32003D0008Úradný vestník L 005 , 10/01/2003 S. 0016 - 0019


Rozhodnutie Komisie

z 23. decembra 2002,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68, pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a žiadosti o zamestnanie

(oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 5236)

(Text s významom pre EHP)

(2003/8/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2434/92 [2], najmä na jeho článok 44,

keďže:

(1) Bol dosiahnutý veľký pokrok od začiatku fungovania siete Európskych služieb zamestnanosti založenej rozhodnutím Komisie 93/569/EHS [3], s cieľom vykonávania nariadenia Komisie (EHS) č. 1612/68.

(2) Na základe skúseností získaných od roku 1993 a berúc do úvahy a konsolidujúc posledný vývoj v prostredí EURES, táto sieť by sa mala opätovne posilniť a mala by sa plne integrovať do činností služieb zamestnanosti členských štátov. Súčasné rozdelenie povinností a rozhodovacích postupov by sa malo prepracovať.

(3) So zreteľom na nadchádzajúce rozšírenie Európskej únie by sa mala veľká pozornosť venovať zavedeniu siete EURES v pristupujúcich krajinách, pričom sa zabezpečí, že systém zostane efektívny a zvládnuteľný.

(4) Mali by sa brať do úvahy aj príležitosti ponúkané prostredníctvom najnovších nástrojov informačnej a komunikačnej technológie pre ďalšie zlepšenie a racionalizáciu poskytovaných služieb.

(5) S týmto cieľom by sa mala sieť EURES skonsolidovať a posilniť ako kľúčový nástroj pre monitorovanie mobility, pre podporu voľného pohybu pracovníkov a integrácie európskych trhov práce a pre informovanie občanov o príslušných právnych predpisoch spoločenstva.

(6) Je potrebné podporiť pracovnú a územnú mobilitu v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti v záujme realizácie Akčného plánu pre zručnosti a mobilitu [4] a rezolúcie Rady z 3. júna 2002 o tej istej záležitosti [5].

(7) Z dôvodu prehľadnosti sa odporúča prebudovať sieť európskych služieb zamestnanosti, pričom bude presnejšie definované jej zloženie, ustanovenie a funkcie. Táto činnosť bude mať za následok nahradenie rozhodnutia 93/569/EHS.

(8) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Technického výboru pre slobodný pohyb pracovníkov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sieť EURES

Komisia, služby zamestnanosti členských štátov a všetci vnútroštátni partneri, ktorých môžu tieto inštitúcie mať, vytvoria európsku sieť služieb pomenovanú EURES (EURopean Employment Services – Európske služby zamestnanosti) zodpovednú za rozvoj výmeny informácií a spolupráce stanovenej v časti II nariadenia (EHS) č. 1612/68.

Článok 2

Ciele

EURES prispieva ku koordinovanému vykonávaniu ustanovení časti II nariadenia (EHS) č. 1612/68. Podporuje Európsku stratégiu zamestnanosti a prispieva k posilneniu jednotného európskeho trhu.

Cieľom siete EURES je v prospech uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov a zamestnávateľov podporovať najmä:

a) rozvoj európskych trhov práce otvorených a prístupných pre všetkých;

b) medzinárodnú, medziregionálnu a cezhraničnú výmenu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie;

c) transparentnosť a výmenu informácií o európskych trhoch práce, vrátane informácií o životných podmienkach a o príležitostiach nadobudnúť zručnosti;

d) prípravu metodológie a ukazovateľov na tento účel.

Článok 3

Zloženie

EURES sa skladá z nasledujúcich kategórií:

a) členovia EURES, ktorými sú špecializované služby menované členskými štátmi v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1612/68 a Európsky úrad pre koordináciu v súlade s článkami 21, 22 a 23 tohto nariadenia a

b) partneri EURES ustanovení v článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1612/68, menovite:

i) regionálne služby zamestnanosti členských štátov;

ii) služby zamestnanosti zodpovedné za hraničné regióny;

iii) špecializované služby zamestnanosti, ktoré boli Komisii oznámené v súlade s článkom 17 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1612/68.

Tieto kategórie zahŕňajú odborové zväzy a organizácie zamestnávateľov, ktorých určia členovia EURES.

