32003D0877Uradni list L 327 , 16/12/2003 str. 0033 - 0033


Sklep Sveta

z dne 8. decembra 2003

o pristopu Kanade k Sporazumu o ustanovitvi mednarodnega znanstveno-tehnološkega centra med Združenimi državami Amerike, Japonsko, Rusko federacijo in, kot eno pogodbenico, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo.

(2003/877/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3955/92 z dne 21. decembra 1992 glede sklenitve Sporazuma o ustanovitvi mednarodnega znanstveno-tehnološkega centra med Združenimi državami Amerike, Japonsko, Rusko federacijo in kot eno pogodbenico Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo [1], v imenu Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 3(1), (3) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju obvestila Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropska skupnost za atomsko energijo in Evropska gospodarska skupnost kot ena pogodbenica (v nadaljevanju "Skupnosti") sta 21. decembra 1992 sklenili Sporazum o ustanovitvi mednarodnega znanstveno-tehnološkega centra med njima in Združenimi državami Amerike, Japonsko in Rusko federacijo (v nadaljevanju "Sporazum").

(2) Dne 28. marca 2003 je Kanada uradno obvestila upravni odbor Mednarodnega znanstveno-tehnološkega centra (v nadaljevanju besedila "Odbor centra") o svojem namenu, da postane pogodbenica Sporazuma. V skladu s členom XIII Sporazuma, je Odbor centra odgovoren za odobritev tega pristopa.

(3) Skupnosti na Odboru centra zastopa predsedstvo Sveta in Komisija. Stališče Skupnosti glede vprašanj, ki izhajajo iz člena XIII Sporazuma, sprejme Svet in ga običajno izrazi predsedstvo –

SKLENIL:

Člen 1

Pristop Kanade k Sporazumu o ustanovitvi mednarodnega znanstveno-tehnološkega centra med Združenimi državami Amerike, Japonsko, Rusko federacijo in kot eno pogodbenico Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsedstvo Sveta znotraj Odbora centra izrazi odobritev Skupnosti za pristop Kanade k Sporazumu.

V Bruslju, 8. decembra 2003

Za Svet

Predsednik

F. Frattini

[1] UL L 409, 31.12.1992, str. 1.

--------------------------------------------------