32003L0058



Úradný vestník L 221 , 04/09/2003 S. 0013 - 0016


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES

z 15. júla 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 68/151/EHS v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie s ohľadom na určité typy spoločností

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 44 ods. 2 písm. g),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto opatrení v rámci celého spoločenstva [4], upravuje súbor dokumentov a náležitostí, ktoré majú spoločnosti, ktorých ručenie je obmedzené, povinne zverejňovať;

(2) v súvislosti so štvrtou etapou zjednodušenia právnych predpisov o procese vnútorného trhu, ktorú začala Komisia v októbri 1998, pracovná skupina pre právo podnikateľských subjektov vydala v septembri 1999 správu o zjednodušení prvej a druhej smernice o práve obchodných spoločností, ktorá obsahovala určité odporúčania;

(3) modernizácia smernice 68/151/EHS podľa týchto odporúčaní by mala nielen napomôcť splniť dôležitý cieľ, ktorým je dosiahnutie ľahšieho a rýchlejšieho prístupu k informáciám spoločností pre zainteresované strany, ale mala by aj výrazne zjednodušiť formality pri zverejňovaní uložené spoločnostiam;

(4) zoznam spoločností smernice 68/151/EHS by sa mal aktualizovať s ohľadom na nové alebo zrušené právne formy spoločností na vnútroštátnej úrovni od prijatia tejto smernice;

(5) od roku 1968 sa prijalo niekoľko smerníc s cieľom harmonizovať požiadavky uplatňované na účtovné dokumenty, ktoré musia vyhotoviť spoločnosti, menovite štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročných účtoch určitých typov spoločností [5], siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtoch [6], smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročných účtoch a konsolidovaných účtoch bánk a ostatných finančných inštitúcií [7] a smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní [8]; odkazy v smernici 68/151/EHS na účtovné dokumenty, ktoré sa požadujú na uverejnenie v súlade s týmito smernicami, by sa mali podľa toho zmeniť a doplniť;

(6) v súvislosti so sledovanou modernizáciou a bez toho, aby boli dotknuté podstatné náležitosti a formality stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov, spoločnosti by mali mať možnosť voľby vyplniť svoje povinné dokumenty a náležitosti v papierovej podobe alebo elektronicky;

(7) zainteresované strany by mali mať možnosť získať z registra kópie takýchto dokumentov a náležitostí v papierovej podobe alebo elektronicky;

(8) členským štátom by sa malo umožniť uchovávať celoštátny vestník určený na zverejňovanie povinných dokumentov a náležitostí v papierovej podobe alebo v elektronickej forme alebo ich poskytnúť na zverejnenie rovnako účinnými spôsobmi;

(9) cezhraničný prístup k informáciám spoločností by sa mal zlepšiť tým, že by sa okrem povinného zverejnenia v jednom z jazykov, ktoré sú povolené v členskom štáte danej spoločnosti, umožnila aj dobrovoľná registrácia požadovaných dokumentov a náležitostí v ďalších jazykoch; pre tretie strany konajúce v dobrej viere by mali byť tieto preklady spoľahlivé;

(10) je nevyhnutné, aby prehlásenie o povinných údajoch stanovené v článku 4 smernice 68/151/EHS bolo súčasťou všetkých listov a ostatných tlačív spoločností, či už sú v papierovej podobe, alebo sa pri nich používa iné médium; so zreteľom na technologický vývoj je tiež vhodné zabezpečiť, aby sa tieto prehlásenia nachádzali na internetovej stránke danej spoločnosti;

(11) smernica 68/151/EHS by sa podľa toho mala zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 68/151/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a) tretia zarážka sa nahrádza takto:

"- vo Francúzsku:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;"

b) šiesta zarážka sa nahrádza takto:

"- v Holandsku:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;"

c) deviata zarážka sa nahrádza takto:

"- v Dánsku:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;"

d) 14. zarážka sa nahrádza takto:

"- vo Fínsku:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;".

2. Článok 2:

a) článok 2 ods. 1 písm. f) sa nahrádza takto:

"f) účtovné doklady na každý finančný rok, ktorých zverejnenie sa vyžaduje v súlade so smernicami Rady 78/660/EHS [9], 83/349/EHS [10], 86/635/EHS [11] a 91/674/EHS [12].";

b) odsek 2 sa vypúšťa.

3. Článok 3 sa nahrádza takto:

"Článok 3

1. V každom členskom štáte sa v centrálnom registri, obchodnom registri alebo v registri spoločností založí spis pre každú spoločnosť v ňom zapísanú.

