32003D0796Official Journal L 296 , 14/11/2003 P. 0034 - 0035


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 listopada 2003 r.

w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/796/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE[1], dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 98/30/WE[2] oraz rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej[3] ustanawiają nowe ramy regulacyjne dla rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu.

(2) Dyrektywy 2003/54/WE i 2003/55/WE wymagają, aby Państwa Członkowskie wyznaczyły jeden lub więcej właściwych organów z funkcjami organów wykonawczych, w celu wykonywania zadań regulacyjnych określonych w niniejszych dyrektywach. Te organy regulacyjne muszą być całkowicie niezależne od interesów branży energii elektrycznej i gazu.

(3) Szczegółowe obowiązki i zadania krajowych organów wykonawczych prawdopodobnie różnią się między Państwami Członkowskimi, ale wszystkie Państwa Członkowskie będą musiały wyznaczyć co najmniej jedną agencję regulacyjną w celu stosowania zasad nowych ram regulacyjnych, jak tylko zostaną przetransponowane do prawa krajowego, w szczególności dotyczące bieżącego nadzoru rynku.

(4) Dyrektywy 2003/54/WE i 2003/55/WE ustalają cele, jakie mają być osiągnięte i zapewniają ramy dla działania na poziomie krajowym, ale pozostawiają elastyczność w pewnych obszarach w celu stosowania zasad w świetle warunków krajowych. Jednolite stosowanie właściwych zasad we wszystkich Państwach Członkowskich jest istotne dla pomyślnego rozwoju jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej.

(5) W zakresie wspólnych podejść do spraw istotnych dla transakcji transgranicznych, Europejskie Forum Organów Nadzoru Energii Elektrycznej i Europejskie Forum Organów Nadzoru Gazu dokonały ważnego wkładu. O ile dwa Fora pozostaną ważne jako wszechstronne platformy dyskusji obejmujące wszystkich uczestników z rządu, organów nadzorujących oraz przemysłu, konieczne jest teraz zapewnienie bardziej formalnego statusu regulacyjnej współpracy i koordynacji, w celu ułatwienia wprowadzenia wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz w świetle zbliżającego się przystąpienia nowych Państw Członkowskich.

(6) W tych okolicznościach, należy ustanowić "Europejski Organ Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu" w celu ułatwienia konsultacji, koordynacji i kooperacji między organami nadzoru w Państwach Członkowskich, oraz między tymi organami a Komisją, w związku ze wzmocnieniem rynku wewnętrznego i zapewnieniem jednolitego stosowania we wszystkich Państwach Członkowskich dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1228/2003.

(7) Członkami Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu powinni być kierownicy właściwych organów krajowych w dziedzinie regulacji energii elektrycznej i gazu w Państwach Członkowskich. Komisja powinna być reprezentowana na wysokim szczeblu.

(8) Europejski Organ Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu powinien utrzymywać stałą bliską współpracę z Komitetami ustanowionymi na mocy art. 30 dyrektywy 2003/55/WE i art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003. Jego praca nie powinna kolidować z pracą tych Komitetów.

(9) Właściwe jest uchylenie decyzji Komisji 95/539/WE[4] i 92/167/EWG[5], ponieważ te decyzje ustanowiły Komitety w kontekście dyrektyw 91/296/EWG[6] i 90/547/EWG[7] odpowiednio w sprawie przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, które zostały uchylone dyrektywami 2003/54/WE i 2003/55/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1. Niezależna grupa doradcza ds. energii elektrycznej i gazu, zwana "Europejską Grupą Organów Nadzoru ds. Energii Elektrycznej i Gazu" (zwana dalej "Grupą"), zostaje niniejszym ustanowiona przez Komisję.

