32003L0006Úradný vestník L 096 , 12/04/2003 S. 0016 - 0025


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES

z 28. januára 2003

o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [3]

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 [4],

keďže:

(1) Skutočný jednotný trh pre finančné služby je kľúčom pre zvyšovanie hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných príležitostí v spoločenstve.

(2) Integrovaný a účinný finančný trh vyžaduje integritu trhu. Hladké fungovanie trhov s cennými papiermi a dôvera verejnosti v trhy sú nevyhnutnou podmienkou hospodárskeho rastu a blahobytu. Zneužívanie trhu poškodzuje integritu finančných trhov a dôveru verejnosti v cenné papiere a deriváty.

(3) Oznámenie Komisie z 11. mája 1999 pod názvom "Zavádzanie rámca pre finančné trhy: akčný plán" určuje súbor krokov, ktoré sú potrebné na to, aby sa dokončil jednotný trh pre finančné služby. Európska Rada v Lisabone v apríli 2000 vyzvala na splnenie tohto akčného plánu do roku 2005. Akčný plán zdôrazňuje potrebu vypracovať smernicu proti manipulácii s trhom.

(4) Na svojom zasadnutí 17. júla 2000 Rada zriadila Výbor múdrych pre reguláciu európskych trhov s cennými papiermi. Vo svojej záverečnej správe Výbor múdrych navrhol zavedenie nových legislatívnych postupov na základe štvorúrovňového prístupu, menovite rámcové zásady, vykonávacie opatrenia, spoluprácu a presadzovanie. Úroveň 1, smernica, by sa mala obmedziť na celkové všeobecné "rámcové" zásady, pričom úroveň 2 by mala obsahovať technické vykonávacie opatrenia, ktoré má prijať Komisia s pomocou výboru.

(5) Rezolúcia, ktorú prijala štokholmská Európska Rada v marci 2001, schválila záverečnú správu Výboru múdrych a navrhovaný štvorúrovňový prístup, aby sa regulačný proces pre právne akty spoločenstva v oblasti cenných papierov viac zefektívnil a stal transparentnejším.

(6) Rezolúcia Európskeho parlamentu z 5. februára 2002 o vykonávaní právnych predpisov o finančných službách schválila aj správu Výboru múdrych na základe slávnostného prehlásenia, ktoré v ten deň urobila Komisia pred Parlamentom, a listu z 2. októbra 2001, ktorý adresoval komisár pre vnútorný trh predsedovi parlamentného Výboru pre hospodárske a menové záležitosti vzhľadom na záruku pre úlohu Európskeho parlamentu v tomto procese.

(7) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [5].

(8) Podľa štokholmskej Európskej rady by sa mali vykonávacie opatrenia úrovne 2 využívať častejšie, aby sa zabezpečilo, že technické ustanovenia sa môžu aktualizovať spolu s trhovými trendmi a vývojom dohľadu a pre všetky fázy práce úrovne 2 by sa mali stanoviť termíny.

(9) Európsky parlament by mal mať tri mesiace od prvého zaslania návrhu vykonávacích opatrení, aby ich mohol preskúmať a poskytnúť svoje stanovisko. No v naliehavých a náležite odôvodnených prípadoch sa toto obdobie môže skrátiť. Ak v rámci tohto obdobia Európsky parlament schváli rezolúciu, Komisia by mala opätovne preskúmať návrhy opatrení.

(10) Nové finančné a technické trendy zvyšujú motiváciu, prostriedky a príležitosti na zneužívanie trhu: pomocou nových produktov, nových technológií, zvýšených cezhraničných aktivít a internetu.

(11) Existujúci právny rámec spoločenstva na ochranu integrity trhu nie je úplný. Právne požiadavky sa odlišujú v jednotlivých členských štátoch, čo zneisťuje účastníkov hospodárskeho diania pokiaľ ide o pojmy, definície a presadzovanie. V niektorých členských štátoch neexistujú žiadne právne predpisy riešiace otázky manipulácie s cenami a šírenia zavádzajúcich informácií.

(12) Zneužívanie trhu spočíva v obchodovaní s využitím dôverných informácií a v manipulácii s trhom. Cieľ právnych predpisov zameraných proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií je ten istý ako pri právnych predpisoch proti manipulácii s trhom: zabezpečiť integritu finančných trhov spoločenstva a zvýšiť dôveru investorov v tieto trhy. Preto je vhodné prijať univerzálne pravidlá na boj proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom. Jedna smernica zabezpečí v celom spoločenstve rovnaký rámec pre vymedzenie povinností, presadzovanie a spoluprácu.

(13) Vzhľadom na zmeny na finančných trhoch a v právnych aktoch spoločenstva od prijatia smernice Rady 89/592/EHS [6] z 13. novembra 1989 o koordinácii predpisov o obchodovaní s dôvernými informáciami by sa teraz mala táto smernica nahradiť, aby sa zabezpečil súlad s právnymi predpismi zameranými proti manipulácii s trhom. Nová smernica je potrebná aj preto, aby sa zamedzilo medzerám v právnych predpisoch spoločenstva, ktoré by sa mohli použiť na protiprávne konanie a ktoré by mohli podkopať dôveru verejnosti, a teda nepriaznivo ovplyvniť plynulé fungovanie trhov.

(14) Táto smernica reaguje na obavy vyjadrené členskými štátmi po teroristických útokoch 11. septembra 2001 pokiaľ ide o boj proti financovaniu teroristických aktivít.

(15) Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom bránia úplnej a riadnej transparentnosti trhu, čo je nevyhnutnou podmienkou obchodovania všetkých účastníkov hospodárskeho diania na integrovaných finančných trhoch.

