32003D0287Úřední věstník L 102 , 24/04/2003 S. 0082 - 0097


Rozhodnutí Komise

ze dne 14. dubna 2003,

kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty

(oznámeno pod číslem K(2003) 235)

(Text s významem pro EHP)

(2003/287/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení a šestý odstavec bodu 2 přílohy V uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) 1980/2000 stanoví, že ekoznačka může být udělena výrobku s vlastnostmi, které mu umožňují významně přispívat ke zlepšení klíčových environmentálních aspektů.

(2) Nařízení (ES) 1980/2000 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky jsou stanovena podle skupin výrobků.

(3) V případě ubytovacích služeb pro turisty musí být ekologická kritéria rozdělena na povinná, která musí být splněna všechna, a na volitelná, z nichž musí být splněn jen určitý počet.

(4) Pokud jde o příslušné poplatky, musí být poskytnuta snížení stanovená nařízením (ES) 1980/2000 a článkem 5 rozhodnutí Komise 2000/728/ES ze dne 10. listopadu 2000, kterým se stanovují poplatky za podání žádosti a roční poplatky za ekoznačku Společenství [2].

(5) V případě velmi malých podniků a horských chat je účelné stanovit dodatečné snížení poplatků s ohledem na jejich omezené zdroje a na zvláštní důležitost v této skupině výrobků.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí vycházejí z návrhu kritérií, který vypracoval Výbor Evropské unie pro ekoznačku zřízený podle článku 13 nařízení (ES) 1980/2000.

(7) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 17 nařízení (ES) 1980/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aby byla ubytovacím službám pro turisty udělena ekoznačka Společenství podle nařízení (ES) 1980/2000, musí poskytované služby spadat do skupiny výrobků "ubytovací služby pro turisty" definované v článku 2 a musí splňovat ekologická kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Tato kritéria se dělí na povinná kritéria, která musí být všechna splněna, a na volitelná kritéria, z nichž musí být splněn jen určitý počet, jak je uvedeno v příloze.

Článek 2

Skupina výrobků "ubytovací služby pro turisty" zahrnuje placené poskytování ubytování na noc v patřičně vybavených pokojích, ve kterých je alespoň jedno lůžko, jakožto hlavní služba poskytovaná turistům, cestujícím a hostům. Ubytování může zahrnovat poskytování pohostinských služeb, zotavovacích zařízení nebo zelených ploch.

Článek 3

1. Poplatky za podání žádosti a roční poplatky jsou stanoveny v rozhodnutí 2000/728/ES.

2. Odchylně od odstavce 1 se poplatek za podání žádosti v případě velmi malých podniků a horských chat snižuje o 75 %, přičemž žádné další snížení není možné.

Minimální výše ročního poplatku je stanovena na 100 EUR a roční objem prodeje, na jehož základě se vypočítává roční poplatek, se snižuje o 50 %.

Roční objem prodeje se vypočítává vynásobením dodací ceny počtem noclehů a snížením získaného výsledku o 50 %. Za dodací cenu se považuje průměrná cena zaplacená hostem za nocleh včetně všech služeb, které nejsou předmětem příplatku. Použijí se snížení minimální výše ročního poplatku stanovená v článku 2 rozhodnutí 2000/728/ES.

3. Pro účely tohoto rozhodnutí se použije definice velmi malých podniků stanovená v doporučení Komise 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996 o definici malých a středních podniků [3] ve znění pozdějších předpisů a horskou chatou se rozumí místo ubytování pro turisty nabízející nocleh horolezcům a horským turistům v odlehlých horských oblastech.

Článek 4

Pro správní účely se skupině výrobků "ubytovací služby pro turisty" přiděluje číselný kód "25".

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. května 2003 do dne 30. dubna 2007. Nebudou-li ke dni 30. dubna 2007 přijata revidovaná kritéria, toto rozhodnutí se použije do dne 30. dubna 2008.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. dubna 2003.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.

[2] Úř. věst. L 293, 22.11.2000, s. 18.

[3] Úř. věst. L 107, 30.4.1996, s. 4.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

RÁMCOVÝ PLÁN

Cíle kritérií

Cílem kritérií je omezování hlavních dopadů na životní prostředí tří fází životního cyklu služby (nákup, poskytování služby, odpady). Jejich cílem je zejména:

- omezování spotřeby energie,

- omezování spotřeby vody,

- omezování produkce odpadu,

- podporování využívání obnovitelných zdrojů a látek, které jsou méně nebezpečné pro životní prostředí,

- podporování komunikace a vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Požadavky na posuzování a ověřování

Zvláštní požadavky na posuzování a ověřování se uvádějí pro každé kritérium.

V případě potřeby lze použít jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí pro každé kritérium, pokud příslušný subjekt, který posuzuje žádost, je uzná za rovnocenné.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkoušce nebo jiné doklady dosvědčující splnění kritérií, mohou být tyto doklady předloženy žadatelem nebo popřípadě jeho dodavatelem (dodavateli) atd.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování.

Příslušným subjektům se doporučuje, aby při posuzování žádostí a monitorování, jak jsou dodržována kritéria, braly v úvahu provádění uznaných systémů řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí jako jsou EMAS nebo ISO 14001. (

Poznámka:

provádění takových systémů řízení není povinné

).

POVINNÁ KRITÉRIA

Všechna kritéria uvedená v tomto oddíle musí být splněna.

ENERGIE

1. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů

Alespoň 22 % elektrické energie musí pocházet z obnovitelných zdrojů energie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou [1].

