32002R2368Úradný vestník L 358 , 31/12/2002 S. 0028 - 0048


Nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002

z 20. decembra 2002,

ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Sankciám, ktoré prijala Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov proti povstaleckým hnutiam v Sierra Leone a Angole, proti libérijskej vláde a ktoré za určitých podmienok zakazovali dovoz neopracovaných diamantov z Libérie, Angoly a Sierra Leone, sa nepodarilo zastaviť prúdenie sporných diamantov, ktoré sú predmetom konfliktov, do zákonného obchodu ani ukončiť tieto konflikty.

(2) Európska rada, ktorá zasadala v júni 2001 v Göteborgu, potvrdila program na predchádzanie násilným konfliktom, ktorý okrem iného konštatuje, že sa členské štáty a Komisia pustia do boja s nezákonným obchodom s cennými komoditami, vrátane zisťovania spôsobov, ako prerušiť spojenie medzi neopracovanými diamantmi a násilnými konfliktmi, a budú podporovať Kimberleyský proces.

(3) Nariadenie Rady (ES) č. 303/2002 z 18. februára 2002, ktoré sa týka dovozu neopracovaných diamantov zo Sierra Leone do spoločenstva [1], zakazuje za určitých podmienok dovoz neopracovaných diamantov do spoločenstva.

(4) Je potrebné doplniť existujúce opatrenia účinnými kontrolami na medzinárodnom trhu s neopracovanými diamantmi s cieľom predchádzať tomu, aby sa obchod s diamantmi, ktoré sú predmetom konfliktov, využíval na financovanie úsilia povstaleckých hnutí a ich spojencov zameraného na podkopávanie zákonných vlád. Účinná kontrola pomôže udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť a bude tiež chrániť príjmy z vývozu neopracovaných diamantov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj producentských krajín v Afrike.

(5) Boli iniciované rokovania Kimberleyského procesu, na ktorých sa stretli zástupcovia spoločenstva a producentských a obchodujúcich krajín zastupujúcich prakticky celý medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi, ako aj diamantový priemysel a zástupcovia občianskej spoločnosti, s cieľom vytvoriť takýto účinný kontrolný systém. Tieto rokovania viedli k vytvoreniu certifikačnej schémy.

(6) Všetci účastníci prijali výsledky rokovaní ako základ na vykonávanie opatrení v rámci vlastných právomocí.

(7) Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vo svojej rezolúcii 56/263 privítalo certifikačnú schému, ktorá vznikla v rámci Kimberleyského procesu, a vyzvalo všetky zainteresované strany, aby sa do tejto schémy zapojili.

(8) Vykonávanie certifikačnej schémy si vyžaduje, aby dovoz a vývoz neopracovaných diamantov na alebo z územia spoločenstva podliehal certifikačnej schéme, vrátane vydávania príslušných certifikátov účastníkmi schémy.

(9) Každý členský štát môže určiť orgán alebo orgány zodpovedné za vykonávanie príslušných ustanovení tohto nariadenia v rámci svojho územia a môže obmedziť počet orgánov.

(10) Platnosť certifikátov na dovoz neopracovaných diamantov by mali príslušné orgány spoločenstva riadne overovať.

(11) Súlad s týmto nariadením by sa nemal považovať za rovnocenný alebo za alternatívu súladu s akýmikoľvek inými požiadavkami podľa právnych predpisov spoločenstva.

(12) Malo by sa zabrániť obchádzaniu alebo pokusom o obchádzanie certifikačnej schémy s cieľom zvýšiť jej účinnosť. Podobne aj poskytovatelia doplnkových alebo priamo súvisiacich služieb by mali venovať náležitú pozornosť tomu, či sa ustanovenia tohto nariadenia náležite uplatňujú.

(13) Vývozné certifikáty pre neopracované diamanty by sa mali vydávať a potvrdzovať len vtedy, ak existujú presvedčivé dôkazy, že diamanty boli dovezené na základe certifikátu.

(14) Okolnosti môžu oprávňovať k tomu, aby príslušný orgán dovážajúceho účastníckeho štátu zasielal príslušnému orgánu vyvážajúceho účastníckeho štátu potvrdenie o dovoze zásielok neopracovaných diamantov.

(15) Systém záruk a odvetvovej samoregulácie, ktorý navrhli zástupcovia odvetvia neopracovaných diamantov v rámci Kimberleyského procesu, by mohol uľahčiť predkladanie takýchto presvedčivých dôkazov.

(16) Mali by sa prijať ustanovenia, ktoré by umožňovali vývoz neopracovaných diamantov skôr, ako sa začnú uplatňovať osobitné dovozné kontroly ustanovené týmto nariadením.

(17) Každý členský štát by mal určiť sankcie vzťahujúce sa na prípady porušenia tohto nariadenia.

(18) Ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa týkajú dovozu a vývozu neopracovaných diamantov, by sa nemali vzťahovať na neopracované diamanty prepravované cez územie spoločenstva počas vývozu do iného účastníckeho štátu.

(19) Na účely vykonávania certifikačnej schémy by spoločenstvo malo byť účastníkom certifikačnej schémy Kimberleyského procesu. Na stretnutiach účastníkov certifikačnej schémy Kimberleyského procesu by ho mala zastupovať Komisia.

(20) Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [2].

(21) Malo by sa vytvoriť fórum, ktoré by Komisii a členským štátom umožňovalo preskúmavať otázky týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia.

(22) Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia, ale uplatňovanie ustanovení o kontrole dovozu a vývozu by sa malo odložiť do dátumu, ktorý bol dohodnutý v rámci Kimberleyského procesu, aby kontroly dovozu a vývozu začali vykonávať všetci účastníci súčasne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET A DEFINÍCIE

Článok 1

Toto nariadenie zavádza certifikačný systém spoločenstva a systém dovozných a vývozných kontrol pre neopracované diamanty na účely vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu.

Na účely certifikačnej schémy sa spoločenstvo považuje za jeden subjekt bez vnútorných hraníc.

Toto nariadenie platí bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek platné ustanovenia, ktoré sa týkajú colných formalít a kontrol, ani ich nenahrádza.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia platia tieto definície:

a) "Kimberleyský proces" znamená fórum, na ktorom účastníci navrhli medzinárodnú certifikačnú schému pre neopracované diamanty;

b) "certifikačná schéma Kimberleyského procesu" (ďalej len "certifikačná schéma KP") znamená medzinárodnú certifikačnú schému, ktorá bola dohodnutá v rámci Kimberleyského procesu, ako je uvedená v prílohe I;

c) "účastníci" znamenajú účastníkov certifikačnej schémy KP, ktorí sú uvedení v prílohe II;

d) "certifikát" znamená dokument riadne vystavený a potvrdený príslušným orgánom účastníka, v ktorom je identifikovaná zásielka neopracovaných diamantov ako zásielka v súlade s požiadavkami certifikačnej schémy KP;

e) "príslušný orgán" znamená orgán určený účastníkom, aby vydával certifikáty, potvrdzoval ich platnosť alebo ich overoval;

f) "orgán spoločenstva" znamená príslušný orgán určený členským štátom a uvedený v prílohe III;

g) "certifikát spoločenstva" znamená certifikát zodpovedajúci vzoru v prílohe IV a vystavený orgánom spoločenstva;

h) "sporné diamanty" znamenajú neopracované diamanty, ako sú definované v certifikačnej schéme KP;

i) "neopracované diamanty" znamenajú diamanty, ktoré sú neopracované alebo surové (hrubé) a spadajú pod kódy 710210, 710221 a 710231 Harmonizovaného systému opisu a kódovania komodít (ďalej len "kód HS");

j) "dovoz" znamená fyzický vstup alebo dopravenie na ktorúkoľvek časť geografického územia účastníka;

k) "vývoz" znamená fyzické opustenie alebo odvezenie z ktorejkoľvek časti geografického územia účastníka;

l) "zásielka" znamená jeden alebo viac balíčkov;

m) "balíček" znamená jeden alebo viac diamantov, ktoré sú zabalené spolu;

n) "balíček zmiešaného pôvodu" znamená balíček, ktorý obsahuje neopracované diamanty z dvoch alebo viacerých krajín pôvodu;

o) "územie spoločenstva" znamená územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva za podmienok ustanovených v tejto zmluve;

p) "certifikované zásoby" znamenajú zásoby neopracovaných diamantov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktorých miesto uskladnenia, objem a hodnota, ako aj ich zmeny, podliehajú účinnému dohľadu členského štátu;

q) "colný tranzit" znamená tranzit, ako je ustanovený v článkoch 91 až 97 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný zákonník spoločenstva [3].

