32003L0061Uradni list L 165 , 03/07/2003 str. 0023 - 0028


Direktiva Sveta 2003/61/ES

z dne 18. junija 2003

o spremembi direktiv 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin, 66/402/EGS o trženju semena žit, 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte, 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih rastlin, 98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, 2002/54/ES o trženju semena pese, 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic, 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja in 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic, glede primerjalnih testov in poskusov Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija mora zagotoviti, da se v zadevnih primerih sprejmejo ukrepi za usklajevanje, izvajanje in nadzor primerjalnih testov in poskusov Skupnosti v skladu s postopki iz naslednjih določb:

Direktiva 66/401/EGS [4] in zlasti člen 20(3) Direktive,

Direktiva 66/402/EGS [5] in zlasti člen 20(3) Direktive,

Direktiva 68/193/EGS [6] in zlasti člen 16(3) Direktive,

Direktiva 92/33/EGS [7] in zlasti člen 20(4) Direktive,

Direktiva 92/34/EGS [8] in zlasti člen 20(4) Direktive,

Direktiva 98/56/ES [9] in zlasti člen 14(4) Direktive,

Direktiva 2002/54/ES [10] in zlasti člen 26(3) Direktive,

Direktiva 2002/55/ES [11] in zlasti člen 43(3) Direktive,

Direktiva 2002/56/E [12] in zlasti člen 20(3) Direktive in

Direktiva 2002/57/ES [13] in zlasti člen 23(3) Direktive.

(2) Zaradi teh potrebnih ukrepov so bili v preteklih letih za izvajanje navedenih primerjalnih testov in poskusov Skupnosti odobreni finančni prispevki Skupnosti.

(3) Teste in poskuse je treba organizirati za vrste, navedene v zgornjih direktivah, in pod pogoji, določenimi v teh direktivah, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne.

(4) Testiranje in poskusi morajo zajeti zlasti seme in razmnoževalni material, proizveden v tretjih državah, seme in razmnoževalni material, primeren za ekološko kmetovanje, ter seme in razmnoževalni material, ki se trži v povezavi z ohranitvijo in situ in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov.

(5) Poleg tega je primerno, da se uskladijo formulacije zadevnih členov zgornjih direktiv.

(6) Zaradi preglednosti je treba za finančne prispevke Skupnosti oblikovati jasno pravno podlago. Za financiranje izvajanja primerjalnih testov in poskusov Skupnosti je zato treba predvideti obvezujočo obremenitev proračuna Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Člen 20 Direktive 66/401/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Člen 20

1. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev semena krmnih rastlin, ki je dano v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, in je odvzeto med vzorčenjem. Primerjalni testi in poskusi lahko obsegajo:

- seme, požeto v tretjih državah,

- seme, primerno za ekološko kmetovanje,

- seme, ki se trži v povezavi z ohranitvijo in situ in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov.

2. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri potrjevanju in za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora seme izpolnjevati.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 21 določi potrebne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 21 o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih.

4. Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 1 in 2, nameni finančne prispevke. Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

5. Testije in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov, se določijo v skladu s postopkom iz člena 21.

6. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 1 in 2, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države."

2. Člen 20 Direktive 66/402/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Člen 20

1. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev semena žit, ki je dano v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, in je odvzeto med vzorčenjem. Primerjalni testi in poskusi lahko obsegajo:

- seme, požeto v tretjih državah,

- seme, primerno za ekološko kmetovanje,

- seme, ki se trži v povezavi z ohranitvijo in situ in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov.

2. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri potrjevanju in za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora seme izpolnjevati.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 21 določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 21 o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih.

4. Skupnost lahko nameni finančne prispevke za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 1 in 2.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

5. Testi in poskusi, za katere se lahko namenijo finančni prispevki Skupnosti, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 21.

6. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 1 in 2, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države."

3. Člen 16 Direktive 68/193/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Člen 16

1. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev materiala za razmnoževanje vinske trte, ki je dan v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin, in je odvzet med vzorčenjem. Primerjalni testi in poskusi lahko obsegajo:

- razmnoževalni material, proizveden v tretjih državah,

- razmnoževalni material, primeren za ekološko kmetovanje,

- razmnoževalni material, ki se trži v povezavi z ukrepi za ohranitev genske raznovrstnosti.

2. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri potrjevanju in za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora razmnoževalni material izpolnjevati.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 17 določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 17 o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih. Če se pojavijo problemi v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, Komisija o tem obvesti Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin.

4. Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 1 in 2, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

5. Testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 17.

6. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 1 in 2, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države."

4. Člen 20 Direktive 92/33/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Člen 20

1. V državah članicah se izvajajo poskusi ali, kjer je to primerno, testi na vzorcih, z namenom, da se preveri skladnost razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic z zahtevami in pogoji te direktive, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. Komisija lahko organizira nadzor poskusov s predstavniki držav članic in Komisije.

2. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti lahko izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, ki je dan v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. Primerjalno testi in poskusi lahko obsegajo:

- razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, proizveden v tretjih državah,

- razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, primeren za ekološko kmetovanje,

- razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki se trži v povezavi z ukrepi za ohranitev genske raznovrstnosti.

3. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri pregledih razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic ter za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora material izpolnjevati.

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 21 določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 21 o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih. Če se pojavijo problemi v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, Komisija o tem obvesti Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin.

5. Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 2 in 3, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

6. Testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 21.

7. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 2 in 3, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države."

5. Člen 20 Direktive 92/34/EGS se nadomesti z naslednjim:

"Člen 20

1. V državah članicah se izvajajo poskusi ali, kjer je to primerno, teste na vzorcih z namenom, da se preveri skladnost razmnoževalnega materiala ali sadnih rastlin z zahtevami in pogoji te direktive, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. Komisija lahko organizira nadzor poskusov s predstavniki držav članic in Komisije.

2. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi lahko izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev razmnoževalnega materiala ali sadnih rastlin, ki so dani v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. Primerjali testi in poskusi lahko obsegajo:

- razmnoževalni material ali sadne rastline, proizvedene v tretjih državah,

- razmnoževalni material ali sadne rastline, primerne za ekološko kmetovanje,

- razmnoževalni material ali sadne rastline, ki se tržijo v povezavi z ukrepi za ohranitev genske raznovrstnosti.

3. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri pregledih razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin ter za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora material izpolnjevati.

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 21 določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 21 o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih. Če se pojavijo problemi v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, Komisija o tem obvesti Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin.

5. Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 2 in 3, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

6. Testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 21.

7. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 2 in 3, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države."

6. Člen 14 Direktive 98/56/ES se nadomesti z naslednjim:

"Člen 14

1. V državah članicah se po potrebi izvaja teste ali poskuse na vzorcih z namenom, da se preveri skladnost razmnoževalnega materiala z zahtevami in pogoji te direktive. Komisija lahko organizira nadzor poskusov s predstavniki držav članic in Komisije.

2. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi lahko izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev razmnoževalnega materiala ali okrasnih rastlin, danih v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. Primerjalni testi in poskusi lahko obsegajo:

- razmnoževalni material, proizveden v tretjih državah,

- razmnoževalni material, primeren za ekološko kmetovanje,

- razmnoževalni material, ki se trži v povezavi z ukrepi za ohranitev genske raznovrstnosti.

3. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri pregledih razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin in za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora material izpolnjevati.

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 17 določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 17 o tehničnih ureditvah za izvajanje testiranja in poskusov ter o njihovih rezultatih. Če se pojavijo problemi v zvezi z organizmi, ki jih obravnava Direktiva 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o zaščitnih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti [14], Komisija o tem obvesti Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin, s katerim se tudi posvetuje o protokolih poskusov Skupnosti, če se ti nanašajo na organizme, ki jih obravnava Direktiva 2000/29/ES.

5. Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 2 in 3, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

6. Testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 17.

7. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 2 in 3, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države."

7. Člen 26 Direktive 2002/54/ES se nadomesti z naslednjim:

"Člen 26

1. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev semena pese, ki je dano v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, in je odvzeto med vzorčenjem. Primerjalni testi in poskusi lahko obsegajo:

- seme, požeto v tretjih državah,

- seme, primerno za ekološko kmetovanje,

- seme, ki se trži v povezavi z ohranitvijo in situ in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov.

2. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri potrjevanju in za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora seme izpolnjevati.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 28(2) določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 28(1) o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih.

4. Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 1 in 2, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

5. Testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 28(2).

6. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 1 in 2, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države."

8. Člen 43 Direktive 2002/55/ES se nadomesti z naslednjim:

"Člen 43

1. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev semena zelenjadnic, ki je dano v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, in je odvzeto med vzorčenjem. Primerjalni testi in poskusi lahko obsegajo:

- seme, požeto v tretjih državah,

- seme, primerno za ekološko kmetovanje,

- seme, ki se trži v povezavi z ohranitvijo in situ in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov.

2. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri potrjevanju in za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora seme izpolnjevati.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 46(2) določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 46(1) o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih.

4. Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 1 in 2, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

5. Testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 46(2).

6. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 1 in 2, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države."

9. Člen 20 Direktive 2002/56/ES se nadomesti z naslednjim:

"Člen 20

1. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev semenskega krompirja, ki je dan v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, vključno s tistimi, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin, in je odvzet med vzorčenjem. Primerjalni testi in poskusi lahko obsegajo:

- semenski krompir, proizveden v tretjih državah,

- semenski krompir, primeren za ekološko kmetovanje,

- semenski krompir, ki se trži v povezavi z ohranitvijo in situ in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov.

2. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri potrjevanju in za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora seme izpolnjevati.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 25(1) o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih. Če se pojavijo problemi v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin, Komisija o tem obvesti Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin.

4. Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 1 in 2, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

5. Testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

6. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 1 in 2, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države.

7. Komisija lahko trženje semenskega krompirja, ki je bil proizveden na določenem ozemlju Skupnosti, v celoti ali delno prepove v skladu s postopkom iz člena 25(2), če je potomstvo vzorcev, ki so bili uradno odvzeti iz osnovnega semenskega krompirja ali certificiranega semenskega krompirja, proizvedenega na tem ozemlju, in posejani v okviru enkratnih ali večkratnih primerjalnih testov in poskusov Skupnosti, v treh zaporednih letih znatno zaostalo za minimalnimi pogoji, določenimi v Prilogi I(1)(c), (2)(c), (3) in (4).

8. Komisija morebitne ukrepe, sprejete v okviru odstavka 7, odpravi takoj, ko se z zadostno gotovostjo potrdi, da bo osnovni semenski krompir in certificirani semenski krompir, proizveden na zadevnem ozemlju Skupnosti, v prihodnje izpolnjeval minimalne pogoje iz odstavka 7."

10. Člen 23 Direktive 2002/57/ES se nadomesti z naslednjim:

"Člen 23

1. V Skupnosti se primerjalni testi in poskusi Skupnosti izvajajo za naknadno kontrolo vzorcev semena oljnic in predivnic, ki je dano v promet v okviru določb te direktive, ne glede na to, ali so določbe obvezne ali neobvezne, in je odvzeto med vzorčenjem. Primerjalno testi in poskusi lahko obsegajo:

- seme, požeto v tretjih državah,

- seme, primerno za ekološko kmetovanje,

- seme, ki se trži v povezavi z ohranitvijo in situ in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov.

2. Ti primerjalni testi in poskusi se uporabijo za uskladitev tehničnih metod pri potrjevanju in za preverjanje zadovoljitve pogojev, ki jih mora seme izpolnjevati.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) določi podrobne določbe za izvajanje primerjalnih testov in poskusov. Komisija obvesti odbor iz člena 25(1) o tehničnih ureditvah za izvajanje testov in poskusov ter o njihovih rezultatih.

4. Skupnost lahko za izvajanje testov in poskusov, predvidenih v odstavkih 1 in 2, nameni finančne prispevke.

Finančni prispevki ne presegajo proračunskih sredstev, ki jih proračunski organ odobri za zadevno proračunsko leto.

5. Testi in poskusi, za katere se finančni prispevki Skupnosti lahko namenijo, ter podrobna pravila za zagotavljanje finančnih prispevkov se določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

6. Teste in poskuse, predvidene v odstavkih 1 in 2, lahko izvajajo samo državni organi ali pravne osebe, ki delujejo pod pristojnostjo države."

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 10. oktobra 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 18. junija 2003

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 20 E, 28.1.2003, str. 208.

[2] Mnenje z dne 10. aprila 2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 85, 8.4.2003, str. 43.

[4] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/64/ES (UL L 234, 1.9.2001, str. 60).

[5] UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/64/ES.

[6] UL L 93, 17.4.1968, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/11/ES (UL L 53, 23.2.2002, str. 20).

[7] UL L 157, 10.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[8] UL L 157, 10.6.1992, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

[9] UL L 226, 13.8.1998, str. 16. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

[10] UL L 193, 20.7.2002, str. 12.

[11] UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

[12] UL L 193, 20.7.2002, str. 60. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2003/66/ES (UL L 25, 30.1.2003, str. 42).

[13] UL L 193, 20.7.2002, str. 74. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/68/ES (UL L 195, 24.7.2002, str. 32).

[14] UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

--------------------------------------------------