32003D0056Uradni list L 022 , 25/01/2003 str. 0038 - 0060


Odločba Komisije

z dne 24. januarja 2003

o zdravstvenih spričevalih za uvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora iz Nove Zelandije

(notificirano pod dokumentarno številko K (2003)326)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/56/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 97/132/ES z dne 17. decembra 1996 o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki se uporabljajo v trgovini z živimi živalmi in proizvodi živalskega izvora [1], kakor je bil nazadnje spremenjen z Odločbo 2002/957/ES [2], in zlasti člena 4 Odločbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu goveda, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1452/2001 [4], in zlasti člena 11(2) in člena 22(2) Direktive ter ustreznih določb ostalih direktiv o sanitarnih pogojih in vzorcih spričeval za uvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sklep Sveta 97/132/ES predvideva sprejem jamstev za uvoz svežega mesa in mesnih izdelkov iz Nove Zelandije, ki so enakovredna jamstvom, določenim v Direktivi Sveta 72/462/EGS.

(2) Priloga V k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki se uporabljajo v trgovini z živimi živalmi in proizvodi živalskega izvora (Sporazum) določa ukrepe javnega zdravja in zdravstvenega varstva živali v zvezi s svežim mesom in mesnimi izdelki in v zvezi z nekaterimi drugimi proizvodi živalskega izvora z Nove Zelandije za katere je bila ugotovljena enakovrednost.

(3) S Sklepom 2002/957/ES, ki spreminja Prilogi V in VII k Sporazumu, je Svet opredelil enakovrednost sistema izdaje spričeval za sveže meso in mesne izdelke ter za nekatere druge proizvode živalskega izvora z Nove Zelandije. Takšna enakovrednost bi se morala določati na podlagi vzorcev uradnih zdravstvenih spričeval, da se na tej osnovi omogoči uvoz navedenih proizvodov.

(4) Po Prilogi VII k Sporazumu je popolna enakovrednost ukrepov enakovrednost ukrepov zdravstvenega varstva za živali in/ali javnega zdravja, če je to primerno, ter sistema izdaje spričeval, ne da bi to vplivalo na zahteve za izdajo spričeval, ki niso vključene v Sporazum.

(5) Priloga VII k Sporazumu predvideva, da se vzorec potrdila o zdravstvenem stanju vključi v uradno zdravstveno spričevalo za žive živali in proizvode živalskega izvora, za katere je bila dogovorjena popolna enakovrednost.

(6) Za nekatere proizvode živalskega izvora je bila popolna enakovrednost ugotovljena v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter za sisteme izdaje spričeval. Vendar pa je bila za nekatere druge proizvode živalskega izvora ugotovljena popolna enakovrednost le za ukrepe zdravstvenega varstva živali ali pa le za ukrepe javnega zdravja ter za sisteme izdaje spričeval. Zaradi tega je treba ohraniti več vzorcev uradnih zdravstvenih spričeval. Ta uradna zdravstvena spričevala bi morala nadomestiti spričevala, določena v skladu z zakonodajo Skupnosti za uvoz ustreznih proizvodov živalskega izvora iz Nove Zelandije.

(7) Za ostale proizvode živalskega izvora in za žive živali popolna enakovrednost ni bila ugotovljena. Za navedene proizvode živalskega izvora in za žive živali bi moral uvoz biti dovoljen na podlagi uradnih zdravstvenih spričeval v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti ali prevladujočimi nacionalnimi zdravstvenimi razmerami v državi članici pred sprejetjem usklajenih uvoznih predpisov.

(8) Kakor je predvideno v Prilogi V k Sporazumu bi morala Nova Zelandija zagotoviti dodatna jamstva za uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih v nekatere države članice, v obliki izjave, vključene v uradno zdravstveno spričevalo. Za nekatere proizvode živalskega izvora bi morala Nova Zelandija zagotoviti tudi dodatno izjavo o transmisivni spongiformni encefalopatiji.