KAPITOLA II

REŽIM DOVOZU

Článok 3

Dovoz neopracovaných diamantov do spoločenstva sa zakazuje, ak nie sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) neopracované diamanty sú sprevádzané certifikátom potvrdeným príslušným orgánom účastníckeho štátu;

b) neopracované diamanty sú zabalené v obale, ktorý je chránený proti poškodeniu, a pečate, ktoré použil účastník pri vývoze, nie sú poškodené;

c) certifikát jasne identifikuje zásielku, ku ktorej patrí.

Článok 4

1. Obaly a zodpovedajúce certifikáty sa pri najbližšej príležitosti predložia spolu na overenie orgánu spoločenstva v členskom štáte, do ktorého sa dovážajú, alebo v členskom štáte, pre ktorý sú určené, ako je uvedené v sprievodnej dokumentácii.

2. V prípadoch, kedy sa neopracované diamanty dovážajú do členského štátu, kde nie je žiadny orgán spoločenstva, predložia sa príslušnému orgánu spoločenstva v tom členskom štáte, pre ktorý sú určené. Ak orgán spoločenstva neexistuje ani v dovážajúcom členskom štáte, ani v členskom štáte určenia, predložia sa príslušnému orgánu spoločenstva v inom členskom štáte.

3. Členský štát, do ktorého sa neopracované diamanty dovážajú, zabezpečí, aby boli predložené príslušnému orgánu spoločenstva uvedenému v odsekoch 1 a 2. Na tento účel sa môže povoliť colný tranzit. Ak sa povolí takýto colný tranzit, overenie ustanovené týmto článkom sa odloží až do príchodu na príslušný orgán spoločenstva.

4. Dovozca je zodpovedný za riadnu prepravu neopracovaných diamantov a za náklady s tým spojené.

5. Orgán spoločenstva sa môže rozhodnúť pre niektorú z týchto metód na overenie, či obsah obalu súhlasí s údajmi uvedenými v zodpovedajúcom certifikáte:

a) otvorí každý obal s cieľom vykonať takéto overenie alebo

b) určí, ktoré obaly sa majú otvoriť na účely takéhoto overenia na základe analýzy rizík alebo obdobného systému, ktorý náležite zohľadní zásielky neopracovaných diamantov.

6. Orgán spoločenstva vykoná overenie bez odkladu.

Článok 5

1. Ak orgán spoločenstvo zistí, že podmienky článku 3:

a) sú splnené, potvrdí to na origináli certifikátu a dá dovozcovi overenú kópiu potvrdeného certifikátu chránenú proti falšovaniu. Tento postup potvrdzovania vykoná do 10 pracovných dní od predloženia certifikátu;

b) nie sú splnené, zadrží zásielku.

2. Ak orgán spoločenstva zistí, že podmienky neboli nesplnené vedome alebo úmyselne alebo že sú výsledkom konania iného orgánu pri výkone jeho riadnych povinností, môže pristúpiť k potvrdeniu certifikátu a prepustiť zásielku po prijatí nápravných opatrení potrebných na zabezpečenie splnenia podmienok.

3. Orgán spoločenstva informuje do jedného mesiaca Komisiu a príslušný orgán účastníckeho štátu, ktorý certifikát pre zásielku vystavil alebo potvrdil, o každom nesplnení podmienok.

Článok 6

1. Do začatia uplatňovania článkov uvedených v článku 29 ods. 3 môže členský štát certifikovať zásoby neopracovaných diamantov, ktoré boli dovezené alebo sa nachádzali na území spoločenstva pre týmto dátumom. Po tomto dátume sa neopracované diamanty z certifikovaných zásob považujú za diamanty spĺňajúce podmienky uvedené v článku 3.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch môže orgán spoločenstva vystaviť potvrdenie, že považuje neopracované diamanty za diamanty spĺňajúce podmienky článku 3, ak sa presvedčí, že tieto diamanty sa k uvedenému dátumu nachádzali v spoločenstve legálne a takými aj ostali.

Článok 7

Orgán spoločenstva môže povoliť dovoz neopracovaných diamantov bez ohľadu na ustanovenia článkov 3, 4 a 5, ak dovozca predloží presvedčivý dôkaz, že tieto diamanty boli určené na dovoz do spoločenstva a boli vyvezené 5 alebo menej pracovných dní pred dátumom začiatku uplatňovania článkov uvedených v článku 29 ods. 3.

V takých prípadoch príslušný orgán spoločenstva vydá dovozcovi potvrdenie o zákonnom dovoze v tom zmysle, že tieto diamanty sa považujú za diamanty spĺňajúce podmienky článku 3.

Článok 8

1. Komisia prekonzultuje s účastníkmi praktické dojednania ako sa bude potvrdzovať dovoz na územie spoločenstva príslušnému orgánu vyvážajúceho účastníka, ktorý certifikát potvrdil.

2. Na základe týchto konzultácii Komisia prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 usmernenia pre takéto potvrdzovanie.

Článok 9

Komisia poskytne všetkým orgánom spoločenstva overené vzory certifikátov účastníkov, názvy a ďalšie podrobné informácie o orgánoch účastníkov, ktoré certifikáty vydávajú a/alebo potvrdzujú, overené vzory pečiatok a podpisov, ktoré potvrdzujú, že certifikát bol zákonne vystavený alebo potvrdený a všetky ostatné relevantné informácie, ktoré získa v súvislosti s certifikátmi.

Článok 10

1. Orgány spoločenstva predložia Komisii každý mesiac správu o všetkých certifikátoch predložených na overenie podľa článku 4.

Táto správa musí pri každom certifikáte uvádzať aspoň:

a) jednoznačné číslo certifikátu;

b) názov orgánov, ktoré certifikát vystavili a potvrdili;

c) dátum vystavenia a potvrdenia platnosti;

d) dátum skončenia platnosti;

e) krajinu pôvodu;

f) krajinu pôvodu, ak je známa;

g) kód/-y HS;

h) hmotnosť v karátoch;

i) hodnotu;

j) overujúci orgán spoločenstva;

k) dátum overenia.

Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 určiť formát tejto správy s cieľom uľahčiť monitorovanie fungovania certifikačnej schémy.

2. Orgán spoločenstva archivuje originály certifikátov ustanovených v článku 3 písm. a) predložených na overenie po dobu minimálne 3 rokov. Komisii alebo osobám alebo orgánom určeným Komisiou umožní prístup k týmto originálom certifikátov, najmä na účely vyriešenia otázok, ktoré vzniknú v rámci certifikačnej schémy KP.

KAPITOLA III

REŽIM VÝVOZU

Článok 11

Vývoz neopracovaných diamantov zo spoločenstva sa zakazuje, ak nie sú splnené obidve nasledujúce podmienky:

a) neopracované diamanty sú sprevádzané zodpovedajúcim certifikátom spoločenstva vystaveným a potvrdeným orgánom spoločenstva;

b) neopracované diamanty sú zabalené v obaloch chránených proti poškodeniu a zapečatených v súlade s článkom 12.

