32003D0287Official Journal L 102 , 24/04/2003 P. 0082 - 0097


KOMISIJAS LĒMUMS

(2003. gada 14. aprīlis),

ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tūristu mītņu pakalpojumiem

(paziņots ar dokumenta numuru C(2003) 235)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/287/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1980/2000 (2000. gada 17. jūlijs) par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas programmu[1], un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu un tās V pielikuma 2. punkta sesto daļu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 1980/2000 paredz, ka Kopienas ekomarķējumu var piešķirt produktam ar īpašībām, kuru dēļ tas var būtiski uzlabot galvenos vides aspektus.

(2) Regula (EK) Nr. 1980/2000 paredz, ka atbilstoši produktu grupām jānosaka īpaši ekomarķējuma kritēriji.

(3) Tūristu mītņu pakalpojumos ekoloģiskos kritērijus iedala obligātajos kritērijos, kuri ir jāievēro visi, un neobligātajos, kuri jāievēro tikai noteiktā skaitā.

(4) Jānosaka samazinājumi attiecībā uz saistītajām maksām, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 1980/2000 un 5. pantā Komisijas Lēmumā 2000/728/EK (2000. gada 10. novembris), ar ko nosaka maksājumus par Kopienas ekomarķējuma pieteikumiem un ikgadējos maksājumus par to[2].

(5) Ir lietderīgi paredzēt maksas papildu samazinājumu attiecībā uz mikrouzņēmumiem un kalnu būdām, lai ņemtu vērā to ierobežotos resursus un to īpašo nozīmi šajā produktu grupā.

(6) Šajā lēmumā paredzēto pasākumu pamatā ir kritēriju projekts, ko izstrādājusi Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1980/2000 13. pantu.

(7) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1980/2000 17. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai sniegtajiem pakalpojumiem piešķirtu Regulā (EK) Nr. 1980/2000 noteikto Kopienas ekomarķējumu, tiem jāietilpst produktu grupā - "tūristu mītņu pakalpojumi", kas noteikta šā lēmuma 2. pantā, un tiem jāatbilst šā lēmuma pielikumā norādītajiem ekoloģiskajiem kritērijiem.

Šos kritērijus iedala obligātajos kritērijos, kuri ir jāievēro visi, un neobligātajos, kuri jāievēro noteiktā skaitā, kā norādīts pielikumā.

2. pants

Produktu grupa "tūristu mītņu pakalpojumi" ietver izmitināšanu pa nakti par maksu numuros, kuri ir pienācīgi aprīkoti un kurā ir vismaz gulta, piedāvājot to kā galveno pakalpojumu tūristiem, ceļotājiem un pansionāriem. Piedāvājums izmitināt pa nakti var ietvert ēdienreizes, vingruma iekārtu un/vai zaļo zonu izmantošanu.

3. pants

1. Maksa par pieteikumu un ikgadējie maksājumi ir tie, kas paredzēti Lēmumā 2000/728/EK.

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, mikrouzņēmumu un kalnu būdu maksu par pieteikumu samazina par 75 % bez papildu samazinājuma iespējas.

Minimālais ikgadējais maksājums ir EUR 100 un gada pārdošanas apjoms, no kura aprēķina ikgadējo maksājumu, jāsamazina par 50 %.

Gada pārdošanas apjomu aprēķina, reizinot pakalpojuma cenu ar nakšņošanas reizēm un iegūto rezultātu samazina par 50 %. Par pakalpojuma cenu uzskata vidējo maksu, ko viesis samaksā par nakšņošanu, ietverot visus pakalpojumus, kas nav par papildu maksu. Piemēro Lēmuma 2000/728/EK 2. pantā izklāstīto minimālā ikgadējā maksājuma samazinājumu.

3. Šajā lēmumā mikrouzņēmumi ir tie, kas atbilst definīcijai Komisijas 1996. gada 3. aprīļa Ieteikumā 96/280/EK par mazo un vidējo uzņēmumu definīciju [3]un tās turpmākajos grozījumos, un kalnu būdas ir tūristu mītnes, kas piemērotas, lai nomaļos kalnu rajonos alpīnistiem un kalnu tūristiem piedāvātu nakšņošanu telpās.

4. pants

Administratīviem mērķiem produktu grupai "tūristu mītņu pakalpojumi" piešķir kodu "25".

5. pants

Šo lēmumu piemēro no 2003. gada 1. maija līdz 2007. gada 30. aprīlim. Ja 2007. gada 30. aprīlī nav pieņemti pārskatīti kritēriji, šo lēmumu piemēro līdz 2008. gada 30. aprīlim.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 14. aprīlī

Komisijas vārdā -

Komisijas locekle

Margot Wallström

PIELIKUMS

PAMATPRINCIPI

Kritēriju mērķi

Kritēriju mērķis ir ierobežot galveno ietekmi uz vidi pakalpojuma lietošanas laika trijos posmos (pirkšana, pakalpojuma sniegšana, atkritumi). Jo īpaši to mērķi ir:

- ierobežot enerģijas patēriņu,

- ierobežot ūdens patēriņu,

- ierobežot atkritumu rašanos,

- dot priekšroku atjaunojamo resursu un tādu vielu izmantošanai, kuras ir mazāk bīstamas videi,

- veicināt informāciju par vidi un izglītību.

Novērtēšanas un pārbaudes prasības

Konkrētas novērtēšanas un pārbaudes prasības ir norādītas katram kritērijam.

Attiecīgos gadījumos var izmantot citas testa metodes un standartus, kas nav norādīti konkrētajam kritērijam, ja tos kā līdzvērtīgus ir akceptējusi kompetentā iestāde, kas izskata pieteikumu.

Gadījumos, ja pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumenti, analīzes, testu ziņojumi vai citi pierādījumi par kritēriju ievērošanu, uzskata, ka to izcelsme attiecīgā gadījumā var būt pats pieteikuma iesniedzējs un/vai tā piegādātājs(-i) un/vai to piegādātājs(-i) utt.

Attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes var pieprasīt apliecinošus dokumentus un var veikt neatkarīgas pārbaudes.

Izvērtējot pieteikumus un uzraugot atbilstību kritērijiem, kompetentajām iestādēm ieteicams ņemt vērā atzītu vides vadības sistēmu, piemēram, EMAS vai ISO 14 001, īstenošanu. (Piezīme. Šādas vadības sistēmas īstenošana nav obligāta).

OBLIGĀTIE KRITĒRIJI

Jāievēro visi šīs iedaļas kritēriji.

