32003D0774Uradni list L 283 , 31/10/2003 str. 0078 - 0080


Odločba Komisije

z dne 30. oktobra 2003

o odobritvi nekaterih postopkov za preprečevanje razvoja patogenih mikroorganizmov v školjkah in morskih polžih

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3984)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/774/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 [2], in zlasti poglavij IV(IV)(2) Priloge Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 93/25/EGS z dne 11. decembra o odobritvi nekaterih postopkov za preprečevanje razvoja patogenih mikroorganizmov v školjkah in morskih polžih [3] je bila znatno spremenjena [4]. Zaradi jasnosti in racionalnosti je treba navedeno odločbo kodificirati.

(2) Školjke in morski polži, nabrani v območjih iz poglavja I(1)(b) in (c) Priloge Direktive Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg živih školjk [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003, pomenijo možno nevarnost za potrošnike, če niso ustrezno obdelani.

(3) Španija, Združeno Kraljestvo in Nizozemska so predstavili postopke za preprečevanje razvoja patogenov v školjkah in morskih polžih.

(4) Ti postopki so ustrezni za zagotavljanje zdravja proizvodov, zato njihovo predhodno prečiščevanje ali ponovna nasaditev nista potrebna.

(5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odobrijo se postopki, opredeljeni v Prilogi I te odločbe, za preprečevanje razvoja patogenih mikroorganizmov v školjkah in morskih polžih, nabranih na območjih iz poglavja I(1)(b) in (c) Priloge Direktive Sveta 91/492/EGS, ki pred dajanjem v promet niso bili obdelani s postopkom ponovne nasaditve ali prečiščevanja.

Člen 2

Odločba 93/25/EGS se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno Odločbo se razumejo kot sklici na to odločbo in se berejo skladno s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, dne 30. oktobra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 122, 16.5.2003, str. 1.

[3] UL L 16, 25.1.1993, str. 22.

[4] Glej Prilogo II k tej odločbi.

[5] UL L 268, 24.9.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

POSTOPKI

A. Sterilizacija

Školjke in morski polži se lahko sterilizirajo v hermetično zaprti embalaži, ki ustreza zahtevam iz poglavja IV(4) Priloge k Direktivi 91/493/EGS.

B. Druge toplotne obdelave

Ne zamrznjene školjke in morski polži v lupini se lahko obdelajo z enim od naslednjih postopkov:

1. potopitev v vrelo vodo za toliko časa, da temperatura v središču mesa mehkužca doseže najmanj 90 °C in vzdrževanje te minimalne temperature najmanj 90 sekund;

2. kuhanje tri do pet minut v zaprtem prostoru, kjer je temperatura med 120 in 160 °C in je tlak med 2 in 5 kg/cm2, po kuhanju pa se lupina odstrani in meso zamrzne na temperaturo -20 °C, doseženo v središču proizvoda.

3. kuhanje v pari pod pritiskom v zaprtem prostoru, pod pogojem, da so izpolnjene zahteve glede časa kuhanja in temperature v središču mesa mehkužca iz točke 1 in je zagotovljena enakomerna porazdelitev toplote v zaprtem prostoru z validirano metodologijo v okviru programa lastnih kontrol.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Razveljavljena odločba z njeno spremembo

Odločba 93/25/EGS | (UL L 16, 25.1.1993, str. 22) |

Odločba 97/275/ES | (UL L 108, 25.4.1997, str. 52) |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Tabela ujemanja

Odločba 93/25/EGS | Ta odločba |

Člen 1 | Člen 1 |

– | Člen 2 |

Člen 2 | Člen 3 |

Priloga | Priloga I |

– | Priloga II |

– | Priloga III |

--------------------------------------------------