32003L0061

Rådets direktiv 2003/61/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter, 66/402/EØF om handel med såsæd, 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin, 92/33/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø, 92/34/EØF om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, 98/56/EF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale, 2002/54/EF om handel med bederoefrø, 2002/55/EF om handel med grøntsagsfrø, 2002/56/EF om handel med læggekartofler og 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter, for så vidt angår sammenlignende EF-prøver

EU-Tidende nr. L 165 af 03/07/2003 s. 0023 - 0028


Rådets direktiv 2003/61/EF

af 18. juni 2003

om ændring af direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter, 66/402/EØF om handel med såsæd, 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin, 92/33/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø, 92/34/EØF om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, 98/56/EF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale, 2002/54/EF om handel med bederoefrø, 2002/55/EF om handel med grøntsagsfrø, 2002/56/EF om handel med læggekartofler og 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter, for så vidt angår sammenlignende EF-prøver

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen skal i de relevante tilfælde sikre, at der træffes foranstaltninger med henblik på samordning, gennemførelse og kontrol af sammenlignende EF-prøver og -analyser i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i følgende bestemmelser:

direktiv 66/401/EØF(4), særlig artikel 20, stk. 3

direktiv 66/402/EØF(5), særlig artikel 20, stk. 3

direktiv 68/193/EØF(6), særlig artikel 16, stk. 3

direktiv 92/33/EØF(7), særlig artikel 20, stk. 4

direktiv 92/34/EØF(8), særlig artikel 20, stk. 4

direktiv 98/56/EF(9), særlig artikel 14, stk. 4

direktiv 2002/54/EF(10), særlig artikel 26, stk. 3

direktiv 2002/55/EF(11), særlig artikel 43, stk. 3

direktiv 2002/56/EF(12), særlig artikel 20, stk. 3, og

direktiv 2002/57/EF(13), særlig artikel 23, stk. 3.

(2) Disse nødvendige foranstaltninger har i de seneste år medført, at det er blevet besluttet at yde et EF-bidrag til gennemførelsen af ovennævnte sammenlignende prøver og analyser.

(3) Der bør foretages prøver og analyser for de arter og på de vilkår, der er anført i ovennævnte direktiver, uanset om bestemmelserne herom er præceptive eller deklaratoriske.

(4) Prøverne og analyserne bør navnlig omfatte frø og formeringsmateriale, der er høstet i tredjelande, frø og formeringsmateriale, der er egnet til økologisk landbrug, samt frø og formeringsmateriale, der afsættes i forbindelse med bevarelse in situ og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer.

(5) Endvidere bør affattelsen af de relevante artikler i ovennævnte direktiver harmoniseres.

(6) Af hensyn til gennemsigtigheden er der behov for et klart retsgrundlag for det finansielle EF-bidrag. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om finansielle EF-foranstaltninger til gennemførelse af sammenlignende prøver og analyser, hvilket indebærer obligatoriske udgifter på EF-budgettet -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1) Artikel 20 i direktiv 66/401/EØF affattes således:

"Artikel 20

1. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere indsamlede stikprøver af foderplantefrø, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- frø, der er høstet i tredjelande

- frø, der er egnet til økologisk landbrug

- frø, der afsættes i forbindelse med bevarelse in situ og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer.

2. De sammenlignende prøver og analyser tjener til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder og til at undersøge, om de betingelser, som de pågældende frø skal opfylde, er overholdt.

3. Kommissionen fastsætter efter artikel 21 de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 21, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf.

4. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede prøver og analyser. Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

5. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 21.

6. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 1 og 2, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar."

2) Artikel 20 i direktiv 66/402/EØF affattes således:

"Artikel 20

1. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere indsamlede stikprøver af såsæd, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- frø, der er høstet i tredjelande

- frø, der er egnet til økologisk landbrug

- frø, der afsættes i forbindelse med bevarelse in situ og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer.

2. De sammenlignende prøver og analyser tjener til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder og til at undersøge, om de betingelser, som dette frø skal opfylde, er overholdt.

3. Kommissionen fastsætter efter artikel 21 de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 21, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf.

4. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

5. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 21.

6. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 1 og 2, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar."

3) Artikel 16 i direktiv 68/193/EØF affattes således:

"Artikel 16:

1. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere stikprøver af vinformeringsmateriale, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske, herunder bestemmelserne om plantesundhed. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- formeringsmateriale fremstillet i tredjelande

- formeringsmateriale, der er egnet til økologisk landbrug

- formeringsmateriale, der afsættes i forbindelse med foranstaltninger til bevarelse af den genetiske diversitet.

2. De sammenlignende prøver og analyser tjener til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder og til at undersøge, om de betingelser, som dette formeringsmateriale skal opfylde, er overholdt.