ENERĢIJA

1. Elektroenerģija, ko ražo no neizsīkstošiem enerģijas avotiem

Vismaz 22 % elektroenerģijas ir no neizsīkstošiem enerģijas avotiem, kā tas ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/77/EK (2001. gada 27. septembris) par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus[4].

Minēto kritēriju piemēro tikai tūristu mītnēm ar pieeju tirgum, kurā piedāvā elektroenerģiju no neizsīkstošiem enerģijas avotiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz elektroenerģijas piegādātāja deklarāciju (vai līgumu), norādot neizsīkstošo enerģijas avota(-u) veidus, piegādātās neizsīkstošo enerģijas avotu elektroenerģijas procentuālo daudzumu un norādi par maksimālo procentuālo daudzumu, ko var piegādāt. Saskaņā ar Direktīvu 2001/77/EK neizsīkstošie enerģijas avoti ir neizsīkstoši nefosili enerģijas avoti (vēja, saules, ģeotermālo viļņu, plūdmaiņu, hidroenerģijas, biomasas enerģijas avoti; poligonos un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās iegūtās gāzes; biogāzes enerģijas avoti).

2. Akmeņogles un smagās eļļas

Kā enerģijas avotu neizmanto ne smagās eļļas, kuru sēra saturs pārsniedz 0,2 %, ne akmeņogles.

Šādu kritēriju piemēro tikai tūristu mītnēm, kurām ir neatkarīga apkures sistēma.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību minētajam kritērijam, norādot izmantoto enerģijas avotu veidu.

3. Elektroenerģija apkurei

Vismaz 22 % numuru apkurei un karstajam ūdenim higiēnas vajadzībām izmantotās elektroenerģijas ir no neizsīkstošiem enerģijas avotiem, kā tas ir noteikts Direktīvā 2001/77/EK.

Minēto kritēriju piemēro tikai tūristu mītnēm, kurām ir neatkarīga apkures sistēma un kurām ir pieeja tirgum, kurā piedāvā elektroenerģiju no neizsīkstošiem enerģijas avotiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību minētajam kritērijam, norādot apkurei izmantoto enerģijas avotu veidu un apjomu, kopā ar dokumentiem par izmantotajiem apkures katliem (siltuma ģeneratoriem), ja tādi ir.

4. Apkures katlu efektivitāte

Piešķirta ekomarķējuma spēkā esamības laikā nopirkta jebkura jauna apkures katla (siltuma ģeneratora) efektivitātei jābūt vismaz 90 %, kas mērīta atbilstoši Padomes Direktīvai 92/42/EEK (1992. gada 21. maijs) par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem[5], vai atbilstoši attiecīgajiem produktu normatīviem un noteikumiem par šādiem katliem, kas nav ietverti šajā direktīvā.

Karstā ūdens katli ar šķidro vai gāzveida kurināmo, kā noteikts Direktīvā 92/42/EEK, atbilst efektivitātes standartiem, kas norādīti minētajā direktīvā.

Direktīvā 92/42/EEK neietverto apkures katlu efektivitāte atbilst ražotāja norādījumiem, kā arī valsts un vietējiem tiesību aktiem par efektivitāti.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko ziņojumu, ko sagatavo personas, kuras atbild par apkures katla pārdošanu un/vai apkopi, norādot efektivitāti. Direktīvā 92/42/EK noderīgā efektivitāte (izteikta %) ir noteikta kā attiecība starp radīto siltumu, ko novada uz apkures katla ūdeni, un neto siltumietilpības pie nemainīga kurināmā spiediena reizinājumu ar patēriņu, kas izteikts kā kurināmā daudzums laika vienībā.

Direktīvas 92/42/EEK 3. pantā nav ietverti šādi apkures katli - karstā ūdens katli, kuriem var izmantot dažādus kurināmos, tostarp cieto kurināmo; aprīkojums momentānai karstā ūdens sagatavošanai; apkures katli, kuriem paredzēts izmantot kurināmos, kam īpašības ievērojami atšķiras no tām, kas piemīt parasti tirgotiem šķidrajiem un gāzveida kurināmajiem (rūpnieciskā dūmgāze, biogāze u.c.); plītis un ierīces, kas galvenokārt paredzētas, lai apsildītu telpas, kurās tās uzstādītas, un, kā papildu funkcija, lai nodrošinātu karstu ūdeni centrālapkurei un karsto ūdeni higiēnas vajadzībām.

5. Gaisa kondicionēšana

Piešķirta ekomarķējuma spēkā esamības laikā nopirktai jebkurai gaisa kondicionēšanas sistēmai ir vismaz energoefektivitātes B klase, kā noteikts Komisijas Direktīvā 2002/31/EK (1996. gada 19. septembris), ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības gaisa kondicionieriem[6], vai ir atbilstoša energoefektivitāte.

Piezīme: Minēto kritēriju nepiemēro gaisa kondicionieriem, kas ir vai nu ierīces, kuras var izmantot arī citus enerģijas avotus, vai ierīces siltuma pārnešanai no gaisa uz ūdeni un no ūdens uz ūdeni, vai agregāti ar jaudu (dzesēšanas jaudu), kas pārsniedz 12 kW.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko ziņojumu, ko sagatavojuši profesionāli tehniķi, kas atbild par gaisa kondicionēšanas sistēmas uzstādīšanu, pārdošanu un/vai apkopi.

6. Logu izolācija

Numuros visiem logiem ir piemērota augstas pakāpes siltumizolācija atbilstoši vietējam klimatam un piemērotas pakāpes skaņas izolācija.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz savu deklarāciju, ja tas ir pietiekami, vai profesionāla tehniķa deklarāciju, norādot atbilstību šādam kritērijam.

7. Apkures vai gaisa kondicionēšanas izslēgšana

Ja apkure un/vai gaisa kondicionēšana nav automātiski izslēgta, kad logi ir atvērti, jābūt viegli pieejamai informācijai, kas atgādina viesim aizvērt logu(-s), ja ir ieslēgta apkure vai gaisa kondicionēšana.

Minēto kritēriju piemēro tikai tūristu mītnēm, kurās ir apkures un/vai gaisa kondicionēšana.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī informācijas tekstu (attiecīgā gadījumā).

8. Apgaismojuma izslēgšana

Ja numurā nav automātiskas apgaismojuma(-u) izslēgšanas, viesiem jābūt viegli pieejamai informācijai ar lūgumu izslēgt apgaismojumu, izejot no numura.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī informācijas procedūras.