Článok 12

1. Orgán spoločenstva môže vývozcovi vystaviť certifikát spoločenstva, ak sa presvedčí, že:

a) vývozca predložil presvedčivé dôkazy, že neopracované diamanty, pre ktoré žiada vystavenie certifikátu, boli dovezené legálne v súlade s ustanoveniami článku 3;

b) ostatné informácie, ktoré sú potrebné pre vystavenie certifikátu, sú správne;

c) neopracované diamanty sú skutočne určené na doručenie na územie účastníckeho štátu a

d) neopracované diamanty sa majú prevážať v obale, ktorý je chránený proti poškodeniu.

2. Orgán spoločenstva nepotvrdí certifikát spoločenstva pokiaľ neoverí, že obsah obalu sa zhoduje s údajmi uvedenými v príslušnom certifikáte a že obal chránený proti poškodeniu, v ktorom sú zabalené neopracované diamanty, bol následne zapečatený na zodpovednosť tohto orgánu.

3. Orgán spoločenstva sa môže rozhodnúť pre niektorú z týchto spôsobov overenia, či obsah obalu súhlasí s údajmi uvedenými v certifikáte:

a) overí obsah každého obalu alebo

b) určí obaly, ktorých obsah sa má overiť, na základe analýzy rizík alebo obdobného systému, ktorý náležite zohľadňuje zásielky neopracovaných diamantov.

4. Orgán spoločenstva poskytne vývozcovi overenú kópiu certifikátu spoločenstva, ktorý potvrdil, chránenú pred falšovaním. Vývozca umožní prístup ku každej kópii minimálne po dobu troch rokov.

5. Certifikát spoločenstva platí pre vývoz nanajvýš dva mesiace od dátumu vystavenia. Ak sa neopracované diamanty počas tohto obdobia nevyvezú, certifikát spoločenstva sa vráti orgánu spoločenstva, ktorý ho vystavil.

Článok 13

Ak je vývozca členom organizácie zaoberajúcej sa obchodom s diamantmi, ktorá je uvedená v prílohe V, orgán spoločenstva môže prijať podpísané vyhlásenie vývozcu ako presvedčivý dôkaz zákonného dovozu do spoločenstva. Takéto vyhlásenie musí obsahovať aspoň informácie, ktoré sa uvádzajú vo faktúre podľa článku 17 ods. 2 písm. a) bod ii).

Článok 14

1. Ak orgán spoločenstva zistí, že zásielka neopracovaných diamantov, pre ktoré sa žiada vystavenie certifikátu spoločenstva, nespĺňa podmienky článkov 11, 12 alebo 13, orgán zásielku zadrží.

2. Ak orgán spoločenstva zistí, že podmienky neboli nesplnené vedome alebo úmyselne alebo že sú výsledkom konania iného orgánu pri výkone jeho riadnych povinností, môže zásielku prepustiť a pristúpiť k vystaveniu a potvrdeniu platnosti certifikátu spoločenstva po prijatí potrebných nápravných opatrení na zabezpečenie splnenia podmienok.

3. Orgán spoločenstva informuje do jedného mesiaca Komisiu a príslušný orgán účastníckeho štátu, ktorý certifikát pre zásielku vystavil alebo potvrdil, o každom nesplnení podmienok.

Článok 15

1. Orgány spoločenstva predložia Komisii každý mesiac správu o všetkých certifikátoch, ktoré vystavili alebo potvrdili.

Táto správa musí pri každom certifikáte uvádzať aspoň:

a) jednoznačné číslo certifikátu;

b) názov orgánov, ktoré certifikát vystavili a potvrdili;

c) dátum vystavenia a potvrdenia platnosti;

d) dátum skončenia platnosti;

e) krajinu pôvodu;

f) krajinu pôvodu, ak je známa;

g) kód/-y HS;

h) hmotnosť v karátoch a hodnotu.

V súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 môže Komisia určiť formát tejto správy s cieľom uľahčiť monitorovanie fungovania certifikačnej schémy.

2. Orgány spoločenstva archivujú overené kópie uvedené v článku 12 ods. 4 aspoň po dobu troch rokov, rovnako ako aj všetky informácie získané od vývozcu, na odôvodnenie vystavenia a potvrdenia platnosti certifikátu spoločenstva.

Komisii alebo osobám alebo orgánom určeným Komisiou umožnia prístup k týmto overeným kópiám a k týmto informáciám, najmä na účely vyriešenia otázok, ktoré vzniknú v rámci certifikačnej schémy KP.

Článok 16

1. Komisia prekonzultuje s účastníkmi praktické dojednania na získavanie potvrdenia o dovoze neopracovaných diamantov, ktoré boli vyvezené zo spoločenstva a na ktoré sa vzťahuje certifikát potvrdený orgánom spoločenstva.

2. Na základe týchto konzultácii Komisia prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 usmernenia pre takéto potvrdzovanie.

KAPITOLA IV

ODVETVOVÁ SAMOREGULÁCIA

Článok 17

1. Organizácie zastupujúce obchodníkov s neopracovanými diamantmi, ktoré zaviedli systém záruk a odvetvovú samoreguláciu na účely vykonávania certifikačnej schémy KP, môžu Komisiu požiadať o zaradenie do zoznamu v prílohe V priamo alebo prostredníctvom príslušného orgánu spoločenstva.

2. Pri požiadaní o zaradenie do zoznamu organizácia:

a) predloží presvedčivé dôkazy, že prijala pravidlá a predpisy, ktorými sa jej členovia, ktorí obchodujú s neopracovanými diamantmi, tak fyzické, ako aj právnické osoby, zaväzujú, že najneskôr od začatia uplatňovania článkov uvedených v článku 29 ods. 3:

i) budú predávať len diamanty zakúpené z legálnych zdrojov v súlade s ustanoveniami príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov a certifikačnej schémy Kimberleyského procesu a písomnej záruky na faktúre vystavenej ku každému predaju neopracovaných diamantov, že na základe ich vedomostí a/alebo písomných záruk poskytnutých dodávateľom neopracovaných diamantov, predané neopracované diamanty nie sú spornými diamantmi;

ii) budú dbať, aby ku každému predaju neopracovaných diamantov bola vystavená faktúra obsahujúca uvedenú podpísanú záruku jednoznačne identifikujúcu predávajúceho a kupujúceho a ich sídla, obsahujúcu, kde to prichádza do úvahy, identifikačné číslo predávajúceho pre DPH, množstvo/hmotnosť a kvalifikáciu predaného tovaru, hodnotu transakcie a dátum dodania;

iii) nebudú kupovať neopracované diamanty z podozrivých alebo neznámych zdrojov a/alebo neopracované diamanty pochádzajúce z krajín, ktoré nie sú účastníkmi certifikačnej schémy KP;

iv) nebudú kupovať diamanty zo žiadneho zdroja, ktorý bol na základe riadneho súdneho procesu uznaný vinným z porušenia vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov týkajúcich sa obchodu so spornými diamantmi;

v) nebudú nakupovať neopracované diamanty na území alebo z územia, ktoré je uvedené v úradnom oznámení od vládneho orgánu alebo orgánu certifikačnej schémy KP v tej súvislosti, že sporné diamanty pochádzajú z tohto územia alebo sa na tomto území predávajú;

vi) nebudú vedome kupovať, predávať alebo asistovať pri kúpe alebo predaji sporných diamantov;

vii) zabezpečia, aby všetci zamestnanci nakupujúci alebo predávajúci neopracované diamanty v rámci obchodu s diamantmi boli riadne informovaní o obchodných rezolúciách a vládnych nariadeniach obmedzujúcich obchod so spornými diamantmi;

viii) budú viesť a archivovať minimálne po dobu troch rokov záznamy o faktúrach obdržaných od dodávateľov a vystavených pre zákazníkov;

ix) požiadajú nezávislého audítora, aby dosvedčil, že tieto záznamy boli vytvorené a vedené presne a buď že nezistil žiadne transakcie, ktoré by nespĺňali záväzky uvedené v bodoch i) až viii), alebo že každá transakcia, ktorá nespĺňa tieto záväzky, bola riadne nahlásená príslušnému orgánu spoločenstva

a

b) predloží presvedčivé dôkazy, že prijal pravidlá a predpisy, ktoré organizáciu zaväzujú:

i) vylúčiť každého člena, o ktorom zistí na základe riadneho preskúmania samotnou organizáciou, že závažne porušil vyššie uvedené záväzky a

ii) zverejní, že tento člen bol vylúčený a oznámi to Komisii;

iii) oznámi všetkým svojim členom všetky vládne zákony, nariadenia a usmernenia alebo zákony, nariadenia a usmernenia certifikačnej schémy KP, ktoré sa týkajú sporných diamantov, a mená fyzických osôb alebo názvy právnických osôb, ktoré boli na základe riadneho súdneho procesu uznané vinnými z porušenia týchto zákonov a nariadení

a

c) poskytne Komisii a príslušnému orgánu spoločenstva úplný zoznam všetkých svojich členov, ktorí obchodujú s neopracovanými diamantmi, vrátane presných názvov, adries, miest a ďalších informácií, ktoré pomôžu predchádzať zámene totožností.

