32003D0200Úřední věstník L 076 , 22/03/2003 S. 0025 - 0039


Rozhodnutí Komise

ze dne 14. února 2003,

kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pracím prostředkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/476/ES

(oznámeno pod číslem K(2003) 143)

(Text s významem pro EHP)

(2003/200/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 1980/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky [1], a zejména na druhý pododstavec čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že ekoznačka může být udělena výrobku s vlastnostmi, které mu umožňují významně přispívat ke zlepšení klíčových environmentálních aspektů.

(2) Nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky jsou stanovena podle skupin výrobků.

(3) Rovněž stanoví, že přezkum kritérií ekoznačky a požadavků na posuzování a ověřování kritérií proběhne ve stanovené době před koncem platnosti kritérií určených pro danou skupinu výrobků.

(4) Je vhodné přezkoumat ekologická kritéria stanovená rozhodnutím Komise 1999/476/ES ze dne 10. června 1999, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pracím prostředkům [2], s přihlédnutím k vývoji trhu. Zároveň je vhodné změnit dobu platnosti uvedeného rozhodnutí, jež byla prodloužena rozhodnutím 2002/172/ES [3], jakož i definici skupiny výrobků.

(5) Je vhodné přijmout nové rozhodnutí stanovující zvláštní ekologická kritéria pro tuto skupinu výrobků platná na období pěti let.

(6) Je vhodné, aby v časově omezeném období ne delším než osmnáct měsíců platila souběžně jak nová kritéria stanovená tímto rozhodnutím, tak i kritéria dříve stanovená rozhodnutím 1999/476/ES, aby se poskytl dostatek času společnostem, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka nebo které o ekoznačku požádaly před vstupem v platnost tohoto rozhodnutí, aby přizpůsobily své výrobky novým kritériím.

(7) Opatření tohoto rozhodnutí vycházejí z návrhu kritérií, který vypracoval Výbor Evropské unie pro ekoznačku zřízený podle článku 13 nařízení (ES) č. 1980/2000.

(8) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 17 nařízení (ES) č. 1980/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aby byla pracímu prostředku udělena ekoznačka Společenství na základě nařízení (ES) č. 1980/2000, musí spadat do skupiny výrobků "prací prostředky" vymezené v článku 2 a musí splňovat ekologická kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Skupina výrobků "prací prostředky" zahrnuje všechny prací prostředky, práškové, kapalné, nebo v jakékoli jiné formě, určené k praní textilních materiálů, především v pračkách v domácnostech, přičemž není vyloučeno jejich použití v samoobslužných prádelnách a velkokapacitních prádelnách.

Článek 3

Pro správní účely se této skupině výrobků přiděluje číselný kód "6".

Článek 4

Článek 3 rozhodnutí 1999/476/ES se nahrazuje tímto:

"Článek 3

Definice skupiny výrobků a zvláštní ekologická kritéria pro tuto skupinu výrobků platí do dne 31. srpna 2004."

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. března 2003 do dne 29. února 2008.

U výrobků spadajících do skupiny výrobků "prací prostředky", kterým byla ekoznačka udělena již před 1. březnem 2003, mohou výrobci tuto značku nadále používat až do 31. srpna 2004.

Výrobkům spadajícím do skupiny výrobků "prací prostředky", u nichž výrobci požádali o udělení ekoznačky již před 1. březnem 2003, může být ekoznačka udělena za podmínek stanovených rozhodnutím 1999/476/ES. V tomto případě se může značka používat do 31. srpna 2004.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. února 2003.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.

[2] Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 52.

[3] Úř. věst. L 56, 27.2.2002, s. 32.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

RÁMCOVÝ PROGRAM

Cíle kritérií

Cílem těchto kritérií je zejména podporování:

- úspor v dopravě a úspor energie tím, že bude podporováno užívání kompaktních pracích prostředků,

- snižování znečisťování vod tím, že se bude snižovat objem všech chemických látek používaných ve výrobcích a omezovat používání potenciálně nebezpečných složek,

- omezení vzniku odpadů tím, že budou snižovány objemy základních obalů.

Kromě toho tato kritéria posilují uvědomělý vztah spotřebitelů k životnímu prostředí. Kritéria jsou nastavena na úrovně, které podporují udělování ekoznačky pracím prostředkům, jež mají slabý dopad na životní prostředí.

Požadavky na posuzování a ověřování

Požadavky na posuzování a ověřování jsou určeny pro každé kritérium.