9. Energoefektīvas spuldzes:

a) vienu gadu pēc pieteikuma iesniegšanas datuma tūristu mītnē vismaz 60 % visu spuldžu ir energoefektivitātes A klases, kā to nosaka Komisijas Direktīva 98/11/EK (1998. gads 27. janvāris), ar ko ievieš Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz mājsaimniecības spuldžu energoefektivitātes marķēšanu[7]. To nepiemēro spuldzēm, kuru fiziskās īpašības neļauj tās aizstāt ar energoefektīvām spuldzēm;

b) vienu gadu pēc pieteikuma iesniegšanas datuma vismaz 80 % spuldžu, kas ir vietās, kur tās parasti ir ieslēgtas vairāk kā piecas stundas dienā, ir energoefektivitātes A klases, kā to nosaka Direktīva 98/11/EK. To nepiemēro spuldzēm, kuru fiziskās īpašības neļauj tās aizstāt ar energoefektīvām spuldzēm.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību abām šāda kritērija daļām, kā arī norādi par izmantoto atšķirīgo spuldžu energoefektivitātes klasi.

10. Saunas taimeris

Visās saunās ir uzstādīti taimeri.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko ziņojumu, ko sagatavojuši profesionāli tehniķi, kuri atbild par minēto sistēmu uzstādīšanu un/vai apkopi.

ŪDENS

11. Ūdens apgāde

Tūristu mītne paziņo ūdens apgādes iestādei par tās vēlmi pāriet uz citu ūdens apgādi (piem., ūdensvada ūdens, virszemes ūdeņi), ja vietējā ūdens aizsardzības plāna pētījums liecina par lielu ietekmi uz vidi, izmantojot tās pašreizējo ūdens apgādi.

Minēto kritēriju piemēro tikai, ja tūristu mītne nesaņem ūdeni no ūdensvada.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz iepriekšminēto deklarāciju, kā arī attiecīgos dokumentus, ietverot vietējā ūdens aizsardzības plāna pētījuma rezultātus (ja tādi ir), norādi par jebkādu vajadzīgo darbību un dokumentus par attiecīgo ieviesto darbību.

12. Ūdens plūsma no krāniem un dušām

Ūdens plūsma no krāniem un dušām nepārsniedz 12 litrus minūtē.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību minētajam kritērijam, kā arī paskaidrojumu par to, kā tūristu mītne izpilda minēto kritēriju, un attiecīgā gadījumā atbilstošos dokumentus.

13. Ūdens taupīšana vannas numuros un tualetēs

Vannas numuros un tualetēs jābūt atbilstošai informācijai viesim par to, kā palīdzēt tūristu mītnei taupīt ūdeni.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī atbilstošo informāciju viesim.

14. Atkritumu urnas tualetēs

Katrā tualetē ir atbilstoša atkritumu urna un viesi aicina piemērotiem atkritumiem izmantot atkritumu urnu nevis tualeti.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī norādi par informāciju viesim.

15. Ūdens nolaišana pisuārā

Pisuāriem ir automātiska vai manuāla ūdens nolaišana tā, lai ne vairāk kā piecos pisuāros vienlaicīgi tiktu nolaists ūdens.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī attiecīgos dokumentus par uzstādītajiem pisuāriem.

16. Noplūdes

Darbinieki ir apmācīti katru dienu pārbaudīt, vai nav redzamas noplūdes, un attiecīgā gadījumā veikt piemērotas darbības. Viesis ir aicināts informēt darbiniekus par jebkuru noplūdi.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī atbilstošos dokumentus par apmācībā ietvertajām tēmām un viesiem adresētās informācijas kopiju.

17. Dvieļu un palagu mainīšana

Viesi informē par tūristu mītnes vides politiku, saskaņā ar kuru dvieļus un palagus maina vai nu pēc viņa prasības, vai regulāri vienu reizi nedēļā zemas kategorijas tūristu mītnē un divas reizes nedēļā augstas kategorijas tūristu mītnē.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī atbilstošos dokumentus par to, kā informē viesi.

18. Augu un dārzu laistīšana

Ziedus un dārzus parasti laista pirms pusdienlaika vai pēc saulrieta, ja tas piemērots reģionālajiem vai klimatiskajiem apstākļiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam.

19. Notekūdeņu attīrīšana

Visus notekūdeņus attīra.

Ja nav iespējams savienoties ar vietējo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, tūristu mītnei ir sava attīrīšanas sistēma, kas atbilst attiecīgajiem vietējiem, valsts vai Eiropas tiesību aktiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī dokumentus par savienojumu ar vietējo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai, attiecīgā gadījumā, par savu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu.

20. Notekūdeņu plāns

Tūristu mītne pieprasa vietējai varas iestādei tās notekūdeņu plānu un, ja tāds ir, ievēro to.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz vēstuli, kura nosūtīta vietējam notekūdeņu apsaimniekošanas dienestam un kurā pieprasa vietējo notekūdeņu plānu, un saņemto atbildi. Ja tāds plāns ir, pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentus par ieviestajiem pasākumiem, lai to ievērotu.

MAZGĀŠANAS UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

21. Dezinfekcijas līdzekļi

Dezinfekcijas līdzekļus izmanto tikai, ja ir jāizpilda tiesiskās veterinārsanitārās prasības.

Novērtēšana un pārbaude. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī norādi par to, kur un kad izmantoti dezinfekcijas līdzekļi.

22. Darbinieku apmācība par mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu

Darbiniekus apmāca nepārsniegt ieteicamo mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu daudzumu, kas norādīts uz iepakojuma.

Novērtēšana un pārbaude. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī sīkāku informāciju par atbilstošo apmācību.

ATKRITUMI

23. Atkritumu šķirošana, ko veic viesi

Paredz atbilstošas tvertnes, lai viesi varētu šķirot atkritumus atbilstīgi vietējai vai valsts sistēmai. Numuros skaidri pieejama informācija aicina viesus šķirot savus atkritumus.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī sīkāku informāciju par tvertnēm un zīmju/informācijas kopiju.

24. Bīstamie atkritumi

Darbinieki šķiro bīstamos atkritumus, kas uzskaitīti sarakstā Komisijas Lēmumā 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem [8] un tās turpmākajos grozījumos, kā arī ievieš atbilstošu apglabāšanu. Tas attiecas uz toneriem, krāsu kasetnēm, dzesināšanas iekārtām, akumulatoriem, farmaceitiskajiem līdzekļiem.