(9) Kakor je predvideno v Prilogi VII k Sporazumu je spričevalo za pošiljke blaga, za katero je bila dogovorjena popolna enakovrednost, pod nekaterimi pogoji mogoče izdati po odhodu pošiljke z Nove Zelandije.

(10) Kakor je predvideno v Prilogi VII k Sporazumu, bi se moralo uradno zdravstveno spričevalo izdati v angleščini, pa tudi v enem od jezikov države članice prihoda.

(11) Primerno je tudi, da se za Novo Zelandijo oblikujejo nekatere dodatne zahteve za izdajo spričeval.

(12) Proizvodi živalskega izvora, uvoženi na Novo Zelandijo ter naknadno, po skladiščenju ali predelavi na Novi Zelandiji, izvoženi v Skupnost, bi morali biti skladni s pravili Skupnosti, ki se nanašajo na navedene proizvode. Za navedene proizvode bi torej bilo treba oblikovati uradno zdravstveno spričevalo.

(13) Direktiva Sveta 93/119/ES z dne 22. decembra 1993 o zaščiti živali pri zakolu ali usmrtitvi [5] predvideva uradno zdravstveno spričevalo za meso, ki je dopolnjeno s potrdilom, ki potrjuje da so bile živali iz navedene direktive zaklane v pogojih, ki nudijo jamstva za humano ravnanje, ki so vsaj enakovredna jamstvom, predvidenim v navedeni direktivi. To potrdilo bi se moralo vključiti v ustrezne vzorce uradnih zdravstvenih spričeval.

(14) S Sklepom Sveta 97/131/ES z dne 17. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki se uporabljajo v trgovini z živimi živalmi in proizvodi živalskega izvora [6] je bil odobren sporazum v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Sporazuma, pri čemer pa bi se morali do začetka veljavnosti Sporazuma še naprej uporabljati pogoji izdaje spričeval, ki se uporabljajo od 31. decembra 1996. Torej je treba razveljaviti Odločbo 80/805/ES z dne 25. julija 1980 o pogojih zdravstvenega varstva živali in veterinarski spričevalih za uvoz svežega mesa iz Nove Zelandije [7] ter zagotoviti, da se datum uporabe te odločbe ujema z datumom začetka veljavnosti Sporazuma.

(15) Za lažjo menjavo veljavnih uradnih zdravstvenih spričeval bi bilo treba zagotoviti prehodno obdobje.

(16) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice dovolijo uvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora, navedenih v Prilogi I, iz Nove Zelandije, pod pogojem da izpolnjujejo zahteve za izdajo spričeval iz navedene priloge ter da so jim, po potrebi, priložena uradna zdravstvena spričevala, izdana pred odhodom pošiljke z Nove Zelandije, v skladu z enim od naslednjih vzorcev:

(a) kadar je bila enakovrednost ugotovljena, vzorec iz Priloge I, kakor je določen v prilogah II do V;

(b) v drugih primerih, vzorci, določeni v prilogah k dokumentom iz Priloge I.

2. Uradna zdravstvena spričevala za žive živali in proizvode živalskega izvora iz Priloge VI so opremljena z dodatnimi izjavami iz navedene priloge, kadar je država članica, kamor je pošiljka namenjena, Finska ali Švedska.

3. Z odstopanjem od določb odstavka 1 se smejo uradna zdravstvena spričevala, izdana v skladu z vzorci iz prilog II do V, izdati po odhodu pošiljke z Nove Zelandije, pod pogojem da:

(a) so na voljo ob prihodu na mejno kontrolno točko; in

(b) je uradnik, ki izda spričevalo, pisno izjavil, da je potrdil pošiljko na podlagi novozelandskih dokumentov o izpolnjevanju pogojev, ki jih je sam preveril in so bili izdani pred odhodom pošiljke.

