32002R2204Úradný vestník L 337 , 13/12/2002 S. 0003 - 0014


Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002

z 5. decembra 2002

o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci [1] a najmä na bod a) iv) a bod b) jej článku 1 (1),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia [2],

po konzultácii s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1) V súlade s článkom 87 Zmluvy nariadenie (ES) č. 994/98 splnomocňuje Komisiu vyhlásiť, že za určitých podmienok je pomoc pre zamestnanosť v súlade so spoločným trhom a nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy.

(2) Nariadenie (ES) č. 994/98 taktiež splnomocňuje Komisiu v súlade s článkom 87 Zmluvy vyhlásiť, že pomoc, ktorá je v súlade s mapou schválenou Komisiou pre každý členský štát na poskytnutie regionálnej pomoci, je v súlade so spoločným trhom a nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy.

(3) Komisia uplatnila články 87 a 88 Zmluvy na pomoc pre zamestnanosť v podporovaných oblastiach aj mimo nich vo viacerých rozhodnutiach a stanovila aj svoju politiku v zásadách poskytovania pomoci pre zamestnanosť [3], v správe o monitorovaní štátnej pomoci a znižovaní pracovných nákladov [4], v zásadách poskytovania národnej regionálnej pomoci [5] a v nariadení Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom [6]. Na základe skúseností Komisie pri uplatňovaní týchto ustanovení a s úmyslom zabezpečiť efektívny dohľad a zjednodušené riadenie bez toho, aby sa oslabilo monitorovanie Komisiou, je vhodné, aby Komisia využila právomoci delegované v nariadení (ES) č. 994/98.

(4) Toto nariadenie sa netýka možnosti členských štátov oznamovať pomoc pre zamestnanosť. Takéto oznamy posúdi Komisia najmä na základe kritérií stanovených v tomto nariadení, v nariadení (ES) č. 70/2001 alebo v súlade so všetkými príslušnými zásadami alebo rámcami spoločenstva. Toto v súčasnosti platí pre sektor námornej dopravy. Zásady poskytovania štátnej pomoci pre zamestnanosť [7], ako aj oznam o monitorovaní štátnej pomoci a znižovaní pracovných nákladov a oznam o zrýchlenom postupe pre spracovanie oznamov o poskytovaní pomoci pre zamestnanosť sa prestávajú uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia [8]. Oznámenia platné až do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa posúdia v súlade s jeho ustanoveniami. Je vhodné stanoviť prechodné ustanovenia týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia na pomoc pre zamestnanosť poskytnutú pred nadobudnutím jeho účinnosti a pri nesplnení povinnosti uvedenej v článku 88 (3) Zmluvy.

(5) Podpora zamestnanosti je základným cieľom hospodárskej a sociálnej politiky spoločenstva a jeho členských štátov. Spoločenstvo pripravilo európsku stratégiu zamestnanosti na podporu tohto cieľa. Nezamestnanosť ostáva významným problémom v niektorých častiach spoločenstva a určité kategórie pracovníkov stále čelia veľkým problémom pri vstupe na trh práce. Preto sú verejné orgány oprávnené uplatniť motivačné opatrenia pre podniky, aby sa zvýšila ich úroveň zamestnanosti, najmä zamestnanosti pracovníkov z týchto znevýhodnených kategórií.

(6) Toto nariadenie sa vzťahuje len na opatrenia v oblasti zamestnanosti, ktoré spĺňajú všetky podmienky článku 87 (1) Zmluvy a tým tvoria štátnu pomoc. Niektoré opatrenia politiky zamestnanosti netvoria štátnu pomoc v zmysle článku 87 (1), pretože predstavujú pomoc jednotlivcom a táto pomoc neuprednostňuje určité podniky alebo výrobu určitých tovarov alebo preto, že neovplyvňujú obchod medzi členskými štátmi alebo preto, že ide o všeobecné opatrenia na podporu zamestnanosti, ktoré súťaž nedeformujú ani neohrozujú deformáciou uprednostňovaním určitých podnikov alebo výroby určitých tovarov. Toto nariadenie sa preto netýka takýchto všeobecných opatrení, ktoré môžu zahŕňať všeobecné zníženie daní z príjmov a sociálnych príspevkov podporujúc investície do všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy, opatrení na poskytnutie poradenstva, všeobecnej pomoci a prípravy pre nezamestnaných a zdokonalenia pracovného práva. Toto platí aj pre opatrenia, ktoré nespĺňajú všetky kritériá článku 87 (1) Zmluvy, a preto sa na ne neviaže oznamovacia povinnosť podľa článku 88 (3) Zmluvy na základe nariadenia Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatnení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis [9].

(7) So zreteľom na uvedené skutočnosti by účelom a zmyslom pomoci vyňatej týmto nariadením mala byť podpora zamestnanosti v súlade s Európskou stratégiou zamestnanosti, najmä pokiaľ ide o zamestnávanie pracovníkov zo znevýhodnených kategórií, bez nepriaznivých vplyvov na obchodné podmienky v rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom. Pomoc pre zamestnanosť poskytnutá konkrétnej firme môže mať výrazný vplyv na súťaž na príslušnom trhu, pretože sa tým uprednostňuje táto firma pred ostatnými, ktorým takáto pomoc nebola poskytnutá. Tým, že sa poskytne len jedinej firme, takáto pomoc má pravdepodobne len obmedzený účinok na zamestnanosť. Preto poskytovanie pomoci pre zamestnanosť jednotlivým firmám by sa malo aj naďalej oznamovať Komisii a toto nariadenie by malo vyňať systémovú pomoc.

(8) Toto nariadenie by malo vyňať každú pomoc poskytovanú v rámci systému, ktorá spĺňa všetky príslušné požiadavky tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť efektívny dohľad a zjednodušené administratívne postupy bez toho, aby sa oslabil monitoring uskutočňovaný Komisiou, systémy pomoci by mali obsahovať výslovný odkaz na toto nariadenie.

(9) Toto nariadenie by nemalo oslobodiť od oznamovacej povinnosti štátnu pomoc v sektore lodiarstva a uhoľného baníctva, pre ktoré sú stanovené osobitné pravidlá v nariadení Rady (ES) č. 1540/98 [10] a v nariadení Rady (ES) č. 1407/2002 [11].

(10) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v sektore dopravy. So zreteľom na osobitné charakteristiky súťaže v tomto sektore nie je vhodné vynímať pomoc pre tvorbu pracovných príležitostí.