Ja pašvaldība neparedz bīstamo atkritumu apglabāšanu, pieteikuma iesniedzējs katru gadu iesniedz pašvaldības deklarāciju, ka tajā nav bīstamo atkritumu apglabāšanas sistēmas.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī tūristu mītnē radīto bīstamo atkritumu sarakstu un norādi par veidu, kādā tos apstrādā, šķiro, savāc un apglabā, ietverot attiecīgos līgumus ar trešām personām. Attiecīgā gadījumā pieteikuma iesniedzējs katru gadu iesniedz pašvaldības attiecīgo deklarāciju.

25. Atkritumu šķirošana

Darbinieki šķiro atkritumus kategorijās, ko vietējās vai valsts atkritumu apsaimniekošanas iekārtas var apstrādāt atsevišķi. Ja vietējā administrācija nepiedāvā atsevišķu atkritumu savākšanu un/vai apglabāšanu, tūristu mītne tai rakstveidā pauž vēlmi šķirot atkritumus un pauž bažas par atsevišķas savākšanas un/vai apglabāšanas neesamību.

Pieprasījumu pašvaldībai par atkritumu atsevišķu savākšanu un/vai apglabāšanu iesniedz reizi gadā.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī norādi par pašvaldībā pieņemto bīstamo atkritumu dažādajām kategorijām un procedūrām tūristu mītnē minēto kategoriju atkritumu savākšanai, šķirošanai, apstrādei un apglabāšanai, un/vai attiecīgajiem līgumiem ar privātām struktūrām. Atbilstošā gadījumā pieteikuma iesniedzējs katru gadu iesniedz attiecīgo deklarāciju pašvaldībai.

26. Atkritumu pārvadāšana

Ja vietējās atkritumu apsaimniekošanas iestādes nesavāc atkritumus tūristu mītnē vai tās tuvumā, tūristu mītne nodrošina tās atkritumu pārvadāšanu uz piemērotu vietu, kas ir pēc iespējas tuvāk.

Novērtēšana un pārbaude. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī norādi par piemērotajām vietām, pārvadāšanas kārtību un attiecīgajiem attālumiem.

27. Vienreizlietojami izstrādājumi

Ja vien tas nav paredzēts ar tiesību aktiem, nevienu no šādiem vienreizlietojamiem izstrādājumiem neizmanto numuros un restorānos:

- "individuālie" vai "vienreizlietojami" tualetes piederumi (piem., šampūns, ziepes, dušas cepurīte, u.c.),

- tases, šķīvji un griešanas rīki.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī norādi par to, kurus no šādiem vienreizlietojamiem izstrādājumiem izmanto un kādi tiesību akti to nosaka.

CITI PAKALPOJUMI

28. Smēķēšanas aizliegums kopējās telpās

Kopējās telpās ir pieejama zona, kurā aizliegts smēķēt.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam.

29. Sabiedriskais transports

Viesiem un darbiniekiem ir viegli pieejama informācija par to, kā ar sabiedrisko transportu nokļūt līdz tūristu mītnei un citiem vietējiem galamērķiem. Ja nav piemērota sabiedriskā transporta, sniedz arī informāciju par citiem videi draudzīgiem transporta veidiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī pieejamā informatīvā materiāla kopijas.

VISPĀRĒJA VADĪBA

Pieteikuma iesniedzēji ar vides vadības sistēmu, kura reģistrēta EMAS vai sertificēta saskaņā ar ISO 14 001, automātiski izpilda šeit uzskaitītos obligātos vispārējos vadības kritērijus. Šajā gadījumā reģistrācija EMAS vai ISO 14 001 sertifikācija ir pārbaude par atbilstību šādiem obligātajiem vadības kritērijiem.

30. Vispārēja apkope un apkalpošana

Visas iekārtas, kuras izmanto, lai sniegtu tūristu mītņu pakalpojumus, apkalpo un apkopj atbilstoši tiesību aktiem un, ja vajadzīgs citādi, minēto darbu veic tikai kvalificēts personāls.

Par kritērijos ietvertajām iekārtām tūristu mītnes vadītājs saņem tehniķa rakstveida deklarāciju par apkopes pārbaužu biežumu, kāds paredzēts tiesību aktos.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī iekārtu sarakstu un to personu/sabiedrību sarakstu, kas veic apkopi.

31. Apkures katlu apkope un apkalpošana

a) Apkures katlu apkopi un apkalpošanu veic vismaz reizi gadā vai biežāk, ja to pieprasa tiesību akti vai vajadzība, un to veic atbilstoši kvalificēti profesionāļi pēc IEC un valsts standartiem, ja tos piemēro, vai atbilstoši ražotāja norādījumiem;

b) reizi gadā veic testēšanu attiecībā uz to, vai ir ievēroti efektivitātes līmeņi, kas noteikti Direktīvā 92/42/EEK, valsts tiesību aktos vai ražotāja norādījumos, un vai emisija nepārsniedz tiesību aktos paredzētos ierobežojumus. Ja apkopes testi uzrāda, ka iepriekšminētie nosacījumi nav izpildīti, tūlīt veic izlabošanas pasākumus.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību abām minētā kritērija daļām, kā arī apkures katlu un to apkopes programmas aprakstu, un ziņas par personām/sabiedrībām, kas veic apkopi, un par to, kas ir pārbaudīts apkopē.

32. Politikas noteikšana un rīcības programma

Vadībai ir vides politika un tā izstrādā vienkāršu vides politikas pārskatu un precīzu rīcības programmu, lai nodrošinātu vides politikas īstenošanu.

Rīcības programmā norāda vides stāvokļa mērķus, kas attiecas uz enerģiju, ūdeni, ķīmiskām vielām un atkritumiem un ko nosaka ik pēc diviem gadiem, ņemot vērā neobligātos kritērijus. Tajā norāda personu, kura tūristu mītnē ir atbildīga par vides jautājumiem un kura atbild par vajadzīgās rīcības veikšanu un mērķu sasniegšanu. Viesi ir aicināti paust atsauksmes un sūdzības un tās jāņem vērā.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī vides politikas, politikas pārskata un rīcības programmas kopijas, un procedūras, ar kurām ņem vērā viesu ieguldījumu.