4. Pred sprejemom usklajenih predpisov o uvozu se nacionalne zahteve za zdravstveno varstvo, prevladujoče v državah članicah, uporabljajo za živali in proizvode živalskega izvora, kadar je tako navedeno v Prilogi I.

Člen 2

Na mejni kontrolni točki, kjer se opravi veterinarski pregled pošiljke, mora biti predloženo uradno zdravstveno spričevalo v angleščini kakor tudi v enem od uradnih jezikov države članice v kateri je locirana mejna kontrolna točka kjer se pošiljka prijavi.

Člen 3

Uradna zdravstvena spričevala za proizvode živalskega izvora, navedene v Prilogi I, so opremljena z dodatnimi izjavami, opisanimi v Prilogi VI, kadar so se ti proizvodi uvozili iz tretje države na Novo Zelandijo ter se naknadno izvozili v Skupnost.

Člen 4

Države članice v prehodnem obdobju, ki ni daljše od 90 dni od dneva začetka uporabe te odločbe, dovolijo uvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora, določenih v Prilogi I, v okviru vzorcev spričeval, ki so se uporabljala prej.

Člen 5

Odločba Komisije 80/805/EGS se razveljavi.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 1. februarja 2003.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. januarja 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 57, 26.2.1997, str. 4.

[2] UL L 333, 10.12.2002, str. 13.

[3] UL L 302, 31.12.1972, str. 24.

[4] UL L 198, 21.7.2001, str. 11.

[5] UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

[6] UL L 57, 26.2.1997, str. 1.

[7] UL L 236, 9.9.1980, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SPRIČEVALA, IZJAVE IN DODATNA JAMSTVA

DŠ Dodeljena tevilka (tevilka, ki se poljubno dodeli nekemu blagu ter se bo kot taka navedla na spričevalu)

Usmerjena obdelava/predelava Kakor je opisano v členu 8(4) Direktive Sveta 97/78/ES [1]

N/U Se ne uporablja

Drugi proizvodi Kakor so opredeljeni v členu 2(b) Direktive Sveta [2]

PNZZV Prevladujoče nacionalne zdravstvene razmere v dravah članicah, v skladu z zakonodajo ES Pred sprejetjem predpisov Skupnosti se e naprej uporabljajo nacionalni predpisi, pod pogojem, da so skladni s splonimi določbami Pogodbe. [3]

() Sklicevanje na zakonodajo vključuje vse nadaljnje spremembe.

Blago | Pridobljeno iz/Vrsta/Oblika | DŠ | Certificiranje |

| | Zdravstveno varstvo živali | Javno zdravje | Posebni pogoji |

1.Žive živali | Equidae | | | |

––Začasen uvoz | 1.1 | Odločba Komisije 92/260/EGS | N/U | Glej opombo 1 |

––Ponovni vstop | 1.2 | Odločba Komisije 93/195/EGS | N/U | Glej opombo 1 |

––Za zakol | 1.3 | Odločba Komisije 93/196/EGS | N/U | Glej opombo 1 |

––Dokončen uvoz registriranih equidae in equidae za pleme in proizvodnjo | 1.4 | Odločba Komisije 93/197/EGS | N/U | Glej opombo 1 |

––Tranzit | 1.5 | Odločba Komisije 94/467/ES | N/U | Glej opombo 1 |

Govedo | 1.6 | Odločba Komisije 2002/199/ES | N/U | Glej opombo 1 |

Ovce/koze | 1.7 | Odločba Komisije 93/198/EGS | N/U | |

Jelenjad in srnjad | 1.8 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/ES) | N/U | |

Prašiči, vključeni v Direktivo 64/432/EGS | 1.9 | Odločba Komisije 2002/199/ES | N/U | Glej opombo 1 |

Psi in mačke | 1.10 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | Glej opombo 1 |

Dihurji, kune in lisice | 1.11 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

Zajci in kunci | 1.12 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

Živali iz ribogojstva (npr. ribe) in gamete | 1.13 | PNZZV (Direktiva Sveta 91/67/EGS) | N/U | |