Jestliže je žadatel požádán, aby předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkouškách nebo jiný doklad osvědčující shodu s kritérii, rozumí se tím, že tyto doklady mohou být předloženy žadatelem nebo případně jeho dodavatelem/dodaveteli nebo jejich dodavatelem/dodavateli, atd.

Je-li to možné, zkoušky by měly provádět laboratoře, které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025 nebo normy jí rovnocenné.

V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

Koncentrace složek ve výrobku, u které se vyžaduje doložení shody s ekologickými kritérii, je obecně stanovena na úroveň ≥ 0,1 % hmotnosti přípravku. Tato koncentrace je u kritéria pro nebezpečné nebo toxické látky či přípravky stanovena na úroveň ≥ 0,01 % hmotnosti přípravku.

Dodatek IA uvádí databázi složek pracích a čisticích prostředků (seznam DID), která obsahuje nejběžněji používané složky ve složení pracích a čisticích prostředků. Tuto databázi je třeba použít pro výpočet CDVtox a pro posouzení biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

Žadatel může případně použít pozdější verze databáze složek pracích a čisticích prostředků, jakmile budou tyto databáze dostupné.

Pro složky, které nejsou zahrnuty do seznamu DID, může žadatel na svou vlastní odpovědnost určit hodnoty příslušných parametrů s využitím metody uvedené v dodatku IB.

Pro složky, které nejsou zahrnuty do seznamu DID, může žadatel pro obstarání nezbytné dokumentace o anaerobní rozložitelnosti použít metodu popsanou v dodatku IC.

Příslušné subjekty si budou moci případně vyžádat podklady a budou moci provádět nezávislá ověřování.

Příslušným subjektům se doporučuje, aby při posuzování žádostí a při ověřování shody s kritérii vzaly v úvahu uznané environmentálních manažerské systémy, jako jsou například EMAS nebo ISO 14001. (Poznámka: Provádění environmentálních manažerských systémů není povinné.)

Funkční jednotka a referenční dávka

Funkční jednotka se vyjadřuje v g/prádlo (v gramech na vsázku prádla). Vypočítává se na základě jedné vsázky 4,5 kg (suchého prádla) u pracích prostředků pro běžné prádlo a u pracích prostředků pro jemné prádlo na základě vsázky 2,5 kg (suchého prádla) do pračky. Dávka doporučená výrobcem spotřebitelům pro tvrdost vody 2,5 mmol CaCO3/l a "normálně zašpiněné" prádlo se používá jako referenční dávka pro výpočet ekologických kritérií a pro provedení zkoušky prací účinnosti. Jestliže v členských státech, v nichž je prací prostředek uváděn na trh, tvrdost vody neodpovídá hodnotě 2,5 mmol CaCO3/l, žadatel musí sám určit dávku, jež se bude používat jako referenční.

KRITÉRIA

1. Chemické látky celkově

Chemické látky celkově odpovídají doporučené dávce v g na vsázku prádla po odečtení obsahu vody.

Množství chemických látek celkově nesmí překročit 100 g na vsázku prádla.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být sděleno přesné složení výrobku spolu s podrobnými výpočty dokládajícími shodu s tímto kritériem.

2. Nerozpustné anorganické složky

Celkové množství nerozpustných anorganických složek v doporučené dávce musí být menší než 30 g na vsázku prádla.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být sděleno přesné složení výrobku spolu s podrobnými výpočty dokládajícími shodu s tímto kritériem.

3. Toxicita pro vodní organismy

Kritický objem zředění - toxicity (CDVtox), se vypočítává pro každou složku (i) podle následující rovnice:

CDV

=

weight

·LF

LTE

· 1000

kde hmotnost (i) je hmotnost složky na doporučenou dávku, LF je stupeň zatížení a LTE je koncentrace složky způsobující dlouhodobý toxický účinek.

Hodnoty parametrů LF a LTE jsou uvedeny v seznamu DID (databáze složek v pracích a čisticích prostředcích) v dodatku IA. Jestliže daná složka není uvedena v seznamu DID, žadatel odhadne její hodnotu na základě metody popsané v dodatku IB. Hodnoty CDVtox každé složky (i) se sečtou, čímž získáme hodnotu CDVtox výrobku.

CDVtox = ∑ CDVtox (i)

Hodnota CDVtox doporučené dávky nesmí překročit 4500 l na vsázku prádla.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být sděleno přesné složení výrobku spolu s podrobnými výpočty CDVtox dokládajícími shodu s tímto kritériem.