33. Darbinieku apmācība

Tūristu mītnes vadība darbiniekiem nodrošina informāciju un apmācību, ietverot rakstveidā norādītas procedūras vai rokasgrāmatas, lai nodrošinātu vides pasākumu īstenošanu un lai veicinātu izpratni par videi draudzīgu rīcību. Atbilstošu apmācību nodrošina visiem jaunajiem darbiniekiem četrās nedēļās pēc darba tiesisko attiecību darba nodibināšanas un visiem darbiniekiem vismaz vienu reizi gadā.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī sīkāku informāciju par apmācības programmu, tās saturu un norādi par darbiniekiem, kuri pabeiguši apmācības, par attiecīgo apmācību un apmācības laiku.

34. Informācija viesiem

Tūristu mītnes vadība nodrošina informāciju viesiem, to skaitā konferenču dalībniekiem, par tās vides politiku, veikto rīcību un ES ekomarķējumu. Viesu reģistrācijas vietā, jo īpaši numuros, viesiem aktīvi piedāvā informāciju un norādes, kas aicina atbalstīt vides mērķus.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī informācijas un viesiem paredzēto norāžu kopijas.

35. Enerģijas un ūdens patēriņa dati

Tūristu mītnē ir procedūras, lai vāktu un uzraudzītu datus par kopējo enerģijas patēriņu (kWh), elektroenerģijas patēriņu (kWh), apkurei izmantoto enerģiju (kWh) un ūdens patēriņu (litros).

Datus vāc pēc katra saņemtā rēķina un vismaz reizi trijos mēnešos, kā arī izsaka kā patēriņu par katru nakšņošanas reizi un katru iekštelpu m2. Par rezultātiem tūristu mītne reizi gadā ziņo kompetentajai iestādei, kura novērtē pieteikumu.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī procedūru aprakstu. Pieteikumā tā iesniedzējs norāda datus par iepriekšminētajiem patēriņiem par vismaz iepriekšējiem trijiem mēnešiem (ja ir jau pieejami) un pēc tam reizi gadā iesniedz minētos datus par iepriekšējo gadu.

36. Citu datu vākšana

Tūristu mītnē ir procedūras datu vākšanai un uzraudzīšanai par ķīmisko vielu patēriņu (grami sausnas) un radīto atkritumu apjomu (litri un/vai kilogrami nešķirotu atkritumu).

Datus vāc vismaz reizi sešos mēnešos, kā arī izsaka kā patēriņu vai radīto apjomu uz katru nakšņošanas reizi un uz katru iekštelpu m2. Par rezultātiem tūristu mītne reizi gadā ziņo kompetentajai iestādei, kura novērtē pieteikumu.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī procedūru aprakstu. Pieteikumā tā iesniedzējs norāda datus par iepriekšminētajiem patēriņiem par vismaz iepriekšējiem sešiem mēnešiem (ja ir jau pieejami) un pēc tam reizi gadā iesniedz minētos datus par iepriekšējo gadu. Pieteikuma iesniedzējs nosaka sniegtos pakalpojumus un to, vai veļu mazgā tās telpās.

37. Informācija uz ekomarķējuma

Ekomarķējuma 2. ailē iekļauj šādu tekstu:

- ieviestie pasākumi enerģijas un ūdens taupīšanai,

- ieviestie pasākumi atkritumu samazināšanai,

- vispārējais vides uzlabojums.

Novērtēšana un pārbaude. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tā pamata paraugu, uz kura piestiprina marķējumu, kā arī deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam.

NEOBLIGĀTIE KRITĒRIJI

Rezultāta prasības

Kā norādīts šīs iedaļas katra kritērija virsrakstā, par katru neobligāto kritēriju piešķir punktus. Izpildīto kritēriju punktu skaitam kopā jābūt 16,5.

Kopējam vajadzīgajam rezultātam pieskaita 1 punktu par katru no šādiem trijiem piedāvātajiem papildu pakalpojumiem, kurus apsaimnieko tūristu mītne vai kuri pieder tūristu mītnei - ēdienreizes, vingruma iekārtas, zaļā zona.

Ēdienreizēs ir brokastis. Vingruma iekārtas ietver saunas, peldbaseinus un citas tādas iekārtas, kas ir tūristu mītnes teritorijā. Zaļā zonā ir parki un dārzi, kas ir pieejami viesiem.

ENERĢIJA

38. Elektrības ražošana, izmantojot fotoelementu vai vēju (2 punkti)

Tūristu mītnei ir fotoelementu sistēmas vai vēja elektroenerģijas ražošana, kas piegādā vai piegādās vismaz 20 % no gada kopējā elektroenerģijas patēriņa.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī dokumentus par fotoelementu vai vēja enerģijas sistēmu un datiem par tās potenciālo un faktisko jaudu.

39. Apkure, izmantojot neizsīkstošus enerģijas avotus (1,5 punkti)

Vismaz 50 % no kopējās enerģijas, kas izmantota vai telpu apkurei, vai karstā ūdens sildīšanai higiēnas vajadzībām, ir no neizsīkstošiem enerģijas avotiem.

Novērtēšana un pārbaude. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī datus par patērēto enerģiju telpu apkurei un karstā ūdens sildīšanai un dokumentus, kas norāda, ka vismaz 50 % minētās enerģijas ir no neizsīkstošiem enerģijas avotiem.

40. Apkures katla energoefektivitāte (1 punkts)

Tūristu mītnē ir četru zvaigžņu apkures katli, kā definēts Direktīvas 92/42/EEK 6. pantā.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī ziņojumu, ko sagatavo profesionālie tehniķi, kas atbild par apkures katlu tirdzniecību un/vai apkopi.

41. Apkures katla NOx emisija (1,5 punkti)

Apkures katls ir 5. klases atbilstoši standartam EN 297 prA3, kas reglamentē NOx emisiju, un emitē mazāk par 70 mg NOx/kWh.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī ziņojumu, ko sagatavo profesionālie tehniķi, kas atbild par apkures katlu tirdzniecību un/vai apkopi.

42. Komunālā apkure (1 punkts)

Tūristu mītnes apkuri nodrošina komunālā apkure.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī dokumentus, kas norāda pieslēgumu komunālajai apkurei.

43. Koģenerācija (1,5 punkti)

Visu elektroenerģiju un apkuri tūristu mītnei nodrošina koģenerācijas stacija.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī dokumentus par koģenerācijas staciju.

44. Siltumsūknis (1,5 punkti)

Tūristu mītnē ir siltumsūknis, kas nodrošina apkuri un/vai gaisa kondicionēšanu.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī dokumentus par siltumsūkni.

