32003D0564Úradný vestník L 192 , 31/07/2003 S. 0023 - 0039


rozhodnutie Komisie

z 28. júna 2003

o uplatňovaní smernice Rady 72/166/EHS, pokiaľ ide o kontrolu plnenia povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

(oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 2626)

(Text s významom pre EHP)

(2003/564/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti [1], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 90/232/EHS [2], najmä na jej články 2 ods. 2 a 7 ods. 3,

keďže:

(1) vzťahy medzi národnými kanceláriami poisťovateľov členských štátov vymedzené v článku 1 ods. 3 smernice 72/166/EHS (ďalej len kancelárie) a národnými kanceláriami poisťovateľov Českej republiky, Maďarska, Nórska, Slovenska a Švajčiarska boli upravené dohodami, ktoré sú doplnkom k Jednotnej dohode o systéme zelenej karty medzi národnými kanceláriami poisťovateľov z 2. novembra 1951 (ďalej len doplnkové dohody); tieto doplnkové dohody ustanovili praktické opatrenia na zrušenie kontrol poistenia v prípade vozidiel, ktoré sa obvykle nachádzajú na území všetkých týchto štátov;

(2) Komisia následne prijala rozhodnutia, ktoré od každého členského štátu v súlade so smernicou 72/166/EHS požadujú, aby sa zdržal kontrol poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ktoré sa obvykle nachádzajú v inom členskom štáte alebo na územiach uvedených nečlenských štátov a ktoré podliehajú doplnkovým dohodám;

(3) národné kancelárie poisťovateľov preskúmali a zjednotili texty doplnkových dohôd a nahradili ich jedinou dohodou (mnohostranná dohoda o zárukách), podpísanou v Madride 15. marca 1991 v súlade so zásadami stanovenými v článku 2 ods. 2 smernice 72/166/EHS; táto mnohostranná dohoda o zárukách bola priložená k rozhodnutiu Komisie 91/323/EHS [3];

(4) Komisia následne prijala rozhodnutia 93/43/EHS [4], 97/828/ES [5], 99/103/ES [6] a 2001/160/ES [7], ktoré v súlade so smernicou 72/166/EHS od každého členského štátu požadujú, aby sa zdržal kontrol poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ktoré sa obvykle nachádzajú v inom členskom štáte alebo na územiach Islandu, Slovinska, Chorvátska a Cypru;

(5) dohoda medzi národnými kanceláriami poisťovateľov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a pridruženými štátmi bola uzatvorená 30. mája 2002 v Rethymno (Kréta) v súlade so zásadami stanovenými v článku 2 ods. 2 smernice 72/166/EHS; prvý dodatok uvedenej dohody zhrňuje všetky ustanovenia jednotnej dohody medzi kanceláriami a mnohostrannej dohody o zárukách v jedinom dokumente (ďalej len vnútorné predpisy); tieto vnútorné predpisy nahrádzajú od 1. augusta 2003 tieto dve naposledy uvedené dohody;

(6) z tohto dôvodu by sa 1. augusta 2003 mali zrušiť rozhodnutia 91/323/EHS, 93/43/EHS, 97/828/ES, 99/103/ES a 2001/160/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Od 1. augusta 2003 sa každý členský štát zdrží vykonávania kontrol povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ktoré sa obvykle nachádzajú v inom členskom štáte alebo na území Českej republiky, Chorvátska, Cypru, Maďarska, Islandu, Nórska, Slovenska, Slovinska a Švajčiarska, na ktoré sa vzťahuje dohoda z 30. mája 2002 medzi národnými kanceláriami poisťovateľov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a ostatnými pridruženými štátmi, pripojenej ako dodatok k prílohe tohoto rozhodnutia.

Článok 2

1. augusta 2003 sa zrušujú rozhodnutia 91/323/EHS, 93/43/EHS, 97/828/ES, 99/103/ES a 2001/160/ES.

Článok 3

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o opatreniach prijatých na uplatňovanie tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 28. júla 2003

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 103, 2. 5. 1972, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 129, 19. 5. 1990, s. 33.

