32002R2195Úradný vestník L 340 , 16/12/2002 S. 0001 - 0562


Nariadenie (ES) č. 2195/2002 Európskeho parlamentu a Rady

z 5. novembra 2002

o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 47 ods. 2 a články 55 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 Zmluvy [4],

keďže:

(1) Používanie rôznych klasifikácií má nepriaznivý vplyv na otvorenosť a transparentnosť verejného obstarávania v Európe. Jeho dopad na kvalitu oznámení a čas potrebný na ich uverejnenie je de facto obmedzením prístupu hospodárskych subjektov k verejným zmluvám.

(2) Komisia vo svojom odporúčaní č. 96/527/ES [5] vyzvala obstarávateľov a orgány, aby používali spoločný slovník obstarávania (CPV) vyvinutý na základe existujúcich klasifikácií s cieľom dosiahnuť ich priblíženie ku špecifickým vlastnostiam oblasti verejného obstarávania pri opise predmetov obstarávania.

(3) Je potrebné štandardizovať odkazy, ktoré používajú obstarávatelia a osoby na opis predmetov obstarávania, a to pomocou jediného systému klasifikácie pre verejné obstarávanie.

(4) Členské štáty potrebujú mať jednotný referenčný systém, ktorý by používal rovnaký opis tovarov v úradných jazykoch spoločenstva a rovnaký zodpovedajúci alfanumerický kód, aby sa takto dali prekonať jazykové prekážky na úrovni spoločenstva.

(5) Preto je potrebné prijať v tomto nariadení revidovanú verziu CPV ako jediný klasifikačný systém pre verejné obstarávanie, ktorého zavádzanie by bolo kryté smernicami o koordinácii postupov verejného obstarávania.

(6) Je potrebné zostaviť aj ilustratívne tabuľky s uvedením súvislostí medzi CPV a štatistickou klasifikáciou produkcie podľa činnosti v EHS (CPA), provizórnou ústrednou klasifikáciou produkcie (CPC Prov.) Spojených národov, odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností v Európskych spoločenstvách (NACE Rev. 1) a kombinovanou nomenklatúrou (KN).

(7) Štruktúru a kódy CPV bude možno potrebné prispôsobiť, zmeniť alebo doplniť podľa vývoja na trhoch a podľa potrieb užívateľov. Preto musí byť zavedený vhodný postup revízie.

(8) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [6].

(9) Nakoľko cieľ navrhovanej akcie, menovite zostavenie systému klasifikácie pre verejné zmluvy, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, a pretože ho možno, vzhľadom na rozsah a dopad tejto akcie, lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je to uvedené v článku 5 Zmluvy. Podľa zásady proporcionality, ako je to uvedené v tomto článku, toto nariadenie nejde ďalej, než je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

(10) Dala sa prednosť forme nariadenia pred formou smernice, nakoľko vytvorenie systému klasifikácie pre verejné zmluvy nevyžaduje jeho zavedenie členskými štátmi.

(11) Vzhľadom na to, že užívatelia sa musia oboznámiť so systémom jednotnej klasifikácie, ktorého používanie bude v budúcnosti povinné, bude pred zavedením tohto nariadenia potrebné obdobie prispôsobovania,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Týmto sa vytvára systém jednotnej klasifikácie pre verejné obstarávanie označovaný ako "spoločný slovník obstarávania" alebo "CPV".

2. Text spoločného slovníka obstarávania je uvedený v prílohe I.

3. Ilustratívne tabuľky s uvedením súvislostí medzi CPV a štatistickou klasifikáciou produkcie podľa činnosti v EHS (CPA), provizórnou ústrednou klasifikáciou produkcie (CPC Prov.) Spojených národov, odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností v Európskych spoločenstvách (NACE Rev. 1) a kombinovanou nomenklatúrou (KN) sú uvedené v prílohách II, III, IV a V.

Článok 2

Ustanovenia potrebné na revidovanie CPV prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 2

Článok 3

1. Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS [7] (ďalej len "výbor").

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatní sa článok 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. novembra 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

T. Pedersen

[1] Ú. v. ES C 25 E, 29.1.2002, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 48, 21.2.2002, s. 9.

[3] Ú. v. ES C 192, 12.8.2002, s. 50.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. marca 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady zo 7. júna 2002 (Ú. v. ES C 281 E, 19.11.2002, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[5] Ú. v. ES L 222, 3.9.1996, s. 10.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 2003/2151,

Ú. v. EÚ L 329, 17.12.2003, s. 3

.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

POROVNÁVAJÚCA TABUĽKA KÓDOV CPV A CPA 96

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 2003/2151, Ú. v. EÚ L 329, 17.12.2003, s. 193.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

POROVNÁVAJÚCA TABUĽKA KÓDOV CPV A CPC prov.

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 2003/2151, Ú. v. EÚ L 329, 17.12.2003, s. 213.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

POROVNÁVAJÚCA TABUĽKA KÓDOV CPV A NACE Rev. 1

NACE Rev. 1 Odsek F — Výstavba | CPV |

Oddiel | Skupina | Trieda | Opis | Kód CPV | Opis |

45 | | | Výstavba | 45000000-7 | Stavebné práce |

| 45.1 | | Príprava staveniska | 45100000-8 | Príprava staveniska |

| | 45.11 | Demolácia a záchranné práce, zemné práce | 45110000-1 | Búranie budov a demolačné práce a zemné práce |

| | 45111000-8 | Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce |

| | 45111100-9 | Demolačné práce |

| | 45111200-0 | Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce |

| | 45111210-3 | Odstreľovanie a súvisiace práce pri odstraňovaní horniny |

| | 45111211-0 | Odstreľovacie práce |

| | 45111212-7 | Práce pri odstraňovaní horniny |

| | 45111213-4 | Práce pri vyčisťovaní stavenísk |

| | 45111214-1 | Práce pri odpratávaní následkov odstreľovania |

| | 45111220-6 | Práce pri odstraňovaní následkov premývania |

| | 45111230-9 | Práce pri stabilizácii podložia |

| | 45111240-2 | Odvodňovacie zemné práce |

| | 45111250-5 | Prieskumné zemné práce |

| | 45111260-8 | Príprava územia na ťažbu |

| | 45111290-7 | Primárne práce k službám |

| | 45111291-4 | Úprava terénu na stavenisku |

| | 45112000-5 | Výkopové zemné práce a presun zemín |

| | 45112100-6 | Práce pri hĺbení drenáži |

| | 45112200-7 | Odstránenie pôdy |

| | 45112210-0 | Odstránenie pôdneho zvršku |

| | 45112300-8 | Vyplňovanie a rekultivačné práce |

| | 45112310-1 | Vyplňovacie práce |

| | 45112320-4 | Rekultivačné práce |

| | 45112330-7 | Rekultivácia staveniska |

| | 45112340-0 | Dekontaminácia pôdy |

| | 45112350-3 | Rekultivácia neobrábanej pôdy |

| | 45112400-9 | Výkopové práce |

| | 45112410-2 | Výkop hrobov |

| | 45112420-5 | Výkop základov |

| | 45112440-1 | Terasovanie svahov |

| | 45112441-8 | Terasovanie |

| | 45112500-0 | Presun zemín |

| | 45112600-1 | Vyplňovanie eróznych korýt |

| | 45112700-2 | Terénne úpravy |

| | 45113000-2 | Práce na stavenisku |

| | 45.12 | Skúšobné vŕtanie a vyvŕtavanie | 45120000-4 | Prieskumné vrty a vrtné práce |

| | 45121000-1 | Prieskumné vrty |

| | 45122000-8 | Prieskumné vrtné práce |

| 45.2 | | Kompletné alebo čiastočné stavby, stavebníctvo | 45200000-9 | Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb |

| | 45.21 | Všeobecná výstavba budov a stavebné práce | 45210000-2 | Stavebné práce na stavbe budov |

| | 45211000-9 | Stavebné práce na stavbe bytových budov a rodinných domov |

| | 45211100-0 | Stavebné práce na stavbe domov |

| | 45211200-1 | Ubytovanie pre dôchodcov mentálne/fyzicky postihnutých |

| | 45211300-2 | Domy |

| | 45211310-5 | Kúpeľne |

| | 45211320-8 | Verandy |

| | 45211340-4 | Viacbytové budovy |

| | 45211341-1 | Byty |

| | 45211350-7 | Polyfunkčné budovy |

| | 45211360-0 | Mestská výstavba (urbanizácia) |

| | 45212000-6 | Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie |

| | 45212100-7 | Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas |

| | 45212110-0 | Strediská voľného času |

| | 45212120-3 | Tematické parky |

| | 45212130-6 | Lunaparky |

| | 45212140-9 | Rekreačné zariadenia |

| | 45212150-2 | Kiná |

| | 45212160-5 | Kasína |

| | 45212170-8 | Budovy zábavných stredísk |

| | 45212171-5 | Zábavné centrá |

| | 45212172-2 | Rekreačné strediská |

| | 45212180-1 | Predajne vstupeniek |

| | 45212190-4 | Práce súvisiace s ochranou pred slnečným žiarením |

| | 45212200-8 | Stavebné práce na stavbe športových zariadení |

| | 45212210-1 | Jednoúčelové športové zariadenia |

| | 45212211-8 | Zimné štadióny |

| | 45212212-5 | Stavebné práce na stavbe bazénov |

| | 45212220-4 | Polyfunkčné športové zariadenia |

| | 45212221-1 | Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách |

| | 45212222-8 | Telocvične |

| | 45212223-5 | Zariadenia pre zimné športy |

| | 45212224-2 | Štadióny |

| | 45212225-9 | Športové haly |

| | 45212290-5 | Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami |

| | 45212300-9 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru |

| | 45212310-2 | Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely |

| | 45212311-9 | Umelecké galérie |

| | 45212312-6 | Výstavné strediská |

| | 45212313-3 | Múzeá |

| | 45212320-5 | Stavebné práce na stavbe budov určených na umelecké vystúpenia |

| | 45212321-2 | Posluchárne |

| | 45212322-9 | Divadlá |

| | 45212330-8 | Knižnice |

| | 45212331-5 | Multimediálne knižnice |

| | 45212340-1 | Prednáškové sály |

| | 45212350-4 | Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu |

| | 45212351-1 | Praveké pamiatky |

| | 45212352-8 | Priemyselné pamiatky |

| | 45212353-5 | Paláce |

| | 45212354-2 | Hrady |

| | 45212360-7 | Cirkevné budovy |

| | 45212361-4 | Kostoly |

| | 45212400-0 | Ubytovacie a reštauračné budovy |

| | 45212410-3 | Stavebné práce na stavbe obytných budov |

| | 45212411-0 | Hotely |

| | 45212412-7 | Internáty/ubytovne |

| | 45212413-4 | Krátkodobé ubytovacie zariadenia |

| | 45212420-6 | Stavebné práce na stavbe reštaurácií a podobných zariadení |

| | 45212421-3 | Reštaurácie |

| | 45212422-0 | Závodné/školské jedálne |

| | 45212423-7 | Bufety |

| | 45213000-3 | Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budov súvisiacich s dopravou |

| | 45213100-4 | Stavebné práce na stavbe komerčných budov |

| | 45213110-7 | Budovy obchodov |

| | 45213111-4 | Nákupné strediská |

| | 45213112-1 | Obchodné jednotky |

| | 45213120-0 | Poštové úrady |

| | 45213130-3 | Banky |

| | 45213140-6 | Trhy |

| | 45213141-3 | Tržnice |

| | 45213142-0 | Trhoviská |

| | 45213150-9 | Kancelárske budovy |

| | 45213200-5 | Stavebné práce na stavbe obchodných domov a priemyselných budov |

| | 45213210-8 | Chladiarenské zariadenia |

| | 45213220-1 | Stavebné práce na stavbe obchodných domov |

| | 45213221-8 | Sklady |

| | 45213230-4 | Bitúnky |

| | 45213240-7 | Poľnohospodárske budovy |

| | 45213241-4 | Stodoly |

| | 45213242-1 | Kravíny |

| | 45213250-0 | Stavebné práce na stavbe priemyselných budov |

| | 45213251-7 | Priemyselné jednotky |

| | 45213252-4 | Dielne |

| | 45213300-6 | Budovy súvisiace s dopravou |

| | 45213310-9 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s cestnou dopravou |

| | 45213311-6 | Autobusové stanice |

| | 45213312-3 | Parkovacie domy |

| | 45213313-0 | Budovy s obslužnou zónou |

| | 45213314-7 | Autobusové garáže |

| | 45213320-2 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou |

| | 45213321-9 | Železničné stanice |

| | 45213322-6 | Budova konečnej železničnej stanice |

| | 45213330-5 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s leteckou dopravou |

| | 45213331-2 | Letiskové budovy |

| | 45213332-9 | Riadiace veže letiska |

| | 45213340-8 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s vodnou dopravou |

| | 45213341-5 | Budova konečnej stanice trajektu |

| | 45213342-2 | Terminály kombinovanej dopravy Ro-Ro |

| | 45213350-1 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre rôzne druhy dopravy |

| | 45213351-8 | Hangár určený na údržbu |

| | 45213352-5 | Servisné/obslužné depo |

| | 45214000-0 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom |

| | 45214100-1 | Stavebné práce na stavbe budov materských škôl |

| | 45214200-2 | Stavebné práce na stavbe budov škôl |

| | 45214210-5 | Základné školy |

| | 45214220-8 | Stredné školy/gymnáziá |

| | 45214230-1 | Zvláštne školy |

| | 45214300-3 | Stavebné práce na stavbe budov vyšších odborných škôl |

| | 45214310-6 | Vyššie odborné školy |

| | 45214320-9 | Vyššie technické odborné školy |

| | 45214400-4 | Stavebné práce na stavbe budov univerzít |

| | 45214410-7 | Technické univerzity |

| | 45214420-0 | Prednáškové sály |

| | 45214430-3 | Jazykové laboratóriá |

| | 45214500-5 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie |

| | 45214600-6 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre výskum |

| | 45214610-9 | Budovy laboratórií |

| | 45214620-2 | Výskumné a skúšobné zariadenia |

| | 45214630-5 | Vedecké zariadenia |

| | 45214640-8 | Meteorologické stanice |

| | 45214700-7 | Stavebné práce na stavbe budov internátov |

| | 45214800-8 | Budovy školiacich zariadení |

| | 45215000-7 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody |

| | 45215100-8 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo |

| | 45215110-1 | Kúpele |

| | 45215120-4 | Špeciálne zdravotnícke budovy |

| | 45215130-7 | Kliniky |

| | 45215140-0 | Nemocničné zariadenia |

| | 45215141-7 | Operačné sály |

| | 45215142-4 | Jednotky intenzívnej starostlivosti |

| | 45215143-1 | Diagnostické skríningové ambulancie |

| | 45215144-8 | Skríningové ambulancie |

| | 45215145-5 | Fluoroskopická ambulancia |

| | 45215146-2 | Patologická ambulancia |

| | 45215147-9 | Ambulancia súdneho lekárstva |

| | 45215148-6 | Katetrizačná miestnosť |

| | 45215200-9 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby |

| | 45215210-2 | Stavebné práce na stavbe budov dotovaných obytných domov |

| | 45215211-9 | Domovy pre starších občanov |

| | 45215212-6 | Domovy pre dôchodcov |

| | 45215213-3 | Domy ošetrovateľskej starostlivosti |

| | 45215214-0 | Obytné domy |

| | 45215215-7 | Detské domovy |

| | 45215220-5 | Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení, okrem dotovaných obytných domov |

| | 45215221-2 | Strediská dennej starostlivosti |

| | 45215222-9 | Občianske strediská |

| | 45215300-0 | Krematóriá |

| | 45215400-1 | Cintorínske práce |

| | 45215500-2 | Verejné záchody |

| | 45215510-5 | Opravy a údržba verejných záchodov |

| | 45216000-4 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami a na vojenských budovách |

| | 45216100-5 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami |

| | 45216110-8 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom |

| | 45216111-5 | Policajné stanice |

| | 45216112-2 | Budovy súdov |

| | 45216113-9 | Budovy väzení |

| | 45216114-6 | Budovy parlamentov a verejných zhromaždení |

| | 45216120-1 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s pohotovostnými službami |

| | 45216121-8 | Požiarna stanica |

| | 45216122-5 | Ošetrovne |

| | 45216123-2 | Budovy horskej služby |

| | 45216124-9 | Stanice záchranných člnov |

| | 45216125-6 | Budovy pre pohotovostné oddiely |

| | 45216126-3 | Budovy pobrežnej stráže |

| | 45216127-0 | Záchranné služby |

| | 45216128-7 | Majáky |

| | 45216200-6 | Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení |

| | 45216210-9 | Vojenské jedálne |

| | 45216220-2 | Vojenské bunkre |

| | 45216230-5 | Vojenské kryty |

| | 45216240-8 | Kasárne |

| | 45220000-5 | Inžinierske práce a stavebné práce |

| | 45221000-2 | Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach |

| | 45221100-3 | Stavebné práce na mostoch |

| | 45221110-6 | Mosty |

| | 45221111-3 | Cestné mosty |

| | 45221112-0 | Železničné mosty |

| | 45221113-7 | Mosty pre peších |

| | 45221114-4 | Železné mosty |

| | 45221115-1 | Oceľové mosty |

| | 45221116-8 | Podjazdy |

| | 45221117-5 | Mostné váhy |

| | 45221118-2 | Potrubné mosty |

| | 45221119-9 | Obnova mostov |

| | 45221120-9 | Viadukty |

| | 45221121-6 | Cestné viadukty |

| | 45221122-3 | Železničné viadukty |

| | 45221200-4 | Stavebné práce na tuneloch, šachtách a podzemných dráhach |

| | 45221210-7 | Zakryté alebo čiastočne zakryté výkopy |

| | 45221211-4 | Podjazdy/podchody |

| | 45221212-1 | Pozemné dráhy |

| | 45221213-8 | Zakryté alebo čiastočne zakryté železničné výkopy |

| | 45221214-5 | Zakryté alebo čiastočne zakryté cestné výkopy |

| | 45221220-0 | Priepusty |

| | 45221230-3 | Šachty |

| | 45221240-6 | Stavebné práce na tuneloch |

| | 45221241-3 | Cestné tunely |

| | 45221242-0 | Železničné tunely |

| | 45221243-7 | Tunely pre peších |

| | 45221244-4 | Kanalizačné tunely |

| | 45221245-1 | Tunely popod rieku |

| | 45221246-8 | Podmorské tunely |

| | 45221247-5 | Práce na razení tunelov |

| | 45221248-2 | Paženie tunelov |

| | 45221250-9 | Podzemné práce, okrem tunelov, šácht a podzemných dráh |

| | 45222000-9 | Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh |

| | 45222100-0 | Zariadenia na spracovanie odpadu |

| | 45222110-3 | Skládky odpadu |

| | 45222200-1 | Vojenské stavebné práce |

| | 45222210-4 | Vojenské inžinierske práce |

| | 45223000-6 | Konštrukcie |

| | 45223100-7 | Montáž kovových konštrukcií |

| | 45223110-0 | Inštalácia kovových konštrukcií |

| | 45223200-8 | Konštrukčné práce |

| | 45223210-1 | Oceľové konštrukcie |

| | 45223220-4 | Škrupinové konštrukcie |

| | 45223300-9 | Parkoviská |

| | 45223310-2 | Podzemné parkoviská |

| | 45223320-5 | Cvičné a parkovacie priestory pre výcvik vodičov |

| | 45223400-0 | Radarové stanice |

| | 45223500-1 | Konštrukcie zo železobetónu |

| | 45223600-2 | Psie búdy |

| | 45223700-3 | Parkovisko s čerpadlom a motorestom |

| | 45223710-6 | Odpočívadlá pri cestách s parkoviskom, čerpadlom a motorestom |

| | 45223720-9 | Benzínové/plynové stanice |

| | 45223800-4 | Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií |

| | 45223810-7 | Prefabrikované konštrukcie |

| | 45223820-0 | Prefabrikované diely a ich súčasti |

| | 45223821-7 | Prefabrikované diely |

| | 45223822-4 | Prefabrikované súčasti |

| | 45230000-8 | Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; vyrovnávacie práce na stavbe plôch |

| | 45231000-5 | Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení |

| | 45231100-6 | Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení |

| | 45231110-9 | Kladenie potrubných vedení |

| | 45231111-6 | Dvíhanie a prekládka potrubných vedení |

| | 45231112-3 | Inštalácia potrubného systému |

| | 45231113-0 | Prekládka potrubných vedení |

| | 45231200-7 | Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu |

| | 45231210-0 | Ropovody |

| | 45231220-3 | Plynovody |

| | 45231221-0 | Hlavné prívodné plynové potrubie |

| | 45231222-7 | Práce na plynojemoch |

| | 45231223-4 | Doplnkové práce na rozvode plynu |

| | 45231300-8 | Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie |

| | 45231400-9 | Stavebné práce na stavbe elektrických vedení |

| | 45231500-0 | Práce na stavbe potrubných vedení rozvádzajúcich stlačený plyn |

| | 45231510-3 | Práce na stavbe potrubných vedení rozvádzajúcich stlačený plyn pre poštový systém |

| | 45231600-1 | Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení |

| | 45232000-2 | Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov |

| | 45232100-3 | Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení vody |

| | 45232120-9 | Závlahové práce |

| | 45232121-6 | Závlahové potrubie |

| | 45232130-2 | Potrubie na odvádzanie dažďovej vody |

| | 45232140-5 | Hlavné potrubie diaľkového vykurovania |

| | 45232141-2 | Vykurovacie práce |

| | 45232142-9 | Výmenníkové stanice |

| | 45232150-8 | Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody |

| | 45232151-5 | Renovácia hlavného vodovodu |

| | 45232152-2 | Čerpacie/prečerpávacie stanice |

| | 45232153-9 | Vodárenská vež |

| | 45232200-4 | Pomocné práce na stavbe elektrických vedení |

| | 45232210-7 | Výstavba nadzemných vedení |

| | 45232220-0 | Rozvodňa |

| | 45232221-7 | Transformátorovne |

| | 45232300-5 | Stavebné a doplnkové práce na stavbe telefónnych a komunikačných vedení |

| | 45232310-8 | Stavebné práce na stavbe telefónnych vedení |

| | 45232311-5 | Núdzové telefónne linky pri cestách |

| | 45232320-1 | Káblové vysielacie rozvody |

| | 45232330-4 | Vztyčovanie antén |

| | 45232331-1 | Doplnkové práce pre vysielanie |

| | 45232332-8 | Doplnkové práce pre telekomunikácie |

| | 45232340-7 | Základné stanice pre mobilné telefónne siete |

| | 45232400-6 | Stavebné práce na stavbe kanalizácie |

| | 45232410-9 | Kanalizačné práce |

| | 45232411-6 | Potrubie na znečistenú vodu |

| | 45232420-2 | Práce s odpadovými vodami |

| | 45232421-9 | Práce na úprave odpadových vôd |

| | 45232422-6 | Práce na úprave kalu |

| | 45232423-3 | Čerpacia stanica odpadových vôd |

| | 45232424-0 | Kanalizačný odtok odpadových vôd |

| | 45232430-5 | Úpravňa vody |

| | 45232431-2 | Čerpacia stanica odpadovej vody |

| | 45232440-8 | Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení |

| | 45232450-1 | Odvodňovacie stavebné práce |

| | 45232451-8 | Odvodňovacie a povrchové práce |

| | 45232452-5 | Odvodňovacie práce |

| | 45232453-2 | Drenáž |

| | 45232460-4 | Sanitárne práce |

| | 45232470-7 | Stanica na prekladanie odpadov |

| | 45.22 | Stavba strešnej krytiny a strešných konštrukcií | 45260000-7 | Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce |

| | 45261000-4 | Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce |

| | 45261100-5 | Montáž strešných konštrukcií |

| | 45261200-6 | Pokrývačské práce a nátery striech |

| | 45261210-9 | Pokrývačské práce |

| | 45261211-6 | Kladenie krytinovej škridly |

| | 45261212-3 | Kladenie krytinovej bridlice |

| | 45261213-0 | Kladenie strešnej krytiny z kovu |

| | 45261214-7 | Kladenie asfaltovej strešnej krytiny |

| | 45261220-2 | Nátery striech a iné práce na povrchovej úprave striech |

| | 45261221-9 | Nátery striech |

| | 45261222-6 | Povrchová úprava striech cementovým poterom |

| | 45261300-7 | Klampiarske práce |

| | 45261310-0 | Lemovanie plechom |

| | 45261320-3 | Inštalovanie odkvapových žľabov |

| | 45261400-8 | Oplechovanie |

| | 45261410-1 | Strešné izolačné práce |

| | 45261420-4 | Izolačné práce proti vode |

| | 45261900-3 | Opravy a údržba striech |

| | 45261910-6 | Opravy striech |

| | 45261920-9 | Údržba striech |

| | 45.23 | Výstavba diaľnic, ciest, letísk, železníc a športovísk | 45230000-8 | Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch |

| | 45233000-9 | Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest |

| | 45233100-0 | Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest |

| | 45233110-3 | Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií |

| | 45233120-6 | Stavebné práce na výstavbe ciest |

| | 45233121-3 | Stavebné práce na výstavbe hlavných ciest |

| | 45233122-0 | Okružné komunikácie/cesty |

| | 45233123-7 | Cesty druhej triedy |

| | 45233124-4 | Hlavné dopravné cesty |

| | 45233125-1 | Cestné križovatky |

| | 45233126-8 | Mimoúrovňové križovatky |

| | 45233127-5 | Križovatky v tvare T |

| | 45233128-2 | Kruhové objazdy |

| | 45233129-9 | Križovatky |

| | 45233130-9 | Stavebné práce na výstavbe diaľnic |

| | 45233131-6 | Stavebné práce na výstavbe visutých diaľnic |

| | 45233139-3 | Práce na údržbe diaľnic |

| | 45233140-2 | Práce na ceste |

| | 45233141-9 | Práce na údržbe ciest |

| | 45233142-6 | Práce na oprave ciest |

| | 45233144-0 | Nadjazdy |

| | 45233150-5 | Práce na spomaľovacích jazdných úsekoch |

| | 45233160-8 | Cestičky a iné spevnené povrchy |

| | 45233161-5 | Chodníky |

| | 45233162-2 | Cyklistické cestičky |

| | 45233200-1 | Rôzne práce vrchnej stavby |

| | 45233210-4 | Práce vrchnej stavby diaľnic |

| | 45233220-7 | Práce vrchnej stavby ciest |

| | 45233221-4 | Natieračské práce povrchu vozoviek |

| | 45233222-1 | Dláždenie |

| | 45233223-8 | Obnova povrchu vozoviek |

| | 45233224-5 | Vozovka s dvoma jazdnými pruhmi |

| | 45233225-2 | Vozovka s jedným jazdným pruhom |

| | 45233226-9 | Príjazdová cesta |

| | 45233227-6 | Príjazdová komunikácia (na/z diaľnice) |

| | 45233228-3 | Povrchové nátery/povlaky |

| | 45233229-0 | Práce na údržbe krajníc |

| | 45233250-6 | Práce na úprave povrchu, okrem ciest |

| | 45233251-3 | Práce na obnove povrchu |

| | 45233252-0 | Práce vrchnej stavby ulíc |

| | 45233253-7 | Práce vrchnej stavby chodníkov |

| | 45233260-9 | Cesty pre chodcov |

| | 45233261-6 | Nadchody |

| | 45233262-3 | Pešie zóny |

| | 45233270-2 | Natieračské práce parkovacích plôch |

| | 45233280-5 | Montáž cestných bariér |

| | 45233290-8 | Inštalácia dopravných značiek |

| | 45233291-5 | Inštalácia dopravných majákov |

| | 45233292-2 | Inštalácia bezpečnostného zariadenia |

| | 45233293-9 | Inštalácia vybavenia ulíc |

| | 45233294-6 | Inštalácia cestnej signalizácie |

| | 45233300-2 | Práce spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov |

| | 45233310-5 | Práce spodnej stavby diaľnic |

| | 45233320-8 | Práce spodnej stavby ciest |

| | 45233330-1 | Práce spodnej stavby ulíc |

| | 45233340-4 | Práce spodnej stavby chodníkov |

| | 45234000-6 | Stavebné práce na stavbe železníc a lanových dopravných systémov |

| | 45234100-7 | Stavebné práce na výstavbe železníc |

| | 45234110-0 | Práce na stavbe medzimestských železníc |

| | 45234111-7 | Mestská železnica |

| | 45234112-4 | Železničné depo |

| | 45234113-1 | Demolácia tratí |

| | 45234114-8 | Železničné násypy |

| | 45234115-5 | Práce na stavbe železničnej signalizácie |

| | 45234116-2 | Stavebné práce na výstavbe železničnej trate |

| | 45234120-3 | Práce na stavbe mestskej železnice |

| | 45234121-0 | Práce na stavbe električkovej trate |

| | 45234122-7 | Práce na stavbe podzemnej železničnej trate |

| | 45234123-4 | Práce na stavbe čiastočne podzemnej železničnej trate |

| | 45234124-1 | Podzemná osobná železničná doprava |

| | 45234125-8 | Podzemná železničná stanica |

| | 45234126-5 | Stavebné práce na výstavbe električkových koľajníc |

| | 45234127-2 | Električkové depo |

| | 45234128-9 | Nástupištia električiek |

| | 45234129-6 | Stavebné práce na výstavbe mestskej železničnej trate |

| | 45234200-8 | Lanové dopravné systémy |

| | 45234210-1 | Lanové dopravné systémy s kabínkami |

| | 45234220-4 | Lyžiarske vleky |

| | 45234230-7 | Sedačkové lanovky |

| | 45234240-0 | Pozemné lanovky |

| | 45234250-3 | Lanovka/lanová visutá dráha |

| | 45235000-3 | Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch |

| | 45235100-4 | Stavebné práce na stavbe veľkých letísk |

| | 45235110-7 | Stavebné práce na stavbe malých letísk |

| | 45235111-4 | Vozovky letísk |

| | 45235200-5 | Stavebné práce na stavbe vzletových a pristávacích plôch |

| | 45235210-8 | Obnova povrchu vzletových a pristávacích plôch |

| | 45235300-6 | Stavebné práce na stavbe prevádzkových plôch letísk |

| | 45235310-9 | Rolovacia dráha |

| | 45235311-6 | Vozovka rolovacej dráhy |

| | 45235320-2 | Výstavba odbavovacích plôch pre lietadlá |

| | 45236000-0 | Stavebné práce na stavbe plôch |

| | 45236100-1 | Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia |

| | 45236110-4 | Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská |

| | 45236111-1 | Stavebné práce na stavbe plôch pre golfové ihriská |

| | 45236112-8 | Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty |

| | 45236113-5 | Stavebné práce na stavbe plôch pre závodiská |

| | 45236114-2 | Stavebné práce na stavbe plôch pre priebežné koľaje |

| | 45236119-7 | Opravárenské práce na športových ihriskách |

| | 45236200-2 | Stavebné práce na stavbe plôch pre rekreačné zariadenia |

| | 45236210-5 | Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská |

| | 45236220-8 | Stavebné práce na stavbe plôch pre zoologické záhrady |

| | 45236230-1 | Vyrovnávacie práce pre záhrady |

| | 45236250-7 | Vyrovnávacie práce pre parky |

| | 45236290-9 | Opravárenské práce na rekreačných zariadeniach |

| | 45236300-3 | Vyrovnávacie práce pre cintoríny |

| | 45.24 | Výstavba vodných diel | 45240000-1 | Výstavba vodných diel |

| | 45241000-8 | Výstavba prístavov |

| | 45241100-9 | Pobrežné hrádze |

| | 45241200-0 | Výstavba predbrežných terminálov in situ |

| | 45241300-1 | Móla |

| | 45241400-2 | Doky |

| | 45241500-3 | Prístavná hrádza |

| | 45241600-4 | Inštalácia osvetlenia prístavu |

| | 45242000-5 | Výstavba zariadení pre voľný čas pri vode |

| | 45242100-6 | Výstavba zariadení pre vodné športy |

| | 45242110-9 | Výstavba zariadení na spúšťanie lodí na vodu |

| | 45242200-7 | Prístav |

| | 45242210-0 | Prístav pre jachty |

| | 45243000-2 | Diela pobrežnej ochrany |

| | 45243100-3 | Diela na ochranu útesov |

| | 45243110-6 | Diela na stabilizáciu útesov |

| | 45243200-4 | Vlnolamy |

| | 45243300-5 | Morské vlnolamy |

| | 45243400-6 | Práce na spevňovaní pláže |

| | 45243500-7 | Morské ochranné zariadenia |

| | 45243510-0 | Práce na stavbe hrádzí |

| | 45243600-8 | Mólo |

| | 45244000-9 | Námorná výstavba |

| | 45244100-0 | Námorné zariadenia |

| | 45246000-3 | Regulácia riek a protipovodňové práce |

| | 45246100-4 | Výstavba riečnych hrádzí |

| | 45246200-5 | Práce na ochranu brehov riek |

| | 45246400-7 | Protipovodňové práce |

| | 45246410-0 | Údržba protipovodňových ochranných zariadení |

| | 45246500-8 | Promenády |

| | 45246510-1 | Drevený chodníček/promenáda na pláži |

| | 45247000-0 | Výstavba priehrad, kanálov, zavlažovacích kanálov a akvaduktov |

| | 45247100-1 | Výstavba vodných ciest |

| | 45247110-4 | Výstavba kanálov |

| | 45247111-1 | Zavlažovacie kanály |

| | 45247112-8 | Odvodňovací kanál |

| | 45247120-7 | Vodné cesty, okrem kanálov |

| | 45247130-0 | Akvadukty |

| | 45247200-2 | Výstavba priehrad a podobných pevných (nepohyblivých) stavieb |

| | 45247210-5 | Priehrada |

| | 45247211-2 | Priehradná stena |

| | 45247212-9 | Práce na vystužovaní hrádze |

| | 45247220-8 | Prepadová hať/priepad |

| | 45247230-1 | Val, ochranný múr |

| | 45247240-4 | Statická hrádza/priehrada |

| | 45247270-3 | Výstavba nádrží |

| | 45248000-7 | Výstavba hydromechanických zariadení |

| | 45248100-8 | Plavebné komory |

| | 45248200-9 | Suché doky |

| | 45248300-0 | Plávajúce doky |

| | 45248400-1 | Prístavné plošiny |

| | 45248500-2 | Mobilné hrádze/priehrady |

| | 45.25 | Iné stavebné práce vrátane zvláštnych obchodov | 45250000-4 | Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov súvisiacich s ropným a plynárenským priemyslom |

| | 45251000-1 | Výstavba elektrární a teplární |

| | 45251100-2 | Výstavba elektrární |

| | 45251110-5 | Jadrové elektrárne |

| | 45251111-2 | Jadrový reaktor |

| | 45251120-8 | Vodné elektrárne |

| | 45251130-1 | Zariadenia na získavanie energie z vĺn |

| | 45251140-4 | Tepelná elektráreň |

| | 45251141-1 | Geotermálna elektráreň |

| | 45251142-8 | Tepelná elektráreň používajúca ako palivo drevo |

| | 45251143-5 | Energetický závod na generovanie stlačeného vzduchu |

| | 45251150-7 | Chladiaca veža |

| | 45251160-0 | Práce na veterných elektrárňach |

| | 45251200-3 | Tepláreň |

| | 45251210-6 | Kombinovaná tepláreň |

| | 45251220-9 | Kombinovaná elektráreň s teplárňou |

| | 45251230-2 | Parná elektráreň Energetický závod na generovanie pary |

| | 45251240-5 | Energetický závod na generovanie plynov vznikajúcich na skládkach |

| | 45251250-8 | Tepláreň diaľkového vykurovania |

| | 45252000-8 | Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu |

| | 45252100-9 | Čistička odpadových vôd |

| | 45252110-2 | Mobilné zariadenia |

| | 45252120-5 | Úpravňa vody |

| | 45252121-2 | Sedimentačné zariadenia |

| | 45252122-9 | Autoklávy na odpadové vody |

| | 45252123-6 | Triediace zariadenia |

| | 45252124-3 | Bagrovanie a čerpacie práce |

| | 45252125-0 | Práce pri skládkovaní hornín |

| | 45252126-7 | Úpravňa pitnej vody |

| | 45252127-4 | Čistiareň odpadovej vody |

| | 45252130-8 | Zariadenie čističiek odpadovej vody |

| | 45252140-1 | Zariadenie na odvodňovanie kalu |

| | 45252150-4 | Zariadenie na manipuláciu s uhlím |

| | 45252200-0 | Zariadenie čistiacich staníc |

| | 45252210-3 | Čistička vody |

| | 45252300-1 | Spaľovňa odpadu |

| | 45253000-5 | Výstavba chemických závodov |

| | 45253100-6 | Demineralizačné zariadenie |

| | 45253200-7 | Odsírovacie zariadenie |

| | 45253300-8 | Destilačné alebo rektifikačné zariadenie |

| | 45253310-1 | Závod na destiláciu vody |

| | 45253320-4 | Závod na destiláciu alkoholu |

| | 45253400-9 | Výstavba petrochemických závodov |

| | 45253500-0 | Výstavba farmaceutických závodov |

| | 45253600-1 | Deionizačné zariadenia |

| | 45253700-2 | Digerovacie zariadenie |

| | 45253800-3 | Kompostovacie zariadenia |

| | 45254000-2 | Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu |

| | 45254100-3 | Výstavba objektov pre ťažbu |

| | 45254110-6 | Ústie/ohlbeň jamy |

| | 45254200-4 | Výstavba výrobných závodov |

| | 45255000-9 | Výstavba zariadení ropného a plynárskeho priemyslu |

| | 45255100-0 | Ťažobné plošiny |

| | 45255110-3 | Vrty |

| | 45255120-6 | Zariadenia plošín |

| | 45255121-3 | Zariadenia hornej paluby |

| | 45255200-1 | Rafinéria ropy |

| | 45255210-4 | Ropný terminál |

| | 45255300-2 | Plynový terminál |

| | 45255400-3 | Montážne práce |

| | 45255410-6 | Montážne práce na pobreží |

| | 45255420-9 | Montážne práce na súši |

| | 45255430-2 | Demolácia ropných plošín |

| | 45255500-4 | Vrtné a prieskumné práce |

| | 45255600-5 | Vrtné konštrukcie zo špirálových rúrok |

| | 45255700-6 | Zariadenie na splyňovanie uhlia |

| | 45255800-7 | Závod na výrobu plynu |

| | 45259000-7 | Opravy a údržba zariadenia |

| | 45259100-8 | Opravy a údržba čističiek odpadových vôd |

| | 45259200-9 | Opravy a údržba čistiacich staníc |

| | 45259300-0 | Opravy a údržba teplární |

| | 45259900-6 | Práce na zvyšovaní parametrov zariadení |

| | 45260000-7 | Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce |

| | 45262000-1 | Špecializované remeselnícke stavebné práce, okrem strešných prác |

| | 45262100-2 | Lešenárske práce |

| | 45262110-5 | Demontáž lešení |

| | 45262120-8 | Montáž lešení |

| | 45262200-3 | Základové práce a vŕtanie vodných studní |

| | 45262210-6 | Základové práce |

| | 45262211-3 | Pilotáž |

| | 45262212-0 | Paženie rýh |

| | 45262213-7 | Technika membránových stien |

| | 45262220-9 | Vŕtanie vodných studní |

| | 45262300-4 | Betonárske práce |

| | 45262310-7 | Železobetonárske práce |

| | 45262311-4 | Betonárske práce hrubej stavby |

| | 45262320-0 | Vyrovnávacie práce |

| | 45262321-7 | Vyrovnávanie podláh betónom |

| | 45262330-3 | Opravy betónom |

| | 45262340-6 | Liatie betónovej zmesi |

| | 45262350-9 | Betonárske práce z betónu bez výstuže |

| | 45262360-2 | Úprava cementovou maltou |

| | 45262370-5 | Zhotovovanie betónových nánosov/omietok |

| | 45262400-5 | Montáž kovových konštrukcií |

| | 45262410-8 | Montáž kovových konštrukcií budov |

| | 45262420-1 | Montáž kovových konštrukcií objektov |

| | 45262421-8 | Práce na pobrežných miestach na kotvenie |

| | 45262422-5 | Podmorské vŕtacie práce |

| | 45262423-2 | Palubné montážne práce |

| | 45262424-9 | Montážne práce na pobrežných moduloch |

| | 45262425-6 | Výroba plášťov |

| | 45262426-3 | Výroba pilót |

| | 45262500-6 | Murovanie a murárske práce |

| | 45262510-9 | Kamenárske práce |

| | 45262511-6 | Kamenosochárstvo |

| | 45262512-3 | Hladké (opracované) kamenárske práce |

| | 45262520-2 | Murárske práce |

| | 45262521-9 | Murovanie lícovými tehlami |

| | 45262522-6 | Murovanie |

| | 45262600-7 | Rôzne špecializované remeselné stavebné práce |

| | 45262610-0 | Priemyselné komíny |

| | 45262620-3 | Oporné múry |

| | 45262630-6 | Výstavba pecí |

| | 45262640-9 | Práce na zlepšenie životného prostredia |

| | 45262650-2 | Obkladacie práce |

| | 45262660-5 | Práce na odstraňovaní azbestu |

| | 45262700-8 | Práce na zmene (úprave) budov |

| | 45262800-9 | Práce na rozširovaní budov |

| 45.3 | | Inštalácie budov | 45300000-0 | Stavebno-inštalačné práce |

| | 45.31 | Domové elektroinštalácie a vnútorné vybavenie | 45310000-3 | Elektroinštalačné práce |

| | 45311000-0 | Elektroinštalačné práce v obytných budovách a neobytných budovách |