Toto kritérium se použije pouze pro turistická ubytovací zařízení, která mají přístup na trh nabízející elektrickou energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení od dodavatele elektrické energie (nebo s ním uzavřenou smlouvu) uvádějící povahu obnovitelného zdroje (obnovitelných zdrojů) energie, procentuální podíl dodávané elektrické energie, která pochází z obnovitelného zdroje, a nejvyšší procentuální podíl, který může být dodán. Obnovitelnými zdroji energie se podle směrnice 2001/77/ES rozumějí nefosilní obnovitelné zdroje energie (větrná, sluneční, geotermální energie, odliv a příliv, vodní energie, biomasa, skládkový plyn, plyn z čistíren odpadních vod a bioplyn).

2. Uhlí a těžké oleje

Těžké oleje s obsahem síry vyšším než 0,2 % a uhlí se nesmějí používat jako zdroje energie.

Toto kritérium se použije pouze pro turistická ubytovací zařízení, která mají samostatný systém vytápění.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede druh používaných zdrojů energie.

3. Elektřina k vytápění

Alespoň 22 % elektrické energie využívané k vytápění místností a k ohřevu užitkové vody musí v souladu se směrnicí 2001/77/ES pocházet z obnovitelných zdrojů energie.

Toto kritérium se použije pouze pro turistická ubytovací zařízení, která mají samostatný systém elektrického vytápění a která mají přístup na trh nabízející elektrickou energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede druh a množství energetických zdrojů využívaných k vytápění případně spolu s dokumentací ke kotlům na vytápění (tepelným generátorům).

4. Účinnost kotle

Účinnost každého nového kotle (tepelného generátoru) zakoupeného v době platnosti ekoznačky musí být nejméně 90 %; měření se provádí podle směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva [2] nebo podle norem a předpisů pro kotle, které nejsou v uvedené směrnici zahrnuty.

Teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva, jak jsou definovány ve směrnici 92/42/EHS, musí splňovat normy účinnosti stanovené v uvedené směrnici.

Účinnost kotlů vyňatých z oblasti působnosti směrnice 92/42/EHS musí být v souladu s pokyny výrobce a s vnitrostátními a místními právními předpisy o účinnosti.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou zprávu vypracovanou osobami odpovědnými za prodej nebo údržbu kotle s uvedením jeho účinnosti. Směrnice 92/41/ES definuje užitečnou účinnost (vyjádřenou v %) jako poměr mezi tepelným výkonem převáděným na vodu v kotli a součinem čisté výhřevnosti paliva při konstantním tlaku a spotřebě vyjádřené množstvím paliva na jednotku času.

Článek 3 směrnice 92/42/EHS se nevztahuje na následující kotle: teplovodní kotle na různá paliva včetně pevných paliv; zařízení pro okamžitou přípravu teplé užitkové vody; kotle navržené na paliva, jejichž vlastnosti se znatelně liší od vlastností kapalných nebo plynných paliv, která jsou běžně dostupná na trhu (plyn z průmyslového odpadu, bioplyn atd.); kuchyňské sporáky a přístroje určené především k vytápění prostor, v nichž jsou umístěny a jejichž dodatečnou funkcí je rovněž dodávat teplou vodu ústřednímu vytápění a teplou užitkovou vodu.

5. Klimatizace

Každý klimatizační systém zakoupený v době platnosti ekoznačky musí mít energetickou účinnost alespoň třídy B, jak je definována ve směrnici Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost [3], nebo musí mít rovnocennou energetickou účinnost.

Poznámka:

Toto kritérium se nepoužije na zařízení, která mohou také využívat jiných zdrojů energie, nebo pracují na principu vzduch-voda a voda-voda, nebo na jednotky s výkonem (chladicím výkonem) vyšším než 12 kW.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou zprávu vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za montáž, prodej nebo údržbu klimatizačního systému.

6. Izolace oken

Všechna okna v místnostech musí mít dostatečně vysoký stupeň tepelné izolace v závislosti na místním podnebí a musí zajišťovat odpovídající stupeň zvukové izolace.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria; je-li to dostačující, může vypracovat toto prohlášení sám, nebo je vypracuje odborný technik.

7. Vypínání topení nebo klimatizace

Pokud se při otevření oken topení nebo klimatizace automaticky nevypíná, musí být v místnosti hostu snadno dostupné upozornění, aby zavíral okno (okna), je-li zapnuto topení nebo klimatizace.

Toto kritérium se použije pouze pro turistické ubytovny, které mají systém vytápění nebo klimatizace.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria případně s textem upozornění.

8. Zhasínání světel

Jestliže místnost není vybavena systémem automatického zhasínání světel, musí být v místnosti hostům snadno dostupné upozornění, aby při odchodu z místnosti zhasínali světla.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede postup informování hostů.

9. Energetická účinnost žárovek

a) Do jednoho roku ode dne podání žádosti musí energetická účinnost alespoň u 60 % žárovek v ubytovacím zařízení odpovídat hodnotám třídy A, jak je definována ve směrnici Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost [4]. Toto ustanovení se nepoužije na žárovky, jejichž fyzikální vlastnosti neumožňují jejich výměnu za žárovky energeticky úsporné.

b) Do jednoho roku ode dne podání žádosti musí energetická účinnost alespoň u 80 % žárovek umístěných v místech, kde se předpokládá, že budou svítit více než pět hodin denně, odpovídat hodnotám třídy A, jak je definována ve směrnici 98/11/ES. Toto ustanovení se nepoužije na žárovky, jejichž fyzikální vlastnosti neumožňují jejich výměnu za žárovky energeticky úsporné.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění obou částí tohoto kritéria a uvede třídu energetické účinnosti různých použitých žárovek.

