32003L0090Úradný vestník L 254 , 08/10/2003 S. 0007 - 0010


Smernica Komisie 2003/90/ES

zo 6. októbra 2003,

ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [1], najmä na jej článok 7 ods. 2 písm. a a b,

keďže:

(1) Smernicou Komisie 72/180/EHS zo 14. apríla 1972, ktorou sa ustanovujú znaky a minimálne podmienky na skúšanie odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [2], v znení smernice 2002/8/ES [3], sa so zámerom úradného zápisu odrôd do katalógov členských štátov ustanovili znaky, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúšaní rôznych odrôd, ako aj minimálne požiadavky na vykonávanie skúšok.

(2) Skúšobné metodiky, týkajúce sa podmienok na skúšanie odrôd boli vydané Administratívnou radou Úradu spoločenstva pre rastlinné odrody (CPVO), zriadenou na základe nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín [4], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1650/2003 [5], vzhľadom na určité druhy.

(3) Skúšobné metodiky vytvárajúce podmienky na skúšanie odrôd existujú na medzinárodnej úrovni. Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV) vytvorila skúšobné metodiky.

(4) Smernica 72/180/EHS bola zmenená a doplnená smernicou 2002/8/ES, aby zabezpečila zhodu medzi skúšobnými metodikami CPVO a podmienkami na skúšanie odrôd, s cieľom ich zaradenia do národných katalógov odrôd členských štátov, ak boli vytvorené skúšobné metodiky CPVO. CPVO odvtedy vydala metodiky pre množstvo ďalších odrôd.

(5) Je vhodné, aby sa zabezpečila zhoda medzi skúšobnými metodikami CPVO a podmienkami pre odrody, s cieľom ich zápisu do národných katalógov členských štátov.

(6) Je vhodné založiť systém spoločenstva na skúšobných metodikách UPOV ak CPVO ešte neustanovila osobitné metodiky. Na odrody, ktoré nie sú pokryté touto smernicou sa uplatňuje vnútroštátne právo.

(7) Smernica 72/180/EHS by sa preto mala zrušiť.

(8) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty zabezpečujú zaradenie do národného katalógu, v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2002/53/ES, odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v odsekoch 2 a 3.

2. Z hľadiska odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti:

a) odrody uvedené v prílohe I spĺňajú podmienky stanovené v "Protokoloch pre skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti" Administratívnej rady Úradu spoločenstva pre rastlinné odrody (CPVO), uvedených v tejto prílohe;

b) druhy uvedené v prílohe II sú v súlade so skúšobnými metodikami na vykonávanie skúšok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej Únie na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV), uvedenými v tejto prílohe.

3. Z hľadiska skúšok hospodárskej hodnoty, odrody spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III, bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2 smernice.

Článok 2

Všetky odrodové znaky v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a a znaky, ktoré sú označené hviezdičkou (*) v skúšobných metodikách podľa článku 1 ods. 2 písm. b sa používajú, za podmienky, že pozorovanie znaku nie je znemožnené vyjadrením iných znakov, a za podmienky, že vyjadrenie znakov nie je znemožnené environmentálnymi podmienkami v ktorých sa skúšky vykonávajú.

Článok 3

Členské štáty zabezpečujú, že v súvislosti s druhmi uvedenými v prílohách I a II, minimálne požiadavky na uskutočňovanie skúšok v súvislosti s organizáciou pokusu a pestovateľskými podmienkami, ako je stanovené v skúšobných metodikách uvedených v týchto prílohách, sú v čase skúšania splnené.

Článok 4

Smernica 72/180/EHS sa zrušuje.

Článok 5

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, najneskôr do 31. marca 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvádzajú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o takomto odkaze určujú členské štáty.

2. Členské štáty oznamujú Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pokrytej touto smernicou.

Článok 6

1. V prípadoch, keď v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice neboli odrody prijaté na zaradenie do Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a úradné skúšky začali pred týmto dátumom v súlade s ustanoveniami buď

a) smernice 72/180/EHS alebo

b) metodík CPVO uvedených v prílohe I alebo metodík UPOV uvedených v prílohe II, podľa druhov,

uvedené odrody sa považujú za také, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2. Odsek 1 sa uplatňuje len pri pokusoch, ktoré vedú k záveru, že odrody spĺňajú pravidlá stanovené buď

a) v smernici 72/180/EHS alebo

b) v metodikách CPVO uvedených v prílohe I alebo metodikách UPOV uvedených v prílohe II, podľa druhov.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 6. októbra 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 108, 8.5.1972, s. 8.

