32003L0017Uradni list L 076 , 22/03/2003 str. 0010 - 0019


Direktiva 2003/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 3. marca 2003

o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3] in upoštevajoč skupno besedilo, ki ga je Spravni odbor odobril 20. januarja 2003,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 98/70/ES [4] določa okoljske specifikacije za tržna goriva.

(2) Člen 95 Pogodbe določa, da bodo predlogi Komisije, ki se nanašajo na vzpostavitev in delovanje notranjega trga in zadevajo, med drugim, zdravje in varstvo okolja, v svoji osnovi imeli visoko raven varstva in da si bosta tudi Evropski parlament in Svet prizadevala za doseganje tega cilja.

(3) Predviden je ponoven pregled Direktive 98/70/ES, da se izpolnijo zahteve standardov Skupnosti o kakovosti zraka in s tem povezani cilji, in da bi vključili dodatne specifikacije za dopolnitev obveznih specifikacij, ki so že predpisane v Prilogi III in Prilogi IV k direktivi.

(4) Zmanjšanje vsebnosti žvepla v bencinskih in dizelskih gorivih je prepoznano kot sredstvo, ki prispeva k doseganju navedenih ciljev.

(5) Škodljivi učinek žvepla v bencinskih in dizelskih gorivih na učinkovitost katalitskih tehnoloških postopkov za naknadno obdelavo izpušnih plinov je v celoti dokazan pri cestnih vozilih, vedno več pa je dokazov za to tudi pri necestni mobilni mehanizaciji.

(6) Cestna vozila so vedno bolj odvisna od katalitskih naprav za naknadno obdelavo za doseganje mejnih vrednosti emisij, določenih v Direktivi Sveta 70/220/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepi proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil [5] in Direktive Sveta 88/77/EGS z dne 3. decembra 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev, ki se uporabljajo v vozilih [6]. Temu ustrezno bo zmanjšanje vsebnosti žvepla v bencinskih in dizelskih gorivih verjetno imelo večji vpliv na izpušne pline kakor pa spremembe drugih parametrov goriva.

(7) Uvedba goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg bo izboljšala učinkovitost goriv, ki se dosega z novo nastajajočimi tehnološkimi postopki pri vozilih in jo je treba preučiti tudi za necestno mobilno mehanizacijo, kar naj bi imelo za posledico znatna zmanjšanja v emisiji običajnih onesnaževal zraka pri uporabi v obstoječih vozilih. Navedene koristi bodo nadomestile povečane emisije CO2 v povezavi s proizvodnjo motornega bencina in dizelskih goriv z nižjo vsebnostjo žvepla.

(8) Zato je primerno določiti ukrepe, ki zagotavljajo uvedbo in razpoložljivost goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg. V tej zvezi so se finančne spodbude pokazale kot učinkovite pri spodbujanju čimprejšnje uvedbe visoko kakovostnih goriv glede na nacionalne potrebe in prednostne naloge ter pri skrajšanju prehodnega obdobja, kadar se dajeta v promet dve različni kakovosti goriva. Uporabo finančnih ukrepov na ustrezni nacionalni ravni ali ravni Skupnosti je treba pospeševati in spodbujati.

(9) Široko razširjena razpoložljivost goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg bo zagotavljala podlago za izdelovalce vozil, da bodo dodatno še bolj napredovali pri izboljšanju učinkovitosti goriva pri novih vozilih. Potencialni prispevek goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg k doseganju cilja Skupnosti 120 g/km povprečnih emisij CO2 iz novega voznega parka se bo ocenil, ko se bodo v letu 2003 revidirale trenutni okoljski dogovori izdelovalcev vozil.

(10) Zagotoviti je treba, da bodo dovolj velike količine bencinskih in dizelskih goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg na voljo od 1. januarja 2005 na ustrezno uravnoteženi geografski osnovi, da bi omogočili prost promet novih vozil, ki potrebujejo ta goriva, pri čemer se bo zagotovilo, da bodo zmanjšanja emisij CO2 iz novih vozil prevladala nad dodatnimi emisijami, povezanimi s proizvodnjo teh goriv.