Čebele | 1.14 | Odločba Komisije 2000/462/ES | N/U | |

Človeku podobne opice | 1.15 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

Papige in druge ptice | 1.16 | Odločba Komisije 2000/666/ES | | |

Živali za živalske vrtove, razstave | 1.17 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

2.Živa perutnina, valilna jajca | Kakor v Direktivi Sveta 90/539/EGS | 2.1 | Odločba Komisije 96/482/ES | N/U | Glej opombo 1 |

Ratiti | 2.2 | Odločba Komisije 2001/751/ES | N/U | |

SPF jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov | 2.3 | Odločba Komisije 2001/393/ES | N/U | |

3.Seme | Govedo | 3.1 | Odločba Komisije 94/577/ES | N/U | Posebni pogoji |

Ovce/koze | 3.2 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

Prašiči | 3.3 | Odločba Komisije 2002/613/ES | N/U | |

Psi | 3.4 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

Jelenjad in srnjad | 3.5 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

4.Seme, zarodki in jajčne celice konj | Seme konj | 4.1 | Odločba Komisije 96/539/ES | N/U | |

Zarodki in jajčne celice konj | 4.2 | Odločba Komisije 96/540/ES | N/U | |

5.Zarodki | Govedo | 5.1 | Odločba Komisije 92/471/EGS | N/U | Glej opombo 1 |

Ovce/koze | 5.2 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

Prašiči | 5.3 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

Jelenjad in srnjad | 5.4 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/65/EGS) | N/U | |

6.Sveže mesovključno z nepredelano (svežo) krvjo/kostmi/maščobo za prehrano ljudi, mesnimi izdelki ter mletim mesom iz svežega mesa | Sveže meso, vključno z nepredelano (svežo) krvjo/kostmi/maščobo za prehrano ljudi Prežvekovalci, equidae, prašiči | 6.1 | Priloga II | Priloga II | Priloga VII (za pošiljke na Švedsko/Finsko) Uredba (ES) št. 1999/2001 o dodatni izjavi o TSE, kakor je bila spremenjena |

Mesni izdelki, mleto meso iz svežega mesa Prežvekovalci, equidae, prašiči | 6.2 | Priloga II | Priloga II | Samo zamrznjeno Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

7.Sveže perutninsko meso | Kakor v Direktivi Sveta 71/118/EGS | 7.1 | Odločba Komisije 94/984/ES | Odločba Komisije 96/712/ES | Priloga VII (za pošiljke na Švedsko/Finsko) |

Mesni izdelki | 7.2 | Odločba Komisije 2000/572/ES | Odločba Komisije 2000/572/ES | |

8.Mesni proizvodi | Sveže meso –– rdeče meso (prežvekovalci/konji), prašiči | 8.1 | Priloga II | Priloga II | Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

Sveže meso –– perutnina | 8.2 | Odločba Komisije 97/221/ES | Odločba Komisije 97/41/ES | |

Meso gojene divjadi in prostoživeče divjadi | | | | |

––Prašiči, jelenjad in srnjad, kunci | 8.3 | Priloga II | Priloga II | |

––Drugi kopenski sesalci | 8.4 | Odločba Komisije 97/221/ES | Priloga V | |

––Divje ptice | 8.5 | Odločba Komisije 97/221/ES | Odločba Komisije 97/41/ES | |

9.Meso gojene divjadi | Prežvekovalci, kunci, prašiči | Sveže meso | 9.1.1 | Priloga II | Priloga II | |

Mesni izdelki | 9.1.2 | Priloga II | Priloga II | Samo zamrznjeno |

Drugi kopenski sesalci | Sveže meso | 9.2.1 | Priloga II | Priloga II | |

Mesni izdelki | 9.2.2 | Odločba Komisije 2000/572/ES | Priloga V | Samo zamrznjeno |

Pernata divjad | Sveže meso | 9.3.1 | Odločba Komisije 2000/585/ES | Odločba Komisije 2000/572/ES | |