(16) Dôvernou informáciou je akákoľvek presná, nezverejnená informácia priamo či nepriamo súvisiaca s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi. Za informáciu, ktorá by mohla mať významný vplyv na vývoj a tvorbu cien regulovaného trhu ako takého, by sa mohla považovať informácia, ktorá nepriamo súvisí s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo s jedným alebo viacerými súvisiacimi derivátmi finančných nástrojov.

(17) Vzhľadom na obchodovanie s využitím dôverných informácií, mala by sa venovať pozornosť prípadom, keď dôverné informácie nepochádzajú od odborníka alebo od človeka v určitom postavení, ale z trestných činností, ktorých príprava alebo vykonanie by mohlo mať významný vplyv na ceny jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo na tvorbu cien na regulovanom trhu ako takom.

(18) Využívanie dôverných informácií môže spočívať v získaní alebo nakladaní s finančnými nástrojmi osobou, ktorá vie, alebo by mala vedieť, že informácie, ktoré má, sú dôverné informácie. V tomto ohľade by príslušné orgány mali zvážiť, čo by bežná a rozumná osoba za daných okolností mohla vedieť alebo mala vedieť. Okrem toho samotná skutočnosť, že tvorcovia trhu, inštitúcie s povolením konať ako protistrany alebo osoby s povolením vykonávať príkazy v mene tretích strán disponujúce s dôvernými informáciami sa sami obmedzujú, v prvých dvoch prípadoch na vykonávanie svojho zákonného podnikania, ktorým je nákup alebo predaj finančných nástrojov, alebo v naposledy uvedenom prípade, na poctivé vykonávanie príkazu, by sa nemala považovať za používanie dôverných informácií.

(19) Členské štáty by mali riešiť prax známu ako "front running" vrátane "front running" v komoditných derivátoch, kde táto prax predstavuje zneužívanie trhu podľa definícií v tejto smernici.

(20) Osoba, ktorá vstupuje do transakcií alebo vydáva pokyny na obchodovanie, ktoré sú základom pre manipuláciu s trhom, môže byť schopná potvrdiť, že jej dôvody pre vstup do takýchto transakcií alebo vydávanie pokynov na obchodovanie sú zákonné a že transakcie a pokyny na obchodovanie sú v zhode s prijatou praxou na príslušnom regulovanom trhu. Stále by však malo byť možné uložiť sankciu, ak príslušný orgán potvrdil, že existoval iný, nezákonný dôvod týchto transakcií alebo pokynov na obchodovanie.

(21) Príslušný orgán môže vydať pokyny k záležitostiam v tejto smernici, napríklad definíciu dôvernej informácie v súvislosti s derivátmi na komodity alebo zavedenie definície z prijatej praxe na trhu v súvislosti s definíciou manipulácie s trhom. Tieto pokyny by mali byť v súlade s ustanoveniami smernice a vykonávacími opatreniami prijatými v súlade s postupom komitológie.

(22) Členské štáty by mali dokázať zvoliť si najvhodnejší spôsob na reguláciu osôb, ktoré robia alebo šíria výskum týkajúci sa finančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov alebo osôb, ktoré vytvárajú alebo šíria ostatné informácie odporúčajúce alebo navrhujúce investičnú stratégiu vrátane vhodných mechanizmov samoregulácie, ktoré by sa mali oznámiť Komisii.

(23) Uverejňovanie dôverných informácií emitentmi na ich internetových stránkach by malo byť v súlade s pravidlami prenosu osobných údajov do tretích krajín stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [7].

(24) Rýchle a čestné zverejnenie informácií verejnosti zvyšuje integritu trhu, pričom selektívne zverejnenie emitentmi môže viesť k strate dôvery investorov v integritu finančných trhov. Profesionálni účastníci hospodárskeho diania by mali prispievať k integrite trhu rôznymi prostriedkami. Takéto opatrenia by mohli obsahovať napríklad vytvorenie "sivých zoznamov", uplatnenie postupu "obchodovanie ako vo výklade" na citlivé kategórie pracovníkov, používanie vnútorných pravidiel správania a vytvorenie "čínskych múrov". Takéto preventívne opatrenia môžu prispieť k boju proti zneužívaniu trhu len vtedy, ak sa presadzujú s odhodlaním a sú riadne kontrolované. Primeraná kontrola presadzovania by napríklad mala viesť k menovaniu úradníkov zodpovedných za dodržiavanie predpisov v rámci dotknutých inštitúcií a k pravidelným kontrolám vykonávaným nezávislými audítormi.

(25) Moderné metódy komunikácie umožňujú odborníkom na finančných trhoch a súkromným investorom mať rovnocennejší prístup k finančným informáciám, no zvyšujú aj riziko šírenia falošných alebo zavádzajúcich informácií.

(26) Väčšia transparentnosť obchodov uskutočňovaných osobami plniacimi si riadiace funkcie u emitentov a, ak je to vhodné, osobami s nimi úzko spojenými je preventívnym opatrením proti zneužívaniu trhu. Aj uverejnenie týchto transakcií prinajmenšom individuálne môže byť vysoko cenným zdrojom informácií pre investorov.

(27) Organizátori trhu by mali prispievať k prevencii pred zneužívaním trhu a mali by prijať štrukturálne ustanovenia zamerané na prevenciu a odhaľovanie praktickej manipulácie trhu. Tieto ustanovenia môžu zahŕňať požiadavky týkajúce sa transparentnosti uzavretých transakcií, celkového zverejnenia dohôd na stabilizáciu cien, spravodlivého systému párovania pokynov, zavedenia účinnej schémy odhaľovania netypických objednávok, dostatočne robustných schém stanovujúcich referenčné ceny finančných nástrojov a jasnosti pravidiel o pozastavení transakcií.

