rámci podniku. Patrí sem iba elektrina, teplo a energetické výrobky, ktoré sa používajú na vykurovacie účely alebo na účely článku 8 ods. 2 písm. b) a c). Zahrnú sa všetky dane, okrem odpočítateľnej DPH.

"Výrobná hodnota" je obrat, vrátane dotácií priamo spojených s cenou výrobku, plus alebo mínus zmeny v zásobách dokončených výrobkov, prebiehajúca práca a tovary a služby nakupované na ďalší predaj, mínus nákupy tovarov a služieb na ďalší predaj.

"Pridaná hodnota" je celkový obrat podliehajúci DPH, vrátane exportných predajov, mínus celkové nákupy podliehajúce DPH, vrátane dovozov.

Členským štátom, ktoré v súčasnosti uplatňujú vnútroštátne energetické daňové sústavy, v ktorých energeticky náročné podniky sú vymedzené podľa iných kritérií, ako sú náklady na energiu v porovnaní s výrobnou hodnotou a platená vnútroštátna energetická daň v porovnaní s pridanou hodnotou, sa poskytuje prechodné obdobie najneskôr do 1. januára 2007, aby sa prispôsobili vymedzeniu stanovenému v prvom pododseku písm. a).

b) keď sa dohody uzatvárajú s podnikmi alebo združeniami podnikov, alebo keď sa vykonávajú systémy obchodovateľných povolení alebo ekvivalentné opatrenia, pokiaľ vedú k dosahovaniu cieľov ochrany životného prostredia alebo k zvýšeniam úspory energie.

2. Napriek článku 4 ods. 1 smú členské štáty uplatňovať úroveň zdaňovania zníženú až na nulu na energetické výrobky a elektrinu vymedzené v článku 2, ak sa používajú energeticky náročnými podnikmi vymedzenými v odseku 1 tohoto článku.

3. Napriek článku 4 ods. 1 smú členské štáty uplatňovať úroveň zdaňovania zníženú až na 50 % minimálnych úrovní v tejto smernici na energetické výrobky a elektrinu vymedzené v článku 2, ak sa používajú podnikmi vymedzenými v článku 11, ktoré nie sú energeticky náročnými podnikmi vymedzenými v odseku 1 tohoto článku.

4. Podniky, ktoré majú prospech z možností uvedených v odsekoch 2 a 3, uzatvárajú dohody, systémy obchodovateľných povolení alebo ekvivalentné opatrenia uvedené v odseku 1 písm. b). Dohody, systémy obchodovateľných povolení alebo ekvivalentné opatrenia musia viesť k dosahovaniu environmentálnych cieľov alebo zvýšenej úspory energie, ako by to bolo v prípade dodržiavania štandardných minimálnych sadzieb spoločenstva.

Článok 18

1. Odchýlkou od ustanovenia tejto smernice členským štátom sa týmto schvaľuje naďalej uplatňovanie daňových úľav alebo oslobodenie od daní stanovené v prílohe II.

Po prechádzajúcom preskúmaní Radou na základe návrhu Komisie toto povolenie uplynie 31. decembra 2006 alebo dátumom určeným v prílohe II.

2. Napriek obdobiam stanoveným v odsekoch 3 až 12 a za podmienky, že toto v značnej miere nedeformuje hospodársku súťaž, sa členským štátom s ťažkosťami pri vykonávaní nových minimálnych úrovní zdaňovania poskytuje prechodné obdobie do 1. januára 2007, a to najmä preto, aby sa zabránilo ohrozeniu cenovej stability.

3. Španielske kráľovstvo môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2007, aby upravilo svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 eur a do 1. januára 2012, aby dosiahlo úroveň 330 eur. Do 31. decembra 2009 smie tiež uplatňovať zvláštnu zníženú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že táto nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 287 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2003 sa neznížia. Medzi 1. januárom 2010 a 1. januárom 2012 smie uplatňovať odstupňovanú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že táto nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 302 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2010 sa neznížia. Osobitná znížená sadzba na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota sa do 1. januára 2012 môže uplatňovať aj na taxíky. S ohľadom na článok 7 ods. 3 písm. a) smie pri definícii komerčných účelov do 1. januára 2008 uplatňovať prípustnú celkovú hmotnosť najmenej 3,5 tony.

4. Rakúska republika môže uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2007, aby upravilo svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 euro a do 1. januára 2012, aby dosiahlo úroveň 330 euro. Do 31. decembra 2009 môže tiež uplatňovať zvláštnu zníženú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že táto nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 287 euro na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2003 sa neznížia. Medzi 1. januárom 2010 a 1. januárom 2012 môže uplatňovať odstupňovanú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že táto nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 302 euro na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2010 sa neznížia.

5. Belgické kráľovstvo smie uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2007, aby upravilo svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 eur a do 1. januára 2012, aby dosiahlo úroveň 330 eur. Do 31. decembra 2009 môže tiež uplatňovať zvláštnu zníženú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že táto nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 287 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2003, sa neznížia. Medzi 1. januárom 2010 a 1. januárom 2012 smie uplatňovať odstupňovanú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že táto nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 302 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2010 sa neznížia.

6. Luxemburské veľkovojvodstvo smie uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2009, aby upravilo svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 eur a do 1. januára 2012, aby dosiahlo úroveň 330 eur. Do 31. decembra 2009 smie tiež uplatňovať osobitnú zníženú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že táto nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 272 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2003 sa neznížia. Medzi 1. januárom 2010 a 1. januárom 2012 smie uplatňovať odstupňovanú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že to nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 302 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2010 sa neznížia.

