32003D0302Official Journal L 110 , 03/05/2003 P. 0006 - 0011


Odločba Komisije

z dne 25. aprila 2003

o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s Šrilanke

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 1286)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/302/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje ribiških proizvodov na trg [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [2] in zlasti člena 11(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V imenu Komisije je bil na Šrilanki opravljen inšpekcijski pregled za preverjanje pogojev izdelovanja, skladiščenja in pošiljanja ribiških proizvodov Skupnosti.

(2) Zahteve v zakonodaji Šrilanke glede zdravstvenega inšpekcijskega nadzora in spremljanja ribiških proizvodov lahko obravnavamo kot enakovredne zahtevam iz Direktive 91/493/EGS.

(3) Zlasti "Oddelek za ribištvo in vodne vire na Ministrstvu za ribištvo in oceanske vire" (DFAR) lahko učinkovito preverja izvajanje veljavne zakonodaje.

(4) DFAR je poskrbel za uradna zagotovila glede skladnosti s standardi zdravstvenega inšpekcijskega nadzora in spremljanja ribiških proizvodov, kot je določeno v poglavju V Priloge k Direktivi 91/493/EGS, in glede izpolnjevanja higienskih zahtev, ki ustrezajo zahtevam v tej direktivi.

(5) Ustrezno je podati podrobne določbe za ribiške proizvode, uvožene v Skupnost s Šrilanke, skladno z Direktivo 91/493/EGS.

(6) Prav tako je nujno pripraviti seznam odobrenih obratov, predelovalnih plovil ali hladilnic in seznam zamrzovalnih plovil, opremljenih v skladu z zahtevami Direktive Sveta 92/48/EGS z dne 16. junija 1992 o določitvi minimalnih higienskih pravil, ki veljajo za ribiške proizvode, obdržane na krovu nekaterih plovil v skladu s členom 3(1)(a)(i) Direktive 91/493/EGS [3]. Ti seznami naj se pripravijo na osnovi obvestila DFAR Komisiji.

(7) Ustrezno je, če se to odločbo začne uporabljati 45 dni po objavi zaradi nujnega prehodnega obdobja.

(8) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali -

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

"Oddelek za ribištvo in vodne vire na Ministrstvu za ribištvo in oceanske vire" (DFAR) je pristojni organ na Šrilanki, določen za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi, uvoženi v Skupnost s Šrilanke, so skladni s členi 3, 4 in 5.

Člen 3

1. Vsako pošiljko spremlja oštevilčeno originalno zdravstveno spričevalo, skladno z vzorcem v Prilogi I, ki obsega en list, je ustrezno izpolnjeno, podpisano in datirano.

2. Spričevalo je sestavljeno v vsaj enem uradnem jeziku države članice, kjer se izvajajo preverjanja.

3. Spričevalo vsebuje ime, funkcijo in podpis predstavnika DFAR, in njegov uradni žig, ki je drugačne barve kot drugi uradni zaznamki.

Člen 4

Ribiški proizvodi prihajajo iz odobrenih obratov, predelovalnih plovil ali hladilnic, ali iz registriranih zamrzovalnih plovil, navedenih v Prilogi II.

Člen 5

Na vseh pakiranjih je izraz "ŠRILANKA" in odobritev/registracijska številka izvornega obrata, predelovalnega plovila, hladilnice ali zamrzovalnega plovila v neizbrisljivih črkah, razen v primeru razsutih zamrznjenih ribiških proizvodov, ki so namenjeni proizvodnji konzervirane hrane.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 17. junija 2003.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. aprila 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

PRILOGA I

ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

za ribiške proizvode s Šrilanke, namenjene za izvoz v Evropsko Skupnost, razen školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v kateri koli obliki

Referenčna št.: .

Država odpošiljateljica: ŠRILANKA

Pristojni organ: Oddelek za ribištvo in vodne vire na Ministrstvu za ribištvo in oceanske vire (DFAR)

I. Podatki za identifikacijo ribiških proizvodov

- Opis ribiških proizvodov/proizvodov iz ribogojstva [4]:

- Vrsta (znanstveno ime): ..