3. Organizácie, na ktoré sa tento článok vzťahuje, okamžite oznámia Komisii a orgánu spoločenstva členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo sídlo, všetky zmeny týkajúce sa ich členov, ku ktorým dôjde po podaní žiadosti o zaradenie do zoznamu.

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 Komisia zaradí do zoznamu v prílohe V každú organizáciu, ktorá spĺňa požiadavky tohto článku. Všetkým orgánom spoločenstva oznámi mená a ďalšie príslušné informácie o členoch zaradených do zoznamu a každú ich zmenu.

5. a) Organizácia alebo člen zaradený do zoznamu poskytne príslušnému orgánu spoločenstva prístup k všetkým informáciám, ktoré by mohli byť potrebné na posúdenie riadneho fungovania systému záruk a odvetvovej samoregulácie. Ak si to okolnosti vyžiadajú, môže orgán spoločenstva požiadať o ďalšie záruky, že organizácia je schopná udržiavať dôveryhodný systém.

b) Príslušný orgán spoločenstva raz ročne oznámi svoje hodnotenie Komisii.

6. Ak počas monitorovania riadneho fungovania systému orgán spoločenstva v členskom štáte získa dôveryhodné informácie o tom, že organizácia zaradená do zoznamu, na ktorú sa vzťahuje tento článok a ktorá má sídlo alebo bydlisko v danom členskom štáte, alebo jej člen, ktorý má sídlo alebo bydlisko v danom členskom štáte, porušujú ustanovenia tohto článku, záležitosť preskúma s cieľom overiť, či boli ustanovenia tohto článku naozaj porušené.

7. a) Ak Komisia má dôveryhodné informácie o tom, že organizácia zaradená do zoznamu alebo jej člen porušujú ustanovenia tohto článku, požiada o posúdenie situácie orgán spoločenstva členského štátu, v ktorom má organizácia alebo jej člen sídlo alebo podniká. Na základe takejto žiadosti príslušný orgán spoločenstva okamžite vyšetrí záležitosť a o svojich zisteniach informuje Komisiu.

b) Ak Komisia na základe správ, hodnotení alebo ďalších príslušných informácií dospeje k záveru, že systém záruk a odvetvovej samoregulácie riadne nefunguje a záležitosť nebola náležito vyriešená, prijme potrebné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

8. Ak sa na základe vyšetrenia dospeje k záveru, že organizácia porušuje ustanovenia tohto článku, orgán spoločenstva členského štátu, v ktorom má organizácia sídlo alebo podniká, okamžite oznámi túto skutočnosť Komisii. Komisia potom v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 prijme opatrenia potrebné na vyradenie organizácie zo zoznamu uvedeného v prílohe V.

9. Ak organizácia zaradená do zoznamu alebo jeden alebo niekoľko jej členom majú sídlo alebo bydlisko v členskom štáte, ktorý neurčil orgán spoločenstva na účely tohto článku, pre túto organizáciu alebo pre týchto členov je orgánom spoločenstva Komisia.

10. Pri organizáciách alebo ich členoch, na ktorých sa tento článok vzťahuje a ktorí pôsobia na území iného účastníckeho štátu ako je spoločenstvo, sa predpokladá, že konajú v súlade s ustanoveniami tohto článku, ak konajú v súlade s pravidlami a predpismi, ktoré tento účastník ustanovil na účely implementácie certifikačnej schémy Kimberleyského procesu.

KAPITOLA V

TRANZIT

Článok 18

Články 4, 11, 12 a 14 sa neuplatnia na neopracované diamanty, ktoré vstúpili na územie spoločenstva výhradne na účely tranzitu na ceste k účastníkovi inému ako je spoločenstvo, pod podmienkou, že pri vstupe ani pri výstupe z územia spoločenstva nebol poškodený ani pôvodný obal, v ktorom sa neopracované diamanty prepravujú, ani pôvodný sprievodný certifikát vystavený príslušným orgánom účastníckeho štátu a účel tranzitu je jasne uvedený v sprievodnom certifikáte.

KAPITOLA VI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 19

1. Členské štáty určia na svojom území jeden alebo viac orgánov ako orgány spoločenstva a môžu im ukladať rozličné úlohy.

2. Členské štáty, ktoré určia orgán spoločenstva, poskytnú Komisii informácie svedčiace o tom, že nimi určené orgány spoločenstva môžu spoľahlivo, včas, efektívne a primerane plniť úlohy, ktoré vyžaduje toto nariadenie.

3. Členské štáty môžu obmedziť počet bodov, kde je možné splniť formality ustanovené v tomto nariadení. Oznámia ich Komisii. Na základe informácií ustanovených podľa odsekov 1 a 2 a v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 Komisia bude viesť v prílohe III zoznam orgánov spoločenstva, ich sídlo a úlohy, plnením ktorých boli poverené.

4. Orgány spoločenstva môžu požiadať ekonomického prevádzkovateľa, aby zaplatil poplatok za vystavenie, vystavenie a/alebo potvrdenie platnosti certifikátu a za fyzickú kontrolu v súlade s článkami 4 a 14. Výška takéhoto poplatku nesmie za žiadnych okolností prekročiť náklady, ktoré príslušnému orgánu vzniknú v súvislosti s príslušnou operáciou. V súvislosti s týmito operáciami sa nevyberajú žiadne clá ani podobné poplatky.

5. Členské štáty oznámia Komisii možnosť, ktorú si zvolia podľa článku 4 ods. 5 a článku 12 ods. 3, alebo následné zmeny.

6. Komisia môže zmeniť a doplniť špecifikácie certifikátu spoločenstva s cieľom zvýšiť jeho bezpečnosť, zlepšiť jeho spracovanie a funkčnosť na účely certifikačnej schémy KP.

Článok 20

Na základe príslušných informácií od predsedu Kimberleyského procesu a/alebo účastníkov môže Komisia zmeniť a doplniť zoznam účastníkov a príslušných orgánov, ktoré určili na vydávanie a potvrdzovanie certifikátov, uvedený v prílohe II.

Článok 21

1. Spoločenstvo je účastníkom certifikačnej schémy Kimberleyského procesu.

2. Komisia, ktorá zastupuje spoločenstvo v certifikačnej schéme Kimberleyského procesu, sa zameria na zabezpečenie optimálneho vykonávania certifikačnej schémy KP, najmä prostredníctvom spolupráce s účastníkmi. Na tento účel si Komisia bude vymieňať s účastníkmi najmä informácie o medzinárodnom obchode s neopracovanými diamantmi a v prípade potreby spolupracovať na monitorovacích činnostiach a pri riešení prípadných sporov, ktoré by sa mohli vyskytnúť.

Článok 22

1. Pri plnení svojich povinností podľa článkov 8, 10, 15, 16, 17 a 19 Komisii pomáha výbor (ďalej len "výbor").

2. Pri odvolávaní sa na tento odsek sa uplatnia články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na desať pracovných dní.

