32002R2246Official Journal L 341 , 17/12/2002 P. 0054 - 0059


A BIZOTTSÁG 2246/2002/EK RENDELETE

(2002. december 16.)

a közösségi formatervezési minták lajstromozása tekintetében a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 107. cikkére,

mivel:

(1) A 3288/94/EK rendelettel[2] módosított, a közösségi védjegyekről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet[3] 139. cikkének megfelelően, amelyet a 6/2002/EK rendelet 97. cikke alapján e rendeletre is alkalmazni kell, a díjak összegét úgy kell megállapítani, hogy az ebből származó bevétel biztosítsa a Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

(2) A közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2002. október 21-i 2245/2002/EK bizottsági rendelet[4] szintén foglalkozik azokkal a feltételekkel, amelyek alapján a 6/2002/EK rendelettel megállapított díjakat be kell fizetni a Hivatalnak.

(3) A kellő rugalmasság biztosítása érdekében a Hivatal elnökét bizonyos feltételek mellett fel kell hatalmazni arra, hogy megállapítsa a Hivatal szolgáltatásaiért, adatbázisainak használatáért és az adatbázisok tartalmának géppel olvasható formában való kiadásáért fizetendő díjakat, valamint a Hivatal kiadványainak árát.

(4) A díjak és a költségek befizetésének megkönnyítése érdekében az elnököt fel kell hatalmazni olyan fizetési módok engedélyezésére, amelyek eltérnek az e rendeletben kifejezetten előírt fizetési módoktól.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 6/2002/EK rendelet 109. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a következők összegét és megfizetésük rendjét szabályozza:

a) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: a Hivatal) fizetendő díjak a 6/2002/EK rendeletben és a 2245/2002/EK rendeletben előírtak szerint;

b) a Hivatal elnöke által a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alapján meghatározott díjak.

2. cikk

A 6/2002/EK és a 2245/2002/EK rendeletben előírt díjak

A 6/2002/EK és a 2245/2002/EK rendeletben előírt, a Hivatalnak fizetendő díjakat a melléklet tartalmazza.

3. cikk

Az elnök által megállapított díjak

(1) A Hivatal által nyújtott, a mellékletben felsoroltaktól eltérő szolgáltatások díjának összegét az elnök állapítja meg.

(2) A Közösségi Formatervezési Mintaoltalmi Közlöny és a Hivatal egyéb kiadványai díjainak összegét az elnök állapítja meg.

(3) A díjak összegét euróban kell megállapítani.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján az elnök által megállapított díjak mértékét a Hivatal Hivatalos Lapjában közzéteszik.

4. cikk

A díjak esedékessége

(1) Azok a díjak, amelyek esedékességét a 6/2002/EK vagy a 2245/2002/EK rendelet nem szabályozza, a díj vagy költség fejében nyújtott szolgáltatás iránti kérelem átvételekor válnak esedékessé.

(2) Az elnök eltekinthet attól, hogy az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokat az irányadó díj vagy költség előzetes megfizetésétől tegye függővé.

5. cikk

A díjak megfizetése

(1) A Hivatal részére fizetendő díjakat euróban kell megfizetni:

a) a Hivatal bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással;

b) a Hivatal részére kiállított csekk átadásával vagy utalványozásával;

c) készpénzben.

(2) Az elnök az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő fizetési módokat határozhat meg, különös tekintettel a Hivatalnál vezetett számlára történő befizetésre. E fizetési módokat a Hivatal Hivatalos Lapjában közzéteszik.

6. cikk

A befizetéssel kapcsolatos adatok

(1) Minden fizetés esetében fel kell tüntetni a befizető nevét és azokat az adatokat, amelyek alapján a Hivatal azonnal meg tudja állapítani a befizetés rendeltetését. Különösen a következő információkat kell megadni:

a) a bejelentési díj megfizetésekor a befizetés rendeltetésének megnevezését, azaz "bejelentési díj", és adott esetben a közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentésben a bejelentő által megadott hivatkozást;

b) a közzétételi díj megfizetésekor a befizetés rendeltetésének megnevezését, azaz "közzétételi díj", és adott esetben a közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentésben a bejelentő által megadott hivatkozást;