| | 45311100-1 | Elektroinštalačné práce v obytných budovách |

| | 45311200-2 | Elektroinštalačné práce v neobytných budovách |

| | 45312000-7 | Inštalovanie poplašných systémov a antén |

| | 45312100-8 | Inštalovanie požiarneho poplašného systému |

| | 45312200-9 | Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu |

| | 45312300-0 | Inštalovanie antén |

| | 45312310-3 | Práce na ochrane pred bleskom |

| | 45312311-0 | Inštalovanie bleskozvodov |

| | 45312320-6 | Inštalovanie televíznych antén |

| | 45312330-9 | Inštalovanie rozhlasových antén |

| | 45313000-4 | Inštalovanie výťahov a pohyblivých schodov |

| | 45313100-5 | Inštalovanie výťahov |

| | 45313200-6 | Inštalovanie eskalátorov (pohyblivých schodov) |

| | 45313210-9 | Inštalovanie travelátorov (pohyblivých chodníkov) |

| | 45314000-1 | Inštalovanie telekomunikačných zariadení |

| | 45314100-2 | Inštalovanie telefónnych ústrední |

| | 45314120-8 | Inštalovanie prepájačov |

| | 45314200-3 | Inštalovanie telefónnych liniek |

| | 45314300-4 | Inštalovanie kabeláže |

| | 45314310-7 | Pokládka káblov |

| | 45314320-0 | Inštalovanie počítačovej kabeláže |

| | 45315000-8 | Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách |

| | 45315100-9 | Elektrotechnické inštalačné práce |

| | 45315200-0 | Práce na turbínach |

| | 45315300-1 | Inštalovanie zásobovania elektrickou energiou |

| | 45315400-2 | Inštalovanie vysokého napätia |

| | 45315500-3 | Inštalovanie stredného napätia |

| | 45315600-4 | Inštalovanie nízkeho napätia |

| | 45315700-5 | Inštalovanie spínacích staníc |

| | 45316000-5 | Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov |

| | 45316100-6 | Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení |

| | 45316110-9 | Inštalovanie osvetlenia ciest |

| | 45316200-7 | Inštalovanie signalizačných zariadení |

| | 45316210-0 | Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy |

| | 45316211-7 | Inštalovanie osvetlených dopravných značiek |

| | 45316212-4 | Inštalovanie dopravnej signalizácie |

| | 45316213-1 | Inštalovanie zariadenia na navádzanie dopravy |

| | 45316220-3 | Inštalovanie signalizačných zariadení letísk |

| | 45316230-6 | Inštalovanie signalizačných zariadení prístavov |

| | 45317000-2 | Iné elektroinštalačné práce |

| | 45317100-3 | Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach |

| | 45317200-4 | Elektroinštalačné práce na transformátoroch |

| | 45317300-5 | Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch |

| | 45317400-6 | Elektroinštalačné práce na filtračných zariadeniach |

| | 45.32 | Izolačné práce | 45320000-6 | Izolačné práce |

| | 45321000-3 | Tepelnoizolačné práce |

| | 45323000-7 | Zvukovoizolačné práce |

| | 45324000-4 | Štukatérske práce |

| | 45.33 | Inštalácia potrubí | 45330000-9 | Kanalizačné a sanitárne práce |

| | 45331000-6 | Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie |

| | 45331100-7 | Inštalovanie ústredného kúrenia |

| | 45331110-0 | Inštalovanie kotolní |

| | 45331200-8 | Inštalovanie ventilácie a klimatizácie |

| | 45331210-1 | Inštalovanie ventilácie |

| | 45331211-8 | Inštalovanie vonkajšej ventilácie |

| | 45331220-4 | Inštalovanie klimatizácie |

| | 45331221-1 | Čiastočné inštalovanie klimatizácie |

| | 45331230-7 | Inštalovanie chladiacich zariadení |

| | 45331231-4 | Inštalačné práce na zariadení chladničiek |

| | 45332000-3 | Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí |

| | 45332200-5 | Práca na vodovodnom domovom potrubí |

| | 45332300-6 | Kladenie kanalizačných potrubí |

| | 45332400-7 | Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva |

| | 45333000-0 | Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom |

| | 45333100-1 | Inštalovanie plynových regulačných zariadení |

| | 45333200-2 | Inštalovanie plynomerov |

| | 45.34 | Iné domové inštalácie | 45340000-2 | Inštalovanie oplotenia, zábradlí a inštalácia bezpečnostných zariadení |

| | 45341000-9 | Montáž zábradlí |

| | 45342000-6 | Montáž oplotenia |

| | 45343000-3 | Protipožiarne inštalačné práce |

| | 45343100-4 | Ohňovzdorné práce |

| | 45343200-5 | Inštalovanie protipožiarnych zariadení |

| | 45343210-8 | Inštalovanie hasiacich zariadení na báze oxidu uhličitého |

| | 45343220-1 | Inštalovanie hasiacich prístrojov |

| | 45343230-4 | Inštalovanie postrekových systémov |

| | 45350000-5 | Mechanické inštalácie |

| | 45351000-2 | Práce na strojárskych inštaláciách |

| 45.4 | | Dokončievanie budov | 45410000-4 až 45452000-0, 45500000-2 až 45530000-1 | |

| | 45.41 | Omietanie | 45410000-4 | Omietkarské práce |

| | 45.42 | Inštalácia stolárskych výrobkov | 45420000-7 | Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov |

| | 45421000-4 | Stolárske práce |

| | 45421100-5 | Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí |

| | 45421110-8 | Montáž kovových dverí a okenných rámov |

| | 45421111-5 | Montáž kovových zárubní |

| | 45421112-2 | Montáž kovových okenných rámov |

| | 45421113-9 | Montáž kovových prahov |

| | 45421114-6 | Montáž kovových dverí |

| | 45421115-3 | Montáž kovových okien |

| | 45421120-1 | Montáž plastových dverí a okenných rámov |

| | 45421121-8 | Montáž plastových zárubní |

| | 45421122-5 | Montáž plastových okenných rámov |

| | 45421123-2 | Montáž plastových prahov |

| | 45421124-9 | Montáž plastových dverí |

| | 45421125-6 | Montáž plastových okien |

| | 45421130-4 | Montáž drevených dverí a okenných rámov |

| | 45421131-1 | Montáž drevených zárubní |

| | 45421132-8 | Montáž drevených okenných rámov |

| | 45421133-5 | Montáž drevených prahov |

| | 45421134-2 | Montáž drevených dverí |

| | 45421135-9 | Montáž drevených okien |

| | 45421140-7 | Montáž kovových stolárskych výrobkov okrem dverí a okien |

| | 45421141-4 | Montáž priečok |

| | 45421142-1 | Montáž okeníc |

| | 45421143-8 | Montáž roliet |

| | 45421144-5 | Montáž plátených tienidiel/markíz |

| | 45421145-2 | Montáž žalúzií |

| | 45421146-9 | Montáž znížených stropov |

| | 45421147-6 | Montáž mriežok |

| | 45421148-3 | Montáž brán |

| | 45421150-0 | Inštalácia nekovových stolárskych výrobkov |

| | 45421151-7 | Montáž sektorových kuchýň |

| | 45421152-4 | Montáž priečkových stien |

| | 45421153-1 | Montáž vstavaného nábytku |

| | 45421160-3 | Železiarske práce |

| | 45422000-1 | Tesárske montážne práce |

| | 45422100-2 | Drevené vybavenie domu |

| | 45.43 | Podlahové a nástenné krytiny | 45430000-0 | Obkladanie stien a kladenie dlažobných krytín |

| | 45431000-7 | Dláždenie a obkladanie |

| | 45431100-8 | Dláždenie podláh |

| | 45431200-9 | Obkladanie stien |

| | 45432000-4 | Kladenie podláh a dlažobných krytín, povrchová úprava stien |

| | 45432100-5 | Kladenie podláh a dlažobných krytín |

| | 45432110-8 | Kladenie podláh |

| | 45432111-5 | Kladenie pružných dlažobných krytín |

| | 45432112-2 | Kladenie dlažby |

| | 45432113-9 | Kladenie parkiet |

| | 45432114-6 | Kladenie drevených podláh |

| | 45432120-1 | Montáž dvojitej podlahy |

| | 45432121-8 | Podlahy v počítačových miestnostiach |

| | 45432130-4 | Kladenie dlažobných krytín |

| | 45432200-6 | Povrchová úprava stien a tapetovanie |

| | 45432210-9 | Povrchová úprava stien |

| | 45432220-2 | Tapetovanie |

| | 45.44 | Maľovanie a hladenie | 45440000-3 | Maliarske, natieračské a sklenárske práce |

| | 45441000-0 | Sklenárske práce |

| | 45442000-7 | Nanášanie ochranných vrstiev |

| | 45442100-8 | Maliarske a natieračské práce |

| | 45442110-1 | Maľby a natieranie budov |

| | 45442120-4 | Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie |

| | 45442121-1 | Natieranie konštrukcií |

| | 45442180-2 | Opakované natieranie a maľovanie |

| | 45442190-5 | Odstraňovanie náterov |

| | 45442200-9 | Nanášanie protikoróznych vrstiev |

| | 45442210-2 | Galvanizácia |

| | 45442300-0 | Práce na ochrane povrchov |

| | 45.45 | Iné dokončievanie budov | 45450000-6 | Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov |

| | 45451000-3 | Dekoračné (ozdobné) práce |

| | 45451100-4 | Práce na výzdobe budov |

| | 45451200-5 | Panelovanie |

| | 45451300-6 | Zimné záhrady |

| | 45452000-0 | Čistenie exteriérov budov |

| | 45452100-1 | Čistenie exteriérov budov parou alebo pieskom |

| | 45453000-7 | Generálne opravy a renovačné práce |

| | 45453100-8 | Renovačné práce |

| | 45454000-4 | Obnovovacie práce |

| | 45454100-5 | Reštaurovanie |

| 45.5 | | Požičiavanie stavebných a demolačných strojov s obsluhou | 45500000-2 | Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou |

| | 45.50 | Požičiavanie stavebných a demolačných strojov s obsluhou | 45510000-5 | Prenájom žeriavov s obsluhou |

| | 45520000-8 | Prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

POROVNÁVAJÚCA TABUĽKA KÓDOV CPV A KN

KN | CPV |

Kapitola | Kód KN | Kód CPV | Opis |

25Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement

| 2515+2516+6801 | 14110000-5 | Kameň pre konštrukcie |

| 2515 | 14111000-2 | Mramor a vápenatý stavebný kameň |

| 2515 | 14111100-3 | Mramor |

| 2515 | 14111200-4 | Travertín |

| 2516+6801 | 14112000-9 | Rôzny stavebný kameň |

| 2516.1 | 14112100-0 | Žula |

| 2516.2 | 14112200-1 | Pieskovec |

| 2516.1 | 14112300-2 | Čadič |

| 2516.1+6801 | 14112400-3 | Obrubníky |

| 2509+2517+2520–2523 | 14120000-8 | Vápenec, sadrovec a krieda |

| 2517+2520–2523 | 14121000-5 | Vápenec a sadrovec |

| 2520.1 | 14121100-6 | Sadrovec |

| 2521+25221–25223000 | 14121200-7 | Vápno |

| 2521 | 14121210-0 | Vápno v prášku |

| 2509+2518 | 14121300-8 | Vápenec |

| 2509 | 14122000-2 | Krieda a dolomit |

| 2518 | 14122100-3 | Krieda |

| 2514+6802+6803 | 14122200-4 | Dolomit |

| 2514+6802+6803 | 14130000-1 | Bridlica |

| 2505+2508+2512+2517+2821 | 14210000-6 | Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) |

| 2505[.1+.9] | 14211000-3 | Piesok |

| 2505[.1+.9] | 14211100-4 | Prírodný piesok |

| 2508+2512+2517+2821 | 14212000-0 | Granuly, drť, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu |

| 2517.1 | 14212100-1 | Riečny štrk a štrk |

| 2517.1 | 14212110-4 | Štrk |

| 2517.1 | 14212120-7 | Riečny štrk |

| 2517.1 | 14212200-2 | Štrkopiesky do betónu |

| 2517.1 | 14212210-5 | Štrkopiesková zmes |

| 2517[.1+.4] | 14212300-3 | Drvený a mletý kameň |

| 2517.1 | 14212310-6 | Piesčitý štrk |

| 2517.4 | 14212320-9 | Drvená žula |

| 2517.4 | 14212330-2 | Drvený čadič |

| 2508+2512+2517+2821 | 14212400-4 | Pôda |

| 2508+2512 | 14212410-7 | Vrchná vrstva pôdy (ornica) |

| 2508+2512 | 14212420-0 | Základová pôda |

| 2517 | 14212430-3 | Kamenná drť |

| 2517[.2+.3] | 14213000-7 | Makadam, dechtový makadam a dechtové piesky |

| 2517.2 | 14213100-8 | Makadam |

| 2517.3 | 14213200-9 | Dechtový makadam |

| 2517.3 | 14213300-0 | Dechtové piesky |

| 2507-2508.7 | 14220000-9 | Íl a kaolín |

| 2508 | 14221000-6 | Íl |

| 2507 | 14222000-3 | Kaolín |

| 2510[.1+.2]+3104 | 14310000-7 | Hnojivové nerasty |

| 2510[.1+.2]+3104 | 14311000-4 | Prírodný vápnik, hlinito-vápenaté fosfáty a surové prírodné draselné soli |

| 2510[.1+.2] | 14311100-5 | Prírodný vápnik |

| 2510[.1+.2] | 14311200-6 | Hlinito-vápenaté fosfáty |

| 2502 | 14312000-1 | Pyrit |

| 2502 | 14312100-2 | Nepražený pyrit |

| 2510[.1+.2]+2527+2528.1+2529.2+2530[.2-.9] | 14320000-0 | Chemické nerasty |

| 2501 | 14400000-5 | Soľ a čistý chlorid sodný |

| 2501 | 14410000-8 | Kamenná soľ |

| 2501.00.1 | 14420000-1 | Morská soľ |

| 2501 | 14430000-4 | Soľ získaná odparovaním a čistý chlorid sodný |

| 25 01.00.99 | 14440000-7 | Soľ na posyp ciest |

| 25 01.00.51 | 14450000-0 | Soľ v slanom náleve |

| 2513+7102.2 | 14522000-6 | Priemyselné diamanty; pemza; šmirgeľ a ostatné prírodné brúsivá |

| 2513 | 14522100-7 | Pemza |

| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524–2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523000-3 | Príbuzné nerasty, vzácne kovy a súvisiace produkty |

| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524–2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523100-4 | Minerály |

| 2523 | 28811200-2 | Cement |

| 2517 | 28813800-2 | Materiály na úpravu povrchu ciest |

26Rudy kovov, trosky a popoly

| 2612 | 12000000-7 | Uránové a tóriové rudy |

| 2612 | 12100000-8 | Uránové rudy |

| 2612 | 12200000-9 | Tóriové rudy |

| 2601.1+2604+2606–2609+2616 | 13100000-5 | Železné rudy |

| 2602-2617 | 13200000-6 | Rudy neželezných kovov |

| 2603 | 13210000-9 | Medené rudy |

| 2604 | 13220000-2 | Niklové rudy |

| 2606 | 13230000-5 | Hliníkové rudy |

| 2616 | 13240000-8 | Rudy drahých kovov |

| 2607 | 13250000-1 | Olovnaté rudy |

| 2608 | 13260000-4 | Zinkové rudy |

| 2609 | 13270000-7 | Cínové rudy |

| 2601.11–2601.12+2602+2605+2610+2611+2613.1+2615.90.9+2617 | 13300000-7 | Rôzne rudy |

| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524–2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523000-3 | Príbuzné nerasty, vzácne kovy a súvisiace produkty |

| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524–2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523100-4 | Minerály |

| 2616.9 | 14523200–5 | Zlato |

| 2616.1 | 14523300-6 | Striebro |

| 2616.9 | 14523400-7 | Platina |

| 2618+2619+7204[.1–5] | 27190000-3 | Troska, škvara, železný odpad a šrot |

| 2818.2+2620.4+7601–7616 | 27500000-0 | Hliník a hliníkové výrobky |

| 7602+2620.4 | 27530000-9 | Hliníkový odpad a šrot |

| 2620.4 | 27531000-6 | Popol a zvyšky s obsahom hliníka |

| 2620[.1+.2]+7802+7902+8002 | 27630000-0 | Olovený, zinkový alebo cínový odpad a šrot |

| 2620[.1+.2] | 27631000-7 | Popol a zvyšky s obsahom zinku alebo olova |

| 2620.3+7401–7412 | 27700000-2 | Výrobky z medi |

| 2620.3+7404 | 27730000-1 | Medený odpad a šrot |

| 2620.3 | 27731000-8 | Popol a zvyšky s obsahom medi |

| 2620[.5+.9]+7503 | 27830000-2 | Niklový odpad a šrot |

| 2620[.5+.9] | 27831000-9 | Popol a zvyšky s obsahom kovov |

27Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky

| 2701.1 | 10110000-7 | Uhlie |

| 2701.2 | 10120000-0 | Palivá na báze uhlia |

| 2701.2 | 10121000-7 | Čierne uhlie |

| 2701.2 | 10122000-4 | Brikety |

| 2701.2 | 10123000-1 | Pevné palivá |

| 2701.2 | 10124000-8 | Fosílne palivá |

| 2701.2 | 10125000-5 | Drevné palivá |

| 2702+2703 | 10200000-5 | Lignit a rašelina |

| 2702 | 10210000-8 | Lignit |

| 2703 | 10220000-1 | Rašelina |

| 2707 | 10310000-9 | Petrolej |

| 2704 | 10320000-2 | Koksárenské produkty |

| 2704 | 10321000-9 | Koks |

| 2709-2715 | 11000000-0 | Surová ropa, zemný plyn, olej a súvisiace produkty |

| 2709 | 11100000-1 | Surová ropa |

| 2709 | 11110000-4 | Nespracovaný olej a ropné produkty |

| 2709 | 11111000-1 | Olej |

| 2709 | 11111100-2 | Nespracovaný olej |

| 2709 | 11112000-8 | Ropné produkty |

| 2711[.11+.21] | 11200000-2 | Zemný plyn |

| 2714 | 11300000-3 | Bitúmenové alebo olejnaté bridlice |

| 27149000 | 14510000-9 | Bitúmen a asfalt |

| 27149000 | 14511000-6 | Bitúmen |

| 27149000 | 14512000-3 | Asfalt |

| 2710.00[.26–.36+.51+.55] | 23110000-1 | Benzín a letecký benzín |

| 2710.00.26 | 23111000-8 | Letecký benzín |

| 27 10.00.51 | 23111100-9 | Kerozín |

| 2710.00.5 | 23111200-0 | Kerozínové palivá |

| 27 10.00.51 | 23111210-3 | Kerozínové palivá pre dýzové motory |

| 2710.00[.26+.36] | 23112000-5 | Benzín |

| 2710.00[.26+.36] | 23112100-6 | Bezolovnatý benzín |

| 2710.00[.26+.36] | 23112200-7 | Vysokooktánový benzín |

| 2710.00[.26+.36] | 23113000-2 | Ropa |

| 2710 | 23130000-7 | Ropné oleje a prípravky |

| 2710.00.21 | 23131000-4 | Lakový benzín |

| 2710.00.1 | 23132000-1 | Ľahké oleje |

| 2710 | 23133000-8 | Ropné oleje |

| 2710.00.7 | 23134000-5 | Palivové oleje |

| 2710.00.7 | 23134100-6 | Vykurovací olej |

| 2710.00[.8+.9] | 23135000-2 | Mazacie ropné oleje |

| 2710.00[.8+.9] | 23135100-3 | Mazacie oleje |

| 2710.00[.8+.9] | 23135200-4 | Mazacie prostriedky |

| 2710.00.9 | 23135300-5 | Prípravky z ťažkých olejov |

| 27 10.00.96 | 23135310-8 | Elektroizolačné oleje |

| 2710.00.9 | 23135320-1 | Brzdové kvapaliny |

| 2710.00.6 | 23150000-3 | Plynové oleje |

| 2710.00.6 | 23151000-0 | Naftové palivo |

| 2710.00.6 | 23152000-7 | Motorová nafta |

| 2711[.12+.13] | 23200000-9 | Ropné plyny a iné plynné uhľovodíky, okrem zemného plynu |

| 2711[.12+.13] | 23210000-2 | Propán a bután |

| 2711.12 | 23211000-9 | Plynný propán |

| 2711.12 | 23211100-0 | Skvapalnený propán |

| 2711.13 | 23212000-6 | Plynný bután |

| 2711.13 | 23212100-7 | Skvapalnený bután |

| 2712+2713 | 23300000-0 | Rôzne ropné produkty |

| 2712 | 23310000-3 | Vazelína a vosky |

| 2712.10 | 23311000-0 | Vazelína |

| 2712.20 | 23312000-7 | Parafín |

| 2712.90 | 23313000-4 | Ropný vosk |

| 2713.90 | 23320000-6 | Ropné zvyšky |

| 2705+2711+2804+2811+2851.00.3 | 24110000-8 | Plyny |

| 2710 | 24130000-4 | Základné anorganické chemikálie |

| 2710.00.21 | 24131000-1 | Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny |

| 2707+2708+3301+3802.9+3803–3807+4402 | 24147000-6 | Rôzne organické chemikálie |

| 2707+2708 | 24147300-9 | Oleje a produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, smola a smolný koks |

| 2707+2708 | 24147310-2 | Čiernouhoľný decht |

| 2707.91 | 24147311-9 | Kreozot |

| 2708 | 24147320-5 | Smola |

| 2708 | 24147330-8 | Smolný koks |

| 2715+6807 | 28813300-7 | Obalené kamenivo |

| 2715+6807 | 28813310-0 | Obalené cestné kamenivo |

| 2715+6807 | 28813320-3 | Obalené cestné kamene |

| 2715+6807 | 28813330-6 | Povlakový materiál |

| 2716+2844.5 | 40100000-3 | Elektrická energia |

| 2705 | 40200000-4 | Výroba plynu |

| 2705 | 40210000-7 | Svietiplyn a podobné plyny |

| 2705 | 40220000-0 | Sieťový plyn |

28Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov

| 2505+2508+2512+2517+2821 | 14210000-6 | Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) |

| 2508+2512+2517+2521 | 14212000-0 | Granuly, drť, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu |

| 2508+2512+2517+2521 | 14212400-4 | Pôda |

| 2705+2711+2804+2811+2851.00.3 | 24110000-8 | Plyny |

| 2804[.1-.4]+2811.2+2851.00.3 | 24111000-5 | Technické plyny |

| 2804[.1-.4] | 24111100-6 | Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík |

| 2804.21 | 24111120-2 | Argón |

| 2804.2 | 24111130-5 | Vzácne plyny |

| 2804.29.10 | 24111131-2 | Hélium |

| 28 04.29.90 | 24111139-8 | Neón |

| 2804[.1-.4] | 24111140-8 | Lekárske plyny |

| 28 04.10.00 | 24111150-1 | Vodík |

| 28 04.30.00 | 24111160-4 | Dusík |

| 28 04.30.00 | 24111161-1 | Kvapalný dusík |

| 28 04.40.00 | 24111170-7 | Kyslík |

| 2811[.21+.29] | 24111200-7 | Anorganické zlúčeniny kyslíka |

| 28 11.21.00 | 24111210-0 | Oxid uhličitý |

| 2811.29.30 | 24111220-3 | Oxidy dusíka |

| 2811[.21+.29] | 24111230-6 | Plynné anorganické zlúčeniny kyslíka |

| 2851.00.3 | 24111300-8 | Kvapalný a stlačený vzduch |

| 2851.00.3 | 24111310-1 | Kvapalný vzduch |

| 2851.00.3 | 24111320-4 | Stlačený vzduch |

| 2816.1+2817+2819+2820+2823+2824+2825 | 24121000-8 | Oxidy, peroxidy a hydroxidy |

| 2817+2823 | 24121100-9 | Oxid a peroxid zinku, oxid titanu, farby a pigmenty |

| 2817 | 24121110-2 | Oxid zinočnatý |

| 2817 | 24121120-5 | Peroxid zinku |

| 2823 | 24121130-8 | Oxid titanu |

| 2519.90.1+2816.1+2819+2820+2824+2825.5 | 24121200-0 | Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, horčíka, olova a medi |

| 2819 | 24121210-3 | Oxid chrómu |

| 2820 | 24121220-6 | Oxid mangánu |

| 2824 | 24121230-9 | Oxid olova |

| 2825.5 | 24121240-2 | Oxid medi |

| 2819.90.10 | 24121261-5 | Hydroxid chrómu |

| 2820 | 24121262-2 | Hydroxid horčíka |

| 2824 | 24121263-9 | Hydroxid olova |

| 2825.5 | 24121264-6 | Hydroxid medi |

| 2816.10 | 24121265-3 | Hydroxid mangánu |

| 2825.90.11 | 24121300-1 | Hasené vápno |

| 2801–2803+2804[.5-.9]+2848+2849+2850.00[.20-.90] | 24131100-2 | Nekovy |

| 2848 | 24131110-5 | Fosfidy |

| 2849 | 24131120-8 | Karbidy |

| 2850.0020 | 24131130-1 | Hydridy |

| 2850.0020 | 24131140-4 | Nitridy |

| 28 50.00.50 | 24131150-7 | Azidy |

| 28 50.00.70 | 24131160-0 | Silicidy |

| 28 50.00.90 | 24131170-3 | Boridy |

| 2802 | 24131180-6 | Rafinovaná síra |

| 2812 | 24131200-3 | Halogény |

| 2805 | 24131300-4 | Alkalické kovy |

| 2805.40 | 24131310-7 | Ortuť |

| 2806+2807+2809+2810+2811[.1+.2] | 24131400-5 | Chlórovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a oxid siričitý |

| 2806+2807+2809+2810+2811[.1+.22+.23] | 24131410-8 | Anorganické kyseliny |

| 2807.00.10 | 24131411-5 | Kyselina sírová |

| 2809.20 | 24131420-1 | Kyselina fosforečná |

| 2809.20 | 24131430-4 | Polyfosforečné kyseliny |

| 2811.2 | 24131440-7 | Kyselina hexafluorokremičitá |

| 2811.23 | 24131450-0 | Oxid siričitý |

| 2811.22 | 24131460-3 | Oxid kremičitý |

| 2806.10 | 24131470-6 | Chlórovodík |

| 2815+2816+2818.3+2821.10+2825.1 | 24131500-6 | Hydroxidy ako základné anorganické chemikálie |

| 2821 | 24131510-9 | Oxidy kovov |

| 2821.10 | 24131511-6 | Pyrity a oxidy železa |

| 2815 | 24131520-2 | Hydroxid sodný |

| 2815.12 | 24131521-9 | Lúh sodný |

| 2815.12 | 24131522-6 | Kvapalný uhličitan sodný |

| 2813 | 24131600-7 | Zlúčeniny síry |

| 2813 | 24131700-8 | Síra |

| 2803 | 24131800-9 | Uhlík |

| 2801.10 | 24131900-0 | Chlór |

| 2826+2827[.2-.6]+2828+2829 | 24132000-8 | Halogénové zlúčeniny kovov, chlórnany, chlorečnany a chloristany |

| 2826+2827[.2-.6] | 24132100-9 | Halogénové zlúčeniny kovov |

| 2826.30 | 24132110-2 | Hexafluorokremičitan sodný |

| 2827[.2-.6] | 24132120-5 | Chloridy |

| 2827.32 | 24132121-2 | Chlorid hliníka |

| 2827.33 | 24132122-9 | Chlorid železa |

| 2827.32 | 24132123-6 | Polychlorid hliníka |

| 2827.32 | 24132130-8 | Chlórhydrát hliníka |

| 2828+2829 | 24132200-0 | Chlórnany a chlorečnany |

| 2828.90 | 24132210-3 | Chloritan sodný |

| 2828.90 | 24132220-6 | Chlórnan sodný |

| 2830–2833+2834[.22+.29]+2835 | 24133000-5 | Sulfidy, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany |

| 2830-2833 | 24133100-6 | Sulfidy, siričitany a sírany |

| 2830 | 24133110-9 | Rôzne sulfidy |

| 2830.90 | 24133111-6 | Sírovodík |

| 2830 | 24133112-3 | Polysulfidy |

| 2833 | 24133120-2 | Sírany |

| 2833.1 | 24133121-9 | Tiosíran sodný |

| 28 33.29.50 | 24133122-6 | Síran železitý |

| 2833.22 | 24133123-3 | Síran hliníka |

| 2833.1 | 24133124-0 | Síran sodný |

| 28 33.29.50 | 24133125-7 | Síran železa |

| 2833.25 | 24133126-4 | Síran medi |

| 2834[.22+.29]+2835 | 24133200-7 | Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany |

| 2835.3 | 24133210-0 | Hexametafosforečnan sodný |

| 2835.2 | 24133220-3 | Fosforečnany |

| 2836[.2-.9] | 24133300-8 | Uhličitany |

| 2836.20 | 24133310-1 | Uhličitan sodný |

| 2836.30 | 24133320-4 | Hydrogenuhličitan sodný |

| 2834.2 | 24133400-9 | Dusičnany |

| 2841+2843+2851.00[.1+.9] | 24134000-2 | Rôzne kovové soli kyselín |

| 2841.61 | 24134100-3 | Manganistan draselný |

| 2841 | 24134200-4 | Soli oxokovových kyselín |

| 2837–2840+2842+2845–2847+7104.1 | 24135000-9 | Rôzne anorganické chemikálie |

| 2845 | 24135100-0 | Ťažká voda, iné izotopy a ich zlúčeniny |

| 2837–2840+2842 | 24135200-1 | Kyanid, kyanid oxidy, fulmináty, kyanatany, kremičitany, boritany, perboritany, soli anorganických kyselín |

| 2837 | 24135210-4 | Kyanidy |

| 2837.1 | 24135220-7 | Kyanid oxid |

| 2838 | 24135230-0 | Fulmináty |

| 2838 | 24135240-3 | Kyanidy |

| 2847 | 24135300-2 | Peroxid vodíka |

| 2846 | 24135500-4 | Zlúčeniny kovov vzácnych zemín |

| 2839 | 24135600-5 | Kremičitany |

| 2839.1 | 24135610-8 | Kremičitan sodíka |

| 2840 | 24135700-6 | Boritany a perboritany |

| 2851.00.10 | 24136000-6 | Destilovaná voda |

| 2851+7104.2 | 24137000-3 | Syntetické kamene |

| 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Dusíkaté umelé hnojivá |

| 2808+2814+3102 | 24151100-8 | Kyselina dusičná a jej soli |

| 2808 | 24151200-9 | Zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes) |

| 2814 | 24151300-0 | Amoniak |

| 2814.20 | 24151310-3 | Kvapalný amoniak |

| 2814 | 24151320-6 | Chlorid amónny |

| 2814 | 24151330-9 | Síran amónny |

| 2801+2818+6804+6805 | 26910000-0 | Brúsivá |

| 2818.1 | 26913000-1 | Umelý korund |

| 2801 | 26914000-8 | Umelý grafit |

| 2818.2+2620.4+7601–7616 | 27500000-0 | Hliník a hliníkové výrobky |

| 2818.20+7601 | 27510000-3 | Surový hliník |

| 2818.20 | 27511000-0 | Oxid hlinitý |

| 2716+2844.5 | 40100000-3 | Elektrická energia |

| 2844[.1-.4] | 40500000-7 | Jadrové palivá |

| 2844[.1-.3] | 40510000-0 | Urán |

| 2844.2 | 40520000-3 | Plutónium |

| 2844.4 | 40530000-6 | Rádioaktívne materiály |

| 2844.4 | 40540000-9 | Rádioizotopy |

29Organické chemické výrobky

| 2901-2904 | 24141000-4 | Uhľovodíky |

| 2901+2902 | 24141100-5 | Nasýtené uhľovodíky |

| 2901 | 24141110-8 | Nasýtené acyklické uhľovodíky |

| 2901.29 | 24141111-5 | Metán |

| 2901.21 | 24141112-2 | Etylén |

| 2901.22 | 24141113-9 | Propén |

| 2901.23 | 24141114-6 | Butén |

| 2901.29 | 24141115-3 | Acetylén |

| 2902 | 24141120-1 | Nasýtené cyklické uhľovodíky |

| 2901.2+2902 | 24141200-6 | Nenasýtené uhľovodíky |

| 2901.2 | 24141210-9 | Nenasýtené acyklické uhľovodíky |

| 2902 | 24141220-2 | Nenasýtené cyklické uhľovodíky |

| 2902.20 | 24141221-9 | Benzén |

| 2902.30 | 24141222-6 | Toluén |

| 2902.41 | 24141223-3 | O-xylény |

| 2902.42 | 24141224-0 | M-xylény |

| 2902.50 | 24141225-7 | Styrén |

| 2902.60 | 24141226-4 | Etylbenzén |

| 2903[.1+.2] | 24141300-7 | Iné halogénderiváty uhľovodíkov |

| 2903.23 | 24141310-0 | Tetrachlóretylén |

| 2903.14 | 24141320-3 | Tetrachlórmetán |

| 2207.1+2905+2908+3823.7 | 24142000-1 | Alkoholy, fenoly, fenolalkholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty; priemyselné mastné alkoholy |

| 2905[.1+.2] | 24142200-3 | Jednosýtne alkoholy |

| 2905.11 | 24142210-6 | Metanol |

| 2905.2 | 24142220-9 | Etanol |

| 2905[.3+.41+.44+.49+.5]+2906 | 24142300-4 | Dioly, polyalkoholy a ich deriváty |

| 2905.31 | 24142310-7 | Etylénglykol |

| 2905[.3+.41-.44+.49+.5]+2906 | 24142320-0 | Deriváty alkoholov |

| 2907+2908 | 24142400-5 | Fenoly a ich deriváty |

| 2907.1+2905+2906 | 24142500-6 | Alkohol |

| 2915–2918+3823.1 | 24143000-8 | Priemyselné monokarboxylové mastné kyseliny |

| 2915 | 24143200-0 | Karboxylové kyseliny |

| 2915.2 | 24143210-3 | Kyselina octová |

| 2915.2 | 24143220-6 | Kyselina peroctová |

| 2916+2917[.1+.2] | 24143300-1 | Nenasýtené monokarboxylové kyseliny a ich zlúčeniny |

| 2916.14 | 24143310-4 | Estery kyseliny metakrylovej |

| 2916.12 | 24143320-7 | Estery kyseliny akrylovej |

| 2917.3+2918[.1+.29+.3+.9] | 24143400-2 | Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny |

| 2921-2929 | 24144000-5 | Organické zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou |

| 2921 | 24144100-6 | Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou |

| 2922[.1-.3+.43+.49+.5] | 24144200-7 | Amínozlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou |

| 2924.21+2925+2926 | 24144300-8 | Ureíny |

| 2921-2929 | 24144400-9 | Zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou |

| 2930 | 24145000-2 | Organické zlúčeniny síry |

| 2909-2914 | 24146000-9 | Aldehydy, ketóny, organické peroxidy a étery |

| 2912+2913 | 24146100-0 | Zlúčeniny s aldehydickou funkčnou skupinou |

| 2914 | 24146200-1 | Zlúčeniny s ketonickou a chinónovou funkčnou skupinou |

| 2909-2911 | 24146300-2 | Organické peroxidy |

| 2910.10 | 24146310-5 | Etylénoxid |

| 2909 | 24146320-8 | Étery |

| 2937 | 24413000-2 | Hormóny |

| 2937.91 | 24413100-3 | Inzulín |

| 2937.9 | 24413200-4 | Steroidy |

| 2936 | 24414000-9 | Vitamíny |

| 2936.10 | 24414100-0 | Provitamíny |

| 2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415000-6 | Farmaceutické a lekárske chemikálie |

| 2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415100-7 | Farmaceutické chemikálie |

| 2932.2 | 24415110-0 | Laktóny |

| 2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.29+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415200-8 | Lekárske chemikálie |

| 2918.21 | 24415210-1 | Kyselina salicylová |

| 2935+2941+3001–3006 | 24416000-3 | Lieky |

| 2935+2941+3003[.1-.4+.9]+3004[.1-.4+.9] | 24416100-4 | Liečivá |

| 2941 | 24416110-7 | Antibiotiká |

| 2941.10 | 24416111-4 | Penicilín |

| 2935 | 24416120-0 | Sulfónamidy |

| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401 | 24510000-2 | Glycerín |

30Farmaceutické výrobky

| 3002.10 | 24411000-8 | Séra |

| 3002.10 | 24411100-9 | Antiséra |

| 3002.10 | 24411200-0 | Imunoglobulíny |

| 3002.10 | 24411300-1 | Gamaglobulíny |

| 3002[.2+.3+.9] | 24412000-5 | Vakcíny |

| 3002.2 | 24412100-6 | Očkovacie látky pre humánne lekárstvo |

| 3002.2 | 24412110-9 | Očkovacia látka proti týfusu |

| 3002.2 | 24412120-2 | Očkovacia látka proti hepatitíde B |

| 3002.2 | 24412130-5 | Očkovacia látka proti chrípke |

| 3002.2 | 24412140-8 | Očkovacie látky proti detskej obrne |

| 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkulín |

| 3002.3 | 24412700-2 | Očkovacie látky pre zverolekárstvo |

| 2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415000-6 | Farmaceutické a lekárske chemikálie |

| 2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415100-7 | Farmaceutické chemikálie |

| 2918.21+2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.29+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3–2941+3001+3002.9 | 24415200-8 | Lekárske chemikálie |

| 2935+2941+3001–3006 | 24416000-3 | Lieky |

| 2935+2941+3003[.1-.4+.9]+3004[.1-.4+.9] | 24416100-4 | Liečivá |

| 3001-3006 | 24416200-5 | Farmaceutické prípravky |

| 3006 | 24416300-6 | Antikoncepčné prípravky |

| 3006 | 24416310-9 | Perorálne antikoncepčné prípravky |

| 3006 | 24416320-2 | Chemické antikoncepčné prípravky |

| 1702[.3-.9]+3003+3004 | 24417000-0 | Lekárske roztoky |

| 3006 | 24418000-7 | Patentované farmaceutické prípravky |

| 30 02.90.90 | 24419100-5 | Toxíny |

| 3002.90.9 | 24419200-6 | Antiseptiká |

| 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Lekársky spotrebný materiál s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu |

| 3006[.2-.4]+3407+3822 | 24421100-2 | Reagencie |

| 30 06.40.00 | 24421110-5 | Reagencie na zisťovanie krvnej skupiny |

| 30 06.40.00 | 24421120-8 | Reagencie na zisťovanie krvných faktorov |

| 3002+3006+3407+3822 | 24421130-1 | Chemické reagencie |

| 3006+3822 | 24421140-4 | Diagnostické reagencie |

| 3006+3822 | 24421150-7 | Izotopové reagencie |

| 3006[.2-.4] | 24421170-3 | Reagencie pre elektroforézu |

| 3006[.2-.4] | 24421180-6 | Urologické reagencie |

| 3006.30 | 24421190-9 | Kontrastné prostriedky na röntgenovanie |

| 3006 | 24421200-3 | Lekárske prípravky s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu |

| 3006[.2-.4] | 24421210-6 | Irigografické prípravky |

| 3006.40 | 24421220-9 | Spojivá na rekonštrukciu kostí |

| 1302+3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24431000-4 | Mikrobiologické kultúry |

| 3001[.10+.20] | 24432000-1 | Žľazy a výťažky z nich |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Zdravotnícke prístroje |

| 3005+3006+4015+9018+9021[.2+.3] | 33140000-3 | Lekársky nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |

| 3005+3006+4015+9018.3+9021[.2+.3] | 33141000-0 | Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |

| 3005+3006 | 33141100-1 | Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť) |

| 3005 | 33141110-4 | Chirurgické obväzy |

| 3005 | 33141111-1 | Priľnavé chirurgické obväzy |

| 3005 | 33141112-8 | Náplasti |

| 3005 | 33141113-5 | Ovínadlá |

| 3005 | 33141114-2 | Zdravotnícka gáza |

| 3005 | 33141115-9 | Zdravotnícke tampóny |

| 3005 | 33141116-6 | Balíky obväzov |

| 3005 | 33141117-3 | Vata |

| 3005 | 33141118-0 | Utierky |

| 3005 | 33141119-7 | Obklady/obväzy |

| 3006 | 33141120-7 | Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť) |

| 3006 | 33141121-4 | Chirurgické nite na zošívanie rán |

| 3006 | 33141122-1 | Chirurgické spony |

| 3006 | 33141123-8 | Nádoby na ostré predmety |

| 3006 | 33141124-5 | Autosutúry |

| 3006 | 33141125-2 | Materiál na chirurgické zošívanie |

| 3006 | 33141126-9 | Podväzovací materiál |

| 3006 | 33141127-6 | Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania |

| 3006 | 33141128-3 | Ihly na zošívanie |

| 3001+3002 | 33141500-5 | Hematologický spotrebný materiál |

| 3002 | 33141510-8 | Krvné produkty |

| 3002 | 33141520-1 | Výťažky z plazmy |

| 3002 | 33141530-4 | Krvné zrážacie činidlá |

| 3502 | 33141540-7 | Albumíny |

| 3001.9 | 33141550-0 | Heparín |

| 3001 | 33141560-3 | Ľudské orgány |

| 3002 | 33141570-6 | Ľudská krv |

| 3002 | 33141580-9 | Krv zvierat |

| 3006+9018 | 33141600-6 | Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy |

| 3006.5 | 33141623-3 | Lekárničky |

| 3006 | 36711000-8 | Testovacie súpravy |

31Hnojivá

| 2510[.1+.2]+3104 | 14310000-7 | Hnojivové nerasty |

| 2510[.1+.2]+3104 | 14311000-4 | Prírodný vápnik, hlinito-vápenaté fosfáty a surové prírodné draselné soli |

| 3104 | 14311300-7 | Surové prírodné draselné soli |

| 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Dusíkaté umelé hnojivá |

| 2808+2814+3102 | 24151100-8 | Kyselina dusičná a jej soli |

| 3102 | 24151110-1 | Dusičnan sodný |

| 3103 | 24152000-4 | Fosforečné hnojivá |

| 3103 | 24152100-5 | Minerálne fosforečné hnojivá |

| 3103 | 24152200-6 | Chemické fosforečné hnojivá |

| 3101 | 24154000-8 | Živočíšne a rastlinné hnojivá |

| 3105 | 24158000-6 | Rôzne hnojivá |

32Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

| 3202+3204 | 24122000-5 | Trieslové výťažky, farbivá, taníny a farbiace materiály |

| 3204 | 24122100-6 | Farbivá |

| 3202 | 24122200-7 | Trieslové výťažky |

| 3204 | 24122300-8 | Taníny |

| 3204 | 24122400-9 | Farbivá |

| 3202 | 24122500-0 | Trieslové prípravky na činenie |

| 3208–3213 | 24310000-0 | Náterové farby |

| 3208+3209 | 24311000-7 | Farba na vozovku |

| 3208–3213 | 24312000-4 | Farby na umeleckú maľbu |

| 3208–3210 | 24312100-5 | Emaily a glazúry |

| 3208–3213 | 24312200-6 | Olejové a vodové farby |

| 3210.00.10 | 24312210-9 | Olejové farby |

| 3208–3213 | 24312220-2 | Vodové farby |

| 3208+3209+3213 | 24312300-7 | Školské farby |

| 3213.10 | 24312310-0 | Farby v súpravách |

| 3208+3209 | 24312320-3 | Plagátové farby |

| 3210 | 24312400-8 | Dekoračné potreby |

| 3208–3210 | 24320000-3 | Laky |

| 3215 | 24330000-6 | Atrament |

| 3215.1 | 24331000-3 | Tlačiarenské farby, atramenty |

| 3215.1 | 24331100-4 | Hĺbkotlačová farba |

| 3215 | 24331200-5 | Tuš |

| 3214 | 24340000-9 | Tmely, náterové tmely, tesniace tmely |

| 3214.10.10 | 24341000-6 | Tmely |

| 3214.10 | 24342000-3 | Náterové tmely |

| 3214.10.10 | 24343000-0 | Tesniace tmely |

| 3214 | 24344000-7 | Pačok/riedka malta |

| 3207–3209+4814+5905 | 28811400-4 | Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov |

| 3213+9023+9603[.3+.4]+9608–9611 | 36800000-9 | Potreby pre umeleckých remeselníkov a maliarov |

33Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky

| 2707+2708+3301+3802.9+3803–3807+4402 | 24147000-6 | Rôzne organické chemikálie |

| 3301+3806–3807 | 24147400-0 | Živičné produkty |

| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401 | 24510000-2 | Glycerín |

| 3307.4+3404+3405+4401 | 24511000-9 | Vonné látky a vosky |

| 3307.4 | 24511100-0 | Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností |

| 3303-3307 | 24520000-5 | Parfumy a toaletné potreby |

| 3303-3307 | 24521000-2 | Toaletné potreby |

| 33 03.00.90 | 24521100-3 | Toaletné vody |

| 3307.20 | 24521110-6 | Deodoranty |

| 3307.20 | 24521120-9 | Antiperspiranty |

| 3304 | 24521200-4 | Líčidlá |

| 3304.30 | 24521300-5 | Prípravky na manikúru alebo pedikúru |

| 3304 | 24521400-6 | Skrášľovacie výrobky |

| 3304 | 24521500-7 | Výrobky starostlivosti o pleť |

| 3305.10 | 24521600-8 | Šampóny |

| 3305 | 24521700-9 | Vlasové prípravky |

| 3306 | 24521800-0 | Prípravky ústnej alebo zubnej hygieny |

| 3307.10 | 24521900-1 | Holiace prípravky |

| 3301+3302 | 24630000-9 | Éterické oleje |

34Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné predmety, modelovacie pasty, "zubné vosky" a podobné prípravky na báze sadry

| 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Lekársky spotrebný materiál s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu |

| 3006[.2–.7]+3407+3822 | 24421100-2 | Reagencie |

| 3002+3006+3407+3822 | 24421130-1 | Chemické reagencie |

| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401 | 24510000-2 | Glycerín |

| 3307.4+3404+3405+4401 | 24511000-9 | Vonné látky a vosky |

| 3405[.1–.3+.9]+4401 | 24511300-2 | Leštidlá a krémy |

| 3405.2 | 24511310-5 | Leštidlá na podlahu |

| 3405.1 | 24511320-8 | Leštidlá na obuv |

| 3404 | 24511330-1 | Leštiace vosky |

| 3404.90.10 | 24511350-7 | Tesniace materiály |

| 3405.4 | 24511400-3 | Brúsne pasty a prášky |

| 3402 | 24512000-6 | Organické povrchovo aktívne prostriedky |

| 3401+3402+3405 | 24513000-3 | Čistiace výrobky |

| 3401 | 24513100-4 | Mydlo |

| 3402 | 24513200-5 | Pracie prostriedky |

| 3402 | 24513210-8 | Dispergačné činidlá do olejov |

| 3402 | 24513290-2 | Saponáty |

| 3402 | 24513291-9 | Saponáty na umývanie riadu |

| 3402 | 24513292-6 | Odmasťovacie prostriedky |

| 3402 | 24513293-3 | Látky rozkladajúce tuky |

| 3402 | 24513294-0 | Zlúčeniny na čistenie |

| 3402 | 24513295-7 | Vyplachovacie roztoky |

| 1518+3403+3811.2+3813+3819+3820 | 24661000-5 | Mazivá a mazacie oleje |

| 3403 | 24661100-6 | Mazacie oleje |

| 3403 | 24661110-9 | Vrtný kal |

| 3403 | 24661120-2 | Silikónové mazivo |

| 3403 | 24661130-5 | Vrtné výplachy |

| 3407 | 24662000-2 | Modelovacie pasty |

| 3407 | 24662100-3 | Zubný vosk |

| 3406+3604+3605+3606+9613+9614 | 36674000-6 | Zapaľovače, predmety z horľavých materiálov, pyrotechnika, zápalky a palivá z kvapalných alebo skvapalnených plynov |

35Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy…

| 3507 | 24180000-9 | Enzýmy |

| 1302+3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24431000-4 | Mikrobiologické kultúry |

| 1302+3504 | 24433000-8 | Tráviace látky |

| 3503+3505+3506 | 24620000-6 | Gleje |

| 3503 | 24621000-3 | Želatíny |

| 3506 | 24621200-5 | Spojivá |

| 3504 | 24666000-0 | Peptónové a proteínové substancie |

37Fotografický alebo kinematografický tovar

| 3701–3703+3707+38021 | 24640000-2 | Fotochemický materiál |

| 3701-3703 | 24641000-9 | Fotografické dosky a filmy |

| 3707+38021 | 24641200-1 | Emulzie na fotografické účely |

| 3707.90 | 24641210-4 | Fotografické vývojky |

| 3707.90 | 24641220-7 | Fotografické ustaľovače |

| 3707.90.1 | 24641230-0 | Röntgenové vývojky |

| 3707.90.1 | 24641240-3 | Röntgenové ustaľovače |

| 3707 | 24641260-9 | Zjasňovače |

| 3701+3702 | 25310000-7 | Rádiologické filmy |

| 3701.10+3702.10 | 25311000-4 | Röntgenové filmy (Filmy citlivé na lúče X) |

| 3701+3702+3703 | 25312000-1 | Modré diazofilmy |

| 3701.20+3702.20+3704+3705+3706 | 25320000-0 | Kinofilmy |

| 3701+3702+3704+3705 | 25321000-7 | Fotografické filmy |

| 3701.20+3702.20 | 25321100-8 | Filmy s okamžitou tlačou |

| 3706 | 25330000-3 | Videofilmy |

| 3706 | 25331000-0 | Videokazety |

| 3706 | 25332000-7 | Videopásky |

38Rôzne chemické výrobky

| 2207.1+2905–2908+3823.7 | 24142000-1 | Alkoholy, fenoly, fenolalkholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty; priemyselné mastné alkoholy |

| 3823.7 | 24142100-2 | Priemyselné mastné alkoholy |

| 2915–2918+3823.1 | 24143000-8 | Priemyselné monokarboxylové mastné kyseliny |

| 3823.1 | 24143100-9 | Kyselina olejová z rafinácie |

| 2707+2708+3301+3802.9+3803–3807+4402 | 24147000-6 | Rôzne organické chemikálie |

| 3802.9+3803+3805–3807 | 24147100-7 | Rastlinné deriváty na farbenie |

| 3301+3806–3807 | 24147400-0 | Živičné produkty |

| 3804 | 24147500-1 | Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny |

| 3808 | 24200000-6 | Agrochemikálie |

| 3808 | 24210000-9 | Pesticídy |

| 3808.10 | 24220000-2 | Insekticídy |

| 3808.30 | 24230000-5 | Herbicídy |

| 38 08.30.90 | 24240000-8 | Regulátory rastu rastlín |

| 3808.40 | 24250000-1 | Dezinfekčné prostriedky |

| 3808.90.10 | 24260000-4 | Rodenticídy |

| 3808.20 | 24270000-7 | Fungicídy |

| 3814 | 24350000-2 | Rozpúšťadlá |

| 3814 | 24351000-9 | Odlakovače |

| 3814 | 24352000-6 | Riedidlá |

| 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Lekársky spotrebný materiál s výnimkou dentálneho spotrebného materiálu |

| 3006[.2–.4]+3407+3822 | 24421100-2 | Reagencie |

| 3002+3006+3407+3822 | 24421130-1 | Chemické reagencie |

| 3006+3822 | 24421140-4 | Diagnostické reagencie |

| 3006+3822 | 24421150-7 | Izotopové reagencie |

| 3822 | 24421160-0 | Laboratórne reagencie |

| 3701–3703+3707+38021 | 24640000-2 | Fotochemický materiál |

| 3707+38021 | 24641200-1 | Emulzie na fotografické účely |

| 3821 | 24641250-6 | Kultivačné prostredia |

| 1518+3403+3811.2+3813+3819+3820 | 24661000-5 | Mazivá a mazacie oleje |

| 3811.2+3813 | 24661200-7 | Aditíva do olejov |

| 3813 | 24661210-0 | Prášok do hasiaceho prístroja |

| 3813 | 24661220-3 | Prípravky do hasiacich prístrojov |

| 3813 | 24661230-6 | Náplne do hasiacich prístrojov |

| 3819+3820 | 24661300-8 | Hydraulické kvapaliny |

| 3820 | 24661310-1 | Pripravené tekutiny na odmrazovanie |

| 3820 | 24661311-8 | Prípravky proti zamŕzaniu |

| 3809 | 24663000-9 | Prípravky na konečnú úpravu povrchov (finišovanie) |

| 3802.1 | 24664000-6 | Aktívne uhlie |

| 3802.1 | 24664100-7 | Nové aktívne uhlie |

| 3802.1 | 24664200-8 | Regenerované aktívne uhlie |

| 3803+3808.40 | 24665000-3 | Chemické záchody |

| 3824 | 24667000-7 | Chemické aditíva |

| 3824.10 | 24667100-8 | Pripravené spájadlá do lejacích foriem alebo jadier |

| 3824.40 | 24667200-9 | Prísady do cementov, malty alebo betónu |

| 3824[.7+.9] | 24668000-4 | Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel |

| 3824[.7+.9] | 24668100-5 | Chemikálie na výplach vrtov |

| 3824[.7+.9] | 24668200-6 | Flokulačné prostriedky |

| 3824[.7+.9] | 24668300-7 | Kalové chemikálie |

| 3824[.7+.9] | 24668400-8 | Ampulky zo želé ako upchávky výbušnín |

| 3818 | 24669000-1 | Aerosóly a chemikálie v tvare diskov |

| 3818 | 24669100-2 | Aerosóly |

| 3818 | 24669200-3 | Chemické prvky v tvare diskov |

| 3811.90+3820 | 24810000-5 | Náplne do radiátorov |

| 3811 | 24830000-1 | Antikorozívne výrobky |

| 3816+6901–6903+6908 | 26260000-8 | Žiaruvzdorný keramický tovar |

| 3816 | 26263000-9 | Žiaruvzdorný cement, malta a betón |

| 3816 | 26263100-0 | Žiaruvzdorný cement |

| 3816 | 26263200-1 | Žiaruvzdorná malta |

| 3816 | 26263300-2 | Žiaruvzdorný betón |

| 3824.50.1 | 28814100-2 | Hotový/surový betón |

39Plasty a výrobky z nich

| 3901–3909.10+3911–3914 | 24160000-3 | Plasty v primárnych formách |

| 3901 | 24161000-0 | Polyméry etylénu v primárnych formách |

| 3902.10 | 24162000-7 | Polyméry propylénu v primárnych formách |

| 3903 | 24163000-4 | Polyméry styrénu v primárnych formách |

| 3904+3905+3906 | 24164000-1 | Polyméry vinylchloridu v primárnych formách |

| 3905 | 24164100-2 | Polymér vinylacetátu v primárnych formách |

| 3906 | 24164200-3 | Akrylové polyméry v primárnych formách |

| 3907 | 24165000-8 | Polyestery v primárnych formách |

| 3908 | 24166000-5 | Polyamidy v primárnych formách |

| 3909.10 | 24167000-2 | Močovinová živica v primárnych formách |

| 3909.30 | 24168000-9 | Amínové živice v primárnych formách |

| 3911–3914 | 24169000-6 | Silikóny v primárnych formách |

| 3902+3926+5403.1+5403[.2+.3]+5404+5502+5504 | 24720000-7 | Umelé vlákna |

| 3902 | 24722000-1 | Polypropylén |

| 3916+3917+3920+3921.9 | 25210000-6 | Plastové, dosky, fólie, hadice a profily |

| 3916 | 25211000-3 | Plastový monofil |

| 3916 | 25211100-4 | Plastové elektrické káblovody |

| 3916 | 25211200-5 | Plastové prúty |

| 3916 | 25211300-6 | Plastové tyčinky |

| 3915.3+3917 | 25212000-0 | Rúry, rúrky a hadice |

| 3917 | 25212100-1 | Plastové rúry |

| 3917.31 | 25212110-4 | Ohybné plastové rúry |

| 3917.31 | 25212120-7 | Ohybné rúry z PVC |

| 3917 | 25212200-2 | Plastové rúrky |

| 3917.31 | 25212210-5 | Ohybné plastové rúrky |

| 3917.31 | 25212220-8 | Ohybné rúrky z PVC |

| 3917 | 25212300-3 | Plastové hadice |

| 3917.31 | 25212310-6 | Ohybné plastové hadice |

| 3917.31 | 25212320-9 | Ohybné hadice z PVC |

| 3917 | 25212400-4 | Plastové puzdra |

| 3917[.3+.4] | 25212500-5 | Spojky pre rúry, rúrky a hadice z plastov alebo PVC |

| 3917[.3+.4] | 25212510-8 | Plastové spojky pre rúry |

| 3917[.3+.4] | 25212520-1 | Spojky pre rúry z PVC |

| 3917[.3+.4] | 25212530-4 | Plastové spojky pre rúrky |

| 3917[.3+.4] | 25212540-7 | Spojky pre rúrky z PVC |

| 3917[.3+.4] | 25212550-0 | Plastové spojky pre hadice |

| 3917[.3+.4] | 25212560-3 | Spojky pre hadice z PVC |

| 3917[.3+.4] | 25212600-6 | Neupravené prvky z PVC |

| 3917[.3+.4] | 25212610-9 | Neupravené rámy z PVC |

| 3917[.3+.4] | 25212620-2 | Neupravené rúrky z PVC |

| 3917[.3+.4] | 25212630-5 | Neupravené rúry z PVC |

| 3915.30 | 25212700-7 | PVC pena |

| 3920+3921.9 | 25213000-7 | Plastové, dosky, listy, filmy, fólie a pásy |

| 3920 | 25213100-8 | Plastové filmy |

| 3920 | 25213200-9 | Plastové fólie |

| 3920 | 25213300-0 | Priľnavý film |

| 3920+3921.9 | 25213400-1 | Plastové pásy |

| 3920 | 25213500-2 | Plastové dosky |

| 3920 | 25213600-3 | Plastové platne |

| 3920.3+3921.11+3923 | 25220000-9 | Baliarenské výrobky z plastov |

| 3920.3+3921.11+3923 | 25221000-6 | Polyetylénové vrecká a vaky |

| 3923.21 | 25221100-7 | Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky |

| 3923.21 | 25221200-8 | Polyetylénové lekárske vaky |

| 3923.21 | 25221210-1 | Vaky na krv |

| 3923.21 | 25221220-4 | Vaky na plazmu |

| 3923.21 | 25221230-7 | Vaky na moč |

| 3923.21 | 25221300-9 | Polyetylénové odkladacie vaky |

| 3923.21 | 25221310-2 | Vystlaté vaky na ochranu ich obsahu |

| 3923.29 | 25222000-3 | Plastové vrecká a vaky |

| 3923.29 | 25222100-4 | Plastové vrecia na odpad |

| 3923.29 | 25222200-5 | Plastové lekárske vaky |

| 3923[.1+.9] | 25223000-0 | Nádoby z tvrdých plastov |

| 3923.1 | 25223100-1 | Plastové debny |

| 3923.1 | 25223110-4 | Plastové debny na fľaše |

| 3923.1 | 25223200-2 | Plastové prepravky |

| 3923.9 | 25223300-3 | Plastové odpadové nádoby |

| 3923.9 | 25223310-6 | Plastové sudy |

| 3923.3 | 25224000-7 | Plastové demižóny, fľaše a flakóny |

| 3923.4 | 25225000-4 | Plastové cievky alebo vretená |

| 3923.50 | 25226000-1 | Plastové zátky, viečka, vrchnáky |

| 39 23.50.90 | 25226100-2 | Plastové zátky |

| 39 23.50.90 | 25226200-3 | Plastové viečka |

| 3923.50.10 | 25226300-4 | Plastové vrchnáky |

| 3920.30+3921.11 | 25227000-8 | Polystyrénové výrobky |

| 3920.30+3921.11 | 25227100-9 | Polystyrénová fólia |

| 3920.30+3921.11 | 25227200-0 | Polystyrénové dosky |

| 3918 | 25231000-9 | Dlážkové krytiny, obklady na steny alebo stropy, z plastov |

| 3922 | 25232000-6 | Sanitárne výrobky z plastov |

| 3922.10 | 25232100-7 | Plastové kúpacie vane, sprchové vaničky alebo umývadlá |

| 3922.10 | 25232110-0 | Plastové kúpacie vane |

| 3922.10 | 25232120-3 | Plastové sprchové vaničky |

| 3922.10 | 25232130-6 | Plastové umývadlá |

| 3922.20 | 25232200-8 | Plastové záchodové sedadlá a kryty |

| 3922.90 | 25232300-9 | Plastové záchodové misy |

| 3922.90 | 25232400-0 | Plastové bidety |

| 3925.1 | 25233000-3 | Plastové nádrže, zásobníky a kade |

| 3925.1 | 25233100-4 | Plastové nádrže |

| 3925.1 | 25233200-5 | Plastové zásobníky |

| 3925.1 | 25233300-6 | Plastové kade |

| 3925[.2+.3] | 25234000-0 | Plastové dvere, okná, rámy, zárubne s prahmi, okenice a rolety |

| 3925.2 | 25234100-1 | Plastové okná |

| 3925.2 | 25234110-4 | Plastové okenné rámy |

| 3925.2 | 25234200-2 | Plastové dvere |

| 3925.2 | 25234210-5 | Plastové rámy dverí |

| 3925.2 | 25234300-3 | Plastové zárubne s prahmi |

| 3925.3 | 25234400-4 | Plastové okenice a rolety |

| 3925.3 | 25234410-7 | Plastové okenice |

| 3925.3 | 25234420-0 | Plastové rolety |

| 3925.9 | 25236000-4 | Plastové revízne otvory alebo prístupové kryty |

| 3925.9 | 25237000-1 | Plastové kryty |

| 3925.9 | 25237100-2 | Plastové puzdrá na meradlá |

| 3925.9 | 25237200-3 | Plastové obloženie |

| 3919.1 | 25241000-2 | Plastové samolepiace pásky, pásy a tvary |

| 3919.1 | 25241100-3 | Plastové samolepiace pásy |

| 3919.1 | 25241110-6 | Priľnavé pásky |

| 3919.1 | 25241120-9 | Reflexné pásky |

| 3919.1 | 25241200-4 | Plastové samolepiace pásy |

| 3919.1 | 25241300-5 | Plastové samolepiace tvary |

| 3919.1 | 25241310-8 | Priľnavé štítky |

| 3919.1 | 25242000-9 | Plastové samolepiace, dosky, listy, filmy a fólie |

| 3919.1 | 25242100-0 | Plastové samolepiace dosky |

| 3919.1 | 25242200-1 | Plastové samolepiace listy |

| 3919.1 | 25242300-2 | Plastové samolepiace filmy |

| 3919.1 | 25242400-3 | Plastové samolepiace fólie |

| 3924 | 25243000-6 | Jedálenské, kuchynské predmety, predmety pre domácnosť a toaletné potreby z plastov |

| 3924.1 | 25243100-7 | Jedálenské a kuchynské predmety z plastov |

| 3924.1 | 25243110-0 | Plastové príbory |

| 3924.1 | 25243120-3 | Nádoby na potraviny pre domácnosť |

| 3924.1 | 25243130-6 | Misy |

| 3924.1 | 25243140-9 | Plastové odkvapkávacie stojany |

| 3924.90.11 | 25243200-8 | Špongie |

| 3924.90 | 25243300-9 | Predmety pre domácnosť alebo toaletné potreby, z plastov |

| 3924.90 | 25243310-2 | Plastové vedrá |

| 3924.90 | 25243320-5 | Plastové odpadkové koše |

| 3924.90 | 25243330-8 | Plastové lopatky na smeti |

| 3926.1 | 25247000-4 | Plastové kancelárske alebo školské potreby |

| 3926.1 | 25247100-5 | Plastové kancelárske potreby |

| 3926.1 | 25247110-8 | Krúžkové viazače |

| 3926.1 | 25247120-1 | Spony na papier |

| 3926.1 | 25247200-6 | Plastové školské potreby |

| 3926.1 | 25247210-9 | Plastové rysovacie súpravy |

| 3926.1 | 25247220-2 | Plastové písacie potreby |

| 3926.1 | 25247230-5 | Pravítka |

| 3926[.3–.9] | 25248000-1 | Príslušenstvo k nábytku, z plastov |

| 3926.3 | 25248100-2 | Plastové filtračné prvky |

| 3926.9 | 25248200-3 | Plastové komponenty |

| 3926.9 | 25248210-6 | Plastové časti oplotenia |

| 3926.9 | 25248220-9 | Plastové cestné kužele |

| 3926.9 | 25248230-2 | Plastové súčasti závor |

| 3926.9 | 25248240-5 | Plastové návestia |

| 3926.2 | 25249000-8 | Plastové odevy |

| 3926.2 | 25249100-9 | Plastové rukavice |

| 3907+3917 | 25271000-1 | Epoxidové živice |

| 3917 | 25271100-2 | Rúrky/hadice z epoxidovej živice |

| 3917[.1–.4]+400+8481.8 | 28582000-5 | Zariadenia požiarnej ochrany |

| 3917[.1–.4]+4009 | 28582100-6 | Požiarnické hadice |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812200-9 | Podlahové krytiny |

| 3918+4008.21+4016.91+4815+5904 | 28812220-5 | Pružné podlahové krytiny |

| 3918+4418.30+4815 | 28812230-8 | Pevné podlahy |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Nepravé podlahy |

| 3925+4418+6809 | 28812300-0 | Priečky |

| 3925+4418+6809 | 28812310-3 | Medzisteny |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecha |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812410-4 | Strešné rámové konštrukcie |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812420-7 | Strešné podpery |

| 3925.3+7308.3+7610.1 | 28815300-1 | Okenice |

| 3925.3 | 28815310-4 | Žalúzie |

| 3925[.2+.3] | 28815700-5 | Vonkajšie tienidlá |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821000-3 | Ochranné závory |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821100-4 | Cestné závory |

| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Ploty |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823000-7 | Bezpečnostné závory |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823100-8 | Bezpečnostné oplotenie |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823200-9 | Zábradlie |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Vybavenie miest a obcí |

| 3926.9 | 28824600-0 | Cestné kužele |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Značenie |

| 3923.9+8309 | 28833000-0 | Tvárna liatina a uzávery |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Odvodňovacie rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizačné rúry |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |

| 3917[.3+.4] | 28863171-8 | Polyetylénové rúry |

| 3917[.3+.4] | 28863172-5 | Polyetylénové rúrky |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |

| 3917[.3+.4] | 28863241-0 | Spoje polyetylénových rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009 | 28863242-7 | Izolované spoje |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |

| 3923+4010+5910+8413[.7+.8]+8428[.2+.32+.39]+8431[.1-.3] | 29221700-1 | Výťahy a dopravníky |

| 3923+4010+5910+8431.39 | 29221730-0 | Príslušenstvo dopravníkov |

| 3923+4010+5910 | 29221731-7 | Dopravníkové pásy |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Kuchynské potreby |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671110-9 | Kameninový riad |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671120-2 | Šálky a poháre |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671121-9 | Šálky |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671122-6 | Šáločky |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671130-5 | Nádoby na jedlo |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671160-4 | Tácky |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Jedálenské a kuchynské potreby |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Jedálenské potreby |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

| 3924+4818 | 36672100-3 | Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie |

| 3924 | 36672110-6 | Príbor a taniere na jedno použitie |

| 3924 | 36672120-9 | Šálky na jedno použitie |

| 3924+6911+6912+7013 | 36672200-4 | Tácky na jedlo |

| 3922+4818+4803+6910 | 36713000-2 | Sanitárne potreby |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Bezpečnostné príslušenstvo |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Pečate |

40Kaučuk a výrobky z neho

| 4001.1–4001.2 | 01118000-7 | Prírodný kaučuk a latex a s nimi súvisiace produkty |

| 4001.2 | 01118100-8 | Prírodný kaučuk |

| 4001.1 | 01118200-9 | Prírodný latex |

| 4001.1 | 01118210-2 | Latexové produkty |

| 1301+4001.3 | 02200000-6 | Gumy |

| 4002 | 24170000-6 | Syntetický kaučuk |

| 4006.1+4011+4012+4013 | 25110000-5 | Pneumatiky a súvisiace výrobky |

| 4011+4012+4013 | 25111000-2 | Pneumatiky |

| 4011.10+4012.10.30 | 25111100-3 | Pneumatiky pre motorové vozidlá |

| 4011.40+40 12.10.80 | 25111200-4 | Pneumatiky pre motocykle |

| 4011[.2+.3]+4012[.10.10+.10.50] | 25111300-5 | Pneumatiky na vysokú záťaž |

| 4011.20+40 12.10.50 | 25111310-8 | Pneumatiky pre nákladné vozidlá |

| 4011.20+40 12.10.50 | 25111320-1 | Pneumatiky pre autobusy |

| 4011.30+40 12.10.50 | 25111330-4 | Pneumatiky pre lietadlá |

| 4011.9+4012.9 | 25111400-6 | Pneumatiky pre poľnohospodárske stroje |

| 4012.9+4013 | 25111500-7 | Duše, obruče a ochranné vložky |

| 40 12.90.90 | 25111510-0 | Ochranné vložky do ráfika pneumatiky |

| 4013 | 25111520-3 | Duše |

| 4012.90.30 | 25111530-6 | Obruče na pneumatiky |

| 4011.9 | 25111600-8 | Pneumatiky pre invalidné vozíky |

| 4012.20 | 25111700-9 | Použité pneumatiky |

| 4012.20 | 25111710-2 | Nárazníky |

| 4012.10 | 25111800-0 | Protektorované pneumatiky |

| 4011.50 | 25111900-1 | Pneumatiky pre bicykle |

| 4005+4006.9+4007–4010+4016.9 | 25120000-8 | Výrobky z nevulkanizovaného a vulkanizovaného kaučuku |

| 4005+4006.9 | 25121000-5 | Výrobky z nevulkanizovaného kaučuku |

| 4007–4010+4014+4016.9 | 25122000-2 | Výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

| 4007+4009 | 25122100-3 | Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku |

| 4009 | 25122110-6 | Vŕtacie hadice |

| 4009 | 25122120-9 | Ohybné stúpačky (vzostupné potrubia) |

| 4009 | 25122130-2 | Gumené rúry |

| 4010+4016.9 | 25122200-4 | Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku |

| 4010 | 25122210-7 | Gumené remene ventilátorov |

| 4016.93 | 25122220-0 | Tesnenia |

| 4010.1 | 25122230-3 | Kaučukové dopravníkové pásy |

| 4010.2 | 25122240-6 | Kaučukové hnacie remene |

| 4014 | 25122300-5 | Zdravotnícke a farmaceutické výrobky z vulkanizovaného kaučuku |

| 4014 | 25122310-8 | Zdravotnícke výrobky |

| 4014 | 25122320-1 | Farmaceutické výrobky |

| 4014.10 | 25122330-4 | Antikoncepčné prostriedky |

| 4014.90.10 | 25122340-7 | Cumlíky, cumlíky na fľaške a podobný tovar pre kojencov |

| 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Dlážkové krytiny a predložky z vulkanizovaného kaučuku |

| 4016.91 | 25122410-9 | Dlážkové krytiny z vulkanizovaného kaučuku |

| 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Predložky z vulkanizovaného kaučuku |

| 4008.21 | 25122421-9 | Žinenky do telocviční |

| 4008–4010+4016 | 25122500-7 | Formy z vulkanizovaného kaučuku |

| 4016.9 | 25122510-0 | Elastické krúžky |

| 4016.93 | 25122520-3 | Gumené tesnenia |

| 4008 | 25122530-6 | Gumené pásy |

| 4016.9 | 25122540-9 | Gumené pečiatky |

| 4016.9 | 25122550-2 | Nádoby na cementovú kašu |

| 4003 | 25140000-4 | Regenerovaný kaučuk |

| 4004 | 25150000-7 | Výrobky z odpadového kaučuku |

| 4015 | 25160000-0 | Zdravotnícke výrobky z kaučuku |

| 4015 | 25161000-7 | Odevné doplnky z kaučuku |

| 4015.1 | 25161100-8 | Gumené rukavice |

| 4015.1 | 25161200-9 | Jednorázové rukavice |

| 4015 | 25162000-4 | Odevy z kaučuku |

| 4017 | 25170000-3 | Výrobky z tvrdej gumy |

| 40 17.00.90 | 25171000-0 | Zdravotnícke alebo farmaceutické výrobky |

| 4017.00.10 | 25172000-7 | Gumené krytiny |

| 40 17.00.90 | 25174000-1 | Gumená pružná podložka |

| 3917[.1+.4]+4009+8481.8 | 28582000-5 | Zariadenia požiarnej ochrany |

| 3917[.1+.4]+4009 | 28582100-6 | Požiarnické hadice |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812200-9 | Podlahové krytiny |

| 3918+4008.21+4016.91+4815+5904 | 28812220-5 | Pružné podlahové krytiny |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Nepravé podlahy |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |

| 3917[.3+.4] | 28863241-0 | Spoje polyetylénových rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009 | 28863242-7 | Izolované spoje |

| 3923+4010+5910+8413[.7+.8]+8428[.2+.32+.39]+8431[.1-.3] | 29221700-1 | Výťahy a dopravníky |

| 3923+4010+5910+8431.39 | 29221730-0 | Príslušenstvo dopravníkov |

| 3923+4010+5910 | 29221731-7 | Dopravníkové pásy |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Zdravotnícke prístroje |

| 3005+3006+4015+9018+9021[.2+.3] | 33140000-3 | Lekársky nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |

| 3005+3006+4015+9018.3+9021[.2+.3] | 33141000-0 | Jednorazový lekársky nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |

| 4015+9018.3 | 33141400-4 | Kliešte na drôt a bistúrie; chirurgické rukavice |

| 4015 | 33141420-0 | Chirurgické rukavice |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731000-4 | Položky na jedno použitie |

| 4014.1 | 36731100-5 | Kondómy |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731200-6 | Osobné potreby |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Bezpečnostné príslušenstvo |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Pečate |

41Surové kože a kožky (iné než kožušiny) a usne

| 4103+4301+5001 | 01250000-4 | Malé živé zvieratá a produkty z ich chovu |

| 4101.1+5101.19 | 15120000-5 | Vlna, surové kože a kože zvierat |

| 4101–4103 | 15122000-9 | Surové kože zvierat |

| 4101.1–4103.1 | 15123000-6 | Zvieracie kože |

| 4108 | 19110000-0 | Semiš |

| 4104 | 19120000-3 | Koža z hoviad alebo koní |

| 4105+4106+4107.1 | 19130000-6 | Koža z oviec, kôz a ošípaných |

| 4105 | 19131000-3 | Koža z oviec alebo jahniat |

| 4106 | 19132000-0 | Koža z kôz alebo kozliat |

| 4107.1 | 19133000-7 | Bravčová koža |

| 4107[.2+.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Koža z ostatných zvierat, náhradková koža a iná koža |

| 4107[.2+.9] | 19141000-6 | Koža z ostatných zvierat |

| 4111 | 19142000-3 | Náhradková koža |

| 4109 | 19143000-0 | Imitácia kože |

| 4109 | 19144000-7 | Lakovaná koža |

| 4110 | 19150000-2 | Zvyšková a odpadková koža |

42Kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné kufre, kabelky a podobné schránky, výrobky z čriev zvierat, iné ako mesinský vlas

| 6113+6210+4203[.1+.29+.3] | 18500000-4 | Kožené odevy |

| 6113+6210+4203[.29+.3] | 18510000-7 | Kožené odevné doplnky |

| 4203.29 | 18511000-4 | Kožené rukavice alebo palčiaky |

| 4203.29 | 18511100-5 | Vysoké (pracovné alebo športové) rukavice |

| 4203.3 | 18512000-1 | Kožené opasky a náramenné pásy na náboje |

| 4203.3 | 18512100-2 | Opasky |

| 4203.3 | 18512200-3 | Náramenné pásy na náboje |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19210000-1 | Jazdecké postroje |

| 4201 | 19211000-8 | Jazdecké sedlá |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19212000-5 | Krátke jazdecké bičíky |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19213000-2 | Biče |

| 4202+9605 | 19220000-4 | Batožina |

| 4202.1 | 19221000-1 | Kufre |

| 4202.2 | 19222000-8 | Kabelky |

| 4202.3 | 19223000-5 | Vrecká (mešce) a náprsné tašky |

| 4202.3 | 19223100-6 | Vrecká (mešce) |

| 4202.3 | 19223200-7 | Náprsné tašky |

| 4202.1 | 19224000-2 | Lodné kufre |

| 4202.1 | 19225000-9 | Držiaky na poľné fľaše a puzdrá |

| 4202.1 | 19225100-0 | Držiaky na poľné fľaše |

| 4202 | 19225200-1 | Puzdrá |

| 4202.9+9605 | 19229000-7 | Toaletné kufríky |

| 4204 | 19240000-0 | Kožené predmety používané v mechanizmoch alebo mechanických pomôckach |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36400000-5 | Športový tovar a výbava |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36410000-8 | Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku |

| 4203.21+9506[.3-.6+.99] | 36416000-0 | Výbava na voľný čas |

43Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

| 4103+4301+5001 | 01250000-4 | Malé živé zvieratá a produkty z ich chovu |

| 4303 | 18224000-5 | Odevy vyrobené z voskovaných alebo impregnovaných textílií |

| 4302+4303+4304 | 18600000-5 | Kožušiny a kožušinové výrobky |

| 4302+4303+4304 | 18610000-8 | Kožušinové výrobky |

| 4302+4304 | 18611000-5 | Kožušiny |

| 4303 | 18612000-2 | Kožušinové odevy |

| 4304 | 18613000-9 | Výrobky z umelej kožušiny |

| 4303 | 18620000-1 | Kožušinový tovar |

44Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

| 4401–4421 | 02100000-5 | Drevo |

| 4403.2 | 02110000-8 | Ihličnaté drevo |

| 4403.4 | 02120000-1 | Tropické drevo |

| 4401.1 | 02130000-4 | Palivové drevo |

| 4403 | 02140000-7 | Surové drevo |

| 4403.9 | 02150000-0 | Mäkké drevo |

| 4401.3 | 02160000-3 | Drevný odpad |

| 4401.3 | 02170000-6 | Drevné zvyšky |

| 4404 | 02180000-9 | Guľatina |

| 4404 | 02181000-6 | Tyčovina |

| 4404 | 02182000-3 | Koly/kolíky |

| 4404–4421 | 02190000-2 | Stavebné drevo/rezivo |

| 4404–4421 | 02191000-9 | Výrobky zo stavebného dreva/reziva |

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410–4418[.1–.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1 | 20000000-6 | Drevo, výrobky z dreva, korkové výrobky, košikárske výrobky a výrobky z prútia |

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407 | 20100000-7 | Rezivo |

| 4406.1 | 20110000-0 | Železničné podvaly |

| 4406.1 | 20111000-7 | Drevené podvaly |

| 4406.1 | 20112000-4 | Časti podvalov |

| 4407 | 20120000-3 | Banské drevo |

| 4407.1 | 20130000-6 | Impregnované mäkké drevo |

| 4407.1 | 20131000-3 | Súčasti oplotenia |

| 4407 | 20140000-9 | Tvrdé drevo |

| 4407 | 20150000-2 | Parkety |

| 4403.1+4406.9 | 20160000-5 | Upravené alebo impregnované výrobky z dreva |

| 4403.1+4406.9 | 20161000-2 | Impregnované drevo |

| 4403.1 | 20161100-3 | Impregnovaná guľatina |

| 4401.3 | 20170000-8 | Piliny |

| 4408+4410+4411+4412.1+4413 | 20200000-8 | Drevené listy a dyhy |

| 4408+4410+4411+4412.1 | 20210000-1 | Drevené dosky a panely |

| 4412.1 | 20211000-8 | Preglejka |

| 4412.1 | 20212000-5 | Laminované drevo |

| 4410 | 20213000-2 | Drevotriesková doska |

| 4411 | 20214000-9 | Drevovláknitá doska |

| 4410+4411+4412.1 | 20215000-6 | Drevené panely |

| 4408 | 20216000-3 | Dyhy a listy na preglejky |

| 4413 | 20220000-4 | Zhutnené drevo |

| 4418[.1–.5+.9]+9406.00.1 | 20300000-9 | Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva, z dreva |

| 4418[.1–.5] | 20310000-2 | Výrobky stavebného stolárstva, z dreva |

| 4418.1 | 20311000-9 | Drevené okná |

| 4418[.1+.2] | 20311100-0 | Francúzske okná |

| 4418.2 | 20312000-6 | Drevené dvere |

| 4418[.3–.5] | 20313000-3 | Drevené parketové panely |

| 4418.9 | 20320000-5 | Výrobky stavebného tesárstva, z dreva |

| 4418.9 | 20321000-2 | Prefabrikované plotové panely |

| 4418.9 | 20322000-9 | Drevené krovy |

| 4418.9 | 20323000-6 | Schodiská |

| 4415[.1+.2]+4416 | 20400000-0 | Drevené obaly, palety, debny a iné obaly |

| 4415.1+4416 | 20410000-3 | Drevené obaly |

| 4415.1+4416 | 20411000-0 | Drevené sudy |

| 4415.1 | 20411100-1 | Drevené debny |

| 4415.1 | 20411200-2 | Káblové bubny |

| 4415.1+4416 | 20412000-7 | Latové debny |

| 4416 | 20412100-8 | Sudy |

| 4416 | 20412200-9 | Drevené kade |

| 4415.1 | 20413000-4 | Drevené debničky |

| 4415.2 | 20420000-6 | Drevené palety |

| 4415.2 | 20421000-3 | Skriňové palety |

| 4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20500000-1 | Výrobky z dreva a korku |

| 4414+4415+4417 | 20510000-4 | Výrobky z dreva a príbuzné predmety |

| 4417 | 20511000-1 | Drevené rúčky nástrojov |

| 4417 | 20512000-8 | Drevené držiaky nástrojov |

| 4417 | 20513000-5 | Drevené časti nástrojov |

| 4414 | 20514000-2 | Drevené rámy |

| 4415 | 20515000-9 | Truhly |

| 2707+2708+3301+3302.9+3803–3807+4402 | 24147000-6 | Rôzne organické chemikálie |

| 4402 | 24147200-8 | Drevné uhlie |

| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+3401 | 24510000-2 | Glycerín |

| 3307.4+3404+3405+3401 | 24511000-9 | Vonné látky a vosky |

| 3305[.1–.3+.9]+4401 | 24511300-2 | Leštidlá a krémy |

| 4401 | 24511340-4 | Zlúčeniny/zmesi na čistenie |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812200-9 | Podlahové krytiny |

| 3918.3 | 28812210-2 | Drevené podlahové krytiny |

| 3918+4418.3+4815 | 28812230-8 | Pevné podlahy |

| 3918+4008.21+4016.91+4018.30+4815+5904 | 28812240-1 | Nepravé podlahy |

| 3925+4418+6809 | 28812300-0 | Priečky |

| 3925+4418+6809 | 28812310-3 | Medzisteny |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecha |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812410-4 | Strešné rámové konštrukcie |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812420-7 | Strešné podpery |

| 4418.40 | 28812430-0 | Strešné krovy |

| 4418.50+6807.10.10+6811.20.11 | 28812500-2 | Strešné materiály |

| 4418.50 | 28812510-5 | Šindle |

| 4404+4418+6810.91+7308.9 | 28812700-4 | Trámy |

| 4418.9 | 28815600-4 | Pohyblivé schody |

| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Ploty |

| 4403.1 | 28822100-1 | Drevené stĺpiky |

| 4417+8453 | 29822000-7 | Zariadenia na výrobu obuvi |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Kuchynské potreby |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Jedálenské a kuchynské potreby |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Jedálenské potreby |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

| 4415 | 36950000-5 | Škatule na kompost |

45Korok a výrobky z korku

| 4501.1 | 02300000-7 | Korok |

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410–4418[.1–.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1 | 20000000-6 | Drevo, výrobky z dreva, korkové výrobky, košikárske výrobky a výrobky z prútia |

| 4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20500000-1 | Výrobky z dreva a korku |

| 4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20520000-7 | Výrobky z korku, košikárske výrobky a výrobky z prútia |

| 4501.9+4502 | 20522000-1 | Prírodný korok |

| 4502 | 20522100-2 | Korkové dlaždice |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Bezpečnostné príslušenstvo |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+4484 | 36933000-0 | Pečate |

46Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného materiálu na úplety; košikársky tovar a práce z prútia