- Predstavitev proizvoda in tip obdelave [5]: ..

- Številčna oznaka (kjer je na voljo): ..

- Tip pakiranja: ...

- Število enot embalaže: ....

- Neto teža: ...

- Zahtevana temperatura skladiščenja in transporta: ....

II. Poreklo proizvodov

Ime(-na) in številka uradne odobritve/registracije izvornega(-ih) obrata(-ov), predelovalnega(-ih) plovila (plovil), ali odobrene(-ih) hladilnice (hladilnic) ali zamrzovalnega(-ih) plovila (plovil), ki jih je DFAR registriral za izvoz v Evropsko skupnost:

III. Namembni kraj proizvodov

Proizvodi se odpošljejo

iz: .

(kraj odpošiljanja)

v: ..

(država in namembni kraj)

z naslednjimi prevoznimi sredstvi: ..

Ime in naslov odpošiljatelja:

Ime prejemnika in naslov na namembnem kraju:

IV. Potrdilo o zdravstvenem stanju

- Uradni inšpektor potrdi, da so zgoraj navedeni ribiški proizvodi:

1. bili ujeti in obdelani na plovilih skladno z zdravstvenimi pravili iz Direktive 92/48/EGS;

2. bili iztovorjeni, obdelani in, kadar je bilo primerno, zapakirani, pripravljeni, predelani, zamrznjeni, odtajani in higienično skladiščeni skladno z zahtevami iz poglavij II, III in IV Priloge k Direktivi 91/493/EGS;

3. bili zdravstveno pregledani skladno s poglavjem V Priloge k Direktivi 91/493/EGS;

4. so pakirani, označeni, skladiščeni in transportirani skladno s poglavji VI, VII in VIII Priloge k Direktivi 91/493/EGS;

5. ne spadajo med toksične vrste ali vrste, ki vsebujejo biotoksine;

6. zadovoljivo opravili organoleptične, parazitološke, kemične in mikrobiološke preglede, ki jih za določene kategorije ribiških proizvodov določa Direktiva 91/493/EGS in njene izvedbene odločbe.

- Podpisani uradni inšpektor izjavlja, da je seznanjen z določbami Direktive 91/493/EGS, Direktive 92/48/EGS in Odločbe 2003/302/ES [6].

V .., dne .

(kraj) (datum)

Uradni žig 1

Podpis uradnega inšpektorja 1

(Ime z velikimi tiskanimi črkami, funkcija in kvalifikacije podpisane osebe)

PRILOGA II

SEZNAM OBRATOV IN PLOVIL

Št. odobritve Ime Mesto/Regija Kategorija

DFAR/FPE/98/01 Tropic Frozen Foods Ltd Negombo PP

DFAR/FPE/98/02 Southern Fish Factory Kosgoda PP

DFAR/FPE/98/03 Skyway sea Food's Specialist's (Pvt) Ltd Negombo PP

DFAR/FPE/98/08 Alpex Marine (Pvt) Ltd Hendala Wattala PP

DFAR/FPE/98/09 Jay Sea Foods Processing (Pvt) Ltd Kepungoda Pamunugama PP

DFAR/FPE/98/11 Apollo Marine International (Pvt) Ltd Wathupitiwala Nittambuwa PP

DFAR/FPE/98/14 Aqua Gardens (Pvt) Ltd Bangadeniya PP

DFAR/FPE/98/15 Global Sea Foods (Pvt) Ltd Perakolawatta Badalgama PP

Legenda kategorije: PP: Predelovalni obrat

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[3] UL L 187, 7.7.1992, str. 41.

[4] Neustrezno prečrtajte.

[5] Živ, hlajen, zamrznjen, nasoljen, prekajen, konzerviran.

[6] Žig in podpis morata biti drugačne barve kot ostali podatki v spričevalu.