Mesni izdelki | 9.3.2 | Odločba Komisije 2000/572/ES | Odločba Komisije 2000/572/ES | |

10.Meso prostoživeče divjadi | Prežvekovalci, kunci, prašiči | Sveže meso, razen drobovine | 10.1.1 | Priloga II | Priloga II | Peterokoten pečat za prostoživečo divjad Z letalom ali odrto in iztrebljeno |

Mesni izdelki | 10.1.2 | Priloga II | Priloga II | Samo zamrznjeno |

Drugi prostoživeči kopenski sesalci | Sveže meso, razen drobovine | 10.2.1 | Odločba Komisije 2000/585/ES | Priloga V | Peterokoten pečat za prostoživečo divjad |

Mesni izdelki | 10.2.2 | Odločba Komisije 2000/572/ES | Priloga V | Samo zamrznjeno |

Divje ptice | Sveže meso, razen drobovine | 10.3.1 | Odločba Komisije 2000/585/ES | Odločba Komisije 2000/585/ES | |

Mesni izdelki | 10.3.2 | Odločba Komisije 2000/572/ES | Odločba Komisije 2000/572/ES | |

11.Ribiški proizvodi za prehrano ljudi (razen živih) | Prostoživeči morski organizmi, proizvodi iz ribogojstva, prostoživeči sladkovodni organizmi | | | | |

––Ribe | 11.1 | N/U | Odločba Komisije 94/448/ES | Glej opombo 1 (ribogojstvo) |

––Školjke (rastoče nad morskim dnom) | 11.2 | N/U | Odločba Komisije 94/448/ES | Glej opombo 1 (ribogojstvo) |

––Školjke (rastoče na morskem dnu) | 11.3 | N/U | Odločba Komisije 94/448/ES | Glej opombo 1 (ribogojstvo) |

––Druge školjke | 11.4 | N/U | Odločba Komisije 94/448/ES | Glej opombo 1 (ribogojstvo) |

––Iglokožci, plaščarji, polži | 11.5 | N/U | Odločba Komisije 94/448/ES | Glej opombo 1 (ribogojstvo) |

––Raki | 11.6 | N/U | Odločba Komisije 94/448/ES | Glej opombo 1 (ribogojstvo in prostoživeči sladkovodni organizmi) |

––Jajca/ikre | 11.7 | N/U | Odločba Komisije 94/448/ES | |

12.Žive ribe, školjke, raki, vključno z jajci in gametami | Za prehrano | | | | |

––Školjke (rastoče nad morskim dnom) | 12.1 | PNZZV (Direktiva Sveta 91/67/EGS) | Odločba Komisije 96/333/ES | |

––Školjke (rastoče na morskem dnu) | 12.2 | PNZZV (Direktiva Sveta 91/67/EGS) | Odločba Komisije 96/333/ES | |

––Druge školjke | 12.3 | PNZZV (Direktiva Sveta 91/67/EGS) | Odločba Komisije 96/333/ES | |

––Iglokožci, plaščarji, morski polži | 12.4 | PNZZV (Direktiva Sveta 91/67/EGS) | Odločba Komisije 96/333/ES | |

––Živi raki, ribe in druge vodne živali | 12.5 | PNZZV (Direktiva Sveta 91/67/EGS) | Odločba Komisije 96/333/ES | |

Za rejo, gojenje, vzrejo, presajanje (mehkužci) | | | | |

—Crassostrea gigas | 12.6 | Odločba Komisije 95/352/ES | N/U | |

––Druge vrste | 12.7 | PNZZV (Direktiva Sveta 91/67/EGS) | N/U | |

13.Mleko in mlečni izdelki za prehrano ljudi –– drugi proizvodi, kakor so opredeljeni v Direktivi 77/99/EGS | Pasterizirano (goveje, vključno z bivoljim, ovčjim, kozjim) | 13.1 | Odločba Komisije 95/343/ES | Odločba Komisije 95/333/ES | |

