32003D0219Úradný vestník L 082 , 29/03/2003 S. 0040 - 0041


Rozhodnutie Komisie

z 25. marca 2003,

ktoré sa týka nezaradenia acefátu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a stiahnutia povolení na prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku

(oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 868)

(Text s významom pre EHP)

(2003/219/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991, ktorá sa týka umiestnenia na trh prípravkov na ochranu rastlín [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/5/ES [2], a najmä na jej štvrtý pododsek článku 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na implementáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 [4], a najmä na jeho článok 7(3A) písm. b),

keďže:

(1) Článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS stanovil, že Komisia vykoná pracovný program na preskúmanie účinných látok použitých v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré už boli na trhu 15. júla 1993. Podrobné pravidlá na vykonanie tohto programu boli stanovené v nariadení (EHS) č. 3600/92.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktorým sa ustanovujú účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujú spravodajské členské štáty na implementáciu nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2230/95 [6], určilo účinné látky, ktoré by mali byť posúdené v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určilo členský štát, ktorý bude fungovať ako spravodajský štát, pokiaľ ide o posúdenie každej látky a identifikovala výrobcov každej účinnej látky, ktorí predložili oznámenie v riadnom čase.

(3) Acefát je jedna z 89 účinných látok určených v nariadení (ES) č. 933/94.

(4) V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92 predložilo Taliansko, ako jeden z určených spravodajských štátov, 30. septembra 1996 Komisii správu o jeho posúdení informácií predložených oznamovateľmi v súlade s článkom 6 ods. 1 tohto nariadenia.

(5) Po obdržaní správy spravodajského štátu sa Komisia podujala na konzultácie s expertmi členských štátov, ako aj s hlavným oznamovateľom (Toman France SA), ako bolo stanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(6) Posudzovacia správa vypracovaná Talianskom bola preskúmaná členskými štátmi a Komisiou v rámci stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Ukázalo sa, že predložené informácie neboli dostatočné na určenie toho, či za navrhovaných podmienok používania prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú príslušnú účinnú látku, vo všeobecnosti spĺňajú alebo nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS. Preto rozhodnutie Komisie 2001/134/ES zo 14. februára 2001, ktoré sa týka rozhodnutia o možnom zaradení určitých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [7], povolilo oznamovateľovi ukončiť dokumentáciu najneskôr do 31. marca 2001 na obmedzený rozsah reprezentatívneho využitia. Po obdržaní ďalších informácií bola táto revízia finalizovaná 28. júna 2002 vo forme revíznej správy Komisie pre acefát v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(7) Posúdenia vypracované na základe predložených informácií preukázali, že sa nemôže očakávať, že za navrhovaných podmienok používania prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú acefát vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS. Najmä pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov potencionálne vystavených acefátu a pokiaľ ide o jeho možný vplyv na organizmy, na ktoré nie je určený.

(8) Acefát by preto nemal byť zaradený do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(9) Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie, že existujúce povolenia na prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú acefát, sa stiahnu v rámci určitého obdobia a nebudú sa obnovovať a že sa nebudú vydávať nové povolenia na takéto prípravky.

(10) Akékoľvek obdobie dané členskými štátmi k dispozícii na odstránenie, uskladnenie, umiestnenie na trh a použitie už existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú acefát v súlade s článkom 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS by sa malo obmedziť na obdobie nie dlhšie ako 12 mesiacov, aby sa už existujúce zásoby použili počas nie viac ako jednej pestovateľskej sezóny.

(11) Toto rozhodnutie sa nedotýka žiadnej akcie, na ktorú sa neskôr môže Komisia podujať vzhľadom na túto účinnú látku v rámci smernice Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorá zakazuje umiestňovanie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú určité účinné látky [8], naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska.

(12) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade s Výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Acefát sa ako účinná látka nezaraďuje do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, že:

a) povolenia na prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú acefát, sa stiahnu do šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia;

b) odo dňa prijatia tohto rozhodnutia sa nebudú vydávať žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú acefát, a ani nebudú obnovené podľa odchýlky stanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Akákoľvek doba daná k dispozícii členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS bude pokiaľ možno čo najkratšia a nie dlhšia ako 18 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 25. marca 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 7.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 49, 20.2.2001, s. 13.

[8] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------