32003L0051

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer, banker og andre penge- og finansieringsinstitutter samt forsikringsselskaber (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 178 af 17/07/2003 s. 0016 - 0022


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF

af 18. juni 2003

om ændring af direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer, banker og andre penge- og finansieringsinstitutter samt forsikringsselskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Råd fremhævede på sit møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 behovet for at fremskynde virkeliggørelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser, satte 2005 som frist for implementeringen af Kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser og opfordrede til, at der tages skridt til at forbedre sammenligneligheden af regnskaber, der udarbejdes af selskaber i Fællesskabet, hvis værdipapirer kan handles på et reguleret marked, i det følgende benævnt "børsnoterede selskaber".

(2) Den 13. juni 2000 offentliggjorde Kommissionen sin meddelelse "EU's regnskabsstrategi: vejen frem", hvori den foreslog, at alle børsnoterede selskaber senest i 2005 går over til at udarbejde deres konsoliderede regnskaber i henhold til et enkelt sæt regnskabsstandarder, International Accounting Standards (IAS).

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder(4), i det følgende benævnt "IAS-forordningen", er der indført krav om, at alle børsnoterede selskaber fra 2005 skal udarbejde deres konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med IAS som vedtaget til anvendelse inden for Fællesskabet. Det giver også medlemsstaterne mulighed for at tillade eller kræve, at vedtagne IAS bruges til at udarbejde årsregnskaber samt til at tillade eller kræve, at unoterede selskaber anvender vedtagne IAS.

(4) Ifølge IAS-forordningen kan en IAS godkendes til anvendelse inden for Fællesskabet, såfremt den opfylder det grundlæggende krav i Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer(5) og Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber(6), dvs. at dens anvendelse fører til et retvisende billede af selskabets finansielle stilling og resultat. Dette princip må ses i lyset af de nævnte direktiver, men der kræves ikke en nøje overensstemmelse med hver enkelt bestemmelse heri.

(5) Da årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder, som er omfattet af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, ikke udarbejdes i overensstemmelse med IAS-forordningen, og disse virksomheder fortsat vil have de nævnte direktiver som det primære grundlag for deres regnskabsforpligtelser i Fællesskabet, er det vigtigt, at der er lige vilkår for de EF-virksomheder, der anvender IAS, og de virksomheder, der ikke anvender dem.

(6) Med henblik både på vedtagelsen af IAS og anvendelsen af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF er det ønskeligt, at disse direktiver afspejler udviklingen inden for internationalt regnskabsvæsen. På dette område blev der i Kommissionens meddelelse "Regnskabsharmonisering: En ny strategi vis-à-vis international harmonisering" opfordret til, at Den Europæiske Union skulle arbejde på at bevare overensstemmelsen mellem Fællesskabets regnskabsdirektiver og udviklingen i udstedelsen af IAS, specielt inden for International Accounting Standards Committee (IASC).

(7) Medlemsstaterne bør have mulighed for at ændre opstilling af resultatopgørelse og balance i overensstemmelse med den internationale udvikling, således som den kommer til udtryk i standarder fastlagt af International Accounting Standards Board (IASB).

(8) Medlemsstaterne bør have mulighed for at tillade eller kræve anvendelse af opskrivninger og af dagsværdi i overensstemmelse med den internationale udvikling, således som den kommer til udtryk i standarder fastlagt af IASB.

(9) Årsberetningen og den konsoliderede årsberetning er vigtige elementer i regnskabsaflæggelsen. Det er nødvendigt på linje med den eksisterende bedste praksis at styrke det nugældende krav om, at disse to beretninger skal give en pålidelig redegørelse for virksomhedens udvikling og stilling i overensstemmelse med virksomhedens størrelse og kompleksitet, for at fremme større konsekvens og give yderligere vejledning om de oplysninger, der forventes at indgå i "en pålidelig redegørelse". Oplysningerne bør ikke begrænses til de finansielle aspekter af virksomhedens aktiviteter. Det forventes, at dette i givet fald bør føre til en analyse af miljømæssige og sociale aspekter, der er nødvendige for at forstå en virksomheds udvikling, resultat eller stilling. Dette er ligeledes i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2001/453/EF af 30. maj 2001 om anerkendelse, måling og offentliggørelse af miljøspørgsmål i virksomheders årsregnskaber og årsberetninger(7). Da dette aspekt af regnskabsaflæggelse er under udvikling, og da virksomheder under en vis størrelse derved eventuelt pålægges en byrde, bør medlemsstaterne dog kunne vælge at indrømme fritagelse for forpligtelsen til at fremlægge ikke-finansielle oplysninger i forbindelse med sådanne virksomheders årsberetninger.