Nepasterizirano (goveje, vključno z bivoljim, ovčjim, kozjim) – samo toplotno obdelano pri npr. 62 °C | 13.2 | Odločba Komisije 95/343/ES | Odločba Komisije 95/333/ES | |

Surovo mleko (goveje, vključno z bivoljim, ovčjim, kozjim) | 13.3 | Odločba Komisije 95/343/ES | Odločba Komisije 95/333/ES | |

14.Mleko in mlečni izdelki, ki niso za prehrano ljudi | Pasterizirano, UHT ali sterilizirano mleko (goveje, vključno z bivoljim, ovčjim, kozjim) | 14.1 | Odločba Komisije 95/341/ES | N/U | |

Nepasteriziran kolostrum in mleko za uporabo v farmacevtiki (goveje, vključno z bivoljim, ovčjim, kozjim) | 14.2 | PNZZ Odločba Komisije 92/118/EGS | N/U | |

15.Živalska čreva za prehrano ljudi | Govedo, ovce, koze, prašiči | 15 | Priloga II | Priloga II | Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

16.Živalska čreva, ki niso za prehrano ljudi | Govedo, ovce, koze, prašiči | 16 | Priloga IV | N/U | |

17.Kože | Kopitarji | 17.1 | Odločba Komisije 97/168/ES | N/U | |

Drugi sesalci | 17.2 | PNZZV | N/U | |

Ratiti (noj, emu, nandu) | 17.3 | PNZZV | N/U | |

18.Volna, vlakna/dlaka | Ovce, prežvekovalci in prašiči, drugo | 18 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/118/EGS) | N/U | |

19.AHrana za hišne živali (vključno s predelano) vsebuje le material z nizkim tveganjem | Člen 5 Direktive Sveta 90/667/EGS in 92/118/EGS | | | | |

––Predelana hrana za hišne živali (iz sesalcev/nesesalcev) | 19A.1 | 94/309/ES | N/U | Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

––Surova hrana za hišne živali za neposredno uporabo | 19A. 2 | PNZZV | N/U | Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

19.BPredelana hrana za hišne živali, ki vsebuje predelane živalske beljakovine, pridobljene iz živalskih odpadkov z visokim tveganjem | Člen 3 Direktive Sveta 90/667/EGS in 92/118/EGS (iz sesalcev/nesesalcev) | 19B | Odločbi Komisije 94/344/ES in 97/198/ES | N/U | Glej opombo 1 Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

20.Kosti in proizvodi iz kosti za prehrano ljudi –– ostali proizvodi, kakor so opredeljeni v Direktivi 77/99/EGS | Kopenski sesalci | | | | |

––sveže meso, gojena in prostoživeča divjad (prašiči, jelenjad in srnjad) | 20.1 | Priloga II | Priloga II | Peterokoten pečat (prostoživeča divjad) Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

––drugo | 20.2 | PNZZV | Priloga V | Peterokoten pečat (prostoživeča divjad) |

Sveže perutninsko meso, pernata gojena in prostoživeča divjad | 20.3 | PNZZV | PNZZV | |

21.Predelane kosti in proizvodi iz kosti, ki niso namenjeni za prehrano ljudi ali živali(Toplotno obdelane kosti za živalsko moko, primerjaj s predelanimi beljakovinami za živalsko krmo) | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 21 | Odločba Komisije 94/446/ES | N/U | Usmerjanje Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

22.Predelane živalske beljakovine za prehrano ljudi –– drugi proizvodi, kakor so opredeljeni v Direktivi 77/99/EGS | Kopenski sesalci | | | | |

––sveže meso, gojena in prostoživeča divjad (prašiči, jelenjad in srnjad) | 22.1 | Priloga II | Priloga II | Peterokoten pečat (prostoživeča divjad) Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE (sveže meso) |