3. Kommissionen fastsætter efter artikel 17 de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 17, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf. Opstår der problemer af plantesundhedsmæssig art, underretter Kommissionen Den Stående Komité for Plantesundhed.

4. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

5. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 17.

6. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 1 og 2, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar."

4) Artikel 20 i direktiv 92/33/EØF affattes således:

"Artikel 20

1. Der udføres analyser eller relevante prøver i medlemsstaterne på udvalgte stikprøver for at efterprøve, om formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter opfylder kravene og betingelserne i dette direktiv, herunder dem, der vedrører plantesundheden. Kommissionen kan lade foretage kontrol af analyserne med deltagelse af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser kan foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere prøver af formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske, herunder bestemmelserne om plantesundhed. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter fremstillet i tredjelande

- formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter, der er egnet til økologisk landbrug

- formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter, der afsættes i forbindelse med foranstaltninger til bevarelse af den genetiske diversitet.

3. De sammenlignende undersøgelser tjener til at harmonisere de tekniske metoder til kontrol af formerings- og plantematerialer af grøntsagsplanter og til at undersøge, om de betingelser, som disse materialer skal opfylde, er overholdt.

4. Kommissionen fastsætter efter artikel 21 de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 21, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf. Opstår der problemer af plantesundhedsmæssig art, underretter Kommissionen Den Stående Komité for Plantesundhed.

5. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 2 og 3 omhandlede prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

6. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 21.

7. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 2 og 3, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar."

5) Artikel 20 i direktiv 92/34/EØF affattes således:

"Artikel 20

1. Der udføres analyser eller relevante prøver i medlemsstaterne på udvalgte stikprøver for at efterprøve, om formeringsmateriale og frugtplanter opfylder kravene og betingelserne i dette direktiv, herunder dem, der vedrører plantesundheden. Kommissionen kan lade foretage kontrol af prøverne med deltagelse af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser kan foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere prøver af formeringsmateriale og frugtplanter, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske, herunder bestemmelserne om plantesundhed. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- formeringsmateriale og frugtplanter fremstillet i tredjelande

- formeringsmateriale og frugtplanter, der er egnet til økologisk landbrug

- formeringsmateriale og frugtplanter, der afsættes i forbindelse med foranstaltninger til bevarelse af den genetiske diversitet.

3. De sammenlignende prøver og analyser tjener til at harmonisere de tekniske metoder til kontrol af formeringsmateriale og frugtplanter og til at undersøge, om de betingelser, som dette materiale skal opfylde, er overholdt.

4. Kommissionen fastsætter efter artikel 21 de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 21, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf. Opstår der problemer af plantesundhedsmæssig art, underretter Kommissionen Den Stående Komité for Plantesundhed.

5. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 2 og 3 omhandlede prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

6. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 21.

7. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 2 og 3, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar."

6) Artikel 14 i direktiv 98/56/EF affattes således:

"Artikel 14

1. Der foretages relevante analyser eller prøver i medlemsstaterne af udvalgte stikprøver for at kontrollere, om formeringsmateriale opfylder kravene og betingelserne i dette direktiv. Kommissionen kan tilrettelægge inspektion af prøverne med deltagelse af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser kan foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere prøver af prydplanteformeringsmateriale, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske, herunder bestemmelserne om plantesundhed. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- formeringsmateriale fremstillet i tredjelande

- formeringsmateriale, der er egnet til økologisk landbrug

- formeringsmateriale, der afsættes i forbindelse med foranstaltninger til bevarelse af den genetiske diversitet.

3. De sammenlignende prøver og analyser tjener til at harmonisere de tekniske metoder til kontrol af prydplanteformeringsmateriale og til at undersøge, om de betingelser, som dette materiale skal opfylde, er overholdt.

4. Kommissionen fastsætter efter artikel 17 de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 17, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf. Opstår der problemer vedrørende organismer, der er omfattet af direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(14), underretter Kommissionen Den Stående Komité for Plantesundhed, der også skal høres om protokoller for EF-prøver, når disse vedrører organismer, der er omfattet af direktiv 2000/29/EF.

5. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 2 og 3 omhandlede prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

6. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 17.

7. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 2 og 3, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar."

7) Artikel 26 i direktiv 2002/54/EF affattes således:

"Artikel 26

1. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere stikprøver af bederoefrø, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- frø, der er høstet i tredjelande

- frø, der er egnet til økologisk landbrug

- frø, der afsættes i forbindelse med bevarelse in situ og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer.

2. De sammenlignende undersøgelser tjener til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder og til at undersøge, om de betingelser, som dette frø skal opfylde, er overholdt.