4. Fosforečnany

Celkové množství fosforečnanů (jako STPP – tripolyfosforečnan sodíku) v doporučené dávce nesmí překročit 25 g na vsázku prádla.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být sděleno přesné složení výrobku spolu s podrobnými výpočty dokládajícími shodu s tímto kritériem.

5. Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek

a) Snadná aerobní biologická rozložitelnost

Každá povrchově aktivní látka použitá ve výrobku musí být snadno biologicky rozložitelná.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být sděleno přesné složení výrobku. Seznam DID (viz dodatek IA) určuje, zda je daná povrchově aktivní látka aerobně biologicky rozložitelná nebo ne (nesmějí být použity ty látky, jež ve sloupci aerobní biologické nerozložitelnosti mají označení "Y"). U povrchově aktivních látek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, musí být poskytnuty podstatné informace z vědecké literatury či z jiných zdrojů nebo výsledky vhodných zkoušek, které dokládají, že tyto látky jsou aerobně biologicky rozložitelné. Zkoušky na snadnou biologickou rozložitelnost jsou uvedeny ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [1] ve znění pozdějších předpisů, zejména podrobné metody v příloze V, části C4, nebo rovnocenné zkušební metody OECD 301 A-F či jim rovnocenné zkoušky ISO. Zásada desetidenní lhůty se nepoužije. Úrovně pro schválení jsou 70 % pro zkoušky uvedené v příloze V, částech C4(A) a V.C4(B) směrnice 67/548/EHS (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 A a E a rovnocenné zkoušky ISO) a 60 % pro zkoušky C4 – C, D, E a F (a jim rovnocenné zkoušky OECD 301 B, C D a F a rovnocenné zkoušky ISO).

b) Anaerobní biologická rozložitelnost

Každá povrchově aktivní látka použitá ve výrobku musí být anaerobně biologicky rozložitelná.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být sděleno přesné složení výrobku. Seznam DID (viz dodatek IA) určuje, zda je konkrétní povrchově aktivní látka anaerobně biologicky rozložitelná nebo ne (nesmějí být použity ty látky, jež ve sloupci anaerobní biologické nerozložitelnosti mají označení "Y"). U povrchově aktivních látek, které nejsou uvedeny v seznamu DID, musí být poskytnuty podstatné informace z vědecké literatury či z jiných zdrojů nebo výsledky vhodných zkoušek, které dokládají, že tyto látky jsou anaerobně biologicky rozložitelné. Referenční zkouškou pro anaerobní biologickou rozložitelnost je zkouška ISO 11734, ECETOC č. 28 (červen 1988), nebo rovnocenná zkušební metoda, s požadavkem 60 % konečné rozložitelnosti za anaerobních podmínek. Aby se prokázalo, že za daných podmínek bylo dosaženo 60 % konečné rozložitelnosti, mohou být rovněž použity zkušební metody napodobující podmínky ve vhodném anaerobním prostředí. (viz dodatek IC).

6. Nebezpečné nebo toxické látky či přípravky

a) Výrobek nesmí obsahovat následující složky ani jako součást složení, ani jako součást jakéhokoli přípravku obsaženého v tomto složení.

- alkylfenolethoxyláty (APEO) a jejich deriváty,

- nitromošusy a polycyklické mošusy, k nimž například patří:

- mošus xylenový: 5-tercbutyl-2,4,6-trinitro-m-xylen,

- mošus ambretový: 4-tercbutyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluen,

- mosken: 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindan,

- mošus tibetinový: 1-tercbutyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen,

- mošus ketonový: 4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon,

- HHCB: 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyklopenta(g)-2-benzpyran,

- AHTN: -acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethytetralin,

- EDTA (soli kyseliny ethylendiaminotetraoctové),

- NTA (nitrilotriacetáty).

Posuzování a ověřování:

Žadatel musí předložit prohlášení, že výše uvedené látky nejsou ve výrobku obsaženy.

b) Nesmějí se používat kvartérní amonné soli, které nejsou snadno biologicky rozložitelné.

Posuzování a ověřování:

Žadatel musí označit přesné složení výrobku a poskytnout dokumentaci dokládající biologickou rozložitelnost použitých kvartérních amonných solí a prohlášení o shodě s tímto požadavkem.

c) Celkové množství fosforitanů, které nejsou snadno aerobně biologicky rozložitelné, nesmí pro doporučenou dávku překročit 0,5 g na vsázku prádla.