7. Portugalská republika smie na energetické výrobky a elektrinu spotrebované v autonómnych oblastiach Azory a Madeira uplatňovať úrovne zdaňovania, ktoré sú nižšie ako minimálne úrovne zdaňovania stanovené v tejto smernici, aby tak kompenzovala prepravné náklady vzniknuté v dôsledku ostrovnej a rozptýlenej povahy týchto regiónov.

Portugalská republika smie uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2009, aby upravila svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 eur a do 1. januára 2012, aby dosiahla úroveň 330 eur. Do 31. decembra 2009 smie tiež uplatňovať odstupňovanú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že táto nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 272 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2003 sa neznížia. Medzi 1. januárom 2010 a 1. januárom 2012 smie uplatňovať odstupňovanú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že to nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 302 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2010 sa neznížia. Osobitná odstupňovaná sadzba na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota sa do 1. januára 2012 smie uplatňovať aj na taxíky. S ohľadom na článok 7 ods. 3 písm. a) smie pri definícii komerčných účelov do 1. januára 2008 uplatňovať prípustnú celkovú hmotnosť najmenej 3,5 tony.

Portugalská republika smie uplatňovať úplné alebo čiastočné oslobodenia od daní na elektrinu do 1. januára 2010.

8. Helénska republika smie uplatňovať úrovne zdaňovania až o 22 eur na 1000 l nižšie ako minimálne sadzby stanovené v tejto smernici na plynový olej používaný ako pohonná hmota a benzín spotrebovaný v oblastiach Lesbos, Chios, Samos, Dodekanes a Kyklady a na týchto ostrovoch v Egejskom mori: Thasos, Severné Sporady, Samotráké a Skiros.

Helénska republika smie do 1. januára 2010 uplatňovať prechodné obdobie na premenu svojej súčasnej sústavy zdaňovania vstupu v prípade elektriny na sústavu zdaňovania výstupu a aby dosiahla novú minimálnu úroveň zdaňovania pre benzín.

Helénska republika smie uplatňovať prechodné obdobie do 1. januára 2010, aby upravilo svoju vnútroštátnu úroveň zdaňovania plynového oleja používaného ako pohonná hmota na novú minimálnu úroveň 302 eur a do 1. januára 2012, aby dosiahlo úroveň 330 eur. Do 31. decembra 2009 môže tiež uplatňovať odstupňovanú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že táto nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 264 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2003 sa neznížia. Medzi 1. januárom 2010 a 1. januárom 2012 smie uplatňovať odstupňovanú sadzbu na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že to nemá za následok zdaňovanie nižšie ako 302 eur na 1000 l a že vnútroštátne úrovne zdaňovania platné 1. januára 2010 sa neznížia. Osobitná odstupňovaná sadzba na komerčné používanie plynového oleja používaného ako pohonná hmota sa do 1. januára 2012 môže uplatňovať aj na taxíky. S ohľadom na článok 7 ods. 3 písm. a) smie pri vymedzení komerčných účelov do 1. januára 2008 uplatňovať prípustnú celkovú hmotnosť najmenej 3,5 tony.

9. Írsko smie uplatňovať úplné alebo čiastočné oslobodenia od daní z elektriny do 1. januára 2008.

10. Francúzska republika smie uplatňovať úplné alebo čiastočné oslobodenia od daní z energetických výrobkov a elektriny používaných štátnymi, regionálnymi a miestnymi vládnymi orgánmi alebo ostatnými orgánmi spravovanými verejným právom ohľadom činností alebo úkonov, v ktorých účinkujú ako verejné orgány do 1. januára 2009.

Francúzska republika smie do 1. januára 2009 uplatňovať prechodné obdobie na prispôsobenie svojej súčasnej sústavy zdaňovania elektriny ustanoveniam tejto smernice. Počas tohoto obdobia sa pri hodnotení toho, či sa dodržiavajú minimálne sadzby stanovené v tejto smernici, zohľadní všeobecná priemerná úroveň súčasného miestneho zdaňovania elektriny.

11. Talianska republika smie do 1. januára 2008 pri vymedzení komerčných účelov, ktoré je uvedené v článku 7 ods. 3 písm. a), uplatňovať prípustnú celkovú hmotnosť najmenej 3,5 tony.

12. Spolková republika Nemecka smie do 1. januára 2008 pri vymedzení komerčných účelov, ktoré je uvedené v článku 7 ods. 3 písm. a), uplatňovať prípustnú celkovú hmotnosť 12 ton.

13. Holandské kráľovstvo smie do 1. januára 2008 pri vymedzení komerčných účelov, ktoré je uvedené v článku 7 ods. 3 písm. a), uplatňovať prípustnú celkovú hmotnosť 12 ton.

14. V rámci stanovených prechodných období členské štáty postupne znižujú svoje príslušné rozdiely s ohľadom na nové minimálne úrovne zdaňovania. Ak rozdiel medzi vnútroštátnou úrovňou a minimálnou úrovňou však nepresahuje 3 % minimálnej úrovne, príslušné členské štáty smú s úpravou svojej vnútroštátnej úrovne počkať do konca obdobia.

Článok 19

1. Okrem ustanovení stanovených v predchádzajúcich článkoch, najmä v článkoch 5, a 15 a 17, Rada môže na návrh Komisie ktorémukoľvek členskému štátu jednomyseľne povoliť zavedenie ďalších oslobodení od dane alebo daňových úľav z osobitných politických dôvodov.