3. Kommissionen fastsætter efter artikel 28, stk. 2, de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf.

4. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

5. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 28, stk. 2.

6. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 1 og 2, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar."

8) Artikel 43 i direktiv 2002/55/EF affattes således:

"Artikel 43

1. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere stikprøver af grøntsagsfrø, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- frø, der er høstet i tredjelande

- frø, der er egnet til økologisk landbrug

- frø, der afsættes i forbindelse med bevarelse in situ og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer.

2. De sammenlignende prøver og analyser tjener til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder og til at undersøge, om de betingelser, som dette frø skal opfylde, er overholdt.

3. Kommissionen fastsætter efter artikel 46, stk. 2, de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 46, stk. 1, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf.

4. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

5. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 46, stk. 2.

6. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 1 og 2, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar."

9) Artikel 20 i direktiv 2002/56/EF affattes således:

"Artikel 20

1. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere stikprøver af læggekartofler, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske, herunder bestemmelserne om plantesundhed. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- læggekartofler, der er høstet i tredjelande

- læggekartofler, der er egnet til økologisk landbrug

- læggekartofler, der afsættes i forbindelse med foranstaltninger til bevarelse af den genetiske diversitet.

2. De sammenlignende undersøgelser tjener til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder og til at undersøge, om de betingelser, som disse læggekartofler skal opfylde, er overholdt.

3. Kommissionen fastsætter efter artikel 25, stk. 2, de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf. Opstår der problemer af plantesundhedsmæssig art, underretter Kommissionen Den Stående Komité for Plantesundhed.

4. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

5. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

6. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 1 og 2, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar.

7. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 25, stk. 2, helt eller delvis forbyde afsætning af læggekartofler høstet i et bestemt område i Fællesskabet, såfremt materiale fremavlet af officielt udtagne prøver i basislæggekartofler eller certificerede læggekartofler, der er høstet i det pågældende område og dyrket på en eller flere fællesskabskontrolmarker, i tre på hinanden følgende år har afveget betydeligt fra mindstekravene i bilag I, punkt 1, litra c), punkt 2, litra c), og punkt 3 og 4.

8. Foranstaltninger, der træffes efter stk. 7, ophæves af Kommissionen, så snart det med tilstrækkelig sikkerhed er godtgjort, at basislæggekartofler og certificerede læggekartofler, der er høstet i det pågældende område i Fællesskabet, for fremtiden vil opfylde de mindstekrav, der er omhandlet i stk. 7."

10) Artikel 23 i direktiv 2002/57/EF affattes således:

"Artikel 23

1. Sammenlignende fællesskabsprøver og -analyser foretages inden for Fællesskabet for at efterkontrollere stikprøver af frø af olie- og spindplanter, der markedsføres i henhold til dette direktivs bestemmelser, uanset om disse er præceptive eller deklaratoriske. De sammenlignende prøver og analyser kan omfatte følgende:

- frø, der er høstet i tredjelande

- frø, der er egnet til økologisk landbrug

- frø, der afsættes i forbindelse med bevarelse in situ og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer.

2. De sammenlignende prøver og analyser tjener til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder og til at undersøge, om de betingelser, som dette frø skal opfylde, er overholdt.

3. Kommissionen fastsætter efter artikel 25, stk. 2, de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen af de sammenlignende prøver og analyser. Kommissionen underretter den komité, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, om den tekniske tilrettelægning af prøverne og analyserne samt resultaterne heraf.

4. Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag til gennemførelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede prøver og analyser.

Det finansielle bidrag kan ikke overstige de årlige bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

5. De prøver og analyser, der kan omfattes af et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ydelsen af det finansielle bidrag fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

6. De prøver og analyser, som er omhandlet i stk. 1 og 2, må kun udføres af statslige myndigheder eller juridiske personer, der handler under statens ansvar."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 10. oktober 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EFT C 20 E af 28.1.2003, s. 208.

(2) Udtalelse af 10.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT)

(3) EUT C 85 af 8.4.2003, s. 43.

(4) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66. Senest ændret ved direktiv 2001/64/EF (EFT L 234 af 1.9.2001, s. 60.)

(5) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Senest ændret ved direktiv 2001/64/EF.

(6) EFT L 93 af 17.4.1968, s. 15. Senest ændret ved direktiv 2002/11/EF (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 20).

(7) EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EFT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(8) EFT L 157 af 10.6.1992, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(9) EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(10) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12.

(11) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(12) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60. Ændret ved Kommissionens beslutning 2003/66/EF (EFT L 25 af 30.1.2003, s. 42).

(13) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74. Ændret ved direktiv 2002/68/EF (EFT L 195 af 24.7.2002, s. 32).

(14) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).