32003D0231Uradni list L 086 , 03/04/2003 str. 0021 - 0045


Sklep Sveta

z dne 17. marca 2003

o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu o spremembi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov (Kjotska konvencija)

(2003/231/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe skupaj s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost je od leta 1974 pogodbenica Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov, v nadaljevanju "Konvencija".

(2) Na svojem zasedanju 26. junija 1999 je Svet za carinsko sodelovanje sprejel Protokol o spremembi Konvencije. Dodatek I k Protokolu o spremembi vsebuje besedilo spremenjenega uvoda in spremenjenih členov Konvencije, Dodatek II k Protokolu o spremembi vsebuje spremenjeno Splošno prilogo, Dodatek III k Protokolu o spremembi pa vsebuje spremenjene posebne priloge. Spremenjeni uvod in spremenjeni členi Konvencije skupaj s spremenjeno Splošno prilogo in spremenjenimi posebnimi prilogami se imenujejo spremenjena Kjotska konvencija.

(3) Uresničevanje načel spremenjene Kjotske konvencije bo imelo pomembne in merljive posledice s tem, da bo izboljšalo učinkovitost in uspešnost carinskih uprav in zato gospodarsko konkurenčnost narodov; spodbudilo bo naložbe in razvoj industrije, lahko pa bo tudi povečalo udeležbo majhnih in srednjih podjetij v mednarodni trgovini.

(4) Spremenjena Kjotska konvencija je bistven element pri olajšanju trgovine in kot taka pomembna spodbuda za gospodarsko rast za tiste partnerje, ki so jo sprejeli.

(5) Pogodbenice spremenjene Kjotske konvencije so se pripravljene zavezati k uporabi jasnih, preglednih in sproti dopolnjenih carinskih postopkov, ki omogočajo hitrejše carinjenje blaga z novo uporabo informacijske tehnologije in novih tehnik carinskega nadzora, kot so obvladovanje tveganja in revizije.

(6) Protokol o spremembi, vključno z Dodatkoma I in II, naj bi začel veljati tri mesece po tistem, ko 40 pogodbenic Konvencije izrazi svoje soglasje, da jih zavezuje Protokol o spremembi, vključno z Dodatkoma I in II.

(7) Na začetku naj bi Evropska skupnost pristopila k Protokolu o spremembi, vključno z Dodatkoma I in II. O pristopu k spremenjenim posebnim prilogam, ki jih vsebuje Dodatek III k Protokolu o spremembi, se bo odločilo v kasnejši fazi –

SKLENIL:

Člen 1

1. Pristop Evropske skupnosti k Protokolu o spremembi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov, z izjemo Dodatka III, se s tem odobri v imenu Evropske skupnosti.

2. Besedilo Protokola o spremembi, vključno z Dodatkoma I in II, je v Prilogi I k temu sklepu.

3. Informacije, ki se zahtevajo po členu 8(5)(a), in obvestilo, ki se zahteva po členu 11 spremenjene Kjotske konvencije, so v Prilogi II in III k temu sklepu.

Člen 2

1. V Upravnem odboru, predvidenem v členu 6 Dodatka I k Protokolu o spremembi Konvencije, zastopa Skupnost Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic.

2. Stališče, ki naj ga zastopa Skupnost v Upravnem odboru, kadar obravnava vprašanja v pristojnosti Skupnosti, sprejme Svet, ki ravna v skladu s pravili glasovanja, izhajajočimi iz ustreznih določb Pogodbe.

Člen 3

1. Predsednik Sveta je s tem pooblaščen za imenovanje oseb, pooblaščenih za deponiranje listine o pristopu k Protokolu o spremembi, vključno z Dodatkoma I in II, v imenu Skupnosti. Tako deponiranje se izvede obenem z deponiranjem listin o pristopu držav članic.

2. Pooblaščene osebe prav tako sporočijo generalnemu sekretarju Sveta za carinsko sodelovanje informacije in obvestilo, ki so v Dodatkih II in III k temu sklepu.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 17. marca 2003

Za Svet

Predsednik

G. Drys

--------------------------------------------------