32003D0199Úradný vestník L 076 , 22/03/2003 S. 0021 - 0024


Rozhodnutie Rady

z 18. marca 2003

týkajúce sa nezaradenia aldicarbu do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS a odobratia povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku

(2003/199/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], najmä na tretí a štvrtý pododsek jej článku 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992 ustanovujúce podrobné pravidlá pre realizáciu prvej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 odseku 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [2], najmä v jej článku 7 odsek 3A písmeno b),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS ustanovil, aby Komisia uskutočnila pracovný program zameraný na skúmanie účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré už boli na trhu 25. júla 1993. Podrobné pravidlá pre uskutočnenie tohto programu boli ustanovené v nariadení (EHS) č. 3600/92.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994 ustanovujúce účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujúce spravodajské členské štáty pre realizáciu nariadenia (EHS) č. 3600/92 [3], vymenovalo účinné látky, ktoré by sa mali posudzovať v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určilo členský štát, ktorý má pôsobiť ako spravodajca v súvislosti s posudzovaním každej látky a identifikovalo výrobcov každej účinnej látky, ktorí predložili oznámenie v stanovenej lehote.

(3) Aldicarb je jednou z 89 účinných látok vymenovaných v nariadení (ES) č. 933/94.

(4) V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 3600/92 Spojené kráľovstvo, ktoré bolo určené ako spravodajský členský štát, predložilo 30. apríla 1996 Komisii správu o posúdení informácií, ktoré predložili oznamovatelia v súlade s článkom 6 ods. 1 tohto nariadenia.

(5) Po obdržaní správy spravodajského členského štátu Komisia uskutočnila konzultácie s členskými štátmi, ako aj s hlavným oznamovateľom Rhône-Poulenc (teraz Bayer CropScience), tak ako je stanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(6) Hodnotiacu správu, ktorú vypracovalo Spojené kráľovstvo, prekontrolovali členské štáty a Komisia v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Ukázalo sa, že predložené informácie neboli dostatočné na stanovenie toho, či by v navrhovaných podmienkach použitia prípravky na ochranu rastlín obsahujúce účinnú látku vo všeobecnosti spĺňali požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS. Dokumentačný súbor údajov a informácie z prehodnocovania boli predložené aj Vedeckému výboru pre rastliny. Výbor bol požiadaný o pripomienky k posúdeniu ekotoxikologického rizika, vrátane rizika pre malé vtáky. Výbor poznamenal, že posúdenie rizika pri vystavení malých vtákov granulám kriticky závisí od predpokladu, že viac ako 99 % granúl bude zapracovaných do pôdy. Keďže toto sa dá dosiahnuť len v ideálnych podmienkach, výbor dospel k presvedčeniu, že tento vysoký stupeň zapracovania nie je možné sústavne dosahovať v podmienkach bežného použitia v poľnohospodárstve, a preto odporúčal, že bude potrebné prehodnotenie. V súvislosti s inými necieľovými organizmami výbor nedokáže z dostupných údajov posúdiť, či by používanie aldicarbu malo pokračovať až do vytvorenia, predloženia a vyhodnotenia ďalších údajov. Preto Komisia vyzvala oznamovateľa, aby najneskôr do 31. decembra 2001 doplnil svoj dokumentačný súbor údajov pre obmedzený reprezentatívny rozsah použitia. Po obdržaní dodatočných informácií bolo posudzovanie ukončené 18. októbra 2002 vo forme revíznej správy komisie pre aldicarb v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(7) Posudzovanie uskutočnené na základe predložených informácií nepreukázalo, že je možné predpokladať, aby v navrhovaných podmienkach používania prípravky na ochranu rastlín obsahujúce aldicarb vo všeobecnosti spĺňali požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä so zreteľom na jeho možný dopad na necieľové organizmy. Je potrebné prijať toto rozhodnutie s ohľadom na vysoké riziko aldicarbu v granulovanom formulovanom prípravku najmä pre malé vtáky. Údaje o navrhovanom reprezentatívnom použití, ktoré predložil oznamovateľ, naznačujú, že granule budú po ošetrení zostávať na povrchu pôdy. Nie je možné vylúčiť možnosť, že u malých vtákov dôjde k príjmu letálnej dávky. Oznamovateľ vypracoval posúdenie pravdepodobnosti rizika, ktoré spravodajský členský štát vyhodnotil a dospel k záveru, že sa nedajú predpokladať účinky na národné populácie, i keď určitý dopad na miestne populácie by mohol nastať. Musí sa brať do úvahy, že dohodnuté kritériá pre výklad takého posudzovania pravdepodobnosti rizika ešte nie sú zjednotené a vzhľadom na možné riziká by nebolo vhodné odložiť rozhodovanie dovtedy, kým také kritériá nebudú dohodnuté. Navyše hodnotenie stanovilo riziko pre dážďovky a dostupné informácie z poľných pokusov ešte vždy nie sú dostatočné na to, aby v úplnosti vyriešili tieto problémy.