Členský štát, ktorý si želá zaviesť takéto opatrenie, informuje o ňom Komisiu a tiež Komisii poskytuje všetky dôležité a potrebné informácie.

Komisia preskúma žiadosť pri zohľadnení inter alia náležitého fungovania vnútorného trhu, zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže a politík spoločenstva v oblasti zdravia, životného prostredia a dopravy.

Do troch mesiacov od doručenia všetkých dôležitých a potrebných informácií Komisia buď predloží návrh na povolenie takéhoto opatrenia Radou alebo informuje Radu o dôvodoch, prečo povolenie takéhoto opatrenia nenavrhla.

2. Povolenia uvedené v odseku 1 sa poskytujú na obdobie maximálne 6 rokov, s možnosťou predĺženia v súlade s postupom stanoveným v odseku 1.

3. Ak Komisia usúdi, že oslobodenia od daní alebo daňové úľavy ustanovené v odseku 1 nie sú ďalej udržateľné, najmä v zmysle spravodlivej hospodárskej súťaže alebo narušenia fungovania vnútorného trhu, alebo v zmysle politiky spoločenstva v oblastiach zdravia, ochrany životného prostredia, energie a dopravy, predloží Rade príslušné návrhy. Rada prijme jednomyseľne rozhodnutie o týchto návrhoch.

Článok 20

1. Ustanoveniam o kontrole a pohybe smernice 92/12/EHS podliehajú iba nasledovné energetické výrobky:

a) výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 1507 až 1518, ak sú tieto určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo;

b) výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 270710, 270720, 270730 a 270750;

c) výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 271011 až 27101969. V prípade výrobkov, na ktoré sa však vzťahujú číselné znaky KN 27101121, 27101125 a 27101929 sa ustanovenia o kontrole a pohybe uplatňujú iba na prepravu voľne loženého tovaru;

d) výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2711 (okrem 271111, 271121 a 271129);

e) výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 290110;

f) výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 290220, 290230, 290241 , 290242, 290243 a 290244;

g) výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 29051100, ktoré nie sú syntetického pôvodu, ak sú tieto určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo;

h) výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 38249099, ak sú tieto určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo;

2. Ak členský štát zistí, že iné energetické výrobky, ako výrobky uvedené v odseku 1, sú určené na používanie, ponúkané na predaj alebo používané ako vykurovacie palivo, motorové palivo alebo inak dávajú podnet na krátenie daní, daňové úniky a zneužívanie, okamžite o tom upovedomia Komisiu. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj na elektrinu. Komisia odovzdá oznámenie ostatným členským štátom do mesiaca od jeho doručenia. Rozhodnutie ohľadom toho, či predmetné výrobky by mali podliehať ustanoveniam o kontrole a pohybe smernice 92/12/EHS sa prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2

3. Členské štáty sa môžu na základe dvojstranných dojednaní vzdať niektorých alebo všetkých kontrolných opatrení stanovených v smernici 92/12/EHS ohľadom niektorých alebo všetkých výrobkov uvedených v odseku 1, pokiaľ sa nich nevzťahujú články 7 až 9 tejto smernice. Takéto dojednania sa nedotýkajú členských štátov, ktoré nie sú ich zmluvnými stranami. Všetky takéto dvojstranné dojednania sa oznamujú Komisii, ktoré informuje ostatné členské štáty.

Článok 21

1. Okrem všeobecných ustanovení vymedzujúcich zdaniteľnú udalosť a ustanovení pre platbu stanovených v smernici 92/12/EHS daň z energetických výrobkov vzniká tiež pri objavení sa zdaniteľných udalostí spomenutých v článku 2 ods. 3

2. Na účely tejto smernice slovo "výroba" v článku 4 písm. c) a 5 ods. 1 smernice 92/12/EHS zahrňuje prípadne "ťažbu".

3. Spotreba energetických výrobkov v rámci areálu podniku vyrábajúceho energetické výrobky sa nepovažuje za zdaniteľnú udalosť, ktorá je dôvodom na zdaňovanie, ak spotreba pozostáva z energetických výrobkov vyrábaných v areáli podniku. Členské štáty tiež môžu považovať spotrebu elektrickej energie a ostatných energetických výrobkov, ktoré sa nevyrábajú v areáli takéhoto podniku a spotrebu energetických výrobkov a elektriny v areáli podniku vyrábajúceho palivá používané na výrobu elektriny za takú, ktorá nie je dôvodom vzniku zdaňovacej udalosti. Ak je spotreba určená na účely, ktoré sa netýkajú výroby energetických výrobkov a najmä na pohon vozidiel, považuje sa za zdaniteľnú udalosť, ktorá je dôvodom na zdaňovanie.

4. Členské štáty tiež môžu stanoviť, aby k zdaňovaniu energetických výrobkov a elektriny dochádzalo vtedy, keď sa preukáže, že podmienka konečného používania stanovená vo vnútroštátnych predpisoch na účely daňových úľav alebo oslobodenia od daní už nie je splnená.

5. Na účely uplatňovania článkov 5 a 6 smernice 92/12/EHS elektrina a zemný plyn podliehajú zdaňovaniu a sú zdaniteľné v čase dodávky distribútorom alebo ďalším distribútorom. Ak sa dodávka na spotrebu uskutočňuje v členskom štáte, kde distribútor alebo ďalší distribútor nie je usadený, daň členského štátu dodávky sa ukladá spoločnosti, ktorá musí byť registrovaná v členskom štáte dodávky. Daň sa vo všetkých prípadoch ukladá a vyberá podľa postupov stanovených jednotlivými členskými štátmi.