(11) Komisia má jednotný menej priaznivý pohľad na pomoc zameranú na určité sektory, ktoré charakterizuje prezamestnanosť alebo kríza, ale nie iba na ne. Systémy pomoci, ktoré sú zamerané na stanovené sektory, by sa preto nemali zahrnúť do výnimky z oznamovacej povinnosti ustanovenej v tomto nariadení.

(12) V súlade so zavedenou praxou Komisie a s cieľom lepšie zabezpečiť primeranosť tejto pomoci a jej obmedzenie na potrebnú sumu by bolo vhodnejšie stanoviť limity vo forme intenzity pomoci vo vzťahu k súboru oprávnených nákladov ako vo forme maximálnych súm v rámci pomoci.

(13) Na posúdenie súladu/nesúladu pomoci so spoločným trhom podľa tohto nariadenia je potrebné vziať do úvahy intenzitu pomoci, teda sumu pomoci vyjadrenú ako ekvivalent grantu. Výpočet ekvivalentu grantu pomoci splatnej v niekoľkých splátkach a pomoci vo forme mäkkého úveru si vyžaduje používanie trhových úrokových mier platných v čase poskytnutia grantu. S cieľom jednotného, transparentného a jednoduchého uplatňovania pravidiel štátnej pomoci by sa trhové miery na účely tohto nariadenia mali považovať za referenčné miery za predpokladu, že v prípade mäkkého úveru je úver normálne zabezpečený a neobsahuje nadmerné riziko. Referenčné sadzby by mali byť tie, ktoré pravidelne stanovuje Komisia na základe objektívnych kritérií, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a na internete.

(14) So zreteľom na rozdiely medzi podnikmi rôznych veľkostí mali by sa pre malé a stredné podniky a veľké podniky stanoviť rôzne limity intenzity pomoci pre tvorbu pracovných príležitostí. Aby sa odstránili rozdiely, ktoré by mohli viesť ku vzniku deformácií súťaže, na uľahčenie spolupráce medzi rôznymi iniciatívami spoločenstva a národnými iniciatívami a z dôvodu administratívnej prehľadnosti a právnej istoty by definícia "malých a stredných podnikov" (MSP) používaná v tomto nariadení mala byť tá, ktorá je uvedená v odporúčaní Komisie 96/280/ES z 3. apríla 1996 týkajúcom sa definície malých a stredných podnikov [12]. Táto definícia sa používala aj v nariadení (ES) č. 70/2001.

(15) Na základe skúseností Komisie by sa mali stanoviť limity intenzity pomoci na úrovni, ktorá predstavuje vhodnú rovnováhu medzi minimalizovaním deformácií súťaže a cieľom podpory zamestnanosti. V záujme koherencie by sa limity mali harmonizovať s limitmi stanovenými v zásadách poskytovania národnej regionálnej pomoci a v nariadení (ES) č. 70/2001, ktoré umožňovali, aby sa pomoc počítala s odvolaním na tvorbu pracovných príležitostí súvisiacich s investičnými projektmi.

(16) Pracovné náklady tvoria súčasť bežných prevádzkových nákladov každého podniku. Preto je osobitne dôležité, aby mala pomoc kladný účinok na zamestnanosť a nemala by len umožňovať podnikom znižovať náklady, ktoré by inak niesli.

(17) Bez prísnych kontrol a jednoznačných limitov môže mať pomoc pre zamestnanosť škodlivé účinky, ktoré rušia jej okamžité účinky na vytváranie pracovných príležitostí. Ak sa pomoc použije na ochranu firiem vystavených súťaži v rámci spoločenstva, mohla by spôsobiť odklad úprav potrebných na zabezpečenie konkurencieschopnosti priemyslu spoločenstva. Ak by chýbali starostlivé kontroly, takáto pomoc sa môže sústrediť do najviac prosperujúcich regiónov, čo je v protiklade s cieľom hospodárskej a sociálnej súdržnosti. V rámci jedného trhu pomoc poskytnutá na zníženie nákladov na zamestnanosť môže viesť k deformáciám konkurencie spoločenstva a k odchýlkam pri prideľovaní zdrojov a hnuteľných investícií, k presunu nezamestnanosti z jednej krajiny do druhej a k prerozdeľovaniu.

(18) Pomoc na vytváranie pracovných príležitostí by mala podliehať podmienke, že vytvorená pracovná príležitosť by sa mala zachovať po určité minimálne obdobie. Obdobie stanovené v tomto nariadení by malo prevážiť nad pravidlom piatich rokov stanoveným v bode 4.14. zásad poskytovania národnej regionálnej pomoci.

(19) Pomoc na zachovanie pracovných príležitostí znamenajúca finančnú podporu firme, aby neprepustila svojich zamestnancov, je podobná prevádzkovej pomoci. Keďže podlieha pravidlám vlastného sektoru, ako sú napríklad pravidlá v sektore námornej dopravy, mala by sa povoliť len za stanovených okolností a na obmedzený čas. Naďalej by sa mala oznamovať Komisii a nemala by sa na ňu vzťahovať výnimka z oznamovacej povinnosti ustanovenej v tomto nariadení. Isté obmedzené okolnosti, za ktorých sa môže povoliť, sa vzťahujú na prípady, pri ktorých je zámerom, podľa článku 87 (2) b) Zmluvy, nahradiť škodu spôsobenú prírodnými katastrofami alebo nečakanými udalosťami; ďalším prípadom je pomoc poskytnutá za podmienok vzťahujúcich sa na prevádzkovú pomoc v zásadách poskytovania národnej regionálnej pomoci v regiónoch oprávnených uplatňovať výnimku podľa článku 87 (3) Zmluvy týkajúcej sa hospodárskeho rozvoja oblastí, v ktorých je výrazne nízka životná úroveň alebo výnimočne nízka zamestnanosť vrátane extrémne okrajových regiónov; tretím prípadom je pomoc poskytovaná v súvislosti so záchranou a reštrukturalizáciou podniku, ktorý je v ťažkostiach, v súlade s ustanoveniami príslušných zásad spoločenstva [13].

(20) Osobitným typom pomoci je pomoc poskytovaná zamestnávateľom na zmenu dočasných pracovných zmlúv alebo pracovných zmlúv na dobu určitú na zmluvy na dobu neurčitú. Na takéto opatrenia by sa nemala vzťahovať výnimka z oznamovacej povinnosti ustanovená v tomto nariadení a mali by sa oznamovať, aby Komisia mohla posúdiť, či mali pozitívny dopad na zamestnanosť. Osobitne by sa malo zabezpečiť, aby takéto opatrenia neumožňovali pomoc pre zamestnanosť pri vytváraní pracovného miesta aj pri zmene pracovnej zmluvy takým spôsobom, že sa prekročí limit pomoci pre počiatočné investície alebo pre tvorbu pracovného miesta.

