32003D0662Uradni list L 234 , 20/09/2003 str. 0022 - 0022


Sklep Sveta 2003/662/SZVP

z dne 26. maja 2003

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o sodelovanju Republike Turčije v silah pod poveljstvom Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) 27. januarja 2003 je Svet sprejel Skupni ukrep 2003/92/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji [1].

(2) Člen 8 tega skupnega ukrepa predvideva, da bodo podrobnosti v zvezi s sodelovanjem tretjih držav urejene s sporazumom v skladu s členom 24 Pogodbe o Evropski uniji.

(3) Po Sklepu Sveta 18. marca 2003, ki generalnega sekretarja/visokega predstavnika pooblašča za začetek pogajanj, je generalni sekretar/visoki predstavnik po pogajanjih pripravil sporazum z Republiko Turčijo o sodelovanju Republike Turčije v silah pod poveljstvom Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.

(4) Ta sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

S tem sklepom se v imenu Evropske unije odobri Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o sodelovanju Republike Turčije v silah pod poveljstvom Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je s tem sklepom pooblaščen za imenovanje oseb, pristojnih za podpis Sporazuma, ki bo zavezoval Evropsko unijo.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 26. maja 2003

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL L 34, 11.2.2003, str. 26.

--------------------------------------------------