(10) Forskelle i udarbejdelsen og fremlæggelsen af revisionspåtegningen begrænser sammenligneligheden og brugerens forståelse af dette centrale aspekt af regnskabsaflæggelsen. Der bør opnås øget konsekvens ved hjælp af ændringer, som stemmer overens med den nuværende internationale bedste praksis, af de specifikke krav til opstilling og indhold i en revisionspåtegning. Det grundlæggende krav om, at en revisionspåtegning skal fastslå, om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber giver et retvisende billede i overensstemmelse med det relevante system for regnskabsaflæggelse, indebærer ingen begrænsninger i omfanget af denne påtegning, men præciserer, i hvilken sammenhæng den er afgivet.

(11) Direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF bør således ændres. Det er også nødvendigt at ændre Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber(8).

(12) IASB er ved at udvikle og forbedre regnskabsstandarderne for forsikringsaktiviteter.

(13) Forsikringsselskaber bør også kunne anvende ansættelse på grundlag af dagsværdien, således som de kommer til udtryk i de relevante standarder fastlagt af IASB.

(14) Derfor bør Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber(9) ændres.

(15) Med disse ændringer fjernes alle uoverensstemmelser mellem direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF og de IAS, der fandtes pr. 1. maj 2002 -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 78/660/EØF ændres således:

1) I artikel 2, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:"Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at der inddrages andre opgørelser i årsregnskabet end de dokumenter, der er nævnt i første afsnit."

2) I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

"6. Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at præsentationen af beløbene i posterne i resultatopgørelse og balance tager hensyn til substansen i de transaktioner eller forhold, der indgår i regnskabet. Sådanne tilladelser eller krav kan begrænses til visse selskabskategorier og/eller til konsoliderede regnskaber som defineret i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber(10)."

3) I artikel 8 tilføjes følgende stykke:"Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at selskaberne opstiller status som beskrevet i artikel 10a i stedet for at benytte andre påbudte eller tilladte opstillinger."

4) I artikel 9 under "Passiver", punkt B, ændres titlen "Hensættelser til omkostninger, herunder uforudsete udgifter" til "Hensættelser".

5) I artikel 10, punkt J, ændres titlen "Hensættelser til omkostninger, herunder uforudsete udgifter" til "Hensættelser".

6) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 10a

Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at selskaberne eller visse selskabskategorier i stedet for at præsentere statusposter i overensstemmelse med artikel 9 og 10, præsenterer disse poster på grundlag af en sondring mellem omsætnings- og ikke-omsætningsaktiver, såfremt indholdet af de givne oplysninger mindst svarer til kravene i artikel 9 og 10."

7) I artikel 20 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Hensættelser har til formål at dække forpligtelser, hvis karakter er klart defineret, og som på statustidspunktet enten anses for sandsynlige eller sikre, men som er ubestemmelige med hensyn til deres størrelse eller tidspunktet for deres afholdelse."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Hensættelser må ikke anvendes til regulering af aktivernes værdi."

8) I artikel 22 tilføjes følgende stykke:"Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at selskaberne eller visse selskabskategorier forelægger en redegørelse for deres resultat i stedet for at opstille posterne i resultatopgørelsen i overensstemmelse med artikel 23 til 26, såfremt indholdet af de givne oplysninger mindst svarer til kravene i disse artikler."

9) I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, litra c), punkt bb), affattes således:

"bb) skal der tages hensyn til alle forpligtelser, som er opstået i løbet af det regnskabsår, som årsregnskabet vedrører, eller i et tidligere regnskabsår, selv om sådanne forpligtelser først bliver kendt mellem statustidspunktet og det tidspunkt, hvor status udarbejdes."

b) Følgende stykke indsættes:

"1a. Ud over de beløb, der opgøres i henhold til stk. 1, litra c), punkt bb), kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at der tages hensyn til alle forudseelige forpligtelser og eventuelle tab, som er opstået i løbet af det pågældende eller et tidligere regnskabsår, selv om sådanne forpligtelser eller tab først konstateres mellem statustidspunktet og det tidspunkt, hvor status udarbejdes."

