32003L0001Úradný vestník L 005 , 10/01/2003 S. 0014 - 0015


Smernica Komisie 2003/1/ES

zo 6. januára 2003,

ktorou sa prispôsobuje príloha II smernice Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHC z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov [1], naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/34/ES [2], najmä na jej článok 8 ods. 2,

po konzultácii Vedeckého výboru pre kozmetické výrobky a nepotravinárske výrobky určené pre spotrebiteľov,

keďže:

(1) Odkaz číslo 419 prílohy II k smernici 76/768/EHS, ktorá obsahuje zoznam substancií, ktoré kozmetické výrobky nesmú obsahovať, je v súčasnosti spojený s rozhodnutím Komisie 97/534/ES z 30. júla 1997 o zákaze používania materiálu predstavujúceho riziko vzhľadom na prenosnú spongiformnú encefalopatiu [3]. Toto rozhodnutie sa zrušuje rozhodnutím Komisie 2000/418/ES z 29. júna 2000, ktorým sa reguluje použitie materiálu predstavujúceho riziko prenosnej spongiformnej encefalopatie a mení a dopĺňa rozhodnutie 94/474/ES [4]. S ohľadom na stanovisko Vedeckého výboru o kozmetických výrobkoch a nepotravinárskych výrobkoch určených pre spotrebiteľov (SCCNFP) je primerané pripojiť odkaz číslo 419 prílohy II k smernici 76/768/EHS k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 270//2002 [6].

(2) Odkaz na špecifikované rizikové materiály označené v prílohe V nariadenia (ES) č. 999/2001 by sa mal vložiť do odkazu číslo 419 prílohy II k smernici 76/768/EHS.

(3) Vychádzajúc z článku 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001, sa však ustanovenia prílohy XI časti A nariadenia uplatňujú až do dátumu prijatia rozhodnutia, po ktorom sa článok 8 tohto nariadenia a príloha V stanú uplatniteľnými. Odkaz číslo 419 prílohy II k smernici 76/768/EHS by sa mal tiež vzťahovať na prílohu XI časť A nariadenia (ES) č. 999/2001.

(4) Smernica 76/768/EHS by sa mala zmeniť a doplniť podľa toho.

(5) Dané osobitnou povahou rizikových materiálov, členské štáty musia byť schopné bezodkladne prijať opatrenia stanovené v tejto smernici bez toho, aby čakali na uvedený konečný dátum.

(6) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie smerníc týkajúcich sa odstránenia technických prekážok obchodu v oblasti kozmetických výrobkov technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 76/768/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby výrobcovia spoločenstva alebo dovozcovia usadení v rámci spoločenstva nemohli najneskoršie od 15. apríla 2003 umiestniť na trhu žiadne kozmetické výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou.

2. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, že výrobky uvedené v odseku 1 sa nebudú predávať alebo ponúkať konečným spotrebiteľom najneskôr po 15. apríli 2003.

Článok 3

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 15. apríla 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 6. januára 2003

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Ú. v. ES L 102, 18.4.2002, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 216, 8.8.1997, s. 95.

[4] Ú. v. ES L 158, 30.6.2000, s. 76.

[5] Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 45, 15.2.2002, s. 4.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

V odkaze číslo 419 prílohy II k smernici Rady 76/768/EHS vety

"a) lebky vrátane mozgu a očí, krčných mandlí a miechy:

- hovädzí dobytok 12-mesačný,

- ovce a kozy nad 12 mesiacov alebo so stálym rezákovým zubom vyčnievajúcim cez ďasno:

b) slezina oviec a kôz a odvodené prísady."

sa nahrádzajú týmito vetami:

"Od dátumu uvedeného v článku 22 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 [1] špecifkované rizikové materiály označené v prílohe V k tomuto nariadeniu a z nich odvodené prísady.

Do tohto dátumu špecifikované rizikové materiály označené v prílohe XI časti A k nariadeniu (ES) č. 999/2001 a z nich odvodené prísady."

[1] Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

--------------------------------------------------