32003D0166Úradný vestník L 067 , 12/03/2003 S. 0018 - 0019


Rozhodnutie Komisie

z 10. marca 2003,

ktoré sa týka nezaradenia paratión-metylu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a stiahnutia povolení na výrobky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku

(oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 724)

(Text s významom pre EHP)

(2003/166/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcu sa umiestnenia prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/5/ES [2], a najmä na jej štvrtý pododsek článku 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na implementáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 [4], a najmä na jeho článok 7(3A) písm. b),

keďže:

(1) článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS stanovil, že Komisia vykoná pracovný program na preskúmanie účinných látok použitých vo výrobkoch na ochranu rastlín, ktoré už boli na trhu 25. júla 1993. Podrobné pravidlá na vykonanie tohto programu boli stanovené v nariadení (EHS) č. 3600/92;

(2) nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktorým sa ustanovujú účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujú spravodajské členské štáty na implementáciu nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2230/95 [6], určila účinné látky, ktoré by mali byť posúdené v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určila členský štát, ktorý bude fungovať ako spravodajský štát, pokiaľ ide o posúdenie každej látky a identifikovala výrobcov každej účinnej látky, ktorí predložili oznámenie v riadnom čase;

(3) paratión-metyl je jedna z 89 účinných látok určených v nariadení (ES) č. 933/94;

(4) v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92, Taliansko, ako jeden z určených spravodajských štátov, predložilo 5. apríla 2001 Komisii správu o jeho posúdení informácií predložených oznamovateľmi v súlade s článkom 6 ods. 1 tohto nariadenia;

(5) po obdržaní správy spravodajského štátu, sa Komisia podujala na konzultácie s expertmi členských štátov ako aj s hlavným oznamovateľom, ako bolo stanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92;

(6) posudzovacia správa vypracovaná Talianskom bola preskúmaná členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Táto revízia bola finalizovaná 18. októbra 2002 vo forme revíznej správy Komisie pre paratión-metyl, v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92;

(7) posúdenia vypracované na základe predložených informácií preukázali, že sa nemôže očakávať, že za navrhovaných podmienok používania výrobky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú paratión-metyl vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS;

(8) paratión-metyl by preto nemal byť zaradený do prílohy I smernice 91/414/EHS;

(9) mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie, že existujúce povolenia na výrobky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú paratión-metyl sa stiahnu, v rámci určitého obdobia, a nebudú sa obnovovať a že sa nebudú vydávať nové povolenia na takého výrobky;

(10) akékoľvek obdobie dané členskými štátmi k dispozícii na odstránenie, uskladnenie, umiestnenie na trh a použitie už existujúcich zásob výrobkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú paratión-metyl, v súlade s článkom 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS by sa malo obmedziť na obdobie nie dlhšie ako 12 mesiacov, aby sa už existujúce zásoby použili počas nie viac ako jednej pestovateľskej sezóny;

(11) toto rozhodnutie sa nedotýka žiadnej akcie, na ktorú sa neskôr môže Komisia podujať vzhľadom na túto účinnú látku v rámci smernice Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorá zakazuje umiestňovanie na trh a používanie výrobkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú určité účinné látky [7], naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska;

(12) opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Paratión-metyl sa ako účinná látka nezaraďuje do prílohy I smernice 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, že:

a) povolenia na výrobky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú paratión-metyl sa stiahnu do šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia,

b) odo dňa prijatia tohto rozhodnutia sa nebudú vydávať žiadne povolenia na výrobky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú paratión-metyl a ani nebudú obnovené podľa odchýlky stanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Akákoľvek doba daná k dispozícii členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, bude pokiaľ možno čo najkratšia, a nie dlhšia ako 18 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. marca 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 7.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------