3. Výbor si prijme vlastný rokovací poriadok.

Článok 23

Výbor uvedený v článku 22 môže preskúmať akúkoľvek otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia. Takéto otázky môže vzniesť buď predseda, alebo zástupca členského štátu.

Článok 24

1. Každá fyzická alebo právnická osoba poskytujúca služby, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s činnosťami, na ktoré sa vzťahujú články 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 alebo 18, vykoná náležitú kontrolu, aby sa presvedčila, či činnosti, na ktoré poskytuje služby, sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2. Zakazuje sa vedomá alebo nevedomá účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie ustanovení tohto nariadenia.

3. Všetky informácie, ktoré naznačujú, že ustanovenia tohto nariadenia sa obchádzajú alebo boli obídené, sa musia oznámiť Komisii.

Článok 25

Informácie poskytnuté v súlade s týmto nariadením sa použijú len na účely, na ktoré boli poskytnuté.

Na informácie, ktoré sú svojou povahou dôverné alebo ktoré sú poskytnuté dôverne, sa vzťahuje povinnosť zachovávať povinnosť mlčanlivosti. Komisia ich nesmie prezradiť bez výslovného povolenia osoby, ktorá jej ich poskytla.

Oznámenie takýchto informácii sa však povoľuje, ak je Komisia povinná alebo oprávnená tak urobiť, najmä v súvislosti so súdnym konaním. Takéto oznámenie musí brať do úvahy zákonné záujmy dotknutej osoby, že jej obchodné tajomstvo by sa nemalo prezradiť.

Tento článok nebráni Komisii, aby prezradila všeobecné informácie. Takéto prezradenie sa nepovoľuje, ak nie je v súlade s pôvodným účelom takýchto informácií.

V prípade porušenia ochrany utajovaných skutočnosti má poskytovateľ informácií nárok požadovať, aby boli vymazané, aby neboli brané do úvahy alebo aby boli opravené, v závislosti od prípadu.

Článok 26

Dodržiavanie tohto nariadenia nezbavuje žiadnu fyzickú ani právnickú osobu povinnosti dodržiavať, úplne alebo čiastočne, akýkoľvek iný záväzok podľa iných právnych predpisov spoločenstva alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 27

Každý členský štát určí sankcie, ktoré sa majú uložiť za porušenie ustanovení tohto nariadenia. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a musia umožňovať predchádzať tomu, aby osoby zodpovedné za jeho porušenie nemali zo svojho konania žiadne ekonomické výhody.

V prípade, ak je potrebné prijať odpovedajúcu legislatívu, do jej prijatia sú sankcie, ktoré sa majú uložiť za porušenie ustanovení tohto nariadenia, kde to prichádza do úvahy, rovnaké ako sankcie určené členskými štátmi s cieľom uviesť do účinnosti článok 5 nariadenia (ES) č. 303/2002.

Článok 28

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) na území spoločenstva, vrátane vzdušného priestoru, alebo na palube každého lietadla alebo plavidla, ktoré spadajú pod súdnu právomoc niektorého členského štátu;

b) na každého štátneho príslušníka členského štátu a na každú právnickú osobu, subjekt alebo organizáciu, ktorá je zaregistrovaná alebo zriadená podľa práva niektorého členského štátu.

Článok 29

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Komisia každý rok alebo v prípade potreby kedykoľvek inokedy podá Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia a o potrebe zrevidovať alebo zrušiť toto nariadenie.

3. Uplatňovanie článkov 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 18 sa odloží dovtedy, kým Rada nerozhodne o uplatňovaní týchto článkov na základe návrhu od Komisie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2002

Za Radu

predseda

L. Espersen

[1] Ú. v. ES L 47, 19.2.2002, s. 8.

[2] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[3] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA KIMBERLEYSKÉHO PROCESU

PREAMBULA

ÚČASTNÍCI,

- UZNÁVAJÚC, že obchod so spornými diamantmi je záležitosťou vážnych medzinárodných obáv, ktoré môžu byť priamo spájané s podnecovaním ozbrojeného konfliktu, činnosťami povstaleckých hnutí zameraných na podkopávanie alebo zosadenie zákonných vlád, ako aj na nezákonný obchod so zbraňami, najmä s malými pechotnými strelnými zbraňami a ľahkými zbraňami;

- ĎALEJ UZNÁVAJÚC devastujúci dopad konfliktov podnecovaných obchodom so spornými diamantmi na mier, istotu a bezpečnosť ľudí v postihnutých krajinách a systematické a hromadné porušovanie ľudských práv, ku ktorému pri týchto konfliktoch dochádza;

- VŠÍMAJÚC si negatívny dopad takýchto konfliktov na regionálnu stabilitu a záväzky, ktoré štátom ukladá Charta Organizácie spojených národov a ktoré sa týkajú zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti;

- MAJÚC NA PAMÄTI, že je nevyhnutná okamžitá medzinárodná akcia na zabránenie tomu, aby problémy so spornými diamantmi negatívne neovplyvňovali obchod so zákonnými diamantmi, ktoré rozhodujúcou mierou prospievajú hospodárstvám mnohých štátov, ktoré produkujú, spracovávajú, vyvážajú a dovážajú diamanty, najmä rozvojových štátov;

- PRIPOMÍNAJÚC všetky relevantné rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov prijaté na základe kapitoly VII Charty Organizácie spojených národov, vrátane relevantných ustanovení rezolúcií 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) a 1343 (2001) a odhodlaní prispieť k vykonávaniu opatrení ustanovených v týchto rezolúciách a podporiť ich;

- ZDÔRAZŇUJÚC rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov 55/56 (2000) o úlohe obchodu so spornými diamantmi pri podnecovaní ozbrojených konfliktov, ktorá vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite a dôkladne zvážilo navrhnutie účinných a pragmatických opatrení na riešenie tohto problému;

- ĎALEJ ZDÔRAZŇUJÚC odporúčanie rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov 55/56, aby medzinárodné spoločenstvo vypracovalo podrobné návrhy jednoduchej a fungujúcej medzinárodnej certifikačnej schémy pre neopracované diamanty založenej v prvom rade na národných certifikačných schémach a na medzinárodne dohodnutých minimálnych štandardoch;

- PRIPOMÍNAJÚC, že Kimberleyský proces, ktorý bol zavedený s cieľom nájsť riešenie medzinárodného problému so spornými diamantmi, zahŕňal všetkých, ktorých sa týkal, najmä štáty produkujúce, vyvážajúce a dovážajúce diamanty, diamantový priemysel a občiansku spoločnosť;

- PRESVEDČENÍ, že príležitosť, aby sporné diamanty zohrávali úlohu pri podnecovaní ozbrojeného konfliktu je možné podstatne obmedziť zavedením certifikačnej schémy pre neopracované diamanty zameranej na vylúčenie sporných diamantov zo zákonného obchodu;

- PRIPOMÍNAJÚC, že Kimberleyský proces sa domnieval, že medzinárodná certifikačná schéma pre neopracované diamanty, založená na vnútroštátnych zákonoch a praxi a spĺňajúca medzinárodne dohodnuté minimálne štandardy, bude najúčinnejším systémom na riešenie problému so spornými diamantmi;

- BERÚC NA VEDOMIE významné iniciatívy, ktoré už na riešenie tohto problému podnikli najmä vlády Angoly, Demokratickej republiky Kongo, Guinei a Sierra Leone a iné kľúčové krajiny, ktoré produkujú, vyvážajú a dovážajú diamanty, ako aj diamantový priemysel, najmä svetová rada pre diamanty, a občianska spoločnosť;

- VÍTAJÚC dobrovoľné samoregulačné iniciatívy, ktoré oznámil diamantový priemysel a uznávajúc, že systém takejto dobrovoľnej samoregulácie prispieva k zabezpečeniu účinného interného systému kontroly neopracovaných diamantov založeného na medzinárodnej certifikačnej schéme pre neopracované diamanty;