(28) Táto smernica by sa mala vykladať a vykonávať členskými štátmi spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami na účinnú reguláciu, aby sa chránili záujmy držiteľov prevoditeľných cenných papierov s hlasovacími právami v spoločnosti (alebo ktoré môžu mať takéto práva ako dôsledok výkonu práv alebo premeny), ak je spoločnosť vystavená verejnej ponuke na prevzatie alebo inej navrhnutej zmene kontroly. Táto smernica najmä žiadnym spôsobom nebráni členskému štátu zaviesť alebo mať také opatrenia, ktoré sú podľa jeho názoru vhodné na tieto účely.

(29) Mať prístup k dôverným informáciám súvisiacim s inou spoločnosťou a využívať ich v súvislosti s verejnou ponukou na prevzatie na účely získania kontroly nad touto spoločnosťou alebo navrhnutia zlúčenia alebo splynutia s touto spoločnosťou by sa samé osebe nemalo považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

(30) Získavanie alebo nakladanie s finančnými nástrojmi nevyhnutne zahŕňa predchádzajúce rozhodnutie získať alebo nakladať, ktoré prijme osoba vykonávajúca jednu či druhú túto operáciu, vykonávanie takéhoto získavania alebo nakladania by sa samé osebe nemalo považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií.

(31) Výskum a odhady pripravené z verejne dostupných údajov by sa nemali považovať za dôverné informácie, a preto obchod vykonávaný na základe takéhoto výskumu alebo odhadu by sa sám osebe nemal považovať za obchodovanie s využitím dôverných informácií v zmysle tejto smernice.

(32) Členské štáty a Európsky systém centrálnych bánk, národné banky alebo ostatné úradne menované inštitúcie alebo ktokoľvek konajúci v ich mene by sa nemali obmedzovať pri vykonávaní menovej alebo devízovej politiky alebo politiky riadenia verejného dlhu.

(33) Stabilizácia finančných nástrojov alebo obchodovanie s vlastnými akciami v rámci programov spätného odkupovania môže byť za určitých okolností zákonné z ekonomických dôvodov, a preto by sa tieto programy nemali samé osebe považovať za zneužívanie trhu. Mali by sa pripraviť spoločné štandardy na poskytnutie praktického usmernenia.

(34) Rozširujúci sa rozsah finančných trhov, rýchla zmena a škála nových produktov a trendov vyžadujú všeobecné uplatnenie tejto smernice na príslušné finančné nástroje a techniky, aby sa zaručila integrita finančných trhov spoločenstva.

(35) Stanovenie úrovne podmienok na finančných trhoch spoločenstva vyžaduje všeobecné zemepisné uplatnenie ustanovení tejto smernice. Pokiaľ ide o derivátové nástroje neprijaté na obchodovanie, ale spadajúce do pôsobnosti tejto smernice, každý členský štát by mal byť oprávnený prijať sankčné opatrenia voči aktivitám na svojom území alebo v zahraničí týkajúce sa základných finančných nástrojov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo funguje na jeho území alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto regulovanom trhu. Každý členský štát by mal byť tiež oprávnený prijať sankčné opatrenia voči aktivitám na svojom území, ktoré sa týkajú základných finančných nástrojov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto regulovanom trhu.

(36) Rôzne príslušné orgány v členských štátoch s rôznymi právomocami môžu vytvoriť zmätok medzi účastníkmi hospodárskeho diania. V každom členskom štáte by sa mal určiť jediný oprávnený orgán, ktorý by prevzal aspoň konečnú zodpovednosť za dohľad nad dodržiavaním ustanovení prijatých podľa tejto smernice, ako aj nad medzinárodnou spoluprácou. Takýto orgán by mal mať povahu správneho orgánu zaručujúcu jeho nezávislosť od účastníkov hospodárskeho diania a zamedzenie konfliktom záujmov. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi by členské štáty mali zabezpečiť primerané financovanie tohto príslušného orgánu. Tento orgán by mal mať primerané mechanizmy pre porady týkajúce sa možných zmien vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako napríklad konzultačný výbor zložený zo zástupcov emitentov, poskytovateľov finančných služieb a spotrebiteľov, aby bol úplne informovaný o ich názoroch a záujmoch.

(37) Spoločný minimálny súbor účinných nástrojov a právomocí pre tento príslušný orgán každého členského štátu zaručí efektivitu dohľadu. Aj subjekty trhu a všetci účastníci hospodárskeho diania by mali na svojej úrovni prispieť k integrite trhu. V tomto zmysle určenie jedného príslušného orgánu pre zneužívanie trhu nevylučuje väzby na účely spolupráce alebo delegovanie právomocí príslušného orgánu medzi tento orgán a účastníkov trhu s cieľom zaručiť účinný dohľad nad dodržiavaním ustanovení prijatých podľa tejto smernice.

(38) Aby sa zabezpečilo, že rámec spoločenstva proti zneužívaniu trhu je dostatočný, každé porušenie týchto zákazov alebo požiadaviek stanovených podľa tejto smernice sa bude musieť rýchlo odhaliť a sankcionovať. Preto by sankcie mali byť dostatočne odstrašujúce a primerané miere spoločenskej závažnosti porušenia a dosiahnutým ziskom a mali by sa uplatňovať konzistentne.

(39) Pri určovaní administratívnych opatrení a sankcií by členské štáty mali mať na zreteli potrebu zabezpečiť medzi členskými štátmi určitý stupeň jednotnosti úpravy.