10. Časový spínač v sauně

Všechny sauny musí být vybaveny časovým spínačem.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou zprávu vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za montáž nebo údržbu těchto systémů.

VODA

11. Zdroj vody

Ubytovací zařízení příslušnému vodohospodářskému orgánu prohlásí, že je ochotno změnit zdroj vody (např. voda z veřejné rozvodné sítě, povrchová voda), prokáží-li výsledky studií v rámci místního plánu ochrany vod, že používání současného zdroje vody má značný dopad na životní prostředí.

Toto kritérium se použije jen na ubytovací zařízení, která nejsou napojena na veřejnou rozvodnou síť vody.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží výše uvedené prohlášení spolu s příslušnou dokumentací včetně výsledků případných studií v rámci místního plánu ochrany vod a uvede všechna opatření považovaná za nezbytná a dokumentaci k přijatým opatřením.

12. Průtok vody z kohoutků a sprch

Průtok vody z kohoutků a sprch nesmí překročit 12 litrů/minutu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s vysvětlením, jakým způsobem ubytovací zařízení toto kritérium splňuje, a s příslušnou dokumentací.

13. Úspory vody v koupelnách a na záchodech

V koupelnách a na záchodech musí být umístěny patřičné informace pro hosty o tom, jak mohou přispět k úsporám vody.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a upřesní informace poskytnuté hostům.

14. Odpadkové koše na záchodech

Na každém záchodě musí být umístěn vhodný odpadkový koš a hosté musí být vyzváni, aby jej pro určité druhy odpadů používali místo záchodu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a upřesní informace poskytnuté hostům.

15. Splachování pisoárů

Pisoáry musí být vybaveny automatickým nebo ručním splachováním navrženým tak, aby nebylo současně splachováno více než pět pisoárů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o zabudovaných pisoárech.

16. Průsaky

Personál musí být vyškolen k tomu, aby denně kontroloval viditelné průsaky a případně přijímal nezbytná opatření. Hosté musí být vyzýváni, aby personál informovali o každém průsaku.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, dokumentaci o tématech projednávaných během školení a opis informací určených hostům.

17. Výměna ručníků a ložního prádla

Host musí být informován, že z důvodů ochrany životního prostředí vyměňuje ubytovací zařízení ručníky a ložní prádlo buď na žádost hostů, nebo pravidelně jednou týdně v ubytovacích zařízeních nižší kategorie a dvakrát týdně v ubytovacích zařízeních vyšší kategorie.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací o způsobu, jímž byli hosté informováni.

18. Zalévání rostlin a zahrad

Jestliže to klimatické a regionální podmínky vyžadují, mají být květiny a zahrady normálně zalévány předtím, než slunce dosáhne vrcholu, nebo po jeho západu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.

19. Čištění odpadních vod

Všechny odpadní vody musí být čištěny.

Nemůže-li být ubytovací zařízení napojeno na místní čistírnu odpadních vod, musí mít svůj vlastní systém čištění, který splňuje požadavky příslušných místních, vnitrostátních nebo evropských právních předpisů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o napojení na místní čistírnu odpadních vod, případně o svém vlastním systému čištění odpadních vod.

20. Plán nakládání s odpadními vodami

Ubytovací zařízení si musí vyžádat u místních správních úřadů plán nakládání s odpadními vodami, a jestliže existuje, musí se jím řídit.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží dopis zaslaný příslušnému místnímu správnímu úřadu pověřenému nakládáním s odpadními vodami, ve kterém žádá o plán nakládání s odpadními vodami, a obdrženou odpověď. Existuje-li takový plán, žadatel předloží dokumentaci o opatřeních přijatých k jeho plnění.

PRACÍ, ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

21. Dezinfekční prostředky

Dezinfekční prostředky se smějí používat pouze v nezbytných případech z důvodu plnění zákonem stanovených hygienických požadavků.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede, kde a kdy se dezinfekční prostředky používají.

22. Pokyny personálu o užívání pracích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Personál musí být zpraven o tom, aby nepřekračoval množství pracího, čisticího a dezinfekčního prostředku doporučené na obalu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s podrobnými pokyny předanými personálu.

ODPADY

23. Třídění odpadu prováděné hosty

Hostům se musí poskytnout vhodné nádoby, aby mohli podle místních nebo vnitrostátních systémů třídit odpady. Jasné a snadno přístupné informace v pokojích musí hosty vyzývat, aby třídili své odpady.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s popisem nádob a s opisy informací určených hostům.

24. Nebezpečné odpady

Personál musí třídit nebezpečný odpad podle seznamu uvedeného v rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech [5] ve znění pozdějších předpisů, a musí zajistit jeho vhodné zneškodňování. Nebezpečný odpad zahrnuje tonery, inkousty, chladící zařízení, baterie, léčiva.

Pokud místní orgány nezajišťují zneškodňování nebezpečných odpadů, musí žadatel předkládat každý rok prohlášení místních orgánů, že v místě neexistuje systém zneškodňování nebezpečných odpadů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se seznamem nebezpečných odpadů produkovaných ubytovacím zařízením a uvede metody zacházení s těmito odpady, jejich třídění, sběru a zneškodňování včetně opisů smluv uzavřených za tímto účelem s třetími stranami. Žadatel případně předkládá každý rok výše uvedené prohlášení místních orgánů.