c) a közzétételi díjnak a 6/2002/EK rendelet 50. cikke (4) bekezdésében előírtak szerinti megfizetésekor a befizetés rendeltetésének megnevezését, azaz "közzétételi díj", és a lajstromszámot;

d) a közzététel halasztásáért fizetendő díj megfizetésekor a befizetés rendeltetésének megnevezését, azaz "közzététel-halasztási díj", és adott esetben a közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentésben a bejelentő által megadott hivatkozást;

e) a megsemmisítési díj megfizetésekor a lajstromszámot és azon lajstromozott közösségi formatervezési minta jogosultjának a nevét, mely minta ellen a kérelem irányul, valamint a befizetés rendeltetésének megnevezését, azaz "megsemmisítési díj".

(2) Ha a befizetés rendeltetése nem állapítható meg azonnal, a Hivatal felhívja a befizetőt, hogy azt az általa megjelölt határidőn belül írásban közölje. Ha a befizető a felhívásnak kellő időben nem tesz eleget, a befizetést nem teljesítettnek kell tekinteni. A befizetett összeget vissza kell téríteni.

7. cikk

A befizetés napja

(1) A Hivatalhoz történt befizetés napjaként elismert napok a következők:

a) az 5. cikk (1) bekezdésének a) albekezdésében említett esetekben az a nap, amelyen a befizetett összeget a Hivatal bankszámláján ténylegesen jóváírják;

b) az 5. cikk (1) bekezdésének b) albekezdésében említett esetben az a nap, amelyen a csekk a Hivatalba érkezik, amennyiben a csekket befizették;

c) az 5. cikk (1) bekezdésének c) albekezdésében említett esetekben a készpénzben befizetett összeg átvételének napja.

(2) Ha az elnök az 5. cikk (2) bekezdésének rendelkezései szerint az 5. cikk (1) bekezdésében felsoroltaktól eltérő fizetési módokat engedélyez, meghatározza azt a napot is, amelyen a befizetést teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdés alapján a befizetést nem teljesítettnek kell tekinteni, úgy kell tekinteni, hogy a határidőt megtartották, ha a Hivatal előtt igazolják, hogy a befizető:

a) valamely tagállamban a fizetési határidőn belül:

i. a befizetést egy bankfióknál teljesítette; vagy

ii. a fizetendő összeg tekintetében szabályszerű átutalási megbízást adott egy bankfióknak; vagy

iii. postahivatalban vagy egyéb módon a Hivatalnak címzett, - az 5. cikk (1) bekezdésének b) albekezdése szerinti - csekket tartalmazó levelet adott fel, feltéve, hogy a csekket kifizetik; és

b) az irányadó díj vagy díjak után befizette a 10 %-os pótdíjat, amely nem haladhatja meg a 200 eurót;

nem kell pótdíjat fizetni, ha az a) albekezdés szerinti feltételek egyikét a fizetési határidő lejárta előtt legalább 10 nappal teljesítették.

(4) A Hivatal felhívhatja a befizetőt, hogy a Hivatal által megjelölt határidőn belül igazolja a (3) bekezdés a) albekezdésében meghatározott valamely feltétel teljesülésének időpontját és szükség esetén fizesse meg a (3) bekezdés b) albekezdésében meghatározott pótdíjat. Ha a befizető a felhívásnak nem tesz eleget, az igazolás nem kielégítő vagy az előírt pótdíjat kellő időben nem fizette meg, a befizetésre előírt határidőt elmulasztottnak kell tekinteni.

8. cikk

A befizetett összeg elégtelensége

(1) A befizetést főszabályként csak akkor lehet a határidőn belül teljesítettnek tekinteni, ha a díj teljes összegét kellő határidőben megfizették. Ha nem fizették meg a teljes díjat, a befizetett összeget a határidő lejárta után vissza kell fizetni.

(2) Ha a fizetésre előírt határidő lejártáig hátralévő időben ez lehetséges, a Hivatal mindazonáltal lehetőséget adhat arra, hogy a hiányzó összeget a befizető megfizesse, vagy, ha ezt indokoltnak tartja, a befizető jogainak sérelme nélkül a csekélynek minősülő hiányzó összeg megfizetésétől el is tekinthet.