(21) Malé a stredné podniky majú rozhodujúcu úlohu pri tvorbe pracovných príležitostí. Zároveň ich veľkosť môže predstavovať nevýhodu pri tvorbe nových pracovných príležitostí kvôli riziku a administratívnej náročnosti pri prijímaní nových pracovníkov. Podobne tvorba pracovných príležitostí môže prispieť k hospodárskemu rozvoju menej zvýhodnených regiónov v spoločenstve, a tak zlepšiť hospodársku a sociálnu súdržnosť. Podniky v týchto regiónoch trpia štrukturálnym znevýhodnením svojej polohy. Preto je vhodné, aby malé a stredné podniky a podniky v podporovaných regiónoch dokázali využiť pomoc na vytváranie pracovných miest.

(22) Veľké firmy v oblastiach, ktorým nie je pomoc poskytovaná, netrpia osobitnými ťažkosťami a pracovné náklady sú súčasťou ich bežných prevádzkových nákladov. Z tohto dôvodu a aby sa maximalizoval motivačný účinok pomoci pri vytváraní pracovných miest v MSP a v regiónoch oprávnených na výnimku podľa článku 87(3) a) a c) Zmluvy, veľké firmy v regiónoch, ktoré nie sú oprávnené na tieto výnimky, by nemali byť oprávnené na pomoc pre tvorbu pracovných príležitostí.

(23) Určité kategórie pracovníkov majú osobitné ťažkosti pri hľadaní práce, pretože zamestnávatelia ich považujú za menej produktívnych. Takto vnímanú nižšiu produktivitu môže spôsobiť nedostatok pracovných skúseností z posledného obdobia (napríklad mladí pracovníci, dlhodobo nezamestnaní) alebo trvalé znevýhodnenie. Pomoc pre zamestnanie zameraná na podporu podnikov pri prijímaní takýchto osôb je oprávnená, pretože nižšia produktivita týchto pracovníkov znižuje finančný zisk v podniku a pretože pracovníci majú tiež výhodu z tohto opatrenia a pravdepodobne by boli vylúčení z trhu práce, ak sa zamestnávateľom neponúkne takáto motivácia. Preto je vhodné povoliť systémy poskytujúce takúto pomoc bez ohľadu na veľkosť a miesto pôsobenia príjemcu.

(24) Mali by byť definované kategórie pracovníkov, ktoré sa považujú za znevýhodnených, no členským štátom by malo byť umožnené informovať o pomoci zameranej na podporu prijímania ostatných kategórií, ktoré považujú za znevýhodnené spolu s podpornými argumentmi.

(25) Pracovníci so zdravotným postihnutím môžu potrebovať takú stálu pomoc, ktorá ide nad rámec pomoci pre počiatočné prijímanie do zamestnania, aby sa mohli udržať na trhu práce, prípadne pomoc zahŕňajúcu prácu v chránenom zamestnaní. Systémy poskytujúce pomoc pre tieto účely by sa mali vyňať z oznamovacej povinnosti za predpokladu, že je možné preukázať, že pomoc je len kompenzáciou za nižšiu produktivitu uvedených pracovníkov, za dodatočné náklady spojené s ich zamestnaním alebo za náklady na zriadenie alebo zachovanie chráneného zamestnania. Táto podmienka je navrhnutá tak, aby sa zabránilo podnikom využívať takúto pomoc, a to predajom za nižšie ceny, ako sú konkurenčné ceny na trhoch, kde pôsobia aj iné podniky.

(26) Toto nariadenie by nemalo zabrániť kumulácii pomoci pre prijímanie znevýhodnených pracovníkov alebo pre prijímanie alebo zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím s ostatnými druhmi pomoci poskytovanými s ohľadom na pracovné náklady, keďže v týchto prípadoch je legitímne motivovať k zamestnávaniu pracovníkov z týchto kategórií prednostne pred ostatnými.

(27) Aby sa zabezpečilo, že pomoc je potrebná a na zamestnanosť pôsobí motivačne, toto nariadenie by nemalo vylučovať pomoc pre tvorbu pracovných príležitostí alebo pre prijímanie, ktoré by príjemca sám uskutočnil na základe trhových podmienok.

(28) Toto nariadenie by nemalo vylučovať pomoc poskytovanú na vytváranie pracovných príležitostí, ktorá sa kumuluje s inou štátnou pomocou, vrátane pomoci poskytnutej národnými, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo s pomocou poskytnutou spoločenstvom v súvislosti s tými istými oprávnenými nákladmi alebo nákladmi na investície, s ktorými sú dané pracovné príležitosti spojené, ak táto kumulácia prekročí limity stanovené v tomto nariadení alebo v pravidlách spoločenstva o štátnej pomoci pre investície, najmä v zásadách poskytovania národnej regionálnej pomoci a v nariadení (ES) č. 70/2001. Jedinou výnimkou z tohto princípu by mala byť pomoc poskytnutá pre prijímanie znevýhodnených pracovníkov alebo pre prijímanie alebo zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím.

(29) Je vhodné, aby veľké objemy pomoci aj naďalej jednotlivo posudzovala Komisia, skôr než sa zrealizujú. Na pomoc presahujúcu stanovenú čiastku v priebehu určitého obdobia, ktorá sa poskytuje jednému podniku alebo prevádzke, sa zároveň nevzťahuje výnimka ustanovená v tomto nariadení a naďalej podlieha povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy.

(30) Opatrenia pomoci zamerané na podporu zamestnanosti alebo iná pomoc zameraná na ciele spojené so zamestnanosťou a trhom práce môžu mať iný charakter než opatrenia vyňaté týmto nariadením. Takéto opatrenia by mali byť oznamované podľa článku 88 (3).

(31) Na základe dohody Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach by toto nariadenie nemalo vylučovať pomoc pri exporte ani pomoc uprednostňujúcu domáce výrobky pred dovážanými. Takáto pomoc by nebola v súlade s medzinárodnými záväzkami spoločenstva podľa tejto dohody, a preto by sa nemala vyňať z oznamovacej ani z povoľovacej povinnosti, ak sa tak oznámi.

(32) Aby sa zabezpečila transparentnosť a účinný monitoring v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 994/98, je vhodné stanoviť štandardný formát, v ktorom by mali členské štáty poskytnúť Komisii súhrnné informácie v každom prípade, keď sa na základe tohto nariadenia realizuje systém pomoci s cieľom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Z tých istých dôvodov je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov, ktoré by mali členské štáty viesť pri systémoch pomoci vyňatých týmto nariadením. Na účely vypracovania výročnej správy, ktorú majú predložiť členské štáty Komisii, je vhodné, aby Komisia stanovila svoje osobitné požiadavky. Aby sa uľahčilo administratívne spracovanie a vzhľadom na širokú dostupnosť potrebnej technológie, súhrnné informácie a výročná správa by sa mali poskytnúť v elektronickej forme.

