32003D0024Úradný vestník L 008 , 14/01/2003 S. 0044 - 0045


Rozhodnutie Komisie

zo dňa 30. decembra 2002

o vývoji integrovaného počítačového veterinárneho systému

(oznámené pod číslom C(2002) 5496)

(2003/24/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS zo dňa 26. júna 1990 o veterinárnych a zootechnických kontrolách v obchode s niektorými živými zvieratami a produktmi vo vnútri spoločenstva s cieľom dotvorenia vnútorného trhu [1], naposledy zmenenú smernicou 92/118/EHS [2], a najmä na článok 20 ods. 3 uvedenej smernice,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 92/438/EHS zo dňa 13. júla 1992 o informatizácii veterinárnych postupov pri dovoze (projekt SHIFT), o zmene a doplnení smerníc 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutia 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutia 88/192/EHS [3], naposledy zmeneného a doplneného rozhodnutím Rady 95/1/ES [4], a najmä na článok 12 uvedeného rozhodnutia,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS zo dňa 26. júna 1990 o niektorých výdavkoch vo veterinárnej oblasti [5], naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2001/572/ES [6], a najmä na články 37 a 37a uvedeného rozhodnutia,

keďže:

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES zo dňa 13.decembra 1999 o zásadách spoločenstva týkajúcich sa elektronických podpisov [7] má za cieľ zaručiť bezpečnosť a dôvernosť prostriedkov elektronickej komunikácie a uľahčiť ich používanie vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi spoločenstva pri vzájomnej komunikácii, pri komunikácii s občanmi a s hospodárskymi subjektami.

(2) Článok 3 rozhodnutia Komisie 92/563/EHS zo dňa 19. novembra 1992 o databáze týkajúcej sa dovozných podmienok spoločenstva, ktorú predpokladá projekt SHIFT [8], stanovuje, že Komisia musí vyvinúť príslušné databázy.

(3) Rozhodnutie Komisie 91/398 zo dňa 19. júla 1991 o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO) [9] vymedzuje zásady, ktorými sa riadi komunikačná sieť spájajúca veterinárne jednotky.

(4) Práca vykonaná v rámci štúdií a seminárov spoločenstva ukazuje, že treba upraviť budovanie siete ANIMO, aby mohol byť vytvorený veterinárny systém, ktorý zahŕňa rôzne počítačové aplikácie.

(5) Uznesenie Európskeho parlamentu A5-0396/2000 o zvláštnej správe Dvora audítorov č. 1/2000 [10] o klasickom more prasiat vyžaduje, aby sieť ANIMO bola riadená a rozvíjaná pod plnou kontrolou Komisie a aby sa zmeny uskutočnili v súlade s pripomienkami Dvora audítorov.

(6) V záujme optimalizácie funkcií a užívateľských rozhraní musia byť členské štáty úzko zapojené do vývoja integrovaného počítačového veterinárneho systému.

(7) Opatrenia tohto rozhodnutia sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločenstvo čo najskôr vytvorí počítačový systém, v ktorom budú funkcie systémov ANIMO a SHIFT integrované do jedného systému. Technické špecifikácie tohto systému sú stanovené v prílohe.

Článok 2

1. V prvej fáze Komisia vypracuje špecifikácie pre nový systém ANIMO, urobí analýzu systému a predstaví prototyp.

Rozpočet Komisie na túto úlohu je 200000 eur.

2. V druhej fáze Komisia vyvinie nový systém ANIMO a sprístupní databázu členským štátom.

3. Komisia tiež zabezpečí vývoj a integráciu systému SHIFT do nového počítačového systému, najmä funkcie, ktoré sú potrebné na pomoc pri rozhodovaní na stanovištiach hraničnej kontroly či už ide o správne záležitosti, alebo analýzy rizík.

Článok 3

Generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľa je oprávnený podpísať menom Komisie Európskych spoločenstiev zmluvy potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli dňa 30. decembra 2002

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

[2] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49.

[3] Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27.

[4] Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 113.

[5] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

[6] Ú. v. ES L 203, 28.7.2001, s. 16.

[7] Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

[8] Ú. v. ES L 361, 10.12.1992, s. 45.

[9] Ú. v. ES L 221, 9.8.1991, s. 30.

[10] Ú. v. ES C 85, 23.3.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Počítačový systém generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľa je založený na technológii n-tého radu, prehľadávača na strane klienta, sieťovom serveri na prezentáciu informácií a samostatnom databázovom serveri Oracle. Strategické aplikácie sú vyvinuté v JAVA s využitím BEA Weblogic. Sieťovým protokolom je IP, ak je to potrebné z bezpečnostných dôvodov, používa sa súkromná dátová sieť TESTA II a bezpečnostné protokoly ako Secure Socket Layer (SSL) a Public Key Infrastructure (PKI). Dáta sa medzi dvoma aplikáciami vymieňajú podľa štandardu XML.

Štatistické správy sa vytvárajú pomocou BO (Business Object) a kartografického programového vybavenia.

--------------------------------------------------