25. Třídění odpadu

Personál musí třídit odpad do kategorií, které mohou být odděleně zpracovávány místními nebo vnitrostátními zařízeními na zpracování odpadu. Pokud místní orgány nenabízejí tříděný sběr nebo zneškodňování odpadu, ubytovací zařízení písemně oznámí orgánu svou ochotu odpad třídit a své znepokojení nad skutečností, že žádný systém tříděného sběru nebo zneškodňování odpadů neexistuje.

Žádost o poskytnutí tříděného sběru nebo zneškodňování odpadu se místním orgánům předkládá každoročně.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede jednotlivé kategorie odpadu schválené místními orgány a dále způsob sběru, třídění, zpracování a zneškodňování uvedených kategorií odpadu v ubytovacím zařízení nebo smlouvy uzavřené za tímto účelem se soukromými podniky. Žadatel případně každoročně předkládá příslušné prohlášení místním orgánům.

26. Odvoz odpadu

Pokud místní orgány pověřené nakládáním s odpady nezajišťují sběr odpadu v místě nebo v blízkosti ubytovacího zařízení, zajistí si ubytovací zařízení odvoz odpadu na příslušné místo samo a dbá o to, aby vzdálenost odvozu byla co nejkratší.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede sběrná místa, kam je odpad odvážen, způsob odvozu a ujeté vzdálenosti.

27. Výrobky na jedno použití

Nevyžaduje-li to zákon, nesmí se na pokojích a v restauracích používat žádný z následujících výrobků na jedno použití:

- toaletní potřeby v jednorázovém balení nebo na jediné použití (šampón, mýdlo, koupací čepice atd.),

- šálky, talíře, příbory.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede, které výrobky na jedno použití jsou použity a právní předpisy, které vyžadují jejich používání.

JINÉ SLUŽBY

28. Zákaz kouření ve společenských prostorách

Ve společensky užívaných prostorách musí být vymezeny nekuřácké zóny.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.

29. Veřejná doprava

Hosté a personál musí mít zajištěn snadný přístup k informacím o možnostech veřejné dopravy do místa ubytování a dalších místních cílů. Pokud neexistuje vhodná veřejná doprava, musí být rovněž poskytnuty informace o dalších, z hlediska životního prostředí výhodnějších, dopravních prostředcích.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s opisy dostupných informačních materiálů.

OBECNÉ ŘÍZENÍ

Žadatelé, kteří používají systém řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí registrovaný na základě nařízení EMAS nebo certifikovaný podle normy ISO 14001 automaticky splňují níže uvedená povinná kritéria obecného řízení. V tomto případě je registrace EMAS nebo certifikace ISO 14001 potvrzením splnění těchto povinných kritérií.

30. Obecná údržba a opravy

Veškeré vybavení používané k poskytování ubytovacích služeb se musí udržovat a opravovat podle právních předpisů a vždy, když je to nezbytné, a tyto práce musí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud jde o vybavení uvedené v kritériích, musí si vedoucí ubytovacího zařízení od technika vyžádat písemné prohlášení o četnosti právními předpisy stanovených údržbářských kontrol.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se seznamem vybavení a osob či podniků zajišťujících údržbu.

31. Údržba a opravy kotlů

a) Údržba a opravy kotlů musí být prováděny nejméně jednou ročně nebo i častěji, pokud to právní předpisy vyžadují nebo, je-li to nezbytné, kvalifikovanými odborníky podle norem IEC a podle použitelných vnitrostátních norem nebo podle pokynů od výrobce.

b) Kontroly se provádějí jednou ročně, aby se ověřilo, zda úrovně účinnosti definované ve směrnici 92/42/EHS, vnitrostátní právní předpisy nebo pokyny od výrobce jsou dodržovány, a zda emise jsou v rozsahu mezních hodnot. Jestliže kontroly údržby ukáží, že výše uvedené podmínky nejsou splněny, musí být neprodleně přijata nápravná opatření.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění obou částí tohoto kritéria včetně popisu kotlů a programu údržby a včetně osob nebo podniků zajišťujících údržbu a včetně kontrol provedených během údržby.

32. Environmentální politika a akční program

Vedení ubytovacího zařízení musí mít politiku týkající se ochrany životního prostředí a musí v tomto smyslu vydat stručné prohlášení a vypracovat přesný akční program s cílem zajistit provádění této politiky.

Akční program musí stanovit environmentální cíle týkající se energie, vody, chemických látek a odpadu; tyto cíle musí být každé dva roky přezkoumány, přičemž se berou v potaz volitelná kritéria. V akčním programu musí být uvedena osoba v ubytovacím zařízení zodpovědná za otázky životního prostředí, která je pověřena přijímáním potřebných opatření a dohledem nad prováděním cílů. Hosté musí být vyzýváni k vyjádření připomínek a stížností, jež je třeba brát v potaz.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s opisem environmentální politiky, opisem prohlášení o environmentální politice, opisem akčního programu a uvede, jak se berou v potaz podněty hostů.