- UZNÁVAJÚC, že medzinárodná certifikačná schéma pre neopracované diamanty bude len vtedy spoľahlivá, ak všetci účastníci zavedú interné systémy kontroly určené na vylúčenie prítomnosti sporných diamantov z reťazca produkcie, vývozu a dovozu neopracovaných diamantov na svojich vlastných územiach, berúc zároveň do úvahy, že rozdiely vo výrobnej a obchodnej praxi, ako aj rozdiely v ich inštitucionálnych kontrolách si môžu vyžiadať rozličné prístupy k plneniu minimálnych štandardov;

- ĎALEJ UZNÁVAJÚC, že medzinárodná certifikačná schéma pre neopracované diamanty musí byť v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi, ktoré upravuje medzinárodný obchod;

- POTVRDZUJÚC, že by sa mala v plnom rozsahu rešpektovať štátna suverenita a mali by sa dodržiavať zásady rovnosti, vzájomných výhod a konsenzu,

ODPORÚČAJÚ TIETO USTANOVENIA:

I. ČASŤ Definície

Na účely medzinárodnej certifikačnej schémy pre neopracované diamanty (ďalej len "certifikačná schéma") platia tieto definície:

SPORNÉ DIAMANTY znamenajú neopracované diamanty, ktoré používajú povstalecké hnutia alebo ich spojenci na financovanie konfliktov, ktorých cieľom je zosadenie zákonných vlád, ako sú opísané v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (BR OSN), pokiaľ zostávajú v platnosti, alebo v iných podobných rezolúciách BR OSN, ktoré by mohli byť prijaté v budúcnosti a ako ich chápe a uznáva rezolúcia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (VZ OSN) 55/56 alebo iné podobné rezolúcie VZ OSN, ktoré by mohli byť prijaté v budúcnosti;

KRAJINA PÔVODU znamená krajinu, kde boli neopracované diamanty vyťažené alebo získané;

KRAJINA PREVENIENCIE znamená poslednú účastnícku krajinu, z ktorej sa zásielka neopracovaných diamantov vyváža a ktorá je uvedená v dovoznej dokumentácii;

DIAMANT znamená prírodný minerál vytvorený v podstate z čistého kryštalického uhlíka v izometrickom systéme, s tvrdosťou 10. stupňa Mohsovej stupnice tvrdosti, so špecifickou hmotnosťou približne 3,52 a s indexom lomu 2,42;

EXPORT znamená fyzické opustenie/odvezenie z ktorejkoľvek časti geografického územia účastníckeho štátu;

ORGÁN V KRAJINE VÝVOZU znamená orgán/-y alebo subjekt/-y určené účastníckym štátom, ktorého územie zásielka neopracovaných diamantov opúšťa a ktoré sú oprávnené potvrdzovať certifikáty Kimberleyského procesu;

ZÓNA VOĽNÉHO OBCHODU znamená časť územia účastníckeho štátu, na ktorom sa každý dovezený tovar vo všeobecnosti považuje z hľadiska dovozných ciel a daní za tovar nachádzajúci sa mimo colného územia;

DOVOZ znamená fyzický vstup/dopravenie na ktorúkoľvek časť geografického územia účastníckeho štátu;

ORGÁN V KRAJINE DOVOZU znamená orgán/-y alebo subjekt/-y určené účastníckym štátom, na ktorého územie sa zásielka neopracovaných diamantov dováža, aby vykonávali všetky dovozné formality, najmä overovanie sprievodných certifikátov Kimberleyského procesu;

CERTIFIKÁT KIMBERLEYSKÉHO PROCESU znamená dokument chránený pred falšovaním presného formátu, ktorý identifikuje zásielku neopracovaných diamantov ako zásielku, ktorá je v súlade s požiadavkami certifikačnej schémy;

POZOROVATELIA znamenajú zástupcov občianskej spoločnosti, diamantového priemyslu, medzinárodných organizácií a vlád štátov, ktoré nie sú účastníkmi tohto procesu, pozvaných, aby sa zúčastňovali plenárnych zasadnutí;

BALÍČEK znamená jeden alebo viac diamantov, ktoré sú zabalené spolu a ktoré nie sú špecifikované jednotlivo;

BALÍČEK ZMIEŠANÉHO PÔVODU znamená balíček, ktorý obsahuje neopracované diamanty z dvoch alebo viacerých krajín pôvodu, ktoré sú zmiešané spolu;

ÚČASTNÍK znamená štát alebo organizáciu regionálneho ekonomického zoskupenia, pre ktorých platí certifikačná schéma;

ORGANIZÁCIA REGIONÁLNEHO EKONOMICKÉHO ZOSKUPENIA znamená organizáciu, ktorú tvoria suverénne štáty, ktoré preniesli právomoci na túto organizáciu v súvislosti so záležitosťami, ktoré upravuje certifikačná schéma;

NEOPRACOVANÉ DIAMANTY znamenajú diamanty, ktoré sú neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo surové a ktoré spadajú pod kódy 71021000, 71022100 a 71023100 príslušného Harmonizovaného systému opisu a kódovania komodít;

ZÁSIELKA znamená jeden alebo viac balíčkov, ktoré sa fyzicky dovážajú alebo vyvážajú;

TRANZIT znamená fyzický prechod cez územie účastníka alebo štátu, ktorý nie je účastníkom, s prekladaním alebo bez prekladania na iný dopravný prostriedok, uskladnenia alebo zmeny spôsobu prepravy, ak je takýto prechod len súčasťou celej cesty, ktorá sa začína a končí mimo hraníc účastníckeho štátu alebo štátu, ktorý nie je účastníkom schémy, cez ktorého územie zásielka prechádza.

II. ČASŤ Certifikát Kimberleyského procesu

Každý účastník zabezpečí, aby

a) pri vývoze sprevádzal každú zásielku neopracovaných diamantov certifikát Kimberleyského procesu (ďalej len "certifikát");

b) postupy vydávania certifikátov spĺňali minimálne štandardy Kimberleyského procesu, ktoré sú uvedené v článku IV;

c) certifikáty spĺňali minimálne požiadavky ustanovené v prílohe I. Pokiaľ sú tieto požiadavky splnené, účastníci môžu na základe vlastného uváženia zaviesť doplňujúce charakteristiky pre svoje vlastné certifikáty, napríklad ich podobu, doplňujúce údaje alebo bezpečnostné prvky;

d) prostredníctvom predsedu oznamoval ostatným účastníkom najdôležitejšie prvky svojho certifikátu, ktoré sú špecifikované v prílohe I, na účely jeho potvrdenia.

ČLÁNOK III Záväzky týkajúce sa medzinárodného obchodu s neopracovanými diamantmi

Každý účastník by mal:

a) v súvislosti so zásielkami neopracovaných diamantov vyvážaných inému účastníkovi vyžadovať, aby každú takúto zásielku sprevádzal riadne potvrdený certifikát;

b) v súvislosti so zásielkami dovážanými od iného účastníka:

- vyžadovať riadne potvrdený certifikát;

- zabezpečiť, aby bolo čo najskôr zaslané potvrdenie prijatia príslušnému orgánu v krajine vývozu. Toto potvrdenie by malo obsahovať minimálne číslo certifikátu, počet balíčkov, hmotnosť v karátoch a podrobné informácie o dovozcovi a vývozcovi;

- vyžadovať, aby bol originál certifikátu ľahko dostupný po dobu minimálne troch rokov;

c) zabezpečiť, aby sa žiadna zásielka neopracovaných diamantov nedovážala zo štátu, ktorý nie je účastníkom, ani aby sa do takého štátu nevyvážala;

d) uznávať, aby sa od účastníckych štátov, cez ktorých územie zásielky prechádzajú, nevyžadovalo, aby spĺňali požiadavky uvedené vyššie pod písmenami a) a b) a v článku II písm. a) za predpokladu, príslušné orgány účastníka, cez ktorého územie zásielka prechádza, zabezpečia, aby zásielka opustila jeho územie v rovnakom stave ako naň vstúpila (tzn. neotvorená a nepoškodená).