Napriek prvému pododseku majú členské štáty práva určovať zdaniteľnú udalosť v prípade, keď nejestvujú žiadne spojenia medzi ich plynovými potrubiami a plynovými potrubiami ostatných členských štátov.

Subjekt vyrábajúci elektrinu pre svoju vlastnú spotrebu sa považuje za distribútora. Napriek článku 14 ods. 1 písm. a) členské štáty môžu oslobodiť od daní malých výrobcov elektriny za podmienky, že zdaňujú energetické výrobky používané na výrobu uvedenej elektriny.

Na účely uplatňovania článkov 5 a 6 smernice 92/12/EHS uhlie, koks a lignit podliehajú zdaňovaniu a sú zdaniteľné v čase dodávky spoločnosťami, ktoré na tento účel musia zaregistrovať príslušné orgány. Tieto orgány môžu výrobcovi, obchodníkov, dovozcovi alebo daňovému zástupcovi umožniť, aby zastupoval registrovanú spoločnosť v daňových povinnostiach, ktoré má uložené. Daň sa ukladá a vyberá podľa postupov stanovených jednotlivými členskými štátmi.

6. Členské štáty nemusia za "výrobu energetických výrobkov" považovať:

a) činnosti, počas ktorých sa náhodne získavajú malé množstvá energetických výrobkov;

b) činnosti, ktorými používateľ energetického výrobku umožňuje jeho opätovné použitie v jeho vlastnom podniku za podmienky, že daň za takýto výrobok, ktorá už bola zaplatená, nie je menšia ako daň, ktorá by bola splatná, ak by použitý energetický výrobok opäť mal podliehať zdaňovaniu;

c) činnosť spočívajúca v miešaní energetických výrobkov s inými energetickými výrobkami alebo inými materiálmi mimo výrobného podniku alebo daňového skladu za podmienky, že:

i) daň za zložky bola zaplatená vopred; a

ii) zaplatená čiastka nie je menšia ako výška dane, ktorá by bola splatná za zmes.

Podmienka podľa bodu i) sa neuplatňuje, ak zmes je oslobodená od daní kvôli osobitnému používaniu.

Článok 22

Pri zmene daňových sadzieb zásoby energetických výrobkov, ktoré už boli uvoľnené na spotrebu, môžu podliehať zvýšeniu alebo zníženiu dane.

Článok 23

Členské štáty môžu kompenzovať už zaplatené čiastky dane za znečistené alebo náhodne zmiešané energetické výrobky poslané späť do daňového skladu na recykláciu.

Článok 24

1. Energetické výrobky uvoľnené na spotrebu v členskom štáte obsiahnuté v štandardných nádržiach komerčných motorových vozidiel určené na používanie ako palivo uvedenými vozidlami, rovnako ako špeciálne cisterny určené na prevádzku systémov, ktorými sú vybavené uvedené cisterny, nepodliehajú zdaňovaniu v žiadnom ďalšom členskom štáte.

2. Na účely tohoto článku

"štandardné nádrže" sú:

- nádrže trvalo pripevnené výrobcom ku všetkým motorovým vozidlám toho istého typu ako predmetné vozidlo, ktorých trvalé pripevnenie umožňuje, aby sa palivo používalo priamo, tak na účely pohonu, ako aj, prípadne, na prevádzky chladiacich sústav a ostatných sústav počas prepravy. Plynové nádrže pripevnené k motorovým vozidlám skonštruované na priame používanie plynu ako paliva a nádrže pripevnené k ostatným sústavám, ktorými môže byť vozidlo vybavené, sa tiež považujú za štandardné nádrže;

- nádrže trvalo pripevnené výrobcom ku všetkým cisternám toho istého typu ako predmetná cisterna, ktorých trvalé pripevnenie umožňuje, aby sa palivo používalo priamo na účely prevádzky chladiacich sústav a ostatných sústav, ktorými sú špeciálne cisterny vybavené.

"Špeciálna cisterna" je ľubovoľná cisterna vybavená špeciálne skonštruovaným zariadením pre chladiace sústavy, sústavy na dodávku kyslíka, tepelnoizolačné sústavy alebo iné sústavy.

Článok 25

1. Členské štáty informujú Komisiu o úrovniach zdaňovania, ktoré uplatňujú na výrobky vymenované v článku 2 každoročne 1. januára a po každej zmene vo vnútroštátnom práve.

2. Ak sú úrovne zdaňovania uplatňované členskými štátmi vyjadrené v iných jednotkách miery, ako sú jednotky uvedené pre každý výrobok v článkoch 7 až 10, členské štáty informujú aj o zodpovedajúcich úrovniach zdaňovania po premene na tieto jednotky.

Článok 26

1. Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých podľa článkov 5, 14 ods. 2, 15 a 17.

2. Opatrenia, ako sú oslobodenia od daní, daňové úľavy, odstupňovanie daní a vracanie daní v zmysle tejto smernice by mohli predstavovať štátnu pomoc a v uvedených prípadoch musia byť oznamované Komisii podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

Informácie poskytované Komisii na základe tejto smernice nezbavujú členské štáty povinnosti oznamovania podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

3. Povinnosť informovať Komisiu podľa odseku 1 o opatreniach prijatých podľa článku 5 nezbavuje členské štáty povinností oznamovania podľa smernice 83/189/EHS.