33. Školení personálu

Ubytovací zařízení pro turisty musí personálu poskytnout informace a školení včetně písemných postupů nebo příruček, aby se zajistilo provádění environmentálních opatření a aby se zvýšilo povědomí zaměstnanců o chování šetrném k životnímu prostředí. Novému personálu musí být poskytnuto odpovídající školení během prvních čtyř týdnů po nástupu do zaměstnání a veškerému personálu alespoň jednou ročně.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s podrobnými informacemi o programu školení a jeho obsahu a upřesní, který druh školení byl poskytnut tomu kterému členu personálu a kdy.

34. Informace určené hostům

Ubytovací zařízení pro turisty musí poskytovat hostům, včetně účastníků konferencí, informace o své environmentální politice, o přijatých opatřeních a o ekoznačce Společenství. Informace musí být hostům podávány aktivní formou na recepci a na viditelném místě, především na pokojích, musí být umístěna upozornění vyzývající hosty k tomu, aby podporovali cíle v oblasti životního prostředí.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s opisem informací a upozorněních určených hostům.

35. Údaje o spotřebě energie a vody

Ubytovací zařízení musí stanovit postupy pro sběr a průběžnou kontrolu údajů o celkové spotřebě energie (kWh), o spotřebě elektrické energie (kWh), o spotřebě energie používané k vytápění (kWh) a o spotřebě vody (v litrech).

Sběr údajů se musí provádět ke každému přijatému vyúčtování nebo nejméně jednou za tři měsíce a údaje musí být vyjádřeny také jako spotřeba za jeden nocleh a na 1 m2 vnitřní plochy. Ubytovací zařízení musí každoročně sdělit výsledky příslušnému subjektu, který posuzoval žádost.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s popisem postupů. Při podávání žádosti žadatel předloží údaje o výše uvedených spotřebách alespoň za předchozí tři měsíce (jsou-li již dostupné). Poté každoročně předkládá tyto údaje za předchozí rok.

36. Sběr ostatních údajů

Ubytovací zařízení musí stanovit postupy pro sběr a průběžnou kontrolu údajů o spotřebě chemických látek (v gramech suché látky) a o objemu vyprodukovaného odpadu (v litrech nebo kilogramech netříděného odpadu).

Sběr údajů se musí provádět alespoň jednou za šest měsíců a údaje musí být vyjádřeny také jako údaje o spotřebě nebo produkci za jeden nocleh a na 1 m2 vnitřní plochy. Ubytovací zařízení musí každoročně sdělit výsledky příslušnému subjektu, který posuzoval žádost.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s popisem postupů. Při podávání žádosti žadatel předloží údaje o výše uvedených spotřebách alespoň za předchozí tři měsíce (jsou-li již dostupné). Poté každoročně předkládá tyto údaje za předchozí rok. Žadatel přesně určí nabízené služby a uvede, zda se prádlo čistí na místě.

37. Údaje uvedené na ekoznačce

V rámečku 2 ekoznačky se uvede následující text:

- opatření přijatá k úspoře energie a vody,

- opatření přijatá ke snižování objemu odpadu,

- obecná opatření ke zlepšování životního prostředí.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vzorek podložek, na které nalepí ekoznačku, spolu s prohlášením o splnění tohoto kritéria.

VOLITELNÁ KRITÉRIA

Požadované bodové hodnocení

Každému volitelnému kritériu se přiděluje určitý počet bodů, který je uveden za názvem každého kritéria. Součet bodů splněných kritérií musí odpovídat celkovému počtu 16,5 bodu.

Celkový počet požadovaných bodů se zvýší o 1 bod za každou ze tří doplňkových služeb, které nabízí vedoucí nebo majitel ubytovacího zařízení: restaurační služby, zotavovací zařízení, zelené plochy.

Restaurační služby zahrnují snídani. Zotavovací zařízení zahrnují saunu, bazén a další zařízení tohoto druhu, která se nacházejí v areálu ubytovacího zařízení. Zelené plochy zahrnují parky a zahrady volně přístupné hostům.

ENERGIE

38. Výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických a větrných systémů (2 body)

Ubytovací zařízení musí systém výroby elektrické energie z fotovoltaické energie nebo z větrné energie, který dodává nebo bude dodávat alespoň 20 % celkové elektrické energie spotřebované za rok.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o fotovoltaickém nebo větrném systému a s údaji jak o potenciálním, tak o skutečném výkonu.

39. Vytápění z obnovitelných zdrojů energie (1,5 bodu)

Alespoň 50 % z celkové energie využívané k vytápění pokojů nebo k ohřevu užitkové vody musí pocházet z obnovitelných zdrojů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s údaji o energii spotřebované na vytápění pokojů a na ohřev vody a s dokumentací o tom, že alespoň 50 % této energie pochází z obnovitelných zdrojů.

40. Energetická účinnost kotle (1 bod)

Ubytovací zařízení pro turisty musí být vybaveno kotlem se čtyřmi hvězdičkami, jak je definován v článku 6 směrnice 92/42/ES.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se zprávou vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za prodej nebo údržbu kotle.

41. Emise NOx produkované kotlem (1,5 bodu)

Kotel musí být třídy 5 podle normy EN 297/A3 o emisích NOx a musí emitovat méně než 70 mg NOx/kWh.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se zprávou vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za prodej nebo údržbu kotle.

42. Dálkové vytápění (1 bod)

Vytápění ubytovacího zařízení pro turisty musí být zajištěno dálkovým vytápěním.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o napojení na dálkové vytápění.

43. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie (1,5 bodu)

Elektrická energie a vytápění ubytovacího zařízení musí být zcela dodávány zařízením na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

44. Tepelné čerpadlo (1,5 bodu)

Ubytovací zařízení pro turisty musí být vybaveno tepelným čerpadlem, které zajišťuje vytápění nebo klimatizaci.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o tepelném čerpadlu.

45. Regenerace tepla (2 body)

Ubytovací zařízení pro turisty musí být vybaveno systémem na regeneraci tepla pro jednu (1 bod) nebo dvě (2 body) z následujících kategorií: chladicí systémy, ventilátory, pračky, myčky nádobí, bazén(y), odpadní vody z hygienického zařízení.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o systémech na regeneraci tepla.

46. Regulace teploty (1,5 bodu)

Teplotu v každém pokoji musí být možno samostatně regulovat.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o termoregulačních systémech.

47. Izolace stávajících budov (2 body)

Izolace budovy musí být vyšší než minimální požadavky stanovené vnitrostátními předpisy, aby se zajistilo výrazné snížení spotřeby energie.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria vypracované technikem povolaným v oblasti energie spolu s dokumentací o izolaci a o minimálních vnitrostátních požadavcích.

48. Klimatizace (1,5 bodu)

Klimatizační systém musí mít energetickou účinnost třídy A, jak stanovuje směrnice Komise 2002/31/ES ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost [6], nebo musí mít rovnocennou energetickou účinnost.

Toto kritérium se nepoužije na zařízení, která mohou být napájena také z jiných energetických zdrojů, na zařízení typu vzduch-voda a voda-voda, nebo na jednotky s výstupem (chladicím výkonem) vyšším než 12 kW.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou zprávu vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za montáž, prodej nebo údržbu klimatizačního systému.

49. Automatické vypínání klimatizace (1 bod)

Klimatizace musí být vybavena automatickým systémem, který ji vypne, když budou otevřená okna.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou zprávu vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za montáž, prodej nebo údržbu klimatizačního systému.

50. Bioklimatická architektura (2 body)

Ubytovací zařízení pro turisty musí být postaveno podle zásad bioklimatické architektury.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.

51. Energeticky vysoce účinné chladničky (1 bod), myčky nádobí (1 bod), pračky (1 bod) a kancelářské přístroje (1 bod)

a) (1 bod): Všechny chladničky pro domácnost musí mít energetickou účinnost třídy A podle směrnice Komise 94/2/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací [7], a všechny mrazící pulty a mini-bary musí být alespoň třídy C.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží dokumentaci uvádějící energetickou třídu všech chladniček, mrazících pultů a mini-barů a označí ty, kterým byla udělena ekoznačka.

b) (1 bod): Všechny myčky nádobí pro domácnost musí mít energetickou účinnost třídy A podle směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost [8].

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží dokumentaci uvádějící energetickou třídu všech myček na nádobí a označí ty, kterým byla udělena ekoznačka.

Poznámka:

Toto kritérium se nepoužije na myčky nádobí, které nejsou zahrnuty ve směrnici 97/17/ES (např. průmyslové myčky).

c) (1 bod): Všechny pračky pro domácnost musí mít energetickou účinnost třídy A podle směrnice Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost [9].

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží dokumentaci uvádějící energetickou třídu všech praček a označí ty, kterým byla udělena ekoznačka.

Poznámka:

Toto kritérium se nepoužije na pračky, které nejsou zahrnuty ve směrnici 95/12/ES (např. průmyslové myčky).

d) (1 bod): Alespoň 80 % kancelářských přístrojů (osobní počítače, monitory, faxy, tiskárny, skenery, fotokopírky) musí splňovat kritéria pro obdržení Energy Star stanovená v nařízení (ES) 2422/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. listopadu 2001 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky [10].

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží dokumentaci o splnění kritérií pro obdržení Energy Star u kancelářských přístrojů nebo uvede osobní počítače a přenosné počítače, kterým byla udělena ekoznačka.

52. Umístění chladniček (1 bod)

Kuchyňské chladničky musí být umístěny a nastaveny podle zásad úspor energie.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium.

53. Automatické zhasínání světel v pokojích (1 bod)

Systém automatického zhasínání světel při odchodu hostů z pokoje musí být umístěn v 80 % pokojů.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou zprávu vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za montáž nebo údržbu těchto systémů.

54. Automatické zhasínání venkovních světel (1 bod)

Venkovní světla, jejichž osvětlení není nutné, se musí automaticky zhasínat.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou zprávu vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za montáž nebo údržbu těchto systémů.

VODA

55. Využívání dešťové vody (1,5 bodu) a recyklované vody (1,5 bodu)

a) (1,5 bodu): Dešťová voda musí být shromažďována, ale nesmí být používána jako užitková voda a jako pitná voda.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium spolu s příslušnou dokumentací a dostatečnými důkazy o naprostém oddělení rozvodného systému pitné a užitkové vody.

b) (1,5 bodu): Recyklovaná voda musí být shromažďována, ale nesmí být používána jako užitková voda a jako pitná voda.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium spolu s příslušnou dokumentací a dostatečnými důkazy o naprostém oddělení rozvodného systému pitné a užitkové vody.

56. Průtok vody z kohoutků a sprchových hlavic (1,5 bodu)

Průměr průtoku vody u všech kohoutků a sprchových hlavic vyjma vanových baterií nesmí překročit 8,5 litrů/min.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.

57. Splachování WC (1,5 bodu)

Alespoň 80 % záchodů musí spotřebovat nejvýše šest litrů jedno spláchnutí.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.