ČLÁNOK IV Interné kontroly

Záväzky účastníkov

Každý účastník by mal:

a) zaviesť systém vnútorných kontrol určených na vylúčenie prítomnosti sporných diamantov v zásielkach neopracovaných diamantov, ktoré sa dovážajú na jeho územie a vyvážajú z jeho územia;

b) určiť orgán/-y pre dovoz a vyvoz;

c) zabezpečiť, aby sa neopracované diamanty dovážali a vyvážali v obaloch chránených proti poškodeniu;

d) v prípade potreby zmeniť alebo doplniť alebo prijať príslušné zákony alebo predpisy na implementáciu a vymáhanie uplatňovania certifikačnej schémy a ponechať odrádzajúce a primerané pokuty za priestupky;

e) zbierať a uchovávať príslušné oficiálne údaje o produkcii, dovoze a vývoze a porovnávať a vymieňať si takéto údaje v súlade s ustanoveniami článku V;

f) pri zavádzaní systému vnútorných kontrol všade tam, kde je to možné, zobrať do úvahy ďalšie možnosti a odporúčania pre vnútorné kontroly, ktoré sú uvedené v prílohe II.

Princípy odvetvovej samoregulácie

Účastníci chápu, že dobrovoľný systém odvetvovej samoregulácie, ktorý je uvedený v preambule tohto dokumentu, poskytuje systém záruk podporovaný overovaním nezávislými audítormi jednotlivých spoločností a podporovaný internými pokutami stanovenými týmto odvetvím, ktoré napomôžu úplnej sledovateľnosti transakcií s neopracovanými diamantmi vládnymi orgánmi.

ČLÁNOK V Spolupráca a transparentnosť

Účastníci by mali:

a) poskytovať si navzájom prostredníctvom predsedu informácie identifikujúce príslušné orgány alebo subjekty zodpovedné za vykonávanie ustanovení tejto certifikačnej schémy. Každý účastník by mal prostredníctvom predsedu poskytovať ostatným účastníkom informácie, podľa možnosti v elektronickej podobe, o svojich relevantných zákonoch, iných právnych predpisoch, správnych opatreniach, postupoch a praxi a aktualizovať tieto informácie podľa požiadaviek. Tieto informácie by mali obsahovať stručný súhrn najdôležitejších informácií v angličtine;

b) zostavovať a prostredníctvom predsedu sprístupňovať všetkým ostatným účastníkom štatistické údaje v súlade s princípmi uvedenými v článku III;

c) pravidelne si vymieňať skúsenosti a iné relevantné informácie, vrátane sebahodnotenia, s cieľom dosiahnuť najlepšiu prax za daných okolností;

d) posúdiť kladne každú žiadosť od ostatných účastníkov o pomoc pri zlepšovaní fungovania certifikačnej schémy na ich územiach;

e) prostredníctvom predsedu informovať iného účastníka, ak sa domnieva, že zákony, predpisy, pravidlá, postupy alebo prax tohto účastníka nezabezpečuje neprítomnosť sporných diamantov v zásielkach vyvážaných týmto účastníkom;

f) spolupracovať s ostatnými účastníkmi na riešení problémov, ktoré by mohli vzniknúť za neúmyselne a ktoré by mohli viesť k nesplneniu minimálnych požiadaviek pre vystavenie alebo prijatie certifikátu a informovať ostatných účastníkov o podstate vzniknutých problémov a o možných riešeniach;

g) nabádať prostredníctvom príslušných orgánov k užšej spolupráci medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a colnými orgánmi účastníkov.

ČLÁNOK VI Administratívne záležitosti

ZASADNUTIA

1. Účastníci a pozorovatelia sa každý rok stretnú na plenárnom zasadaní a pri iných príležitostiach, ktoré účastníci môžu považovať za nevyhnutné na účely prediskutovania efektívnosti certifikačnej schémy.

2. Na prvom plenárnom zasadnutí by účastníci mali prijať rokovací poriadok týchto zasadnutí.

3. Zasadnutia sa konajú v krajine, kde má sídlo predseda, pokiaľ nejaký účastník alebo medzinárodná organizácia neponúknu, aby sa zasadanie konalo v ich krajine a pokiaľ nebude táto ponuka prijatá. Hosťujúca krajina by mala pomôcť vybaviť vstupné formality pre účastníkov týchto zasadnutí.

4. Na konci každého plenárneho zasadnutia sa zvolí predseda, ktorý bude predsedať všetkým plenárnym zasadnutiam, ad hoc pracovným skupinám a iným pomocným orgánom, ktoré by mohli vzniknúť až do skončenia nasledujúceho výročného plenárneho zasadnutia.

5. Účastníci prijímajú rozhodnutia konsenzom. V prípade, ak sa ukáže, že konsenzus nie je možné dosiahnuť, predseda bude viesť konzultácie.

ADMINISTRATÍVNA PODPORA

6. Na efektívnu správu certifikačnej schémy bude nevyhnutná administratívna podpora. Spôsoby a funkcie takejto podpory sa prediskutujú na prvom plenárnom zasadnutí po schválení Valným zhromaždením OSN.

7. Administratívna podpora by mohla zahŕňať nasledujúce funkcie:

a) slúžiť ako komunikačný kanál, fórum na výmenu informácií a konzultácie medzi účastníkmi ohľadom záležitostí ustanovených v tomto dokumente;

b) archivovať a sprístupňovať všetkým účastníkom zbierku zákonov, predpisov, pravidiel, postupov, praxe a štatistík oznámených podľa článku V;

c) pripravovať dokumenty a poskytovať administratívnu podporu pre plenárne zasadnutia a zasadnutia pracovných skupín;

d) prevziať na seba ďalšie zodpovednosti, podľa pokynov plenárnych zasadnutí alebo ktoroukoľvek pracovnou skupinou splnomocnenou plenárnym zasadnutím.

ÚČASŤ

8. Účasť v certifikačnej schéme je otvorená na globálnom nediskriminačnom základe všetkým záujemcom, ktorí sú ochotní a schopní splniť požiadavky takejto schémy.

9. Každý záujemca, ktorý si želá stať sa účastníkom certifikačnej schémy, by mal naznačiť svoj záujem oznámením zaslaným predsedovi diplomatickou cestou. Takéto oznámenie by malo obsahovať informácie uvedené pod písmenom a) článku V a do jedného mesiaca by sa malo zaslať všetkým účastníkom.

10. Účastníci majú v úmysle pozvať zástupcov občianskej spoločnosti, diamantového priemyslu, vlád štátov, ktoré nie sú účastníkmi tejto schémy, a medzinárodných organizácií, aby sa plenárnych zasadnutí zúčastňovali ako pozorovatelia.

OPATRENIA ÚČASTNÍKOV

11. Pred výročným plenárnym zasadnutím Kimberleyského procesu účastníci pripravia a poskytnú ostatným účastníkom informácie, ktoré sú uvedené pod písmenom a) v článku V, naznačujúce ako sa vykonávajú požiadavky certifikačnej schémy v rámci ich príslušných právomocí.

12. Program výročných plenárnych zasadnutí má obsahovať bod, v rámci ktorého sa budú hodnotiť informácie uvedené pod písmenom a) článku V, a na žiadosť pléna môžu účastníci poskytnúť ďalšie podrobné informácie o svojich systémoch.

13. V prípade potreby ďalšieho objasnenia môžu účastníci na plenárnych zasadnutiach na odporúčanie predsedu identifikovať a rozhodnúť o dodatočných kontrolných opatreniach, ktoré je potrebné prijať. Takéto opatrenia sa vykonajú v súlade s platnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať:

a) požiadanie účastníkov o doplňujúce informácie a vysvetlenia;

b) kontrolné misie ostatných účastníkov alebo ich zástupcov, ak existujú dôveryhodné náznaky o závažnom nedodržiavaní certifikačnej schémy.