Článok 27

1. Komisii pomáha Výbor pre spotrebné dane zriadený článkom 24 ods. 1 smernice 92/12/EHS.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie stanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 28

1. Členské štáty prijmú a zverejnia zákony, predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskoršie 31. decembra 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2004, okrem ustanovení stanovených v článkoch 16 a 18 ods. 1, ktoré smú členské štáty uplatňovať od 1. januára 2003. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3. Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musia byť doplnené týmto odkazom v prípade ich úradného uverejnenia. Spôsoby uvedenia takéhoto odkazu stanovia členské štáty.

4. Členské štáty oznámia Komisii texty hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 29

Rada pravidelne preveruje na základe správy, prípadne návrhu Komisie, oslobodenia od daní, daňové úľavy a minimálne úrovne zdaňovania stanovené v tejto smernici a po porade s Európskym parlamentom prijíma jednomyseľne potrebné opatrenia. Správa Komisie a stanovisko Rady zohľadní náležité fungovanie vnútorného trhu, reálnu hodnotu minimálnych úrovní zdaňovania a širšie ciele zmluvy.

Článok 30

Smernice 92/81/EHS a 92/82/EHS sa od 31. decembra 2003 napriek článku 28 ods. 2 zrušujú.

Článok 31

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 32

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 27. októbra 2003

Za Radu

predseda

A. Matteoli

[1] Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/74/ES (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 46).

[2] Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/74/ES.

[3] Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/47/ES (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 73).

[4] Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21.

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 29/2002 (Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 3).

[7] Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Tabuľka A – Minimálne úrovne zdaňovania uplatňované na motorové palivá

| 1. január 2004 | 1. január 2010 |

Olovnatý benzín (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27101131, 27101151 a 27101159 | 421 | 421 |

Bezolovnatý benzín (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27101131, 27101141 s 27101145 a 27101149 | 359 | 359 |

Plynový olej (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27101941 až 27101949 | 302 | 330 |

Kerozín (veurách na 1000 l) číselné znaky KN 27101921 a 27101925 | 302 | 330 |

LPG (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27111211 až 27111900 | 125 | 125 |

Zemný plyn (v eurách na gigajoule hodnoty spalného tepla) číselné znaky KN 27111100 a 27112100 | 2,6 | 2,6 |

Tabuľka B – Minimálne úrovne zdaňovania uplatňované na motorové palivá používané na účely stanovené v článku 8 ods. 2

Plynový olej (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27101941 až 27101949 | 21 |

Kerozín (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27101921 a 27101925 | 21 |

LPG (v eurách na 1000 l) Číselné znaky KN 27111211 až 27111900 | 41 |

Zemný plyn (v eurách na gigajoule hodnoty spalného tepla) číselné znaky KN 27111100 a 27112100 | 0,3 |

Tabuľka C. – Minimálne úrovne zdaňovania uplatňované na vykurovacie palivá a elektrinu

| Používanie na podnikateľské účely | Používanie na nepodnikateľské účely |

Plynový olej (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27101941 až 27101949 | 21 | 21 |

Ťažký palivový olej (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27101961 až 27102969 | 15 | 15 |

Kerozín (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27101921 a 27101925 | 0 | 0 |

LPG (v eurách na 1000 l) číselné znaky KN 27111211 až 27111900 | 0 | 0 |

Zemný plyn (v eurách na gigajoule hodnoty spalného tepla) číselné znaky KN 27111100 a 27112100 | 0,15 | 0,3 |

Uhlie a koks (v eurách na gigajoule hodnoty spalného tepla) číselné znaky KN 2701, 2702 a 2704 | 0,15 | 0,3 |

Elektrina (v eurách na MWh) číselné znaky KN 2716 | 0,5 | 1,0 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Daňové úľavy a oslobodenia od takýchto daní uvedené v článku 18 ods.

1. BELGICKO:

- pre skvapalnený ropný plyn (LPG), zemný plyn a metán;

- pre vozidlá miestnej verejnej prepravy cestujúcich;

- na iné účely letectva ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice;

- pre plavbu v športovom plavidle;

- pre zníženie sadzby spotrebnej dane z ťažkého palivového oleja kvôli podpore používania palív, ktoré sú ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu. Takéto zníženie je osobitne spojené s obsahom síry a v žiadnom prípade znížená sadzba nemôže klesnúť pod 6,5 eur z tony;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu;

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z bezolovnatého benzínu s nízkym obsahom síry (50 ppm) a aromátov (35 %);

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z nafty nízkym obsahom síry (50 ppm).

2. DÁNSKO:

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane od 1. februára 2002 až do 31. januára 2008 z ťažkého palivového oleja a vykurovacieho oleja používaného energeticky náročnými spoločnosťami na výrobu tepla a horúcej vody. Maximálna výška povoleného odstupňovania v spotrebnej dani je 0,0095 eur na kg ťažkého vykurovacieho oleja a 0,008 eur na litra vykurovacieho oleja. Daňové úľavy vzťahujúce sa na spotrebnú daň musia dodržiavať podmienky tejto smernice a najmä minimálne sadzby;

- pre zníženie sadzby dane z nafty na podporu používanie palív, ktoré sú ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu za podmienky, že takéto stimuly sú spojené so zavedenými technickými vlastnosťami, vrátane špecifickej hmotnosti, obsahu síry, bodu varu, etánového čísla a indexu a za podmienky, že takéto sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici;