––drugo | 22.2 | PNZZV | Priloga V | |

Sveže perutninsko meso, gojene in prostoživeče divje ptice | 22.3 | PNZZV | PNZZV (Direktiva Sveta 72/462/EGS) | |

23.Predelane (toplotno) živalske beljakovine za krmo | Predelane živalske beljakovine, pridobljene iz živalskih odpadkov z visokim tveganjem (iz sesalcev/nesesalcev) | 23.1 | Odločba Komisije 94/344/ES Odločba Komisije 97/198/ES | N/U | Glej opombo 1 Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

Predelane živalske beljakovine, pridobljene iz živalskih odpadkov z majhnim tveganjem (iz sesalcev/nesesalcev) | 23.2 | Odločba Komisije 93/344/ES | N/U | Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

24.Serum iz Equidae | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 24 | Odločba Komisije 94/143/ES | N/U | |

25.Kri in proizvodi iz krvi za prehrano ljudi –– drugi proizvodi, kakor so opredeljeni v Direktivi 77/99/EGS | Kopenski sesalci | | | | |

––Sveže meso, gojena in prostoživeča divjad | 25.1 | Priloga II | Priloga II | Peterokoten pečat (kri prostoživeče divjadi) Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

––Drugo | 25.2 | PNZZV | Priloga V | |

Sveže perutninsko meso, gojene in prostoživeče divje ptice | 25.3 | PNZZV | PNZZV (Direktiva Sveta 72/462/EGS) | |

26.Predelana kri in proizvodi iz krvi (razen seruma iz equidae) za uporabo v farmacevtiki ali za tehnično uporabo | Sveže meso | | | | |

––goveje, ovčje, kozje, prašičje | 26.1 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/118/EGS) | N/U | |

––Equidae, ptice | 26.2 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/118/EGS) | N/U | |

27.Mast in topljene maščobe za prehrano ljudi –– ostali proizvodi, kakor so opredeljeni v Direktivi 77/99/EGS | Kopenski sesalci | | | | |

––Sveže meso, gojena in prostoživeča divjad | 27.1 | Priloga II | Priloga II | Peterokoten pečat (mast prostoživeče divjadi) Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE (sveže meso) |

––Drugo | 27.2 | PNZZV | Priloga V | |

Sveže perutninsko meso, gojene in prostoživeče divje ptice | 27.3 | PNZZV | PNZZV (Direktiva Sveta 72/462/EGS) | |

28.Mast in topljene maščobe, ki niso za prehrano ljudi | Direktiva Sveta 90/667/EGS | | | | |

––Material z nizkim tveganjem (člen 5) | 28.1 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/118/EGS) | N/U | Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

––Material z visokim tveganjem (člen 3) | 28.2 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/118/EGS) | N/U | Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

29.Surovine za krmo, za rabo v farmacevtiki ali za tehnično rabo –– samo z majhnim tveganjem | kopitarji | 29.1 | Odločba Komisije 80/805/EGS | N/U | Usmerjanje Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

drugo | 29.2 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/118/EGS) | N/U | Usmerjanje Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

30.Čebelarski izdelki –– ne za prehrano ljudi | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 30 | Odločba Komisije 94/860/ES | N/U | |

31.Trofeje divjadi | Kopitarji Ptice | 31 | Odločba Komisije 96/500/ES | N/U | |

32.Obdelana gnojevka | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 32 | PNZZV (Direktiva Sveta 92/118/EGS) | N/U | |

33.Med | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 33 | PNZZV | PNZZV | |

34.Žabji kraki | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 34 | N/U | Direktiva Sveta 92/118/EGS | |

35.Polži za prehrano ljudi | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 35 | N/U | Direktiva Sveta 92/118/EGS | |

36.Jajčni izdelki | kakor v direktivah Sveta 92/118/EGS in 90/539/EGS | 36 | PNZZV | Odločba Komisije 97/38/ES | Priloga VII |

37.Želatine za prehrano ljudi | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 37 | N/U | Odločba Komisije 2000/20/ES | Uredbi (ES) št. 270/2002 in (ES) št. 1494/2002 o dodatni izjavi o TSE |

38.Želatine za tehnično uporabo | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 38 | N/U | PNZZV | |

39.Surovine za želatino za prehrano ljudi | Kakor v Direktivi Sveta 92/118/EGS | 39 | N/U | PNZZV | |

[1] UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

[2] UL L 26, 31.1.1977, str. 1.