Posuzování a ověřování:

Žadatel musí označit přesné složení výrobku a poskytnout dokumentací dokládající biologickou rozložitelnost použitých fosforitanů a prohlášení o shodě s tímto požadavkem.

d) Výrobek nesmí obsahovat žádnou složku, která je klasifikována, nebo může být klasifikována jako:

- R40 (Podezření na karcinogenní účinky),

- R45 (Může vyvolat rakovinu),

- R46 (Může vyvolat poškození dědičných vlastností),

- R49 (Může vyvolat rakovinu při vdechování),

- R50-53 (Velmi toxická pro vodní organismy, může mít dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní prostředí),

- R51-53 (Toxická pro vodní organismy, může mít dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní prostředí),

- R59 (Nebezpečná pro ozónovou vrstvu),

- R60 (Může poškodit reprodukční schopnost),

- R61 (Může poškodit plod v těle matky),

- R62 (Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),

- R63 (Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),

- R64 (Může poškodit kojené dítě),

- R68 (Možné nebezpečí nevratných účinků),

nebo jejich jakákoli kombinace v souladu se směrnicí 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů nebo v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků [2] ve znění pozdějších předpisů.

Každá látka nebo složka přípravku použitá ve složení, jejíž obsah je větší než 0,01 % hmotnosti konečného výrobku, musí rovněž splňovat výše uvedené požadavky.

Nesmějí být použity žádné konzervanty, které jsou nebo mohou být klasifikovány jako R50-53, bez ohledu na jejich množství.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být sděleno přesné složení výrobku. Musí být předloženy kopie bezpečnostních listů všech složek (ať jde o látku nebo přípravek). Žadatel musí předložit prohlášení o shodě s tímto kritériem.

e) Výrobek nesmí být klasifikován jako R43 (při styku s pokožkou může vyvolat zcitlivění) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být sděleno přesné složení výrobku; zároveň musí být předloženy kopie bezpečnostních listů každé složky, které určují jejich klasifikaci nebo to, že složka není vzhledem ke kritériu klasifikována, jakož i prohlášení o shodě s tímto kritériem.

f) Každá složka přidávaná do výrobku jako vonná látka, musí být vyrobena nebo se s ní musí zacházet podle kodexu Mezinárodního sdružení pro vonné látky.

Posuzování a ověřování:

Musí být předloženo prohlášení o shodě.

7. Čistota enzymů

Konečný enzymatický přípravek nesmí obsahovat mikroorganismus, který byl pro výrobu enzymu použit.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být předložena zkušební zpráva nebo osvědčení od výrobce enzymu.

8. Požadavky na balení

a) Jestliže se nepředpokládají náhradní náplně, celková hmotnost základního obalu nesmí překročit 3,7 g na vsázku prádla u tablet a 1,7 g na vsázku prádla u všech ostatních výrobků.

b) Jestliže se předpokládají náhradní náplně, celková hmotnost základního obalu nesmí překročit 7 g na vsázku prádla a výrobce musí poskytovat náhradní náplně. Hmotnost obalu náhradní náplně nesmí překročit 1,7 gramu na vsázku prádla.

c) Lepenkové obaly musí být složeny nejméně z 80 % z recyklovaných materiálů.

d) Plastové základní obaly musí být označeny v souladu s normou ISO 1043.

Posuzování a ověřování:

Žadatel musí předložit vzorek obalu spolu s prohlášením o shodě s každým aspektem tohoto kritéria. Příslušnému subjektu musí být předložen výpočet hmotnosti základního obalu a prohlášení o procentovém podílu recyklovaného materiálu. Základním obalem se rozumí obal definovaný ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [3].

9. Prací účinek

Je nutné porovnat prací účinek výrobku s pracími účinky referenčních pracích prostředků téhož druhu prostřednictvím zkoušky pracího účinku ekologických pracích prostředků "Udělování ekoznačky Evropské unie pracím prostředkům: zkouška pracího účinku pracích prostředků pro domácnost" ze dne 4. prosince 2002 ve znění pozdějších předpisů.

Posuzování a ověřování:

Žadatel musí předložit zkušební zprávu dokládající, že výrobek splňuje minimální požadavky definované v této zkoušce.