45. Siltuma reģenerācija (2 punkti)

Tūristu mītnē ir siltuma reģenerācijas sistēma 1 (1 punkts) vai 2 (2 punkti) no šādām kategorijām - dzesēšanas sistēmas, ventilatori, veļas mazgāšanas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, peldbaseins(-i), sanitāro ierīču notekūdeņi.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī dokumentus par siltuma reģenerācijas sistēmām.

46. Siltuma regulēšana (1,5 punkti)

Temperatūra ir regulējama katrā numurā atsevišķi.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī dokumentus par siltuma regulēšanas sistēmām.

47. Esošo ēku siltumizolācija (2 punkti)

Ēku siltumizolācija ir labāka par to, kas ir noteikta minimālajās valsts prasībās, lai nodrošinātu enerģijas patēriņa būtisku samazinājumu.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstoša enerģijas tehniķa deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī dokumentus par siltumizolāciju un minimālajām valsts prasībām.

48. Gaisa kondicionēšana (1,5 punkti)

Gaisa kondicionēšanas sistēmai ir vismaz energoefektivitātes A klase, kā noteikts Komisijas Direktīvā 2002/31/EK (1996. gada 19. septembris), ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības gaisa kondicionieriem[9], vai ir atbilstoša energoefektivitāte.

Minēto kritēriju nepiemēro ierīcēm, kuras var izmantot arī citus enerģijas avotus, ierīcēm siltuma pārnešanai no gaisa uz ūdeni un no ūdens uz ūdeni vai agregātiem ar jaudu (dzesēšanas jaudu), kas pārsniedz 12 kW.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko ziņojumu, ko sagatavojuši profesionālie tehniķi, kas atbild par gaisa kondicionēšanas sistēmas uzstādīšanu, pārdošanu un/vai apkopi.

49. Gaisa kondicionēšanas automātiska izslēgšana (1 punkts)

Automātiska sistēma izslēdz gaisa kondicionēšanu, ja atver logus.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko ziņojumu, ko sagatavojuši profesionālie tehniķi, kas atbild par gaisa kondicionēšanas sistēmas uzstādīšanu, pārdošanu un/vai apkopi.

50. Bioklimatiska arhitektūra (2 punkti)

Tūristu mītne ir uzbūvēta atbilstoši bioklimatiskas arhitektūras principiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda minēto kritēriju, kā arī atbilstošos dokumentus.

51. Energoefektīvi ledusskapji (1 punkts), trauku mazgājamās mašīnas (1 punkts), veļas mazgāšanas mašīnas (1 punkts) un biroja iekārtas (1 punkts)

a) (1 punkts) - visu mājsaimniecības ledusskapju efektivitāte ir A klases atbilstoši Komisijas Direktīvai 94/2/EEK (1994. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem ledusskapjiem, saldētavām un to apvienojumiem[10], un visi frigobāri un minibāri ir vismaz C klases.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas norāda visu ledusskapju un frigobāru vai minibāru enerģijas klasi, norādot tos, kuriem ir ekomarķējums;

b) (1 punkts) - visu mājsaimniecības trauku mazgājamo mašīnu energoefektivitāte ir A klases, kā paredzēts Komisijas Direktīvā 97/17/EEK (1997. gada 16. aprīlis), kas īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības trauku mazgājamām mašīnām[11].

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas norāda visu trauku mazgājamo mašīnu enerģijas klasi, norādot tās, kurām ir ekomarķējums.

Piezīme: Minēto kritēriju nepiemēro trauku mazgājamām mašīnām, kuras nav ietvertas Direktīvā 97/17/EK (piem., rūpnieciskām trauku mazgājamām mašīnām);

c) (1 punkts) - visu mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu energoefektivitāte ir A klases, kā paredzēts Komisijas Direktīvā 95/12/EEK (1995. gada 23. maijs), ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības veļas mazgājamām mašīnām[12].

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas norāda visu veļas mazgāšanas mašīnu enerģijas klasi, norādot tās, kurām ir ekomarķējums.

Piezīme: Minēto kritēriju nepiemēro veļas mazgāšanas mašīnām, kuras nav ietvertas Direktīvā 95/12/EK (piem., rūpnieciskām veļas mazgāšanas mašīnām);

d) (1 punkts) - Vismaz 80 % biroja iekārtu (personālie datori, monitori, faksi, printeri, skeneri, fotokopēšanas iekārtas) atbilst Energy Star, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2422/2001 (2001. gada 6. novembris) par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu[13].

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas norāda biroja iekārtu atbilstību Energy Star un/vai norādot tos personālos un portatīvos datorus, kuriem ir ekomarķējums.

52. Ledusskapju izvietojums (1 punkts)

Virtuves ledusskapi(-us) izvieto un noregulē atbilstoši energotaupības principiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju.

53. Automātiska apgaismojuma izslēgšana numuros (1 punkts)

Automātiskas sistēmas, kas izslēdz apgaismojumu, kad viesi iziet no telpas, uzstāda 80 % numuru.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisku ziņojumu, ko sagatavojuši profesionālie tehniķi, kuri atbild par minēto sistēmu uzstādīšanu un/vai apkopi.

54. Automātiska ārpuses apgaismojuma izslēgšana (1 punkts)

Nevajadzīgu ārpuses apgaismojumu izslēdz automātiski.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisku ziņojumu, ko sagatavojuši profesionālie tehniķi, kuri atbild par minēto sistēmu uzstādīšanu un/vai apkopi.

ŪDENS

55. Lietus ūdens (1,5 punkti) un pārstrādāta ūdens (1,5 punkti) izmantošana

a) (1,5 punkti) - lietus ūdeni savāc un izmanto mērķiem, kas nav higiēnas vai dzeršanas vajadzības.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus un attiecīgas garantijas, ka ūdens krājumus higiēnas un dzeršanas vajadzībām glabā pilnīgi atsevišķi;

b) (1,5 punkti) - pārstrādāto ūdeni savāc un izmanto mērķiem, kas nav higiēnas vai dzeršanas vajadzības.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus un attiecīgas garantijas, ka ūdens krājumus higiēnas un dzeršanas vajadzībām glabā pilnīgi atsevišķi.

56. Ūdens plūsma no krāniem un dušām (1,5 punkti)

Vidējā plūsma no visiem krāniem un dušām, izņemot vannas krānus, nepārsniedz 8,5 litrus/minūtē.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus.

57. Ūdens nolaišana tualetē (1,5 punkti)

Vismaz 80 % tualešu katrā ūdens nolaišanas reizē patērē sešus litrus vai mazāk.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus.

