32003E0140Uradni list L 053 , 28/02/2003 str. 0062 - 0062


Skupno stališče Sveta 2003/140/SZVP

z dne 27. februarja 2003

o izjemah od omejitvenih ukrepov Skupnega stališča 2002/402/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Varnostni svet Združenih narodov je 16. januarja 2002 sprejel Resolucijo 1390(2002), v nadaljevanju "Res. VS ZN 1390(2002)", ki določa ukrepe, ki se uvedejo proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Qaida in Talibanom ter drugim osebam, skupinam, podjetjem in subjektom v zvezi z njimi in ki uravnava obseg sankcij, določenih v resolucijah "Res. VS ZN 1267(1999) in 1333(2000), v nadaljnjem besedilu Res. VS ZN 1267(1999)" in "Res. VS ZN 1333(2000)".

(2) Svet je 27. maja 2002 zaradi izvajanja resolucije Res. VS ZN 1390(2002) sprejel Skupno stališče 2002/402/SZVP [1].

(3) Varnostni svet Združenih narodov je 20. decembra 2002 sprejel resolucijo 1452(2002), ki dopušča posebne izjeme v zvezi z omejitvenimi ukrepi resolucij Res. VS ZN 1267(1999) in 1390(2002).

(4) Ukrepanje Skupnosti je potrebno za izvajanje določenih izjem –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Pri izvajanju ukrepov iz člena 3 Skupnega stališča 2002/402/SZVP, Evropska unija predvideva izjeme, ki jih dopušča resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1452(2002).

Člen 2

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. februarja 2003

Za Svet

Predsednik

M. Chrisochoïdis

[1] UL L 139, 29.5.2002. str. 4.

--------------------------------------------------