32003D0312Uradni list L 114 , 08/05/2003 str. 0050 - 0054


Odločba Komisije

z dne 9. aprila 2003

o objavi sklicevanj na standarde, ki se nanašajo na toplotnoizolacijske proizvode, geotekstilije, vgrajeno gasilno opremo in bloke iz mavca, v skladu z Direktivo Sveta 89/106/EGS

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 1161)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/312/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS [2], in zlasti člena 5(1) Direktive,

ob upoštevanju mnenja Stalnega odbora, ustanovljenega v skladu s členom 5 Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov [3], kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES [4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 2 Direktive 89/106/EGS določa, da države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne, da se zagotovi dajanje gradbenih proizvodov na trg samo v primeru, kadar objekti, v katere so vgrajeni, izpolnjujejo bistvene zahteve iz člena 3 navedene direktive.

(2) V skladu s členom 4(2) Direktive 89/106/EGS se za gradbene proizvode domneva, da so ustrezni za uporabo in omogočajo objektom, v katere so vgrajeni, izpolnjevanje bistvenih zahtev iz člena 3 navedene direktive, če so skladni z nacionalnimi standardi, ki se uporabljajo zanje in prenašajo usklajene standarde, sklicevanja na katere so bila objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

(3) Države članice morajo objaviti sklicevanja na nacionalne standarde, ki prenašajo usklajene standarde, sklicevanja na katere so bila objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

(4) V skladu s členom 5(1) Direktive 89/106/EGS je Nemčija podala uradni ugovor zoper nekatere usklajene standarde na podlagi tega, da ne dopuščajo objektom, v katere so proizvodi vgrajeni, da bi povsem izpolnjevali bistvene zahteve Direktive 89/106/EGS. Zadevni standardi pomenijo deset standardov za toplotnoizolacijske proizvode, ki jih je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 23. maja 2001 in katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti (ULES) z dne 15. decembra 2001 [5]; devet standardov za geotekstilije, ki jih je sprejel CEN 13. decembra 2000 in katerih sklicevanja so bila objavljena v ULES z dne 26. junija 2001 [6]; deset standardov za vgrajeno gasilno opremo, ki jih je sprejel CEN 13. decembra 2000, 21. marca 2001 in 11. aprila 2001 in katerih sklicevanja so bila objavljena v ULES z dne 18. julija 2001 [7], 15. decembra 2001 in 14. februarja 2002 [8]; in usklajeni standard EN 12859:2001 "Bloki iz mavca – opredelitve, zahteve in metode preskušanja", ki ga je sprejel CEN 13. junija 2001 in katerega sklicevanje je bilo objavljeno v ULES z dne 15. decembra 2001.

(5) Informacije, prejete med posvetovanji s CEN in z nacionalnimi organi v odboru, ustanovljenem z Direktivo 89/106/EGS, in z odborom, ustanovljenim z Direktivo 98/34/EGS, niso razkrile nobenih dokazov o s strani Nemčije zatrjevanih nevarnostih.

(6) Zato se ni izkazalo, da 30 izpodbijanih usklajenih standardov ne omogoča objektom, v katere so proizvodi vgrajeni, izpolnjevanja bistvenih zahtev Direktive 89/106/EGS.

(7) Sklicevanj na navedene standarde zato ni treba umakniti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sklicevanj za deset toplotnoizolacijskih standardov, navedenih v tabeli 1 v Prilogi, ki jih je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 23. maja 2001 in so bila prvič objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti z dne 15. decembra 2001, se ne umakne s seznama standardov, objavljenega v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 2

Sklicevanj za devet geotekstilnih standardov, navedenih v tabeli 2 v Prilogi, ki jih je sprejel CEN 13. decembra 2000 in so bila prvič objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti z dne 26. junija 2001, se ne umakne s seznama standardov, objavljenega v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Sklicevanj za deset standardov za vgrajeno gasilno opremo, navedenih v tabeli 3 v Prilogi, ki jih je sprejel CEN 13. decembra 2001, 21. marca 2001 in 11. aprila 2001 in so bila prvič objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti z dne 18. julija 2001, 15. decembra 2001 in 14. februarja 2001, se ne umakne s seznama standardov, objavljenega v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Sklicevanje za standard EN12859:2001 "Bloki iz mavca – opredelitve, zahteve in metode preskušanja", ki ga je sprejel CEN 13. junija 2001 in je bilo prvič objavljeno v Uradnem listu Evropskih skupnosti z dne 15. decembra 2001, se ne umakne s seznama standardov, objavljenega v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. aprila 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

[3] UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

[4] UL L 217, 5.8.1998, str. 18.

[5] UL C 358, 15.12.2001, str. 9.

[6] UL C 180, 26.6.2001, str. 8.

[7] UL C 202, 18.7.2001, str. 9.