(40) Zvýšené cezhraničné aktivity si vyžadujú lepšiu spoluprácu a komplexný súbor ustanovení na výmenu informácií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Organizácia dohľadu a vyšetrovacích právomocí v každom členskom štáte by nemala brániť spolupráci medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

(41) Cieľ navrhovaného kroku, menovite zabrániť zneužívaniu trhu vo forme obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom, nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť, a preto sa vďaka rozsahu a účinkom opatrení môže lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v tomto článku, táto smernica nejde nad rámec toho, čo je potrebné, aby sa dosiahol tento cieľ.

(42) Môže byť potrebné, aby technické zásady a vykonávacie opatrenia pre pravidlá uvedené v tejto smernici z času na čas vzali do úvahy nové trendy na finančných trhoch. Komisia by sa mala podľa toho splnomocniť na prijatie vykonávacích opatrení za predpokladu, že tieto nemenia základné prvky tejto smernice a že Komisia koná podľa zásad stanovených v tejto smernici po porade s Európskym výborom pre cenné papiere zriadeným rozhodnutím Komisie 2001/528/ES [8].

(43) Pri uplatňovaní vykonávacích právomocí v súlade s touto smernicou by mala Komisia rešpektovať tieto zásady:

- potrebu zabezpečiť dôveru vo finančné trhy medzi investormi podporovaním vysokých štandardov transparentnosti na finančných trhoch,

- potrebu poskytnúť investorom veľkú škálu súperiacich investícií a úroveň zverejnenia informácií a ochrany prispôsobenej ich situácii,

- potrebu zabezpečiť, aby nezávislé regulačné orgány presadzovali pravidlá konzistentne, najmä pokiaľ ide o boj proti hospodárskej kriminalite,

- potrebu vysokých úrovní transparentnosti a konzultácií so všetkými účastníkmi trhu a s Európskym parlamentom a Radou,

- potrebu podporovať inovácie vo finančných trhoch, ak majú byť dynamické a efektívne,

- potrebu zabezpečiť integritu trhu podrobným a monitorovaním finančných inovácií schopným okamžitej reakcie,

- význam znižovania nákladov na kapitál a zvyšovaním prístupu k nemu,

- dlhodobej rovnováhy nákladov a ziskov pre účastníkov na trhu (vrátane malých a stredne veľkých podnikov a drobných investorov) v každom vykonávacom opatrení,

- potrebu podporovať medzinárodnú konkurencieschopnosť finančných trhov EÚ bez toho, aby bolo dotknuté tak veľmi potrebné rozširovanie medzinárodnej spolupráce,

- potrebu dosiahnuť úroveň podmienok pre všetkých účastníkov na trhu stanovením nariadení v celej EÚ vždy, keď je to vhodné,

- potrebu rešpektovať rozdiely na vnútroštátnych trhoch, ak tieto nadmerne nenarážajú na koherenciu jednotného trhu,

- potrebu zabezpečiť súlad s ostatnými právnymi predpismi spoločenstva v tejto oblasti, keďže nevyváženosť informácií a chýbajúca transparentnosť môžu ohroziť fungovanie trhov a nadovšetko môžu poškodiť spotrebiteľov a drobných investorov.

(44) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie a najmä jej článku 11 a článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. V tomto ohľade táto smernica žiadnym spôsobom nebráni členským štátom uplatňovať ich ústavné predpisy súvisiace so slobodou tlače a slobodou prejavu v médiách,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice:

1. "Dôverná informácia" je presná informácia, ktorá nebola zverejnená, priamo alebo nepriamo súvisiaca s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi a ktorá, ak by sa uverejnila, by pravdepodobne mala významný vplyv na ceny týchto finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich finančných nástrojov.

V súvislosti s derivátmi na komodity "dôverná informácia" je presná informácia, ktorá nebola zverejnená, priamo alebo nepriamo súvisiaca s jedným alebo viacerými takýmito derivátmi a ktorú by užívatelia trhov, na ktorých sa s takýmito derivátmi obchoduje, očakávali, že dostanú v súlade s prijatou trhovou praxou na týchto trhoch.

Pre osoby poverenými výkonom pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov "dôverná informácia" znamená tiež presnú informáciu, ktorú oznámil klient a ktorá súvisí s jeho nevybavenými pokynmi, priamo alebo nepriamo súvisiacu s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi a ktorá, ak by sa zverejnila, by pravdepodobne mala významný vplyv na ceny týchto finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich odvodených finančných nástrojov.

2. "Manipulácia s trhom" je:

a) transakcia alebo príkazy na obchodovanie:

- ktoré dávajú alebo sú spôsobilé dať falošné alebo zavádzajúce signály vzhľadom na ponuku, dopyt alebo cenu finančných nástrojov alebo

- ktorými osoba alebo osoby konajúce v súčinnosti zabezpečujú cenu jedného alebo viacerých finančných nástrojov na neprirodzenej alebo umelej úrovni,

pokiaľ osoba, ktorá vstúpila do transakcie alebo vydala pokyny na obchodovanie, nepreukáže, že jej dôvody na takéto konanie sú legitímne a že sa tieto transakcie alebo pokyny na obchodovanie zhodujú s prijatou trhovou praxou na príslušnom regulovanom trhu;

b) transakcia alebo pokyny na obchodovanie, ktoré využívajú fiktívne nástroje alebo akúkoľvek inú formu podvodu alebo machinácie;

c) šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré dávajú alebo sú spôsobilé dať falošné alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o finančné nástroje vrátane šírenia nepotvrdených a falošných alebo zavádzajúcich správ, kedy osoba, ktorá toto šíri, vie alebo by mala vedieť, že informácie sú falošné alebo zavádzajúce. V prípade novinárov, ktorí konajú v rámci svojej profesie, sa má takéto šírenie informácií posudzovať bez toho, aby bol dotknutý článok 11 s prihliadnutím na pravidlá upravujúce ich profesiu, pokiaľ tieto osoby nemajú, priamo či nepriamo, výhodu alebo zisky zo šírenia príslušných informácií.

