32003D0106Úradný vestník L 063 , 06/03/2003 S. 0027 - 0028


Rozhodnutie Rady

z 19. decembra 2002

o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode

(2003/106/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 odsek 1, spolu s prvou vetou prvého odseku článku 300 odsek 2 a prvým pododsekom článku 300 odsek 3,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) Komisia sa v mene spoločenstva zúčastňovala na rokovaniach o Rotterdamskom dohovore o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode v súlade s rokovacím mandátom, ktorý jej udelila Rada.

(2) Po ukončení rokovaní bol dohovor v mene spoločenstva podpísaný v Rotterdame 11. septembra 1998.

(3) Dohovor je významným krokom v zlepšovaní medzinárodnej regulácie obchodu s určitými nebezpečnými chemikáliami a prípravkami na ochranu rastlín s cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred možným poškodením a na podporu takého používania týchto látok, ktoré je šetrnejšie k životnému prostrediu.

(4) Dohovor je otvorený na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie štátmi a organizáciami regionálnych hospodárskych zoskupení.

(5) Podľa podmienok dohovoru musí organizácia regionálneho hospodárskeho zoskupenia v svojej ratifikačnej listine, listine o prijatí, schválení alebo pristúpení deklarovať rozsah svojich právomocí v súvislosti so záležitosťami, ktoré dohovor upravuje.

(6) 28. januára 2003 bolo prijaté nariadenie (ES) č. 304/2003 Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií [3].

(7) Preto spoločenstvo môže dohovor schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode, ktorý bol podpísaný 11. septembra 1998.

Text dohovoru je uvedený v prílohe A tohto rozhodnutia.

Článok 2

1. Predseda Rady je týmto poverený určiť osobu alebo osoby splnomocnené uložiť listinu o schválení dohovoru v mene spoločenstva u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v súlade s článkom 25 odsek 1 dohovoru.

2. Osoba alebo osoby splnomocnené uložiť listinu o schválení zároveň uložia vyhlásenie o právomociach uvedené v prílohe B tohoto rozhodnutia, ako to požaduje článok 25 odsek 3 dohovoru.

V Bruseli 19. decembra 2002

Za Radu

predseda

L. Espersen

[1] Ú. v. ES C 126 E, 28.5.2002, s. 274.

[2] Stanovisko z 24. októbra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 1.

--------------------------------------------------