9. cikk

Csekély összegek visszatérítése

(1) A díj túlfizetése esetén a többletet nem kell visszafizetni, ha annak összege csekély mértékű és az eljárásban érdekelt fél a visszafizetést kifejezetten nem igényelte. A csekélynek minősülő összeg mértékét az elnök határozza meg.

(2) Az elnök által az (1) bekezdés alapján meghatározott összegeket közzé kell tenni a Hivatal Hivatalos Lapjában.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. december 16-án.

a Bizottság részéről

Frederik BOLKESTEIN

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

(euróban)

1. Bejelentési díj (6/2002/EK rendelet 36. cikk (4) bek.; 2245/2002/EK rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) 230

2. Bejelentési pótdíj a többes bejelentésben megadott minden egyes újabb formatervezési mintára (6/2002/EK rendelet 37. cikk (2) bek.; 2245/2002/EK rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont):

a) minden egyes formatervezési mintára a másodiktól a tizedik formatervezési mintáig; 115

b) minden egyes formatervezési mintára a tizenegyedik formatervezési mintával kezdődően 50

3. Közzétételi díj (6/2002/EK rendelet 36. cikk (4) bek.; 2245/2002/EK rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont): 120

4. Közzétételi pótdíj a többes bejelentésben megadott minden egyes újabb formatervezési mintára (6/2002/EK rendelet 37. cikk (2) bek.; 2245/2002/EK rendelet 6. cikk (1) bek. d) pont):

a) minden egyes formatervezési mintára a másodiktól a tizedik formatervezési mintáig; 60

b) minden egyes formatervezési mintára a tizenegyedik formatervezési mintával kezdődően 30

5. A közzététel halasztásának díja (6/2002/EK rendelet 36. cikk (4) bek.; 2245/2002/EK rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont): 40

6. Közzététel-halasztási pótdíj a közzététel halasztásának tárgyát képező többes bejelentésben megadott minden egyes újabb formatervezési mintára (6/2002/EK rendelet 37. cikk (2) bek.; 2245/2002/EK rendelet 6. cikk (1) bek. d) pont):

a) minden egyes formatervezési mintára a másodiktól a tizedik formatervezési mintáig; 20

b) minden egyes formatervezési mintára a tizenegyedik formatervezési mintával kezdődően 10

7. A bejelentési díj késedelmes megfizetése esetén fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. a) pont; 2245/2002/EK rendelet 10. cikk (3) bek.) 60

8. A közzétételi díj késedelmes megfizetése estén fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. b) pont; 2245/2002/EK rendelet 10. cikk (3) bek. és 15. cikk (4) bek.) 30

9. A közzététel-halasztási díj késedelmes megfizetése esetén fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. c) pont; 2245/2002/EK rendelet 10. cikk (3) bek.) 10

10. Az e melléklet 2., 4. és 6. pontjában említett, a többes bejelentés után fizetendő pótdíjak késedelmes megfizetése esetén fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. d) pont; 2245/2002/EK rendelet 10. cikk (3) bek. és 15. cikk (4) bek.) a pótdíjak 25 %-a

11. A megújítás díja (6/2002/EK rendelet 13. cikk (1) bek.; 2245/2002/EK rendelet 22. cikk (2) bek. a) pont) formatervezési mintánként, többes bejelentés alapján történt lajstromozás esetén is:

a) az első megújítás esetén; 90

b) a második megújítás esetén; 120

c) a harmadik megújítás esetén; 150

d) a negyedik megújítás esetén 180

12. A megújítási díj késedelmes megfizetése, illetve a megújítási kérelem késedelmes benyújtása esetén fizetendő pótdíj (6/2002/EK rendelet 13. cikk (3) bek.; 2245/2002/EK rendelet 22. cikk (2) bek. b) pont) a megújítási díj 25 %-a

