32003D0838Uradni list L 319 , 04/12/2003 str. 0017 - 0018


Sklep Sveta

z dne 27. novembra 2003

o podpisu v imenu Skupnosti in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Slonokoščene obale o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale, za obdobje od 1. julija 2003 do 30. junija 2004

(2003/838/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe v povezavi s prvim pododstavkom člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s pogoji Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale [1] pogodbenici pred iztekom obdobja veljavnosti Protokola k Sporazumu začenjata pogajanja, da bi z medsebojnim sporazumom določili vsebino Protokola za naslednje obdobje in, kjer je to primerno, spremembe ali dodatke, ki jih je treba uvesti v Prilogo k Protokolu.

(2) Pogodbenici sta se odločili, da je treba do pogajanj o spremembah Protokola obdobje veljavnosti sedanjega Protokola, odobrenega z Uredbo (ES) št. 722/2001 [2], podaljšati za eno leto s sporazumom v obliki izmenjave pisem, parafiranim 16. maja 2003.

(3) Na podlagi sporazuma v obliki izmenjave pisem so ribiči Skupnosti od 1. julija 2003 do 30. junija 2004 upravičeni do možnosti ribolova v vodah pod suverenostjo ali v pristojnosti Slonokoščene obale.

(4) Da bi se izognili kakršnikoli prekinitvi ribolovnih aktivnosti plovil Skupnosti, je bistvenega pomena, da začne podaljšanje čimprej veljati. Zato je priporočljivo podpisati sporazum v obliki izmenjave pisem in ga začasno uporabljati, dokler se ne končajo postopki, ki so potrebni za njegovo sklenitev.

(5) Treba je potrditi metodo za porazdelitev ribolovnih možnosti med državami članicami na podlagi Protokola, ki se je iztekel –

SKLENIL:

Člen 1

V imenu Skupnosti in do Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma se odobri podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Slonokoščene obale o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene obale, za obdobje od 1. julija 2003 do 30. junija 2004.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem se priloži temu sklepu.

Člen 2

Ta sporazum v obliki izmenjave pisem se začasno uporablja od 1. julija 2003.

Člen 3

Ribolovne možnosti, določene v Protokolu, se porazdelijo med državami članicami na naslednji način:

(a) pridneni ribolov:

Španija: | 600 BRT na mesec, letno povprečje; |

(b) ribolov na tune:

(i) plovila za ribolov tunov s potegalko

—Francija: | 18 plovil |

—Španija: | 21 plovil |

(ii) plovila za ribolov s površinskimi parangali

—Španija: | 15 plovil |

—Portugalska: | 5 plovil |

(iii) plovila za ribolov tun z ribiško palico

—Francija: | 7 plovil |

—Španija: | 5 plovil. |

Če vloge za dovoljenja teh držav članic ne zajamejo vseh možnosti ribolova, ki so na voljo v okviru Protokola, lahko Komisija upošteva vloge za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 4

Države članice, katerih plovila delujejo v skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, obvestijo Komisijo o količinah vsakega staleža, ulovljenega v ribolovnem območju Slonokoščene obale, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 [3].

Člen 5

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem v imenu Skupnosti, do sklenitve tega sporazuma.

V Bruslju, 27. novembra 2003

Za Svet

Predsednik

R. Castelli

[1] UL L 379, 31.12.1990, str. 3.

[2] UL L 102, 12.4.2001, str. 1.

[3] UL L 73, 15.3.2001, str. 8.

--------------------------------------------------