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410–4418[.1-.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1 | 20000000-6 | Drevo, výrobky z dreva, korkové výrobky, košikárske výrobky a výrobky z prútia |

| 4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20500000-1 | Výrobky z dreva a korku |

| 4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20520000-7 | Výrobky z korku, košikárske výrobky a výrobky z prútia |

| 4602 | 20521000-4 | Košikárske výrobky |

| 4602 | 20521100-5 | Výrobky z prútia |

47Buničina z dreva alebo z iných celulózových vlákninových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

| 4702 | 21110000-7 | Buničina |

| 4702 | 21111000-4 | Drevná buničina |

| 4702 | 21111100-5 | Chemická drevná buničina |

| 4707 | 21126000-2 | Odpad a zvyšky papiera a lepenky |

| 4706+4707 | 36920000-6 | Recyklované výrobky |

48Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky

| 4801+4808[.1–.4] | 21120000-0 | Papier a lepenka |

| 4801+4808[.1–.4] | 21121000-7 | Novinový papier, ručný papier a iný nenatieraný papier alebo lepenka na grafické účely |

| 4801 | 21121100-8 | Novinový papier |

| 4802.1 | 21121200-9 | Ručný papier alebo lepenka |

| 4802[.2–.4] | 21121300-0 | Fotografický papier a lepenka, papier a lepenka citlivé na teplo alebo termografické |

| 4802[.2–.4] | 21121310-3 | Fotografický papier alebo lepenka |

| 4802[.2–.4] | 21121320-6 | Papier alebo lepenka citlivé na teplo |

| 4802[.2–.4] | 21121330-9 | Termografický papier alebo lepenka |

| 4803+4804[.1–.5]+4805[.1+.2]+4808.2 | 21122000-4 | Toaletný papier, kraftliner a ostatný papier a lepenka |

| 4805.2 | 21122100-5 | Viacvrstvový papier a lepenka |

| 4804.1 | 21122200-6 | Kraftliner |

| 4806 | 21124000-8 | Nepremastiteľný papier a iné papierové položky |

| 4806.2 | 21124100-9 | Nepremastiteľný papier |

| 4806.3 | 21124200-0 | Pauzovací papier |

| 4806.40.1 | 21124300-1 | Pergamenový papier |

| 4806.40.9 | 21124400-2 | Priehľadný alebo priesvitný papier |

| 4806 | 21124500-3 | Papier na umeleckú tlač a modelársky papier |

| 4806 | 21124600-4 | Rysovací papier |

| 4806 | 21124700-5 | Papier na mapy |

| 4807+4809+4810[.1+.9]+4811[.1+.4] | 21125000-5 | Spracovaný papier a lepenka |

| 4807+4810[.3+.9] | 21125100-6 | Vrstvený papier a lepenka |

| 4810[.1+.2] | 21125300-8 | Písací papier |

| 4810[.1+.2] | 21125400-9 | Papier na tlač alebo iné grafické účely |

| 4809+4811[.1–.4] | 21125600-1 | Samokopírovací a iný kopírovací papier |

| 4811[.1–.4] | 21125610-4 | Termografický papier |

| 4811[.1–.4] | 21125690-8 | Papier na fotokopírovanie a xerografický papier |

| 4811[.1–.4] | 21125691-5 | Papier na fotokopírovanie |

| 4811[.1–.4] | 21125692-2 | Xerografický papier |

| 4808.1 | 21210000-8 | Vlnitý papier alebo lepenka |

| 4819[.3+.4] | 21211000-5 | Obaly z papiera a lepenky |

| 4819 | 21211100-6 | Kartóny, škatule alebo debny |

| 4819 | 21211110-9 | Papierové alebo lepenkové škatule |

| 4819[.3+.4] | 21211120-2 | Škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky |

| 4819[.3+.4] | 21211200-7 | Papierové vrecká a vrecia |

| 4819[.3+.4] | 21211210-0 | Papierové vrecká |

| 4819[.3+.4] | 21211220-3 | Papierové vrecia |

| 4819[.3+.4] | 21211230-6 | Papierové vrecká pre prípad nevoľnosti |

| 4818 | 21220000-1 | Výrobky z papiera pre domácnosť a nemocnice |

| 4818[.1–.3] | 21221000-8 | Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky |

| 4818.1 | 21221100-9 | Toaletný papier |

| 4818.2 | 21221200-0 | Papierové vreckovky |

| 4818.20.9 | 21221300-1 | Papierové uteráky na ruky |

| 4818.3 | 21221400-2 | Papierové servítky |

| 4818[.4–.9] | 21222000-5 | Výrobky z papiera na hygienické alebo nemocničné účely |

| 4818.4 | 21222100-6 | Hygienické výrobky z papiera |

| 4818.40.1 | 21222110-9 | Hygienické vložky alebo tampóny |

| 4818.40.9 | 21222120-2 | Jednorazové plienky |

| 4818.40.9 | 21222121-9 | Obaly na papierové plienky |

| 4818.4 | 21222200-7 | Výrobky z papiera na nemocničné účely |

| 4818.4 | 21222210-0 | Papierové obväzy/obklady |

| 4818.40.1 | 21222220-3 | Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny |

| 4818.4 | 21222300-8 | Jednorázové papierové výrobky |

| 4816+4817+4823[.1+.5] | 21230000-4 | Papiernický tovar a iné položky |

| 4816 | 21231000-1 | Karbónový papier, samokopírovací papier, papierové rozmnožovacie blany a bezkarbónový papier |

| 4816.1 | 21231100-2 | Karbónový papier |

| 4816.2 | 21231200-3 | Samokopírovací papier |

| 4816[.1+.9] | 21231300-4 | Bezkarbónový papier |

| 4816.3 | 21231400-5 | Papierové rozmnožovacie blany |

| 4817 | 21232000-8 | Obálky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky |

| 4817.2 | 21232100-9 | Neilustrované karty |

| 4817.2 | 21232200-0 | Korešpondenčné lístky |

| 4817.1 | 21232300-1 | Obálky |

| 4823.5 | 21233000-5 | Razený alebo perforovaný papier |

| 4823.5 | 21233100-6 | Razený alebo perforovaný papier používaný na tlač |

| 4823.5 | 21233200-7 | Razený alebo perforovaný písací papier |

| 4823.51.1 | 21233600-1 | Papier do počítačových tlačiarní v páse |

| 4823.51.1 | 21233610-4 | Formuláre v páse |

| 4823.1 | 21234000-2 | Pogumovaný alebo lepiaci papier |

| 4823.1 | 21234100-3 | Samolepiaci papier |

| 4814+4815+5905 | 21240000-7 | Tapetový papier a iné krycie materiály |

| 4814 | 21241000-4 | Krycí materiál na steny z papiera alebo na báze papiera |

| 4814 | 21241100-5 | Tapetový papier |

| 4815 | 21243000-8 | Dlážkové krytiny na podklade z papiera alebo na báze papiera |

| 4813+4823 | 21250000-0 | Cigaretový papier a filtračný papier |

| 4813 | 21251000-7 | Cigaretový papier |

| 4823.2 | 21252000-4 | Filtračný papier |

| 4820.10.10 | 22810000-1 | Papierové alebo lepenkové registre |

| 4820.10.10 | 22813000-2 | Účtovné knihy |

| 4820.10.10 | 22814000-9 | Knihy pokladničných príjmov |

| 4820.10.30 | 22815000-6 | Zápisníky |

| 4820.10.30 | 22816000-3 | Bloky |

| 48 20.10.50 | 22817000-0 | Diáre alebo osobné organizéry |

| 48 20.10.90 | 22819000-4 | Adresáre |

| 4911.99+4820.40 | 22820000-4 | Formuláre |

| 4911.99+4820.40 | 22822000-8 | Podnikateľské formuláre |

| 4911.99+4820.40.10 | 22822100-9 | Podnikateľské formuláre v páse |

| 4911.99+48 20.40.90 | 22822200-0 | Kusové podnikateľské formuláre |

| 4820.20 | 22830000-7 | Zošity |

| 4820.20 | 22832000-1 | Cvičné papiere |

| 4820.50 | 22840000-0 | Albumy na vzorky |

| 4820.50 | 22841000-7 | Albumy na zbierky |

| 4820.50 | 22841100-8 | Albumy na známky |

| 4820.50 | 22841200-9 | Filatelistické viazače |

| 4820.30 | 22850000-3 | Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo |

| 4820.30 | 22851000-0 | Rýchloviazače |

| 4820.30 | 22852000-7 | Zakladače |

| 4820.30 | 22852100-8 | Spisové dosky |

| 4820+4910 | 22860000-6 | Tlačené výrobky z papiera okrem formulárov |

| 4820.90 | 22861000-3 | Tlačené obálky |

| 4820.90 | 22861100-4 | Tlačené obálky s okienkom |

| 4820.90 | 22861200-5 | Tlačené obálky bez okienka |

| 4820.90 | 22861300-6 | Tlačené obálky na RTG snímky |

| 4820.90 | 22862000-0 | Listový papier |

| 4820.90 | 22863000-7 | Navštívenky |

| 4820.90 | 22864000-4 | Firemné vizitky |

| 4820.90 | 22865000-1 | Poukážky |

| 4820.90 | 22866000-8 | Etikety |

| 4820.90 | 22866100-9 | Etikety s čiarovým kódom |

| 4820.90 | 22866200-0 | Batožinové visačky |

| 4820.90 | 22867000-5 | Stravné poukážky |

| 4820.90 | 22868000-2 | Podpisové knihy |

| 4820.90+4910 | 22869000-9 | Rozvrhy |

| 4820.90 | 22869100-0 | Nástenné plánovače |

| 3207–3209+4814+5905 | 28811400-4 | Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812200-9 | Podlahové krytiny |

| 3918+4008.21+4016.91+4815+5904 | 28812220-5 | Pružné podlahové krytiny |

| 3918+4418.3+4815 | 28812230-8 | Pevné podlahy |

| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Nepravé podlahy |

| 4817+4819+4820+4821+9017+9608–9612 | 30192000-1 | Kancelárske potreby |

| 4817+4819+4820+4821 | 30192700-8 | Tlačoviny |

| 4817.1 | 30192710-1 | Výplatné vrecká/obálky |

| 4817.1 | 30192720-4 | Výplatné adresovacie stroje |

| 4821 | 30192800-9 | Samolepiace etikety |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712000-5 | Filtre |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712100-6 | Filtračné vložky |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712200-7 | Súčasti odevov |

| 3922+4818+4803+6910 | 36713000-2 | Sanitárne potreby |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731000-4 | Položky na jedno použitie |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731200-6 | Osobné potreby |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Bezpečnostné príslušenstvo |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Pečate |

49Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

| 4901+4903 | 22100000-1 | Tlačené knihy, brožúry a letáky |

| 4901.99+4903 | 22110000-4 | Tlačené knihy |

| 4901.99+4903 | 22111000-1 | Knihy pre školy |

| 4901.99+4903 | 22112000-8 | Učebnice |

| 4901.99+4903 | 22113000-5 | Knihy pre knižnice |

| 4901.91+4904+4905 | 22114000-2 | Slovníky, mapy, hudobné a iné knihy |

| 4901.91 | 22114100-3 | Slovníky |

| 4905.91 | 22114200-4 | Atlasy |

| 4905[.1+.99] | 22114300-5 | Mapy |

| 4905.99 | 22114310-8 | Katastrálne mapy |

| 4905.99 | 22114311-5 | Modrotlač |

| 4904 | 22114400-6 | Hudobné tlačoviny |

| 4901.91 | 22114500-7 | Encyklopédie |

| 4901+4903 | 22120000-7 | Publikácie |

| 4901+4903 | 22121000-4 | Technické publikácie |

| 4901.99 | 22130000-0 | Adresáre |

| 4901[.10+.99] | 22140000-3 | Letáky |

| 4901[.10+.99] | 22150000-6 | Brožúry |

| 4901[.10+.99] | 22160000-9 | Brožované knihy |

| 4902 | 22200000-2 | Noviny, denníky, periodiká a časopisy |

| 4902.1 | 22210000-5 | Noviny |

| 4902.9 | 22211000-2 | Denníky |

| 4902.9 | 22212000-9 | Periodiká |

| 4902.9 | 22212100-0 | Seriály |

| 4902.9 | 22213000-6 | Časopisy |

| 4909+4911 | 22300000-3 | Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny |

| 4909.00.1+4911.91 | 22310000-6 | Pohľadnice |

| 4911.91 | 22312000-0 | Obrázky |

| 4911.91 | 22313000-7 | Obtlačky |

| 4911.91 | 22314000-4 | Vzory |

| 4911.91 | 22315000-1 | Fotografie |

| 4909 | 22320000-9 | Tlačené pohľadnice s pozdravmi |

| 4909 | 22321000-6 | Vianočné pohľadnice |

| 4907+9704 | 22400000-4 | Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky, akciové certifikáty, obchodný reklamný materiál, katalógy a príručky |

| 4907+9704 | 22410000-7 | Známky |

| 4907+9704 | 22411000-4 | Vianočné známky |

| 4907+9704 | 22412000-1 | Nepoužité známky |

| 49 07.00.90 | 22413000-8 | Zberateľské známky |

| 4907.00.10 | 22420000-0 | Papier s natlačenými známkami |

| 4907.00.30 | 22430000-3 | Bankovky |

| 4907[.00.30+.00.90] | 22440000-6 | Šekové tlačivá |

| 4907.00.30 | 22450000-9 | Chránené tlačoviny |

| 49 07.00.90 | 22451000-6 | Pasy |

| 49 07.00.90 | 22452000-3 | Poštové objednávky |

| 4911.10 | 22460000-2 | Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky |

| 4911.10.10 | 22461000-9 | Katalógy |

| 4911.10 | 22462000-6 | Propagačný materiál |

| 4901.99 | 22470000-5 | Príručky |

| 4901.99 | 22471000-2 | Počítačové príručky |

| 4901.99 | 22472000-9 | Návody |

| 4901.99 | 22473000-6 | Technické príručky |

| 4911.99+4820.40 | 22820000-4 | Formuláre |

| 4911.99+4820.40 | 22822000-8 | Podnikateľské formuláre |

| 4911.99+4820.40.10 | 22822100-9 | Podnikateľské formuláre v páse |

| 4911.99+48 20.40.90 | 22822200-0 | Kusové podnikateľské formuláre |

| 4820+4910 | 22860000-6 | Tlačené výrobky z papiera okrem formulárov |

| 4820.90+4910 | 22869000-9 | Rozvrhy |

| 4910 | 22869200-1 | Kalendáre |

| 4911.99 | 22900000-9 | Rôzne tlačoviny |

| 4911.99 | 22910000-2 | Terčíky na označenie zaplatených poplatkov za vozidlá |

| 4911.99 | 22920000-5 | Vodičské preukazy |

| 4911.99 | 22930000-8 | Identifikačné karty |

| 4911.99 | 22940000-1 | Povolenia |

| 4911.99 | 22950000-4 | Vstupenky |

| 4911.99 | 22960000-7 | Tlačoviny na objednávku |

| 4911.99 | 22980000-3 | Lístky |

| 4911.99 | 22981000-0 | Cestovné lístky |

65Pokrývky hlavy a ich časti

| 6501–6505+6506[.92+.99]+6507 | 18440000-5 | Klobúky a pokrývky hlavy |

| 6503–6505 | 18441000-2 | Klobúky |

| 6503–6505+6506[.92+.99]+6507 | 18443000-6 | Pokrývky hlavy a ich doplnky |

| 6507 | 18443100-7 | Čelenky |

| 6506.99 | 18443200-8 | Kovové pokrývky hlavy |

| 6503–6505 | 18443300-9 | Textilné pokrývky hlavy |

| 6505.9 | 18443310-2 | Barety |

| 6503–6505 | 18443320-5 | Poľné čiapky/čiapky do terénu |

| 6503-6505 | 18443330-8 | Kukly |

| 6505.9 | 18443340-1 | Čiapky |

| 6507 | 18443400-0 | Podbradné remienky pre pokrývky hlavy |

| 6507 | 18443500-1 | Priezory |

| 6506.99 | 18444000-3 | Ochranné pokrývky hlavy |

| 6506.99 | 18444100-4 | Bezpečnostné pokrývky hlavy |

| 6506.99 | 18444110-7 | Helmy |

| 6506.99 | 18444200-5 | Tvrdé klobúky |

| 6506.91 | 25245100-1 | Ochranné prilby |

| 6506.91 | 25245200-2 | Gumené alebo plastové klobúky |

66Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19210000-1 | Jazdecké postroje |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19212000-5 | Krátke jazdecké bičíky |

| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19213000-2 | Biče |

| 6601-6603 | 36650000-2 | Dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice a palice so sedadielkom |

| 6601 | 36651000-9 | Slnečníky |

| 6601 | 36652000-6 | Dáždniky |

| 6602 | 36653000-3 | Palice so sedadielkom |

| 6602 | 36654000-0 | Vychádzkové palice |

| 6603 | 36655000-7 | Časti, doplnky a príslušenstvo dáždnikov, slnečníkov, vychádzkových palíc a podobných potrieb |

67Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

| 6702+7117 | 36630000-6 | Umelé výrobky |

| 6702 | 36631000-3 | Umelé ovocie |

| 6702 | 36632000-0 | Umelé kvety |

| 6702 | 36633000-7 | Umelá tráva |

| 6702 | 36634000-4 | Umelý trávnik |

| 6703+6704+9615+9616 | 36675000-3 | Predmety používané na vlasy |

| 6704 | 36675200-5 | Parochne |

68Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov

| 2515+2516+6801 | 14110000-5 | Kameň pre konštrukcie |

| 2516+6801 | 14112000-9 | Rôzny stavebný kameň |

| 2516.1+6801 | 14112400-3 | Obrubníky |

| 2514+6802+6803 | 14122200-4 | Dolomit |

| 2514+6802+6803 | 14130000-1 | Bridlica |

| 2801+2818+6804+6805 | 26910000-0 | Brúsne produkty |

| 6804 | 26911000-7 | Mlynské kamene, brúsne kamene a brúsne kotúče |

| 6804[.1+.2] | 26911100-8 | Mlynské kamene |

| 6804[.1+.2] | 26911200-9 | Brúsne kamene |

| 6804.2 | 26911300-0 | Brúsne kotúče |

| 6805 | 26912000-4 | Brúsny prášok alebo zrno |

| 6807 | 28811500-5 | Tepelno-izolačný materiál |

| 3925+4418+6809 | 28812300-0 | Priečky |

| 3925+4418+6809 | 28812310-3 | Medzisteny |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecha |

| 4418.50+6807.10.10+6811.20.11 | 28812500-2 | Strešné materiály |

| 6806.9 | 28812600-3 | Zvuková izolácia |

| 4404+4418+6810.91+7308.9 | 28812700-4 | Trámy |

| 6801+6802+6803+6810+6811.2+6901+6902+6904+6908 | 28813100-5 | Dlažobné materiály |

| 6801 | 28813120-1 | Dlažobné dosky |

| 6802 | 28813130-4 | Dlažobné kamene |

| 6801 | 28813140-7 | Cestné kamene |

| 6801+6901.1+6902+6907+6908+7016 | 28813200-6 | Kamenné dlaždice |

| 2715+6807 | 28813300-7 | Obalené kamenivo |

| 2715+6807 | 28813310-0 | Obalené cestné kamenivo |

| 2715+6807 | 28813320-3 | Obalené cestné kamene |

| 2715+6807 | 28813330-6 | Povlakový materiál |

| 6810+9406.00.9 | 28814200-3 | Betónové výrobky |

| 6810.9 | 28814210-6 | Betónové nosníky |

| 6810.9 | 28814220-9 | Betónové stožiare |

| 6810.9 | 28814230-2 | Betónové pilóty (stĺpy) |

| 6810.99 | 28814240-5 | Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky) |

| 6810.9 | 28814250-8 | Betónové stĺpy |

| 6810.9 | 28814260-1 | Betónové stĺpiky |

| 6809.1+6810.1 | 28814270-4 | Betónové dosky (tabule) |

| 6810.1 | 28814280-7 | Betónové podvaly |

69Keramické výrobky

| 6911 | 26211000-0 | Porcelán alebo jemný (čínsky) porcelánový riad, kuchynský riad a predmety do domácnosti a toaletné predmety |

| 6911.10 | 26211100-1 | Porcelán alebo jemný (čínsky) porcelánový riad |

| 6911.10 | 26211110-4 | Taniere z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

| 6911.10 | 26211120-7 | Riad z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

| 6911.10 | 26211130-0 | Šálky alebo podšálky z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

| 6911.10 | 26211200-2 | Kuchynský riad z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

| 6911 | 26211300-3 | Vázy z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

| 6911.90 | 26211400-4 | Toaletné predmety z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

| 6911 | 26211500-5 | Predmety pre domácnosť z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |

| 6912 | 26212000-7 | Jemný keramický riad, kuchynský riad a kuchynská keramika a keramika do domácnosti a toaletné predmety, nie z porcelánu |

| 6912 | 26212100-8 | Keramický riad |

| 6912 | 26212110-1 | Taniere |

| 6912 | 26212120-4 | Riad |

| 6912 | 26212130-7 | Keramické šálky alebo podšálky |

| 6912 | 26212200-9 | Kuchynský keramický riad |

| 6912 | 26212300-0 | Vázy na kvety |

| 6913 | 26213000-4 | Ozdobné keramické predmety |

| 6910 | 26214000-1 | Sanitárne príslušenstvo z keramiky pre domácnosť |

| 6910 | 26214100-2 | Výlevky a umývadlá |

| 6910 | 26214110-5 | Výlevky |

| 6910 | 26214120-8 | Umývadlá |

| 6910 | 26214200-3 | Vane |

| 6910 | 26214300-4 | Záchodové misy a nádrže |

| 6910 | 26214310-7 | Záchodové misy |

| 6910 | 26214320-0 | Splachovacie nádrže |

| 6910 | 26214400-5 | Bidety |

| 6910 | 26214500-6 | Pisoáre |

| 6909[.11+.12+.19] | 26240000-2 | Keramické predmety pre technické použitie |

| 6909.11 | 26241000-9 | Porcelán alebo jemná keramika pre laboratórne, chemické alebo technické použitie |

| 6909.11 | 26241100-0 | Porcelán alebo jemná keramika pre laboratórne použitie |

| 6909.11 | 26241200-1 | Porcelán alebo jemná keramika pre technické použitie |

| 6909.11 | 26241300-2 | Porcelán alebo jemná keramika pre chemické použitie |

| 6909.9 | 26251000-2 | Keramické predmety pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a na prepravu alebo balenie tovarov |

| 6909.9 | 26251100-3 | Keramické predmety pre použitie v poľnohospodárstve |

| 6909.9 | 26251200-4 | Keramické predmety pre použitie v záhradníctve |

| 6909.9 | 26251300-5 | Keramické predmety na prepravu alebo balenie tovarov |

| 6914 | 26252000-9 | Nestavebné keramické predmety |

| 3816+6901–6903+6908 | 26260000-8 | Žiaruvzdorný keramický tovar |

| 6901.00.9+6902 | 26261000-5 | Keramické obkladačky |

| 6901.00.9+6902 | 26262000-2 | Keramické kvádre (kocky) |

| 6908 | 26264000-6 | Keramické dlaždice |

| 6904 | 28811100-1 | Tehly |

| 6901-6914 | 28811300-3 | Keramické výrobky |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecha |

| 6801+6802+6803+6810+6811.2+6901+6902+6904+6908 | 28813100-5 | Dlažobné materiály |

| 6801+6901.1+6902+6907+6908+7016 | 28813200-6 | Kamenné dlaždice |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Odvodňovacie rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizačné rúry |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Kuchynské potreby |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671110-9 | Kameninový riad |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671120-2 | Šálky a poháre |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671121-9 | Šálky |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671122-6 | Šáločky |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671130-5 | Nádoby na jedlo |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671160-4 | Tácky |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Jedálenské a kuchynské potreby |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Jedálenské potreby |

| 6911+6912 | 36671300-8 | Porcelán a kuchynské potreby |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

| 3924+6911+6912+7013 | 36672200-4 | Tácky na jedlo |

| 3922+4818+4803+6910 | 36713000-2 | Sanitárne potreby |

70Sklo a sklenený tovar

| 5801–5803+5806+6001+7019[.4+.5] | 17140000-5 | Špeciálne tkaniny |

| 7003–7005 | 26110000-2 | Sklo |

| 7003–7005 | 26111000-9 | Tabuľové sklo |

| 7003 | 26111100-0 | Neopracované sklo |

| 7005 | 26111200-1 | Plavené sklo |

| 7003–7005 | 26111300-2 | Zasklenie výplňových múrov |

| 7003–7009 | 26120000-5 | Ploché sklo |

| 7006–7009 | 26121000-2 | Tvarované ploché sklo |

| 7007 | 26121200-4 | Bezpečnostné sklo |

| 7009 | 26121300-5 | Sklené zrkadlá |

| 7008 | 26121400-6 | Izolačné sklo |

| 7010–7013 | 26130000-8 | Výrobky z dutého skla |

| 7010[.2+.9] | 26131000-5 | Sklené fľaše, džbány, ampulky a obaly |

| 7010[.91.2+.92.2+.93.2+.34.2] | 26131100-6 | Sklené fľaše |

| 7010[.91.1+.92.1+.93.1+.94.1] | 26131200-7 | Sklené džbány |

| 7010[.2+.9] | 26131300-8 | Sklené ampulky |

| 7010[.2+.9] | 26131400-9 | Obalové sklo |

| 7013.2 | 26132000-2 | Nápojové sklo |

| 7013 | 26133000-9 | Sklenený tovar |

| 7013.3 | 26133100-0 | Stolové sklo |

| 7013.3 | 26133110-3 | Dekantéry |

| 7013.3 | 26133200-1 | Stolové a kuchynské predmety zo sklokeramiky |

| 7013[.29.10+.39.10] | 26133300-2 | Tvrdený sklenený tovar |

| 7013 | 26133400-3 | Sklokeramika |

| 7012 | 26134000-6 | Sklené vložky do vákuových nádob |

| 7012 | 26134100-7 | Sklené vložky do vákuových fliaš |

| 7019 | 26140000-1 | Sklené vlákna |

| 7019 | 26141000-8 | Výrobky zo sklených vlákien |

| 7019.31 | 26141100-9 | Rohože zo sklených vlákien |

| 7019[.4+.5+.9] | 26141200-0 | Textílie zo sklených vlákien |

| 7019.3 | 26141300-1 | Tkaniny zo sklených vlákien |

| 7001+7002+7016 | 26151000-1 | Sklené polotovary |

| 7001+7002 | 26151100-2 | Sklo v tvare guličiek, tyčí alebo rúr |

| 7002.10 | 26151110-5 | Sklené guličky |

| 7002.20 | 26151120-8 | Sklené tyče |

| 7002.30 | 26151130-1 | Sklené rúry |

| 7002.10 | 26151140-4 | Žiarovky (svietidlá) |

| 7016 | 26151200-3 | Sklené tehly, obkladačky, dlaždice alebo kvádre (kocky) z lisovaného skla |

| 7010.1+7011+7014+7015+7017+7018.1+8546.1+9405.91 | 26152000-8 | Technické sklo |

| 7011 | 26152100-9 | Sklené obaly a obrazovky |

| 7011 | 26152110-2 | Sklené obaly |

| 7011.20 | 26152120-5 | Obrazovky |

| 7015 | 26152200-0 | Sklo do hodín, hodiniek alebo okuliarov |

| 7015 | 26152210-3 | Sklá do hodín |

| 7015 | 26152220-6 | Sklá do hodiniek |

| 7015.10 | 26152230-9 | Sklá do okuliarov |

| 7010.1+7017 | 26152300-1 | Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar |

| 7017 | 26152320-7 | Sklenené výrobky |

| 7010.1+7017 | 26152330-0 | Sklenené výrobky pre laboratóriá |

| 7017 | 26152331-7 | Petriho misky |

| 7017 | 26152339-3 | Skúmavky |

| 7017 | 26152340-3 | Sklenené výrobky pre farmáciu |

| 7017.10 | 26152350-6 | Sklené ampulky |

| 7014 | 26152600-4 | Optické prvky zo skla |

| 7018.10 | 26152700-5 | Sklené perličky (korálky) |

| 6801+6901.1+6902+6907+6908+7016 | 28813200-6 | Kamenné dlaždice |

| 7002+8310 | 28813500-9 | Značky na vozovke |

| 7002 | 28813510-2 | Sklené guličky na označovanie vozovky |

| 7016.9 | 28815400-2 | Strešné okná |

| 6303+7011+8539+8540 | 28815800-6 | Vnútorné vybavenie budov |

| 7011+8539+8540 | 28815820-2 | Žiarivkové svietidlá |

| 7011+8539+8540 | 28815821-9 | Žiarivky |

| 7011+8539+8540 | 28815822-6 | Žiarovky a žiarivkové lampy |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Vybavenie miest a obcí |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Značenie |

| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Materiály značiek |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Kuchynské potreby |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671110-9 | Kameninový riad |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671120-2 | Šálky a poháre |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671121-9 | Šálky |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671122-6 | Šáločky |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671130-5 | Nádoby na jedlo |

| 3924+7310+7612 | 36671140-8 | Poľné fľaše na vodu |

| 7012+7619 | 36671150-1 | Termosky |

| 3924+6911+6912+7013 | 36671160-4 | Tácky |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Jedálenské a kuchynské potreby |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Jedálenské potreby |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

| 3924+6911+6912+7013 | 36672200-4 | Tácky na jedlo |

71Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z ich; imitácie šperkov; mince

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14520000-2 | Drahokamy a polodrahokamy; pemza; šmirgeľ; prírodné brúsivá; ostatné nerasty a vzácne kovy |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521000-9 | Drahokamy a polodrahokamy |

| 7103.1 | 14521100-0 | Drahokamy |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521110-3 | Diamanty |

| 7103.1 | 14521120-6 | Rubíny |

| 7103.1 | 14521130-9 | Smaragdy |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521140-2 | Prach alebo prášok z drahokamov |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521200-1 | Polodrahokamy |

| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521210-4 | Prach alebo prášok z polodrahokamov |

| 2513+7102.2 | 14522000-6 | Priemyselné diamanty; pemza; šmirgeľ a ostatné prírodné brúsivá |

| 7102.2 | 14522200-8 | Priemyselné diamanty |

| 7102.2 | 14522300-9 | Šmirgeľ |

| 7102.2 | 14522400-0 | Prírodné brúsivá |

| 2837–2840+2842+2845–2847+7104.1 | 24135000-9 | Rôzne anorganické chemikálie |

| 7104.1 | 24135400-3 | Piezoelektrický kryštál |

| 2851+7104.2 | 24137000-3 | Syntetické kamene |

| 7104.2 | 24137100-4 | Syntetické drahokamy |

| 7104.2 | 24137200-5 | Syntetické polodrahokamy |

| 7106–7112 | 27400000-9 | Vzácne kovy a plátovanie kovov vzácnymi kovmi |

| 7106–7112 | 27410000-2 | Vzácne kovy |

| 7106+7108+7110 | 27411000-9 | Surové polodrahokamy |

| 7106[.1+.91] | 27411100-0 | Surové striebro alebo striebro vo forme prášku |

| 7106.1 | 27411110-3 | Striebro vo forme prášku |

| 7106.91 | 27411120-6 | Surové striebro |

| 7106.92 | 27411200-1 | Polotovary zo striebra |

| 7108[.11+.12] | 27412000-6 | Surové zlato alebo zlato vo forme prášku |

| 7110.11 | 27413000-3 | Surová platina alebo platina vo forme prášku |

| 7112 | 27414000-0 | Odpad alebo šrot zo vzácnych kovov |

| 7112 | 27420000-5 | Kovy plátované vzácnymi kovmi |

| 7112[.1+.2+.9] | 27421000-2 | Základné kovy plátované striebrom alebo zlatom |

| 7112.2 | 27422000-9 | Základné kovy plátované platinou |

| 7118 | 28551000-9 | Polovýrobky mincí (prázdne mince) |

| 7101.22+7115+7118 | 36200000-3 | Klenoty a príbuzný tovar |

| 7101.22+7115+7118 | 36210000-6 | Mince a medaily |

| 7118 | 36211000-3 | Mince |

| 7115 | 36212000-0 | Medaily |

| 7101.22+7102.39+7103.9+7104.9+7113–7117 | 36220000-9 | Zlatnícke a šperkárske výrobky |

| 7101.22 | 36221000-6 | Perly |

| 7114 | 36222000-3 | Zlatnícke výrobky |

| 7115+7116 | 36223000-0 | Výrobky z drahých kovov |

| 7102.39+7103.9+7104.9 | 36224000-7 | Výrobky z drahokamov alebo polodrahokamov |

| 7114.11 | 36225000-4 | Striebrotepecké výrobky |

| 7113-7117 | 36226000-1 | Darčeky pri odchode do dôchodku |

| 6702+7117 | 36630000-6 | Umelé výrobky |

| 7117 | 36635000-1 | Imitácia šperkov |

| 7118 | 36960000-8 | Známky |

72Železo a oceľ

| 7201–7207 | 27110000-9 | Železná ruda (železo a oceľ) |

| 7201 | 27111000-6 | Surové železo |

| 7202.1 | 27112000-3 | Feromangánové výrobky |

| 7203 | 27113000-0 | Výrobky zo železa |

| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11–.16+.31)+.20(.11–.17+.32+.51–.57+.71)] | 27114000-7 | Železo |

| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11–.16+.31)+.20(.11–.17+.32+.51–.57+.71)] | 27114100-8 | Železné ingoty |

| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11–.16+.31)+.20(.11–.17+.32+.51–.57+.71)]+7218[.1+.91.1+.99(.11+.2)]+7224[.1+.90(.0+.15+.3)] | 27115000-4 | Oceľ |

| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11–.16+.31)+.20(.11–.17+.32+.51-.57+.71)]+7218[.1+.91.1+.99(.11+.2)]+7224[.1+.90(.0+.15+.3)] | 27120000-2 | Ingoty z legovanej ocele |

| 7213+7214[.2+.9]+7215.90.1+7221+7222[.1+.30.1]+7227+7228[.10(.1+.3)+.20(.1+.3)+.3+.60.1+.8] | 27140000-8 | Prúty a tyče |

| 7213+7221+7227 | 27141000-5 | Prúty a tyče valcované za tepla |

| 2618+2619+7204[.1–.5] | 27190000-3 | Troska, škvara, železný odpad a šrot |

| 7204.5 | 27191000-0 | Pretavený šrot v ingotoch |

| 7222.307222[.5+.91]+7228[.10.5+.4] | 27311000-8 | Prúty a tyče z legovanej ocele |

| 7222.40[.93+.99]+7228.70.9 | 27312000-5 | Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele |

| 72 22.40.91 | 27313000-2 | Výrobky z nehrdzavejúcej ocele |

| 7211[.23.9+.29(.5+.9)+.90.9]+7212[.10.99+.20.9+.30.9+.40.98+.50(.7+.9)+.60(.93+.99)]+7220[.20(.3–.9)+.90(.39+.9)]+7226[.11.9+.19.9+.20.8+.92.9+.93.8+.94.8+.99.8] | 27321000-1 | Plocho valcované výrobky |

| 7211[.23.9+.29(.5+.9)+.90.9]+7212[.10.99+.20.9+.30.9+.40.98+.50(.7+.9)+.60(.93+.99)] | 27321100-2 | Plocho valcované výrobky zo železa |

| 7220[.20(.3-.9)+.90(.39+.9)]+7226[.11.9+.19.9+.20.8+.92.9+.93.8+.94.8+.99.8] | 27321200-3 | Plocho valcované výrobky z ocele |

| 72 22.40.91 | 27331000-4 | Falcované výrobky z ocele |

| 72 22.40.91 | 27331100-5 | Uholníky, tvarovky a profily |

| 72 22.40.91 | 27331110-8 | Netrúbkové elektrické vedenie |

| 7216[.61+.91] | 27332000-1 | Falcované výrobky zo železa |

| 7212+7223+7229 | 27341000-7 | Drôty |

| 7223+7229 | 27341100-8 | Oceľový drôt |

| 7223+7229 | 27341200-9 | Drôt zo zliatin |

| 7202[.19+.4+.6] | 27351000-0 | Ferozliatiny, nie ESCS |

| 7202.19 | 27351100-1 | Feromangán |

| 7202.4 | 27351200-2 | Ferochróm |

| 7202.6 | 27351300-3 | Feronikel |

| 7205 | 27353000-4 | Železné alebo oceľové granuly a prášok |

| 7207[.11.9+.12.9+.19(.19+.39+.9)+.20(.19+.39+.59+.79+.9)]+7218[.91.9+.99(.19+.9)]+7224.90[.19+.9] | 27354000-1 | Polotovary |

| 7207[.11.9+.12.9+.19(.19+.39+.9)+.20(.19+.39+.59+.79+.9)] | 27354100-2 | Polotovary zo železa |

| 7207[.11.9+.12.9+.19(.19+.39+.9)+.20(.19+.39+.59+.79+.9)] | 27354200-3 | Polotovary z ocele |

| 7218[.91.9+.99(.19+.9)]+7224.90[.19+.9] | 27354210-6 | Polotovary z nehrdzavejúcej ocele |

| 7214.1 | 27355000-8 | Kované výrobky zo železa |

| 7201+7202+7206+7401+7403+7601 | 28419000-2 | Vodiče |

| 7206+7601 | 28419100-3 | Oceľové alebo hliníkové vodiče |

| 7216.6 | 28841000-9 | Oceľové potrubia |

73Predmety zo železa alebo z ocele

| 7304.5+8545 | 27130000-5 | Výrobky z uhlíkovej ocele |

| 7304.5 | 27131000-2 | Trubice z uhlíkovej ocele |

| 7304.5 | 27132000-9 | Potrubia z uhlíkovej ocele |

| 7302 | 27150000-1 | Železničný konštrukčný materiál |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27151000-8 | Železný a oceľový železničný konštrukčný materiál |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27151100-9 | Železný železničný konštrukčný materiál |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27151200-0 | Oceľový železničný konštrukčný materiál |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.9] | 27152000-5 | Železné alebo oceľové koľajnice |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27152100-6 | Železné koľajnice |

| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27152200-7 | Oceľové koľajnice |

| 7302[.2+.40.1+.9] | 27152300-8 | Železničné materiály valcované za tepla |

| 7302.40.1 | 27152310-1 | Valcované koľajnicové spojky a podkladnice (základné dosky — ložiská) |

| 7302.9 | 27152320-4 | Valcované vodiace koľajnice |

| 7302.2 | 27152330-7 | Valcované podvaly a priečne podvaly (nosníky) |

| 7303–7307 | 27200000-7 | Rúry |

| 7303–7307 | 27210000-0 | Železné rúry a príslušenstvo (spojky, tvarovky) |

| 7303–7307 | 27211000-7 | Potrubia, trubice a duté profily |

| 7303–7307 | 27211100-8 | Železné potrubia a trubice |

| 7307 | 27212000-4 | Rôzne príslušenstvo na trubice |

| 7307 | 27212100-5 | Spojky |

| 7307.21 | 27212110-8 | Redukcie prírub |

| 7307.1 | 27212200-6 | Opravné svorky a manžety (límce) |

| 7307.1 | 27212300-7 | Kolená, nátrubky a príslušenstvo na trubky |

| 7304–7307 | 27220000-3 | Oceľové potrubia a príslušenstvá (spojky) |

| 7304–7306 | 27221000-0 | Duté profily |

| 7307 | 27222000-7 | Príslušenstvo (spojky) na potrubie |

| 7307.21 | 27222100-8 | Príruby |

| 7307[.2+.9] | 27222200-9 | Príslušenstvo (spojky) na potrubie so závitmi |

| 7307[.2+.9] | 27222300-0 | Neliate príslušenstvá (spojky) na potrubie |

| 7307[.2+.9] | 27222400-1 | Zvárané ohyby a kolená |

| 7307[.2+.9] | 27222500-2 | Zvárané príslušenstvá (spojky) |

| 7301.2+7302 | 27356000-5 | Železničný stavebný materiál |

| 7301.2 | 27356100-6 | Zvárané železné alebo oceľové uholníky, tvarovky a profily pre železnice |

| 7302[.10.1+.3+.40.9+.90(.3+.9)] | 27356200-7 | Železničný stavebný materiál zo železa alebo ocele |

| 7302.10.1 | 27356210-0 | Koľajnice vedúce prúd |

| 7302.3 | 27356220-3 | Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek |

| 7302.4 | 27356230-6 | Koľajnicové spojky a (základné dosky — ložiská) |

| 7302.90.3 | 27356240-9 | Koľajové svorky, základové dosky a podvaly |

| 7302.90.9 | 27356250-2 | Koľajnicové stoličky a kliny |

| 7301.1+7308[.1+.2+.4+.9]+7610.9+8426 | 28112000-0 | Konštrukčné výrobky z kovov a ich časti, okrem prefabrikovaných budov |

| 7308.1 | 28112100-1 | Železné alebo oceľové mosty |

| 7308.1 | 28112110-4 | Časti mostov zo železa alebo ocele |

| 7308.1 | 28112111-1 | Časti mostov zo železa |

| 7308.1 | 28112112-8 | Časti mostov z ocele |

| 7308.1 | 28112120-7 | Oceľové mostné konštrukcie |

| 7308.1 | 28112130-0 | Železné mostné konštrukcie |

| 7308.2+8426 | 28112200-2 | Piliere, stožiare, veže, pylóny a stĺpy |

| 7308.2+8426 | 28112210-5 | Veže |

| 7308.2+8426 | 28112211-2 | Vrtné veže |

| 7308.2 | 28112212-9 | Statické vrtné veže |

| 7308.2 | 28112220-8 | Pylóny |

| 7308.2 | 28112221-5 | Stĺpy |

| 7308.2 | 28112222-2 | Stĺpy elektrického vedenia |

| 7308.2 | 28112223-9 | Podpery pylónov, stĺpov |

| 7308.2 | 28112224-6 | Nosné stĺpy vzdušného vedenia |

| 7308.2 | 28112225-3 | Elektrické stĺpy |

| 7308.2 | 28112230-1 | Piliere |

| 7308.2 | 28112231-8 | Železné piliere |

| 7308.2 | 28112232-5 | Oceľové piliere |

| 7308.2 | 28112233-2 | Vežové vodojemy |

| 7308.2 | 28112240-4 | Nosníky |

| 7308.2 | 28112250-7 | Stožiare |

| 7308.2 | 28112260-0 | Rozhlasové alebo televízne stožiare |

| 7308.2 | 28112261-7 | Rozhlasové stožiare |

| 7308.2 | 28112262-4 | Televízne stožiare |

| 7308.2 | 28112263-1 | Priehradové stĺpy |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112300-3 | Železné, oceľové alebo hliníkové konštrukcie a ich časti |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112310-6 | Lešenia |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112311-3 | Oblúkové trámy (výstuhy) |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112312-0 | Oblúkové výstuže na stojkách |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112313-7 | Podpery |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112314-4 | Závesné rúrové konzoly |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112315-1 | Príslušenstvo k lešeniu |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112316-8 | Oblúkové svorky |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112317-5 | Konštrukcia lešenia |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112318-2 | Podpery potrubia |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112320-9 | Kovové konštrukcie |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112321-6 | Autobusové prístrešky |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112322-3 | Telefónne búdky |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112329-2 | Bezpečnostné zásteny |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112330-2 | Hliníkové konštrukcie |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112380-7 | Časti kovových konštrukcií |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112381-4 | Obklady/vonkajšie plášte |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112382-1 | Priepuste |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112383-8 | Stavidlá |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112390-0 | Haťové polia |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112391-7 | Haťové uzávery |

| 7301.1 | 28112400-4 | Štetovnice |

| 7301.1 | 28112410-7 | Štetovnicové steny |

| 7308.3+7610.1 | 28121000-6 | Okná a súvisiace prvky |

| 7308.3 | 28121100-7 | Železné alebo oceľové okná a súvisiace prvky |

| 7308.3 | 28121110-0 | Železné alebo oceľové prahy |

| 7308.3 | 28121120-3 | Železné alebo oceľové okenice/žalúzie/rolety |

| 7308.3 | 28121130-6 | Železné alebo oceľové okná |

| 7308.3 | 28121131-3 | Železné alebo oceľové okenné rámy |

| 7308.3+7610.1 | 28122000-3 | Okná, dvere a súvisiace prvky |

| 7308.3+7610.1 | 28122100-4 | Okná |

| 7308.3+7610.1 | 28122110-7 | Okenné rámy |

| 7308.3+7610.1 | 28122111-4 | Diely s dvojsklom |

| 7308.3+7610.1 | 28122200-5 | Dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122210-8 | Slepé dvere (prázdne) |

| 7308.3+7610.1 | 28122211-5 | Rámy dverí |

| 7308.3+7610.1 | 28122212-2 | Sitá na dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122213-9 | Dverové prahy |

| 7308.3+7610.1 | 28122214-6 | Železné alebo oceľové dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122220-1 | Protipožiarne dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122230-4 | Posuvné dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122240-7 | Garážové dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122300-6 | Brány |

| 7308.3+7610.1 | 28122310-9 | Prístupové brány |

| 7309+7611 | 28211000-4 | Kovové cisterny |

| 7309+7611 | 28211100-5 | Tlakové fľaše na vzduch |

| 7309+7611 | 28211110-8 | Tlakové fľaše na stlačený vzduch |

| 7309+7611 | 28211200-6 | Dýchacie prístroje |

| 7309+7611 | 28211210-9 | Dýchacie prístroje pre požiarnikov |

| 7309+7611 | 28211220-2 | Dýchacie prístroje pre potápačov |

| 7309 | 28211300-7 | Železné alebo oceľové cisterny |

| 7309+7611 | 28211400-8 | Zásobníky |

| 7309+7611 | 28211410-1 | Zásobníky oleja |

| 7309+7611 | 28211420-4 | Zásobníky kalov |

| 7309+7611 | 28211500-9 | Zásobníky vody |

| 7309+7311+7611+7613 | 28211600-0 | Nádrže |

| 7311+7613 | 28212000-1 | Kontajnery na skvapalnené plyny |

| 7311+7613 | 28212100-2 | Tlakové fľaše na plyn |

| 7311+7613 | 28212200-3 | Zásobníky plynu |

| 7309+7611 | 28213000-8 | Veľké kontajnery |

| 7309+7611 | 28213100-9 | Železné alebo oceľové kontajnery |

| 7309+7611 | 28213110-2 | Silá |

| 7309+7611 | 28213200-0 | Chladené kontajnery |

| 7309+7611 | 28213210-3 | Vodné komory |

| 7309+7611 | 28213300-1 | Štandardné nákladné (dopravné) kontajnery |

| 7309+7611 | 28213400-2 | Skladovacie kontajnery |

| 7309+7611 | 28213500-3 | Kontajnery na vodu |

| 7309+7611 | 28213600-4 | Kontajnery na kolesách |

| 7309+7611 | 28213700-5 | Kontajnery na odpad |

| 7309+7611 | 28213800-6 | Kontajnery na odpadový materiál |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214000-5 | Sudy |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214100-6 | Skladovacie koše |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214200-7 | Železné alebo oceľové sudy |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214300-8 | Systém na skladovanie v kontajneroch |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214310-1 | Stohovacie stroje |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214400-9 | Hliníkové sudy |

| 7311 | 28215000-2 | Tlakové nádoby |

| 7311 | 28215100-3 | Oceľové tlakové nádoby |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28216000-9 | Bubny |

| 7310[.1+.29] | 28216100-0 | Železné alebo oceľové bubny |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28216200-1 | Bubny na odpad |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217000-6 | Škatule/boxy |

| 7310[.1+.29] | 28217100-7 | Železné alebo oceľové škatule/boxy |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217200-8 | Kryty meracích prístrojov |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217300-9 | Prefabrikované škatule/boxy |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218000-3 | Kontajnery, uzávery, vrchnáky kontajnerov a veká z ľahkých kovov |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218100-4 | Kontajnery z ľahkých kovov |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28218400-7 | Plechovky |

| 7310.29 | 28218410-0 | Železné alebo oceľové plechovky |

| 7310.29+7612 | 28218420-3 | Plechovky na potraviny |

| 7309+7611 | 28219000-0 | Kade |

| 7322+8403+8404 | 28220000-0 | Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti |

| 7322+7403 | 28221000-7 | Radiátory a ohrievače |

| 7322.1 | 28221100-8 | Radiátory |

| 7322.1 | 28221110-1 | Radiátory ústredného kúrenia |

| 7322.1 | 28221111-8 | Radiátory ústredného kúrenia nevykurované elektricky |

| 7322.1 | 28221112-5 | Časti radiátorov ústredného kúrenia |

| 7313+7413+7614 | 28411000-6 | Lanká |

| 7313 | 28411100-7 | Železné a oceľové lanká |

| 7313+7413+7614 | 28412000-3 | Drôt na ploty |

| 7313 | 28412300-6 | Ostnatý drôt |

| 7314+7414 | 28413000-0 | Kovové pletivo |

| 7314+7414 | 28413100-1 | Drôtená sieť na ploty |

| 7314+7414 | 28413200-2 | Drôtené pletivo |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414000-7 | Svorky, klince, cvočky, pripináčiky |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414100-8 | Svorky |

| 7317.00.2+7415.1+7616.1 | 28414200-9 | Klince |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414300-0 | Cvočky |

| 7317.00.1+7415.1+7616.1 | 28414400-1 | Pripináčiky |

| 7319 | 28416000-1 | Ihly na šitie alebo pletacie ihlice |

| 7319.10 | 28416100-2 | Ihly na šitie |

| 7319.10 | 28416200-3 | Pletacie ihlice |

| 7312 | 28418000-5 | Železné alebo oceľové slučky |

| 7312+7313+7413+7614 | 28420000-2 | Káble a súvisiace výrobky |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421000-9 | Káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421100-0 | Elektrické káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421120-6 | Káble nízkeho a stredného napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421130-9 | Káble nízkeho napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421140-2 | Káble stredného napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421150-5 | Káble vysokého napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421200-1 | Podvodné káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421210-4 | Podmorské káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421400-3 | Tienené káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421500-4 | Signalizačné káble |

| 7312 | 28421600-5 | Železné alebo oceľové káble |

| 7312 | 28421610-8 | Oceľové káble |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422000-6 | Príslušenstvo ku káblom |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422100-7 | Elektroinštalačné káble |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422200-8 | Káblové konektory |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422300-9 | Káblovody |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422400-0 | Káblové príchytky (spony) |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Kovové predmety do kúpeľne a kuchyne |

| 7324+7418.2+7615.2 | 28511000-7 | Kovová sanita |

| 7324.9+7418.2+7615.2 | 28511100-8 | Kohútiky |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Kovové stolové a kuchynské predmety alebo predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Kovový stolový riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Ešusy |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Kovový kuchynský riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Kuchárske potreby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Police na taniere |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Kovové predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Kovové odpadové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Poštové schránky |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Kovové smetné nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Kovové odpadové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Kovové nádoby |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |

| 7326.90.3 | 28527200-4 | Rebríky |

| 7326.90.3 | 28527210-7 | Rebríky požiarnických vozidiel |

| 7326.90.3 | 28527220-0 | Sklápacie schody |

| 7326.90.3 | 28527230-3 | Ručné kováčske výrobky |

| 7326.9 | 28527300-5 | Zariadenia na manipuláciu s tovarom |

| 7326.9 | 28527330-4 | Plošiny na manipuláciu s tovarom |

| 7326.9 | 28527340-7 | Príslušenstvo na manipuláciu s tovarom na báze oceľových lán |

| 7316+7907 | 28527700-9 | Prvky revíznych otvorov (šácht) |

| 7316 | 28527710-2 | Povrchové komory (boxy) |

| 7316 | 28527720-5 | Koncové komory (boxy) |

| 7316 | 28527730-8 | Rámy revíznych otvorov (šácht) |

| 7316 | 28527740-1 | Kryty revíznych otvorov (šácht) |

| 7316 | 28527750-4 | Kryty kanálov |

| 7316 | 28527760-7 | Vchodové kryty |

| 7316 | 28527790-6 | Železné stupienky v revíznej šachte |

| 7316 | 28527800-0 | Kotvy |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Kovové príslušenstvo |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28528920-4 | Kovové tyče |

| 7301.2+7308[.4+.9]+7610.9 | 28528930-7 | Kovové tvarovky |

| 7301.1+7303[.4+.9]+7610.9 | 28528940-0 | Kovové plechy |

| 7326.1+7419.91+8207 | 28528960-6 | Kovové pečiatky/razidlá |

| 7310+7612+8303 | 28552000-6 | Debničky na mince |

| 7326 | 28553000-3 | Putá |

| 7308.4+7315.8+7610.9 | 28560000-5 | Vzpery a banské stojky |

| 7308.4+7610.9 | 28561000-2 | Vzpery |

| 7308.40.1 | 28561100-3 | Banské vzpery |

| 7308.40.1 | 28562000-9 | Banské stojky |

| 7315.8 | 28564000-3 | Pásy pásových vozidiel |

| 7302+7303+7307+7311+7315–7318+7321–7325 | 28570000-8 | Výrobky z liatiny |

| 7326.90.3 | 28581000-8 | Rebríky s plošinou |

| 7326.90.3 | 28581100-9 | Požiarne rebríky |

| 7318[.1+.2]+7320+7415[.2+.3]+7416+7419.1 | 28710000-2 | Upínadlá/spony |

| 7318.1+7415.3 | 28711000-9 | Upínadlá/spony so závitom |

| 7318.1+7415.31 | 28711100-0 | Skrutky do dreva |

| 7318.13+7415[.32+.39] | 28711200-1 | Závitové háčky a závitové krúžky |

| 7318.14+7415.3 | 28711300-2 | Závitorezné skrutky |

| 7318.1+7415.32 | 28711400-3 | Svorníky (skrutka s maticou) |

| 7318.1+7415.3 | 28711500-4 | Súpravy na spájanie prírub |

| 7318.1+7415.3 | 28711510-7 | Svorníky a skrutky |

| 7318.1+7415.3 | 28711520-0 | Podvalové svorníky a skrutky |

| 7318.16+7415.32 | 28711600-5 | Matice |

| 7318.1 | 28711700-6 | Železné alebo oceľové predmety so závitom |

| 7318.2 | 28712000-6 | Železné alebo oceľové upínadlá/spony bez závitu |

| 7318.23 | 28712100-7 | Nity |

| 7318[.21+.22] | 28712200-8 | Podložky/tesnenia |

| 7318.24 | 28712300-9 | Závlačky |

| 7318.29 | 28712400-0 | Oceľové koľajnicové spojky |

| 7315[.2–.9]+7419.1 | 28720000-5 | Reťaze |

| 7315[.2–.9]+7419.1 | 28721000-2 | Kĺbové reťaze |

| 7315.9+7419.1 | 28722000-9 | Časti reťazí |

| 7320+7416 | 28730000-8 | Pružiny |

| 7308[.4–.9]+7610.9 | 28812100-8 | Prístrešky/kryty |

| 7308[.4–.9]+7610.9 | 28812110-1 | Časti prístreškov |

| 7308[.4–.9]+7610.9 | 28812120-4 | Profilové diely |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecha |

| 4404+4418+9810.91+7308.9 | 28812700-4 | Trámy |

| 7306.6+7608[.1+.2] | 28815100-9 | Potrubia |

| 7321+7322+7417+7803+7805+7806 | 28815200-0 | Klampiarske a kúrenárske materiály |

| 7321.8+7322+7417 | 28815220-6 | Kúrenárske materiály |

| 3925.3+7308.3+7610.1 | 28815300-1 | Okenice |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821000-3 | Ochranné závory |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821100-4 | Cestné závory |

| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Ploty |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823000-7 | Bezpečnostné závory |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823100-8 | Bezpečnostné oplotenie |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823200-9 | Zábradlie |

| 7303+7307.9 | 28834000-7 | Kolená |

| 7308.3 | 28842000-6 | Oceľové rámy |

| 7326 | 28843000-3 | Oceľové palety |

| 7304+7307 | 28844000-0 | Oceľové rúry |

| 7308.9 | 28845000-7 | Oceľové stĺpiky |

| 7308.9 | 28846000-4 | Oceľové nosníky |

| 7308.9 | 28847000-1 | Oceľové materiály |

| 7308.9 | 28847100-2 | Oceľové dosky |

| 7326.9 | 28847200-3 | Oceľové pásy |

| 7308.9 | 28847300-4 | Oceľový plech |

| 6909+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |

| 6909+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a tvarovky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Odvodňovacie rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizačné rúry |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7608+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |

| 7315.19+8482.9+8483+8505.2 | 29140000-2 | Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia |

| 7315.19+8482.9+8483.9 | 29142000-6 | Časti prvkov ozubených prevodov a riadenia |

| 7315.19+8482.9 | 29142100-7 | Časti prvkov ozubených prevodov |

| 7321+7322.9+7417+8419.1 | 29720000-2 | Neelektrické prístroje pre domácnosť |

| 7321[.1+.8]+7417+8419.1 | 29721000-9 | Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť |

| 7321.1+7417 | 29721100-0 | Zariadenia na varenie pre domácnosť |

| 7321.8 | 29721200-1 | Plynové chladničky |

| 7322.9 | 29721300-2 | Neelektrické ohrievače vzduchu, rozvodné zariadenia horúceho vzduchu |

| 7322.9 | 29721310-5 | Ohrievače vzduchu |

| 7322.9 | 29721320-8 | Vysušovače vzduchu |

| 7322.9 | 29721321-5 | Vysušovače stlačeným vzduchom |

| 7322.9 | 29722000-6 | Časti sporákov, varičov, ohrievačov a prístrojov pre domácnosť |

| 7322.9 | 29722100-7 | Časti sporákov |

| 7322.9 | 29722200-8 | Časti varičov |

| 7322.9 | 29722300-9 | Časti ohrievačov |

| 7302+8601–8609 | 29813000-1 | Železničné zariadenia |

| 7302 | 29813100-2 | Koľajnice a ich príslušenstvo |

| 7302 | 29813110-5 | Tyče |

| 7302 | 29813120-8 | Traťové koľajnice |

| 7302 | 29813130-1 | Električkové trate |

| 7302.2 | 29813140-4 | Podvaly |

| 7302.3 | 29813150-7 | Krížové hlavy |

| 7302.3 | 29813160-0 | Krížové koľajové spojky |

| 7302.3 | 29813170-3 | Srdcovky výhybiek |

| 7302.3 | 29813180-6 | Hrotnice |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Nosné zariadenia |

| 7308+7326.9+7610 | 29814100-9 | Prístupové plošiny |

| 7326.90.4 | 29814110-2 | Plošiny na manipuláciu s tovarom |

| 7326.9 | 29814120-5 | Zariadenia pre manipuláciu s kalmi |

| 7326.9 | 29814130-8 | Zariadenia na sušenie kalov |

| 7326.9 | 29814300-1 | Prístupové rampy |

| 7326.9 | 29814310-4 | Rampy ku kompe |

| 7326.9 | 29814330-0 | Ochodze (lávky) pre cestujúcich |

| 7326.9 | 29814340-3 | Schody pre nástup/naloďovanie cestujúcich |

| 7326.9 | 29814400-2 | Pojazdné žeriavy |

| 7322+8408+8417+8419+8438+8514 | 29836300-1 | Priemyselné zariadenia |

| 7322 | 29836330-0 | Polyfunkčné zariadenia |

| 7308+7610+9406 | 29837000-5 | Prefabrikované zariadenia |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

| 3924+7310+7612 | 36671140-8 | Poľné fľaše na vodu |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

74Meď a predmety z medi

| 2620.3+7401–7412 | 27700000-2 | Výrobky z medi |

| 7401–7405 | 27710000-5 | Surová meď |

| 7402 | 27712000-9 | Nerafinovaná meď |

| 7402 | 27713000-6 | Surová rafinovaná meď |

| 7406-7411.2 | 27720000-8 | Polotovary z medi |

| 7406 | 27721000-5 | Medený prášok a vločky (šupiny) |

| 7407 | 27722000-2 | Medené prúty, tyče a profily |

| 7408 | 27723000-9 | Medený drôt |

| 7409 | 27724000-6 | Medené dosky, plech a pásy |

| 7410 | 27725000-3 | Medená fólia |

| 7411+7412 | 27726000-0 | Medené rúry alebo rúrky a trubice a príslušenstvo (spojky) k nim |

| 7411 | 27726100-1 | Medené rúry a trubice |

| 7411.21 | 27726110-4 | Mosadzné rúry a trubice |

| 7412 | 27726200-2 | Príslušenstvo k rúram alebo trubiciam z medi |

| 7412 | 27726210-5 | Príslušenstvo k rúram z deloviny |

| 7412 | 27726220-8 | Príslušenstvo k rúram alebo trubiciam z mosadze |

| 2620.3+7404 | 27730000-1 | Medený odpad a šrot |

| 7313+7413+7614 | 28411000-6 | Lanká |

| 7313+7413+7614 | 28412000-3 | Drôt na ploty |

| 7314+7414 | 28413000-0 | Kovové pletivo |

| 7314+7414 | 28413100-1 | Drôtená sieť na ploty |

| 7314+7414 | 28413200-2 | Drôtené pletivo |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414000-7 | Svorky, klince, cvočky, pripináčiky |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414100-8 | Svorky |

| 7317.00.2+7415.1+7616.1 | 28414200-9 | Klince |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414300-0 | Cvočky |

| 7317.00.1+7415.1+7616.1 | 28414400-1 | Pripináčiky |

| 7201+7202+7206+7401+7403+7601 | 28419000-2 | Vodiče |

| 7401+7403 | 28419200-4 | Medené alebo bronzové vodiče |

| 7312+7313+7413+7614 | 28420000-2 | Káble a súvisiace výrobky |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421000-9 | Káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421100-0 | Elektrické káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421120-6 | Káble nízkeho a stredného napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421130-9 | Káble nízkeho napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421140-2 | Káble stredného napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421150-5 | Káble vysokého napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421200-1 | Podvodné káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421210-4 | Podmorské káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421400-3 | Tienené káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421500-4 | Signalizačné káble |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422000-6 | Príslušenstvo ku káblom |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422100-7 | Elektroinštalačné káble |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422200-8 | Káblové konektory |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422300-9 | Káblovody |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422400-0 | Káblové príchytky (spony) |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Kovové predmety do kúpeľne a kuchyne |

| 7324+7418.2+7615.2 | 28511000-7 | Kovová sanita |

| 7324.9+7415.2+7615.2 | 28511100-8 | Kohútiky |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Kovové stolové a kuchynské predmety alebo predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Kovový stolový riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Ešusy |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Kovový kuchynský riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Kuchárske potreby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Police na taniere |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Kovové predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Kovové odpadové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Poštové schránky |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Kovové smetné nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Kovové odpadové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Kovové nádoby |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Kovové fitingy |

| 7326.1+7419.91+8207 | 28528960-6 | Kovové pečiatky/razidlá |

| 7318[.1+.2]+7320+7415[.2+.3]+7416+7419.1 | 28710000-2 | Upínadlá/spony |

| 7318.1+7415.3 | 28711000-9 | Upínadlá/spony so závitom |

| 7318.1+7415.31 | 28711100-0 | Skrutky do dreva |

| 7318.13+7415[.32+.39] | 28711200-1 | Závitové háčky a závitové krúžky |

| 7318.14+7415.3 | 28711300-2 | Závitorezné skrutky |

| 7318.1+7415.32 | 28711400-3 | Svorníky (skrutka s maticou) |

| 7318.1+7415.3 | 28711500-4 | Súpravy na spájanie prírub |

| 7318.1+7415.3 | 28711510-7 | Svorníky a skrutky |

| 7318.1+7415.3 | 28711520-0 | Podvalové svorníky a skrutky |

| 7318.16+7415.32 | 28711600-5 | Matice |

| 7415[.2+.3] | 28713000-3 | Medené upínadlá/spony |

| 7315[.2–.9]+7419.1 | 28720000-5 | Reťaze |

| 7315[.2–.9]+7419.1 | 28721000-2 | Kĺbové reťaze |

| 7315.9+7419.1 | 28722000-9 | Časti reťazí |

| 7320+7416 | 28730000-8 | Pružiny |

| 7321+7322+7417+7803+7805+7806 | 28815200-0 | Klampiarske a kúrenárske materiály |

| 7321.8+7322+7417 | 28815220-6 | Kúrenárske materiály |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizačné rúry |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |

| 7321+7322.9+7417+8419.1 | 29720000-2 | Neelektrické prístroje pre domácnosť |

| 7321[.1+.8]+7417+8419.1 | 29721000-9 | Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť |

| 7321.1+7417 | 29721100-0 | Zariadenia na varenie pre domácnosť |

| 7402+7907+8007+8501.4 | 31131000-3 | Jednofázové motory |

| 7402+7907+8007 | 31131200-5 | Anódy |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

75Nikel a predmety z niklu

| 7502 | 27810000-6 | Surový nikel |

| 7501+7504–7508 | 27820000-9 | Výrobky z niklu |

| 7504–7507 | 27821000-6 | Polotovary z niklu |

| 7505 | 27821100-7 | Niklové prúty, tyče, profily a drôt |

| 7506 | 27821200-8 | Niklové dosky, plech, pásy a fólia |

| 7506 | 27821210-1 | Niklový plech |

| 7507 | 27821300-9 | Niklové rúry alebo rúrky a trubice a príslušenstvo k nim (spojky) |

| 7504 | 27821400-0 | Niklový prášok a vločky (šupiny) |

| 2620[.5+.7]+7503 | 27830000-2 | Niklový odpad a šrot |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |

| 6909+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |

| 6909+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |

76

| 2818.2+2620.4+7601–7616 | 27500000-0 | Hliník a hliníkové výrobky |

| 2818.20+7601 | 27510000-3 | Surový hliník |

| 7603–7616 | 27520000-6 | Hliníkové výrobky |

| 7603–7609 | 27521000-3 | Hliníkové polotovary |

| 7603 | 27521100-4 | Hliníkový prášok a hliníkové šupiny, vločky |

| 7604 | 27521200-5 | Hliníkové prúty, tyče a profily |

| 7605 | 27521300-6 | Hliníkový drôt |

| 7606 | 27521400-7 | Hliníkový plech |

| 7607 | 27521500-8 | Hliníková fólia |

| 7608+7609 | 27521600-9 | Hliníkové rúry alebo trubice a ich príslušenstvo |

| 7609 | 27521610-2 | Príslušenstvo k rúram alebo trubiciam z hliníka |

| 7602+2620.4 | 27530000-9 | Hliníkový odpad a šrot |

| 7301.1+7308[.1+.2+.4+.9]+7610.9+8426 | 28112000-0 | Konštrukčné výrobky z kovov a ich časti, okrem prefabrikovaných budov |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112300-3 | Železné, oceľové alebo hliníkové konštrukcie a ich časti |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112310-6 | Lešenia |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112311-3 | Oblúkové vzpery |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112312-0 | Oblúkové trámy (výstuhy) |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112313-7 | Podpery |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112314-4 | Závesné rúrové konzoly |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112315-1 | Príslušenstvo k lešeniu |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112316-8 | Oblúkové svorky |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112317-5 | Konštrukcia lešenia |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112318-2 | Podpery potrubia |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112320-9 | Kovové konštrukcie |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112321-6 | Autobusové prístrešky |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112322-3 | Telefónne búdky |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112329-2 | Bezpečnostné zásteny |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112330-2 | Hliníkové konštrukcie |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112380-7 | Časti kovových konštrukcií |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112381-4 | Obklady/vonkajšie plášte |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112382-1 | Priepuste |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112383-8 | Stavidlá |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112390-0 | Haťové polia |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112391-7 | Haťové uzávery |

| 7308.3+7610.1 | 28121000-6 | Okná a súvisiace prvky |

| 7610.1 | 28121200-8 | Hliníkové okná a súvisiace prvky |

| 7610.1 | 28121210-1 | Hliníkové okenice/žalúzie/rolety |

| 7610.1 | 28121220-4 | Hliníkové okná |

| 7610.1 | 28121221-1 | Hliníkové okenné rámy |

| 7308.3+7610.1 | 28122000-3 | Okná, dvere a súvisiace prvky |

| 7308.3+7610.1 | 28122100-4 | Okná |

| 7308.3+7610.1 | 28122110-7 | Okenné rámy |

| 7308.3+7610.1 | 28122111-4 | Diely s dvojsklom |

| 7308.3+7610.1 | 28122200-5 | Dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122210-8 | Slepé dvere (prázdne) |

| 7308.3+7610.1 | 28122211-5 | Rámy dverí |

| 7308.3+7610.1 | 28122212-2 | Sitá na dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122213-9 | Dverové prahy |

| 7308.3+7610.1 | 28122214-6 | Železné alebo oceľové dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122220-1 | Protipožiarne dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122230-4 | Posuvné dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122240-7 | Garážové dvere |

| 7308.3+7610.1 | 28122300-6 | Brány |

| 7308.3+7610.1 | 28122310-9 | Prístupové brány |

| 7309+7611 | 28211000-4 | Kovové cisterny |

| 7309+7611 | 28211100-5 | Tlakové fľaše na vzduch |

| 7309+7611 | 28211110-8 | Tlakové fľaše na stlačený vzduch |

| 7309+7611 | 28211200-6 | Dýchacie prístroje |

| 7309+7611 | 28211210-9 | Dýchacie prístroje pre požiarnikov |

| 7309+7611 | 28211220-2 | Dýchacie prístroje pre potápačov |

| 7309+7611 | 28211400-8 | Zásobníky |

| 7309+7611 | 28211410-1 | Zásobníky oleja |

| 7309+7611 | 28211420-4 | Zásobníky kalov |

| 7309+7611 | 28211500-9 | Zásobníky vody |

| 7309+7311+7611+7613 | 28211600-0 | Nádrže |

| 7311+7613 | 28212000-1 | Kontajnery na skvapalnené plyny |

| 7311+7613 | 28212100-2 | Tlakové fľaše na plyn |

| 7311+7613 | 28212200-3 | Zásobníky plynu |

| 7309+7611 | 28213000-8 | Veľké kontajnery |

| 7309+7611 | 28213100-9 | Železné alebo oceľové kontajnery |

| 7309+7611 | 28213110-2 | Silá |

| 7309+7611 | 28213200-0 | Chladené kontajnery |

| 7309+7611 | 28213210-3 | Vodné komory |

| 7309+7611 | 28213300-1 | Štandardné nákladné (dopravné) kontajnery |

| 7309+7611 | 28213400-2 | Skladovacie kontajnery |

| 7309+7611 | 28213500-3 | Kontajnery na vodu |

| 7309+7611 | 28213600-4 | Kontajnery na kolesách |

| 7309+7611 | 28213700-5 | Kontajnery na odpad |

| 7309+7611 | 28213800-6 | Kontajnery na odpadový materiál |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214000-5 | Sudy |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214100-6 | Skladovacie koše |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214200-7 | Železné alebo oceľové sudy |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214300-8 | Systém na skladovanie v kontajneroch |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214310-1 | Stohovacie stroje |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28214400-9 | Hliníkové sudy |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28216000-9 | Bubny |

| 7310[.1+.29] | 28216100-0 | Železné alebo oceľové bubny |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28216200-1 | Bubny na odpad |

| 7612 | 28216300-2 | Hliníkové bubny |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217000-6 | Škatule/boxy |

| 7310[.1+.29] | 28217100-7 | Železné alebo oceľové škatule/boxy |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217200-8 | Kryty meracích prístrojov |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28217300-9 | Prefabrikované škatule/boxy |

| 7612 | 28217400-0 | Hliníkové škatule/boxy |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218000-3 | Kontajnery, uzávery, vrchnáky kontajnerov a veká z ľahkých kovov |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218100-4 | Kontajnery z ľahkých kovov |

| 7310[.1+.29]+7612 | 28218400-7 | Plechovky |

| 7310.29 | 28218410-0 | Železné alebo oceľové plechovky |

| 7310.29+7612 | 28218420-3 | Plechovky na potraviny |

| 7612 | 28218430-6 | Hliníkové plechovky |

| 7309+7611 | 28219000-0 | Kade |

| 7313+7413+7614 | 28411000-6 | Lanká |

| 7313+7413+7614 | 28412000-3 | Drôt na ploty |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414000-7 | Svorky, klince, cvočky, pripináčiky |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414100-8 | Svorky |

| 7317.00.2+7415.1+7616.1 | 28414200-9 | Klince |

| 7317+7415.1+7616.1 | 28414300-0 | Cvočky |

| 7317.00.1+7415.1+7616.1 | 28414400-1 | Pripináčiky |

| 7201+7202+7206+7401+7403+7601 | 28419000-2 | Vodiče |

| 7206+7601 | 28419100-3 | Oceľové alebo hliníkové vodiče |

| 7312+7313+7413+7614 | 28420000-2 | Káble a súvisiace výrobky |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421000-9 | Káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421100-0 | Elektrické káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421120-6 | Káble nízkeho a stredného napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421130-9 | Káble nízkeho napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421140-2 | Káble stredného napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421150-5 | Káble vysokého napätia |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421200-1 | Podvodné káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421210-4 | Podmorské káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421400-3 | Tienené káble |

| 7312+7313+7413+7614 | 28421500-4 | Signalizačné káble |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422000-6 | Príslušenstvo ku káblom |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422100-7 | Elektroinštalačné káble |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422200-8 | Káblové konektory |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422300-9 | Káblovody |

| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422400-0 | Káblové príchytky (spony) |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Kovové predmety do kúpeľne a kuchyne |

| 7324+7418.2+7615.2 | 28511000-7 | Kovová sanita |

| 7324.9+7418.2+7615.2 | 28511100-8 | Kohútiky |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Kovové stolové a kuchynské predmety alebo predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Kovový stolový riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Ešusy |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Kovový kuchynský riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Kuchárske potreby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Police na taniere |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Kovové predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Kovové odpadové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Poštové schránky |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Kovové smetné nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Kovové odpadové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Kovové nádoby |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Kovové príslušenstvo |

| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28528920-4 | Kovové tyče |

| 7301.2+7308[.4+.9]+7610.9 | 28528930-7 | Kovové tvarovky |

| 7301.1+7303[.4+.9]+7610.9 | 28528940-0 | Kovové plechy |

| 7310+7612+8303 | 28552000-6 | Debničky na mince |

| 7308.4+7315.8+7610.9 | 28560000-5 | Vzpery a banské stojky |

| 7308[.4-.9]+7610.9 | 28812100-8 | Prístrešky/kryty |

| 7308[.4-.9]+7610.9 | 28812110-1 | Časti prístreškov |

| 7308[.4-.9]+7610.9 | 28812120-4 | Profilové diely |

| 7306.6+7608[.1+.2] | 28815100-9 | Potrubia |

| 3925.3+7308.3+7610.1 | 28815300-1 | Okenice |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821000-3 | Ochranné závory |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821100-4 | Cestné závory |

| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Ploty |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823000-7 | Bezpečnostné závory |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823100-8 | Bezpečnostné oplotenie |

| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823200-9 | Zábradlie |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Odvodňovacie rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizačné rúry |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Nosné zariadenia |

| 7308+7326.9+7610 | 29814100-9 | Prístupové plošiny |

| 7308+7610+9406 | 29837000-5 | Prefabrikované zariadenia |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

| 3924+7310+7612 | 36671140-8 | Poľné fľaše na vodu |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

78Olovo a predmety z olova

| 7801+7901+8001 | 27610000-4 | Olovo, zinok a cín |

| 7801 | 27611000-1 | Olovo |

| 7803–7806+7903–7907+8003–8007 | 27620000-7 | Polotovary z olova, zinku a cínu |

| 7803–7806 | 27621000-4 | Polotovary z olova |

| 7803 | 27621100-5 | Olovené prúty, tyče, profily a drôt |

| 7804.1 | 27621200-6 | Olovené dosky, plech, pásy a fólie |

| 7805 | 27621300-7 | Olovené rúry alebo trubice a ich príslušenstvo (spojky) |

| 7804.2 | 27621400-8 | Olovený prášok a vločky (šupiny) |

| 2620[.1+.2]+7802+7902+8002 | 27630000-0 | Olovený, zinkový alebo cínový odpad a šrot |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |

| 7321+7322+7417+7803+7805+7806 | 28815200-0 | Klampiarske a kúrenárske materiály |

| 7803+7805+7806 | 28815210-3 | Klampiarske materiály |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Odvodňovacie rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizačné rúry |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Uloženie potrubia |

| 7805 | 28864210-1 | Medené rozvody |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |

79Zinok a predmety zo zinku

| 7801+7901+8001 | 27610000-4 | Olovo, zinok a cín |

| 7901 | 27612000-8 | Zinok |

| 7803–7806+7903–7907+8003–8007 | 27620000-7 | Polotovary z olova, zinku a cínu |

| 7903–7907 | 27622000-1 | Polotovary zo zinku |

| 7904 | 27622100-2 | Zinkové prúty, tyče, profily a drôt |

| 7905 | 27622200-3 | Zinkové dosky, plech, pásy a fólia |

| 7906 | 27622300-4 | Zinkové rúry alebo rúrky a trubice a ich príslušenstvo (spojky) |

| 7903 | 27622400-5 | Zinkový prach, prášok a vločky (šupiny) |

| 2620[.1+.2]+7802+7902+8002 | 27630000-0 | Olovený, zinkový alebo cínový odpad a šrot |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |

| 7316+7907 | 28527700-9 | Prvky revíznych otvorov (šácht) |

| 7907 | 28527900-1 | Galvanizačné anódy |

| 7907 | 28527910-4 | Zinkové galvanizačné anódy |

| 7907 | 28527920-7 | Horčíkové galvanizačné anódy |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Odvodňovacie rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizačné rúry |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |

| 7402+7907+8007+8501.4 | 31131000-3 | Jednofázové motory |

| 7402+7907+8007 | 31131200-5 | Anódy |

80Cín a predmety z cínu

| 7801+7901+8001 | 27610000-4 | Olovo, zinok a cín |

| 8001 | 27613000-5 | Cín |

| 7803–7806+7903–7907+8003–8007 | 27620000-7 | Polotovary z olova, zinku a cínu |

| 8003-8007 | 27623000-8 | Polotovary z cínu |

| 8003 | 27623100-9 | Cínové prúty, tyče, profily a drôt |

| 8004 | 27623200-0 | Cínové dosky, plech, pásy a fólia |

| 8006 | 27623300-1 | Cínové rúry alebo trubice a ich príslušenstvo (spojky) |

| 8005 | 27623400-2 | Cínový prášok a vločky (šupiny) |

| 2620[.1+.2]+7802+7902+8002 | 27630000-0 | Olovený, zinkový alebo cínový odpad a šrot |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |

| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Odvodňovacie rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizačné rúry |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |

| 3917[.3+.4]+6905+7304–7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |

| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Uloženie potrubia |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |

| 7402+7907+8007+8501.4 | 31131000-3 | Jednofázové motory |

| 7402+7907+8007 | 31131200-5 | Anódy |

81 Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich | | | |

82Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu

| 8207+8442.5+8462 | 22500000-5 | Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely |

| 8207+8462 | 22520000-1 | Zariadenie na suché leptanie |

| 8207+8462 | 22521000-8 | Raziace zariadenie |

| 8201–8215 | 28417000-8 | Železiarsky tovar |

| 8205.8 | 28417100-9 | Nákovy |

| 8205.8 | 28417200-0 | Prenosné kováčske dielne |

| 8205.8 | 28417300-1 | Mriežky/mrežové ploty |

| 8201–8158 | 28417400-2 | Železný tovar |

| 8201–8208 | 28417500-3 | Ručné kováčske výrobky |

| 8201–8208 | 28417510-6 | Kováčske výrobky |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Kovové predmety do kúpeľne a kuchyne |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Kovové stolové a kuchynské predmety alebo predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Kovový stolový riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Ešusy |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Kovový kuchynský riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Kuchárske potreby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Police na taniere |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Kovové predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Kovové odpadové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Poštové schránky |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Kovové smetné nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Kovové odpadové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Kovové nádoby |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Kovové príslušenstvo |

| 7326.1+7419.91+8207 | 28528960-6 | Kovové pečiatky/razidlá |

| 8211–8215 | 28610000-1 | Príbor |

| 8211+8213 | 28611000-8 | Nože a nožnice |

| 8211 | 28611100-9 | Nože |

| 8211 | 28611110-2 | Jedálenské nože |

| 8211 | 28611120-5 | Kuchynské nože |

| 8213 | 28611200-0 | Nožnice |

| 8212 | 28612000-5 | Britvy |

| 8212 | 28612100-6 | Žiletky |

| 8214.2 | 28613000-2 | Manikúrové alebo pedikúrové súpravy |

| 8215 | 28614000-9 | Lyžice, vidličky |

| 8215 | 28614100-0 | Lyžice |

| 8215 | 28614200-1 | Vidličky |

| 8201+8202 | 28621000-1 | Ručné nástroje |

| 8201.1 | 28621100-2 | Rýle a lopaty |

| 8201.1 | 28621110-5 | Rýle |

| 8201.1 | 28621120-8 | Lopaty |

| 8201 | 28621200-3 | Vidly |

| 8201.3 | 28621300-4 | Čakany, škrabky, motyky, hrable a plážové hrable |

| 8201.3 | 28621310-7 | Čakany |

| 8201.3 | 28621320-0 | Škrabky |

| 8201.3 | 28621330-3 | Motyky |

| 8201.3 | 28621340-6 | Hrable |

| 8201.3 | 28621341-3 | Plážové hrable |

| 8201.4 | 28621400-5 | Sekery |

| 8202 | 28621500-6 | Ručné píly |

| 8202 | 28621510-9 | Listy (čepele) do ručných píl |

| 8203–8206+8466 | 28622000-8 | Rôzne ručné nástroje |

| 8205.3 | 28622100-9 | Dláta |

| 8203.2 | 28622200-0 | Kliešte |

| 8203.2 | 28622210-3 | Oblúčikovacie kliešte |

| 8205.2 | 28622300-1 | Kladivá |

| 8205 | 28622400-2 | Štikacie kliešte |

| 8204 | 28622500-3 | Maticové a napínacie kľúče (francúzske kľúče) |

| 8205 | 28622600-4 | Nástroje na cestné práce |

| 8205 | 28622610-7 | Hroty na dierkovanie povrchov ciest |

| 8203.1 | 28622700-5 | Pilníky a rašple |

| 8205.4 | 28622800-6 | Skrutkovače |

| 8207[.4–.9]+8466[.1+.2] | 28622900-7 | Vrtná korunka, špice skrutkovačov a ostatné príslušenstvo |

| 8207.5 | 28622910-0 | Vrtné korunky |

| 8207.9 | 28622920-3 | Špice skrutkovačov |

| 8205 | 28623000-5 | Nástroje poháňané podnožou |

| 8205 | 29824000-1 | Kováčske zariadenia |

| 8201-8205 | 29836210-3 | Hydraulické zariadenia |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Kuchynské potreby |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Jedálenské a kuchynské potreby |

| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Jedálenské potreby |

| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+8215+9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |

83Rôzne predmety zo základných kovov

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218000-3 | Kontajnery, uzávery, vrchnáky kontajnerov a veká z ľahkých kovov |

| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218100-4 | Kontajnery z ľahkých kovov |

| 8309 | 28218300-6 | Uzávery, zátky, vrchnáky kontajnerov a veká vyrobené z kovu |

| 8309.10 | 28218310-9 | Uzávery |

| 8309.9 | 28218320-2 | Zátky |

| 8309.9 | 28218330-5 | Vrchnáky kontajnerov |

| 8309.9 | 28218340-8 | Veká |

| 8311 | 28415000-4 | Drôtené tyče |

| 8311 | 28415100-5 | Príslušenstvo na zváranie |

| 8311 | 28415200-6 | Zváracie materiály |

| 8311 | 28415300-7 | Materiály na spájkovanie alebo spájkovanie na tvrdo |

| 8311 | 28415310-0 | Materiály na spájkovanie |

| 8311 | 28415320-3 | Materiály na spájkovanie na tvrdo |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |

| 8303 | 28521000-0 | Pancierové alebo spevnené trezory, pancierové skrinky a dvere |

| 8303.00.1 | 28521300-3 | Trezory |

| 8303.00.3 | 28521500-5 | Pancierové alebo spevnené dvere |

| 8303.00.3 | 28521600-6 | Bezpečnostné schránky |

| 8303.00.9 | 28521700-7 | Kovové boxy a schránky |

| 8303.00.9 | 28521710-0 | Batožinové schránky |

| 8303.00.9 | 28521720-3 | Schránky |

| 8303.00.9 | 28521721-0 | Bezpečnostné schránky |

| 8303.00.9 | 28521722-7 | Bezpečnostné skrine |

| 8303.00.9 | 28521780-1 | Schránky na listiny |

| 8303.00.9 | 28521790-4 | Príručné pokladničky |

| 8304+8305 | 28522000-7 | Podávače, drobné kancelárske alebo stolové vybavenie |

| 8304 | 28522100-8 | Podávače |

| 8304 | 28522200-9 | Drobné kancelárske vybavenie |

| 8304+8305 | 28522300-0 | Stolové vybavenie |

| 8305 | 28522400-1 | Príslušenstvo pre rýchloviazače alebo zoraďovače |

| 8306[.2+.3] | 28524000-1 | Sošky, ozdoby; rámy na fotografie alebo obrazy a zrkadlá |

| 8306.3 | 28524300-4 | Rámy na fotografie |

| 8306.3 | 28524400-5 | Rámy na obrazy |

| 8308 | 28525000-8 | Háčky a očká |

| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |

| 8306.1 | 28527100-3 | Zvony |

| 8310 | 28527400-6 | Značky a súvisiace prvky |

| 8310 | 28527410-9 | Kovové značky |

| 8310 | 28527420-2 | Dopravné značky |

| 8310 | 28527430-5 | Označenie ulíc |

| 8310 | 28527440-8 | Označenie obchodov |

| 8310 | 28527450-1 | Menovky |

| 8310 | 28527460-4 | Štítky s adresou |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Kovové príslušenstvo |

| 8303 | 28530000-6 | Opancierovanie |

| 8303 | 28531000-3 | Krycie dosky |

| 7310+7612+8303 | 28552000-6 | Debničky na mince |

| 8301+8302[.1–.4+.6] | 28630000-7 | Zámky, kľúče a pánty |

| 8301[.1-.4]+8302[.1-.4+.6] | 28631000-4 | Rôzne visiace zámky a zámky |

| 8301[.2-.4] | 28631100-5 | Zámky |

| 8301.4 | 28631110-8 | Dverové zámky |

| 8301.40.9 | 28631120-1 | Zámky na bicykle |

| 8301.2 | 28631130-4 | Zámky do vozidiel |

| 8301.3 | 28631140-7 | Zámky na nábytok |

| 8301.1 | 28631200-6 | Visiace zámky a reťaze |

| 8301.1 | 28631210-9 | Visiace zámky |

| 8301[.5–.7] | 28632000-1 | Háčky (spony), uzávery a kľúče |

| 8301.5 | 28632100-2 | Háčky (spony) |

| 8301.7 | 28632200-3 | Kľúče |

| 8301.6 | 28632300-4 | Časti visiacich zámkov |

| 8301.6 | 28632400-5 | Časti zámkov |

| 8302[.1–.4+.6] | 28633000-8 | Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo |

| 8302.1 | 28633100-9 | Pánty |

| 8302[.1–.4+.6] | 28633200-0 | Kovanie |

| 8302[.1–.4+.6] | 28633300-1 | Príslušenstvá (spojky) |

| 7002+8310 | 28813500-9 | Značky na vozovke |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Vybavenie miest a obcí |

| 8310 | 28824100-5 | Pätníky |

| 8310 | 28824400-8 | Stĺpiky zastávok autobusov |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Značenie |

| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Materiály značiek |

| 8310 | 28824720-7 | Ukazovatele smeru |

| 8310+9405.9 | 28825000-1 | Zariadenia pouličného osvetlenia |

| 3923.9+8309 | 28833000-0 | Tvárna liatina a uzávery |

| 8310+8530+8531+8608 | 29811000-7 | Cestné príslušenstvo |

| 8310+8530+8531+8608+9405 | 29811200-9 | Zariadenia na značkovanie vozoviek |

| 8310+8608+9405 | 29815200-7 | Zariadenia na riadenie letovej prevádzky |

| 8304+8517.21+9023 | 30191000-4 | Kancelárske zariadenia |

| 8304 | 30191100-5 | Archivačné registračné zariadenia |

| 8304 | 30191110-8 | Systémy karuselových lístkov |

84Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti

| 8207+8442.5+8462 | 22500000-5 | Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely |

| 8207+8462 | 22520000-1 | Zariadenie na suché leptanie |

| 8207+8462 | 22521000-8 | Raziace zariadenie |

| 7301.1+7308[.1+.2+.4+.9]+7610.9+8426 | 28112000-0 | Konštrukčné výrobky z kovov a ich časti, okrem prefabrikovaných budov |

| 7308.2+8426 | 28112200-2 | Piliere, stožiare, priehradové stĺpy, veže, pylóny a stĺpy |

| 7308.2+8426 | 28112210-5 | Veže |

| 7308.2+8426 | 28112211-2 | Vrtné veže |

| 7322+8403+8404 | 28220000-0 | Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti |

| 7322+8403 | 28221000-7 | Radiátory a ohrievače |

| 8403 | 28221200-9 | Ohrievače (kotle) |

| 8403.1 | 28221210-2 | Ohrievače vody |

| 8403.1 | 28221220-5 | Ohrievače ústredného kúrenia |

| 8403.9 | 28221221-2 | Časti ohrievačov ústredného kúrenia |

| 8404 | 28222000-4 | Systémy rekuperácie (obnovy) tepla |

| 8404 | 28222100-5 | Zariadenia na rekuperáciu (obnovu) tepla |

| 8401[.1+.4] | 28300000-5 | Jadrové reaktory a ich časti |

| 8401.1 | 28310000-8 | Jadrové reaktory |

| 8401.4 | 28320000-1 | Časti jadrových reaktorov |

| 8401.4 | 28321000-8 | Chladiace systémy reaktorov |

| 8401.4 | 28322000-5 | Časti nádob jadrových reaktorov |

| 8485.1 | 28526000-5 | Lodné vrtule |

| 8482[.1–.8] | 28540000-9 | Ložiská |

| 8482[.1–.8] | 28541000-6 | Mikropelety (guličky, korálky) |

| 8482[.1–.8] | 28542000-3 | Valčekové ložiská |

| 3917[.1–.4]+400+8481.8 | 28582000-5 | Zariadenia požiarnej ochrany |

| 8481.8 | 28582200-7 | Požiarne hydranty |

| 8203–8206+8466 | 28622000-8 | Rôzne ručné nástroje |

| 8207[.4–.9]+8466[.1+.2] | 28622900-7 | Vrtná korunka, špice skrutkovačov a ostatné príslušenstvo |

| 8466.1 | 28622930-6 | Nosiče náradia |

| 8466.2 | 28622940-9 | Sada náradia |

| 8424 | 28815500-3 | Postrekové systémy |

| 8431[.43+.49] | 28850000-5 | Korunka vrtu |

| 8425 | 28851000-2 | Ropné zdvihové sústavy |

| 8479 | 28861700-2 | Škrabky na čistenie ropovodov |

| 8479 | 28861710-5 | Vystreľovače škrabiek na čistenie ropovodov |

| 8479 | 28861720-8 | Chytače škrabiek na čistenie ropovodov |

| 8479 | 28861730-1 | Pasce na zachytávanie škrabiek |

| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |

| 8406–8408+8410+8411 | 29110000-3 | Turbíny a motory |

| 8407+8408 | 29111000-0 | Motory |

| 8407[.21+.29+.9]+8408[.1+.9] | 29111100-1 | Závesné motory na lodný pohon |

| 8406+8410+8411 | 29112000-7 | Zariadenia turbín |

| 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Podtlakové parné turbíny |