[3] Pred sprejetjem predpisov Skupnosti se e naprej uporabljajo nacionalni predpisi, pod pogojem, da so skladni s splonimi določbami Pogodbe.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

Izvoz uvoženih proizvodov živalskega izvora

V vsakem primeru:

- je proizvod po poreklu iz tretje države, ki izpolnjuje pogoje za izvoz artiklov v Evropsko skupnost,

- proizvod prihaja iz obratov, ki izpolnjujejo pogoje za izvoz v Evropsko skupnost in

- proizvod izpolnjuje pogoje za izvoz v Evropsko skupnost.

Kopijo uvoznega spričevala je treba priložiti podpisanemu novozelandskemu zdravstvenemu spričevalu; ta izvod se potrdi kot "izvod izvirnika" in jo podpiše uradnik, izdajatelj spričevala.

Izvirnik ali potrjen izvod uvoznega spričevala hrani uradnik, izdajatelj spričevala.

V vzorcu spričevala, predpisanem v Prilogi I, se pojavljajo tudi naslednje dodatne izjave. Izjave so v jezikih iz člena 2 Odločbe Komisije 2003/56/ES.

1. Mešano poreklo

Za proizvode živalskega izvora, uvožene na Novo Zelandijo ter skladiščene in predelane v obratih, ki so na seznamih ES, skupaj s proizvodi, ki so po poreklu z Nove Zelandije (pošiljka ima mešano poreklo), mora biti na ustreznih vzorcih spričeval iz Priloge I naslednja izjava:

+++++ TIFF +++++

2. Država porekla se ohrani, proizvodi niso pomešani s proizvodi novozelandskega porekla

Za proizvode živalskega izvora, uvožene na Novo Zelandijo ter skladiščene in predelane v novozelandskih obratih, ki so na seznamih ES, vendar niso pomešani s proizvodi, ki so po poreklu z Nove Zelandije, mora biti na ustreznih vzorcih spričeval iz Priloge I naslednja izjava:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

Dodatna jamstva, ki se nanašajo na žive živali in proizvode živalskega izvora, predvidene v Prilogi V k Sklepu Sveta 97/132/ES.

Zdravstveno spričevalo za žive živali in proizvode živalskega porekla, naštete v tej prilogi, je opremljeno z ustrezno izjavo, določeno v ustrezni zakonodaji, če se uvažajo za pošiljko na Švedsko ali Finsko.

Žive živali in proizvodi živalskega izvora | Izjava |

Živa perutnina

—Živa perutnina za zakol | Priloga A k Odločbi Sveta 95/410/ES |

—Perutnina za razplod | Priloga II k Odločbi Sveta 95/160/ES |

—Enodnevni piščanci | Priloga III k Odločbi Sveta 95/160/ES |

—Nesnice | Priloga II k Odločbi Sveta 95/161/ES |

Sveže meso: Telečje in goveje meso ter prašičje meso, razen svežega mesa, namenjenega za pasterizacijo, sterilizacijo ali za predelavo z enakovrednim učinkom. | "Sveže meso se je z vzorčenjem v obratu porekla tega mesa mikrobiološko testiralo na salmonelo, kakor je predvideno v Odločbi Sveta 95/409/ES." |

Sveže perutninsko meso | "Sveže meso se je z vzorčenjem v obratu porekla tega mesa mikrobiološko testiralo na salmonelo, kakor je predvideno v Odločbi Sveta 95/411/ES." |

Jedilna jajca za prehrano ljudi | Odločba Komisije 95/168/ES |

--------------------------------------------------