Z hlavnej definície uvedenej v bodoch a), b) a c) sú odvodené najmä tieto príklady:

- konanie jednej osoby alebo osôb konajúcich v súčinnosti s cieľom zabezpečiť dominantné postavenie nad ponukou alebo dopytom finančného nástroja, ktoré má za následok priame alebo nepriame stanovenie kúpnych alebo predajných cien alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok,

- nákup alebo predaj finančných nástrojov na záver obchodovania, ktorý má za následok zavádzanie investorov konajúcich podľa záverečných cien,

- využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k tradičným alebo elektronickým médiám vyjadrením názoru o finančnom nástroji (alebo nepriamo o jeho emitentovi), pričom sa už predtým vyjadrili stanoviská k tomuto finančnému nástroju a získanie následného zisku z dosahu vyjadrených názorov na cenu tohto nástroja bez toho, aby sa zároveň riadne a účinne verejne odhalil tento konflikt záujmov.

Definície manipulácie trhu sa prispôsobia tak, aby sa zabezpečilo, že sa môžu zahrnúť nové typy aktivít, ktoré v praxi tvoria manipuláciu trhu.

3. "Finančné nástroje" sú:

- prevoditeľné cenné papiere definované v smernici Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [9],

- cenné papiere podnikov kolektívneho investovania,

- nástroje peňažného trhu,

- finančné termínové zmluvy vrátane nástrojov vyrovnávaných v hotovosti,

- dohody o budúcich úrokových mierach,

- swapy úrokových mier, mien a akcií,

- opcie na získanie alebo nakladanie s akýmkoľvek nástrojom, ktorý spadá do týchto kategórií, vrátane nástrojov vyrovnávaných v hotovosti. Táto kategória zahŕňa najmä opcie na menu a na úrokové miery,

- deriváty na komodity,

- všetky ďalšie nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte, alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto trhu.

4. "Regulovaný trh" je trh definovaný v článku 1 ods. 13 smernice 93/22/EHS.

5. "Prijatá trhová prax" je prax, ktorú je rozumné očakávať na jednom alebo viacerých finančných trhoch a ktorú prijal príslušný orgán v súlade so zásadami, ktoré prijala Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 17 ods. 2.

6. "Osoba" je fyzická alebo právnická osoba.

7. "Príslušný orgán" je príslušný orgán určený v súlade s článkom 11.

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice v spoločenstve prijme Komisia konajúca v súlade s postupom stanoveným v článku 17 ods. 2 vykonávacie opatrenia týkajúce sa bodu 1, 2 a 3 tohto článku.

Článok 2

1. Členské štáty zakážu každej osobe uvedenej v druhom pododseku, ktorá má dôverné informácie, používať tieto informácie tak, že získa alebo nakladá alebo sa pokúsi získať alebo nakladať na svoj vlastný účet alebo na účet tretej strany, priamo alebo nepriamo, s finančnými nástrojmi, s ktorými súvisia tieto informácie.

Prvý pododsek sa uplatní na každú osobu, ktorá má tieto informácie:

a) na základe svojho členstva v správnych, riadiacich alebo dozorných orgánoch emitenta, alebo

b) na základe svojho podielu na základnom imaní emitenta alebo

c) na základe toho, že má prístup k informáciám pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo pri plnení povinností alebo

d) na základe svojich trestných činov.

2. Ak je osoba uvedená v odseku 1 právnickou osobou, zákaz stanovený v tom odseku sa uplatňuje aj na fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na rozhodovaní o vykonaní transakcie na účet dotknutej právnickej osoby.

3. Tento článok sa nevzťahuje na transakcie pri výkone povinnosti, ktorej splnenie vyžaduje získanie alebo nakladanie s finančnými nástrojmi, ak táto povinnosť vyplýva z dohody uzavretej skôr než dotknutá osoba mala dôverné informácie.

Článok 3

Členské štáty zakážu každej osobe, ktorá podlieha zákazu stanovenému v článku 2:

a) prezradiť dôvernú informáciu akejkoľvek ďalšej osobe, pokiaľ takéto prezradenie nie je vykonané v priebehu bežného výkonu práce, profesie alebo plnenia si povinností;

b) odporúčať alebo prehovárať ďalšiu osobu na základe dôvernej informácie, aby získala alebo nakladala s finančnými nástrojmi, s ktorými súvisí táto informácia.

Článok 4

Členské štáty zabezpečia, aby sa články 2 a 3 uplatnili aj na všetky osoby, ktoré majú dôvernú informáciu, pričom tieto osoby vedia alebo by mali vedieť, že ide o dôvernú informáciu, okrem osôb uvedených v týchto článkoch.

Článok 5

Členské štáty zakážu všetkým osobám zúčastňovať sa na manipulácii s trhom.

Článok 6

1. Členské štáty zabezpečia, aby emitenti finančných nástrojov bezodkladne informovali verejnosť o dôverných informáciách, ktoré sa priamo týkajú týchto emitentov.

Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté na dosiahnutie súladu s ustanoveniami prvého pododseku, členské štáty zabezpečia, aby emitenti počas primeraného obdobia uviedli na svojich internetových stránkach všetky dôverné informácie, pri ktorých sa vyžaduje, aby boli zverejnené.