(11) Zagotoviti je treba dokončen prodor bencinskih in dizelskih goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg z veljavnostjo od 1. januarja 2009, da se industriji za proizvodnjo goriv omogoči dovolj časa za potrebne naložbe v prilagoditev proizvodnih načrtov. Dokončna uvedba bencinskih in dizelskih goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg z veljavnostjo od 1. januarja 2009 bo zmanjšala emisije običajnih onesnaževal iz obstoječega voznega parka, kar bo imelo za posledico izboljšanje kakovosti zraka, pri čemer pa se bo zagotovilo, da ne bo splošnega povečanja emisij toplogrednih plinov. V tem smislu bo za dizelska goriva ta datum treba potrditi najpozneje do 31. decembra 2005.

(12) Za varstvo zdravja ljudi in/ali okolja v določenih strnjenih naseljih ali v določenih ekološko ali okoljsko občutljivih področjih s posebnimi problemi onesnaževanja naj bi državam članicam omogočili, ob upoštevanju postopka iz te direktive, da zahtevajo dajanje goriv v promet, samo če so v skladu s strožjimi okoljskimi specifikacijami glede zadevnih onesnaževal kakor so specifikacije po tej direktivi. Ta postopek je odstopanje od postopka obveščanja, določenega v Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov [7].

(13) Emisije iz motorjev, vgrajenih v necestno mobilno mehanizacijo in kmetijske ter gozdarske traktorje morajo izpolnjevati mejne vrednosti, predpisane v Direktivi 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo [8] in Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2000 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev [9]. Doseganje navedenih mejnih vrednosti emisij bo vedno bolj odvisno od kakovosti plinskih olj, ki se uporabljajo v teh motorjih in zato je pomembno, da se vključi opredelitev za taka goriva v Direktivi 98/70/ES.

(14) Primerno je zagotoviti enoten sistem spremljanja kakovosti goriv ali nacionalne sisteme, ki zagotavljajo rezultate enake zanesljivosti in sisteme poročanja, da se oceni skladnost z mandatnimi okoljskimi specifikacijami kakovosti goriv.

(15) Določiti je treba postopek za posodabljanje merilnih metod, ki se uporabljajo za zagotavljanje skladnosti z mandatnimi specifikacijami kakovosti goriv.

(16) Sprejeti je treba ukrepe, potrebne za izvajanje Direktive 98/70/ES v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [10].

(17) Predvideti je treba ponoven pregled določb v Direktivi 98/70/ES, da bi se upoštevala nova zakonodaja Skupnosti o kakovosti zraka in s tem povezani okoljski cilji, kot so potreba, da se spodbuja uporaba nadomestnih goriv, vključno z biogorivi, razvoj novih tehnoloških postopkov za zmanjšanje onesnaževanja in vpliv kovinskih dodatkov in drugih ustreznih zadev v zvezi z izvajanjem, ter da se potrdi, ali kako drugače, datum celovite uvedbe dizelskih goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg, s čimer se zagotovi, da ne bo splošnega povečanja emisij toplogrednih plinov.

(18) Opraviti je treba celovit ponoven pregled nadomestnih goriv, vključno z biogorivi, ki bo vključeval razpravo o potrebi po posebni zakonodaji.

(19) Države članice morajo predpisati kazenske določbe, ki se bodo uporabljale za kršitve določb Direktive 98/70/ES in zagotoviti, da se bodo izvajale.

(20) Direktivo 98/70/ES je treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 98/70/EGS se spremeni kakor sledi:

1. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Opredelitve

V tej direktivi:

1. "motorni bencin"; pomeni katero koli hlapno mineralno olje, namenjeno za delovanje motorjev z notranjim izgorevanjem na prisilni vžig za pogon vozil, ki spada v oznake KN 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 in 27101159 [11];

2. "dizelska goriva"; pomenijo plinska olja, ki spadajo v oznako KN 27101941 [12] in se uporabljajo za samognana vozila, navedena v Direktivi 70/220/EGS in Direktivi 88/77/EGS;

3. "plinska olja, namenjena za pogon necestne mobilne mehanizacije in kmetijskih ter gozdarskih traktorjev"; pomenijo katera koli tekočino, ki se pridobiva iz zemeljskega olja in spadajo v oznake KN 27101941 in 27101945 [13], namenjena za uporabo v motorjih, navedenih v direktivah 97/68/ES [14] in 2000/25/ES [15];

4. "najbolj oddaljene regije"; pomenijo Francijo glede francoskih čezmorskih departmajev, Portugalsko glede Azorov in Madeire in Španijo glede Kanarskih otokov.

