32003D0616Uradni list L 214 , 26/08/2003 str. 0036 - 0037


Sklep Komisije

z dne 11. avgusta 2003

o potrditvi, v imenu Evropske skupnosti, sprememb prilog k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o zdravstvenih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

(Besedilo velja za EGP)

(2003/616/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 97/132/ES z dne 17. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o zdravstvenih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi [1], kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 1999/837/ES [2], in zlasti odstavka 3 člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sklep Sveta 2002/957/ES z dne 28. novembra 2002 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi s spremembo prilog k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o zdravstvenih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi [3], predvideva možnost priznavanja enakovrednosti novozelandskih sistemov certificiranja za sveže meso in proizvode na osnovi mesa ter druge živalske proizvode.

(2) Skupni upravni odbor za Sporazum (v nadaljevanju odbor) je na svoji seji dne 27. in 28. februarja 2003 izdal priporočilo v zvezi z določitvijo enakovrednosti sistemov certificiranja za naslednje živalske proizvode: živalska čreva, kožo, hrano za hišne živali, kosti in proizvode iz kosti, predelane živalske beljakovine, kri in proizvode iz krvi, mast in topljene maščobe, surovine za krmo, farmacevtsko ali tehnično uporabo ter proizvode iz perutninskega mesa. Zaradi tega priporočila je primerno, da se spremeni Priloga V k Sporazumu.

(3) Odbor je na isti seji izdal nadaljnja priporočila v zvezi s spremembami nekaterih prilog k Sporazumu zaradi upoštevanja sprememb v upravni strukturi pristojnih organov in novozelandske točke za stike ter zaradi sprememb v novozelandski zakonodaji. Odbor je tudi priporočil spremembo Priloge V zvezi z ukrepi, povezanimi z BSE, v skladu z veljavno zakonodajo obeh pogodbenic.

(4) Navedene spremembe bi se morale potrditi v imenu Skupnosti.

(5) Ukrep, predviden s tem sklepom, je v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Člen 1

Na podlagi priporočil Skupnega upravnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 16 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o zdravstvenih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi, se spremembe prilog II, V in X k navedenemu Sporazumu potrdijo v imenu Evropske skupnosti. Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem, vključno s spremembami prilog k Sporazumu, je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Generalni direktor za zdravje in varstvo potrošnikov se pooblasti za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki je za Skupnost pravno zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep se začne uporabljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem Nova Zelandija Komisijo uradno obvesti, da so njeni notranji postopki za potrditev sprememb iz člena 1 zaključeni.

V Bruslju, 11. avgusta 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 57, 26.2.1997, str. 4.

[2] UL L 332, 23.12.1999, str. 1.

[3] UL L 333, 10.12.2002, str. 13.

--------------------------------------------------