2. Emitent môže na základe svojej vlastnej zodpovednosti odložiť uverejnenie dôverných informácií podľa odseku 1, aby neboli dotknuté jeho oprávnené záujmy za podmienky, že tento odklad nebude spôsobilý zavádzať verejnosť a za podmienky, že emitent dokáže zabezpečiť dôvernosť týchto informácií. Členské štáty môžu vyžadovať, aby emitent bezodkladne informoval príslušný orgán o rozhodnutí odložiť zverejnenie dôverných informácií.

3. Členské štáty vyžadujú, aby vždy, keď emitent alebo osoba konajúca v jeho mene alebo na jeho účet uverejní dôverné informácie tretej strane pri bežnom výkone svojej práce, profesie alebo pri plnení si svojich povinností, ako je uvedené v článku 3 bod a), musela úplne a fakticky zverejniť tieto informácie súčasne v prípade úmyselného zverejnenia a bezodkladne v prípade neúmyselného zverejnenia.

Ustanovenia prvého pododseku sa neuplatnia, ak osoba prijímajúca informácie je zaviazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť bez ohľadu na to, či je táto povinnosť podľa zákona, správnych predpisov, stanov obchodnej spoločnosti alebo zmluvy.

Členské štáty musia vyžadovať, aby emitenti alebo osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet zostavili zoznam týchto osôb pracujúcich pre nich na základe pracovnej zmluvy alebo inak, ktoré majú prístup k dôverným informáciám. Emitenti a osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet sú povinné pravidelne aktualizovať tento zoznam a zasielať ho príslušnému orgánu kedykoľvek oň tento požiada.

4. Osoby vykonávajúce riadiace právomoci u emitenta finančných nástrojov a, ak je to vhodné, osoby s nimi úzko spojené sú povinné oznámiť príslušnému orgánu aspoň existenciu obchodov vykonávaných na ich vlastný účet súvisiacich s akciami tohto emitenta alebo s derivátmi alebo inými finančnými nástrojmi s nimi spojenými. Členské štáty zabezpečia, aby prístup verejnosti k informáciám týkajúcim sa takýchto transakcií bol ľahký a čím skôr k dispozícii aspoň na individuálnom základe.

5. Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané predpisy na zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré vykonávajú alebo šíria výskum týkajúci sa finančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov a osôb, ktoré tvoria alebo šíria ostatné informácie odporúčajúce alebo navrhujúce investičnú stratégiu určené pre distribučné kanály alebo pre verejnosť, vynaložili primeranú starostlivosť na to, aby sa zabezpečilo, že tieto informácie sa predkladajú spravodlivo a že sa zverejňujú ich záujmy alebo konflikty záujmov týkajúce sa finančných nástrojov, s ktorými tieto informácie súvisia. Komisii sa oznámia podrobnosti o takomto predpise.

6. Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia trhu prijali štrukturálne opatrenia zamerané na prevenciu a odhaľovanie praktík manipulácie s trhom.

7. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie odsekov 1 až 5 môže príslušný orgán prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo správne informovanie verejnosti.

8. Verejné inštitúcie rozširujúce štatistiky, ktoré výrazne ovplyvňujú finančné trhy, ich musia šíriť spravodlivo a transparentne.

9. Členské štáty musia vyžadovať, aby každý, kto odborne organizuje transakcie finančných nástrojov a kto má dôvodné podozrenie, že obchod by mohol byť považovaný za obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo za manipuláciu trhu, bezodkladne oznámil toto príslušnému orgánu.

10. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 17 ods. 2 vykonávacie opatrenia týkajúce sa:

- technických podrobností pre primerané zverejnenie dôverných informácií uvedených v odsekoch 1 a 3,

- technických podrobností pre odklad zverejnenia dôverných informácií uvedených v odseku 2,

- technických podrobností určených na podporu spoločného prístupu pri vykonávaní druhej vety odseku 2,

- podmienok, za ktorých emitenti alebo subjekty konajúce v ich mene majú zostaviť zoznam tých osôb, ktoré pre nich pracujú a majú prístup k dôverným informáciám uvedeným v odseku 3, spolu s podmienkami, podľa ktorých sa tieto zoznamy majú aktualizovať,

- kategórií osôb, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti zverejňovať podľa odseku 4, a charakteristík transakcie vrátane jej objemu, čo je príčinou tejto povinnosti, a technických podrobností poskytnutia príslušnému orgánu,

- technických podrobností pre rôzne kategórie osôb uvedených v odseku 5 pre spravodlivú prezentáciu výskumu a ostatných informácií odporúčajúcich investičnú stratégiu a pre zverejnenie jednotlivých konfliktov záujmov podľa odseku 5. Takéto postupy musia brať do úvahy pravidlá, vrátane samoregulácie, ktorými sa spravuje povolanie novinára,

- technických podrobností, ktorými sa spravuje oznamovanie príslušnému orgánu osobami uvedenými v odseku 9.

Článok 7

Táto smernica sa nevzťahuje na transakcie uskutočňované pri výkone menovej alebo devízovej politiky alebo politiky správy verejného dlhu zo strany členského štátu, Európskeho systému centrálnych bánk, národných centrálnych bánk alebo inej úradne určenej inštitúcie alebo kohokoľvek konajúceho v ich mene. Členské štáty môžu rozšíriť túto výnimku na svoje federatívne štáty alebo územné celky s ohľadom na správu svojho verejného dlhu.

Článok 8

Zákazy stanovené v tejto smernici sa nevzťahujú na obchodovanie s vlastnými akciami v rámci programov "spätného výkupu" ani na stabilizáciu finančných nástrojov za podmienky, že takéto obchodovanie sa deje v súlade s vykonávacími opatreniami prijatými v súlade s postupom uvedeným v článku 17ods.2.