(33) So zreteľom na skúsenosti Komisie v tejto oblasti a najmä na frekvenciu, s akou je bežne potrebné prehodnocovať politiku štátnej pomoci, je vhodné obmedziť dobu platnosti tohto nariadenia. Podľa článku 4 (2) nariadenia (ES) č. 994/98 je potrebné zahrnúť prechodné mechanizmy, v rámci ktorých systémy pomoci vyňaté týmto nariadením ostanú aj naďalej vyňaté ďalších šesť mesiacov po ich ukončení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na systémy, ktoré tvoria štátnu pomoc v zmysle článku 87 (1) Zmluvy a ktoré poskytujú pomoc pri tvorbe pracovných príležitostí, pri prijímaní znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím alebo na krytie dodatočných nákladov pri zamestnávaní pracovníkov so zdravotným postihnutím.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na pomoc vo všetkých sektoroch vrátane činností súvisiacich s výrobou, spracovaním a marketingom výrobkov uvedených v prílohe 1 Zmluvy.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na žiadnu pomoc v uhoľnom baníctve alebo lodiarskom priemysle ani na žiadnu pomoc zameranú na tvorbu pracovných miest v zmysle článku 4 poskytovanú v sektore dopravy. Takáto pomoc naďalej ostáva predmetom oznamovacej povinnosti voči Komisii v súlade s článkom 88 (3) Zmluvy.

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) pomoc pre činnosti súvisiace s vývozom, t. j. na pomoc priamo súvisiacu s vývoznými kvótami, so zriadením a prevádzkou distribučnej siete ani na pomoc s inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznými činnosťami;

b) pomoc závislú od prednostného využívania domáceho tovaru pred dovezeným.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "pomoc" znamená všetky opatrenia spĺňajúce všetky kritériá ustanovené v článku 87 (1) Zmluvy;

b) "malé a stredné podniky" znamená podniky definované v prílohe 1 k nariadeniu (ES) č. 70/2001;

c) "intenzita hrubej pomoci" znamená čiastku pomoci vyjadrenú ako percento príslušných nákladov. Všetky použité číselné údaje sa udávajú pred akýmkoľvek znížením na účely priamych daní. Ak sa poskytne pomoc v inej forme ako grant, čiastka pomoci je grantovým ekvivalentom pomoci. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa zníži na svoju hodnotu v okamihu poskytnutia. Úroková miera, ktorá sa má použiť pre účely zníženia a na výpočet pomoci pri mäkkom úvere, je referenčnou mierou používanou v čase grantu;

d) "intenzita čistej pomoci" znamená zníženú čiastku pomoci po odpočítaní dane, vyjadrenej ako percento príslušných nákladov;

e) "počet zamestnancov" znamená počet pracovných jednotiek za rok (PJzR), konkrétne počet ľudí zamestnaných na plný úväzok v jednom roku, pričom úväzok so skráteným pracovným časom a sezónne práce sú podiely z PJzR;

f) "znevýhodnený pracovník" znamená osoba, ktorá patrí do kategórie, ktorá má ťažkosti pri vstupe na trh práce bez pomoci, t. j. osoba spĺňajúca aspoň jedno z týchto kritérií:

i) osoba mladšia ako 25 rokov alebo osoba, ktorá pred menej než dvoma rokmi ukončila denné štúdium a ktorá predtým nezískala svoje prvé pravidelne platené zamestnanie;

ii) migrujúci pracovník, ktorý sa sťahuje alebo sťahoval v rámci spoločenstva, alebo sa stáva rezidentom v spoločenstve s cieľom výkonu práce;

iii) osoba, ktorá je príslušníkom etnickej menšiny v rámci členského štátu a ktorá si vyžaduje ďalšiu jazykovú, odbornú prípravu alebo odbornú prax, aby sa zvýšila jej perspektíva získania prístupu k stabilnému zamestnaniu;

iv) osoba, ktorá si želá zaradiť sa alebo sa opätovne vrátiť do pracovného procesu a ktorá nepracovala ani sa nevzdelávala najmenej dva roky, a najmä osoba, ktorá sa vzdala práce kvôli ťažkostiam pri harmonizácii svojho pracovného a rodinného života;

v) osoba žijúca ako osamelá dospelá osoba starajúca sa o dieťa alebo deti;

vi) osoba, ktorá nedosiahla vyššie stredoškolské vzdelanie alebo jeho ekvivalent, a nemá prácu alebo stráca prácu;

vii) osoba staršia ako 50 rokov, ktorá nemá prácu alebo ktorá stráca svoju prácu;

viii) dlhodobo nezamestnaná osoba, t. j. osoba, ktorá je nezamestnaná 12 z predošlých 16 mesiacov alebo šesť z predošlých osem mesiacov v prípade osôb do 25 rokov;

ix) osoba v súlade s vnútroštátnym právom uznaná za závislú na návykových látkach;

x) osoba, ktorá nezískala svoje prvé pravidelne platené zamestnanie, pretože nastúpila trest odňatia slobody alebo iné trestné opatrenie;

xi) žena žijúca v zemepisnej oblasti NUTS II, kde za najmenej dva kalendárne roky priemerná nezamestnanosť prekročila 100 % priemeru spoločenstva a kde nezamestnanosť žien prekročila 150 % miery nezamestnanosti mužov v danej oblasti v priebehu najmenej dvoch z posledných troch kalendárnych rokov;

g) "pracovník so zdravotným postihnutím" znamená:

i) osoba podľa vnútroštátneho práva s priznaným zdravotným postihnutím alebo

ii) osoba s priznanou závažnou telesnou, duševnou alebo psychologickou poruchou;

h) "chránené zamestnanie" znamená zamestnanie v prevádzke, kde najmenej 50 % zamestnancov sú pracovníci so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si prácu na otvorenom trhu práce;

i) "mzdové náklady" obsahujú tieto zložky reálne splatné príjemcom štátnej pomoci s ohľadom na danú pracovnú príležitosť:

i) hrubá mzda, t. j. mzda pred zdanením, a

ii) povinné príspevky sociálneho zabezpečenia;

j) pracovné miesto "súvisí s realizáciou investičného zámeru", ak zahŕňa činnosť, s ktorou súvisí investícia, a ak sa vytvorí do troch rokov od ukončenia realizácie investície. Pracovné miesta vytvorené počas tohto obdobia po zvýšení miery využitia kapacity vytvorenej investíciou tiež súvisia s investíciou;

k) "investície do hmotného majetku" znamenajú investície do fixného hmotného majetku súvisiace s vytvorením novej prevádzky, rozšírením existujúcej prevádzky alebo zúčastňovaním sa na činnosti obsahujúcej základnú zmenu vo výrobku alebo výrobnom procese existujúceho subjektu (najmä počas racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie). Aj investícia do fixného majetku realizovaná vo forme prevzatia prevádzky, ktorá bola uzavretá alebo by musela byť uzavretá, keby nebola predaná, sa považuje za hmotnú investíciu;

l) "investície do nehmotného majetku" znamenajú investície do transferu technológií získaním patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických poznatkov.

Článok 3

Podmienky vyňatia

1. Podľa článku 9 systémy pomoci spĺňajúce všetky podmienky tohto nariadenia sú kompatibilné so spoločným trhom v zmysle článku 87 (3) Zmluvy a sú vyňaté z oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy za predpokladu, že:

a) pomoc, ktorá by sa mohla poskytnúť podľa tohto systému, spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia;

b) systém obsahuje výslovný odkaz na toto nariadenie a cituje jeho názov a odkaz na príslušný Úradný vestník Európskych spoločenstiev, kde bolo uverejnené.

2. Pomoc poskytnutá podľa systémov definovaných v odseku 1 je v súlade so spoločným trhom v zmysle článku 87 (3) Zmluvy a je vyňatá z oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) za predpokladu, že poskytnutá pomoc spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia.

Článok 4

Vytváranie pracovných miest

1. Systém pomoci pre tvorbu pracovných miest a každá pomoc, ktorá by sa mohla poskytnúť podľa tohto systému, spĺňajú podmienky odsekov 2, 3 a 4.

2. Ak sa vytvoria pracovné miesta v oblastiach alebo v sektoroch, ktoré nie sú oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 (3) a) a c) v okamihu poskytnutia pomoci, intenzita hrubej pomoci nepresiahne:

a) 15 % v prípade malých podnikov;

b) 7,5 % v prípade stredne veľkých podnikov.

3. Ak sa vytvoria pracovné miesta v oblastiach a v sektoroch, ktoré sú oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 (3) a) a c) a v okamihu poskytnutia pomoci intenzita čistej pomoci nepresiahne príslušný limit regionálnej investičnej pomoci určenej na mape používanej v čase poskytnutia pomoci, tak ako bola schválená Komisiou pre každý členský štát: na tento účel sa berie ohľad okrem iného na multisektorový rámec pre regionálnu pomoc veľkým investičným projektom [14].

V prípade malých a stredných podnikov a pokiaľ mapa nestanovuje pre tieto podniky inak, tento limit sa zvýši o:

a) 10 percentuálnych bodov celkovo v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 87 (3) c), za predpokladu, že celková intenzita čistej pomoci nepresiahne 30 % alebo

b) 15 percentuálnych bodov celkovo v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 87 (3) a), za predpokladu, že celková intenzita čistej pomoci nepresiahne 75 %.

Vyššie limity pre regionálnu pomoc platia len vtedy, ak vklad príjemcu do financovania je najmenej 25 % a ak sa v príslušnom regióne zachová zamestnanosť.

Ak sa vytvoria pracovné príležitosti vo výrobe, spracovaní a marketingu výrobkov uvedených v prílohe I Zmluvy v oblastiach kvalifikovaných ako menej priaznivé podľa nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 [15], platia vyššie uvedené limity pomoci alebo, podľa vhodnosti, vyššie limity pomoci tohto nariadenia.

4. Limity stanovené v odsekoch 2 a 3 sa vzťahujú na intenzitu pomoci vypočítanú ako percento mzdových nákladov v priebehu dvoch rokov, počas ktorých sa vytvorili pracovné miesta na základe týchto podmienok:

a) vytvorené pracovné miesta musia predstavovať čistý nárast počtu zamestnancov v danej prevádzke a v podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov;

b) vytvorené pracovné miesta sa zachovajú počas najmenej troch rokov alebo dvoch rokov v prípade MSP a

c) noví zamestnaní pracovníci, ktorí predstavujú výsledok tvorby pracovných miest, nikdy predtým nemali prácu alebo stratili alebo strácali svoju predošlú prácu.

5. Ak sa poskytuje pomoc na tvorbu pracovných miest podľa systému vyňatého podľa tohto článku, môže sa poskytnúť dodatočná pomoc v prípade prijatia znevýhodneného alebo zdravotne postihnutého pracovníka v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 5 alebo 6.

Článok 5

Prijímanie znevýhodnených a zdravotne postihnutých pracovníkov

1. Systémy pomoci prijímania znevýhodnených a zdravotne postihnutých pracovníkov podnikmi a každá pomoc, ktorá by mohla byť poskytnutá podľa tohto systému, spĺňajú podmienky odsekov 2 a 3.

2. Hrubá intenzita všetkej pomoci súvisiacej so zamestnávaním znevýhodneného alebo zdravotne postihnutého pracovníka alebo pracovníkov, vypočítaná ako percento z mzdových nákladov v priebehu jedného roka po prijatí, nepresiahne 50 % v prípade znevýhodnených pracovníkov alebo 60 % v prípade zdravotne postihnutých pracovníkov.

3. Platia nasledujúce podmienky:

a) ak prijatie nepredstavuje čistý nárast počtu zamestnancov v príslušnej prevádzke, miesto alebo miesta musia byť voľné po dobrovoľnom odchode, odchode na dôchodok kvôli veku, dobrovoľného skrátenia pracovného času alebo zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny, a nie z dôvodu nadbytočnosti a

b) okrem prípadu zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny pracovník alebo pracovníci musia mať nárok na nepretržité zamestnanie po dobu najmenej 12 mesiacov.

Článok 6

Dodatočné náklady na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím

1. Systémy pomoci pre zamestnávanie zdravotne postihnutých pracovníkov a každá pomoc, ktorá by mohla byť poskytnutá podľa tohto systému, spĺňajú podmienky odsekov 2 a 3.

2. Pomoc spolu s každou pomocou poskytnutou podľa článku 5 nepresiahne úroveň potrebnú na kompenzáciu akejkoľvek zníženej produktivity vyplývajúcej zo zdravotného postihnutia pracovníka alebo pracovníkov a na kompenzáciu nasledujúcich nákladov:

a) náklady na úpravu priestorov;

b) náklady na zamestnávanie personálu, ktorý trávi pracovný čas výhradne pomocou zdravotne postihnutému pracovníkovi alebo pracovníkom;

c) náklady na úpravu alebo získanie zariadenia na ich využitie,

ktoré presahujú tie, ktoré by mal príjemca v prípade, keby zamestnal zamestnancov, ktorí nie sú zdravotne postihnutí, v priebehu akejkoľvek doby, počas ktorej je zdravotne postihnutý pracovník alebo pracovníci skutočne zamestnaný.

Ak príjemca poskytuje chránené zamestnanie, pomoc môže navyše zahŕňať, avšak nie presiahnuť, náklady na výstavbu, inštaláciu alebo rozšírenie danej prevádzky a akékoľvek administratívne náklady a náklady na dopravu, ktoré vyplývajú zo zamestnávania zdravotne postihnutých pracovníkov.

3. Systémy vyňaté týmto článkom zabezpečujú, že pomoc podlieha podmienke, že príjemca zachová záznamy umožňujúce overenie, či jemu poskytnutá pomoc spĺňa ustanovenia tohto článku a článku 8 (4).

Článok 7

Potreba pomoci

1. Toto nariadenie vyníma pomoc podľa článku 4 len v prípade, ak pred vytvorením daného pracovného miesta:

a) príjemca predložil členskému štátu žiadosť o pomoc alebo

b) členský štát prijal zákonné ustanovenia ustanovujúce zákonné právo na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez ďalšieho posúdenia členského štátu.

2. Pomoc je vyňatá podľa článku 4 v prípadoch, ak:

a) vytvorené pracovné miesto súvisí s realizáciou projektu, ktorý zahŕňa investície do hmotného alebo nehmotného majetku, a

b) pracovné miesto sa vytvorí do troch rokov od ukončenia investície

len v prípade, keď sa žiadosť uvedená v odseku 1a) alebo prijatá podľa odseku 1b) podá pred začiatkom realizácie projektu.

Článok 8

Kumulácia

1. Limity pomoci stanovené v článkoch 4, 5 a 6 sa uplatňujú bez ohľadu na to, či je podpora dotovaného zamestnávania alebo prijímania pracovníkov plne financovaná zo štátnych zdrojov alebo čiastočne financovaná spoločenstvom.

2. Pomoc podľa systémov vyňatých článkom 4 tohto nariadenia sa nekumuluje so žiadnou ďalšou štátnou pomocou v zmysle článku 87 (1) Zmluvy ani so žiadnym iným financovaním spoločenstva spojeným s tými istými mzdovými nákladmi, ak by takáto kumulácia viedla k intenzite pomoci presahujúcej pomoc stanovenú v tomto nariadení.

3. Pomoc podľa schém vyňatých článkom 4 tohto nariadenia sa nekumuluje:

a) so žiadnou ďalšou štátnou pomocou v zmysle článku 87 (1) Zmluvy ani so žiadnym ďalším financovaním spoločenstva spojených s akýmikoľvek investičnými nákladmi, s ktorými súvisí vytvorené pracovné miesto a ktoré ešte neboli ukončené v čase tvorby daných pracovných miest alebo ktoré boli ukončené do troch rokov pred vytvorením pracovného miesta, alebo

b) so žiadnou takouto pomocou alebo financovaním spojeným s tými istými mzdovými nákladmi alebo s inými pracovnými miestami súvisiacimi s tou istou investíciou,

ak by takéto kumulovanie viedlo k intenzite pomoci presahujúcej príslušný limit regionálnej investičnej pomoci stanovený v zásadách poskytovania národnej regionálnej pomoci a v mape schválenej Komisiou pre každý členský štát alebo limit v nariadení (EC) č. 70/2001. Ak sa v konkrétnom prípade upravil príslušný limit, najmä uplatnením pravidiel poskytovania štátnej pomoci, ktoré sa vzťahujú na daný sektor, alebo akýmkoľvek nástrojom uplatňovaným v prípadoch veľkých investičných projektov, ako je uplatniteľný napríklad multisektorový rámec pre regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty, sa na účely tohto odseku uplatní upravený limit.

4. Ako výnimka z odsekov 2 a 3 sa pomoc poskytovaná podľa systémov vyňatých podľa článkov 5 a 6 tohto nariadenia môže kumulovať s ďalšou štátnou pomocou v zmysle článku 87 (1) Zmluvy alebo s ďalším financovaním spoločenstva spojeným s tými istými nákladmi vrátane pomoci poskytovanej podľa systému vyňatého článkom 4 tohto nariadenia, ktorá je v súlade s odsekmi 2 a 3, za predpokladu, že táto kumulácia nepovedie k hrubej intenzite pomoci presahujúcej 100 % mzdových nákladov v priebehu akéhokoľvek obdobia, počas ktorého sú pracovník alebo pracovníci zamestnaní.

Prvý pododsek sa netýka žiadnych nižších limitov intenzity pomoci, ktoré môžu byť stanovené podľa rámca spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj [16].

Článok 9

Pomoc podliehajúca predchádzajúcemu oznámeniu Komisii

1. Systémy pomoci, ktoré sú zamerané na určité sektory, nie sú oslobodené od oznamovania podľa tohto nariadenia a ostávajú predmetom oznamovacej povinnosti článku 88 (3) Zmluvy.

2. Toto nariadenie neoslobodzuje od oznamovacej povinnosti poskytovanie pomoci jednému podniku alebo prevádzke presahujúcej hrubú čiastku pomoci 15 miliónov EUR v priebehu troch rokov. Komisia posúdi takúto pomoc, ak sa poskytuje podľa systému, ktorý je inak vyňatý podľa tohto nariadenia, výhradne odkazom na kritériá tohto nariadenia.

3. Toto nariadenie sa netýka žiadnej povinnosti členského štátu oznamovať jednotlivé pomoci na základe záväzkov prijatých v súvislosti s inými nástrojmi štátnej pomoci a najmä záväzku oznamovať alebo informovať Komisiu o pomoci podniku, ktorý dostáva pomoc pri reštrukturalizácii v zmysle pokynov spoločenstva o štátnej pomoci pre oživenie a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, a záväzku oznamovať regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty podľa aplikovateľného multisektorového rámca.

4. Systémy pomoci na podporu prijímania kategórií pracovníkov, ktorí nie sú znevýhodnení v zmysle článku 2f), ostávajú predmetom oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy, ak nie sú vyňaté podľa článku 4. Pri oznamovaní členské štáty predložia Komisii na zhodnotenie argumenty dokazujúce, že príslušní pracovníci sú znevýhodnení. So zreteľom na uvedené skutočnosti sa uplatňuje článok 5.

