32003L0020

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/20/EG av den 8 april 2003 om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton

Europeiska unionens officiella tidning nr L 115 , 09/05/2003 s. 0063 - 0067


Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/20/EG

av den 8 april 2003

om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 153 i fördraget skall gemenskapen för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå bidra till att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen.

(2) I sin resolution av den 13 mars 1984(4) prioriterade Europaparlamentet obligatorisk användning av bilbälten på alla typer av vägar, såväl i tätorter som på landsbygden. I sin resolution av den 18 februari 1986(5) underströk Europaparlamentet att det är nödvändigt att införa bältesplikt för alla passagerare, även barn, utom i fordon som används i kollektivtrafiken.

(3) Direktiv 91/671/EEG(6) innehåller bestämmelser om obligatorisk användning av fasthållningsanordningar för barn som färdas på ett bältesförsett säte i fordonet. I det direktivet specificeras inte vilken typ av fasthållningsanordning för barn som skulle vara lämplig, och det tillåts dessutom att barn färdas i fordonet utan att vara fastspända i en lämplig fasthållningsanordning, om en sådan anordning saknas.

(4) Det är nödvändigt med strängare regler för användningen av sådana anordningar och följaktligen med ett striktare iakttagande av principen om obligatorisk användning enligt artikel 2 andra stycket i ovannämnda direktiv.

(5) Genom rådets beslut 97/836/EG(7) anslöt sig gemenskapen till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter.

(6) Genom anslutningen till denna överenskommelse anslöt sig gemenskapen till en exakt förteckning med föreskrifter som fastställts i enlighet med överenskommelsen, bland annat till den som avser typgodkännande av fasthållningsanordningar för barn som färdas i motorfordon.

(7) Även om det antal barn som förolyckas vid bilolyckor är relativt litet i jämförelse med det antal barn som förolyckas som gångtrafikanter eller cyklister, bör de gemensamma bestämmelserna om skyddet av barn stärkas. Forskningsresultat visar särskilt att användning av fasthållningsanordningar för barn i hög grad kan minska risken för svåra skador vid olyckor och att risken för att skadas allvarligt är större för ett barn som inte är fastspänt än för ett som är fastspänt.

(8) Medlemsstaterna bör dock efter kommissionens samtycke kunna bevilja vissa undantag för transport på sitt territorium i mycket särskilda fall. För övrigt bör medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att undvika missbruk.

(9) Eftersom det blir allt vanligare att fordon i kategorierna M2 och M3 är utrustade med bilbälten i enlighet med kommissionens direktiv 96/36/EG(8), 96/37/EG(9) och 96/38/EG(10), kan det anses logiskt att kräva att sittplatspassagerare använder dem. Passagerare i fordon i dessa kategorier bör upplysas om kravet på att använda bilbälte när fordonet är i rörelse.

(10) Det finns för närvarande inte några på gemenskapsnivå erkända studier om användning av säkerhetsanordningar av barn under tre år i fordon i kategorierna M2 och M3. Mot bakgrund av vikten av att skydda barn mot alla slags olyckor bör kommissionen genomföra sådana studier för att avgöra vilket gemenskapssystem som är det lämpligaste för barn som färdas i dessa fordon. I avvaktan på att dessa studier slutförs bör dock medlemsstaterna få möjlighet att välja vilket system de vill tillämpa.

(11) Den tekniska utvecklingen inom området säkerhetsanordningar går ständigt framåt och det är därför lämpligt att fastställa ett system för teknisk anpassning.

(12) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(11).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/671/EEG ändras på följande sätt:

1. Titeln skall ersättas med följande: "Rådets direktiv av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon".

2. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. Detta direktiv skall gälla alla motorfordon i kategorierna M1, M2, M3 och N1, N2 och N3 enligt definitionerna i bilaga II till direktiv 70/156/EEG(12), vilka är avsedda att användas på väg, har minst fyra hjul och är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim.

2. I detta direktiv

- skall definitionerna av säkerhetsanordningar, inklusive bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fråga om fordon i kategorierna M1 och N1, med tillhörande komponenter, vara desamma som i bilaga I till direktiv 77/541/EEG(13),

- avses med bakåtvänd: vänd i riktning mot fordonets normala körriktning.