Článok 4

Úloha Európskeho úradu pre koordináciu

Za riadenie Európskeho úradu pre koordináciu zodpovedá Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Komisie.

Európsky úrad pre koordináciu (ďalej len "Koordinačný úrad EURES") dohliada na dodržiavanie ustanovení časti II nariadenia (EHS) č. 1612/68 a pomáha sieti pri vykonávaní jej činností.

Zaväzuje sa najmä:

a) analyzovať územnú a profesijnú mobilitu a rozvinúť všeobecný prístup k mobilite v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti;

b) sformulovať koherentný všeobecný prístup a vhodné mechanizmy na podporu spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi;

c) celkovo monitorovať a hodnotiť činnosti siete EURES a uskutočniť kroky na kontrolu súladu tejto činnosti s nariadením (EHS) č. 1612/68 a s týmto rozhodnutím.

Článok 5

Logo EURES

Skratka EURES sa používa výhradne pre činnosti v rámci siete EURES. Znázorní sa štandardným logom definovaným grafickou dizajnovou schémou.

Logo je registrované ako ochranná známka spoločenstva na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT). Členovia a partneri EURES ho môžu používať.

Článok 6

Skupina na vysokej úrovni pre stratégiu

Týmto sa zriaďuje Skupina na vysokej úrovni pre stratégiu zložená z vedúcich predstaviteľov členov siete EURES, ktorej predsedá zástupca Komisie. Táto skupina pomáha Komisii pri podpore a dohľade nad rozvojom EURES.

Komisia konzultuje so Skupinou na vysokej úrovni pre stratégiu otázky týkajúce sa strategického plánovania, rozvoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia služieb a činností uvedených v tomto rozhodnutí, vrátane:

a) Charty EURES v súlade s článkom 8 ods. 2;

b) usmernení EURES v súlade s článkom 9 ods. 1;

c) návrhu výročnej správy Komisie stanovenej v článku 19 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1612/68;

d) dvojročnej správy Komisie pre Európsky parlament, Radu a Hospodársky a sociálny výbor, ktorá je požadovaná článkom 19 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 1612/68.

Vedúci organizácií európskych sociálnych partnerov sú vyzvaní k účasti na stretnutiach skupiny.

Skupina ustanoví svoje pracovné postupy a rokovací poriadok. V zásade ju predseda zvoláva dvakrát do roka. Stanoviská prijíma jednoduchou väčšinou.

Koordinačný úrad EURES poskytuje sekretariát.

Článok 7

Pracovná skupina

S cieľom pomoci pri rozvoji, vykonávaní a monitorovaní činností siete EURES Koordinačný úrad EURES vytvorí pracovnú skupinu zloženú z EURES manažérov, pričom každý z nich bude zastupovať jedného člena EURES. Koordinačný úrad EURES vyzve zástupcov Európskych sociálnych partnerov a, ak je to vhodné, zástupcov ostatných partnerov EURES a odborníkov, aby sa zúčastňovali stretnutí pracovnej skupiny.

Článok 8

Charta EURES

1. Koordinačný úrad EURES prijme Chartu EURES v súlade s postupmi stanovenými v článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 2, článku 22 ods. 1 písm. a), b) a c) a článku 23 nariadenia (EHS) č. 1612/68 po konzultácii so Skupinou na vysokej úrovni pre stratégiu zriadenej podľa článku 6 tohto rozhodnutia.

2. Na základe zásady, že všetky voľné pracovné miesta a žiadosti o zamestnanie, ktoré zverejní ktorýkoľvek z členov a partnerov EURES, musia byť prístupné v celom spoločenstve, Charta EURES stanoví najmä:

a) popisy činností, ktoré vykonávajú členovia a partneri EURES, vrátane:

i) priraďovania voľných pracovných miest k vhodným žiadostiam o zamestnanie, vrátane individuálnych konzultácií a poradenstva klientom, či už ide o uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov alebo zamestnávateľov;

ii) rozvoja medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce, vrátane služieb zamestnanosti a sociálnych služieb, sociálnych partnerov a ďalších dotknutých inštitúcií s úmyslom zlepšiť fungovanie trhov práce, ich integráciu a lepšiu mobilitu;

