32003D0209Dziennik Urzędowy L 079 , 26/03/2003 P. 0025 - 0027


Decyzja Komisji

z dnia 25 marca 2003 r.

ustanawiająca grupę konsultacyjną określoną jako "Grupa ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi"

(2003/209/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia zachowuje i rozwija Unię jako przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

(2) Unia zapewnia obywatelom wysoki poziom bezpieczeństwa na obszarze przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ten cel jest realizowany przez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i innej, w szczególności handlu ludźmi i przestępstw przeciwko dzieciom.

(3) Zgodnie z art. 5 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej handel ludźmi jest zakazany.

(4) Handel ludźmi, określony w decyzji ramowej Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi, jest poważnym przestępstwem naruszającym podstawowe prawa człowieka oraz godność ludzką i wymaga podejścia interdyscyplinarnego skierowanego przeciwko całemu łańcuchowi handlu ludźmi, obejmującego w tej samej mierze kraj pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia.

(5) Rada Europejska w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r. wezwała do zapobiegania wszelkim formom handlu ludźmi. Rada Europejska w Sewilli w dniach 21 i 22 czerwca 2002 r. wyraziła potrzebę zdecydowanego działania w celu zwalczania handlu ludźmi.

(6) Deklaracja brukselska, jako rezultat Europejskiej Konferencji w sprawie Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi – Globalne Wyzwanie XXI wieku, w dniach 18–20 września 2002 r. zawiera Załącznik z zaleceniami, normami i najlepszymi praktykami oraz wyraża potrzebę powołania przez Komisję grupy ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi.

(7) Taka grupa ekspertów mogłaby się zasadniczo przyczynić do dalszego rozwoju zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi i umożliwić Komisji zbieranie opinii dotyczących każdej inicjatywy Komisji odnoszącej się do handlu ludźmi.

(8) Dlatego taka grupa ekspertów powinna być ustanowiona, jej kadencja określona, a administracja zorganizowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

1. Niniejszym ustanawia się grupę konsultacyjną określoną jako "Grupa ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi", zwaną dalej grupą ekspertów.

2. Grupa ekspertów składa się z osób wykwalifikowanych, kompetentnych do rozpatrywania spraw odnoszących się do handlu ludźmi. Taka kompetencja oparta jest na doświadczeniu, wynikającym z działalności na rzecz administracji Państw Członkowskich UE, krajów kandydujących oraz na rzecz organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych, zaangażowanych w walkę z handlem ludźmi lub na badaniach naukowych na rzecz państwowych lub prywatnych uczelni lub instytutów.

Artykuł 2

Misja

1. Komisja może zasięgać opinii grupy ekspertów w każdej sprawie odnoszącej się do handlu ludźmi.

2. Grupa ekspertów wydaje opinie lub sporządza sprawozdania dla Komisji na jej wniosek lub z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę zalecenia wymienione w Deklaracji brukselskiej.

3. W szczególności, sprawozdanie grupy ekspertów oparte na tych zaleceniach jest przedkładane w terminie dziesięciu miesięcy od dnia powołania grupy w celu pomocy Komisji w celu opracowania kolejnych propozycji na poziomie europejskim.

Artykuł 3

Skład

1. Grupa ekspertów składa się z 20 członków.

2. Członkami grupy ekspertów są osoby z doświadczeniem w walce z handlem ludźmi wynikającym z działalności na rzecz:

a) administracji Państw Członkowskich UE (siedmiu członków);

b) administracji krajów kandydujących (czterech członków);

c) organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych działających na poziomie europejskim z udokumentowanym doświadczeniem i wiedzą fachową w dziedzinie handlu ludźmi (dziewięciu członków).

Osoby z doświadczeniem wynikającym z prowadzenia badań naukowych na rzecz uczelni lub instytucji państwowych lub prywatnych w Państwach Członkowskich UE mogą także zostać członkami grupy ekspertów zależnie od propozycji stron wymienionych wyżej.

3. Grupa ekspertów składa się z przynajmniej w 40 % z członków reprezentujących każdą z płci.

4. Członkowie są powoływani jako niezależni eksperci i nie reprezentują państw ani organizacji, dla których pracują.

Artykuł 4

Powoływanie

1. Członkowie są powoływani przez Komisję na podstawie obiektywnych kryteriów w zakresie udokumentowanych kompetencji i doświadczenia. Komisja powołuje członków z wykazu osób zaproponowanych przez:

a) rządy Państw Członkowskich UE;

b) rządy krajów kandydujących;

c) organizacje międzyrządowe, międzynarodowe i pozarządowe, zaangażowane w walkę z handlem ludźmi na poziomie europejskim, których projekty dotyczące zwalczania handlu ludźmi były współfinansowane przez jeden z programów UE: STOP I lub STOP II.