Článok 9

Táto smernica sa vzťahuje na každý finančný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu aspoň v jednom členskom štáte, alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto regulovanom trhu bez ohľadu na to, či sa transakcia na tomto trhu skutočne udeje alebo nie.

Článok 2, 3 a 4 sa vzťahuje na každý finančný nástroj neprijatý na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte, ktorého hodnota však závisí od finančného nástroja uvedeného v článku 1.

Článok 6 ods.1 až 3 sa nevzťahuje na emitentov, ktorí nepožiadali o prijatie svojich finančných nástrojov na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte alebo ktorých žiadosti nebolo vyhovené.

Článok 10

Každý členský štát uplatní zákazy a požiadavky stanovené v tejto smernici na:

a) aktivity vykonávané na jeho území alebo v zahraničí týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo funguje na jeho území alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto trhu;

b) aktivity vykonávané na jeho území týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto trhu.

Článok 11

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci súdnych orgánov, každý členský štát určí jeden správny orgán príslušný zabezpečiť uplatňovanie ustanovení prijatých podľa tejto smernice.

Členské štáty ustanovia účinné poradné mechanizmy a postupy s účastníkmi trhu týkajúce sa možných zmien vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Tieto mechanizmy môžu zahŕňať poradné výbory v rámci každého príslušného orgánu, ktorých členstvo by, pokiaľ je to možné, malo odrážať rozmanitosť účastníkov trhu a malo by ísť o emitentov, poskytovateľov finančných služieb alebo spotrebiteľov.

Článok 12

1. Príslušný orgán dostane všetky právomoci dohľadu a vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na výkon jeho funkcií. Tieto právomoci uplatňuje:

a) priamo alebo

b) v súčinnosti s ostatnými orgánmi alebo účastníkmi trhu alebo

c) v rámci jeho právomocí delegovaním na takéto orgány alebo na účastníkov trhu alebo

d) na základe žiadosti príslušným súdnym orgánom.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods.7, právomoci uvedené v odseku 1 tohto článku sa uplatňujú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a zahŕňajú aspoň právo:

a) na prístup ku každému dokumentu v akejkoľvek forme a na obdržanie jeho kópie,

b) žiadať informácie od kohokoľvek vrátane tých, ktorí sa postupne zúčastňujú na postupovaní pokynov alebo vykonávajú príslušné operácie, ako aj ich predstavených a, ak je to potrebné, predvolať a vypočuť takúto osobu,

c) vykonávať kontrolu na mieste,

d) žiadať existujúce telefónne záznamy a existujúce záznamy o prenose údajov,

e) žiadať zastavenie akejkoľvek praktiky, ktorá je v rozpore s ustanoveniami prijatými pri vykonávaní tejto smernice,

f) pozastaviť obchodovanie s príslušnými finančnými nástrojmi,

g) žiadať zmrazenie, resp. zaistenie aktív,

h) žiadať dočasný zákaz výkonu povolania.

3. Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy o zachovávaní služobného tajomstva.

Článok 13

Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušný orgán alebo orgán alebo subjekt trhu, na ktorý príslušný orgán delegoval svoje právomoci vrátane audítorov a odborníkov, ktorí dostali pokyny od príslušného orgánu. Informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, sa nesmú poskytnúť žiadnej inej osobe ani orgánu, okrem poskytnutia na základe ustanovení daných zákonom.

Článok 14

1. Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov ukladať trestnoprávne sankcie, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečia, aby mohli byť prijaté primerané správne opatrenia alebo uložené správne sankcie voči zodpovedným osobám, ak sa nedodržali ustanovenia prijaté na vykonanie tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto opatrenia účinné, primerané a odstrašujúce.

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 17 ods. 2 Komisia pre informáciu zostaví zoznam administratívnych opatrení a sankcií uvedených v odseku 1.

3. Členské štáty stanovia sankcie, ktoré sa majú uplatniť za nespoluprácu pri vyšetrovaní v zmysle článku 12.

4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mohol zverejniť každé opatrenie alebo sankciu, ktorá sa uloží za porušenie ustanovení prijatých na vykonanie tejto smernice, pokiaľ by toto zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zainteresovaným stranám.

Článok 15

Členské štáty zabezpečia, aby proti rozhodnutiam príslušných orgánov bolo možné podať na súd opravný prostriedok.

Článok 16

1. Príslušné orgány navzájom spolupracujú vždy, keď je to potrebné na účely plnenia ich povinností, využívajúc svoje právomoci stanovené v tejto smernici alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Príslušné orgány poskytnú pomoc príslušným orgánom ostatných členských štátov. Vymieňajú si najmä informácie a spolupracujú pri vyšetrovaní.

2. Príslušné orgány na požiadanie bezodkladne poskytnú všetky informácie požadované na účely uvedené v odseku 1. Ak je to potrebné, príslušné orgány prijímajúce takúto žiadosť bezodkladne prijmú potrebné opatrenia, aby zozbierali požadované informácie. Ak dožiadaný príslušný orgán nedokáže dodať žiadané informácie bezodkladne, oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu dôvody. Na informácie takto dodané sa vzťahuje dodržiavanie služobného tajomstva, ktorému podliehajú osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané príslušnými orgánmi prijímajúcimi informácie.

Príslušné orgány môžu odmietnuť konať na žiadosť o informácie, ak:

- dané informácie by mohli nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný záujem dožiadaného členského štátu,

- sa už voči tým istým osobám začalo pred orgánmi dožiadaného členského štátu súdne konanie, ktorého predmetom sú tie isté aktivity, alebo

- už bol vynesený konečný rozsudok v súvislosti s týmito osobami pre tie isté aktivity v dožiadanom členskom štáte.