10) Artikel 33, stk. 1, litra c), affattes således:

"c) opskrivning af anlægsaktiver".

11) Artikel 42, stk. 1, affattes således:"Hensættelser må ikke overstige det beløb, der er nødvendigt."

12) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 42e

Uanset artikel 32 kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at alle selskaber eller selskabs-kategorier værdiansætter specifikke aktivkategorier bortset fra finansielle instrumenter til dagsværdi.

Sådanne tilladelser eller krav kan begrænses til konsoliderede regnskaber som defineret i direktiv 83/349/EØF.

Artikel 42f

Uanset artikel 31, stk. 1, litra c), kan medlemsstaterne i forhold til alle selskaber eller selskabskategorier tillade eller kræve, at når et aktiv værdiansættes i henhold til artikel 42e, skal ændringen i værdien indgå i resultatopgørelsen."

13) I artikel 43, stk. 1, nr. 6, ændres henvisningen til "artikel 9 og 10" til en henvisning til "artikel 9, 10 og 10a".

14) Artikel 46 ændres således:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. a) Årsberetningen skal i det mindste indeholde en pålidelig redegørelse for selskabets forretningsmæssige udvikling og resultat samt for dens stilling tillige med en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, det står over for.

Redegørelsen skal være en afbalanceret og omfattende analyse af selskabets forretningsmæssige udvikling og resultat samt af dets stilling i overensstemmelse med selskabets størrelse og kompleksitet.

b) I det omfang, det er nødvendigt for at forstå et selskabs udvikling, resultat eller stilling, skal analysen indeholde både finansielle og i givet fald, ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrørende miljø- og personalespørgsmål.

c) I sin analyse skal årsberetningen i givet fald indeholde henvisninger til og yderligere forklaringer på beløb, der er anført i årsregnskabet."

b) Følgende stykke tilføjes:

"4. Medlemsstaterne kan vælge at fritage selskaber, der er omfattet af artikel 27, for forpligtelsen i stk. 1, litra b), for så vidt angår ikke-finansielle oplysninger."

15) I artikel 48 udgår tredje punktum.

16) Artikel 49, tredje punktum, affattes således:"Den lovpligtige revisionspåtegning, som udfærdiges af den eller de personer, der har ansvaret for at revidere årsregnskabet (i det følgende benævnt 'revisor'), skal ikke omfattes af denne offentliggørelse, men det skal oplyses, om påtegningen var uden forbehold, med forbehold eller negativ, eller om revisor var ude af stand til at fremsætte en udtalelse. Det skal også oplyses, om den lovpligtige revisionspåtegning indeholdt forhold, som revisor særligt har påpeget uden at have taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen."

17) Artikel 51, stk. 1, affattes således:

"1. Selskabernes årsregnskaber skal revideres af en person eller personer, der af medlemsstaterne er autoriseret til at udføre lovpligtig revision på grundlag af Rådets ottende direktiv 84/253/EØF af 10. april 1984 om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber(11).

Revisor skal tillige afgive en udtalelse om, hvorvidt årsberetningen er eller ikke er i overensstemmelse med årsregnskabet for samme regnskabsår."

18) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 51a

1. Den lovpligtige revisionspåtegning skal omfatte:

a) en indledning, hvori det som minimum oplyses, hvilket årsregnskab der er genstand for den lovpligtige revision, samt hvilket system for regnskabsaflæggelse der er anvendt ved dets udarbejdelse

b) en beskrivelse af revisionens art og omfang, hvor der i det mindste oplyses om, hvilke revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen

c) en udtalelse, hvori det klart anføres, om revisor finder, at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med det relevante system for regnskabsaflæggelse og, i givet fald, om årsregnskabet opfylder de lovbestemte krav. Revisors udtalelse skal være enten uden forbehold, med forbehold eller negativ eller skal, såfremt revisor ikke er i stand til at fremsætte en udtalelse, have form af revisors nægtelse af revisionspåtegning

d) en omtale af eventuelle forhold, som revisor særligt har påpeget uden at have taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen

e) en udtalelse om, hvorvidt årsberetningen er eller ikke er i overensstemmelse med årsregnskabet for samme regnskabsår.