14. Kontrolné misie sa majú vykonávať analytickým, odborným a nestranným spôsobom so súhlasom dotknutého účastníka. Veľkosť, zloženie, náplň práce a časový harmonogram týchto misií by mali vychádzať z konkrétnych okolností a mal by ich určiť predseda so súhlasom dotknutého účastníka a po konzultáciách so všetkými účastníkmi.

15. Správa o výsledkoch kontrolných opatrení na dodržiavanie schémy sa predkladá predsedovi a dotknutému účastníkovi do troch týždňov od skončenia misie. Akékoľvek pripomienky od dotknutého účastníka, ako aj správa, sa posielajú do časti oficiálnej webovej stránky certifikačnej schémy s obmedzeným prístupom najneskôr do troch týždňov od zaslania správy dotknutému účastníkovi. Účastníci a pozorovatelia by mali vynaložiť maximálne úsilie na prísne dodržanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o danej záležitosti a o diskusiách týkajúcich sa akejkoľvek záležitosti ohľadom dodržiavania schémy.

SÚLAD A PREDCHÁDZANIE SPOROM

16. V prípade, ak vznikne problém týkajúci sa dodržiavania schémy účastníkom alebo akýkoľvek iný problém týkajúci sa vykonávania certifikačnej schémy, príslušný účastník o tom môže informovať predsedu, ktorý potom bezodkladne informuje všetkých účastníkov o zmienenom probléme a otvorí diskusiu o tom, ako ho riešiť. Účastníci a pozorovatelia by mali vynaložiť maximálne úsilie na prísne dodržanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o danej záležitosti a o diskusiách týkajúcich sa akejkoľvek záležitosti ohľadom dodržiavania schémy.

ZMENY

17. Tento dokument sa môže meniť so súhlasom účastníkov.

18. Úpravy môže navrhnúť ktorýkoľvek účastník. Takéto návrhy sa zasielajú písomne predsedovi najneskôr deväť dní pred najbližším plenárnym zasadnutím, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

19. Predseda okamžite zašle každú navrhovanú zmenu všetkým účastníkom a pozorovateľom a zaradí ju do programu najbližšieho výročného plenárneho zasadania.

REVÍZNY MECHANIZMUS

20. Účastníci sa domnievajú, že certifikačná schéma by sa mala pravidelne vyhodnocovať s cieľom umožniť účastníkom vykonať dôkladnú analýzu všetkých prvkov, ktoré schéma obsahuje. Hodnotenie by malo zahŕňať aj zváženie, či je táto schéma ešte stále potrebná, podľa toho, či účastníci a medzinárodné organizácie, najmä Organizácia spojených národov, stále vnímajú hrozbu, ktorú v danom čase sporné diamanty predstavujú. Prvé hodnotenie by sa malo uskutočniť najneskôr do troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti certifikačnej schémy. Hodnotenie by sa malo robiť na výročnom plenárnom zasadnutí, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

ZAČIATOK IMPLEMENTÁCIE SCHÉMY

21. Certifikačná schéma by sa mala zaviesť dňa 5. novembra 2002 v Interlakene na ministerskom stretnutí o certifikačnej schéme Kimberleyského procesu pre neopracované diamanty.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam účastníkov certifikačnej schémy Kimberleyského procesu a ich náležite určené príslušné orgány uvedené v článkoch 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Zoznam príslušných orgánov členských štátov a ich úlohy, ako sú uvedené v článkoch 2 a 19

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Certifikát spoločenstva, ktorý je uvedený v článku 2

Certifikát spoločenstva, ktorý je uvedený v článku 2, má mať nasledujúce vlastnosti. Členské štáty zabezpečia, aby certifikáty, ktoré vydávajú, boli zhodné. na tento účel predložia Komisii vzory certifikátov, ktoré sa majú vydávať.

Členské štáty sú zodpovedné za vytlačenie certifikátov ES. Certifikáty ES môžu vytlačiť tlačiarne určené členským štátom, v ktorom majú sídlo. V tomto prípade sa na každom certifikáte musí uviesť odkaz na určenie tlačiarne členským štátom. na každom certifikáte ES musí byť uvedený názov tlačiarne a adresa alebo obchodná značka umožňujúca identifikáciu tlačiarne. Tlačiareň by mala byť bezpečnou tlačiarňou na tlač bankoviek. Tlačiareň by mala predložiť vhodné referencie od štátnych alebo komerčných zákazníkov.

Európska Komisia poskytne vzory originálov certifikátov ES orgánom ES.

Materiál

- rozmery: A4 (210 mm × 297 mm),

- vodotlač za použitia viditeľných (v európskej modrej) a nevideteľných (žlto-zelených) UV vlákien,

- papier pre bezpečnostnú tlač s ochrannými prvkami proti falšovaniu: viditeľné vlákna sú zafarbené tak, aby vyhovovali "európskej modrej",

- matný UV papier (prvky dokumentu sa zobrazia jasne po osvetlení ultrafialovou lampou),

- 100 g/m2 papier.

Tlač

- dúhová potlač na pozadí (odolná proti rozpúšťadlám) (definícia farby: pantonová modro-ružová),

- "dúhový" efekt má bezpečnostné pozadie, ktoré sa pri fotokopírovaní nezobrazí,

- tlačiarenské farby musia byť "odolné proti rozpúšťadlám", aby chránili dokument pred pokusmi použiť chemikálie na zmenu uvedeného textu, ako je napríklad bielidlo,

- tlač jednej farby na pozadí (stálej a odolnej proti svetlu),

- zabezpečiť, aby sa vytlačila druhá "dúha" s cieľom chrániť certifikát pred pôsobením slnečného svetla,

- neviditeľné UV prvky (hviezdy na zástave EÚ),

- bezpečnostná tlačiareň by mala použiť správnu hmotnosť tlačiarenskej farby, aby sa zabezpečilo, že UV prvky nebudú na normálnom svetle viditeľné,

- zástava EÚ: vytlačená zlatou a európskou modrou,

- hĺbkotlačové okraje,

- plastická hĺbkotlač je jedným z najdôležitejších prvkov dokumentu,

- riadok vytlačený mimoriadne malým písmom a obsahujúci text "certifikát Kimberleyského procesu",

- latentný (nevyvolaný) obraz: KP,

- miznúci (splývajúci) prvok obsahujúci písmená "KPCS",

- dokument musí pri tlači jemných riadkov na pozadí obsahovať protikopírovacie prvky ("medailón").

Číslovanie

- každý certifikát ES má jedinečné poradové číslo, ktoré sa začína kódom: EC,

- komisia priradí poradové čísla tým členským štátom, ktoré sa chystajú vydávať certifikáty ES,

- mali by existovať dva druhy porovnávania číslovania — viditeľné a neviditeľné:

- prvé = 6-miestne poradové číslo, raz na všetkých častiach dokumentu, vytlačené čiernou farbou (ktorá pod UV svetlom fluoreskuje na zeleno),

- tlačiareň je zodpovedná za očíslovanie každého certifikátu,

- tlačiareň si musí tiež viesť databázu všetkých číslovaní,

- číslo na pravej a číslo na ľavej strane majú byť zarovnané horizontálne,

- druhé = 6-miestne neviditeľné vytlačené číslo (zhodné s vyššie uvedeným číslom) má pod UV svetlom fluoreskovať na červeno (má byť zarovnané vertikálne s viditeľnými číslami uvedenými hore).

Jazyk

Angličtina a kde to prichádza do úvahy jazyk/-y príslušného členského štátu.

Úprava a dokončenie

Povinné vlastnosti

Perforovať na 1. pozícii, narezať na samostatné hárky veľkosti A4. 1 pri 70 mm od pravého okraja

a) ľavá strana:

+++++ TIFF +++++

b) pravá strana:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Zoznam organizácií, ktoré sa zaoberajú obchodom s diamantmi a ktoré implementujú systém záruk a odvetvovej samoregulácie uvedený v článkoch 13 a 17

--------------------------------------------------