3. Fasthållningsanordningar för barn indelas i följande fem viktgrupper:

a) Grupp 0 för barn som väger mindre än 10 kg.

b) Grupp 0+ för barn som väger mindre än 13 kg.

c) Grupp I för barn som väger 9-18 kg.

d) Grupp II för barn som väger 15-25 kg.

e) Grupp III för barn som väger 22-36 kg.

4. Fasthållningsanordningar för barn delas upp i följande två klasser:

a) Integrerade anordningar, vilka består av en kombination av bälten eller flexibla delar med ett bälteslås, justeringsanordning, fästen och i vissa fall en extrastol och/eller ett krockskydd, och som kan fästas med ett eller flera av de bälten anordningen är försedd med.

b) Icke-integrerade anordningar, som kan bestå av delar av en fasthållningsanordning, som när den används tillsammans med ett bilbälte avsett för vuxna, vilket löper runt barnets kropp eller håller fast den anordning som barnet sitter i, utgör en komplett fasthållningsanordning för barn.".

3. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3:

a) i) För fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3 skall medlemsstaterna kräva att alla som färdas i fordonet använder de säkerhetsanordningar som fordonet är utrustat med, när dessa framförs på väg.

Barn under 150 cm skall, i sådana fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3 som är utrustade med säkerhetsanordningar, sitta fastspända med en fasthållningsanordning för barn, integrerad eller icke-integrerad enligt artikel 1.4 a och b och anpassad till barnets vikt i enlighet med artikel 1.3.

I sådana fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3 som inte är utrustade med säkerhetsanordningar

- får barn under tre år inte färdas,

- skall barn som är tre år eller äldre och under 150 cm, utan att det påverkar tillämpningen av punkt ii, färdas i ett annat säte än ett framsäte.

ii) Medlemsstaterna får på sitt territorium tillåta att barn som är under 150 cm och minst 135 cm sitter fastspända med ett bilbälte för vuxna. Dessa längdkriterier skall ses över i enlighet med förfarandet i artikel 7b.2.

iii) Medlemsstaterna får dock på sitt territorium tillåta att de barn som avses under i och ii inte sitter fastspända med en fasthållningsanordning för barn när de färdas i taxibilar. När dessa barn färdas i taxibilar utan fasthållningsanordningar, skall de emellertid sitta i ett annat säte än ett framsäte.

b) Barn får inte färdas i en bakåtvänd fasthållningsanordning i ett passagerarsäte som skyddas av en krockkudde framför passagerarsätet, om inte krockkudden har deaktiverats, inbegripet de fall där krockkudden deaktiveras automatiskt på ett fullgott sätt.

c) Om en fasthållningsanordning för barn används, skall den vara godkänd i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv 77/541/EEG eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv.

d) Till och med den 9 maj 2008 får medlemsstaterna tillåta användning av sådana fasthållningsanordningar för barn som är typgodkända enligt de nationella standarder som var i kraft i medlemsstaten vid den tidpunkt då anordningen togs i bruk eller enligt de nationella standarder som motsvarar Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv 77/541/EEG.

2. Fordon i kategorierna M2 och M3:

a) För fordon i kategorierna M2 och M3 skall medlemsstaterna kräva att alla som färdas sittande i fordonet och som är äldre än tre år använder sig av de säkerhetsanordningar som fordonet är utrustat med, när dessa framförs på väg.

Fasthållningsanordningar för barn skall vara typgodkända enligt punkt 1 c och d.

b) Passagerarna i fordon i kategorierna M2 och M3 skall upplysas om kravet på att använda bilbälte när de sitter och fordonet är i rörelse. Passagerarna skall informeras på ett eller flera av följande sätt:

- Av föraren.

- Av den som ansvarar för transporten eller den som fungerar som ledare för gruppen.

- Genom audiovisuella hjälpmedel (till exempel en videofilm).

- Genom skyltar och/eller det piktogram som medlemsstaterna beslutat om i enlighet med den gemenskapsmodell som återges i bilagan, med tydlig placering vid varje sittplats.".