2. Revisionspåtegningen underskrives og dateres af revisor."

19) Artikel 53, stk. 1, udgår.

20) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 53a

Medlemsstaterne må ikke lade undtagelsesbestemmelserne i artikel 11, 27, 46, 47 og 51 gælde for virksomheder, hvis værdipapirer kan handles på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 1, nr. 13, i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer(12)."

21) I artikel 56, stk. 1, ændres henvisningen til "artikel 9, 10" til en henvisning til "artikel 9, 10, 10a".

22) I artikel 60, første punktum, ændres "på grundlag af markedsværdien" til "på grundlag af dagsværdien".

23) I artikel 61a ændres henvisningen til "artikel 42a til 42d" til en henvisning til "artikel 42a til 42f".

Artikel 2

Direktiv 83/349/EØF ændres således:

1) Artikel 1, stk. 2, affattes således:

"2. Ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kan medlemsstaterne pålægge enhver virksomhed, som henhører under deres nationale ret, at udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret årsberetning, såfremt:

a) denne virksomhed (modervirksomheden) har ret til at udøve eller faktisk udøver en bestemmende indflydelse eller kontrol over en anden virksomhed (dattervirksomheden), eller

b) denne virksomhed (modervirksomheden) og en anden virksomhed (dattervirksomheden) er underlagt modervirksomhedens fælles ledelse."

2) I artikel 3, stk. 1, ændres henvisningen til "artikel 13, 14 og 15" til en henvisning til "artikel 13 og 15".

3) I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 4 affattes således:

"4. Denne artikel finder ikke anvendelse, hvis en af de virksomheder, der skal indgå i det konsoliderede regnskab, er et selskab, hvis værdipapirer handles på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 1, nr. 13, i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer(13)."

b) Stk. 5 udgår.

4) I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1, litra b), udgår andet punktum.

b) I stk. 2, litra a), ændres henvisningen til "artikel 13, 14 og 15" til en henvisning til "artikel 13 og 15".

c) Stk. 3 affattes således:

"3. Medlemsstaterne anvender ikke denne artikel på selskaber, hvis værdipapirer handles på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 1, nr. 13, i direktiv 93/22/EØF."

5) I artikel 11, stk. 1, litra a), ændres henvisningen til "artikel 13, 14 og 15" til en henvisning til "artikel 13 og 15".

6) Artikel 14 udgår.

7) I artikel 16, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:"Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at der inddrages andre opgørelser i det konsoliderede regnskab end de dokumenter, der er nævnt i første afsnit."

8) I artikel 17, stk. 1, ændres henvisningen til "artikel 3 til 10" til en henvisning til "artikel 3 til 10a".

9) I artikel 34 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2, litra b), affattes således:

"b) De samme oplysninger skal anføres for de virksomheder, der i henhold til artikel 13 holdes uden for konsolideringen, og der skal gives en begrundelse for, at de i artikel 13 nævnte virksomheder udelades."

b) I stk. 5 udgår "og de virksomheder, som holdes uden for denne i henhold til artikel 14".

10) I artikel 36 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Den konsoliderede årsberetning skal i det mindste indeholde en pålidelig redegørelse for den forretningsmæssige udvikling og resultatet i de virksomheder som helhed, der indgår i konsolideringen og deres stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomhederne står over for.

Redegørelsen skal være en afbalanceret og omfattende analyse af virksomhedernes forretningsmæssige udvikling og resultat samt af stillingen for de virksomheder som helhed, der indgår i konsolideringen, i overensstemmelse med virksomhedens størrelse og kompleksitet. I det omfang, det er nødvendigt for at forstå udviklingen, resultatet eller stillingen, skal analysen indeholde både finansielle og i givet fald, ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrørende miljø- og personalespørgsmål.

I sin analyse skal den konsoliderede årsberetning, i givet fald indeholde henvisninger til og yderligere forklaringer på beløb, der er anført i det konsoliderede regnskab."

b) Følgende stykke tilføjes:

"3. Når der ud over årsberetningen kræves en konsolideret årsberetning, kan de to beretninger fremlægges som en samlet beretning. Ved udarbejdelsen af en sådan samlet beretning kan det være hensigtsmæssigt at lægge større vægt på de emner, der er væsentlige for virksomhederne i konsolideringen som helhed."