10. Informace pro spotřebitele

a) Informace uvedené na obalu

Na všech výrobcích označených ekoznačkou dané skupiny výrobků se musí objevit tento nebo jemu rovnocenný text:

"EKOLOGICKY PRÁT ZNAMENÁ:

- roztřídit prádlo (například podle barvy, míry zašpinění, druhu vlákna),

- plně využívat kapacitu pračky,

- vyhnout se použití příliš velkého množství pracího prostředku, dodržet návod na dávkování,

- volit prací programy s nízkou teplotou.

Používáte-li výrobek s ekoznačkou Evropské unie a dodržujete-li tyto pokyny, přispíváte ke snížení znečistění vody, vzniku odpadu a spotřeby energie. Více informací získáte na internetové stránce ekoznačky Evropské unie: http://europa.eu.int/ecolabel."

Na požádání musí být o pracím prostředku poskytnuto více informací. Pro tento účel musí být na obalu uvedeno, že pokud si spotřebitel přeje dozvědět se o pracím prostředku více, lze se spojit se zákaznickým oddělením společnosti nebo s maloobchodníkem.

b) Návod k dávkování

Jestliže je počet CPU (jednotka čistícího účinku) ve zkoušce pracího účinku vyšší než 24, je třeba uvést toto (nebo rovnocenné) upozornění: "Obtížně odstranitelné skvrny vyžadují před praním zvláštní ošetření."

Na obalu výrobku se uvede doporučené dávkování společně s doporučením pro spotřebitele, aby se spojil se svým dodavatelem vody nebo místním vodohospodářským orgánem, který určí stupeň tvrdosti dodávané vody.

Stanoví se doporučené dávky pro "normálně" a "silně zašpiněné" prádlo a pro různé stupně tvrdosti vody v daných zemích a vztahují se ke hmotnosti prádla. Jestliže návod k dávkování spočívá na používání dávkovače, na obalu se zřetelně uvede také objem dávkovače (v ml).

Ve snaze vybídnout spotřebitele, aby nepoužíval příliš velké množství pracího prostředku a dodržoval návod k dávkování, musí být na požádání poskytnut dávkovač se stupnicí dělenou nejméně po 10 ml, pokud jej obal neobsahuje.

Uvede se prací účinek, který se vztahuje na "normálně zašpiněné" prádlo s uvážením různých stupňů tvrdosti vody.

Dávky doporučené pro nejvyšší stupeň tvrdosti (3 nebo 4) a pro "silně zašpiněné" prádlo nesmějí být větší než dvojnásobek dávek pro stupeň tvrdosti 1 (měkká voda) a pro "normálně zašpiněné" prádlo.

Referenční dávka použitá pro zkoušky pracího účinku a pro posouzení shody s ekologickými kritérii pro složky musí být stejná jako dávka doporučená pro "normálně zašpiněné" prádlo a pro tvrdost vody odpovídající 2,5 mmol CaCO3/l v členském státě, v němž zkouška byla provedena.

Jestliže se doporučené dávky vztahují pouze na stupně tvrdosti vody nižší než 2,5 mmol CaCO3/l, musí být maximální dávka doporučená pro "normálně zašpiněné" prádlo nižší než referenční dávka uvedená v předchozím pododstavci.

c) Informace a označování složek

Použije se doporučení Komise 89/542/EHS ze dne 13. září 1989 o označování pracích a čisticích prostředků [4].

Následující skupiny složek musí být uvedeny bez ohledu na jejich hmotnostní obsah:

- enzymy: uvedení druhu enzymů (např. proteázy, lipázy),

- konzervanty: charakterizace a označování podle nomenklatury IUPAC,

- dezinfekční prostředky: charakterizace a označování podle nomenklatury IUPAC.

Jestliže výrobek obsahuje vůně, musí být tato skutečnost uvedena na obalu.

Posuzování a ověřování:

Příslušnému subjektu musí být předložen vzorek obalu výrobku spolu s prohlášením o shodě s každým aspektem tohoto kritéria.

11. Informace uvedené na ekoznačce

Pole 2 ekoznačky musí obsahovat tento text:

"* Přispívá ke snižování znečistění vody

* Přispívá ke snižování spotřeby zdrojů"

.

Posuzování a ověřování:

Žadatel musí předložit vzorek obalu výrobku, na kterém je zobrazena ekoznačka, spolu s prohlášením o shodě s tímto kritériem.

[1] Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Úř. věst. 200, 30.7.1999, s. 1.

[3] Úř. věst. 365, 31.12.1994, s. 10.

[4] Úř. věst. L 291, 10.10.1989, s. 55.

--------------------------------------------------