V každom takom prípade informujú žiadajúci príslušný orgán a poskytnú najpodrobnejšie možné informácie o tomto konaní alebo rozsudku.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 226 Zmluvy, príslušný orgán, na ktorého žiadosť o informácie sa nereaguje v primeranej lehote alebo ktorého žiadosť o informácie sa zamietne, môže na toto nedodržanie upozorniť Výbor európskych regulátorov cenných papierov, kde sa uskutočnia rozhovory s cieľom dosiahnuť rýchle a účinné riešenie.

Bez toho, aby boli dotknuté záväzky, ktorým podliehajú v súdnom konaní podľa trestného zákona, príslušné orgány, ktoré prijmú informácie podľa odseku 1, ich môžu použiť len pri výkone svojich funkcií v rozsahu tejto smernice a v súvislosti so správnym alebo súdnym konaním výhradne súvisiacim s výkonom týchto funkcií. Ak s tým však príslušný orgán oznamujúci informácie súhlasí, orgán prijímajúci informácie ich môže použiť na iný účel alebo ich môže zaslať príslušným orgánom iných členských štátov.

3. Ak je príslušný orgán presvedčený, že sa na území iného členského štátu koná alebo konalo v protiklade s ustanoveniami tejto smernice alebo že takéto konanie ovplyvňuje finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu nachádzajúcom sa v inom členskom štáte, oznámi túto skutočnosť tak presne, ako sa dá, príslušnému orgánu tohto iného členského štátu. Príslušný orgán tohto iného členského štátu prijme vhodné opatrenie. Informuje oznamujúci príslušný orgán o výsledku a, pokiaľ je to možné, o podstatnom priebežnom vývoji. Týmto odsekom nie sú dotknuté právomoci príslušného orgánu, ktorý zaslal informácie. Príslušné orgány rôznych členských štátov, ktoré sú príslušné na účely článku 10, musia navzájom konzultovať o navrhovanom ďalšom postupe pri svojich krokoch.

4. Príslušný orgán jedného členského štátu môže žiadať, aby príslušný orgán iného členského štátu vykonal vyšetrovanie na svojom území.

Ďalej môže žiadať, aby bolo jeho pracovníkom povolené sprevádzať pracovníkov príslušného orgánu tohto druhého členského štátu počas vyšetrovania.

Vyšetrovanie však počas celého priebehu podlieha celkovému riadeniu členského štátu, na území ktorého sa vedie.

Príslušné orgány môžu odmietnuť konať na žiadosť o vyšetrovanie, ktoré sa má viesť podľa prvého pododseku, alebo na žiadosť, aby jeho pracovníci sprevádzali pracovníkov príslušného orgánu iného členského štátu, ako je stanovené v druhom pododseku, ak by takéto vyšetrovanie mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný záujem dožiadaného štátu alebo ak sa už začalo súdne konanie s ohľadom na tie isté aktivity a voči tým istým osobám pred orgánmi požiadaného členského štátu alebo ak už bol vynesený konečný rozsudok v súvislosti s týmito osobami za tie isté aktivity v dožiadanom štáte. V takom prípade primerane informujú žiadajúci príslušný orgán a poskytnú najpodrobnejšie možné informácie o tomto konaní alebo rozsudku.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 226 Zmluvy, príslušný orgán, na ktorého žiadosť o začatie vyšetrovania alebo na ktorého žiadosť o povolenie pre svojich sprevádzať pracovníkov príslušného orgánu druhého členského štátu sa nekoná v rámci primeraného času alebo sa tieto žiadosti zamietnu, môže na toto nedodržanie upozorniť Výbor európskych regulátorov cenných papierov, kde sa uskutočnia rozhovory s cieľom dosiahnuť rýchle a účinné riešenie.

5. V súlade s postupom ustanoveným v článku 17 ods. 2 prijme Komisia vykonávacie opatrenia o postupoch na výmenu informácií a cezhraničných kontrol uvedených v tomto článku.

Článok 17

1. Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím 2001/528/ES (ďalej len "výbor").

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatní sa článok 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8 za predpokladu, že vykonávacie opatrenia prijaté podľa tohto postupu nemenia základné ustanovenia tejto smernice.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

4. Bez toho, aby boli dotknuté už prijaté vykonávacie opatrenia, po uplynutí štvorročného obdobia po nadobudnutí účinnosti tejto smernice sa pozastaví uplatňovanie ustanovení vyžadujúce prijatie technických pravidiel a rozhodnutí v súlade s odsekom 2. Na návrh Komisie môže Európsky parlament a Rada obnoviť príslušné ustanovenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 Zmluvy a na tento účel ich posúdia pred uplynutím uvedeného obdobia.

Článok 18

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12. októbra 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 19

Článkom 11 nie je dotknutá možnosť členského štátu zaviesť samostatné právne a administratívne mechanizmy pre zámorské európske územia, za ktorých zahraničné vzťahy je tento členský štát zodpovedný.

Článok 20

Smernica 89/592/EHS a článok 68 ods. 1 a článok 81 ods.1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch majú zverejňovať [10] sa ruší s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Článok 21

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 22

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 28. januára 2003

Za Parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

Predseda

G. Papandreou

[1] Ú. v. ES C 240 E, 28.8.2001, s. 265.

[2] Ú. v. ES C 80, 3.4.2002, s. 61.

[3] Ú. v. ES C 24, 26.1.2002, s. 8.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. marca 2002 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku), spoločné stanovisko Rady z 19. júla 2002 (Ú. v. ES C 228, 25.9.2002, s. 19) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2002 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 334, 18.11.1989, s. 30.

[7] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[8] Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.

[9] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES (Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 27).

[10] Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------