(8) Preto by aldicarb nemal byť zaradený do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(9) Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli doterajšie povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce aldicarb v predpísanej lehote odobraté a aby neboli obnovené a aby sa žiadne nové povolenia pre také prípravky neudeľovali.

(10) V súvislosti s informáciami predloženými Rade je zrejmé, že vzhľadom na nedostatok účinných alternatív pre určité obmedzené spôsoby použitia v určitých členských štátoch je tu potreba ďalšieho používania účinnej látky tak, aby to umožnilo vývoj alternatív. Preto je za súčasných okolností odôvodnené predpísať, za prísnych podmienok zameraných na zníženie rizika na minimum (napríklad monitorovacie programy), dlhšiu lehotu pre odobratie súčasných povolení pre obmedzené spôsoby použitia považované za nevyhnutné, pre ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne účinné alternatívy pre boj so škodlivými organizmami.

(11) Akákoľvek doba odkladu plnenia pre nakladanie s doterajšími zásobami prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcimi aldicarb, pre ich skladovanie, uvádzanie na trh a používanie, ktorú povolia členské štáty v súlade s článkom 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, by mala byť obmedzená na krátke obdobie, ktoré umožní, aby sa doterajšie zásoby využívali najviac v jednej ďalšej vegetačnej sezóne.

(12) Toto rozhodnutie nemá vplyv na žiadne kroky, ktoré môže uskutočniť Komisia v neskoršej etape v súvislosti s touto účinnou látkou v rámci smernice Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorá zakazuje uvádzanie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky [4].

(13) Vzhľadom na to, že chýba priaznivé stanovisko Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, Komisia nemohla prijať ustanovenia, ktoré plánovala podľa postupu ustanoveného v článku 19 smernice Rady 91/414/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Aldicarb nebude zaradený ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia:

1. aby boli povolenia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich aldicarb odobraté do 18. septembra 2003;

2. aby sa od 18. marca 2003 neudeľovali ani neobnovovali žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce aldicarb podľa výnimky stanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS;

3. že v súvislosti so spôsobmi použitia uvedenými v stĺpci B prílohy členský štát špecifikovaný v stĺpci A môže zachovať v účinnosti povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce aldicarb do 30. júna 2007 za predpokladu, že:

a) zabezpečí, aby boli také prípravky na ochranu rastlín zostávajúce na trhu označené novými etiketami, aby vyhoveli podmienkam obmedzeného použitia;

b) uloží všetky vhodné opatrenia na zmiernenie akýchkoľvek možných rizík, aby zabezpečil ochranu zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia a

c) zabezpečí, že sa skutočne budú hľadať alternatívne prípravky alebo metódy pre také spôsoby použitia, najmä prostredníctvom akčných plánov.

Príslušný členský štát musí najneskôr do 31. decembra 2004 informovať Komisiu o uplatňovaní tohto článku a najmä o opatreniach prijatých podľa bodov a) až c) a každoročne bude poskytovať odhady množstiev aldicarbu použitých pre nevyhnutné spôsoby použitia v súlade s týmto článkom.

Článok 3

Doba odkladu plnenia, ktorú členské štáty poskytnú v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, musí byť čo najkratšia a

a) pre tie spôsoby použitia, na ktoré má byť odobraté povolenie do 18. septembra 2003, uplynie najneskôr do 18. septembra 2004;

b) pre tie spôsoby použitia, na ktoré má byť odobraté povolenie do 30. júna 2007, uplynie najneskôr do 31. decembra 2007.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 18. marca 2003

Za Radu

predseda

G. Drys

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/5/ES (Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 7).

[2] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27).

[3] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 (Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1).

[4] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená Zmluvou o pristúpení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam povolení, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 3

Stĺpec A | Stĺpec B |

Členský štát | Spôsob použitia |

Belgicko | Repa |

Grécko | Zemiaky Tabak |

Španielsko | Bavlna Citrusy (mladé porasty) Lesné škôlky |

Francúzsko | Cukrová repa Vinice |

Taliansko | Cukrová repa Tabak Škôlky |

Holandsko | Okrasné rastliny Cukrová repa Zemiaky (na sadivo a škrob) |

Portugalsko | Citrusy Pestovanie kvetín Vinice |

Spojené kráľovstvo | Zemiaky Mrkva (vrátane paštrnáku) Cibuľa Okrasné rastliny |

--------------------------------------------------