58. Spotřeba vody u myček nádobí (1 bod)

Spotřeba vody u myček nádobí (vyjádřená jako W(měřená)) musí být nižší nebo se rovnat prahové hodnotě definované v níže uvedené rovnici za použití téže zkušební metody EN 50242 a stejného mycího cyklu, které jsou stanoveny ve směrnici Komise 97/17/ES:

W(měřená) ≤ (0,625 x S) + 9,25,

kde:

W(měřená) = měřená spotřeba vody myčky nádobí v litrech na cyklus vyjádřená na jedno desetinné místo,

S = použitelný počet normovaných sad příborů v myčce nádobí.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou zprávu vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za výrobu, prodej nebo údržbu myček nádobí, nebo důkaz, že myčkám nádobí byla udělena ekoznačka Společenství.

59. Spotřeba vody u praček (1 bod)

Pračky používané ubytovacím zařízením nebo jeho poskytovatelem prádelních služeb musí spotřebovávat nejvýše 12 litrů vody na kilogram prádla, měřeno podle normy EN 60456:1999 s použitím téhož normovaného cyklu pro bavlnu při 60 °C, který je stanoven ve směrnici 95/12/ES.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou zprávu vypracovanou odbornými techniky odpovědnými za výrobu, prodej nebo údržbu praček, nebo důkaz, že pračkám byla udělena ekoznačka Společenství. Ubytovací zařízení předloží technickou dokumentaci od svého poskytovatele prádelních služeb prokazující, že pračky splňují toto kritérium.

60. Teplota a průtok vody z kohoutků (1 bod)

Alespoň 80 % kohoutků musí umožňovat přesné a rychlé nastavení teploty a průtoku vody.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.

61. Časové spínače u sprch (1 bod)

Sprchy používané v kuchyni nebo ve venkovních prostorech musí být vybaveny systémem, který automaticky zastaví tok vody po určité době, kdy nejsou používány.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.

NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

62. Prací, mycí a čisticí prostředky (až 4 body)

Alespoň 80 % (v hmotnosti) prostředků na ruční mytí nádobí nebo mycích prostředků do myček nádobí nebo pracích prášků nebo univerzálních čisticích prostředků, které ubytovací zařízení používá, musí mít ekoznačku Společenství nebo jinou národní nebo regionální ekoznačku ISO typu I (1 bod za každou z uvedených čtyř kategorií chemických prostředků).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží údaje a dokumentaci (včetně příslušných faktur) uvádějící celková použitá množství těchto výrobků a množství výrobků, kterým byla udělena ekoznačka.

63. Interiérové barvy a laky (1 bod)

Alespoň 50 % barev a laků použitých ve vnitřních prostorách ubytovacího zařízení pro turisty musí mít ekoznačku Společenství nebo jinou národní nebo regionální ekoznačku ISO typu I.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží údaje a dokumentaci (včetně příslušných faktur) uvádějící celková použitá množství těchto výrobků a množství výrobků, kterým byla udělena ekoznačka.

64. Dávkování desinfekčního prostředku do bazénů (1bod)

Bazén musí být vybaven systémem automatického dávkování, který k dosažení optimálního hygienického výsledku spotřebuje minimální množství dezinfekčního prostředku.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží technickou dokumentaci o systému automatického dávkování.

65. Mechanické čištění (1 bod)

Ubytovací zařízení musí mít přesné postupy pro provádění čištění bez použití chemických prostředků, např. s použitím výrobků na bázi mikrovláken nebo jiných nechemických čisticích materiálů nebo pomocí činností s podobnými účinky.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, případně spolu s příslušnou dokumentací.

66. Ekologické zahradnictví (1 bod)

Zelené plochy musí být udržovány buď bez používání pesticidů, nebo podle zásad ekologického zemědělství stanovených nařízením Rady (EHS) 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin [11] ve znění pozdějších předpisů, nebo vnitrostátními právními předpisy či uznanými národními ekologickými programy.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, případně spolu s příslušnou dokumentací.

ODPAD

67. Kompostování (2 body)

Ubytovací zařízení pro turisty musí třídit organický odpad (zahradní odpad – 1 bod, kuchyňský odpad – 1 bod) a musí zajistit, aby byl zkompostován podle předpisů místních orgánů (např. místní správou, samotným ubytovacím zařízením nebo soukromým podnikem).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, případně spolu s příslušnou dokumentací.

68. Nápoje v plechovce na jedno použití (2 body)

Nestanoví-li zákon jinak, nesmějí se v prostorech, které jsou ve vlastnictví ubytovacího zařízení, nebo pod jeho přímou správou, nabízet nápoje v plechovkách na jedno použití.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a uvede, které výrobky na jedno použití tohoto typu jsou používány, popřípadě právní předpisy, které vyžadují jejich použití.

69. Balení potravin podávaných ke snídani (2 body)

Nestanoví-li zákon jinak, nesmějí se k snídani podávat jednotlivě balené porce.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.

70. Zneškodňování tuků a olejů (2 body)

Musí být umístěny odlučovače tuků a tuky nebo oleje z pečení a ze smažení se musí shromažďovat a příslušným způsobem zneškodňovat.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.

71. Použité textilie a nábytek (2 body)

Použitý nábytek, textilie a další materiály musí být prodány nebo darovány charitativním organizacím či jiným sdružením, které tyto předměty sbírají a znovu rozdělují.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.

