32003D0247Uradni list L 093 , 10/04/2003 str. 0027 - 0027


Sklep Komisije

z dne 9. aprila 2003

o spremembi Sklepa 2000/690/ES o ustanovitvi Skupine za podjetniško politiko

(Besedilo velja za EGP)

(2003/247/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) S Sklepom Komisije 2000/690/ES z dne 8. novembra 2000 o ustanovitvi Skupine za podjetniško politiko [1]

je bila ustanovljena Skupina za podjetniško politiko, katere drugo telo (strokovno telo) ima do 40 članov. Zaradi širitve je treba povečati število članov telesa, v katerem je zastopan širok razpon strokovnega znanja in izkušenj na področjih, pomembnih za podjetja.

(2) Zato je treba ustrezno spremeniti Sklep 2000/690/ES –

SKLENILA:

Edini člen

V drugi alinei člena 2(1) Sklepa 2000/690/ES se številka "40" nadomesti s "45".

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. aprila 2003

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 285, 10.11.2000, str. 24.

--------------------------------------------------