iii) podpory koordinovaného monitoringu a hodnotenia prekážok mobility, nadbytočných a nedostatočných zručností a migračných tokov;

b) operačné ciele systému EURES, štandardy kvality, ktoré sa majú uplatňovať, ako aj povinnosti členov a partnerov EURES, ktoré zahŕňajú:

i) integráciu príslušných databáz voľných pracovných miest členov siete do mechanizmu výmeny voľných pracovných miest EURES do termínu, ktorý sa má stanoviť;

ii) druh informácií, ako sú informácie o trhu práce, informácie o životných a pracovných podmienkach, informácie o ponuke a dopyte práce a o prekážkach mobility, ktoré musia poskytnúť svojim klientom a ostatným účastníkom siete;

iii) odbornú prípravu a kvalifikáciu požadovanú od pracovníkov siete EURES a podmienky a postupy pri organizovaní návštev a úloh úradníkov;

iv) zostavenie a predloženie plánov činností, vrátane osobitných pravidiel pre cezhraničné činnosti EURES Koordinačnému úradu EURES a ich výkon;

v) podmienky upravujúce používanie loga EURES členmi a partnermi siete;

vi) zásady monitorovania a hodnotenia činností siete EURES;

c) postupy na ustanovenie jednotného systému a spoločných modelov pre výmenu informácií o trhu práce a mobilite v rámci siete EURES, ako je uvedené v článkoch 14, 15 a 16 nariadenia (EHS) č. 1612/68, vrátane informácií o pracovných miestach a o možnostiach vzdelávania v Európskej únii, ktoré sa majú zahrnúť do integrovanej informačnej webovej stránky o profesijnej mobilite.

Článok 9

Usmernenia a plány činností

1. V súlade s Chartou EURES stanovenej v článku 8 a po konzultácii so Skupinou na vysokej úrovni pre stratégiu ustanovenej v článku 6 Koordinačný úrad EURES stanoví usmernenia činností EURES na tri roky.

Usmernenia obsahujú podmienky každej finančnej pomoci, ktorú môže spoločenstvo poskytnúť v súlade s odsekom 4.

2. Na základe týchto usmernení členovia EURES predložia Koordinačnému úradu EURES svoje plány činností na obdobie zahrnuté v usmerneniach. Plán činnosti špecifikuje:

a) hlavné činnosti, ktoré má uskutočniť člen EURES v rámci siete, vrátane medzinárodných, cezhraničných a sektorových činností stanovených v článku 17 nariadenia (EHS) č. 1612/68;

b) ľudské a finančné zdroje pridelené na vykonanie časti II nariadenia (EHS) č. 1612/68;

c) mechanizmy monitorovania a hodnotenia plánovaných činností, vrátane informácií, ktoré sa majú každoročne zasielať Komisii.

Plány činností zahŕňajú aj hodnotenie činností a pokrok dosiahnutý počas predchádzajúceho obdobia.

3. Koordinačný úrad EURES preskúma predložené plány činností a informácie o ich vykonávaní s cieľom posúdiť ich zhodu s usmerneniami ustanoveniami časti II nariadenia (EHS) č. 1612/68. Výsledky tohto hodnotenia sa každoročne analyzujú spoločne s členmi EURES, v súlade s článkom 19 ods. 1 tohto nariadenia a sú súčasťou dvojročnej správy Komisie pre Európsky parlament a Radu a pre Hospodársky a sociálny výbor požadovanej článkom 19 ods. 3 tohto nariadenia.

4. Komisia môže poskytnúť finančnú pomoc na vykonanie plánov činností na základe pravidiel upravujúcich príslušné rozpočtové zdroje.

Článok 10

Zrušenie

Týmto sa zrušuje rozhodnutie 93/569/EHS. Naďalej sa však bude uplatňovať na činnosti, vo vzťahu ku ktorým bola predložená žiadosť pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 11

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. marca 2003.

Článok 12

Adresáti

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 23. decembra 2002

Za Komisiu

Anna Diamantopoulou

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

[2] Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 274, 22.10.1993, s. 32.

[4] COMM(2002) 72 final z 13.2.2002.

[5] Ú. v. ES C 162, 6.7.2002, s. 1.

--------------------------------------------------