2. Všetky doklady a údaje, ktoré sa musia zverejniť podľa článku 2, sa uchovajú v spise alebo sa vložia do registra; predmet zápisu do registra sa v každom prípade musí byť zrejmý zo spisu.

Členské štáty zabezpečia, aby do 1. januára 2007 bolo možné, aby spoločnosti, ako aj ostatné osoby a orgány, na ktoré sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť alebo povinnosť spolupracovať, mohli odovzdať všetky doklady a údaje, ktoré sa musia zverejniť podľa článku 2, v elektronickej forme. Okrem toho členské štáty môžu vyžadovať, aby všetky alebo určité kategórie spoločností odovzdávali všetky alebo určité typy týchto dokumentov a údajov elektronicky.

Všetky doklady a údaje uvedené v článku 2, ktoré sa zakladajú najneskôr od 1. januára 2007 v papierovej podobe alebo elektronicky, sa uchovávajú v spisoch alebo vkladajú do registra elektronicky. Preto členské štáty zabezpečia, aby najneskôr od 1. januára 2007 register konvertoval všetky takéto doklady a údaje, ktoré sú založené v papierovej podobe, do elektronickej podoby.

Nevyžaduje sa, aby register automaticky konvertoval do elektronickej podoby tie doklady a údaje uvedené v článku 2, ktoré boli založené v papierovej podobe do 31. decembra 2006. Členské štáty však zabezpečia, aby ich register konvertoval do elektronickej podoby na základe prijatia žiadosti o elektronické zverejnenie v súlade s pravidlami prijatými na vykonanie odseku 3.

3. Kópia všetkých dokladov alebo údajov, alebo ich častí uvedená v článku 2 musí byť obdržateľná na základe podania žiadosti. Najneskôr od 1. januára 2007 sa žiadosti môžu predkladať do registra v papierovej podobe alebo elektronicky podľa voľby žiadateľa.

Od dátumu, ktorý si zvolí každý členský štát, najneskôr však od 1. januára 2007, sa musia dať kópie uvedené v prvom pododseku získať z registra v papierovej podobe alebo elektronicky podľa voľby žiadateľa. Uvedený postup platí v prípade všetkých dokladov a údajov bez ohľadu na to, či boli podané pred alebo po zvolenom dátume. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že všetky alebo určité typy dokumentov a náležitostí, ktoré boli založené v papierovej podobe najneskôr do 31. decembra 2006, sa nebudú dať získať z registra elektronicky, ak medzi dátumom založenia a dátumom podania žiadosti do registra uplynul určitý stanovený čas. Tento stanovený čas nesmie byť kratší než 10 rokov.

Cena za získanie kópie všetkých dokladov alebo údajov, alebo ich častí uvedených v článku 2, v papierovej podobe alebo elektronicky, nepresiahne administratívne náklady na jej zhotovenie.

Kópie vytlačené na papieri sa osvedčia ako overené kópie, pokiaľ sa žiadateľ takéhoto osvedčenia nevzdá. Elektronické kópie sa neosvedčujú ako overené kópie, pokiaľ žiadateľ výslovne nežiada takéto osvedčenie.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osvedčenie elektronických kópií zaručovalo autenticitu ich pôvodu a integritu ich obsahu aspoň pomocou pokročilého elektronického podpisu v zmysle článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy [*] Ú. v. ES L 19, 1.8.2002, s. 12..

4. Doklady a údaje uvedené v odseku 2 sa zverejnia uverejnením v celoštátnom vestníku, ktorý na tento účel určí členský štát, v úplnosti alebo čiastočne alebo odkazom na dokument, ktorý sa založil do súboru alebo vložil do registra. Celoštátny vestník určený na tento účel sa môže uchovávať elektronicky.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nahradia uverejnenie v celoštátnom vestníku rovnako účinným prostriedkom, ktorý vyžaduje aspoň využívanie systému, pomocou ktorého zverejnené informácie boli prístupné v chronologickom poradí cez centrálnu elektronickú platformu.

5. Spoločnosť môže uplatniť doklady a údaje voči tretím osobám až po tom, čo boli zverejnené v súlade s odsekom 4, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretie strany mali o nich vedomosti.

Vo vzťahu k úkonom vykonaným pred 16. dňom odo dňa zverejnenia však doklady a údaje nemožno uplatniť voči tretím osobám, ak preukážu, že bolo pre ne nemožné mať o nich vedomosti.

6. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zamedziť akýmkoľvek rozporom medzi tým, čo sa zverejní v súlade s odsekom 4, a tým, čo sa uvedie v registri alebo v spise.

V prípadoch rozporu nemožno znenie zverejnené v súlade s odsekom 4 uplatniť voči tretím stranám; tieto tretie osoby sa však môžu naň odvolávať, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že mali vedomosti o znení vloženom do spisu alebo do registra.

7. Okrem toho sa tretie osoby vždy môžu odvolávať na doklady a údaje, s ohľadom na ktoré sa formality zverejnenia ešte neukončili, pokiaľ toto nezverejnenie vedie k tomu, že dokumenty a náležitosti sú účinné.

8. Na účely tohto článku "elektronicky" znamená, že informácie sa zašlú na začiatku a prijmú sa na mieste určenia elektronickým zariadením na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a ukladanie údajov a celé sa zašlú, odovzdajú a prijmú spôsobom, ktorý určia členské štáty, prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo iným elektromagnetickými prostriedkami."

4. Vkladá sa tento článok:

"Článok 3a

1. Doklady a údaje, ktoré sa musia zverejniť podľa článku 2, sa vyhotovia a vyplnia v jednom z jazykov povolenom podľa jazykových pravidiel platných v členskom štáte, v ktorom sa zakladá súbor uvedený v článku 3 ods. 1.

2. Okrem povinného zverejnenia uvedeného v článku 3, členské štáty umožnia, aby sa doklady a údaje uvedené v článku 2 zverejnili dobrovoľne v súlade s článkom 3 v ktoromkoľvek úradnom jazyku (jazykoch) spoločenstva.

Členské štáty môžu predpísať osvedčenie prekladu takýchto dokumentov a náležitostí.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na uľahčenie prístupu tretím stranám k dobrovoľne zverejneným prekladom.

3. Okrem povinného zverejnenia uvedeného v článku 3 a dobrovoľného zverejnenia stanoveného podľa odseku 2 môžu členské štáty umožniť zverejnenie príslušných dokladov a údajov v súlade s článkom 3 v ktoromkoľvek inom jazyku (jazykoch).

Členské štáty môžu stanoviť osvedčenie prekladu takýchto dokladov a údajov.

4. Ak je rozpor medzi dokladmi a údajmi zverejnenými v úradných jazykoch registra a dobrovoľne zverejneným prekladom, tento preklad nemožno uplatniť voči tretím osobám. Tretie osoby sa však môžu odvolávať na dobrovoľne zverejnené preklady, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tieto tretie osoby mali vedomosti o verzii, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia."

5. Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

Členské štáty stanovia, aby listy a ostatné tlačivá, v papierovej podobe alebo použitím iného média, obsahovali tieto údaje:

a) informácie potrebné na určenie registra, v ktorom sa uchováva spis uvedený v článku 3, spolu s číslom spoločnosti v tomto registri;

b) právnu formu spoločnosti, miesto jej sídla a ak je to vhodné, skutočnosť, že spoločnosť je v likvidácii.

Ak je v týchto dokladoch uvedené základné imanie spoločnosti, uvádza sa upísané a splatené základné imanie.

Členské štáty predpíšu, aby internetové stránky spoločnosti obsahovali aspoň náležitosti spomínané v prvom odseku a prípadne odkaz na upísané a splatené základné imanie."

6. Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

Členské štáty stanovia primerané sankcie aspoň v prípade:

a) neuverejnenia účtovných dokladov, ako to vyžaduje článok 2 ods. 1 písm. f);

b) vynechania povinných údajov stanovených v článku 4 z obchodných dokladov alebo z internetovej stránky spoločnosti."

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3. Komisia predloží do 1. januára 2012 Európskemu parlamentu a Rade správu o jej cieľoch a technologických trendoch v sledovanom období a, ak je to vhodné, aj spolu s návrhom na zmenu a doplnenie tejto smernice na základe skúseností získaných z jej uplatňovania.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. júla 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Tremonti

[1] Ú. v. ES C 227 E, 24.9.2002, s. 377.

[2] Ú. v. ES C 85, 8.4.2003, s. 13.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. marca 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. júna 2003.

[4] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[5] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2003/38/ES (Ú. v. ES L 120, 15.5.2003, s. 22).

[6] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/51/ES (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16).

[7] Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/51/ES.

[8] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7.

[9] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2003/38/ES (Ú. v. ES L 120, 15.5.2003, s. 22).

[10] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/51/ES (Ú. v. ES L 178, 17.7.2003, s. 16).

[11] Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/51/ES.

[12] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7.

--------------------------------------------------