11) Artikel 37 affattes således:

"Artikel 37

1. Selskabernes konsoliderede regnskaber skal revideres af en eller flere personer, der af den medlemsstat, hvis lovgivning modervirksomheden er underlagt, er autoriseret til at udføre lovpligtig revision på grundlag af Rådets ottende direktiv 84/253/EØF af 10. april 1984 om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber(14).

Den eller de personer, der har ansvaret for at revidere årsregnskabet, i det følgende benævnt 'revisor', skal tillige afgive en udtalelse om, hvorvidt den konsoliderede årsberetning er eller ikke er i overensstemmelse med det konsoliderede regnskab for samme regnskabsår.

2. Den lovpligtige revisionspåtegning skal omfatte:

a) en indledning, hvori det som minimum oplyses, hvilket konsolideret regnskab der er genstand for den lovpligtige revision, samt hvilket system for regnskabsaflæggelse der er anvendt ved dets udarbejdelse

b) en beskrivelse af revisionens art og omfang, hvor der i det mindste oplyses om, hvilke revisionsstandarder der er anvendt ved revisionen

c) en udtalelse, hvori det klart anføres, om revisor finder, at det konsoliderede regnskab giver et retvisende billede i overensstemmelse med det relevante system for regnskabsaflæggelse og i givet fald, om det konsoliderede regnskab opfylder de lovbestemte krav. Revisors udtalelse skal være enten uden forbehold, med forbehold eller negativ eller skal, såfremt revisor ikke er i stand til at fremsætte en udtalelse, have form af revisors nægtelse af revisionspåtegning

d) en omtale af eventuelle forhold, som revisor særlig har påpeget uden at have taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen

e) en udtalelse om, hvorvidt den konsoliderede årsberetning er eller ikke er i overensstemmelse med det konsoliderede årsregnskab for samme regnskabsår.

3. Revisionspåtegningen skal underskrives og dateres af revisor.

4. Når modervirksomhedens årsregnskab er tilknyttet det konsoliderede regnskab, kan revisionspåtegningen, som kræves ifølge denne artikel, afgives sammen med en eventuel revisionspåtegning vedrørende modervirksomhedens årsregnskab, der kræves ifølge artikel 51 i direktiv 78/660/EØF."

12) I artikel 38 tilføjes følgende stykke:

"7. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på selskaber, hvis værdipapirer handles på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 1, nr. 13, i direktiv 93/22/EØF."

Artikel 3

Direktiv 86/635/EØF ændres således:

1) Artikel 1, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Artikel 2 og 3, artikel 4, stk. 1, 3, 4, 5 og 6, artikel 6, 7, 13 og 14, artikel 15, stk. 3 og 4, artikel 16 til 21, 29 til 35 og 37 til 41, artikel 42, første punktum, artikel 42a til 42f, artikel 45, stk. 1, artikel 46, stk. 1 og 2, artikel 48 til 50, artikel 50a, artikel 51, stk. 1, artikel 51a, artikel 56 til 59, artikel 61 og 61a i direktiv 78/660/EØF gælder for de institutter, der er omhandlet i artikel 2 i nærværende direktiv, medmindre andet er fastsat heri. Artikel 35, stk. 3, artikel 36 og 37 og artikel 39, stk. 1-4, i nærværende direktiv gælder dog ikke for de aktiver og passiver, der værdiansættes i overensstemmelse med afdeling 7a i direktiv 78/660/EØF.

2. Når der i direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF henvises til artikel 9, 10 og 10a (balance) eller til artikel 22 til 26 (resultatopgørelse) i direktiv 78/660/EØF, opfattes dette som henvisninger til artikel 4 og 4a (balance) eller til artikel 26, 27 og 28 (resultatopgørelse) i nærværende direktiv."

2) Artikel 4 ændres således:

a) Første punktum affattes således:"Medlemsstaterne foreskriver følgende opstilling af balancen. Alternativt kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at kreditinstitutter opstiller balancen, som beskrevet i artikel 4a."

b) Under "Passiver", punkt 6, ændres titlen "Hensættelser til omkostninger, herunder uforudsete udgifter" til "Hensættelser".

3) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 4a

Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at kreditinstitutter eller visse kategorier af kreditinstitutter i stedet for at præsentere statusposter i overensstemmelse med artikel 4, præsenterer disse poster, inddelt efter art og rangordnet efter deres relative likviditet, såfremt indholdet af de givne oplysninger mindst svarer til kravene i artikel 4."