Za države članice s polarnimi ali zelo hladnimi zimskimi razmerami se najvišja točka destilacije 65 % pri 250 oC za dizelska goriva in plinska olja lahko nadomesti z najvišjo točko destilacije 10 vol. % pri 180 oC.";

2. členu 3(2) se dodajo naslednji pododstavki:

"(d) Brez vpliva na določbe pododstavka (c), države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravočasno, najpozneje pa do 1. januarja 2005 na njihovem ozemlju daje v promet neosvinčen motorni bencin z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg. Države članice zagotovijo, da je neosvinčeni motorni bencin na voljo na ustrezno uravnoteženi geografski osnovi in v vseh drugih pogledih izpolnjuje specifikacije iz Priloge III.

Za najbolj oddaljene regije pa države članice lahko pripravijo posebne določbe za uvedbo motornega bencina z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg. Države članice, ki uporabijo to določbo, o tem ustrezno obvestijo Komisijo. Komisija pripravi navodilo za priporočilo, kaj za namen tega pododstavka predstavlja razpoložljivost na ustrezno uravnoteženi geografski osnovi.

(e) Najpozneje do 1. januarja 2009 države članice zagotovijo, da se neosvinčeni motorni bencin lahko daje v pro met na njihovem ozemlju, samo če izpolnjuje okoljsko specifikacijo, navedeno v Prilogi III, razen za vsebnost žvepla, ki je največ 10 mg/kg.";

3. v členu 4:

(a) se odstavku 1 dodajo naslednji pododstavki:

"(d) Brez vpliva na določbe pododstavka (c) države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravočasno, najpozneje pa do 1. januarja 2005, na njihovem ozemlju daje v promet dizelsko gorivo z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg. Država članice zagotovijo, da je tako dizelsko gorivo na voljo na ustrezno uravnoteženi geografski osnovi in v vseh drugih pogledih izpolnjuje specifikacije iz Priloge IV.

Za najbolj oddaljene regije pa države članice lahko pripravijo posebne določbe za uvedbo dizelskega goriva z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg. Države članice, ki uporabijo to določbo, o tem ustrezno obvestijo Komisijo.

(e) Najpozneje do 1. januarja 2009 države članice zagotovijo, ob upoštevanju določb člena 9(1)(a), da se dizelsko gorivo lahko daje v promet na njihovem ozemlju samo, če izpolnjuje okoljsko specifikacijo, navedeno v Prilogi IV, razen za vsebnost žvepla, ki je največ 10 mg/kg.";

(b) doda se naslednji odstavek:

"5. Države članice zagotovijo, da plinska olja, namenjena za pogon necestne mobilne mehanizacije in kmetijskih ter gozdnih traktorjev, ki se dajejo v promet na njihovih ozemljih, vsebujejo manj kot 2000 mg/kg žvepla. Najpozneje do 1. januarja 2008 je dovoljena mejna vsebnost žvepla v plinskih oljih, namenjenih za pogon necestne mobilne mehanizacije in kmetijskih ter gozdnih traktorje 1000 mg/kg. Države članice pa lahko zahtevajo nižjo ali enako mejno vsebnost žvepla za dizelska goriva, določeno v tej direktivi.";

4. v členu 6:

(a) se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Z odstopanjem od členov 3, 4 in 5 ter v skladu s členom 95(10) Pogodbe katera koli država članica lahko sprejme ukrepe, s katerimi zahteva, da se na posebnih področjih na njenem ozemlju goriva lahko dajejo v promet samo, če izpolnjujejo strožje okoljske specifikacije od predpisanih v tej direktivi, za vsa vozila ali za del voznega parka, z namenom varstva zdravja ljudi v določenih strnjenih naseljih ali v okolju, v določenem ekološko ali okoljsko občutljivem področju v državi članici, če onesnaževanje atmosferske ali podzemne vode predstavlja, ali se smiselno lahko pričakuje, da bo predstavljalo, resen in ponavljajoč problem za zdravje ljudi ali okolje.";

(b) se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

"3. Vpletene države članice Komisiji predložijo ustrezne okoljske podatke za zadevno strnjeno naselje ali področje kakor tudi napovedan vpliv predlaganih ukrepov na okolje.";

(c) se odstavka 7 in 8 črtata:

5. Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

Spremljanje skladnosti in poročanje

1. Države članice spremljajo skladnost motornih bencinov in dizelskih goriv z zahtevami členov 3 in 4 na osnovi analiznih metod, navedenih v evropskih standardih EN 228:1999 ali EN 590:1999.