- pre uplatňovanie odstupňovaných sadzieb spotrebnej dane medzi benzínom distribuovaným z benzínových čerpacích staníc vybavených systémom spätného odvádzania pre benzínové výpary a benzín distribuovaný z ostatných benzínových čerpacích staníc za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi sadzbami spotrebnej dane;

- pre odstupňované sadzby spotrebnej dane z benzínu za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi úrovňami zdaňovania stanovenými v jej článku 7;

- pre vozidlá miestnej verejnej prepravy cestujúcich;

- pre odstupňované sadzby spotrebnej dane z plynového oleja za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi úrovňami zdaňovania stanovenými v jej článku 7;

- pre čiastočnú kompenzáciu komerčného sektora za podmienky, že príslušné dane sú v súlade s právom spoločenstva a za podmienky, že výška zaplatenej a nekompenzovanej dane vždy dodržiava minimálne sadzby dane alebo kontrolný poplatok z minerálnych olejov ustanovené právom spoločenstva;

- na iné účely letectva ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice;

- pre uplatňovanie zníženej sadzby spotrebnej dane v maximálnej výške 0,03 dánskej koruny na liter z benzínu distribuovaného z benzínových čerpacích staníc, ktoré spĺňajú prísnejšie normy v oblasti vybavenia a prevádzky s cieľom zníženia úniku terc-butyl (metyl)éteru do podzemnej vody za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi sadzbami spotrebnej dane.

3. NEMECKO:

- pre zníženú sadzbu spotrebnej dane z palív s maximálnym obsahom síry 10 ppm od 1. januára 2003 až do 31. decembra 2005;

- pre používanie odpadových uhľovodíkových plynov ako vykurovacieho paliva;

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných vo vozidlách miestnej verejnej prepravy cestujúcich za podmienky dodržiavania povinností stanovených v smernici 92/82/EHS;

- pre vzorky minerálnych olejov určených na analýzu, výrobné testy alebo ostatné vedecké účely;

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z vykurovacích olejov používaných výrobnými odvetviami priemyslu za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu.

4. GRÉCKO:

- pre používanie gréckou armádou;

- kvôli poskytnutiu oslobodenia od spotrebných daní z minerálnych olejov pre palivá určené na pohon vozidiel úradu ministerského predsedu a národných policajných zložiek;

- pre vozidlá miestnej verejnej prepravy cestujúcich;

- pre odstupňované sadzby dane z bezolovnatého benzínu kvôli rozlišovaniu rozdielnych environmentálnych kategórií za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi úrovňami zdaňovania stanovenými v jej článku 7;

- pre LPG a metán na priemyselné účely.

5. ŠPANIELSKO:

- pre LPG používaný ako palivo vo vozidlách miestnej verejnej prepravy cestujúcich;

- pre LPG používaný ako palivo v taxíkoch;

- pre odstupňované sadzby dane z bezolovnatého benzínu kvôli rozlišovaniu rozdielnych environmentálnych kategórií za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi úrovňami zdaňovania stanovenými v jej článku 7;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu.

6. FRANCÚZSKO:

- pre odstupňované sadzby dane z nafty používanej komerčnými vozidlami do 1. januára 2005, ktoré od 1. marca 2003 nemôžu byť nižšie ako 380 eur na 1000 l;

- v rámci určitých politík zameraných na pomoc oblastiam trpiacim vyľudňovaním;

- pre spotrebu na ostrove Korzika za podmienky, že znížené sadzby vždy dodržiavajú minimálne sadzby dane z minerálnych olejov stanovené v rámci práva spoločenstva;

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z nového paliva zloženého z činidiel stabilizovanej emulzie vody, protimrazovej látky a nafty, za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi sadzbami spotrebnej dane;

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane pre vysokooktánový bezolovnatý benzín obsahujúci prísadu založenú na draslíku na zlepšenie spaľovacích vlastností (alebo akúkoľvek inú prísadu s rovnocenným účinkom);

- pre palivo používané v taxíkoch v rámci limitov ročnej kvóty;

- pre oslobodenie od spotrebnej dane z plynov používaných ako palivo pre verejnú prepravu v rámci ročnej kvóty;

- pre oslobodenie od dane pre plyny používané ako motorové palivá vo vozidlách na odvoz odpadkov poháňaných plynom;

- pre zníženie sadzby zdaňovania ťažkého palivového oleja kvôli podpore používania palív, ktoré sú ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu; toto zníženie je osobitne spojené s obsahom síry, pričom sadzba dane ukladaná z ťažkého palivového oleja musí zodpovedať minimálnej sadzbe zdaňovania ťažkého palivového oleja ustanovenej právom spoločenstva;

- pre oslobodenie od dane pre ťažký palivový olej používaný na výrobu oxidu hlinitého v oblasti Gardanne;

- na iné účely letectva ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice;

- pre gazolín dodávaný z prístavov Korziky plavidlám pre súkromné športové plavidlá;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu;

- pre vozidlá miestnej verejnej prepravy cestujúcich do 31. decembra 2005;