58. Trauku mazgājamo mašīnu ūdens patēriņš (1 punkts)

Trauku mazgājamo mašīnu ūdens patēriņš (izteikts kā W(izmērītais)) ir zemāks nekā robežlielums, ko nosaka pēc turpmāk dotā vienādojuma, vai vienāds ar to - izmantojot to pašu testa metodi EN 50242 un programmu ciklu, kas izraudzīts Direktīvai 97/17/EK:

W(izmērītais) (0,625 × S) + 9,25,

kur

W(izmērītais) = līdz vienai decimālzīmei izteikts izmērītais trauku mazgājamās mašīnas ūdens patēriņš litros ciklā,

S = paredzētais trauku komplektu skaits trauku mazgājamā mašīnā.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisku ziņojumu, ko sagatavojuši profesionālie tehniķi, kuri atbild par trauku mazgājamo mašīnu ražošanu, pārdošanu vai apkopi, vai pierādījumu, ka trauku mazgājamām mašīnām ir piešķirts Kopienas ekomarķējums.

59. Veļas mazgāšanas mašīnu ūdens patēriņš (1 punkts)

Tūristu mītnē vai tās veļas mazgāšanas pakalpojumu sniedzēja izmantotās veļas mazgāšanas mašīnas patērē 12 litru ūdens vai mazāk uz kg mazgājamās veļas, ko mēra saskaņā ar EN 60456:1999, izmantojot to pašu standarta 60 °C kokvilnas ciklu, kas izraudzīts Komisijas Direktīvai 95/12/EK.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisku ziņojumu, ko sagatavojuši profesionālie tehniķi, kuri atbild par veļas mazgāšanas mašīnu ražošanu, pārdošanu vai apkopi, vai pierādījumu, ka veļas mazgāšanas mašīnām ir piešķirts Kopienas ekomarķējums. Tūristu mītnes struktūra iesniedz tāda veļas mazgāšanas pakalpojumu sniedzēja tehniskos dokumentus, norādot, ka to veļas mazgāšanas mašīnas atbilst šim kritērijam.

60. Krāna ūdens temperatūra un plūsma (1 punkts)

Vismaz 80 % krānu ļauj precīzi un ātri regulēt ūdens temperatūru un plūsmu.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus.

61. Krāna smidzinātāja taimeris (1 punkts)

Virtuves vai āra krāna smidzinātājiem ir sistēma, kas pārtrauc ūdens plūsmu automātiski pēc noteikta laika vai, ja to neizmanto.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus.

BĪSTAMAS ĶIMIKĀLIJAS

62. Mazgāšanas līdzekļi (līdz 4 punktiem)

Vismaz 80 % no tūristu mītnē izmantoto līdzekļu trauku mazgāšanai ar rokām un/vai mazgāšanas līdzekļu trauku mazgājamām mašīnām un/vai veļas mazgāšanas līdzekļu un/vai universālo tīrīšanas līdzekļu svara ir piešķirts Kopienas ekomarķējums vai cits valsts vai reģionāls ISO I tipa ekomarķējums (1 punkts par katru no šādām četrām mazgāšanas līdzekļu kategorijām).

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz datus un dokumentus (ietverot attiecīgos rēķinus), norādot šādu izmantoto produktu daudzumus un daudzumu, kuram ir ekomarķējums.

63. Iekštelpu krāsas un lakas (1 punkts)

Vismaz 50 % no tūristu mītnes iekštelpu krāsojuma ir veikts ar iekštelpu krāsām un lakām, kurām piešķirts Kopienas ekomarķējums vai citi valsts vai reģionāli ISO I tipa ekomarķējumi.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz datus un dokumentus (ietverot attiecīgos rēķinus), norādot šādu izmantoto produktu daudzumus un daudzumu, kuram ir ekomarķējums.

64. Peldbaseinu dezinficējošo līdzekļu dozējums (1 punkts)

Peldbaseinā ir automātiska dozēšanas sistēma, kas izmanto minimālu dezinficējošo līdzekļu apjomu atbilstošam higiēnas rezultātam.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehniskos dokumentāciju par automātisko dozēšanas sistēmu.

65. Mehāniska tīrīšana (1 punkts)

Tūristu mītnē ir precīzas procedūras tīrīšanas veikšanai bez ķīmiskām vielām, piemēram, mikrošķiedru produktu vai citu tīrīšanas materiālu, kas nav ķīmiskas vielas, izmantošana vai citu darbību veikšanai ar līdzīgu iedarbību.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus attiecīgā gadījumā.

66. Ekoloģiski tīri dārzi (1 punkts)

Zaļo zonu apsaimnieko vai nu bez jebkādas pesticīdu izmantošanas vai atbilstoši bioloģiskas lauksaimniecības principiem, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 (1991. gada 24. jūnijs) par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem[14] un tās turpmākos grozījumos vai kā paredzēts valsts tiesību aktos vai atzītās valsts bioloģiskās ražošanas shēmās.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus attiecīgā gadījumā.

ATKRITUMI

67. Kompostēšana (2 punkti)

Tūristu mītne šķiro attiecīgos organiskos atkritumus (dārza atkritumi - 1 punkts; virtuves atkritumi - 1 punkts) un nodrošina, ka tos kompostē atbilstoši vietējas iestādes pamatnostādnēm (piem., to veic pašvaldība, pati tūristu mītne vai privāta struktūra).

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus attiecīgā gadījumā.

68. Vienreizlietojamas dzērienu kārbas (2 punkti)

Izņemot, ja to pieprasa tiesību akti, vienreizlietojamas dzērienu kārbas nepiedāvā teritorijā, kura pieder tūristu mītnei vai kuru tieši apsaimnieko tūristu mītne.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī attiecīgā gadījumā norādi par to, kurus no šādiem vienreizlietojamiem izstrādājumiem izmanto un kādi tiesību akti to nosaka.

69. Brokastu iepakošana (2 punkti)

Izņemot, ja to nosaka tiesību akti, brokastīm neizmanto atsevišķu porciju iepakošanu.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus.

70. Tauku/eļļu apglabāšana (2 punkti)

Ir uzstādīti tauku atdalītāji, un pannu tauki/eļļas un cepamie tauki/eļļas ir savākti un atbilstoši apglabāti.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus.

71. Lietotie tekstilmateriāli un mēbeles (2 punkti)

Lietotas mēbeles, tekstilmateriālus un citus materiālus pārdod vai atdod labdarības iestādēm vai citām apvienībām, kas savāc un otrreizēji sadala šādas preces.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus no apvienībām.