2. Države članice vzpostavijo sistem nadzora kakovosti goriv v skladu z zahtevami ustreznega evropskega standarda. Dovoljena je uporaba drugega možnega sistema nadzora kakovosti goriv pod pogojem, da sistem zagotavlja rezultate enake zanesljivosti.

3. Vsako leto do 30. junija države članice predložijo poročilo s podatki o kakovosti nacionalnih goriv za predhodno koledarsko leto. Prvo poročilo predložijo do 30. junija 2002. Od 1. januarja 2004 bo oblika za to poročilo skladna z obliko, opisano v ustreznem evropskem standardu. Države članice poročajo o skupnih količinah motornega bencina in dizelskih goriv, prodanih na njihovih ozemljih in prodanih količinah neosvinčenega bencina in dizelskih goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg. Države članice letno poročajo tudi o razpoložljivosti in o ustrezno uravnoteženi geografski osnovi motornega bencina in dizelskih goriv z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg, ki se prodajajo na njihovih ozemljih.

4. Komisija zagotovi, da so informacije, predložene v skladu z odstavkom 3, takoj na voljo prek ustreznih sredstev obveščanja. Komisija letno, prvič pa 31. decembra 2003, objavi poročilo o dejanski kakovosti goriv v različnih državah članicah in geografskem pokritju z gorivi z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg, s ciljem, da zagotovi pregled podatkov o kakovosti goriv v različnih državah članicah.";

6. člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Postopek ponovnega pregleda

1. Najpozneje do 31. decembra 2005, Komisija ponovno pregleda specifikacije goriv v prilogah III in IV, razen vsebnosti žvepla, ter predlaga spremembe, če je primerno, ob spremljanju trenutnih in prihodnjih zahtev glede emisije vozil v Skupnosti in glede zakonodaje o kakovosti zraka ter s tem povezanimi cilji. Komisija zlasti upošteva:

(a) potrebo po kakršnikoli spremembi končnega roka za celovito uvedbo dizelskega goriva z mejno vsebnostjo žvepla 10 mg/kg, da zagotovi, da se emisije toplogrednih plinov na splošno ne bodo povečevale. Ta analiza upošteva razvojne dosežke v predelovalnih tehnoloških postopkih v rafinerijah, pričakovane izboljšave vozil glede varčevanja z gorivi in hitrost uvajanja novih gorivno učinkovitih tehnoloških postopkov v vozni park;

(b) posledice nove zakonodaje Skupnosti, ki določa standarde za kakovost zraka za snovi, kot so policiklični aromatski ogljikovodiki;

(c) rezultat ponovnega pregleda, opisanega v členu 10 Direktive Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku [*] UL L 163, 29.6.1999, str. 41. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2001/744/ES (UL L 278, 23.10.2001, str. 35).;

(d) rezultat pregleda različnih vlaganj s strani japonskih [**] UL L 100, 20.4.2000, str. 57., korejskih [***] UL L 100, 20.4.2000. str. 55. in evropskih [****] UL L 40, 13.2.1999, str. 49. izdelovalcev vozil za zmanjšanje porabe goriva in emisij ogljikovega dioksida novih osebnih avtomobilov z vidika sprememb kakovosti goriva, uvedenih s to direktivo in napredek proti cilju Skupnosti 120 g/km emisij CO2 za povprečno vozilo;

(e) rezultat ponovnega pregleda, ki ga zahteva člen 7 Direktive 1999/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih snovi in delcev, ki onesnažujejo, iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih snovi, ki onesnažujejo, iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih, ter o spremembah Direktive Sveta 88/77/EGS [*****] UL L 44, 16.2.2000, str. 1., ter potrditev mandatnega standarda o emisiji NOx za težke motorje.

(f) učinkovito delovanje novih tehnoloških postopkov za zmanjšanje onesnaževanja in vpliv kovinskih dodatkov in drugih ustreznih zadev na njihovo izvedbo in razvojnih dosežkov, ki vplivajo na mednarodne trge goriva;

(g) potreba po spodbujanju uvedbe nadomestnih goriv, vključno z biogorivi, kot potreba po uvedbi sprememb drugih parametrov v specifikacijah goriv, za običajna in nadomestna goriva, na primer spremembe mejne hlapnosti za motorni bencin, vključene v to direktivo, ki se zahteva za uporabo motornega bencina v mešanicah bioetanola z motornim bencinom in vse posledično potrebne spremembe EN 228:1999.