- pre poskytovanie povolení na uplatňovanie odstupňovanej sadzby spotrebnej dane z palivovej zmesi "benzín/deriváty etylalkoholu, ktorej alkoholová zložka je poľnohospodárskeho pôvodu" a pre uplatňovanie odstupňovanej sadzby spotrebnej dane z palivovej zmesi "nafta/estery rastlinného oleja". Kvôli umožneniu zníženia spotrebnej dane zo zmesí zahrňujúcich estery rastlinného oleja a deriváty etylalkoholu, používaných ako palivo v zmysle tejto smernice, musia francúzske orgány najneskôr do 31. decembra 2003 vydať príslušným jednotkám na výrobu biopaliva potrebné povolenia. Povolenia budú platné maximálne šesť rokov od dátumu vydania. Daňové úľavy určené v povolení sa môžu uplatňovať po 31. decembri 2003 až do uplynutia platnosti povolenia. Úľavy na spotrebných daniach nepresiahnu 35,06 eur/hl alebo 396,64 eur/t pri esteroch rastlinného oleja a 50,23 eur/hl alebo 297,35 eur/t pri derivátoch etylalkoholu používaných v uvedených zmesiach. Úľavy na spotrebných daniach sa prispôsobia tak, aby zohľadňovali zmeny surovín kvôli zabráneniu nadmerným kompenzáciám zvýšených nákladov pri výrobe biopalív. Toto rozhodnutie sa uplatňuje s účinnosťou od 1. novembra 1997. Jeho platnosť uplynie 31. decembra 2003;

- pre poskytovanie povolení pre uplatňovanie odstupňovanej sadzby spotrebnej danej zmesi "domáceho vykurovacieho paliva/esterov rastlinných olejov". Kvôli umožneniu zníženia spotrebnej dane zo zmesí zahrňujúcich estery rastlinných olejov používaných ako palivo v zmysle tejto smernice, musia francúzske orgány najneskôr do 31. decembra 2003 vydať príslušným jednotkám na výrobu biopaliva potrebné povolenia. Povolenia budú platné maximálne šesť rokov od dátumu vydania. Daňové úľavy určené v povolení sa môžu uplatňovať po 31. decembri 2003 až do uplynutia platnosti povolenia, avšak nemôžu sa predlžovať. Úľavy na spotrebných daniach nepresiahnu 35,06 eur/hl alebo 396,64 eur/t na estery rastlinného oleja používané v uvedených zmesiach. Úľavy na spotrebnej dani sa prispôsobia tak, aby zohľadňovali zmeny surovín kvôli zabráneniu nadmerným kompenzáciám zvýšených nákladov pri výrobe biopalív. Toto rozhodnutie sa uplatňuje s účinnosťou od 1. novembra 1997. Jeho platnosť uplynie 31. decembra 2003.

7. ÍRSKO:

- pre LPG, zemný plyn a metán používané ako motorové palivo;

- v motorových vozidlách používaných invalidnými osobami;

- pre vozidlá miestnej verejnej prepravy cestujúcich;

- pre odstupňované sadzby dane z bezolovnatého benzínu kvôli rozlišovaniu rozdielnych environmentálnych kategórií za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi úrovňami zdaňovania stanovenými v jej článku 7;

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z nafty s nízkym obsahom síry;

- pre výrobu oxidu hlinitého v oblasti Shannon;

- na iné účely letectva ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice;

- pre plavbu v súkromnom športovom plavidle;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu.

8. TALIANSKO:

- pre odstupňované sadzby spotrebnej dane zo zmesí používaných ako motorové palivá obsahujúcich 5 % alebo 25 % bionafty do 30. júna 2004. Úľava na spotrebnej dani nemôže byť väčšia ako výška spotrebnej dane platená z objemu biopaliva prítomného vo výrobkoch oprávnených na úľavu na daniach. Úľava na spotrebnej dani sa prispôsobí tak, aby zohľadňovala zmeny surovín kvôli zabráneniu nadmerným kompenzáciám zvýšených nákladov pri výrobe biopalív.

- pre zníženie spotrebnej dane z motorového paliva používaného prevádzkovateľmi cestnej dopravy do 1. januára 2005, ktorá od 1. januára 2004 nemôže byť nižšia ako 370 eur na 1000 l;

- pre používanie odpadových uhľovodíkových plynov používaných ako palivo;

- pre zníženú sadzbu spotrebnej dane z emulzie vody a nafty a emulzie vody a ťažkého palivového oleja od 1. októbra 2000 do 31. decembra 2005 za podmienky, že znížená sadzba je v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä s minimálnymi sadzbami spotrebnej dane;

- pre metán používaný ako palivo v motorových vozidlách;

- pre národné ozbrojené sily;

- pre sanitky;

- pre vozidlá miestnej verejnej prepravy cestujúcich;

- pre palivo používané v taxíkoch;

- v určitých obzvlášť znevýhodnených zemepisných oblastiach pre znížené sadzby spotrebnej dane z domáceho paliva a LPG používaných na kúrenie, ktoré sú distribuované prostredníctvom sietí takýchto oblastí, za podmienky, že sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi sadzbami spotrebnej dane;

- pre spotrebu v oblastiach Val d'Aosta a Gorizia;

- pre zníženie sadzby spotrebnej dane z benzínu spotrebovaného v oblasti Friuli-Venezia Giulia za podmienky, že sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi sadzbami spotrebnej dane;

- pre zníženie sadzby spotrebnej dane z minerálnych olejov spotrebovaných v oblastiach Udine a Trieste za podmienky, že sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici;

- pre oslobodenie od dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého na Sardínii;

- pre zníženie sadzby spotrebnej dane z palivového oleja na výrobu pary a plynového oleja používaného v peciach na sušenie a "aktivovanie" molekulárnych sít v Reggio Calabria za podmienky, že sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici;

- na iné účely letectva ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu.