Każde Państwo Członkowskie lub kraj kandydujący i każda organizacja określona powyżej może zaproponować do trzech członków.

2. Komisja opublikuje wykaz członków, w celach informacyjnych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Mandat

1. Okres trwania mandatu członków wynosi jeden rok. Może być odnowiony.

2. Po upłynięciu mandatu członkowie grupy ekspertów pełnią swoje funkcje do czasu, do kiedy zostaną zastąpieni nowymi członkami lub ponownie powołani.

3. Mandat członka kończy się w przypadku jego rezygnacji lub śmierci. W takim przypadku członek jest zastępowany na pozostały okres mandatu zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4.

4. Za wykonywane zadanie nie przysługuje wynagrodzenie.

Artykuł 6

Grupy robocze

W realizacji swojej misji, jak określono w art. 2, grupa ekspertów może ustanowić grupy robocze ad hoc. Grupy robocze składają się najwyżej z ośmiu członków.

Artykuł 7

Dodatkowi eksperci

1. Grupa ekspertów może zaprosić osobę ze szczególnymi kompetencjami do uczestniczenia w pracy przy określonej pozycji porządku dziennego. Takie osoby uczestniczą w dyskusjach tylko nad sprawą, w odniesieniu do której zostały zaproszone.

2. Grupa ekspertów może wezwać oficjalnych przedstawicieli Państw Członkowskich, krajów kandydujących lub państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, międzyrządowych i pozarządowych.

Artykuł 8

Przewodniczenie i Prezydium

1. Grupa ekspertów, stanowiąc większością dwóch trzecich obecnych członków, wybiera jednego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących spośród swoich członków.

2. Po upłynięciu ich mandatu przewodniczący i wiceprzewodniczący pełnią swoje funkcje do czasu, kiedy nie zostaną zastąpieni lub ponownie wybrani.

3. W przypadku zakończenia mandatu na skutek rezygnacji lub śmierci przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących na pozostały okres mandatu wybiera się ich zastępcę, zgodnie z procedurą wymienioną w ust. 1.

4. Przewodniczący i wiceprzewodniczący stanowią Prezydium.

5. Prezydium przygotowuje i organizuje pracę ekspertów.

6. Prezydium może wezwać sprawozdawców z każdej grupy roboczej do udziału w zebraniach.

Artykuł 9

Usługi sekretarskie

Komisja zapewnia usługi sekretarskie grupie ekspertów, Prezydium oraz grupom roboczym.

Artykuł 10

Uczestniczenie służb Komisji

Przedstawiciele zainteresowanych służb Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach grupy ekspertów, Prezydium oraz grup roboczych.

Artykuł 11

Opinie i sprawozdania

1. Grupa ekspertów przedkłada swoje opinie i sprawozdania Komisji. Komisja może ustalić nieprzekraczalny termin, do którego należy złożyć opinię lub sprawozdanie.

2. Treść obrad grupy ekspertów nie podlega głosowaniu. Jeżeli opinia lub sprawozdanie jest przyjmowane jednomyślnie przez grupę ekspertów, może ona ustanowić wspólne wnioski i załączyć je do protokołów. Jeżeli grupa ekspertów nie przyjmie jednomyślnie opinii lub sprawozdania, powiadamia Komisję o wyrażanych odmiennych poglądach.

3. Komisja może opublikować w Internecie wszelkie sprawozdania, opinie oraz procedury grupy ekspertów, które nie mają charakteru poufnego.

Artykuł 12

Posiedzenia

1. Grupa ekspertów zbiera się w siedzibie Komisji, na zaproszenie Komisji.

2. Prezydium jest zwoływane w siedzibie Komisji, z inicjatywy przewodniczącego, w porozumieniu z Komisją.

Artykuł 13

Poufność

Bez uszczerbku dla postanowień art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, członkowie grupy ekspertów nie ujawniają żadnych informacji, które uzyskują w trakcie swojej pracy w grupie ekspertów lub w grupach roboczych, w przypadkach gdy Komisja poinformuje ich, że dana opinia lub sprawa jest poufna. W takim przypadku tylko członkowie grupy ekspertów i przedstawiciele Komisji mogą brać udział w posiedzeniach.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 marca 2003 r.

W imieniu Komisji

António Vitorino

Członek Komisji

--------------------------------------------------