4) I artikel 26 tilføjes følgende stykke:"Uanset artikel 2, stk. 1, i direktiv 78/660/EØF kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at alle kreditinstitutter eller enhver kategori af kreditinstitutter forelægger en redegørelse for deres resultat i stedet for at opstille posterne i resultatopgørelsen i overensstemmelse med artikel 27 eller 28, såfremt indholdet af de givne oplysninger mindst svarer til kravene i disse artikler."

5) Artikel 43, stk. 2, litra f), udgår.

Artikel 4

Direktiv 91/674/EØF ændres således:

1) Artikel 1, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Artikel 2 og 3, artikel 4, stk. 1, 3, 4, 5 og 6, artikel 6, 7, 13 og 14, artikel 15, stk. 3 og 4, artikel 16 til 21, 29 til 35 og 37 til 41, artikel 42, artikel 42a til 42f, artikel 43, stk. 1, nr. 1 til 7 og 9 til 14, artikel 45, stk. 1, artikel 46, stk. 1 og 2, artikel 48 til 50, artikel 50a, artikel 51, stk. 1, artikel 51a, artikel 56 til 59, 61 og 61a i direktiv 78/660/EØF gælder for de virksomheder, der er omhandlet i artikel 2 i nærværende direktiv, medmindre andet er fastsat heri. Artikel 46, 47, 48, 51 og 53 i dette direktiv gælder ikke for de aktiver og passiver, der værdiansættes i overensstemmelse med afdeling 7a i direktiv 78/660/EØF.

2. Når der i direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF henvises til artikel 9, 10 og 10a (balance) eller til artikel 22 til 26 (resultatopgørelse) i direktiv 78/660/EØF, opfattes dette alt efter tilfældet som henvisninger til artikel 6 (balance) eller artikel 34 (resultatopgørelse) i nærværende direktiv."

2) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

1. Dette direktiv finder anvendelse på assurandørsammenslutningen Lloyd's. I dette direktiv anses både Lloyd's og Lloyd's syndikater som forsikringsselskaber.

2. Uanset artikel 65, stk. 1, udarbejder Lloyd's aggregerede regnskaber i stedet for de konsoliderede regnskaber, der kræves i direktiv 83/349/EØF. Aggregerede regnskaber udarbejdes ved kumulation af alle syndikatsregnskaber."

3) I artikel 6 under "Passiver" i punkt E erstattes posten "Hensættelser til andre risici og omkostninger" med "Andre hensættelser".

4) I artikel 46 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 5 tilføjes følgende punktum:"Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra dette krav."

b) Stk. 6 affattes således:

"6. Den eller de metoder, der anvendes ved værdiansættelsen af investeringsaktiver under hver enkelt post, skal anføres i noterne sammen med de beløb, der er bestemt ved hjælp af denne eller disse metoder."

5) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 46a

1. Når aktiver og passiver værdiansættes i overensstemmelse med afdeling 7a i direktiv 78/660/EØF, finder stk. 2-6 i nærværende artikel anvendelse.

2. Investeringer, der opføres som aktiver under D, værdiansættes til dagsværdi.

3. Når investeringer opføres med deres anskaffelsespris, anføres deres dagsværdi i noterne til regnskabet.

4. Når investeringer opføres til dagsværdi, anføres deres anskaffelsespris i noterne til regnskabet.

5. Den samme værdiansættelsesmetode finder anvendelse på alle investeringer, der er indeholdt i enhver post, der angives med arabertal eller opføres som aktiver under C(I). Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra dette krav.

6. Den eller de metoder, der anvendes på hver investeringspost, anføres i noterne til regnskabet sammen med de således fastsatte beløb."

6) Bilaget udgår.

Artikel 5

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2005. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EFT C 227 E af 24.9.2002, s. 336.

(2) EUT C 85 af 8.4.2003, s. 140.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 14.1.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 6.5.2003.

(4) EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(5) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28).

(6) EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 2001/65/EF.

(7) EFT L 156 af 13.6.2001, s. 33.

(8) EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 2001/65/EF.

(9) EFT L 374 af 31.12.1991, s. 7.

(10) EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28).

(11) EFT L 126 af 12.5.1984, s. 20.

(12) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).

(13) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).

(14) EFT L 126 af 12.5.1984, s. 20.