9. LUXEMBURSKO:

- pre LPG, zemný plyn a metán;

- pre vozidlá miestnej verejnej prepravy cestujúcich;

- pre zníženie sadzby spotrebnej dane z ťažkého palivového oleja kvôli podpore používania palív, ktoré sú ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu. Takéto zníženie je osobitne spojené s obsahom síry a v žiadnom prípade znížená sadzba nemôže klesnúť pod 6,5 eur na tonu;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu.

10. HOLANDSKO:

- pre LPG, zemný plyn a metán;

- pre vzorky minerálnych olejov určených na analýzu, výrobné testy alebo ostatné vedecké účely;

- pre používanie národnými ozbrojenými silami;

- pre uplatňovanie odstupňovaných sadzieb spotrebnej dane z LPG používaného ako palivo vo verejnej preprave;

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z LPG používaného ako palivo pre zber odpadu, odsávanie kanálov a vozidlami na čistenie ulíc;

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z nafty s nízkym obsahom síry (50 ppm) do 31. decembra 2004.

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z nafty s nízkym obsahom síry (50 ppm) do 31. decembra 2004.

11. RAKÚSKO:

- pre zemný plyn a metán;

- pre LPG používaný ako palivo vozidlami miestnej verejnej prepravy cestujúcich;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu.

12. PORTUGALSKO:

- pre odstupňované sadzby dane z bezolovnatého benzínu kvôli rozlišovaniu rozdielnych environmentálnych kategórií za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi úrovňami zdaňovania stanovenými v jej článku 7;

- pre oslobodenie od dane z LPG, zemného plynu a metánu používaných ako palivo v miestnej verejnej preprave cestujúcich;

- pre zníženie sadzby spotrebnej dane z ťažkého palivového oleja spotrebovaného v autonómnej oblasti Madeira; toto zníženie nemôže byť väčšie ako dodatočné náklady, ktoré vznikajú pri preprave palivového oleja do uvedenej oblasti;

- pre zníženie sadzby spotrebnej dane z ťažkého palivového oleja kvôli podpore používania palív, ktoré sú ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu; toto zníženie je osobitne spojené s obsahom síry, pričom sadzba dane ukladaná z ťažkého palivového oleja musí zodpovedať minimálnej sadzbe zdaňovania ťažkého palivového oleja ustanovenej právom spoločenstva;

- na iné účely letectva ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu.

13. FÍNSKO:

- pre zemný plyn používaný ako palivo;

- pre oslobodenie od dane pre metán a LPG na všetky účely;

- pre znížené sadzby spotrebnej dane z motorovej nafty a vykurovacieho plynového oleja za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi úrovňami zdaňovania stanovenými v jej článkoch 7 až 9;

- pre znížené sadzby spotrebnej dane z reformulovaného bezolovnatého a olovnatého benzínu za podmienky, že sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä s minimálnymi úrovňami zdaňovania stanovenými v jej článku 7;

- na iné účely letectva ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice;

- pre plavbu v súkromnom športovom plavidle;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu.

14. ŠVÉDSKO:

- pre znížené sadzby pre naftu v súlade s environmentálnymi zatriedeniami;

- pre odstupňované sadzby dane z bezolovnatého benzínu kvôli rozlišovaniu rozdielnych environmentálnych kategórií za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi sadzbami spotrebnej dane;

- pre odstupňovaná sadzbu energetickej dane z alkylátového benzínu pre dvojtaktné motory do 30. júna 2008 za podmienky, že celková uplatňovaná spotrebná daň je v súlade s podmienkami tejto smernice;

- pre oslobodenie od dane pre biologicky vyrábaný metán a ostatné odpadové plyny;

- pre zníženú sadzbu spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných na priemyselné účely za podmienky, že sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici;

- pre zníženú sadzbu spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných na priemyselné účely zavedením sadzby, ktorá je nižšia ako štandardná sadzba a zníženej sadzby pre energeticky náročné podniky za podmienky, že sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a nevyvolávajú deformácie hospodárskej súťaže;

- na iné účely letectva ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice;

15. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:

- pre odstupňované sadzby spotrebnej dane pre cestné palivo obsahujúce bionaftu a bionaftu používanú ako čisté cestné palivo do 30. marca 2007. Musia sa dodržiavať minimálne sadzby spoločenstva a nemôže dochádzať k žiadnej nadmernej kompenzácii zvýšených nákladov pri výrobe biopalív;

- pre LPG, zemný plyn a metán používané ako motorové palivo;

- pre zníženie sadzby spotrebnej dane z nafty kvôli podpore používania palív, ktoré sú ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu;

- pre odstupňované sadzby dane z bezolovnatého benzínu kvôli rozlišovaniu rozdielnych environmentálnych kategórií za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi úrovňami zdaňovania stanovenými v jej článku 7;

- pre vozidlá miestnej verejnej prepravy cestujúcich;

- pre odstupňovanú sadzbu spotrebnej dane z emulzie vody a nafty za podmienky, že odstupňované sadzby sú v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a najmä minimálnymi sadzbami spotrebnej dane;

- na iné účely letectva ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ods. 1 písm. b) tejto smernice;

- pre plavbu v súkromnom športovom plavidle;

- pre odpadové oleje, ktoré sa opätovne používajú ako palivo, či už priamo po regenerácii alebo po recyklovaní odpadových olejov a pokiaľ opätovné používanie podlieha clu.

--------------------------------------------------