CITI PAKALPOJUMI

72. Vides informācija un izglītība (1,5 punkti)

Tūristu mītne viesiem nodrošina vides informācijas un izglītības paziņojumus par vietējo bioloģisko dažādību, ainavu un dabas saglabāšanas pasākumiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus.

73. Smēķēšanas aizliegums numuros (1 punkts)

Smēķēšana nav atļauta vismaz 50 % no numuriem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs norāda numuru skaitu un veidu, kā arī norāda to, kurās no tām ir smēķēšanas aizliegums.

74. Velosipēdi (1 punkts)

Viesiem ir pieejami velosipēdi.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju.

75. Atkārtoti pildāmas pudeles (2 punkti)

Tūristu mītne piedāvā vismaz vienu no šādiem dzērieniem atkārtoti pildāmās pudelēs - bezalkohola dzērienus, ūdeni un alu.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī atbilstošos apliecinošos dokumentus no pudeļu piegādātājiem.

76. Papīru produkti (ne vairāk par 2 punktiem)

Vismaz 50 % no izmantotā tualetes papīra/salvešu un/vai biroja papīra ir piešķirts Kopienas ekomarķējums vai cits valsts vai reģionāls ISO I tipa ekomarķējums (1 punkts par katru no šādām divām papīru produktu kategorijām).

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz datus un dokumentus (ietverot attiecīgos rēķinus), norādot šādu izmantoto produktu daudzumus un daudzumu, kuram ir ekomarķējums.

77. Ilglietojamās preces (ne vairāk par 3 punktiem)

Vismaz 10 % no jebkuras kategorijas ilglietojamo preču (piemēram, gultas veļai, dvieļiem, galda veļai, personālajiem datoriem, portatīvajiem datoriem, televizoriem, matračiem, mēbelēm, veļas mazgāšanas mašīnām, trauku mazgājamām mašīnām, ledusskapjiem, putekļsūcējiem, cietajiem segumiem, spuldzēm u.c.), kas ir tūristu mītnē, ir piešķirts Kopienas ekomarķējums vai cits valsts vai reģionālais ISO I tipa ekomarķējums (1 punkts par katru, bet ne vairāk kā par trijām ilglietojamo preču kategorijām).

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz datus un dokumentus, norādot tūristu mītnei piederošu šādu produktu daudzumus un daudzumu, kuram ir ekomarķējums.

78. Ekoloģiski tīra pārtika (1 punkts)

Vismaz divu ēdienu galvenās sastāvdaļas ir ražotas ar bioloģiskās lauksaimniecības paņēmieniem, kā noteikts Regulā (EEK) Nr. 2092/91.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī attiecīgos apliecinošos dokumentus.

79. Vietējie pārtikas produkti (1 punkts)

Katrā ēdienreizē, ieskaitot brokastis, piedāvā vismaz divus pārtikas produktus, kuriem ir vietēja izcelsme.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī attiecīgos apliecinošos dokumentus.

VISPĀRĒJA VADĪBA

80. Tūristu mītnes EMAS reģistrācija (3 punkti) vai ISO sertifikācija (1,5 punkti)

Tūristu mītne ir reģistrēta Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (3 punkti) vai sertificēta atbilstoši ISO 14001 (1,5 punkti).

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstošus pierādījumus par reģistrāciju EMAS vai sertifikāciju atbilstīgi ISO 14001.

81. Piegādātāju EMAS reģistrācija (1,5 punkti) vai ISO sertifikācija (1,5 punkti)

Vismaz viens no tūristu mītnes galvenajiem piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem ir reģistrēts EMAS (1,5 punkti) vai sertificēts atbilstoši ISO 14001 (1 punkts).

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstošus pierādījumus par to, ka vismaz vienam no tā galvenajiem piegādātājiem ir EMAS reģistrācija vai ISO 14 001 sertifikācija.

82. Vides aptaujas lapa (1 punkts)

Tūristu mītne viesiem piedāvā aptaujas lapu, kas aptver to viedokļus par tūristu mītnes vides aspektiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz aptaujas lapas kopiju un norāda procedūras tās izplatīšanai un savākšanai, kā arī atbilžu ņemšanai vērā.

83. Enerģijas un ūdens skaitītāji (1 punkts)

Tūristu mītnē ir uzstādīti enerģijas un ūdens papildu skaitītāji, lai nodrošinātu datu vākšanu par patēriņu dažādās darbībās vai iekārtās.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītnes vadība izpilda šādu kritēriju, kā arī savākto datu analīzi (ja tie ir jau pieejami).

84. Papildu pasākumi vides jomā (maksimums 3 punkti)

Vai nu:

a) papildu pasākumi vides jomā (ne vairāk par 1,5 punktiem par katru, maksimāli 3 punkti) - Tūristu mītnes vadība veic nevienā no iepriekšminētajiem kritērijiem (ne obligātajos, ne neobligātajos) neietvertus papildu pasākumus, lai uzlabotu tūristu mītnes vides ekoloģiskos raksturlielumus. Kompetentā iestāde, kura novērtē pieteikumu, par šādiem pasākumiem piešķir punktus, kas nepārsniedz 1,5 punktus par katru pasākumu.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šādam kritērijam, kā arī pilnu aprakstu par katru papildu pasākumu, par kuru pieteikuma iesniedzējs vēlas, lai to ņemtu vērā,

vai

b) ekomarķējuma piešķiršana (3 punkti) - tūristu mītnei piešķir vienu no valsts vai reģionālajiem ISO I tipa ekomarķējumiem.

Novērtēšana un pārbaude: Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstošu pierādījumu par ekomarķējuma piešķiršanu.

[1] OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.

[2] OV L 293, 22.11.2000., 18. lpp.

[3] OV L 107, 30.4.1996., 4. lpp.

[4] OV L 283, 27.10.2001., 33. lpp.

[5] OV L 167, 22.6.1992., 17. lpp.

[6] OV L 86, 3.4.2002., 26. lpp.

[7] OV L 71, 10.3.1998., 1. lpp.

[8] OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.

[9] OV L 86, 3.4.2002., 26. lpp.

[10] OV L 45, 17.2.1994., 1. lpp.

[11] OV L 118, 7.5.1997., 1. lpp.

[12] OV L 136, 21.6.1995., 1. lpp.

[13] OV L 332, 15.12.2001., 1. lpp.

[14] OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp.