32002R2244Uradni list L 341 , 17/12/2002 str. 0027 - 0027


Uredba Komisije (ES) št. 2244/2002

z dne 16. decembra 2002

o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 glede uporabe vinske kisline v proizvodih iz grozdja in vina

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2585/2001 [2], in zlasti člena 46 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skladno s Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 1493/1999 se lahko vinska kislina dodaja nekaterim proizvodom iz grozdja in vina.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 1622/2000 z dne 24. julija 2000 o nekaterih podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2066/2001 [4], predpisuje zlasti omejitve in pogoje glede uporabe nekaterih snovi, odobrenih z Uredbo (ES) št. 1493/1999.

(3) Vinska kislina, ki se imenuje tudi L-vinska kislina, in njene soli so edine snovi, ki so dovoljene za dokisanje in razkis proizvodov iz grozdja in vina, ker so naravno prisotne v grozdju in vinu.

(4) Mednarodni urad za trto in vino je junija 2000 sprejel resolucijo, ki v Mednarodnem enološkem kodeksu spreminja monografijo, ki določa prepoznavne značilnosti in specifikacije čistosti L-vinske kisline, ki se lahko uporablja v vinarstvu, ki opredeljuje vinsko kislino kot "naravno kislino, ekstrahirano iz grozdja". Ta merila čistosti so bolj izpopolnjena, vendar ustrezajo tistim, ki so določena v Direktivi Komisije 96/77/ES z dne 2. de- cembra 1996 o posebnih merilih čistosti aditivov živila, razen barvil in sladil [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/82/ES [6].

(5) Za zagotovitev visoke stopnje kakovosti in zlasti za zagotovitev avtentičnosti in naravnih značilnosti vina v skladu z dobro enološko prakso, je treba zahtevo, da mora biti vinska kislina, ki se lahko uporablja v vinarstvu, kmetijskega izvora, vključiti v Uredbo (ES) št. 1622/2000, upoštevajoč specifikacije Mednarodnega enološkega kodeksa Mednarodnega urada za trto in vino.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Naslednji odstavek se doda k členu 8 Uredbe (ES) št. 1622/2000:

"Vinska kislina, uporaba katere je določena v Prilogi IV(1)(l) in (m) ter Prilogi IV(3)(k) in (l) Uredbe (ES) št. 1493/1999, imenovana tudi L-vinska kislina, mora biti kmetijskega izvora in ekstrahirana iz proizvodov iz grozdja in vina. Prav tako mora biti v skladu z merili čistosti, določenimi v Direktivi Komisije 96/77/ES [7]."

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2002

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

[2] UL L 345, 29.12.2001, str. 10.

[3] UL L 194, 31.7.2000, str. 1.

[4] UL L 278, 23.10.2001, str. 9.

[5] UL L 339, 30.12.1996, str. 1.

[6] UL L 292, 28.10.2002, str. 1.

[7] UL L 339, 30.12.1996, str. 1.

--------------------------------------------------