2. Pri obravnavanju predloga za naslednjo stopnjo emisijskih standardov za motorje na kompresijski vžig za necestne uporabe Komisija v vzporednici pripravi zahtevane kakovosti goriva. Pri tem Komisija upošteva pomembnost emisij iz tega sektorja, celovite koristi za zdravje in okolje, posledice v državah članicah kar zadeva razširjenost in stroške ter koristi strožjih ravni žvepla kakor se zahtevajo sedaj za goriva, ki poganjajo motorje na kompresijski vžig v necestnih uporabah, in nato prilagodi ustrezne zahteve glede kakovosti goriva za necestne uporabe cestnemu sektorju do določenega datuma, trenutno se pričakuje, da bo to 1. januar 2009, potrditi ali spremeniti ga mora Komisija v svojem poročilu 2005.

3. Dodatno k določbam odstavka 1 Komisija, med drugim, lahko prenese na zgodnejši termin:

- predloge, ki upoštevajo določeno stanje omejenih voznih parkov in potrebo, da predlaga ravni specifikacij za posebna goriva, ki jih ti vozni parki uporabljajo,

- predloge, ki določajo ravni specifikacij, ki se uporabljajo za tekoči naftni plin, naravni plin in bio goriva.";

7. vstavi se naslednji člen:

"Člen 9a

Kazni

Države članice določijo kazni za kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive. Kazni, ki bodo določene, morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.";

8. prvi pododstavek člena 10 se nadomesti z naslednjim:

"1. Merilne metode, ki jih je treba uporabljati v zvezi s parametri, navedenimi v prilogah I in III so analizne metode, določene v evropskem standardu EN 228:1999. Merilne metode, ki jih je treba uporabljati v zvezi s parametri, navedenimi v prilogah II in IV so analizne metode, določene v evropskem standardu EN 590:1999. Države članice lahko sprejmejo analizne metode, ki so navedene kot zamenjava za standarde EN 228:1999 ali EN 590:1999, kakor je primerno, če je mogoče dokazati, da dajejo vsaj enako točnost in vsaj enako raven natančnosti kot analizne metode, ki jih zamenjujejo. Če je potrebna prilagoditev dovoljenih analiznih metod tehničnemu napredku, Komisija lahko sprejme spremembe v skladu s postopkom iz člena 11(2).";

9. člen 11 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 11

Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga odbor, ki je ustanovljen v skladu s členom 12 Direktive 96/62/ES [*] UL L 296, 21.11.1996, str. 55..

2. Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [**] UL L 184, 17.7.1999, str. 23., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša 3 mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.";

10. Prilogi I in IV se nadomestita z besedilom v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 30. junija 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice uporabljajo te ukrepe od 1. januarja 2004.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

A.-A. Tsochatzopoulos

[1] UL C 213 E, 31.7.2001, str. 255.

[2] UL C 36, 8.2.2002, str. 115.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 2001 (UL C 153 E, 27.6.2002, str. 253). Skupno stališče Sveta z dne 15. aprila 2002 (UL C 145 E, 18.6.2002, str. 71) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. septembra 2002 (še ni objavljen v Uradnem listu). Sklep Evropskega Parlamenta z dne 30. januarja 2003 in Sklep Sveta z dne 6. februarja 2003.

[4] UL L 350, 28.12.1998, str. 58; Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2000/71/ES (UL L 287, 14.11.2000, str. 46.).

[5] UL L 76, 6.4.1970, str. 1; Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/100/ES Evropskega pralamenta in Sveta (UL L 16, 18.1.2002, str. 32).

[6] UL L 36, 9.2.1988, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/27/ES (UL L 107, 18.4.2001, str. 10).

[7] UL L 204, 21.7.1998, str. 37; Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES (UL L 217, 5 8.1998, str. 18).

[8] UL L 59, 27.2.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2001/63/ES (UL L 227, 23.8.2001, str. 41).

[9] UL L 173, 12.7.2000, str. 1.

[10] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[11] Številčenje navedenih oznak KN, kakor je opredeljeno v SCT, spremenjeni z Uredbo Komisije (ES) št. 2031/2001 (UL L 279, 23.10.2001, str. 1).