5. Pomoc zameraná na zachovanie pracovných miest, t. j. finančná podpora poskytnutá podniku na udržanie pracovníkov, ktorí by boli inak prepustení, ostáva predmetom oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy. S výhradou pravidiel v rámci sektorov, takúto pomoc môže povoliť Komisia len vtedy, ak sa v súlade s článkom 87 (2) b) Zmluvy zameriava na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo nečakanými udalosťami alebo na základe podmienok uplatňovaných na operačnú pomoc v zásadách poskytovania národnej regionálnej pomoci v regiónoch oprávnených na výnimku podľa článku 87 (3) a) týkajúcu sa hospodárskeho rozvoja oblastí, kde je životná úroveň výnimočne nízka alebo kde je extrémne nízka zamestnanosť.

6. Pomoc zameraná na zmenu dočasných pracovných zmlúv a pracovných zmlúv na dobu určitú na zmluvy na dobu neurčitú ostáva predmetom oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy.

7. Systémy pomoci zamerané na delenú prácu, poskytnutie pomoci pracujúcim rodičom a podobné opatrenia pre oblasť zamestnanosti, ktoré podporujú zamestnanosť, no ktoré nevedú k čistému zvyšovaniu zamestnanosti, k prijímaniu znevýhodnených pracovníkov ani k prijímaniu alebo zamestnávaniu zdravotne postihnutých pracovníkov, ostávajú predmetom oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy a Komisia ich posúdi v súlade s článkom 87.

8. Aj ďalšie opatrenia pomoci s cieľmi spojenými s trhom zamestnanosti a práce ako napríklad opatrenia na podporu predčasného odchodu do dôchodku ostávajú predmetom oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy a Komisia ich posúdi v súlade s článkom 87.

9. Jednotlivé prípady pomoci pre zamestnanosť poskytnutej nezávisle od akéhokoľvek systému ostávajú predmetom oznamovacej povinnosti podľa článku 88 (3) Zmluvy. Táto pomoc sa posúdi v zmysle tohto nariadenia a Komisia ju môže povoliť len vtedy, ak je v súlade s osobitnými uplatniteľnými pravidlami, ktoré mohli byť stanovené s ohľadom na sektor, v ktorom pracuje príjemca, a len vtedy, ak je možné preukázať, že dopad pomoci na zamestnanosť preváži nad jej dopadom na súťaž na príslušnom trhu.

Článok 10

Transparentnosť a monitoring

1. Pri realizácii systému pomoci vyňatej podľa tohto nariadenia,členské štáty do 20 pracovných dní zašlú Komisii súhrn informácií týkajúcich sa systému pomoci vo forme stanovenej v prílohe I s cieľom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Tieto informácie sa poskytnú v elektronickej forme.

2. Členské štáty si uchovajú podrobné záznamy týkajúce sa systémov pomoci vyňatých podľa tohto nariadenia a jednotlivých dotácií poskytnutých v rámci týchto systémov. Tieto záznamy obsahujú všetky informácie potrebné na rozhodnutie o splnení podmienok pre vyňatie, ako je stanovené v tomto nariadení, vrátane informácií o postavení spoločnosti, ktorej nárok na pomoc závisí od jej postavenia ako MSP. Členské štáty si záznamy týkajúce sa systému pomoci uchovajú 10 rokov od dátumu poskytnutia poslednej pomoci v rámci tohto systému. Na základe písomnej žiadosti daný členský štát poskytne Komisii do 20 pracovných dní alebo v rámci takej lehoty, ktorá môže byť stanovená v žiadosti, všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či boli dodržané podmienky tohto nariadenia.

3. Členské štáty zostavia správu o uplatňovaní tohto nariadenia s ohľadom na každý celý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej sa uplatňuje toto nariadenie, vo forme stanovenej v prílohe II, v elektronickej forme. Členské štáty poskytnú Komisii túto správu najneskôr tri mesiace od uplynutia časového obdobia, s ktorým súvisí táto správa.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti, doba platnosti a prechodné ustanovenia

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie ostáva v platnosti do 31. decembra 2006.

2. Oznamy prerokúvané v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa posúdia v súlade s jeho ustanoveniami.

Systémy pomoci realizované pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a pomoc poskytnutá podľa týchto systémov v prípade chýbajúceho povolenia Komisie a v prípade porušenia záväzku v článku 88 (3) Zmluvy sú v súlade so spoločným trhom v zmysle článku 87 (3) Zmluvy a sú vyňaté podľa tohto nariadenia, ak spĺňajú podmienky stanovené v článku 3 (1) a) a článku 3 (2). Každú pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, posúdi Komisia v súlade s príslušnými rámcami, zásadami, oznámeniami a upozorneniami.

3. Po ukončení doby platnosti tohto nariadenia systémy pomoci, ktoré boli vyňaté podľa tohto nariadenia, ostanú vyňaté počas šiestich mesiacov na prispôsobenie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2002

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 88, 12.4.2002, s. 2.

[3] Ú. v. ES C 334, 12.12.1995, s. 4.

[4] Ú. v. ES C 1, 3.1.1997, s. 10.

[5] Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

[6] Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.

[7] Ú. v. ES C 371, 23.12.2000, s. 12.

[8] Ú. v. ES C 218, 27.7.1996, s. 4.

[9] Ú. v. ES L 10, 13.2.2001, s. 30.

[10] Ú. v. ES L 202, 18.7.1998, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 205, 2.8.2002, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 107, 30.4.1996, s. 4.

[13] Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

[14] Ú. v. ES C 70, 19. 3. 2002, s. 8.

[15] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[16] Ú. v. ES C 45, 17. 2. 1996, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Informácie týkajúce sa štátnej pomoci poskytovanej podľa nariadenia (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť, ktoré oznamujú členské štáty

(poskytovať v elektronickej forme elektronickou poštou na adresu stateaidgreffe@cec.eu.int)

Pomoc č.:

Vysvetľujúca poznámka: Toto číslo vyplní DG COMP.

Členský štát:

Región:

Vysvetľujúca poznámka: Uveďte názov regiónu, ak pomoc poskytuje nižší než ústredný orgán.

Názov systému pomoci:

Vysvetľujúca poznámka: Uveďte názov schémy pomoci.

Právny základ:

Vysvetľujúca poznámka: Uveďte presný odkaz na vnútroštátne právo upravujúce pomoc a odkaz, kde bolo uverejnené.

Plánované ročné výdavky na základe systému:

Vysvetľujúca poznámka: Čiastky majú byť uvedené v eurách, alebo ak je to vhodné, v národnej mene. Uveďte celkovú ročnú čiastku rozpočtového prídelu/rozpočtových prídelov alebo odhadovanú daňovú stratu na rok pre všetky nástroje pomoci zahrnuté v systéme.

Pri zárukách uveďte (maximálnu) čiastku zaručených úverov.

Maximálna intenzita pomoci podľa:

- článku 4: vytváranie pracovných miest:

- článku 5: prijímanie znevýhodnených a zdravotne postihnutých pracovníkov:

- článku 6: dodatočné náklady na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím:

Vysvetľujúca poznámka: Uveďte maximálnu intenzitu pomoci rozlišujúc medzi pomocou podľa článkov 4, 5 a 6 nariadenia.

Dátum realizácie:

Vysvetľujúca poznámka: Uveďte dátum, od ktorého sa môže poskytnúť pomoc podľa systému.

Doba uplatňovania systému:

Vysvetľujúca poznámka: Uveďte dátum (rok a mesiac), do ktorého sa môže poskytnúť pomoc podľa systému.

Cieľ pomoci:

- článok 4: vytváranie pracovných miest:

- článok 5: prijímanie znevýhodnených a zdravotne postihnutých pracovníkov:

- článok 6: zamestnávanie zdravotne postihnutých pracovníkov:

Vysvetľujúca poznámka: Hlavný cieľ/hlavné ciele opatrenia by mali byť stanovené z týchto troch možností. Táto oblasť dáva príležitosť uviesť aj ďalšie (druhotné) sledované ciele.

Hospodársky sektor (hospodárske sektory):

- všetky sektory spoločenstva [1],

- všetky výrobné sektory [2],

- všetky služby [3],

- iné (prosím, uveďte konkrétne).

Vysvetľujúce poznámky: Vyberte zo zoznamu príslušný sektor. Na systémy pomoci zamerané na stanovené sektory sa nevzťahuje výnimka z oznamovania uvedená v tomto nariadení.

Názov a adresa poskytujúceho orgánu:

Vysvetľujúca poznámka: Prosím uveďte aj telefónne číslo, a ak je to možné, adresu pre elektronickú poštu.

Ostatné informácie:

Vysvetľujúce poznámky: Ak je schéma spolufinancovaná z fondov spoločenstva, prosím pridajte túto vetu:

"Systém pomoci je spolufinancovaný podľa (odkaz)."

Ak doba uplatňovania systému trvá dlhšie než do dátumu platnosti tohto nariadenia, prosím, pridajte túto vetu:

"Nariadenie o výnimkách prestáva platiť 31. decembra 2006, kedy sa začína prechodné obdobie šiestich mesiacov."

[1] S výnimkou sektora lodiarstva a ostatných sektorov, ktoré podliehajú osobitným pravidlám v nariadeniach a smerniciach upravujúcich všetku štátnu pomoc v rámci daného sektora.

[2] S výnimkou sektora lodiarstva a ostatných sektorov, ktoré podliehajú osobitným pravidlám v nariadeniach a smerniciach upravujúcich všetku štátnu pomoc v rámci daného sektora.

[3] S výnimkou sektora lodiarstva a ostatných sektorov, ktoré podliehajú osobitným pravidlám v nariadeniach a smerniciach upravujúcich všetku štátnu pomoc v rámci daného sektora.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Forma pravidelnej správy, ktorá sa má poskytnúť Komisii

Formulár ročnej správy o systémoch pomoci vyňatých podľa nariadenia o skupinových výnimkách prijatého podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98

Od členských štátov sa žiada, aby používali nižšie uvedený formulár na splnenie svojich povinností vykazovania Komisii podľa nariadení o skupinových výnimkách prijatých na základe nariadenia (ES) č. 994/98.

Správy by sa mali poskytovať v elektronickej forme na adresu:

stateaidgreffe@cec.eu.int

Informácie požadované pre všetky systémy pomoci vyňaté podľa nariadení o skupinových výnimkách prijatých podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98

1. Názov a číslo systému pomoci

2. Uplatniteľné nariadenie Komisie o výnimke

3. Výdavky

Majú sa poskytnúť samostatné údaje pre každý nástroj pomoci v rámci systému (napr. pre grant, mäkké úvery atď.). Údaje majú byť uvedené v eurách, alebo podľa vhodnosti, v národnej mene. V prípade daňových výdavkov treba vykázať ročné daňové straty. Ak nie sú k dispozícii presné údaje, tieto straty možno odhadnúť.

Údaje o týchto výdavkoch by mali byť poskytované na tomto základe:

Za hodnotený rok uveďte údaje samostatne za každý nástroj pomoci v rámci systému (napr. grant, mäkký úver, záruka atď.):

3.1. Zaplatené čiastky, (odhadnuté) daňové straty alebo iný ušlý zisk, údaje o zárukách atď. pre nové rozhodnutia o poskytnutí pomoci. V prípade systému záruk by mala byť uvedená celková čiastka nových poskytnutých záruk.

3.2. Skutočné platby, (odhadnuté) daňové straty alebo iný ušlý zisk, údaje o zárukách atď. pre novú a súčasne poskytnutú pomoc. V prípade systému záruk by mala byť uvedená: celková čiastka nevyrovnaných záruk, prijaté poistné, odškodnenia, zaplatené náhrady škôd, prevádzkový výsledok schémy v hodnotenom roku.

3.3. Počet nových rozhodnutí o poskytnutí pomoci.

3.4. Odhadnutý celkový počet vytvorených pracovných miest alebo znevýhodnených či zdravotne postihnutých pracovníkov prijatých alebo zamestnaných na základe nových rozhodnutí o poskytnutí pomoci (podľa vhodnosti). Pomoc pre prijímanie znevýhodnených pracovníkov by mala byť rozdelená podľa kategórií v článku 2f).

3.5. 3.6. Regionálne rozdelenie čiastok podľa bodu 3.1. podľa regiónov definovaných na úrovni NUTS [1] II alebo nižšie alebo podľa regiónov článku 87 (3) a), regiónov článku 87 (3) c) a regiónov, ktorým nie je pomoc poskytovaná.

3.7. Sektorové rozdelenie čiastok podľa bodu 3.1. podľa sektorov činnosti príjemcov (ak sa uvádza viac sektorov ako jeden, uveďte čiastku pre každý):

- uhoľné baníctvo

- výroba, z toho:

- oceliarstvo

- lodiarstvo

- výroba syntetických vlákien

- motorové vozidlá

- ostatná výroba

- služby, z toho:

- dopravné služby

- finančné služby

- iné služby

- iné sektory (prosím, uveďte konkrétne)

4. Iné informácie a poznámky

[1] NUTS je nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely v Európskom spoločenstve.

--------------------------------------------------