2. Grupa, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, doradza i wspiera Komisję we wzmacnianiu wewnętrznego rynku energii elektrycznej, w szczególności w odniesieniu do przygotowywania projektu środków wykonawczych w dziedzinie energii elektrycznej i gazu, oraz w sprawie innych kwestii odnoszących się do rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej. Grupa ułatwia konsultacje, koordynację i kooperację krajowych organów wykonawczych, przyczyniając się do jednolitego stosowania, we wszystkich Państwach Członkowskich, przepisów wymienionych w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE oraz rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003, jak również w przyszłym prawodawstwie wspólnotowym w dziedzinie energii elektrycznej i gazu.

Artykuł 2

Członkostwo w Grupie

1. Grupa jest złożona z kierowników krajowych organów wykonawczych lub ich przedstawicieli.

2. Do celów niniejszej decyzji "krajowy organ regulacyjny" oznacza organ publiczny ustanowiony w Państwie Członkowskim na mocy dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie wyznaczają jeden lub więcej właściwych organów z funkcją organów regulacyjnych, w celu zapewnienia niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz skuteczności działania rynku gazu i energii elektrycznej w szczególności w celu nadzorowania bieżącego stosowania przepisów dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 pod tym względem.

3. Do dnia 1 lipca 2004 r., jeżeli Państwo Członkowskie nie wyznaczy jednego lub więcej właściwych organów z funkcją organów regulacyjnych, to Państwo Członkowskie będzie reprezentowane w Grupie przez przedstawiciela innego właściwego organu publicznego.

4. Komisja jest obecna na posiedzeniach Grupy i wyznacza przedstawiciela na wysokim szczeblu do uczestniczenia we wszystkich jej debatach.

Artykuł 3

Organizacja Grupy

1. Grupa wybiera spośród swych członków przewodniczącego.

2. Grupa może ustanowić robocze grupy ekspertów do zbadania szczególnych kwestii, na podstawie mandatu i jeżeli uzna to za właściwe.

3. Komisja może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach takich roboczych grup ekspertów.

4. Eksperci z Państw EOG i państwa, które kandydują do Unii Europejskiej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Grupy jako obserwatorzy. Grupa i Komisja mogą wezwać innych ekspertów i obserwatorów do uczestniczenia w jej posiedzeniach.

5. Grupa przyjmuje swój regulamin na wniosek Komisji, poprzez konsensus lub, w przypadku braku konsensusu, większością dwóch trzecich głosów; każde Państwo Członkowskie ma jeden głos, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Komisję.

6. Komisja prowadzi sekretariat Grupy.

7. Koszty podróży i diet ponoszone przez członków, obserwatorów i ekspertów, w związku z działaniami Grupy, są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji.

8. Grupa składa roczne sprawozdanie z jej działań Komisji. Komisja przekazuje roczne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w miarę potrzeb z komentarzami.

Artykuł 4

Konsultacje

Grupa może przeprowadzać konsultacje w szerokim zakresie na wczesnym stadium u uczestników rynku, konsumentów i użytkowników końcowych, w sposób otwarty i przejrzysty.

Artykuł 5

Poufność

Bez uszczerbku dla postanowień art. 287 Traktatu, w przypadku gdy Komisja informuje Grupę, że żądana porada lub podnoszona kwesta mają charakter poufny, członkowie grupy jak również obserwatorzy i inne osoby są zobowiązani do nierozpowszechniania informacji, o których dowiedzieli się podczas prac Grupy lub jej grup roboczych. Komisja może zdecydować w takich przypadkach, że jedynie członkowie Grupy mogą być obecni w posiedzeniach.

Artykuł 6

Uchylenie

Decyzja 95/539/WE i 92/167/EWG traci moc.

Artykuł 7

Wejście w życie

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Grupa podejmuje swoje obowiązki w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 listopada 2003 r.

W imieniu Komisji

Loyola DE PALACIO

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37.

[2] Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 57.

[3] Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 1.

[4] Dz.U. L 304 z 16.12.1995, str. 57.

[5] Dz.U. L 74 z 20.3.1992, str. 43.

[6] Dz.U. L 147 z 12.6.1991, str. 37.

[7] Dz.U. L 313 z 13.11.1990, str. 30.