JINÉ SLUŽBY

72. Komunikace a vzdělávání v oblasti životního prostředí (1,5 bodu)

Ubytovací zařízení pro turisty musí hosty informovat o místních opatřeních v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, krajiny a přírody.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací.

73. Zákaz kouření na pokojích (1 bod)

Zákaz kouření musí být uložen alespoň v 50 % pokojů.

Posuzování a ověřování: Žadatel uvede počet a povahu pokojů a označí ty, ve kterých se nesmí kouřit.

74. Jízdní kola (1 bod)

Hostům musí být dostupná jízdní kola.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium.

75. Vratné láhve (2 body)

Ubytovací zařízení pro turisty musí nabízet alespoň jeden z následujících nápojů ve vratných lahvích: nealkoholické nápoje, voda a pivo.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s příslušnou dokumentací od dodavatelů lahví.

76. Papírové výrobky (až 2 body)

Alespoň 50 % toaletního nebo absorbčního papíru nebo používaného kancelářského papíru musí mít ekoznačku Společenství nebo jinou národní nebo regionální ekoznačku ISO typu I (1 bod za každou z uvedených dvou skupin papírových výrobků).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží údaje a dokumentaci (včetně příslušných faktur) uvádějící celková použitá množství těchto výrobků a množství výrobků, kterým byla udělena ekoznačka.

77. Předměty dlouhodobé spotřeby (až 3 body)

Alespoň 10 % z každé skupiny předmětů dlouhodobé spotřeby, které se nacházejí v ubytovacím zařízení (např. ložní prádlo, ručníky, ubrusy, osobní počítače, přenosné, televizory, matrace, nábytek, pračky, myčky nádobí, chladničky, vysavače, tvrdé podlahové krytiny, žárovky atd.) musí mít ekoznačku Společenství nebo jinou národní nebo regionální ekoznačku ISO typu I (1 bod za každou z nejvýše tří skupin předmětů dlouhodobé spotřeby).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží údaje a dokumentaci uvádějící počet těchto předmětů, které vlastní, a počet těch, kterým byla udělena ekoznačka.

78. Ekologické potraviny (1 bod)

Hlavní složky alespoň dvou jídel musí pocházet z ekologického zemědělství v souladu s nařízením (EHS) 2092/91.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací.

79. Místní potravinářské výrobky (1 bod)

Ke každému jídlu, včetně snídaně, musí být nabízeny alespoň dva místní potravinářské výrobky.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací.

OBECNÉ ŘÍZENÍ

80. Registrace EMAS (3 body) nebo certifikace ISO (1,5 bodu) ubytovacího zařízení pro turisty

Ubytovací zařízení pro turisty musí být zaregistrováno v systému Společenství řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (3 body) nebo musí mít certifikaci podle normy ISO 14001 (1,5 bodu).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží důkaz o registraci EMAS nebo o certifikaci ISO 14001.

81. Registrace EMAS (1,5 bodu) nebo certifikace ISO (1 bod) dodavatelů

Alespoň jeden z hlavních dodavatelů výrobků nebo poskytovatelů služeb ubytovacímu zařízení pro turisty musí být zaregistrován v systému EMAS (1,5 bodu) nebo musí mít certifikaci podle normy ISO 14001 (1 bod).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží důkaz o registraci EMAS nebo o certifikaci ISO 14001 alespoň jednoho ze svých hlavních dodavatelů.

82. Dotazník o životním prostředí (1 bod)

Ubytovací zařízení pro turisty musí svým hostům předložit dotazník, ve kterém budou moci vyjádřit své názory na environmentální aspekty ubytovacího zařízení.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží opis dotazníku a popíše postupy distribuce a sběru dotazníku a uvede rovněž, jak byly odpovědi vzaty v potaz.

83. Elektroměry a vodoměry (1 bod)

Ubytovací zařízení pro turisty musí být vybaveno doplňkovými elektroměry a vodoměry, aby bylo možné měřit spotřebu různých činností nebo zařízení.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem ubytovací zařízení splňuje toto kritérium, spolu s rozborem sebraných údajů (pokud jsou již dostupné).

84. Doplňková opatření v oblasti životního prostředí (až 3 body)

Buď:

a) Doplňková opatření v oblasti životního prostředí (až 1,5 bodu za každou, nejvýše 3 body): Aby zlepšilo situaci v oblasti ochrany životního prostředí ubytovacího zařízení pro turisty, musí vedení ubytovacího zařízení pro turisty přijmout doplňková opatření, která nejsou zahrnuta v žádném z uvedených kritérií (povinných nebo volitelných). Příslušný orgán, který posuzuje žádost, přidělí těmto opatřením určitý počet bodů, přičemž se nepřekročí 1,5 bodu za opatření.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s úplným popisem každého doplňkového opatření, o kterém se žadatel domnívá, že by mělo být vzato v potaz.

nebo

b) Udělení ekoznačky (3 body): Ubytovacímu zařízení musí být udělena národní nebo regionální ekoznačka ISO typu I.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží důkaz o udělení ekoznačky.

[1] Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 33.

[2] Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 17.

[3] Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 26.

[4] Úř. věst. L 71, 10.3.1998, s. 1.

[5] Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.

[6] Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 26.

[7] Úř. věst. L 45, 17.2.1994, s. 1

[8] Úř. věst. L 118, 7.5.1997, s. 1.

[9] Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 1.

[10] Úř. věst. L 332, 15.12.2001, s. 1.

[11] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.

--------------------------------------------------