4. Artikel 4 skall utgå.

5. Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

Medlemsstaterna får, för transport på sitt territorium, efter kommissionens samtycke bevilja andra undantag än de som anges i artikel 5 i syfte att

- beakta särskilda fysiska förhållanden eller särskilda omständigheter av begränsad varaktighet,

- möjliggöra ett effektivt utövande av viss yrkesverksamhet,

- säkerställa att polis, säkerhetstjänster eller räddningstjänster kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt,

- när installation av två fasthållningsanordningar för barn i baksätet på fordon i kategorierna M1 och N1 av utrymmesskäl omöjliggör installation av en tredje fasthållningsanordning, tillåta att ett tredje barn som är tre år eller äldre och under 150 cm sitter fastspänd med ett bilbälte för vuxna,

- tillåta att barn som är tre år eller äldre sitter fastspända med ett bilbälte för vuxna, utom på framsätena i fordon i kategorierna M1 och N1, när det är frågan om tillfälliga transporter under korta sträckor och fordonet inte är utrustat med någon fasthållningsanordning eller med tillräckligt många fasthållningsanordningar för barn,

- beakta de särskilda trafikförhållandena för sådana fordon i kategorierna M2 och M3 som används för lokala transporter i stadstrafik eller i tätortsområden eller i vilka ståplatser är tillåtna.".

6. Följande artiklar skall läggas till:

"Artikel 6a

Medlemsstaterna får, efter kommissionens samtycke, bevilja tillfälliga undantag utöver dem som anges i artiklarna 5 och 6, för att tillåta transporter, i enlighet med den berörda medlemsstatens bestämmelser och för lokala behov, särskilt skolskjutsar, i fordon i kategorierna M2 och M3 av ett större antal sittande barn än antalet sittplatser utrustade med bilbälten.

Undantagens giltighetstid skall fastställas av medlemsstaten och får inte överstiga fem år räknat från 9 maj 2003.

Artikel 6b

Medlemsstaterna får bevilja andra tillfälliga undantag för transport på sitt territorium än de undantag som anges i artiklarna 5 och 6, för att i enlighet med den berörda medlemsstatens bestämmelser tillåta att det i fordon som omfattas av kategorierna M1 och N1, på annan plats än i framsätet, transporteras fler personer än det finns sittplatser utrustade med bilbälten eller fasthållningsanordningar.

Undantagens giltighetstid skall fastställas av medlemsstaten och får inte överstiga sex år räknat från 9 maj 2003.".

7. Följande artiklar skall läggas till:

"Artikel 7a

1. För att beakta de tekniska framstegen får artiklarna 2 och 6 anpassas enligt det förfarande som avses i artikel 7b.2.

2. Kommissionen skall fortsätta att genomföra studier om vilka säkerhetsanordningar som är lämpligast för syftet att förbättra skyddet för alla passagerare mot alla slags olyckor. Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet rapportera om resultatet av dessa studier samt om tillämpningen av detta direktiv, särskilt om de undantag som medlemsstaterna har beviljat i enlighet med artikel 6, för bedömning av om det är lämpligt att förstärka säkerhetsåtgärderna och om det är nödvändigt med ytterligare harmonisering. På grundval av denna rapport skall kommissionen vid behov lägga fram lämpliga förslag.

Artikel 7b

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(14) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.".

8. Den bilaga som är bilaga till detta direktiv skall läggas till.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 9 maj 2006. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 8 april 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

Ordförande

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 330.

(2) EGT C 260, 17.9.2001, s. 30.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 31 maj 2001 (EGT C 47 E, 21.2.2002, s. 156), rådets gemensamma ståndpunkt av den 14 november 2002 (EGT C 299 E, 3.12.2002, s. 38) och Europaparlamentets beslut av den 11 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4) EGT C 104, 16.4.1984, s. 38.

(5) EGT C 68, 24.3.1986, s. 35.

(6) EGT L 373, 31.12.1991, s. 26.

(7) EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.

(8) Kommissionens direktiv 96/36/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (EGT L 178, 17.7.1996, s. 15).

(9) Kommissionens direktiv 96/37/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/408/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa) (EGT L 186, 25.7.1996, s. 28).

(10) Kommissionens direktiv 96/38/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/115/EEG om förankring av säkerhetsbälten i motorfordon (EGT L 187, 26.7.1996, s. 95).

(11) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(12) Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/116/EG (EGT L 18, 21.1.2002, s. 1).

(13) Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 95). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/3/EG (EGT L 53, 25.2.2000, s. 1).

(14) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA

"BILAGA

GEMENSKAPSMODELL FÖR DET PIKTOGRAM SOM TYDLIGT SKALL PLACERAS VID VARJE SITTPLATS MED BILBÄLTE I DE FORDON I KATEGORIERNA M2 OCH M3 SOM OMFATTAS AV DIREKTIV 91/671/EEG

(Färg: Vit figur mot blå bakgrund)

>PIC FILE= "L_2003115SV.006703.TIF">"