[3] Ú. v. ES L 177, 5. 7. 1991, s. 25.

[4] Ú. v. ES L 16, 25. 1. 1993, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 343, 13. 12. 1997, s. 25.

[6] Ú. v. ES L 33, 6. 2. 1999, s. 25.

[7] Ú. v. ES L 57, 27. 2. 2001, s. 56.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

DODATOK

Dohoda medzi národnÝmi kanceláriami poisŤovateĽov ČlenskÝch Štátov EurÓpskeho hospodárskeho priestoru a ostatnÝmi pridruŽenÝmi Štátmi

PREAMBULA

So zreteľom na smernicu Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 (ďalej len prvá smernica o poistení motorových vozidiel), ktorá stanovuje, že národné kancelárie poisťovateľov členských štátov uzatvárajú medzi sebou dohodu, na základe ktorej je každá národná kancelária poisťovateľov zodpovedná za likvidáciu poistných udalostí, ku ktorým dochádza na jej území a ktoré sú spôsobené vozidlami obvykle sa nachádzajúcimi na území ďalšieho členského štátu, bez ohľadu na to, či sú tieto vozidlá poistené alebo nie, v súlade s požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov o povinnom poistení;

so zreteľom na skutočnosť, že uvedená smernica stanovuje, že k vozidlám obvykle sa nachádzajúcim v tretej krajine sa pristupuje ako k vozidlám obvykle sa nachádzajúcim v spoločenstve, ak národné kancelárie poisťovateľov členských štátov jednotlivo zodpovedajú – každá v súlade s ustanoveniami svojho vlastného národného práva o povinnom poistení – za likvidáciu poistných udalostí v dôsledku dopravných nehôd, ku ktorým dochádza na ich území a ktoré sú zapríčinené prevádzkou takýchto vozidiel;

so zreteľom na skutočnosť, že prostredníctvom uplatňovania týchto ustanovení národné kancelárie poisťovateľov členských štátov a národné kancelárie poisťovateľov iných štátov uzatvorili niekoľko dohôd zameraných na plnenie predpisov smernice a že tieto kancelárie sa následne rozhodli nahradiť ich jedinou dohodou označovanou ako mnohostranná dohoda o zárukách medzi národnými kanceláriami poisťovateľov, podpísanou v 15. marca 1991 v Madride;

so zreteľom na skutočnosť, že na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v Rethymno (Kréta) 30. mája 2002, sa Rada kancelárií rozhodla zhrnúť všetky ustanovenia jednotnej dohody medzi kanceláriami a mnohostrannej dohody o zárukách medzi národnými kanceláriami poisťovateľov, ktoré upravujú vzťahy medzi kanceláriami, do jediného dokumentu známeho ako vnútorné predpisy,

podpísané kancelárie uzatvorili nasledovnú dohodu:

Článok 1

Podpísané kancelárie sa v rámci svojich vzájomných vzťahov zaväzujú dodržiavať záväzné ustanovenia, ako aj nezáväzné ustanovenia oddielov II a III vnútorných predpisov prijatých Radou kancelárií 30. mája 2002, ak sa uplatňujú, ktorých kópia je pripojená k tejto dohode v dodatku 1.

Článok 2

Podpísané kancelárie poskytujú vo svojom mene a v mene svojich členov ostatným zmluvným kanceláriám vzájomné oprávnenie priateľsky likvidovať akúkoľvek poistnú udalosť a akceptovať služby súdneho alebo mimosúdneho konania, ktoré by mohli viesť k výplate náhrady škody vyplývajúcej z nehôd v rámci týchto vnútorných predpisov a na účely týchto vnútorných predpisov.

Článok 3

Záväzok uvedený v článku 1 nadobúda účinnosť 1. júla 2003, kedy nahradí jednotnú dohodu medzi kanceláriami a mnohostrannú dohodu o zárukách medzi národnými kanceláriami poisťovateľov, ktoré v súčasnosti zaväzujú zmluvné strany tejto dohody.