13. A megsemmisítési kérelem díja (6/2202/EK rendelet 52. cikk (2) bek.; 2245/2002/EK rendelet 28. cikk (2) bek.): 350

14. A fellebbezés díja (6/2002/EK rendelet 57. cikk; 2245/2002/EK rendelet 35. cikk (3) bek.) 800

15. Az igazolás díja (6/2002/EK rendelet 67. cikk (3) bek.) 200

16. A lajstromozott közösségi formatervezési mintaoltalom átruházásának bejegyzése esetén fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 34. cikk (2) bek. és 107. cikk (2) bek. f) pont; 2245/2002/EK rendelet 23. cikk (7) bek.) formatervezési mintánként 200 euró, azonban legfeljebb 1000 euró, amennyiben több mintára is vonatkozó kérelmet nyújtanak be ugyanabban az átruházás bejegyzése iránti kérelemben vagy ugyanabban az időpontban

17. A lajstromozott közösségi formatervezési mintaoltalom átruházásának bejegyzése esetén fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. f) pont; 2245/2002/EK rendelet 23. cikk (3) bek.) formatervezési mintánként 200 euró, azonban legfeljebb 1000 euró, amennyiben több mintára is vonatkozó kérelmet nyújtanak be ugyanabban az átruházás bejegyzése iránti kérelemben vagy ugyanabban az időpontban

18. A lajstromozás alapján oltalomban részesülő közösségi formatervezési mintára vonatkozó hasznosítási engedély vagy egyéb jog bejegyzésének díja (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. g) pont; 2245/2002/EK rendelet 23. cikk (3) bek. és 24. cikk (1) bek.), illetve a közösségi formatervezési mintaoltalmi bejelentésre vonatkozó hasznosítási engedély vagy egyéb jog díja (6/2002/EK rendelet 34. cikk (2) bek. és 107. cikk (2) bek. g) pont; 2245/2002/EK rendelet 24. cikk (1) bek. és 24. cikk (4) bek.): formatervezési mintánként 200 euró, azonban legfeljebb 1000 euró, amennyiben több mintára is vonatkozó kérelmet nyújtanak be ugyanabban a hasznosítási engedély vagy egyéb jog bejegyzése iránti kérelemben vagy ugyanabban az időpontban

a) a hasznosítási engedély megadása;

b) a hasznosítási engedély átruházása;

c) a dologi jog megteremtése;

d) a dologi jog átruházása;

e) végrehajtási illeték

19. A hasznosítási engedély vagy egyéb jog bejegyzésének törlése esetén fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. h) pont; 2245/2002/EK rendelet 26. cikk (3) bek.) törlésenként 200 euró, azonban legfeljebb 1000 euró, amennyiben több mintára is vonatkozó kérelmet nyújtanak be ugyanabban a hasznosítási engedély vagy egyéb jog bejegyzésének törlése iránti kérelemben vagy ugyanabban az időpontban

20. A közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentés hiteles másolatainak kiadásáért fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. n) pont; 2245/2002/EK rendelet 74. cikk (5) bek.), a mintaoltalmi okirat másolatának kiadásáért fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. e) pont; 2245/2002/EK rendelet 17. cikk (2) bek.), illetve a lajstromkivonat kiadásáért fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. i) pont; 2245/2002/EK rendelet 69. cikk (6) bek.):

a) nem hitelesített másolat vagy kivonat; 10

b) hitelesített másolat vagy kivonat 30

21. Az iratokba való betekintés díja (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. j) pont; 2245/2002/EK rendelet 74. cikk (1) bek.) 30

22. Az ügyiratok másolatainak kiadásáért fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. k) pont; 2245/2002/EK rendelet 74. cikk (5) bek.):

a) nem hitelesített másolat; 10

b) hitelesített másolat; 30

10 oldal után oldalanként 1

23. Az ügyiratokban szereplő adatok közléséért fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. l) pont; 2245/2002/EK rendelet 75. cikk): 10

10 oldal után oldalanként 1

24. A visszatérítendő eljárási költségek megállapításának felülvizsgálatáért fizetendő díj (6/2002/EK rendelet 107. cikk (2) bek. m) pont; 2245/2002/EK rendelet 79. cikk (4) bek.). 100

[1] HL L 3., 2002.1.5., 1. o.

[2] HL L 349., 1994.12.31., 83. o.

[3] HL L 11., 1994.1.14., 1. o.

[4] HL L 341., 2002.12.17., 26. o.