[8] UL C 40, 14.2.2002, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA

TABELA 1

Objava naslovov in sklicevanj na usklajene standarde za toplotnoizolacijske proizvode iz člena 1

ESO | Sklicevanje | Naslov usklajenega standarda | Leto ratifikacije | Uradni list |

CEN | EN 13162:2001 | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Tovarniško izdelani proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

CEN | EN 13163:2001 | Tovarniško izdelani proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

CEN | EN 13164:2001 | Tovarniško izdelani proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

CEN | EN 13165:2001 | Tovarniško izdelani proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

CEN | EN 13166:2001 | Tovarniško izdelani proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

CEN | EN 13167:2001 | Tovarniško izdelani proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

CEN | EN 13168:2001 | Tovarniško izdelani proizvodi iz lesne volne (WW) – Specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

CEN | EN 13169:2001 | Tovarniško izdelani proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

CEN | EN 13170:2001 | Tovarniško izdelani proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

CEN | EN 13171:2001 | Tovarniško izdelani proizvodi iz lesnih vlaken (WF) – Specifikacije | 2001 | C 358 15.12.2001 |

TABELA 2

Objava naslovov in sklicevanj na usklajene standarde za geotekstilne proizvode iz člena 2

ESO | Sklicevanje | Naslov usklajenega standarda | Leto ratifikacije | Uradni list |

CEN | EN 13249:2000 | Geotekstilije/geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane značilnosti za uporabo pri gradnji cest in drugih prometnih površin | 2000 | C 180 26.6.2001 |

CEN | EN 13251:2000 | Geotekstilije/geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane značilnosti za uporabo pri nasipih, temeljih in podpornih konstrukcijah | 2000 | C 180 26.6.2001 |

CEN | EN 13252:2000 | Geotekstilije/geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane značilnosti za uporabo pri drenažnih sistemih | 2000 | C 180 26.6.2001 |

CEN | EN 13253:2000 | Geotekstilije/geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane značilnosti za uporabo pri zunanjih sistemih za nadzor erozije | 2000 | C 180 26.6.2001 |

CEN | EN 13254:2000 | Geotekstilije/geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane značilnosti za uporabo pri gradnji zbiralnikov in jezov | 2000 | C 180 26.6.2001 |

CEN | EN 13255:2000 | Geotekstilije/geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane značilnosti za uporabo pri gradnji kanalov | 2000 | C 180 26.6.2001 |

CEN | EN 13256:2000 | Geotekstilije/geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane značilnosti za uporabo pri gradnji tunelov in podzemnih konstrukcij | 2000 | C 180 26.6.2001 |

CEN | EN 13257:2000 | Geotekstilije/geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane značilnosti za uporabo pri odstranjevanju trdnih odpadkov | 2000 | C 180 26.6.2001 |

CEN | EN 13265:2000 | Geotekstilije/geotekstilijam sorodni izdelki – Zahtevane značilnosti za uporabo pri obvladovanju tekočih odpadkov | 2000 | C 180 26.6.2001 |

TABELA 3

Objava naslovov in sklicevanj na usklajene standarde za vgrajene gasilne proizvode iz člena 3

ESO | Sklicevanje | Naslov usklajenega standarda | Leto ratifikacije | Uradni list |

CEN | EN 671-1:2001 | Vgrajeni gasilni sistemi – Cevni sistemi – 1. del: Cevni koluti s poltogo cevjo | 2001 | C 202 18.7.2001 |

CEN | EN 671-2:2001 | Vgrajeni gasilni sistemi – Cevni sistemi – 2. del: Cevni koluti s plosko cevjo | 2001 | C 202 18.7.2001 |

CEN | EN 12094-5:2000 | Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom – 5. del: Zahteve in preskusne metode za visokotlačne in nizkotlačne sortirne ventile in njihova sprožila za sisteme s CO2 | 2000 | C 202 18.7.2001 |

CEN | EN 12094-6:2000 | Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom – 6. del: Zahteve in preskusne metode za neelektrične naprave za zaustavitev pri sistemih s CO2 | 2000 | C 202 18.7.2001 |

CEN | EN 12094-7:2000 | Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom – 7. del: Zahteve in preskusne metode za šobe pri sistemih s CO2 | 2000 | C 202 18.7.2001 |

CEN | EN 12416-1:2001 | Vgrajeni gasilni sistemi – Sistemi s praškom – 1. del: Specifikacije in preskusne metode za sisteme in sestavne dele | 2001 | C 202 14.2.2001 |

CEN | EN 12094-13: 2001 | Vgrajeni gasilni sistemi – Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom – 13. del: Zahteve in preskusne metode za kontrolne ventile in nepovratne ventile | 2001 | C 202 18.7.2001 |

CEN | EN 12259-2: 1999/A1:2001 | Vgrajeni gasilni sistemi –– Sprinkler/razpršilni sistemi – Mokri alarmni ventili | 2001 | C 202 15.12.2001 |

CEN | EN 12259-3: 2000/A1:2001 | Vgrajeni gasilni sistemi – Sprinkler/razpršilni sistemi – Suhi alarmni ventili | 2001 | C 202 15.12.2001 |

CEN | EN 12259-4: 2000/prA1 | Vgrajeni gasilni sistemi – Sprinkler/razpršilni sistemi – Naprave za alarmiranje z vodnim pogonom | 2001 | C 202 15.12.2001 |

CEN | EN 12859:2001 | Bloki iz mavca – Definicije, zahteve in preskusne metode | 2001 | C 202 15.12.2001 |

--------------------------------------------------