Článok 4

Táto dohoda sa uzatvára na neobmedzené obdobie. Napriek tomu každá zmluvná kancelária môže od tejto dohody odstúpiť prostredníctvom písomného vypovedania doručeného generálnemu tajomníkovi Rady kancelárií, ktorý o tom bezodkladne informuje ostatné zmluvné kancelárie a Komisiu Európskej únie. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť po uplynutí 12-mesačnej lehoty odo dňa zaslania takejto výpovede. Príslušná zmluvná kancelária je aj naďalej na základe tejto dohody a jej príloh povinná plniť všetky žiadosti o náhradu týkajúce sa likvidácie poistných udalostí vyplývajúcich z nehôd, ku ktorým dôjde do uplynutia uvedenej lehoty.

Článok 5

Táto dohoda sa uzatvára medzi nižšie uvedenými zmluvnými kanceláriami vzhľadom na územia, za ktoré je každá z nich zodpovedná, v troch exemplároch v anglickom a francúzskom jazyku.

Jeden exemplár v každom z uvedených dvoch jazykov sa uloží na Sekretariáte Rady kancelárií, na Generálnom sekretariáte Comité Européen des Assurances a u Komisie Európskej únie.

Generálny tajomník Rady kancelárií poskytne každej zmluvnej kancelárií schválené kópie tejto dohody.

Podpísané v Rethymno (Kréta) 30. mája 2002

Rakúsko, za Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs: Günter Albrecht, tajomník a riaditeľ

Belgicko, za Bureau Belge des Assureurs Automobiles: Alain Pire, Directeur-Secrétaire Général

Švajčiarsko (a Lichtenštajnsko), za Swiss National Bureau of Insurance: Martin Metzler, prezident

Cyprus, za Motor Insurers` Fund: Aristos Pissiris, prezident, a Andreas Charalambides, riaditeľ/tajomník

Česká republika, za Českou kancelář pojistitelů: Jakub Hradec, výkonný riaditeľ

Nemecko, za Deutsches Büro Grüne Karte e.V.: Ulf Lemor, generálny riaditeľ

Dánsko (a Faerské ostrovy), za Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring: Steen Leth Jeppesen, generálny riaditeľ

Španielsko, za Oficina Española de Aseguradores de Automóviles: José Ignacio Lillo Cebrián, prezident

Francúzsko, za Bureau Central Français: Alain Bouchon, prezident

Fínsko, za Liikennevakuutuskeskus: Olli Latola, predseda rady, a Ulla Niku-Koskinen, generálny riaditeľ

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Kanálové ostrovy, Džibraltár a ostrov Man, za Motor Insurers' Bureau: James Read, výkonný riaditeľ

Grécko, za Motor Insurer's Bureau: Michael Psalidas, predseda, a George Tzanis, generálny tajomník

Maďarsko, za Hungarian Motor Insurance Bureau: István Ragályi, generálny riaditeľ

Chorvátsko, za Hrvatski Ured Za Osiguranje: Ante Lui, generálny riaditeľ

Taliansko (a Republika San Marino a Vatikánsky štát), za Ufficio Centrale Italiano (UCI): Raffaele Pellino, prezident

Írsko, za Motor Insurers'Bureau: Michael Halligan, výkonný riaditeľ

Island, za Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi: Sigmar Ármannsson, generálny riaditeľ

Luxembursko, za Bureau Luxembourgeois des Assureurs: Paul Hammelmann, generálny tajomník

Nórsko, za Trafikkförsikringsföreningen: Jan Gunnar Knudsen, generálny riaditeľ

Holandsko, za Nederlands Bureau de Motorrijtuigverzekeraar: Frank Robertson, predseda

Portugalsko, za Gabinete Portuguęs de Carta Verde GPCV: Maria José Mesquita, podpredseda, a Antonio Lourenço, Vogel

Švédsko, za Trafikförsakringsföreningen: Ulf Blomgren, generálny riaditeľ

Slovensko, za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov: Imrich Fekete, predseda, a Lýdia Blažeková, výkonná riaditeľka

Slovinsko, za Slovensko Zavarovalno Združenje, GIZ: Tjaša Korbar, riaditeľ Green Card Bureau (za Mirko Kalua, riaditeľ)

--------------------------------------------------