[12] Številčenje navedenih oznak KN, kakor je opredeljeno v SCT, spremenjeni z Uredbo Komisije (ES) št. 2031/2001 (UL L 279, 23.10.2001, str. 1).

[13] Številčenje navedenih oznak KN, kakor je opredeljeno v SCT, spremenjeni z Uredbo Komisije (ES) št. 2031/2001 (UL L 279, 23.10.2001, str. 1).

[14] UL L 59, 27.2.1998, str. 1; Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2001/63/ES (UL L 227, 23.8.2001, str. 41).

[15] UL L 173, 12.7.2000, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

OKOLJSKE SPECIFIKACIJE ZA TRŽNA GORIVA ZA POGON VOZIL Z MOTORJI NA PRISLINI VŽIG

Vrsta: Motorni bencin

Parameter | Enota | Mejne vrednosti |

Minimum | Maksimum |

Oktansko število | 95 | — |

Motorsko oktansko število | | 85 | — |

Parni tlak, poletno obdobje | kPa | — | 60,0 |

Destilacija: | | | |

–odstotek izparevanja pri 100 oC | % v/v | 46,0 | — |

–odstotek izparevanja pri 150 oC | % v/v | 75,0 | — |

Analiza ogljikovodikov: | | | |

–olefini | % v/v | — | 18,0 |

–aromatski ogljikovodiki | % v/v | — | 42,0 |

–benzen | % v/v | — | 1,0 |

Vsebnost kisika | % m/m | — | 2,7 |

Spojine z vezanim kisikom | | | |

–Metanol (dodati je treba stabilizatorje) | % v/v | — | 3 |

–Etanol (morda bodo potrebni stabilizatorji) | % v/v | — | 5 |

–Izo-propil alkohol | % v/v | — | 10 |

–Terc-butil alkohol | % v/v | — | 7 |

–Izo-butil alkohol | % v/v | — | 10 |

–Etri, ki vsebujejo štiri ogljikove atome ali več na molekulo | % v/v | — | 15 |

–Druge spojine z vezanim kisikom | % v/v | — | 10 |

Vsebnost žvepla | mg/kg | — | 150 |

Vsebnost svinca | g/l | — | 0,005 |

Parameter | Enota | Mejne vrednosti |

Minimum | Maksimum |

Cetansko število | 51,0 | — |

Gostota pri 15 oC | kg/m3 | — | 845 |

Destilacija: | | | |

–95 vol. % predelan pri | oC | — | 360 |

Policiklični aromatski ogljikovodiki | % m/m | — | 11 |

Vsebnost žvepla | mg/kg | — | 350 |

Parameter | Enota | Mejne vrednosti |

Minimum | Maksimum |

Oktansko število | 95 | — |

Motorsko oktansko število | | 85 | — |

Parni tlak, poletno obdobje | kPa | — | 60,0 |

Destilacija: | | | |

—odstotek izparevanja pri 100 oC | % v/v | 46,0 | — |

—odstotek izparevanja pri 150 oC | % v/v | 75,0 | — |

Analiza ogljikovodikov: | | | |

—olefini | % v/v | — | 18,0 |

—aromatski ogljikovodiki | % v/v | — | 35,0 |

—benzen | % v/v | — | 1,0 |

Vsebnost kisika | % m/m | — | 2,7 |

Spojine z vezanim kisikom | | | |

—Metanol (dodati je treba stabilizatorje) | % v/v | — | 3 |

—Etanol (morda bodo potrebni stabilizatorji) | % v/v | — | 5 |

—Izo-propil alkohol | % v/v | — | 10 |

—Terc-butil alkohol | % v/v | — | 7 |

—Izo-butil alkohol | % v/v | — | 10 |

—Etri, ki vsebujejo štiri ogljikove atome ali več na molekulo | % v/v | — | 15 |

—Druge spojine z vezanim kisikom | % v/v | — | 10 |

Vsebnost žvepla | mg/kg | — | 50 |

mg/kg | — | 10 |

Vsebnost svinca | g/l | — | 0,005 |

Parameter | Enota | Mejne vrednosti |

Minimum | Maksimum |

Cetansko število | 51,0 | — |

Gostota pri 15 oC | kg/m3 | — | 845 |

Destilacija: | | | |

—95 vol. % predelan pri | oC | — | 360 |

Policiklični aromatski ogljikovodiki | % m/m | — | 11 |

Vsebnost žvepla | mg/kg | — | 50 |

mg/kg | — | 10 |

--------------------------------------------------