[3] Ú. v. ES L 37, 7.2.2002, s. 7.

[4] Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 245, 29.9.2003, s. 28.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM DRUHOV, KTORÉ SPĹŇAJÚ SKÚŠOBNÉ METODIKY CPVO

Slnečnica, protokol TP-8 z 31.10.2002

Jačmeň, protokol TP-19 z 27.3.2002

Raž, protokol TP-58 z 31.10.2002

Pšenica, protokol TP-03/2 z 27.3.2002

Pšenica tvrdá, protokol TP-120 z 27.3.2002

Kukurica, protokol TP-02 z 15.11.2001

Zemiak, protokol TP-23 z 27.3.2002

Znenia uvedených protokolov sú dostupné na internetovej stránke CPVO (www.cpvo.eu.int).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAM DRUHOV, KTORÉ SPĹŇAJÚ SKÚŠOBNÉ METODIKY UPOV

Kŕmna repa, metodika TG/150/3 zo 4.11.1994

Psinček psí, metodika TG/30/6 z 12.10.1990

Psinček obrovský, metodika TG/30/6 z 12.10.1990

Psinček poplazový, metodika TG/30/6 z 12.10.1990

Psinček obyčajný tenučký, metodika TG/30/6 z 12.10.1990

Stoklas preháňavý, metodika TG/180/3 zo 4.4.2001

Stoklas sitkanský, metodika TG/180/3 zo 4.4.2001

Reznačka laločnatá, metodika TG/31/8 zo 17.4.2002

Kostrava lúčna, metodika TG/39/8 zo 17.4.2002

Kostrava ovčia, metodika TG/67/4 z 12.11.1980

Kostrava trsteníkovitá, metodika TG/39/8 zo 17.4.2002

Kostrava červená, metodika TG/67/4 z 12.11.1980

Mätonoh mnohokvetý, metodika TG/4/7 z 12.10.1990

Mätonoh trváci, metodika TG/4/7 z 12.10.1990

Mätonoh hybridný, metodika TG/4/7 z 12.10.1990

Timotejka uzlatá, metodika TG/34/6 zo 7.11.1984

Timotejka lúčna, metodika TG/33/6 z 12.10.1990

Lupina biela, metodika TG/66/3 zo 14.11.1979

Lupina úzkolistá, metodika TG/66/3 zo 14.11.1979

Lupina žltá, metodika TG/66/3 zo 14.11.1979

Lucerna, metodika TG/6/4 z 21.10.1988

Hrach siaty, metodika TG/7/9 zo 4.11.1994 (a korekcie z 18.10.1996)

Ďatelina lúčna, metodika TG/5/7 zo 4.4.2001

Ďatelina plazivá, metodika TG/38/7 z 9.4.2003

Bôb obyčajný, metodika TG/8/6 zo 17.4.02

Vika siata, metodika TG/32/6 z 21.10.1988

Kvaka, metodika TG/89/6 zo 4.4.2001

Reďkev siata olejná, metodika TG/178/3 zo 4.4.2001

Podzemnica olejná, metodika TG/93/3 z 13.11.1985

Repnica olejnatá, metodika TG/185/3 zo 17.4.2002

Repka olejka, metodika TG/36/6 z 18.10.1996 (a korekcie zo 17.4.2002)

Požlt farbiarsky, metodika TG/134/3 z 12.10.1990

Bavlník, metodika TG/88/6 zo 4.4.2001

Ľan siaty, metodika TG/57/6 z 20.10.1995

Mak siaty, metodika TG/166/3 z 24.3.1999

Horčica biela, metodika TG/179/3 zo 4.4.2001

Sója fazuľová, metodika TG/80/6 z 1.4.1998

Ovos siaty, metodika TG/20/10 z 1.10.1994

Ryža, metodika TG/16/4 z 13.11.1985

Cirok dvojfarebný, metodika TG/122/3 zo 6.10.1989

Tritikale, metodika TG/121/3 zo 6.10.1989

Znenia uvedených metodík sú dostupné na internetovej stránke UPOV (www.upov.int).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZNAKY, KTORÉ SÚ PREDMETOM SKÚŠOK HOSPODÁRSKEJ HODNOTY

1. Úroda.

2. Rezistencia ku škodlivým organizmom.

3. Správanie sa vzhľadom na faktory vo fyzickom prostredí.

4. Kvalitatívne znaky.

Použité metódy sa špecifikujú pri odovzdaní výsledkov.

--------------------------------------------------