| 8406[.1+.8] | 29112110-1 | Parné turbíny |

| 8410.1 | 29112200-9 | Vodné turbíny |

| 8410.1 | 29112210-2 | Vodné kolesá |

| 8410.8 | 29112300-0 | Plynové turbíny |

| 8406.9+8410.9+8411.9 | 29112400-1 | Príslušenstvo turbín |

| 8406.9+8410.9+8411.9 | 29112410-4 | Prístroje turbín |

| 8406.9+8410.9+8411.9 | 29113000-4 | Časti turbín |

| 8406.9 | 29113100-5 | Časti podtlakových parných turbín |

| 8406.9 | 29113110-8 | Základové/podkladové dosky |

| 8406.9 | 29113120-1 | Obloženia |

| 8406.9 | 29113130-4 | Kondenzačné vzduchom chladené systémy |

| 8406.9 | 29113140-7 | Časti parných turbín |

| 8406.9 | 29113150-0 | Sústavy rozvodu mastiaceho oleja |

| 8406.9 | 29113160-3 | Odlučovače kondenzátu (vody) |

| 8406.9 | 29113161-0 | Odvlhčovače |

| 8406.9 | 29113170-6 | Rotačné zariadenia |

| 8406.9 | 29113171-3 | Rotory |

| 8406.9 | 29113172-0 | Čepele |

| 8406.9 | 29113190-2 | Otočné mechanizmy/prevody |

| 8410.9 | 29113200-6 | Časti vodných turbín |

| 8411.99 | 29113300-7 | Časti plynových turbín |

| 8411.99.1 | 29113310-0 | Systémy prívodu vzduchu |

| 8411.99.1 | 29113390-4 | Systémy palivového plynu |

| 8410.9 | 29113400-8 | Časti vodných kolies |

| 8412–8414 | 29120000-6 | Čerpadlá a kompresory |

| 8412[.21+.29+.31+.39+.8] | 29121000-3 | Stroje a motory na hydraulický alebo pneumatický pohon |

| 8412.21+8412.31 | 29121100-4 | Hydraulické alebo pneumatické valce/bubny |

| 8412.21+8412.31 | 29121200-5 | Stroje na hydraulický pohon |

| 8412.21+8412.31 | 29121300-6 | Stroje na pneumatický pohon |

| 8412.21+8412.31 | 29121400-7 | Motory na hydraulický pohon |

| 8412.21+8412.31 | 29121500-8 | Motory na pneumatický pohon |

| 8413[.1–.8]+8414[.1–.8] | 29122000-0 | Čerpadlá |

| 8413[.1–.8] | 29122100-1 | Kvapalinové čerpadlá |

| 8413[.1–.8] | 29122110-4 | Požiarnické čerpadlá |

| 8413[.1–.4] | 29122120-7 | Sada na dopĺňanie paliva u vrtuľníkov |

| 8413[.1–.4] | 29122130-0 | Vodné čerpadlá |

| 8413.3 | 29122160-9 | Chladiace čerpadlá |

| 8413.3 | 29122161-6 | Chladiace vodné čerpadlá |

| 8413[.1–.3] | 29122170-2 | Mastiace čerpadlá |

| 8413[.1–.3] | 29122180-5 | Palivové čerpadlá |

| 8413.4 | 29122190-8 | Betónové čerpadlá |

| 8413.5 | 29122200-2 | Objemové čerpadlá na kvapaliny s vratným pohybom (piestové) |

| 8413.5 | 29122210-5 | Hydraulické pohony |

| 8413.5 | 29122220-8 | Čerpadlá odpadových vôd |

| 8413.50.5 | 29122230-1 | Dávkovacie čerpadlá |

| 8413.6 | 29122300-3 | Zosilňovače tlaku na kvapaliny |

| 8413[.1+.6–.8]+8414[.1+.2] | 29122400-4 | Odstredivé čerpadlá na kvapaliny a výťahy na kvapaliny |

| 8413.70[.2–.9] | 29122410-7 | Čerpadlá na použitie v zdravotníctve |

| 8413.70.3 | 29122411-4 | Potravinárske čerpadlá |

| 8413.70[.2–.9] | 29122419-0 | Premývacie čerpadlá |

| 8413.8 | 29122420-0 | Výťahy na kvapaliny |

| 8413.7 | 29122430-3 | Odstredivé čerpadlá |

| 8413.6 | 29122440-6 | Rotačné čerpadlá |

| 8414.1 | 29122450-9 | Vákuové čerpadlá |

| 8414.2 | 29122460-2 | Vzduchové čerpadlá |

| 8413.7 | 29122480-8 | Odstredivé čerpadlá |

| 8414[.3+.4+.8] | 29123000-7 | Kompresory |

| 8414.80[.1+.9] | 29123100-8 | Plynové kompresory |

| 8414.80[.6+.7] | 29123200-9 | Rotačné kompresory |

| 8414.3 | 29123300-0 | Kompresory pre chladiace zariadenia |

| 8414[.4+.80.1+.80.9] | 29123400-1 | Vzduchové kompresory |

| 8414.4 | 29123410-4 | Vzduchové kompresory na podvozku |

| 8414.80.2 | 29123500-2 | Turbokompresory |

| 8414.80[.3+.4] | 29123600-3 | Piestové objemové kompresory |

| 8414.80[.3+.4] | 29123610-6 | Pneumatické súpravy |

| 8414.80[.1+.9] | 29123700-4 | Odstredivé kompresory |

| 8414.80[.1+.9] | 29123800-5 | Kompresory pre použitie v civilných lietadlách |

| 8412.9+8413.9+8414.9 | 29124000-4 | Časti čerpadiel, kompresorov, strojov a motorov |

| 8412.9 | 29124100-5 | Časti strojov a motorov |

| 8412.9 | 29124130-4 | Časti pneumatických strojov |

| 8412.90.5 | 29124150-0 | Časti strojov a motorov na hydraulický pohon |

| 8412.90.3 | 29124170-6 | Časti reaktívnych strojov |

| 8413.9 | 29124200-6 | Časti čerpadiel alebo výťahov kvapalín |

| 8413.9 | 29124210-9 | Časti palivových, ručných a betónových čerpadiel |

| 8413.9 | 29124211-6 | Časti palivových čerpadiel |

| 8413.9 | 29124212-3 | Časti ručných čerpadiel |

| 8413.9 | 29124213-0 | Časti betónových čerpadiel |

| 8413.9 | 29124220-2 | Časti piestových objemových čerpadiel |

| 8413.9 | 29124221-9 | Časti hydraulických pohonov |

| 8413.9 | 29124222-6 | Časti dávkovacích čerpadiel |

| 8413.9 | 29124230-5 | Časti rotačných objemových čerpadiel |

| 8413.9 | 29124290-3 | Časti odstredivých čerpadiel |

| 8414.9 | 29124300-7 | Časti vzduchových hustiliek alebo vákuových čerpadiel, vzduchových alebo plynových kompresorov |

| 8414.9 | 29124310-0 | Časti vzduchových čerpadiel (hustiliek) |

| 8414.9 | 29124320-3 | Časti vákuových čerpadiel |

| 8414.9 | 29124330-6 | Časti vzduchových kompresorov |

| 8414.9 | 29124340-9 | Časti plynových kompresorov |

| 8481 | 29130000-9 | Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo |

| 8481.[.1–.4] | 29131000-6 | Výpusty, kohúty a ventily |

| 8481.[.1–.4] | 29131100-7 | Ventily definované funkčne |

| 8481.[.1–.4] | 29131110-0 | Ventily radiátorov ústredného kúrenia |

| 8481.[.1–.4] | 29131120-3 | Uzavieracie ventily/klapky |

| 8481.1 | 29131130-6 | Regulátory teploty |

| 8481[.1+.4] | 29131140-9 | Redukčné tlakové, riadiace, kontrolné a bezpečnostné ventily |

| 8481.4 | 29131141-6 | Redukčné tlakové ventily |

| 8481.2 | 29131142-3 | Riadiace ventily |

| 8481[.1+.4] | 29131143-0 | Protipovodňové uzávery/ventily |

| 8481[.1+.4] | 29131144-7 | Ventily na riadenie výrobných procesov |

| 8481.3 | 29131145-4 | Kontrolné ventily |

| 8481[.1+.4] | 29131146-1 | Nevratné ventily |

| 8481.4 | 29131147-8 | Bezpečnostné ventily |

| 8481[.1+.4] | 29131148-5 | Uzavieracie ventily |

| 8481.80[.5–.9] | 29131150-2 | Ventily na stúpačkách |

| 8481.80[.5–.9] | 29131160-5 | Hydranty |

| 8481.80[.5–.9] | 29131170-8 | Výfukové ventily plynových valcov |

| 8481.80[.5–.9] | 29131200-8 | Ventily definované konštrukčne |

| 8481.80[.5–.9] | 29131210-1 | Nožový ventil |

| 8481.80[.5–.9] | 29131220-4 | Prívodné ventily |

| 8481.80.6 | 29131230-7 | Uzatváracie ventily |

| 8481.80.7 | 29131240-0 | Priame (guľové) ventily |

| 8481.80[.5–.9] | 29131250-3 | Ihlové ventily |

| 84 81.80.81 | 29131260-6 | Guľové/plavákové ventily |

| 84 81.80.81 | 29131270-9 | Kužeľové ventily |

| 84 81.80.85 | 29131280-2 | Škrtiace ventily |

| 84 81.80.87 | 29131290-5 | Membránové ventily |

| 84 81.80.99 | 29131291-2 | Posuvné ventily |

| 84 81.80.99 | 29131292-9 | Klapkové ventily |

| 8481.80[.5–.9] | 29131300-9 | Erupčné kríže a ostatné zostavy ventilov |

| 8481.80[.5–.9] | 29131310-2 | Erupčné kríže ropných vrtných súprav |

| 8481.80[.5–.9] | 29131320-5 | Škrtiace/tlmiace sústavy rúrok |

| 8481.80[.5–.9] | 29131390-6 | Sústavy ventilov |

| 8481.80[.1–.3] | 29131400-0 | Sanitárne výpusty, kohúty |

| 8481.9 | 29132000-3 | Časti výpustov a kohútov |

| 8481.9 | 29132100-4 | Regulátory (ovládacie prvky) ventilov |

| 8481.9 | 29132110-7 | Elektrické regulátory ventilov |

| 8481.9 | 29132120-0 | Hydraulické regulátory ventilov |

| 8481.9 | 29132130-3 | Pneumatické regulátory ventilov |

| 8481.9 | 29132200-5 | Časti výpustov |

| 8481.9 | 29132300-6 | Časti ventilov |

| 7315.19+8482.9+8483+8505.2 | 29140000-2 | Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia |

| 8483[.1–.6]+8505.2 | 29141000-9 | Jednoduché prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia |

| 8483.1 | 29141100-0 | Prevodové, vačkové a kľukové hriadele |

| 8483.1 | 29141110-3 | Prevodové hriadele |

| 8483.1 | 29141120-6 | Vačkové hriadele |

| 8483.10[.4–.8] | 29141130-9 | Kľukové hriadele |

| 8483[.2+.3] | 29141200-1 | Teleso ložiska |

| 8483.4 | 29141300-2 | Prevody a ozubené prevody |

| 8483.5 | 29141400-3 | Zotrvačníky a kladky |

| 8483.5 | 29141410-6 | Navijaky |

| 8483.6 | 29141500-4 | Spojky |

| 8483.5 | 29141600-5 | Kladkostroje |

| 8483.6+8505.2 | 29141700-6 | Kotúčové spojky |

| 8483.6 | 29141800-7 | Kardanové kĺby |

| 7315.19+8482.9+8483.9 | 29142000-6 | Časti prvkov ozubených prevodov a riadenia |

| 7315.19+8482.9 | 29142100-7 | Časti prvkov ozubených prevodov |

| 8483.9 | 29142200-8 | Časti prvkov riadenia |

| 8416[.1–.3] | 29211000-1 | Pecné horáky |

| 8417.8 | 29212000-8 | Pece na spaľovanie odpadu |

| 8417[.1–.8] | 29213000-5 | Taviace pece |

| 8416[.1–.3]+8417[.1–.8]+8514[.1–.4] | 29214000-2 | Rúry (na pečenie) |

| 8416[.1–.3]+8417[.1–.8]+8514[.1–.4] | 29214100-3 | Komerčné rúry (na pečenie) |

| 8417[.1+.8]+8514[.1–.4] | 29215000-9 | Kremačné pece |

| 8416.9+8417.9+8514.9 | 29219000-7 | Časti pecných horákov, pecí alebo rúr (na pečenie) |

| 8425.1 | 29221100-5 | Kladkostroje a zdvíhadlá/výťahy |

| 8425[.2+.3] | 29221200-6 | Navíjací mechanizmus ústia jamy, navijaky pre podzemné použitie a zvislé navijaky |

| 8425.2 | 29221210-9 | Navíjací mechanizmus ústia jamy a navijaky pre podzemné použitie |

| 8425.2 | 29221211-6 | Navíjací mechanizmus ústia jamy |

| 8425.2 | 29221212-3 | Navijaky pre podzemné použitie |

| 8425.2 | 29221220-2 | Zvislé navijaky |

| 8425.4 | 29221300-7 | Zdviháky a zariadenia na zdvíhanie vozidiel |

| 8425.41 | 29221310-0 | Vstavané zdvíhacie systémy |

| 8425.42 | 29221320-3 | Hydraulické zdviháky |

| 8445.4 | 29221330-6 | Pneumatické zdviháky |

| 8445.4 | 29221340-9 | Mechanické zdviháky |

| 8425.4 | 29221350-2 | Zariadenia na zdvíhanie vozidiel |

| 8426 | 29221400-8 | Žeriavy, mobilné zdvižné rámy/rámové konštrukcie a pracovné podvozky vybavené žeriavom |

| 8426[.1+.4] | 29221410-1 | Žeriavy |

| 8426[.1+.4] | 29221411-8 | Prístavné žeriavy |

| 8426[.1+.4] | 29221412-5 | Nábrežné žeriavy |

| 8426[.1+.4] | 29221413-2 | Stohovacie žeriavy |

| 8426[.1+.4] | 29221414-9 | Kontajnerové (portálové) žeriavy |

| 8426.2 | 29221415-6 | Vežové žeriavy |

| 8426[.1–.4] | 29221420-4 | Pojazdné mostové žeriavy |

| 8426[.1–.4] | 29221421-1 | Pojazdné žeriavy |

| 8426[.1–.4] | 29221422-8 | Pojazdné mosty |

| 8426[.1+.3] | 29221430-7 | Portálové stĺpové otočné žeriavy |

| 8426.12 | 29221431-4 | Mobilné zdvižné rámy/rámové konštrukcie |

| 8426.3 | 29221432-1 | Stĺpový otočný žeriav na podstavci |

| 8426.91 | 29221440-0 | Žeriavy na podvozku automobilového typu |

| 8426.91 | 29221441-7 | Automobilové žeriavy |

| 8426.1 | 29221450-3 | Mostové žeriavy |

| 8427+8709 | 29221500-9 | Vidlicové stohovacie vozíky, pracovné vozíky, ťahače používané na železničných nástupištiach |

| 8427+8709 | 29221510-2 | Zdvižné vozíky |

| 8427 | 29221511-9 | Vidlicové stohovacie vozíky |

| 8427+8709 | 29221520-5 | Pracovné vozíky |

| 8427 | 29221521-2 | Pracovné vozíky opatrené manipulačným zariadením |

| 8428[.1+.4] | 29221600-0 | Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky |

| 8428.1 | 29221610-3 | Výťahy |

| 8428.1 | 29221611-0 | Kúpeľňové výťahy |

| 8428.1 | 29221612-7 | Nákladné výťahy |

| 8428.1 | 29221613-4 | Mechanické výťahy |

| 8428.1 | 29221620-6 | Šikmé výťahy |

| 8428.1 | 29221621-3 | Kontajnerové výťahy |

| 8428.1 | 29221630-9 | Zdvíhadlá |

| 8428.4 | 29221640-2 | Eskalátory |

| 8421.4 | 29221650-5 | Pohyblivé chodníky |

| 3923+4010+5910+8413[.7+.9]+8428[.2+.32+.39]+8431[.1-.3] | 29221700-1 | Výťahy a dopravníky |

| 8428[.2+.31–.39] | 29221710-4 | Pneumatické výťahy a dopravníky |

| 8428[.2+.31–.39] | 29221720-7 | Dopravníky |

| 8428.32 | 29221721-4 | Korčekové kontinuálne výťahy alebo dopravníky |

| 8428.32 | 29221722-1 | Pásové kontinuálne výťahy alebo dopravníky |

| 8428.31 | 29221723-8 | Dopravníky s oceľovým pásom (AFCS) pre banskú ťažbu |

| 3923+4010+5910+8431.39 | 29221730-0 | Príslušenstvo dopravníkov |

| 3923+4010+5910 | 29221731-7 | Dopravníkové pásy |

| 8426+8427+8428 | 29221800-2 | Zdvižné, manipulačné, nakladacie a vykladacie mechanizmy |

| 8428.5 | 29221810-5 | Posúvače banských vozíkov a presuvné lokomotívy alebo vagóny |

| 8428.6 | 29221820-8 | Jednokoľajnicové zariadenia alebo lyžiarske vleky |

| 8428.6 | 29221821-5 | Visuté jednokoľajové zariadenia |

| 8428.6 | 29221822-2 | Sedačkové lanovky |

| 8428.6+8431.31 | 29221829-1 | Lyžiarske vleky |

| 8428.90.30 | 29221830-1 | Zariadenie na odstraňovanie rozšírených koncov |

| 8428.9 | 29221840-4 | Odkladacie a vyhľadávacie mechanizmy (karusely) |

| 8428[.5–.9] | 29221850-7 | Mechanické manipulačné zariadenia |

| 8426+8427+8428[.5–.9] | 29221890-9 | Mechanizmy na nakladanie alebo manipuláciu |

| 8428.90[.10+.98] | 29221891-6 | Zariadenia na nakladanie |

| 8426+8427+8428.90[.10+.98] | 29221892-3 | Zariadenia na vykladanie |

| 8427+8428[.5–.9] | 29221893-0 | Bočné nakladače |

| 8428[.5–.9] | 29221894-7 | Zariadenia na manipuláciu s kontajnermi |

| 8431[.1–.4]+8709.9 | 29221900-3 | Časti zdvižných a manipulačných zariadení |

| 8431.4 | 29221910-6 | Časti žeriavov |

| 8431.4 | 29221920-9 | Časti pracovných vozíkov |

| 8431.31 | 29221950-8 | Časti výťahov, šikmých výťahov alebo eskalátorov |

| 8431.31 | 29221951-5 | Časti výťahov |

| 8431.31 | 29221952-2 | Časti šikmých výťahov |

| 8431.31 | 29221953-9 | Časti eskalátorov |

| 8431.39 | 29221954-6 | Časti pohyblivých chodníkov |

| 8431.3 | 29221980-7 | Časti dopravníkov |

| 8431.3 | 29221981-4 | Časti pásových dopravníkov |

| 8431.3 | 29221989-0 | Časti korčekových dopravníkov |

| 8431.3 | 29221990-0 | Časti navíjacích mechanizmov a ostatných zdvižných alebo manipulačných zariadení |

| 8431.41 | 29222000-1 | Korčeky, lopaty, drapáky a upínače žeriavov alebo rýpadiel |

| 8415+8418[.5+.6]+8419[.5+.6]+8421.3 | 29231000-7 | Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje |

| 8419[.5+.6] | 29231100-8 | Výmenníky tepla a stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov |

| 8419.5 | 29231110-1 | Výmenníky tepla |

| 8419.5 | 29231111-8 | Tepelné čerpadlá |

| 8419.6 | 29231120-4 | Stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov |

| 8415 | 29231200-9 | Klimatizačné zariadenia |

| 8415.1 | 29231210-2 | Okenné klimatizačné mechanizmy |

| 8415.1 | 29231220-5 | Nástenné klimatizačné mechanizmy |

| 8415.8 | 29231230-8 | Súpravy HVAC (na použitie na ropných a plynových plošinách) |

| 8415.2 | 29231240-1 | Klimatizácia vozidiel |

| 8415.9 | 29231250-4 | Časti klimatizačných mechanizmov |

| 8415.9 | 29231251-1 | Zvlhčovače |

| 8415.9 | 29231252-8 | Žalúziové vetráky (mriežky chladičov) |

| 8418[.5+.6] | 29231300-0 | Chladiace a mraziace zariadenia |

| 8418[.5+.6] | 29231310-3 | Mraziace zariadenia |

| 8418[.5+.6] | 29231320-6 | Chladiace zariadenia |

| 8418[.5+.6] | 29231321-3 | Chladiace vitríny |

| 8418[.5+.6] | 29231322-0 | Chladiace pulty |

| 8418[.5+.6] | 29231329-9 | Komerčné chladiace zariadenia |

| 8421.39 | 29231400-1 | Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie plynov |

| 8421.39 | 29231420-7 | Elektrostatické čističky vzduchu a plynov |

| 8421.39[.3+.5] | 29231430-0 | Filtračné prístroje |

| 8421.39.3 | 29231431-7 | Vzduchové filtre |

| 8421.39.5 | 29231432-4 | Plynové filtre |

| 8414[.59+.9] | 29232000-4 | Ventilačné zariadenia |

| 8414.9 | 29232100-5 | Zariadenia na odsávanie dymu |

| 8414.59 | 29232200-6 | Ventilátory |

| 8414.59 | 29232210-9 | Časti ventilátorov |

| 8415.9+8418.9+8419.9 | 29233000-1 | Časti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel |

| 8415.9 | 29233100-2 | Časti chladiacich zariadení |

| 8418.9 | 29233200-3 | Časti mraziacich zariadení |

| 8419.9 | 29233300-4 | Časti tepelných čerpadiel |

| 8405.1+8414+8419.4+8421[.21+.22+.29+.99]+8422[.2+.4] | 29241000-0 | Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje |

| 8405.1+8421[.21+.22+.29+.99] | 29241200-2 | Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie kvapalín |

| 8405.1+8421[.21+.22+.29] | 29241210-5 | Stroje a prístroje na filtráciu tekutín |

| 8421[.21+.22+.29] | 29241211-2 | Prístroj na filtráciu kalov/bahna uvoľnených pri vŕtaní |

| 8421[.21+.22+.29] | 29241212-9 | Hydrocyklóny |

| 8421.22 | 29241213-6 | Prístroje na filtráciu alebo čistenie nápojov |

| 8421[.21+.99] | 29241230-1 | Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie vody |

| 8421.21 | 29241231-8 | Prístroje na filtráciu vody |

| 8421.21 | 29241232-5 | Prístroje na odvzdušňovanie |

| 8421.21 | 29241233-2 | Prístroje na čistenie vody |

| 8421.21 | 29241234-9 | Prístroje na odsoľovanie |

| 8421.99 | 29241235-6 | Zariadenia filtračných staníc |

| 8421[.23+.31] | 29241300-3 | Olejové, benzínové a nasávacie vzduchové filtre |

| 8421.23 | 29241330-2 | Olejové filtre |

| 8421.23 | 29241340-5 | Benzínové filtre |

| 8421.31 | 29241350-8 | Nasávacie vzduchové filtre |

| 8414 | 29241400-4 | Recyklačné zariadenia |

| 8422[.2–.4]+8423[.1–.8]+ 8424[.1–.8] | 29242000-7 | Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie, váženie a rozprašovanie |

| 8422[.2–.4] | 29242100-8 | Stroje na čistenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie fliaš alebo iných nádob |

| 8422.2 | 29242110-1 | Stroje na čistenie alebo sušenie fliaš alebo iných nádob |

| 8422.3 | 29242120-4 | Stroje na plnenie alebo zatváranie fliaš, plechoviek alebo iných nádob |

| 8422[.3+.4] | 29242130-7 | Baliace alebo poťahovacie stroje |

| 8422[.3+.4] | 29242131-4 | Páskovacie stroje |

| 8422[.3+.4] | 29242132-1 | Baliace stroje |

| 8422.4 | 29242133-8 | Poťahovacie stroje |

| 8423[.1–.8] | 29242300-0 | Strojové váhy a váhy |

| 8423.8 | 29242310-3 | Strojové váhy |

| 8423.8 | 29242311-0 | Vyvažovacie váhy |

| 8423.8 | 29242320-6 | Váhy (so stupnicou) |

| 8423.81.5 | 29242321-3 | Obchodnícke váhy (so stupnicou) |

| 8423.8 | 29242322-0 | Váhy (so stupnicou) na kontinuálne váženie tovarov |

| 8423.8 | 29242323-7 | Prevažovacie (kontrolné) váhy (so stupnicou) |

| 8424[.1–.3+.89] | 29242400-1 | Hasiace prístroje, striekacie pištole, stroje na vháňanie pary a opieskovanie |

| 8424.1 | 29242410-4 | Hasiace prístroje |

| 8424.1 | 29242411-1 | Peniace súpravy |

| 8424.1 | 29242412-8 | Prenosné hasiace prístroje |

| 8424.3 | 29242420-7 | Stroje na vháňanie pary a opieskovanie |

| 8424.2 | 29242430-0 | Striekacie zariadenia |

| 8424.2 | 29242431-7 | Striekacie pištole |

| 8424[.1–.3+.89] | 29242470-2 | Mechanické zariadenia na projekciu, rozptyľovanie alebo striekanie |

| 8424.89 | 29242471-9 | Prístroj na rozptyl plynov |

| 8424[.1–.3+.89] | 29242472-6 | Dekontaminačné zariadenia |

| 8424.3 | 29242473-3 | Prístroje na čistenie stlačenou vodou |

| 8424.3 | 29242474-0 | Prístroje na čistenie pod vysokým tlakom |

| 8424[.1–.3+.89] | 29242479-5 | Prístroje na maskovanie zápachov |

| 8420.1+8421+8476[.2+.8] | 29243000-4 | Odstredivky, mangle alebo predajné automaty |

| 8421 | 29243100-5 | Odstredivky |

| 8420.1 | 29243200-6 | Mangle |

| 8420.1 | 29243210-9 | Valcovačky |

| 8476[.2+.8] | 29243300-7 | Predajné automaty |

| 8476.8 | 29243310-0 | Predajné automaty sanitárneho tovaru |

| 8476.8 | 29243320-3 | Predajné automaty na známky |

| 8476[.1+.8] | 29243330-6 | Automaty na predaj tovaru |

| 8419.89 | 29244000-1 | Stroje na tepelné spracovanie materiálov |

| 8419.89 | 29244100-2 | Stroje na tepelné spracovanie plynov |

| | 29245000-8 | Časti univerzálnych strojov |

| 8421.9 | 29245200-0 | Časti odstrediviek |

| 8420.9+8423.9+8424.9+8476.9 | 29245300-1 | Časti mangľov |

| 8420.9+8423.9+8424.9+8476.9 | 29245400-2 | Časti valcovačiek |

| 8421.9 | 29245500-3 | Časti filtračných zariadení |

| 8421.9 | 29245600-4 | Časti čistiacich zariadení |

| 8424.9 | 29245700-5 | Časti striekacích strojov (sprejových) |

| 8423.9 | 29245800-6 | Závažia strojových váh |

| 8422.19 | 29246000-5 | Umývačky riadu, nie pre domácnosť |

| 8422.9 | 29247000-2 | Časti umývačiek riadu a strojov na čistenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie |

| 8422.90.10 | 29247100-3 | Časti umývačiek riadu |

| 84 22.90.90 | 29247200-4 | Časti strojov na čistenie |

| 84 22.90.90 | 29247300-5 | Časti strojov na plnenie |

| 84 24.90.90 | 29247400-6 | Časti strojov na balenie |

| 84 24.90.90 | 29247500-7 | Časti strojov na poťahovanie |

| 8405 | 29248000-9 | Generátory plynu |

| 8405 | 29248100-0 | Generátory ozónu |

| 8432 | 29310000-5 | Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy |

| 8432.1 | 29311000-2 | Pluhy alebo kotúčové brány |

| 8432.2 | 29312000-9 | Brány, rozrývače, kultivátory, plečky alebo obrábače pôdy |

| 8432.3 | 29313000-6 | Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky) |

| 8432.4 | 29314000-3 | Rozmetače maštaľného hnoja |

| 8432.40.10 | 29314100-4 | Rozmetače hnojív |

| 8432.8 | 29315000-0 | Valcovače trávnikov alebo športových ihrísk |

| 8433 | 29330000-1 | Žacie mechanizmy |

| 8433[.1+.2] | 29331000-8 | Kosačky |

| 8433.1 | 29331100-9 | Kosačky trávnikov |

| 8433.1 | 29331110-2 | Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk |

| 8433[.2+.3] | 29332000-5 | Obracače sena |

| 8433.4 | 29333000-2 | Balíčkovače slamy alebo krmív |

| 8433.40.1 | 29333100-3 | Zberacie lisy |

| 8433[.2-.5] | 29334000-9 | Žacie mechanizmy a mláťačky |

| 8424.81 | 29340000-4 | Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo |

| 8433.6+8434.1+8436[.1+.2+.8]+8437.1 | 29360000-0 | Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo |

| 8433.6 | 29361000-7 | Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie vajec, ovocia alebo iných plodín |

| 8433.6 | 29361100-8 | Stroje na čistenie plodín |

| 8433.6 | 29361110-1 | Stroje na čistenie vajec |

| 8433.6 | 29361120-4 | Stroje na čistenie ovocia |

| 8433.6 | 29361200-9 | Stroje na klasifikáciu alebo triedenie plodín |

| 8433.6 | 29361210-2 | Stroje na klasifikáciu alebo triedenie vajec |

| 8433.6 | 29361220-5 | Stroje na klasifikáciu alebo triedenie ovocia |

| 8433.6 | 29361300-0 | Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie osiva, zrna alebo sušenej zeleniny |

| 8434.1 | 29362000-4 | Stroje na dojenie |

| 8436[.1+.2] | 29363000-1 | Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív |

| 8436.8 | 29364000-8 | Včelárske mechanizmy |

| 8436.8 | 29365000-5 | Hydinárske mechanizmy |

| 8436.8 | 29365100-6 | Inkubátory a umelé liahne pre hydinu |

| 8432.9+8433.9+8436.9 | 29380000-6 | Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov |

| 8432.9+8433.9+8436.9 | 29381000-3 | Časti poľnohospodárskych mechanizmov |

| 8432.9+8433.9+8436.9 | 29382000-0 | Časti lesníckych mechanizmov |

| 8456+8457 | 29410000-6 | Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie centrá (strediská) |

| 8456 | 29411000-3 | Špeciálne obrábacie stroje |

| 8457 | 29412000-0 | Obrábacie centrá (strediská) |

| 8457.10.1 | 29412100-1 | Obrábacie jednotky s vodorovným vretenom |

| 8457.10.9 | 29412200-2 | Obrábacie jednotky so zvislým vretenom |

| 8458+8459 | 29420000-9 | Sústruhy, vŕtačky a frézovačky |

| 8458 | 29421000-6 | Sústruhy |

| 8458 | 29421100-7 | CNC sústruhy |

| 8459.7 | 29422000-3 | Závitorezy alebo závitorezy na matice |

| 8459.5 | 29423000-0 | Frézovačky |

| 8460+8461 | 29431000-9 | Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov |

| 8462[.21+.31+.41] | 29432000-6 | Číslicovo riadené kovoobrábacie stroje |

| 8462[.21+.31+.41] | 29433000-3 | Ohýbacie, skladacie, vyrovnávacie alebo vyhladzovacie stroje |

| 8462[.1+.9] | 29434000-0 | Kováčske stroje |

| 8462[.1+.9] | 29435000-7 | Oceľotlačové stroje |

| 8462 | 29436000-4 | Lisy |

| 8462 | 29436100-5 | Hydraulické lisy |

| 8459[.1–.6] | 29437000-1 | Obrábacie stroje na vŕtanie, vyvŕtavanie alebo frézovanie |

| 8459[.1+.2] | 29437100-2 | Obrábacie stroje na vŕtanie do kovu |

| 8459[.3+.4] | 29437200-3 | Obrábacie stroje na vyvŕtavanie kovu |

| 8459[.5+.6] | 29437300-4 | Obrábacie stroje na frézovanie kovu |

| 8457 | 29438000-8 | Kovoobrábacie centrá |

| 8464+8465+8479.3 | 29440000-5 | Obrábacie stroje na tvrdé materiály, okrem kovov |

| 8464 | 29441000-2 | Obrábacie stroje na kameň, keramiku, betón alebo sklo |

| 8464 | 29441100-3 | Obrábacie stroje na kameň |

| 8464 | 29441200-4 | Obrábacie stroje na keramiku |

| 8464 | 29441300-5 | Obrábacie stroje na betón |

| 8464 | 29441400-6 | Obrábacie stroje na sklo |

| 8465+8479.3 | 29442000-9 | Obrábacie stroje na drevo, kosti, korok, tvrdú gumu alebo tvrdé plasty |

| 8465+8479.3 | 29442100-0 | Obrábacie stroje na drevo |

| 8465+8479.3 | 29442200-1 | Obrábacie stroje na kosti |

| 8465+8479.3 | 29442300-2 | Obrábacie stroje na korok |

| 8465 | 29442400-3 | Obrábacie stroje na tvrdú gumu |

| 8465 | 29442500-4 | Obrábacie stroje na tvrdé plasty |

| 8467[.1–.8]+8508[.1–.8] | 29450000-8 | Pneumatické alebo motorové ručné nástroje |

| 8467[.1–.8] | 29451000-5 | Pneumatické ručné nástroje |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29460000-1 | Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie, stroje a zariadenia na temperovanie povrchu a striekanie za tepla |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461000-8 | Zariadenia na spájkovanie a tvrdé spájkovanie |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461100-9 | Zariadenia na spájkovanie |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461200-0 | Zariadenia na tvrdé spájkovanie |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29462000-5 | Zváracie zariadenia |

| 8468[.1–.8] | 29462200-7 | Neelektrické zváracie zariadenia |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29463000-2 | Stroje na povrchové temperovanie |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29464000-9 | Polyfúzne zariadenia |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29464100-0 | Zariadenia na polyfúzne zváranie plastov |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29465000-6 | Zariadenie na metalizáciu |

| 8466+8467.9+8508.9 | 29470000-4 | Časti a príslušenstvo obrábacích strojov |

| 8466.1 | 29471000-1 | Držiaky na nástroje |

| 8466.2 | 29472000-8 | Upínacie zariadenia obrábacích strojov |

| 8466.3 | 29473000-5 | Špeciálne deliace prídavné zariadenia obrábacích strojov |

| 8466[.93+.94] | 29474000-2 | Časti a príslušenstvo kovoobrábacích strojov |

| 8466[.91+.92]+8467.9+8468.9+8415.9 | 29475000-9 | Časti a príslušenstvo obrábacích strojov na tvrdé materiály |

| 8467.91 | 29475100-0 | Časti reťazových píl |

| 8467.9+8508.9 | 29476000-6 | Časti ručných nástrojov |

| 8467.92 | 29477000-3 | Časti pneumatických nástrojov |

| 8454+8455 | 29510000-7 | Metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti |

| 8455 | 29511000-4 | Zariadenia/stroje na valcovanie kovov |

| 8455 | 29511100-5 | Časti zariadení/strojov na valcovanie kovov |

| 8454.3 | 29512000-1 | Odlievacie stroje |

| 8454.3 | 29512100-2 | Časti odlievacích strojov |

| 8428.31+8430[.3+.6]+8479.89 | 29521000-7 | Ťažobné zariadenia |

| 8430.3 | 29521200-9 | Rezacie stroje na uhlie alebo horninu a raziace stroje a stroje na hĺbenie/vŕtanie a prehlbovanie |

| 8430.3 | 29521210-2 | Zariadenia na hlbinné vŕtanie |

| 8430.3 | 29521211-9 | Nástroje na prevádzku vrtu |

| 8430.3 | 29521212-6 | Prístroj na spájanie stúpačiek |

| 8430.3 | 29521213-3 | Zariadenia na dokončovanie vrtov |

| 8430.3 | 29521214-0 | Zariadenia na zasahovanie do vrtov |

| 8430.3 | 29521215-7 | Zariadenia na testovanie vrtov |

| 8430.3 | 29521216-4 | Preventer (BOP) |

| 8430.3 | 29521220-5 | Stroje na rezanie uhlia alebo horniny |

| 8430.3 | 29521230-8 | Raziace stroje |

| 8430.3 | 29521240-1 | Hĺbiace stroje |

| 8430.3 | 29521241-8 | Krtkovače |

| 8430.3 | 29521249-4 | Zariadenia na vŕtanie hornín |

| 8430.3 | 29521250-4 | Prehlbovacie stroje |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521300-0 | Vŕtacie zariadenia |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521310-3 | Pobrežné ťažobné plošiny |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521311-0 | Pobrežné zariadenia |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521312-7 | Pobrežné vŕtacie agregáty (jednotky) |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521320-6 | Ropné vŕtacie zariadenia |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521321-3 | Vŕtacie zariadenia |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521322-0 | Vrtné súpravy |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521323-7 | Vŕtačky |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521324-4 | Zariadenie potrubia |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521325-1 | Pažiace debnenia |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521330-9 | Zariadenia ropnej plošiny |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521331-6 | Ližiny (kĺzne jednotky) |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521332-3 | Moduly na ližinách (kĺzne moduly) |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521340-2 | Strojové zariadenia ropných polí |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521341-9 | Ponorné čerpadlá |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521350-5 | Podmorské zariadenia |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521351-2 | Podmorské riadiace systémy |

| 8430[.4+.5+.6] | 29521360-8 | Banská výstroj |

| 8479.89.3 | 29521400-1 | Mobilné opory banského nadložia na hydraulický pohon |

| 8429 | 29522000-4 | Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace časti |

| 8429 | 29522100-5 | Stroje na terénne úpravy |

| 8429.1 | 29522110-8 | Buldozéry |

| 8429.1 | 29522120-1 | Angledozéry |

| 8429.2 | 29522200-6 | Zrovnávače (grejdery) a vyrovnávače |

| 8429.2 | 29522210-9 | Cestné zrovnávače (grejdery) |

| 8429.3 | 29522300-7 | Zhrnovače (skrejpery) |

| 8429.4 | 29522400-8 | Pneumatické ubíjadlá |

| 8429.51 | 29522500-9 | Čelné lopatové nakladače |

| 8429.51 | 29522510-2 | Čelné lopatové nakladače so zadnou stenou |

| 8429.51 | 29522520-5 | Čelné lopatové nakladače bez zadnej steny |

| 8429.5+8429.52+8429.59+8430.5 | 29522600-0 | Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a lopatové nakladače a banské mechanizmy |

| 8429.5 | 29522610-3 | Mechanické lopaty |

| 8429[.51+.52] | 29522611-0 | Mechanické lopatové nakladače |

| 8429[.52+.59]+8430.5 | 29522620-6 | Rýpacie mechanizmy |

| 8429[.52+.59]+8430.5 | 29522621-3 | Mechanické rýpadlá (exkavátory) |

| 8430+8479 | 29523000-1 | Mechanizmy pozemného staviteľstva |

| 8430.1 | 29523100-2 | Baranidlá |

| 8479.1 | 29523200-3 | Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek |

| 8479.1 | 29523210-6 | Zrovnávacie frézovačky |

| 8479.1 | 29523220-9 | Pneumatické sekačky |

| 8479.1 | 29523230-2 | Dláždiace mechanizmy |

| 8479.1 | 29523240-5 | Cestné valce |

| 8479.1 | 29523241-2 | Mechanické valce |

| 8430.2 | 29523300-4 | Snehové pluhy a snehové frézy |

| 8430.2 | 29523310-7 | Snehové pluhy |

| 8430.2 | 29523320-0 | Snehové frézy |

| 8430.1 | 29523400-5 | Vyťahovače pilót |

| 8430.61 | 29523500-6 | Zhutňovacie mechanizmy (lisy) |

| 8430.6 | 29523600-7 | Mechanizmy na kladenie káblov |

| 8474[.1–.8]+8480 | 29524000-8 | Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie zlievárenských foriem |

| 8474[.1–.8]+8480 | 29524100-9 | Mechanizmy na spracovanie hornín |

| 8474.1 | 29524110-2 | Stroje na triedenie a preosievanie |

| 8474.32 | 29524120-5 | Zmiešavače štrku a bitúmenu |

| 8474.31 | 29524130-8 | Miešačky betónu alebo malty |

| 8474.31 | 29524131-5 | Miešačky betónu |

| 8474.2 | 29524140-1 | Drviče |

| 8474.2 | 29524141-8 | Uhoľné mlyny |

| 8474.8+8480 | 29524150-4 | Odlievacie formy |

| 8480 | 29524200-0 | Stroje na tvarovanie odlievacích foriem |

| 8431[.43+.49]+8474.9 | 29526000-2 | Časti zariadení pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a stavebníctvo |

| 8431[.43+.49]+8474.9 | 29526100-3 | Časti hĺbiacich strojov |

| 8431.43 | 29526110-6 | Časti zariadení na hlbinné vŕtanie |

| 8431.43 | 29526111-3 | Mostíkové kolíky |

| 8431.43 | 29526112-0 | Priemyselné vŕtacie korunky |

| 8431.43 | 29526113-7 | Kanadské nožnice |

| 8431.43 | 29526114-4 | Zariadenie na zoskrutkovávanie vrtného sútyčia |

| 8431.43 | 29526115-1 | Rotačné stoly |

| 8431.43 | 29526116-8 | Závesné zariadenia kalovodov |

| 8431.43 | 29526117-5 | Spájacie zariadenie ťažobnej stúpačky |

| 8431[.43+.49] | 29526120-9 | Časti zariadení na hlbinnú ťažbu |

| 8431[.43+.49] | 29526121-6 | Závesy debnenia |

| 8431[.43+.49] | 29526122-3 | Zariadenie pažiaceho debnenia |

| 8431.43 | 29526123-0 | Napínače výrobnej stúpačky |

| 8431.43 | 29526124-7 | Koruny vrtov |

| 8431.43 | 29526125-4 | Spájacie zariadenie ťažobnej stúpačky |

| 8431.43 | 29526126-1 | Systém na riadenie koruny vrtu |

| 8431.43 | 29526127-8 | Výstroj koruny vrtu |

| 8431[.43+.49] | 29526130-2 | Časti zariadení na rezanie uhlia alebo horniny |

| 8431[.43+.49] | 29526132-6 | Časti zariadení na rezanie horniny |

| 8431[.43+.49] | 29526140-5 | Časti zariadení na razenie tunelov |

| 8474.9 | 29526200-4 | Časti zariadení na spracovanie nerastov |

| 8431.43 | 29526300-5 | Časti hĺbiacich zariadení |

| 8431.43 | 29526400-6 | Časti zariadení na zemné práce |

| 8417.2+8419[.31+.81]+8421.11+8434.2+8435.1+8437.8+8438[.1–8]+8478+8479.2 | 29531000-0 | Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku |

| 8434.2 | 29531100-1 | Mliekárenské zariadenia |

| 8421.11 | 29531110-4 | Odstredivé oddeľovače smotany (odstredivky smotany) |

| 8437.8 | 29531200-2 | Zariadenia na spracovanie obilnín alebo sušenej zeleniny |

| 8435.1 | 29531300-3 | Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov |

| 8417.2+8419[.31+.81] | 29531400-4 | Varné pece, sušičky poľnohospodárskych produktov a zariadenia na varenie alebo kúrenie |

| 8417.2 | 29531410-7 | Varné pece |

| 8417.2 | 29531411-4 | Grily |

| 8419.31 | 29531420-0 | Sušičky poľnohospodárskych produktov |

| 8438[.1–.8]+8479.2 | 29531500-5 | Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov |

| 8438[.1–.8]+8479.2 | 29531510-8 | Stroje na krájanie potravín |

| 8438.1 | 29531511-5 | Krájače chleba |

| 8438.5 | 29531512-2 | Krájače slaniny |

| 8438.1 | 29531520-1 | Zariadenia na spracovanie potravín |

| 8438.1 | 29531530-4 | Stroje na prípravu cestovín |

| 8478.1 | 29531600-6 | Zariadenia na spracovanie tabaku |

| 8434.9+8435.9+8437.9+8438.9+8478.9 | 29532000-7 | Časti zariadení na spracovanie potravín, nápojov a tabaku |

| 8437.9+8438.9 | 29532100-8 | Časti zariadení na spracovanie potravín |

| 8438.9 | 29532110-1 | Časti mliekárenských zariadení |

| 8434.9 | 29532111-8 | Časti strojov na dojenie |

| 8438.9 | 29532200-9 | Časti zariadení na spracovanie nápojov |

| 8478.9 | 29532300-0 | Časti zariadení na spracovanie tabaku |

| 8444–8453 | 29541000-3 | Zariadenia na výrobu textilu |

| 8444+8445.1 | 29541100-4 | Zariadenia na spracovanie umelých textílií |

| 8445.2 | 29541200-5 | Textilné spriadacie stroje |

| 8446 | 29541300-6 | Tkáčske stroje |

| 8447 | 29541400-7 | Pletacie stroje |

| 8452.2 | 29541500-8 | Šijacie stroje |

| 8450.2+8451[.1+.29] | 29541600-9 | Práčky bielizne, stroje na chemické čistenie a sušičky |

| 8450.2+8451[.1+.29] | 29541610-2 | Pracie agregáty |

| 8450.2+8451[.1+.29] | 29541611-9 | Pracie zariadenia |

| 8450.2 | 29541612-6 | Práčky |

| 8451.1 | 29541613-3 | Stroje na chemické čistenie |

| 8451.2 | 29541620-5 | Sušičky |

| 8451.3+8451.5 | 29541700-0 | Zariadenia na žehlenie a skladanie ľanu |

| 8451.5 | 29541710-3 | Zariadenie na skladanie ľanu |

| 8449+8451[.3–.8] | 29541800-1 | Zariadenia na povrchovú úpravu textilu |

| 8451.3 | 29541810-4 | Žehliace stroje |

| 8451.3 | 29541820-7 | Žehliace lisy |

| 8448[.2–.5]+8450.9+8451.9+8452[.3–.9]+8453.9 | 29542000-0 | Časti strojového zariadenia na výrobu textilu a odevov |

| 8439+8441 | 29550000-9 | Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky |

| 8439.9+8441.9 | 29551000-6 | Časti strojového zariadenia na výrobu papiera alebo lepenky |

| 8440.1 | 29561100-0 | Kníhviazačské stroje |

| 8440.10.3 | 29561110-3 | Stroje na zošívanie (viazanie) knižných blokov |

| 8442[.1–.3]+8443[.1–.6] | 29561200-1 | Tlačiarenské stroje |

| 8443[.11+.19] | 29561210-4 | Stroje na offsetovú tlač |

| 8443[.2–.6] | 29561220-7 | Sádzacie stroje |

| 8443.1 | 29561230-0 | Tlačiarne lístkov |

| 8442[.1–.2] | 29561300-2 | Fotografické montážne systémy |

| 8419[.32+.39] | 29561400-3 | Sušičky dreva, buničiny, papiera alebo lepenky |

| 8440.9+8442.4+8443.9 | 29561500-4 | Časti tlačiarenských alebo kníhviazačských strojov |

| 8475[.1+.2]+8479[.4–.8)] | 29562000-6 | Špeciálne elektrotovary |

| 8401.2+8475[.1+.2]+8479[.4–.8] | 29562100-7 | Faradayova klietka |

| 8401.2+8475[.1+.2]+8479[.4–.8] | 29562200-8 | Zvukovo izolovaná komora |

| 8401.2+8475[.1+.2]+8479[.4–.8] | 29562300-9 | Materiály absorbujúce elektromagnetizmus |

| 8479.8 | 29563000-3 | Stroje pre chemický priemysel |

| 8479.8 | 29563100-4 | Chlorátory |

| 8479.8 | 29563200-5 | Dávkovacie zariadenia |

| 8420.10.5+8465+8477+8480 | 29564000-0 | Stroje na obrábanie gumy alebo plastov |

| 8465+8477+8480 | 29564100-1 | Stroje na výrobu plastových okien a rámov |

| 8479.8 | 29565000-7 | Tunelové umyvárne |

| 8479[.8+.9] | 29566000-4 | Mechanizmy na čistenie odpadových vôd |

| 8479.8 | 29566100-5 | Rozdrobovacie hrablice |

| 8479.8 | 29566110-8 | Macerátory na čistenie odpadových vôd |

| 8479.8 | 29566200-6 | Splaškové lisy |

| 8479.9 | 29566300-7 | Zhrnovače (skrejpery) |

| 8479.9 | 29566400-8 | Zmiešavacie agregáty |

| 8479.9 | 29566500-9 | Splaškové mriežky |

| 8479.8 | 29566600-0 | Okysličovacie zariadenia |

| 8479.8 | 29566700-1 | Zrážadlá |

| 8479.8 | 29566800-2 | Usadzovacie kade |

| 8479.8 | 29566900-3 | Zariadenia na spracovanie kalov |

| 8479.8 | 29567000-1 | Strojové zariadenia diaľkovodných potrubí |

| 8479.8 | 29567100-2 | Stroje na kontrolu vnútorných povrchov diaľkovodných potrubí |

| 8479.8 | 29567200-3 | Stroje na čistenie vnútorných povrchov diaľkovodných potrubí |

| 8479.5 | 29567300-4 | Priemyselné roboty |

| 8479.8 | 29568000-8 | Systémy na vyberanie paliet |

| 8479.8 | 29568100-9 | Systémy na vyhľadávanie paliet |

| 8479.8 | 29569000-5 | Vysávače prachu a leštičky podláh, nie pre domácnosť |

| 8479.8 | 29569100-6 | Vysávače prachu, nie pre domácnosť |

| 8479.8 | 29569200-7 | Leštičky podláh, nie pre domácnosť |

| 8479.8 | 29569300-8 | Časti vysávačov prachu, nie pre domácnosť |

| 8479.8 | 29569400-9 | Časti leštičiek podláh, nie pre domácnosť |

| 8418[.1–.4]+8422.11+8509[.4+.8]+8516 | 29711000-6 | Elektrické spotrebiče používané v domácnosti na potraviny |

| 8418[.1–.4] | 29711100-7 | Chladničky a mrazničky |

| 8418.1 | 29711110-0 | Chladničky s mrazničkou |

| 8418[.3+.4] | 29711120-3 | Mrazničky |

| 8418.3 | 29711121-0 | Truhlicové mrazničky |

| 8418[.3+.4] | 29711122-7 | Mrazničky do domácnosti |

| 8418.4 | 29711123-4 | Stojaté chladničky |

| 8418[.3+.4] | 29711124-1 | Priemyselné chladničky |

| 8418[.1+.2] | 29711130-6 | Chladničky |

| 8421.1+8422.1+8450.11+8451.21+8509[.1–.3]+8516.4 | 29713000-0 | Elektrické prístroje pre domácnosť na čistenie; hladidlá (žehličky) |

| 8422.1 | 29713100-1 | Umývačky riadu |

| 8421.12+8450.11+8451.21 | 29713200-2 | Práčky a sušičky bielizne |

| 8450.11+8451.21 | 29713210-5 | Práčky so sušičkou |

| 8450.11+8451.21 | 29713211-2 | Sušiaca a lisovacia jednotka |

| 8414[.51+.6] | 29714000-7 | Vetracie alebo recirkulačné kryty |

| 8414[.51+.6] | 29714100-8 | Ventilátory |

| 8414[.51+.6] | 29714110-1 | Extrakčné ventilátory |

| 7321+7322.9+7417+8419.1 | 29720000-2 | Neelektrické prístroje pre domácnosť |

| 7321[.1+.8]+7417+8419.1 | 29721000-9 | Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť |

| 8419.1 | 29721400-3 | Neelektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody |

| 8419.1 | 29721410-6 | Plynové prístroje |

| 8419.1 | 29721411-3 | Plynové ohrievače |

| 8424.3 | 29811110-1 | Zametače ciest |

| 8424.3 | 29811120-4 | Zametače pristávacích plôch (prechodov) |

| 8485.1 | 29812400-8 | Čepele vrtúľ |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Nosné zariadenia |

| 8425 | 29814200-0 | Zdviháky hydraulických plošín |

| 8428 | 29815100-6 | Systém odbavovania (manipulácie) batožiny |

| 8428 | 29815110-9 | Zariadenia na odbavovanie (na manipuláciu) batožiny |

| 8465 | 29821000-0 | Zariadenia na opracovanie dreva |

| 8465 | 29821100-1 | Pieskovacie stroje |

| 8465 | 29821200-2 | Zariadenia píl |

| 4417+8453 | 29822000-7 | Zariadenia na výrobu obuvi |

| 8467+8508 | 29823000-4 | Mechanické náradie |

| 8426 | 29831000-3 | Nosné zariadenie na zavesené mosty |

| 8426 | 29832000-0 | Demontážne zariadenia |

| 8432+9506 | 29835000-1 | Zariadenia pre parky a ihriská |

| 8432 | 29835100-2 | Zariadenia pre údržbu športovísk |

| 7322+8408+8417+8419+8438+8514 | 29836300-1 | Priemyselné zariadenia |

| 8408 | 29836310-4 | Kompresné zariadenia |

| 8419 | 29836320-7 | Chladiace zariadenia |

| 8402+8403+8407–8409+8419+8438+8514 | 29836400-2 | Priemyselné mechanizmy |

| 8407 | 29836410-5 | Plynové motory |

| 8409.9 | 29836420-8 | Moduly na vtláčanie (vstrekovanie) plynu |

| 8402+8403+8404 | 29836430-1 | Zariadenia kotolní |

| 8403 | 29836431-8 | Ohrievače teplej vody |

| 8402 | 29836432-5 | Parné kotly |

| 8402 | 29836433-2 | Parné generátory |

| 8404 | 29836434-9 | Prídavná prevádzka na použitie kotlov |

| 8402 | 29836435-6 | Kondenzátory pary |

| 8438[.1–8] | 29842000-3 | Zariadenia na prípravu jedál |

| 8438.5 | 29842100-4 | Krájače mäsa |

| 8469.11 | 30110000-3 | Stroje na spracovanie textu |

| 8469.11 | 30111000-0 | Textové procesory |

| 8443.12+8472+8473.4+9009 | 30120000-6 | Zariadenia na fotokopírovanie a tlač |

| 8472.1+8472.1+9009[.1–.3] | 30121000-3 | Zariadenia na fotokopírovanie a termografické kopírovanie |

| 8472.1 | 30121400-7 | Rozmnožovacie stroje |

| 8443.12 | 30122000-0 | Kancelárske stroje pre ofsetovú tlač |

| 8472 | 30123000-7 | Kancelárske a obchodné stroje |

| 8472.9 | 30123100-8 | Stroje na overenie platnosti lístkov |

| 8472.9 | 30123200-9 | Bankomaty |

| 8472.1 | 30123300-0 | Blanové rozmnožovacie stroje |

| 8472.3 | 30123400-1 | Skladacie stroje |

| 8472.9 | 30123500-2 | Dierovacie stroje |

| 8472.90.1 | 30123600-3 | Stroje na prácu s mincami |

| 8472.90.1 | 30123610-6 | Stroje na triedenie mincí |

| 8472.90.1 | 30123620-9 | Stroje na počítanie mincí |

| 8472.90.1 | 30123630-2 | Stroje na balenie mincí |

| 8473.4 | 30124000-4 | Časti a príslušenstvo kancelárskych strojov |

| 8472.3 | 30130000-9 | Zariadenie poštových úradov |

| 8472.3 | 30131000-6 | Zariadenie na triedenie pošty |

| 8472.3 | 30131100-7 | Stroje na skladanie papiera alebo obálok |

| 8472.3 | 30131200-8 | Stroje na plnenie obálok |

| 8472.3 | 30131300-9 | Adresovacie stroje |

| 8472.3 | 30131400-0 | Poštové/frankovacie stroje |

| 8472.3 | 30132000-3 | Triediace zariadenia |

| 8472.3 | 30132100-4 | Zariadenia na triedenie pošty |

| 8472.3 | 30133000-0 | Zásielkové zariadenia |

| 8472.3 | 30133100-1 | Zariadenia pre hromadné zásielky |

| 8470 | 30140000-2 | Počítacie a účtovacie stroje |

| 8470[.1–.3] | 30141000-9 | Počítacie stroje |

| 8470.1 | 30141100-0 | Vreckové kalkulačky |

| 8470.4 | 30142000-6 | Účtovacie stroje |

| 8470.5 | 30143000-3 | Registračné pokladne |

| 8470 | 30144000-0 | Stroje typu počítacích |

| 8470 | 30144100-1 | Frankovacie stroje poštovného |

| 8470.2 | 30144200-2 | Stroje na vydávanie lístkov |

| 8470 | 30144300-3 | Stroje na počítanie vozidiel |

| 8470 | 30144400-4 | Automaty na výber cestovného |

| 8469 | 30150000-5 | Písacie stroje |

| 8469[.1–.2] | 30151000-2 | Elektronické písacie stroje |

| 8473[.1+.2] | 30160000-8 | Časti a príslušenstvo písacích strojov a počítacích strojov |

| 8473.1 | 30161000-5 | Časti a príslušenstvo písacích strojov |

| 8473.2 | 30162000-2 | Časti a príslušenstvo počítacích strojov |

| 8471+8473+8524[.31+.4+.6+.91] | 30210000-4 | Stroje na spracovanie údajov |

| 8471[.1+.3] | 30211000-1 | Sálové počítače |

| 8471[.1+.3] | 30211100-2 | Superpočítače |

| 8471[.1+.3] | 30211200-3 | Technické vybavenie sálových počítačov (hardware) |

| 8471[.1+.3] | 30211300-4 | Počítačové platformy (plochy) |

| 8471[.1+.3] | 30211400-5 | Počítačové konfigurácie |

| 8471.3 | 30211500-6 | Základné jednotky (CPU) |

| 8471 | 30211600-7 | Procesory |

| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 30212000-8 | Technické (hardware) a programové (software) vybavenie minipočítačov |

| 8471.3 | 30212100-9 | Technické vybavenie minipočítačov |

| 8471.3 | 30212110-2 | Základné jednotky (CPU) pre minipočítače |

| 8471.3 | 30213000-5 | Osobné počítače |

| 8471.3 | 30213100-6 | Osobné počítače typu notebook |

| 8471.3 | 30213200-7 | Osobné počítače typu laptop (príručný počítač) |

| 8471.3 | 30213300-8 | Prenosné počítače |

| 8471.3 | 30213400-9 | Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače |

| 8471.3 | 30214000-2 | Pracovné stanice |

| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 30215000-9 | Technické (hardware) a programové (software) vybavenie mikropočítačov |

| 8471.6 | 30215100-0 | Technické (hardware) vybavenie mikropočítačov |

| 8471.6 | 30215110-3 | Základné jednotky (CPU) pre mikropočítače |

| 8471.6 | 30216000-6 | Magnetické alebo optické snímače |

| 8471.6 | 30216100-7 | Optické snímače |

| 8471.6 | 30216110-0 | Skenery na používanie s počítačom |

| 8471.6 | 30216120-3 | Zariadenie na optické rozlišovanie znakov |

| 8471.6 | 30216130-6 | Snímače čiarového kódu |

| 8471.6 | 30216200-8 | Snímače magnetických kariet |

| 8471.6 | 30216300-9 | Snímače diernych štítkov |

| 8471[.5+.7] | 30217000-3 | Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim |

| 8471.7 | 30217100-4 | Časti počítačov |

| 8471.7 | 30217110-7 | Sieťové rozhrania |

| 8471.7 | 30217120-0 | Porty počítačov |

| 8471.7 | 30217130-3 | Počítačové karty |

| 8471.7 | 30217131-0 | Elektronické karty |

| 8471.7 | 30217200-5 | Príslušenstvo počítačov |

| 8471.7 | 30217210-8 | Obrazovky s antireflexnou vrstvou |

| 8471.7 | 30217220-1 | Podložky pod myš |

| 8471.7 | 30217230-4 | Pamäte |

| 8471[.5+.7] | 30217300-6 | Spotrebný materiál k počítačom |

| 8471.5 | 30217310-9 | Doplnkové náplne pre tlačiarne |

| 8471.7 | 30217320-2 | Diskety |

| 8471.7 | 30217330-5 | Magnetické pásky |

| 8471.7 | 30217340-8 | CD-ROM |

| 8471 | 30220000-7 | Zariadenia pre digitálnu kartografiu |

| 8471 | 30221000-4 | Digitálne katastrálne mapy |

| 8471+8473[.3+.5]+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 30230000-0 | Technické vybavenie počítačov |

| 8471+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 30231000-7 | Počítače a tlačiarne |

| 8471+8524[.31+.4+.6+.9] | 30231100-8 | Počítače |

| 8471+8524[.31+.4+.6+.9] | 30231110-1 | Databázy |

| 8471+8528.2+8538.1 | 30231200-9 | Počítačové vybavenie |

| 8471.7 | 30231210-2 | Riadiaca jednotka |

| 8471.8 | 30231220-5 | Periférne zariadenia počítačov |

| 8471 | 30231230-8 | Koncové zariadenia počítačov (terminály) |

| 8471 | 30231300-0 | Stolové počítače |

| 8471.6 | 30231310-3 | Zariadenie stolného editačného (typografického) systému |

| 8471.7 | 30231400-1 | Systémy s optickým diskom |

| 8471 | 30231600-3 | Vybavenie lekárskych počítačov |

| 8471+8473[.3+.5] | 30232000-4 | Rôzne počítačové vybavenie |

| 8471.49 | 30232100-5 | Zálohovacie zariadenia |

| 8471.49 | 30232120-1 | Počítačové myši |

| 8471.49 | 30232130-4 | Joysticky |

| 8471.49 | 30232140-7 | Svetelné perá |

| 8471.49 | 30232150-0 | Guľové ovládače |

| 8471.49 | 30232160-3 | Grafické tablety |

| 8471 | 30232200-6 | Karuselové jednotky |

| 8471 | 30232300-7 | Zariadenia na manipuláciu s kazetami |

| 8471 | 30232400-8 | Zariadenia na rozšírenie pamäti |

| 8471[.1–.6] | 30232500-9 | Zariadenia na spracovanie údajov |

| 8471[.1–.6] | 30232510-2 | Zariadenia na zaznamenávanie údajov |

| 8471[.1–.6] | 30232520-5 | Zariadenia na zadávanie údajov |

| 8471[.1–.6] | 30232530-8 | Zariadenia na validáciu (overenie správnosti) údajov |

| 8471.6 | 30232600-0 | Kódovače |

| 8471[.4–.7]+8524[.31+.4+.6+.91] | 30233000-1 | Pamäťové, vstupné alebo výstupné jednotky |

| 8471[.5–.6]+8524[.31+.4+.6+.91] | 30233100-2 | Počítačové pamäťové jednotky |

| 8471.5 | 30233110-5 | Pamäťové jednotky s magnetickou kartou |

| 8471.5 | 30233120-8 | Pamäťové jednotky s magnetickou páskou |

| 8471.5 | 30233130-1 | Pamäťové jednotky s magnetickým diskom |

| 8471.5 | 30233131-8 | Disketové mechaniky |

| 8471.5 | 30233132-5 | Mechaniky pevného disku |

| 8471.5 | 30233140-4 | Pamäte s priamym prístupom (DASD) |

| 8471.5 | 30233141-1 | Systém diskovej pamäte |

| 8471.5 | 30233150-7 | Optické diskové mechaniky |

| 8471.5 | 30233160-0 | Páskové zálohové pamäte |

| 8471.5 | 30233170-3 | Pamäťové médiá |

| 8471.5 | 30233171-0 | Disky |

| 8471.5 | 30233172-7 | Optické disky |

| 8471[.4+.5+.6] | 30233200-3 | Vstupné alebo výstupné jednotky |

| 8471[.4+.5+.6] | 30233210-6 | Vstupné jednotky |

| 8471[.49+.60.5] | 30233211-3 | Počítačové klávesnice |

| 8471.60.5 | 30233212-0 | Zariadenia pre nevidiacich |

| 8471[.4+.5+.6] | 30233220-9 | Výstupné jednotky |

| 8471[.5+.60.4] | 30233230-2 | Tlačiarne a zapisovače |

| 8471[.5+.60.4] | 30233231-9 | Laserové tlačiarne |

| 8471[.5+.60.4] | 30233232-6 | Ihličkové tlačiarne |

| 8471[.5+.60.4] | 30233234-0 | Farebné grafické tlačiarne |

| 8471[.5+.60.4] | 30233235-7 | Zapisovače |

| 8471 | 30234000-8 | Zariadenia na automatizáciu knižníc |

| 8471 | 30235000-5 | Riadiaca jednotka diskovej pamäti |

| 8471 | 30236000-2 | Zariadenia informačnej technológie |

| 8471.49 | 30250000-6 | Počítačové systémy |

| 8471.49 | 30251000-3 | Systémy riadené počítačom |

| 8471.49 | 30252000-0 | Systémy riadenia databáz |

| 8471.49 | 30253000-7 | Účtovnícke systémy |

| 8471.49 | 30253100-8 | Fakturačné systémy |

| 8471.49 | 30254000-4 | Informačné systémy |

| 8471.49 | 30254100-5 | Systémy elektronickej pošty |

| 8471.49 | 30254200-6 | Finančné informačné systémy |

| 8471.49 | 30254300-7 | Systém informovania cestujúcich |

| 8471.49 | 30254310-0 | Tabule pre elektronické prehľady správ |

| 8471.49 | 30254320-3 | Informačný systém pre cestujúcich v reálnom čase |

| 8471.49 | 30255000-1 | Lekárske informačné systémy |

| 8471.49 | 30255100-2 | Ošetrovateľské informačné systémy |

| 8471.49 | 30255200-3 | Systém evidencie pacientov |

| 8471.49 | 30255300-4 | Systém riadenia operačných sál |

| 8471.49 | 30255400-5 | Klinický informačný systém |

| 8471.49 | 30255500-6 | Systémy pre rôzne prípady |

| 8471.49 | 30256000-8 | Systémy riadenia knižníc |

| 8471.49 | 30257000-5 | Systémy na spracovanie obrazov a archiváciu |

| 8471.49 | 30258000-2 | Riadenie elektronických údajov (EDM) |

| 8471.49 | 30259000-9 | Rôzne počítačové systémy |

| 8471.49 | 30259100-0 | Systémy automatizácie |

| 8471.49 | 30259200-1 | Systémy na vyhľadávanie lodí |

| 8471.49 | 30259300-2 | Systémy CAD |

| 8471.49 | 30259400-3 | Systémy zberu údajov |

| 8471.49 | 30259500-4 | Systémy zhotovovania digitálnych máp |

| 8471.49 | 30259600-5 | Optické čítacie systémy |

| 8471.49 | 30259700-6 | Systémy riadenia dokumentov |

| 8471.49 | 30259800-7 | Verejné oznamovacie systémy |

| 8471.41 | 30260000-9 | Servery |

| 8471.41 | 30261000-6 | Sieťové servery |

| 8471.41 | 30262000-3 | Počítačové servery |

| 8471.41 | 30263000-0 | Súborové servery |

| 8471.41 | 30264000-7 | Servery UNIX alebo rovnocenné servery |

| 8471.41 | 30265000-4 | Tlačové servery |

| 8419.89.1 | 31140000-9 | Chladiace veže |

| 8419.89.1 | 31141000-6 | Chladiče vody |

| 8402.9+8404.9+8405.9+8503+8504.9 | 31160000-5 | Časti elektromotorov, generátorov a transformátorov |

| 8402.9+8404.9+8405.9+8503 | 31161000-2 | Časti elektromotorov a generátorov |

| 8402.9+8404.9 | 31161700-9 | Časti parných generátorov |

| 8405.9 | 31161800-0 | Časti plynových generátorov |

| 8413+8504.4+8534+8536.9+8544–8547 | 31681000-3 | Elektropríslušenstvo |

| 8413 | 31681200-5 | Elektrické čerpadlá |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Zdravotnícke prístroje |

| 8419.2+8713+8714.2+9402 | 33190000-8 | Rôzne lekárske prístroje |

| 8419.2 | 33191000-5 | Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje |

| 8419.2 | 33191100-6 | Sterilizátory |

| 8419.2 | 33191110-9 | Autoklávy |

| 8407.3+8408.2+8409[.91+.99]+8708[.1+.3-.9] | 34310000-3 | Motory a časti motorov |

| 8407.3+8408.2+8708[.1+.3-.9] | 34311000-0 | Motory |

| 8407.3+8408.2 | 34311100-1 | Motory s vnútorným spaľovaním pre motorové vozidlá a motocykle |

| 8407.3 | 34311110-4 | Zážihové motory |

| 8408.2 | 34311120-7 | Vznetové motory |

| 8409[.91+.99] | 34312000-7 | Časti motorov |

| 8409[.91+.99] | 34312100-8 | Remene ventilátorov |

| 8409[.91+.99] | 34312200-9 | Zážihové sviečky |

| 8409[.91+.99] | 34312300-0 | Automobilové chladiče |

| 8409[.91+.99] | 34312400-1 | Piesty |

| 8407.1+8409.1+8411[.1+.2+.91]+8412.1+8801+8802+8803+8805 | 35300000-7 | Lietadlá a kozmické lode |

| 8407.1+8411[.1+.2]+8412.1+8409.1+8411.91+8803 | 35340000-9 | Časti lietadiel a kozmických lodí |

| 8407.1+8411[.1+.2]+8412.1+8409.1+8411.91+8803 | 35341000-6 | Časti lietadiel |

| 8407.1+8411[.1+.2]+8412.1+8409.1+8411.91 | 35341100-7 | Letecké motory |

| 8411[.1+.2] | 35341110-0 | Prúdové a turbovrtuľové motory |

| 8411.1 | 35341111-7 | Prúdové motory |

| 8411.2 | 35341112-4 | Turbovrtuľové motory |

| 8412.1 | 35341120-3 | Turbovrtuľové motory |

| 8409.1+8411.91 | 35341130-6 | Časti leteckých motorov |

| 8411.91 | 35341131-3 | Časti prúdových alebo turbovrtuľových motorov |

| 8450.2+8451[.1+.29]+8516.4 | 36610000-0 | Prací spotrebný materiál |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712000-5 | Filtre |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712100-6 | Filtračné vložky |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712200-7 | Súčasti odevov |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Bezpečnostné príslušenstvo |

| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Pečate |

85Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom

| 8523 | 24650000-5 | Nenahrané nosiče |

| 8547.2 | 25246000-7 | Plastové elektroizolačné príslušenstvo |

| 8524.6 | 25250000-8 | Magnetické karty |

| 8524.6 | 25251000-5 | Kreditné karty |

| 8524.6 | 25252000-2 | Smart (inteligentné) karty |

| 8524.6 | 25253000-9 | Platobné karty |

| 8524.6 | 25253100-0 | Karty na čerpanie pohonných hmôt |

| 8524 | 25260000-1 | Zariadenia na záznam zvuku |

| 8524.3 | 25261000-8 | Gramoplatne |

| 8524[.51+.52] | 25262000-5 | Hudobné kazety |

| 8524.3 | 25263000-2 | Kompaktné disky (CD) |

| 1010.1+7011+7014+7015+7017+7018.1+8546.1+9405.91 | 26152000-8 | Technické sklo |

| 8546.1 | 26152500-3 | Sklené elektrické izolátory |

| 8546.2+8547.1 | 26230000-9 | Keramické izolátory a izolačné príslušenstvo |

| 8546.2+8547.1 | 26231000-6 | Keramické izolátory |

| 8547.1 | 26232000-3 | Keramické izolačné tvarovky |

| 7304.5+8545 | 27130000-5 | Výrobky z uhlíkovej ocele |

| 8545 | 27133000-6 | Uhlíkové kartáče, štetky |

| 7323+7324+7418+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Kovové predmety do kúpeľne a kuchyne |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Kovové stolové a kuchynské predmety alebo predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Kovový stolový riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Ešusy |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Kovový kuchynský riad |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Kuchárske potreby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Police na taniere |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Kovové predmety pre domácnosť |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Kovové odpadové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Poštové schránky |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Kovové smetné nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Kovové odpadkové nádoby |

| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Kovové nádoby |

| 6303+7011+8539+8540 | 28815800-6 | Vnútorné vybavenie budov |

| 7011+8539+8540 | 28815820-2 | Žiarivkové svietidlá |

| 7011+8539+8540 | 28815821-9 | Žiarivky |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Vybavenie miest a obcí |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Značenie |

| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Materiály značiek |

| 7315.19+8482.9+8483+8505.2 | 29140000-2 | Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia |

| 8483[.1–.6]+8505.2 | 29141000-9 | Jednoduché prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia |

| 8483.6+8505.2 | 29141700-6 | Kotúčové spojky |

| 8416[.1–.3]+8417[.1–.8]+8514[.1–.4] | 29214000-2 | Rúry (na pečenie) |

| 8416[.1–.3]+8417[.1–.8]+8514[.1–.4] | 29214100-3 | Komerčné rúry (na pečenie) |

| 8417[.1+.8]+8514[.1–.4] | 29215000-9 | Kremačné pece |

| 8416.9+8417.9+8514.9 | 29219000-7 | Časti pecných horákov, pecí alebo rúr (na pečenie) |

| 8501.34.5+8501.53.5+8701.1+8701.90[.5+.9] | 29370000-3 | Traktory/ťahače |

| 8501.34.5+8501.53.5 | 29373000-4 | Trakčné motory |

| 8467[.1–.8]+8508[.1–.8] | 29450000-8 | Pneumatické alebo motorové ručné nástroje |

| 8508[.1–.8] | 29452000-2 | Ručné elektromechanické nástroje |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29460000-1 | Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie, stroje a zariadenia na temperovanie povrchu a striekanie za tepla |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461000-8 | Zariadenia na spájkovanie a tvrdé spájkovanie |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461100-9 | Zariadenia na spájkovanie |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29461200-0 | Zariadenia na tvrdé spájkovanie |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29462000-5 | Zváracie zariadenia |

| 8515.2 | 29462100-6 | Elektrické zváracie zariadenia |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29463000-2 | Stroje na povrchové temperovanie |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29464000-9 | Polyfúzne zariadenia |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29464100-0 | Zariadenia na polyfúzne zváranie plastov |

| 8468[.1–.8]+8515[.1–.8] | 29465000-6 | Zariadenie na metalizáciu |

| 8466+8467.9+8508.9 | 29470000-4 | Časti a príslušenstvo obrábacích strojov |

| 8467.9+8508.9 | 29476000-6 | Časti ručných nástrojov |

| 8418[.1–.4]+8422.11+8509[.4+.8]+8516 | 29711000-6 | Elektrické prístroje používané v domácnosti na potraviny |

| 8509.4 | 29711200-8 | Spotrebiče na spracovanie potravín |

| 8509.4 | 29711210-1 | Homogenizátory (miesidlá) potravín |

| 8509.4 | 29711211-8 | Mixéry potravín |

| 8516 | 29711300-9 | Elektrotepelné prístroje |

| 8516.71 | 29711310-2 | Elektrické kávovary |

| 8516.71 | 29711320-5 | Elektrické čajovary |

| 8516.72 | 29711330-8 | Elektrické hriankovače |

| 8516.79.1 | 29711340-1 | Ohrievače tanierov |

| 8516.7 | 29711350-4 | Kliešte na oblátky |

| 8516[.5+.6] | 29711360-7 | Elektrické rúry |

| 8516.5 | 29711361-4 | Mikrovlnné rúry |

| 8516.6 | 29711400-0 | Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče |

| 8516.60.7 | 29711410-3 | Pražiace pece |

| 85 16.60.51 | 29711420-6 | Trúby |

| 8516.60.5 | 29711430-9 | Ohrievače jedla |

| 8516.60.5 | 29711440-2 | Variče |

| 8509.8 | 29711500-1 | Otvárače na konzervy |

| 8510[.1–.3]+8516[.3+.4] | 29712000-3 | Elektrické prístroje pre domácnosť používané na ľudské telo |

| 8510[.1+.2] | 29712100-4 | Holiace strojčeky a kulmy |

| 8510.1 | 29712110-7 | Holiace strojčeky |

| 8510.2 | 29712120-0 | Kulmy |

| 8516[.3+.4] | 29712200-5 | Spotrebiče na onduláciu vlasov |

| 8516.31 | 29712210-8 | Sušiče na vlasy |

| 8516.33 | 29712300-6 | Prístroje na vysušovanie rúk |

| 8421.1+8422.1+8450.11+8451.21+8509[.1–.3]+8516.4 | 29713000-0 | Elektrické prístroje pre domácnosť na čistenie; hladidlá (žehličky) |

| 8509.3 | 29713300-3 | Zhutňovače smetí |

| 8509.2 | 29713400-4 | Stroje na údržbu podláh |

| 8509.2 | 29713410-7 | Stroje na čistenie podláh |

| 8509.2 | 29713420-0 | Leštičky podláh |

| 8509.1 | 29713430-3 | Vysávače prachu |

| 8509.1 | 29713431-0 | Príslušenstvo k vysávačom prachu |

| 8516.4 | 29713500-5 | Elektrické žehličky |

| 8516.4 | 29713510-8 | Naparovacie žehličky |

| 8516[.1+.2+.8] | 29715000-4 | Ohrievače vody a vykurovanie budov; inštalačné zariadenia |

| 8516.1 | 29715100-5 | Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače |

| 8516.2 | 29715200-6 | Kúrenie |

| 8516.2 | 29715210-9 | Ústredné kúrenie |

| 8516.8 | 29715220-2 | Odpory elektrického kúrenia |

| 8516.2 | 29715230-5 | Prístroj na elektrické vykurovanie pôdy |

| 8516.2 | 29715240-8 | Prístroj na elektrické vykurovanie priestorov |

| 8516[.1+.2+.8] | 29715300-7 | Inštalačné zariadenia |

| 8509.9+8510.9+8516.9 | 29716000-1 | Časti elektrických prístrojov pre domácnosť |

| 8310+8530+8531+8608 | 29811000-7 | Cestné príslušenstvo |

| 8310+8530+8531+8608+9405 | 29811200-9 | Zariadenia na značkovanie vozoviek |

| 8530+8608+9405 | 29811300-0 | Zariadenia na riadenie premávky |

| 8531.2 | 29811400-1 | Variabilné informačné značky |

| 8526.9 | 29812200-6 | Radarové súpravy |

| 8526+8529+8901–8908+9014+9015 | 29812300-7 | Navigačné zariadenia |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Nosné zariadenia |

| 8467+8508 | 29823000-4 | Mechanické náradie |

| 7322+8408+8417+8419+8438+8514 | 29836300-1 | Priemyselné zariadenia |

| 8402+8403+8407–8409+8419+8438+8514 | 29836400-2 | Priemyselné mechanizmy |

| 8531+8705 | 29851000-9 | Protipožiarne a záchranné zariadenia |

| 8530+8608 | 29851300-2 | Bezpečnostné inštalácie |

| 8530 | 29851310-5 | Zariadenia bezpečnosti práce na stavenisku |

| 8530+8608 | 29851330-1 | Bezpečnostné zariadenia |

| 8304+8517.21+9023 | 30191000-4 | Kancelárske zariadenia |

| 8517.21 | 30191300-7 | Faxové/telefaxové zariadenia |

| 8471+8473+8524[.31+.4+.6+.91] | 30210000-4 | Stroje na spracovanie údajov |

| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 30212000-8 | Technické (hardware) a programové (software) vybavenie minipočítačov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30212200-0 | Programové vybavenie minipočítačov |

| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 30215000-9 | Technické (hardware) a programové (software) vybavenie mikropočítačov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30215200-1 | Programové (software) vybavenie mikropočítačov |

| 8471+8473[.3+.5]+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 30230000-0 | Technické vybavenie počítačov |

| 8471+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 30231000-7 | Počítače a tlačiarne |

| 8471+8528.2+8538.1 | 30231200-9 | Počítačové vybavenie |

| 8538.1 | 30231240-1 | Konzoly |

| 8528.2 | 30231250-4 | Zobrazovacie jednotky (obrazovky) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30240000-3 | Programové vybavenie (software) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241000-0 | Programové vybavenie pre počítače |

| 8524[.31+.4+.91] | 30241100-1 | Databázové programové vybavenie |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241200-2 | Aplikačné programové vybavenie |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241210-5 | Programové vybavenie pre riadenie projektov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241300-3 | Programové vybavenie (software) sálových počítačov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241310-6 | Počítačové programy |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241320-9 | Obnovené verzie počítačov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241330-2 | Architektúra mikrokanálov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241400-4 | Programové vybavenie operačných systémov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241410-7 | Kompilátory jazykov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241500-5 | Systémové programové vybavenie (software) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241600-6 | Obslužné programové vybavenie (software) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241700-7 | Multimediálne programy |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30242000-7 | Zabezpečovacie programové vybavenie (software) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30242100-8 | Antivírové programové vybavenie (software) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30242200-9 | Ladiace programové vybavenie (software) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30243000-4 | Lekárske programy |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30244000-1 | Programové vybavenie (software) na manažment |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30244100-2 | Programové vybavenie (software) na riadenie knižníc |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30244200-3 | Programové vybavenie (software) na riadenie pamäte |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245000-8 | Súbory programových vybavení (softwarov) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245100-9 | Tabuľkové procesory |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245200-0 | Programové vybavenie (software) na spracovanie transakcií |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245300-1 | Programové vybavenie (software) na štatistiku |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30246000-5 | Programové vybavenie (software) na komunikáciu |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30246100-6 | Programové vybavenie (software) pre informačné technológie |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30246200-7 | Emulačné programové vybavenie (software) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30247000-2 | DTP programové vybavenie (software) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30247100-3 | Programové vybavenie (software) na kreslenie a maľovanie |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30247200-4 | Programové vybavenie (software) na spracovanie obrazov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248000-9 | Produkty programového vybavenia (softwaru) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248100-0 | Aplikácie programového vybavenia (softwaru) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248200-1 | Licencie programového vybavenia (softwaru) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248300-2 | Vyššie verzie programového vybavenia (softwaru) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249000-6 | Rôzne programové vybavenie |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249100-7 | Programové vybavenie (software) pre projektovanie na počítači (CAD) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249200-8 | Programové vybavenie (software) pre zhotovovanie digitálnych máp |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249300-9 | Programové vybavenie (software) na vzdelávanie |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249400-0 | Programové vybavenie (software) pre finančné systémy |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249410-3 | Programové vybavenie (software) pre účtovníctvo |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249420-6 | Systém na vystavovanie eurošekov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249500-1 | Programové vybavenie (software) na automatizáciu kancelárskych prác |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249600-2 | Programové vybavenie (software) na spracovanie textov |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249700-3 | Programové vybavenie (software) na optické rozpoznávanie znakov (OCR) |

| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249800-4 | Programové vybavenie (software) na manipuláciu s tlačou |

| 8501[.1–.6] | 31110000-0 | Elektromotory |

| 8501[.1–.6] | 31111000-7 | Adaptéry |

| 8501[.1+.3]+8502[.1–.4]+8511.2 | 31120000-3 | Generátory |

| 8502[.1–.4] | 31121000-0 | Generátorové hnacie agregáty |

| 8502[.1-.4] | 31121100-1 | Generátorové hnacie agregáty s piestovým vznetovým motorom |

| 8502[.1–.4] | 31121110-4 | Výkonové meniče (konektory) |

| 8502.4 | 31121111-1 | Elektrické rotačné meniče |

| 8502[.2–.4] | 31121200-2 | Generátorové hnacie agregáty so zážihovým spaľovacím motorom |

| 8502.3 | 31121300-3 | Veterné generátory |

| 8502.3 | 31121310-6 | Veterné mlyny |

| 8502.3 | 31121320-9 | Veterné turbíny |

| 8502.3 | 31121330-2 | Generátory veterných turbín |

| 8502.3 | 31121331-9 | Rotory turbín |

| 8502.3 | 31121340-5 | Veterné farmy |

| 8502[.1+.2+.3] | 31122000-7 | Generátorové jednotky |

| 8502[.1+.2+.3] | 31122100-8 | Palivové články |

| 8502.3+8511.2+9031 | 31124000-1 | Generátory parných turbín a súvisiace prístroje |

| 8502.3 | 31124100-2 | Turbogeneračné jednotky |

| 8511.2 | 31126000-5 | Dynamá |

| 8502.3 | 31127000-2 | Núdzové/pohotovostné generátory |

| 85 02.39.91 | 31128000-9 | Turbogenerátory |

| 8502.3 | 31129000-6 | Generačné jednotky na dieselový pohon |

| 8501.6 | 31130000-6 | Alternátory |

| 7402+7907+8007+8501.4 | 31131000-3 | Jednofázové motory |

| 8501[.1+.3+.4] | 31131100-4 | Pohony |

| 8501.5 | 31132000-0 | Viacfázové motory |

| 8504+8532 | 31150000-2 | Stabilizátory prúdu pre výbojky |

| 8504.40.5 | 31151000-9 | Statické meniče |

| 8532 | 31152000-6 | Kondenzátory |

| 8504.4 | 31153000-3 | Usmerňovače |

| 8504.5 | 31154000-0 | Zdroje nepretržitého/stáleho napájania |

| 8504.90.9 | 31155000-7 | Invertory |

| 8504.4 | 31156000-4 | Zdroje nepretržitého/prerušovaného napájania |

| 8504 | 31157000-1 | Induktory/indukčné cievky |

| 85 04.40.93 | 31158000-8 | Nabíjače |

| 85 04.40.93 | 31158100-9 | Nabíjače batérií |

| 8402.9+8404.9+8405.9+8503+8504.9 | 31160000-5 | Časti elektromotorov, generátorov a transformátorov |

| 8402.9+8404.9+8405.9+8503 | 31161000-2 | Časti elektromotorov a generátorov |

| 8503 | 31161100-3 | Budiace systémy |

| 8503 | 31161200-4 | Systémy chladenia plynov |

| 8503 | 31161300-5 | Rotory generátorov |

| 8503 | 31161400-6 | Primárne vodné okruhy |

| 8503 | 31161500-7 | Okruhy s tesniacim olejom |

| 8503 | 31161600-8 | Vodné chladiace okruhy statora |

| 8503 | 31161900-1 | Systémy regulácie napätia |

| 8504.9 | 31162000-9 | Časti transformátorov, induktorov a statických meničov |

| 8504.9 | 31162100-0 | Časti kondenzátorov |

| 8504[.2+.3] | 31170000-8 | Transformátory |

| 8504.2 | 31171000-5 | Kondenzátory s kvapalným dielektrikom |

| 8504.3 | 31172000-2 | Napäťové transformátory |

| 8504.3 | 31173000-9 | Prístrojové transformátory |

| 8535+8536+8537+8538 | 31200000-8 | Rozvod elektriny a regulačné prístroje |

| 8535+8536+8537[.1+.2]+8538 | 31210000-1 | Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov |

| 8536.3+8537[.1+.2]+8538 | 31211000-8 | Pulty/panely a poistkové skrine |

| 8537[.1+.2]+8538 | 31211100-9 | Pulty/panely pre elektrické prístroje |

| 8537[.1+.2]+8538 | 31211110-2 | Ovládacie panely |

| 8535.1+8536.1 | 31211200-0 | Poistkové skrine |

| 8535.1+8536.1 | 31211300-1 | Poistky |

| 8535.1+8536.1 | 31211310-4 | Vypínacie poistky (vypínače) |

| 8536[.1+.2] | 31212000-5 | Prerušovače obvodov |

| 8536[.1+.2] | 31212100-6 | Vonkajšie prerušovače obvodov |

| 8536[.1+.2] | 31212200-7 | Indikátory/skúšačky obvodov |

| 8537[.1+.2] | 31213000-2 | Rozvodné zariadenia |

| 8537[.1+.2] | 31213100-3 | Rozvodné skrine |

| 8537[.1+.2] | 31213200-4 | Rozvodné transformátory |

| 8537[.1+.2] | 31213300-5 | Káblové rozvodné skrine |

| 8537[.1+.2] | 31213400-6 | Rozvodné systémy |

| 8535+8536.5 | 31214000-9 | Rozvodne |

| 8535.3+8536.5 | 31214100-0 | Spínače |

| 8535.3 | 31214110-3 | Úsekové/izolačné spínače |

| 8535.3+8536.5 | 31214120-6 | Zemniaci spínač |

| 8535.3+8536.5 | 31214200-1 | Spínací odpojovač |

| 8535.3+8536.5 | 31214300-2 | Vonkajšie spínacie zariadenia |

| 8535.3 | 31214400-3 | Odpojovač/vypínač poistiek |

| 8537[.1+.2] | 31214500-4 | Elektrické spínacie dosky |

| 8537[.1+.2] | 31214510-7 | Rozdeľovacie spínacie dosky |

| 8537[.1+.2] | 31214520-0 | Rozvodná doska pre stredné napätie |

| 8535.4 | 31215000-6 | Obmedzovače napätia |

| 8535.4 | 31216000-3 | Bleskoistky |

| 8535.4 | 31216100-4 | Zariadenie na ochranu pred prepätím/bleskom |

| 8535.4+8536.3 | 31216200-5 | Bleskozvody |

| 8535.4 | 31217000-0 | Tlmiče/odrušovače nárazov |

| 8535 | 31218000-7 | Zbernice/prípojky/rozvodné pásové vodiče |

| 8536.3 | 31219000-4 | Ochranné kryty |

| 8536[.4+.6+.9] | 31220000-4 | Komponenty elektrických obvodov |

| 8536.4 | 31221000-1 | Elektrické relé |

| 8536.61 | 31223000-5 | Objímky svetelných zdrojov/žiaroviek |

| 8536[.69+.9] | 31224000-2 | Spájacie a kontaktné prvky |

| 8536[.69+.9] | 31224100-3 | Zástrčky a zásuvky |

| 8536[.69+.9] | 31224200-4 | Koaxiálne konektory |

| 8536.90.1 | 31224300-5 | Konektorové skrine |

| 8536.90.1 | 31224400-6 | Spájacie káble |

| 8536[.69+.9] | 31224500-7 | Koncovky |

| 8536[.69+.9] | 31224600-8 | Stmievače |

| 8536[.69+.9] | 31224700-9 | Spojovacie skrinky (káblové spojky) |

| 8536.90.1 | 31224800-0 | Súpravy na spájanie káblov |

| 8538 | 31230000-7 | Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov |

| 8544 | 31300000-9 | Izolované drôty alebo káble |

| 8544[.4+.5] | 31310000-2 | Hlavné vedenie |

| 8544[.4+.5] | 31311000-9 | Prípojky hlavného vedenia |

| 8544[.4+.5] | 31320000-5 | Elektrické rozvodné káble |

| 8544[.4+.5] | 31321000-2 | Silnoprúdové vedenie |

| 8544[.4+.5] | 31321100-3 | Vzdušné silnoprúdové vedenie |

| 8544.2 | 31330000-8 | Koaxiálne káble |

| 8544[.4+.5] | 31340000-1 | Príslušenstvo izolovaných káblov |

| 8544[.4+.5] | 31341000-8 | Kotúče izolovaných káblov |

| 8544[.4+.5] | 31342000-5 | Svorky izolovaných káblov |

| 8544[.4+.5] | 31343000-2 | Spoje izolovaných káblov |

| 8544[.4+.5] | 31344000-9 | Úchytky izolovaných káblov |

| 8544[.4+.5+.6+.7] | 31350000-4 | Elektrické vodiče na prenos údajov a reguláciu/riadenie |

| 8544[.4+.5+.6] | 31351000-1 | Elektrické vodiče pre systémy riadenia prístupu |

| 8544.7 | 31352000-8 | Káble s optickým vláknom |

| 8544.7 | 31352100-9 | Káble s optickým káblom na prenos informácií |

| 8544.7 | 31352200-0 | Optické telekomunikačné káble |

| 8544.7 | 31352300-1 | Káble s optickým káblom na prenos údajov |

| 8506[.1–.8]+8507[.1–.8] | 31400000-0 | Akumulátory, galvanické články a batérie |

| 8506[.1–.8] | 31410000-3 | Galvanické články |

| 8506[.1–.8] | 31420000-6 | Galvanické batérie |

| 8506[.1–.8] | 31421000-3 | Olovené batérie |

| 8506[.1–.8] | 31422000-0 | Sady batérií |

| 8507[.1–.8] | 31430000-9 | Elektrické akumulátory |

| 8507.1 | 31431000-6 | Olovené akumulátory |

| 85.7[.3–.8] | 31432000-3 | Ni-Cd akumulátory |

| 8513.1+8539[.1+.2+.3+.4]+9405 | 31510000-4 | Elektrónky (elektrické katódové lampy) |

| 8539.1 | 31511000-1 | Reflektorové žiarovky/svetlomety z lisovaného skla (typu sealed beam) |

| 8539.21 | 31512000-8 | Halogénové/katódové žiarovky s volfrámovým vláknom |

| 8539[.22+.29] | 31513000-5 | Žiarovky s priamo žeravenou katódou (katódové lampy) |

| 8539[.3+.4] | 31514000-2 | Výbojky |

| 8539.49.1 | 31515000-9 | Ultrafialové žiarovky |

| 8539.49.3 | 31516000-6 | Infračervené žiarovky |

| 8539.41 | 31517000-3 | Oblúkové svetlo (oblúkovky) |

| 8513.1+8539.32.1+8608.00.3+9405 | 31518000-0 | Signalizačné svetlá |

| 8539.1 | 31518100-1 | Širokouhlé svetlomety |

| 8539.1 | 31518110-4 | Poľné svetlá |

| 8539.32.1 | 31518500-5 | Ortuťové výbojky |

| 8513.1+9405.2 | 31521000-4 | Lampy |

| 8513.1 | 31521300-7 | Prenosné elektrické lampy |

| 8513.1 | 31521310-0 | Výstražné lampy |

| 8513.1 | 31521320-3 | Vreckové lampáše |

| 8513.9+8539.9+9405.99 | 31530000-0 | Časti lámp a osvetľovacích zariadení |

| 8539.9 | 31531000-7 | Žiarovky |

| 8539.9 | 31531100-8 | Elektrónky |

| 8513.9+9405.99 | 31532000-4 | Časti lámp a svietidiel a príslušenstvo k nim |

| 8511+8512+8544.3 | 31611000-2 | Elektroinštalačné súpravy |

| 8511[.4–.8]+8512[.1–.4] | 31612000-9 | Krosná na navíjanie motorov |

| 8511.4 | 31612200-1 | Štartéry motora |

| 8512[.1–.3] | 31612300-2 | Elektrické signalizačné zariadenia pre motory |

| 8512[.1–.3] | 31612310-5 | Signalizátory s prerušovaným svetlom (blinkre) |

| 8529.10.7+8520[.1+.8]+8531[.1–.8]+8608 | 31620000-8 | Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia |

| 8530.1+8531[.1–.8] | 31621000-5 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre železnice |

| 8530.1 | 31621100-6 | Regulačné zariadenia |

| 8530.1 | 31621200-7 | Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice |

| 8530.1 | 31621300-8 | Elektroinštalácie pre železnice |

| 8531[.1–.8] | 31622000-2 | Sirény |

| 8529.10.7+8530.8+8531[.1–.8]+8608 | 31623000-9 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu |

| 8530.8+8608 | 31623100-0 | Semafory |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623200-1 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre vnútrozemskú vodnú dopravu |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623300-2 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre parkoviská |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623400-3 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre prístavy |

| 8531.8+8608 | 31623500-4 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre letiská |

| 8531.8+8608 | 31623510-7 | Zapisovače letov |

| 8531.8+8608 | 31623520-0 | Osvetlenie letísk |

| 8543.2 | 31623600-5 | Generátory signálov |

| 8529.10.7 | 31623700-6 | Oddeľovače vzdušných/leteckých signálov |

| 8543[.1–.8] | 31623800-7 | Stroje na galvanické pokovovanie |

| 8530.8+8531.8+8608 | 31623900-8 | Signalizačné zariadenia na riadenie križovatiek |

| 8531.2 | 31624000-6 | Informačné panely |

| 8531.2 | 31624100-7 | Signálne panely s meniacimi sa oznámeniami |

| 8531.1 | 31625000-3 | Poplachové zariadenie proti vlámaniu a požiaru |

| 8531.1 | 31625100-4 | Systémy na detekciu požiarov |

| 8531.1 | 31625200-5 | Požiarne poplašné systémy |

| 8531.1 | 31625300-6 | Poplachové systémy proti vlámaniu |

| 8505 | 31630000-1 | Magnety |

| 8543[.1–.8] | 31640000-4 | Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami |

| 8543[.1–.8] | 31641000-1 | Simulátory |

| 8543[.1–.8] | 31641100-2 | Jazdné simulátory (trenažéry) |

| 8543[.1–.8] | 31641200-3 | Bojové simulátory |

| 8543[.1–.8] | 31641300-4 | Precvičovacie simulátory |

| 8543[.1–.8] | 31642000-8 | Elektrické detekčné prístroje |

| 8543[.1–.8] | 31642100-9 | Prístroje na detekciu kovových rúr |

| 8543[.1–.8] | 31642200-0 | Prístroje na detekciu mín |

| 8543[.1–.8] | 31642300-1 | Prístroje na detekciu plastov |

| 8543[.1–.8] | 31642400-2 | Prístroje na detekciu nekovových predmetov |

| 8543[.1–.8] | 31642500-3 | Prístroje na detekciu stavebného dreva |

| 8543[.1–.8] | 31643000-5 | Urýchľovače častíc |

| 8543[.1–.8] | 31643100-6 | Lineárne urýchľovače |

| 8543[.1–.8] | 31644000-2 | Rôzne zapisovače údajov |

| 8543.8 | 31645000-9 | Pinball (hracie automaty) |

| 8546.9+8547.9 | 31650000-7 | Izolačné príslušenstvo |

| 8546 | 31660000-0 | Uhlíkové elektródy |

| 8530.9+8531.9+8543.9+8548.9 | 31670000-3 | Elektrické časti strojov alebo prístrojov |

| 8413+8504.4+8534+8536.9+8544–8547 | 31681000-3 | Elektropríslušenstvo |

| 8536.9 | 31681100-4 | Elektrické kontakty |

| 8534 | 31681300-6 | Elektrické obvody |

| 8544–8547 | 31681400-7 | Elektrické súčiastky |

| 8544–8547 | 31681410-0 | Elektromateriály |

| 8504.4 | 31681500-8 | Nabíjačky |

| 8536 | 31682100-1 | Elektrické skrine |

| 8537+8538 | 31682200-2 | Prístrojové panely, rozvádzače |

| 8537+8538 | 31682210-5 | Prístrojové vybavenie a regulačné zariadenia |

| 8531.2 | 31682220-8 | Zmiešavacie panely |

| 8531.2 | 31682230-1 | Grafické zobrazovacie panely |

| 8504[.21+.22+.31+.32]+8509.10.9+8536 | 31682300-3 | Zariadenia na stredné napätie |

| 8531.2 | 31682310-6 | Panely stredného napätia |

| 8517+8537+8538+8546.2 | 31682400-4 | Visuté elektrické zariadenie |

| 8537+8538.1 | 31682410-7 | Nosiče visutých káblov |

| 8530[.1–.8]+8531[.1–.8] | 31682500-5 | Núdzové/pohotovostné elektrické zariadenia |

| 8530[.1–.8] | 31682510-8 | Núdzové/pohotovostné napájacie systémy |

| 8530[.1–.8] | 31682520-1 | Núdzové/pohotovostné vypínacie systémy |

| 8530 | 31682530-4 | Núdzové/pohotovostné napájanie |

| 8530[.1–.8]+8531[.1–.8] | 31682540-7 | Rozvodné zariadenie |

| 8517.9+8522.9+8529.9+8539.9+8542[.3+.5] | 31710000-6 | Elektronické zariadenia |

| 8517+8518+8522+8529+8539.9+8542[.3+.5] | 31711000-3 | Elektronický spotrebný materiál |

| 8517+8518+8522+8529+8539.9+8542[.3+.5] | 31711100-4 | Elektronické komponenty |

| 8517.5 | 31711110-7 | Vysielače s prijímačom (transceivery) |

| 8517+8518 | 31711120-0 | Transduktor/prevodník |

| 8533 | 31711130-3 | Odpory |

| 8545.1 | 31711140-6 | Elektródy |

| 8531.2 | 31711200-5 | Elektronické výsledkové tabule |

| 8543 | 31711300-6 | Elektronické časomerné systémy |

| 8543 | 31711310-9 | Systémy na zaznamenávanie návštevnosti |

| 8542 | 31712000-0 | Mikroelektronické stroje a prístroje a mikrosystémy |

| 8542 | 31712100-1 | Mikroelektronické stroje a prístroje |

| 8542 | 31712200-2 | Mikrosystémy |

| 8543–8547 | 31720000-9 | Elektromechanické zariadenia |

| 8543–8547 | 31730000-2 | Elektrotechnické zariadenia |

| 8543–8547 | 31731000-9 | Elektrotechnický spotrebný materiál |

| 8540[.7+.8]+8542[.1+.2] | 32100000-4 | Elektrónky, trubice a elektronické súčiastky |

| 8532[.1+.2+.3] | 32110000-7 | Elektrické kondenzátory |

| 8532[.1+.2] | 32111000-4 | Pevné kondenzátory |

| 8532.3 | 32112000-1 | Otočné alebo dolaďovacie kondenzátory |

| 8533 | 32120000-0 | Elektrické odpory |

| 8534 | 32130000-3 | Tlačené obvody |

| 8534 | 32131000-0 | Osadené dosky s tlačenými obvodmi |

| 8534 | 32132000-7 | Neosadené dosky s tlačenými obvodmi |

| 8540 | 32140000-6 | Elektrónky a trubice |

| 8540 | 32141000-3 | Televízne obrazovky |

| 8540.2 | 32141100-4 | Snímacie elektrónky |

| 8540.7 | 32142000-0 | Mikrovlné elektrónky a zariadenia |

| 8540.71 | 32142100-1 | Magnetróny |

| 8540.7 | 32142200-2 | Mikrovlné zariadenia |

| 8540.7 | 32142210-5 | Mikrovlné rádiové zariadenia |

| 8540.72 | 32142300-3 | Klystróny |

| 8540.8 | 32143000-7 | Elektrónky |

| 8540.81 | 32144000-4 | Prijímacie alebo zosilňovacie elektrónky a trubice |

| 8541 | 32150000-9 | Polovodiče |

| 8541.1 | 32151000-6 | Diódy |

| 8541.1 | 32152000-3 | Diódy vyžarujúce svetlo (svietivky) |

| 8541.2 | 32153000-0 | Tranzistory |

| 8541.6 | 32154000-7 | Zabudované piezoelektrické kryštály |

| 8542 | 32160000-2 | Elektronické integrované obvody a mikrosústavy |

| 8542.12 | 32161000-9 | Telefónne karty |

| 8542.12 | 32161100-0 | Karty SIM |

| 8542.12 | 32162000-6 | Karty s integrovanými obvodmi |

| 8542 | 32163000-3 | Elektronické integrované obvody |

| 8542.5 | 32164000-0 | Mikrosústavy |

| 85 42.13.55 | 32165000-7 | Mikroprocesory |

| 8532.9+8533.9+8540.9+8541.9+8542.9 | 32170000-5 | Časti elektronických mikrosústav |

| 8532.9 | 32171000-2 | Časti elektrických kondenzátorov |

| 8533.9 | 32172000-9 | Časti elektrických odporov, reostatov a potenciometrov |

| 8540.9+8541.9+8542.9 | 32173000-6 | Časti elektrónok a trubíc |

| 8541.4 | 32180000-8 | Moduly |

| 8517[.1+.8]+8525[.1+.2] | 32210000-8 | Vysielacie prístroje |

| 8525[.1+.2] | 32211000-5 | Prístroje na výrobu vysielania |

| 8525.1 | 32220000-1 | Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez prijímača |

| 8525.1 | 32221000-8 | Rádiomajáky |

| 8525.1 | 32222000-5 | Stroje na kódovanie videosignálu |

| 8525.1 | 32223000-2 | Prístroj na vysielanie videosignálu |

| 8525.10.9 | 32224000-9 | Prístroj pre televízne vysielanie |

| 8525[.2+.3] | 32230000-4 | Prístroj na vysielanie rádiového signálu s prijímačom |

| 8525.20.9 | 32231000-1 | Prístroj pre uzavretý televízny okruh |

| 8525.20.9 | 32232000-8 | Zariadenie na videokonferencie |

| 8525.2 | 32233000-5 | Prevádzače vysokofrekvenčného signálu |

| 8525.2 | 32234000-2 | Televízne kamery v uzavretom okruhu |

| 8525.2 | 32235000-9 | Dohľadový systém uzavretého okruhu |

| 8525.2 | 32236000-6 | Rádiotelefóny |

| 8525.2 | 32237000-3 | Prenosné vysielače s prijímačom |

| 8525.3 | 32240000-7 | Televízne kamery |

| 8525.20.9 | 32250000-0 | Mobilné telefóny |

| 8525.20.9 | 32251000-7 | Autotelefóny |

| 8525.20.9 | 32252000-4 | Telefóny GSM |

| 8524 | 32260000-3 | Zariadenie na prenos údajov |

| 8525 | 32270000-6 | Digitálne prenosové prístroje |

| 8527[.1+.2+.3] | 32310000-9 | Rozhlasové prijímače |

| 8528+8529 | 32320000-2 | Televízne a audiovizuálne zariadenia |

| 8528 | 32321000-9 | Zariadenie pre televíznu projekciu |

| 8528 | 32321100-0 | Filmové zariadenia |

| 8528 | 32321200-1 | Audiovizuálne zariadenia |

| 8528+8529 | 32321300-2 | Audiovizuálny materiál |

| 8528+8529 | 32322000-6 | Mutimediálne zariadenia |

| 8528.2 | 32323000-3 | Videomonitory |

| 8528.21 | 32323100-4 | Farebné videomonitory |

| 8528.22 | 32323200-5 | Čierno-biele videomonitory |

| 8528 | 32323300-6 | Videozariadenia |

| 8528 | 32323400-7 | Videoprehrávače |

| 8528 | 32323500-8 | Dohľadový videosystém |

| 8528 | 32324000-0 | Televízory |

| 8528.12 | 32324100-1 | Farebné televízory |

| 8528.13 | 32324200-2 | Čierno-biele televízory |

| 8528+8529 | 32324300-3 | Televízne zariadenia |

| 8529.10.3 | 32324400-4 | Televízne antény |

| 8529 | 32324500-5 | Videotunery |

| 8519+8520+8521+8525.4 | 32330000-5 | Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu |

| 8519 | 32331000-2 | Gramofónové taniere |

| 8519.1 | 32331100-3 | Gramofóny |

| 8519.9 | 32331200-4 | Kazetové prehrávače |

| 8519 | 32331300-5 | Prístroje na reprodukciu zvuku |

| 8519.99 | 32331400-6 | Prehrávače CD |

| 8520 | 32332000-9 | Zariadenia na záznam na magnetickú pásku |

| 8520.1 | 32332100-0 | Diktafóny |

| 8520.2 | 32332200-1 | Telefónne odkazovače |

| 8520.3 | 32332300-2 | Zariadenia na záznam zvuku |

| 8521+8525.4 | 32333000-6 | Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu |

| 8521+8525.4 | 32333100-7 | Videorekordéry |

| 8521+8525.4 | 32333200-8 | Videokamery |

| 8521 | 32333300-9 | Prístroje na reprodukciu videozáznamov |

| 8525.4 | 32333400-0 | Videoprehrávače |

| 8518+8520+8527.9 | 32340000-8 | Mikrofóny a reproduktory |

| 8518[.1+.3] | 32341000-5 | Mikrofóny |

| 8518[.2+.4+.5]+8520 | 32342000-2 | Reproduktory |

| 8518.3 | 32342100-3 | Slúchadlá |

| 8518.3 | 32342200-4 | Slúchadlá do ucha |

| 8518.3 | 32342300-5 | Mikrofónové a reproduktorové sústavy |

| 8518[.4+.5]+8520 | 32342400-6 | Akustické prístroje |

| 8518[.4+.5]+8520 | 32342410-9 | Zvukové zariadenie |

| 8518[.4+.5]+8520 | 32342420-2 | Štúdiový zmiešavací pult |

| 8518[.4+.5] | 32342430-5 | Systém na kompresiu reči |

| 8518[.4+.5] | 32342440-8 | Systém hlasovej pošty |

| 8520 | 32342450-1 | Hlasové záznamníky |

| 8518[.4+.5] | 32343000-9 | Zosilňovače |

| 8518[.4+.5] | 32343100-0 | Nízkofrekvenčné zosilňovače |

| 8518[.4+.5] | 32343200-1 | Megafóny |

| 8527.9 | 32344000-6 | Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu |

| 8527.9 | 32344100-7 | Prenosné prijímače na volanie a vyhľadávanie (paging) |

| 8527.9 | 32344110-0 | Systém záznamu hlasu |

| 8527.9 | 32344200-8 | Rádioprijímače |

| 8527.9 | 32344210-1 | Rádiové zariadenia |

| 8527.9 | 32344220-4 | Rádiové zariadenia na volanie a vyhľadávanie (paging) |

| 8527.9 | 32344230-7 | Rádiostanice |

| 8527.9 | 32344240-0 | Vysielacia veža |

| 8527.9 | 32344250-3 | Rozhlasové zariadenia |

| 8527.9 | 32344260-6 | Rozhlasové a multiplexové zariadenia |

| 8527.9 | 32344270-9 | Rádiový a telefonický riadiaci systém |

| 8527.9 | 32344280-2 | Prenosné rozhlasové prijímače |

| 8518.9+8522+8529 | 32350000-1 | Časti zvukových a videozariadení |

| 8522 | 32351000-8 | Príslušenstvo k zvukovým a videozariadeniam |

| 8522 | 32351100-9 | Zariadenia na strih videozáznamu |

| 8522 | 32351200-0 | Obrazovky |

| 8529 | 32352000-5 | Antény a paraboly |

| 8529 | 32352100-6 | Časti rádiového a radarového zariadenia |

| 8529 | 32352200-7 | Náhradné súčiastky a príslušenstvo radaru |

| 8517 | 32360000-4 | Dorozumievacie zariadenia typu intercom |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33196000-0 | Zdravotné pomôcky |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33196100-1 | Prístroje pre starších občanov |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33210000-5 | Navigačné, meteorologické a geofyzikálne prístroje |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33211000-2 | Navigačné prístroje |

| 8526 | 33211500-7 | Rádiolokačný prístroj |

| 8526 | 33211510-0 | Prehľadový rádiolokačný prístroj |

| 8526 | 33220000-8 | Diaľkové ovládanie |

| 8526.9 | 33221000-5 | Rádiové prístroje na diaľkové riadenie |

| 8526.9 | 33222000-2 | Sirény na diaľkové riadenie |

| 8450.2+8451[.1+.29]+8516.4 | 36610000-0 | Prací spotrebný materiál |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712000-5 | Filtre |

| 8805+8421.31+8529+9002 | 36712100-6 | Filtračné vložky |

| 8805+8421.31+8529+9002 | 36712200-7 | Súčasti odevov |

86Železničné a električkové lokomotívy, vozový park a jeho súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov

| 8310+8530+8531+8608 | 29811000-7 | Cestné príslušenstvo |

| 8310+8530+8531+8608+9405 | 29811200-9 | Zariadenia na značkovanie vozoviek |

| 8530+8608+9405 | 29811300-0 | Zariadenia na riadenie premávky |

| 8608 | 29811600-3 | Zariadenia na riadenie parkovísk automobilov |

| 8608 | 29811700-4 | Zariadenia na vyberanie mýta |

| 7302+8601–8609 | 29813000-1 | Železničné zariadenia |

| 8530.1+8608.00.1 | 29813200-3 | Signalizačné zariadenia |

| 8608.00.1 | 29813210-6 | Signalizačné stožiare |

| 8608.00.1 | 29813220-9 | Signalizačné búdky |

| 8530.1+8608.00.1 | 29813300-4 | Systém sledovania vlakov |

| 8608.00.1 | 29813400-5 | Časti vykurovacieho systému |

| 8604 | 29813500-6 | Zariadenia na zarovnávanie dráhy |

| 8310+8608+9405 | 29815200-7 | Zariadenia riadenia letovej prevádzky |

| 8608 | 29815210-0 | Zariadenia riadiacich veží |

| 8608+9006 | 29816000-2 | Zariadenia na sledovanie premávky |

| 8608 | 29816200-4 | Systémy na meranie dopravných tokov |

| 8513.1+8539.32.1+8608.00.3+9405 | 31518000-0 | Signalizačné svetlá |

| 8608.00.3 | 31518400-4 | Dráhové svetlá |

| 8529.10.9+8530[.1+.8]+8521[.1–.8]+8608 | 31620000-8 | Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia |

| 8529.10.7+8530.8+8531[.1–.8]+8608 | 31623000-9 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu |

| 8530.8+8608 | 31623100-0 | Semafory |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623200-1 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre vnútrozemskú vodnú dopravu |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623300-2 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre parkoviská |

| 8531[.1–.8]+8608 | 31623400-3 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre prístavy |

| 8531.8+8608 | 31623500-4 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre letiská |

| 8531.8+8608 | 31623510-7 | Zapisovače letov |

| 8531.8+8608 | 31623520-0 | Osvetlenie letísk |

| 8530.8+8531.8+8608 | 31623900-8 | Signalizačné zariadenia na riadenie križovatiek |

| 8609+8716 | 34220000-5 | Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery |

| 8609+8716 | 34221000-2 | Špeciálne mobilné kontajnery |

| 8601-8608 | 35200000-6 | Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti |

| 8601[.1+.2]+8602[.1+.2] | 35210000-9 | Železničné lokomotívy a tendre |

| 8601.1 | 35211000-6 | Železničné lokomotívy na elektrický pohon |

| 8602.1 | 35212000-3 | Dieselelektrické lokomotívy |

| 8602.9 | 35213000-0 | Dieselové lokomotívy |

| 8602.9 | 35214000-7 | Lokomotívne tendre |

| 8602.9 | 35215000-4 | Lanovkové vozíky |

| 8603–8606 | 35220000-2 | Železničný a električkový vozňový park |

| 8604 | 35221000-9 | Vozidlá na údržbu alebo servis železníc |

| 8603+8605 | 35222000-6 | Železničné a električkové osobné vozne a trolejbusy |

| 8605 | 35222100-7 | Električkové osobné vozne |

| 8605 | 35222200-8 | Železničné osobné vozne |

| 8603 | 35222300-9 | Trolejbusy |

| 8605 | 35222310-2 | Železničné vozne |

| 8605 | 35222400-0 | Batožinové vozne a špecializované vozne |

| 8606 | 35223000-3 | Železničné nákladné vozne |

| 8607+8608 | 35230000-5 | Časti železničných alebo električkových lokomotív alebo vozňového parku; mechanické zariadenia na kontrolu dopravy |

| 8607 | 35231000-2 | Časti lokomotív a vozňového parku |

| 8607.1 | 35231100-3 | Monoblokové kolesá |

| 8607.3 | 35231200-4 | Nárazníky a spriahadlá |

| 8607 | 35231300-5 | Sedadlá vozňov |

| 8607 | 35231400-6 | Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku |

| 8608 | 35232000-9 | Mechanické návestné a zabezpečovacie zariadenia |

| 8608 | 36980000-4 | Tyče na označenie okrajov cesty v snehu |

87Vozidlá iné ako koľajové, ich časti, súčasti a príslušenstvo

| 8427+8709 | 29221500-9 | Vidlicové stohovacie vozíky, pracovné vozíky, ťahače používané na železničných nástupištiach |

| 8427+8709 | 29221510-2 | Zdvižné vozíky |

| 8427+8709 | 29221520-5 | Pracovné vozíky |

| 8709 | 29221530-8 | Ťahače používané na železničných nástupištiach |

| 8709 | 29221531-5 | Vozidlá s voľným riadením |

| 8709 | 29221532-2 | Príslušenstvo pohotovostných vozidiel |

| 8716.2 | 29350000-7 | Samonakladacie alebo vykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo |

| 8716.2 | 29351000-4 | Samonakladacie prívesy pre poľnohospodárstvo |

| 8716.2 | 29352000-1 | Vykladacie prívesy pre poľnohospodárstvo |

| 8716.2 | 29353000-8 | Samonakladacie návesy pre poľnohospodárstvo |

| 8716.2 | 29354000-5 | Vykladacie návesy pre poľnohospodárstvo |

| 8501.34.5+8501.53.5+8701.1+8701.90[.5+.9] | 29370000-3 | Traktory/ťahače |

| 8701.1 | 29371000-0 | Poľnohospodárske traktory/ťahače ovládané chodcami |

| 8701.90[.5+.9] | 29372000-7 | Použité traktory/ťahače |

| 8701.3 | 29525000-5 | Pásové vozidlá |

| 8710 | 29610000-8 | Motorizované tanky a obrnené bojové vozidlá |

| 8710 | 29611000-5 | Motorizované tanky |

| 8710 | 29611100-6 | Časti motorizovaných tankov |

| 8710 | 29612000-2 | Obrnené bojové vozidlá |

| 8710 | 29612100-3 | Časti obrnených bojových vozidiel |

| 8531+8705 | 29851000-9 | Protipožiarne a záchranné zariadenia |

| 8705 | 29851100-0 | Protipožiarne zariadenia |

| 8705 | 29851120-6 | Protipožiarne materiály |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Lekárske prístroje |

| 8419.2+8713+8714.2+9402 | 33190000-8 | Rôzne lekárske prístroje |

| 8713+8714.2 | 33193000-9 | Vozíky pre invalidov, kreslá na kolieskach a súvisiace pomôcky |

| 8713 | 33193100-0 | Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach |

| 8713 | 33193110-3 | Vozíky pre invalidov |

| 8713 | 33193120-6 | Kreslá na kolieskach |

| 8713 | 33193121-3 | Kreslá na kolieskach na motor |

| 8714.2 | 33193200-1 | Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach |

| 8714.2 | 33193210-4 | Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov |

| 8714.2 | 33193211-1 | Motory pre vozíky pre invalidov |

| 8714.2 | 33193212-8 | Riadenie pre vozíky pre invalidov |

| 8714.2 | 33193213-5 | Ovládanie pre vozíky pre invalidov |

| 8714.2 | 33193214-2 | Podvozky invalidných vozíkov |

| 8714.2 | 33193220-7 | Časti a príslušenstvo kresiel na kolieskach |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195000-3 | Systém monitorovania pacientov |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195100-4 | Monitory |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195110-7 | Respiračné monitory |

| 8702–8709 | 34100000-8 | Motorové vozidlá |

| 8703 | 34110000-1 | Osobné automobily |

| 8703[.2+.9] | 34111000-8 | Polododávky (automobil kombi) |

| 8703[.2+.9] | 34112000-5 | Limuzíny |

| 8703[.2+.3] | 34113000-2 | Vozidlá s náhonom štyroch kolies |

| 8703[.2+.3] | 34113100-3 | Džípy |

| 8703[.2+.3] | 34113200-4 | Terénne a cestné vozidlá |

| 8703[.2+.3] | 34113300-5 | Terénne vozidlá |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114000-9 | Špeciálne vozidlá |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114100-0 | Núdzové/pohotovostné vozidlá |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114110-3 | Záchranné vozidlá |

| 8703[.2+.3] | 34114120-6 | Paramedické vozidlá |

| 8703[.2+.3] | 34114121-3 | Sanitky |

| 8703[.2+.3] | 34114122-0 | Vozidlá na prepravu pacientov |

| 8703[.2+.3] | 34114200-1 | Policajné automobily |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114210-4 | Vozidlá na prepravu väzňov |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114300-2 | Vozidlá pre sociálnu starostlivosť |

| 8702+8703[.2+.3] | 34114400-3 | Minibusy |

| 8703.3 | 34115000-6 | Vozidlá s dieselovým motorom |

| 8703.3 | 34116000-3 | Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb |

| 8703.2+8703[.2+.3+.9] | 34117000-0 | Použité dopravné vozidlá |

| 8702 | 34120000-4 | Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb |

| 8702 | 34121000-1 | Autobusy |

| 8702 | 34121100-2 | Autobusy verejnej dopravy |

| 8702 | 34121200-3 | Kĺbové autobusy |

| 8702 | 34121300-4 | Poschodové autobusy |

| 8702 | 34121400-5 | Autobusy s nízkou podlahou |

| 8702 | 34122000-8 | Zájazdové autobusy |

| 8701+8704+8706 | 34130000-7 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru |

| 8704[.21(.1+.31+.91)+.22(.1+.91)+.23(.1+.91)] | 34131000-4 | Nákladné vozidlá s dieselovým pohonom |

| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34132000-1 | Nákladné vozidlá s pohonom na batériu |

| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34133000-8 | Kĺbové nákladné vozidlá |

| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34133100-9 | Cisternové vozy |

| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34133110-2 | Nákladné vozidlá s cisternou na palivo |

| 8703.1+8704.1+8705[.2–.9] | 34134000-5 | Nákladné vozidlá s plochou korbou |

| 8704[.2+.3] | 34135000-2 | Nákladné vozidlá s vyklápaním |

| 8704[.2+.3] | 34136000-9 | Dodávkové automobily |

| 8704[.2+.3] | 34136100-0 | Ľahké dodávkové automobily |

| 8704[.2+.3] | 34136200-1 | Dodávkové automobily skriňové |

| 8704[.21(.39+.99)+.22.99+.23.99+.31(.39+.99)+.32.99] | 34137000-6 | Použité nákladné vozidlá |

| 8701.2 | 34138000-3 | Cestné ťahače |

| 8706 | 34139000-0 | Podvozky (chassis) |

| 8706 | 34139100-1 | Podvozok s kabínou |

| 8706 | 34139200-2 | Samotný podvozok |

| 8706 | 34139300-3 | Kompletný podvozok |

| 8703.1+8704.1+8705 | 34140000-0 | Ťažkotonážne motorové vozidlá |

| 8704.1 | 34141000-7 | Terénne vyklápacie vozidlá (dampre) |

| 8705.1 | 34142000-4 | Žeriavové automobily |

| 8705.1 | 34142100-5 | Vozidlá so zdvižnou plošinou |

| 8705.1 | 34142200-6 | Skipové nakladače |

| 8703.1 | 34143000-1 | Vozidlá na zimnú údržbu ciest |

| 8703.1+8705[.2–.9] | 34144000-8 | Motorové vozidlá na špeciálne účely |

| 8705.2 | 34144100-9 | Mobilné vrtné veže |

| 8705[.3+.9] | 34144200-0 | Vozidlá pre núdzové/záchranné služby |

| 8705.3 | 34144210-3 | Požiarnické vozidlá |

| 8705.3 | 34144211-0 | Vozidlá s otočným rebríkom |

| 8705.3 | 34144212-7 | Pomocné požiarne vozidlá |

| 8705.3 | 34144213-4 | Požiarne striekačky |

| 8705.9 | 34144220-6 | Havarijné vozidlá |

| 8705.9 | 34144300-1 | Mobilné mosty |

| 8705.9 | 34144400-2 | Vozidlá na údržbu ciest |

| 8705.9 | 34144410-5 | Fekálne vozidlá |

| 8705.9 | 34144420-8 | Vozidlá na posyp soľou |

| 8705.9 | 34144430-1 | Zametacie vozidlá |

| 8705.9 | 34144431-8 | Zametacie vozidlá s odsávaním |

| 8705.9 | 34144440-4 | Vozidlá na posyp štrkom |

| 8705.9 | 34144450-7 | Kropiace vozidlá |

| 8705.9 | 34144500-3 | Vozidlá na smeti a odpadové vody |

| 8705.9 | 34144510-6 | Vozidlá na smeti |

| 8705.9 | 34144511-3 | Vozidlá na odvoz smetí |

| 8705.9 | 34144512-0 | Vozidlá na zhutňovanie smetí |

| 8705.9 | 34144520-9 | Cisterny na odpadové vody |

| 8702+8703+8705.9 | 34144600-4 | Vojenské vozidlá |

| 8705.9 | 34144610-7 | Útočné vozidlá |

| 8705.9 | 34144700-5 | Úžitkové vozidlá |

| 8705.9 | 34144710-8 | Nakladače na kolesách |

| 8705.9 | 34144730-4 | Vozidlá na dopĺňanie paliva lietadiel |

| 8705.9 | 34144740-7 | Vozidlá na odťahovanie lietadiel |

| 8705.9 | 34144750-0 | Nákladné vozíky |

| 8705.9 | 34144751-7 | Portálové vozíky |

| 8705.9 | 34144760-3 | Pojazdné knižnice (bibliobusy) |

| 8705.9 | 34144800-6 | Pojazdné obydlia |

| 8705.9 | 34144900-7 | Vozidlá na elektrický pohon |

| 8705.9 | 34144910-0 | Elektrické autobusy |

| 8707 | 34210000-2 | Karosérie vozidiel |

| 8707.1 | 34211000-9 | Karosérie autobusov |

| 8707.1 | 34212000-6 | Karosérie sanitiek |

| 8707.9 | 34213000-3 | Karosérie nákladných automobilov |

| 8609+8716 | 34220000-5 | Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery |

| 8609+8716 | 34221000-2 | Špeciálne mobilné kontajnery |

| 8716.4 | 34221100-3 | Pohotovostné zásahové jednotky |

| 8716.4 | 34221200-4 | Pohotovostné záchranné jednotky |

| 8716.4 | 34221300-5 | Chemické zásahové jednotky |

| 8716[.1–.8] | 34223000-6 | Prívesy a návesy |

| 8716[.1–.8] | 34223100-7 | Návesy |

| 8716[.3+.4] | 34223200-8 | Vozidlá na doplňovanie pohonných hmôt |

| 8716[.1–.8] | 34223300-9 | Prívesy |

| 8716[.1–.8] | 34223310-2 | Univerzálne prívesy |

| 8716.3 | 34223320-5 | Prívesy na prepravu koní |

| 8716[.3+.4] | 34223330-8 | Mobilné jednotky na prívesoch |

| 8716.31 | 34223340-1 | Cisternové prívesy |

| 8716[.1–.9] | 34223350-4 | Prívesy s otočným rebríkom |

| 8716[.3+.4] | 34223360-7 | Prívesy na dopĺňanie paliva |

| 8716[.3+.4] | 34223370-0 | Prívesy s vyklápaním |

| 8716[.3+.4] | 34223400-0 | Prívesy alebo návesy karavánového typu |

| 8716[.3+.4] | 34224000-3 | Časti prívesov, návesov a iných vozidiel |

| 8407.3+8408.2+8409[.91+.99]+8708[.1+.3–.9] | 34310000-3 | Motory a časti motorov |

| 8407.3+8408.2+8708[.1+.3–.9] | 34311000-0 | Motory |

| 8708 | 34320000-6 | Mechanické náhradné súčiastky, okrem motorov a ich častí |

| 8708.6 | 34321000-3 | Nápravy |

| 8708.3 | 34322000-0 | Brzdy a časti bŕzd |

| 8708.3 | 34322100-1 | Brzdové zariadenia |

| 8708.3 | 34322200-2 | Kotúčové brzdy |

| 8708.3 | 34322300-3 | Brzdové obloženie |

| 8708.3 | 34322400-4 | Brzdové platničky |

| 8708.3 | 34322500-5 | Brzdové čeľuste |

| 8708.4 | 34323000-7 | Prevodové skrine |

| 8708.7 | 34324000-4 | Kolesá, ich časti a príslušenstvo |

| 8708.7 | 34324100-5 | Zariadenie na vyvažovanie kolies |

| 8708.9 | 34325000-1 | Tlmiče výfuku a výfukové rúry |

| 8708.9 | 34326000-8 | Spojky a súvisiace časti |

| 8708.9 | 34327000-5 | Volanty, stĺpiky riadenia a skrine riadenia |

| 8708 | 34328000-2 | Zdviháky vozidiel |

| 8708.2 | 34340000-2 | Súpravy na prestavbu vozidiel |

| 8708.2 | 34350000-5 | Bezpečnostné pásy |

| 8708.2 | 34360000-8 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá |

| 8708.2 | 34370000-1 | Náhradné diely pre dodávky |

| 8708.2 | 34380000-4 | Náhradné diely pre osobné automobily |

| 8708.2 | 34390000-7 | Príslušenstvo ťahačov/traktorov |

| 8711+8712+8714[.1+.9] | 34400000-1 | Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky |

| 8711+8714.1 | 34410000-4 | Motocykle |

| 8714.1 | 34411000-1 | Časti a príslušenstvo motocyklov |

| 8711.9 | 34411100-2 | Prívesné vozíky motocyklov |

| 8714.1 | 34411110-5 | Časti a príslušenstvo prívesných častí motocyklov |

| 8711.2 | 34420000-7 | Motorové skútre |

| 8711.1 | 34430000-0 | Bicykle s prídavným motorom |

| 8712+8714.9 | 34440000-3 | Bicykle |

| 8712 | 34441000-0 | Bezmotorové bicykle |

| 8714.9 | 34442000-7 | Časti a príslušenstvo bicyklov |

| 8407.1+8409.1+8411[.1+.2+.91]+8412.1+8801+8802+8803+8805 | 35300000-7 | Lietadlá a kozmické lode |

| 8715+8716.8 | 35400000-8 | Rôzne dopravné zariadenia |

| 8716.8 | 35410000-1 | Káry ťahané koňom alebo ručne a iné nemechanicky poháňané vozidlá |

| 8716.8 | 35411000-8 | Vozíky |

| 8715+8716.8 | 35420000-4 | Batožinové káry |

| 8715.00.1 | 35421000-1 | Kočíky |

89Lode, člny a plávajúce konštrukcie

| 8907 | 29812100-5 | Prístavné zariadenia |

| 8907 | 29812110-8 | Dokovacie zariadenia |

| 8526+8529+8901–8908+9014+9015 | 29812300-7 | Navigačné zariadenia |

| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Nosné zariadenia |

| 8905 | 29814500-3 | Plávajúce doky |

| 8907 | 29814510-6 | Plávajúce skladiská |

| 8906 | 29851200-1 | Záchranné zariadenia |

| 8901–8908 | 35100000-5 | Lode a člny |

| 8901–8908 | 35110000-8 | Lode |

| 8906.00.1 | 35111000-5 | Vojnové lode |

| 8906.00.1 | 35111100-6 | Vojenské hliadkové plavidlá |

| 8906.00.1 | 35111200-7 | Lietadlové lode |

| 8906.00.1 | 35111300-8 | Ponorky |

| 8901 | 35112000-2 | Lode a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo tovaru |

| 8901.1 | 35112100-3 | Lode na turistické plavby, trajekty a podobné zariadenia na prepravu osôb |

| 8901.1 | 35112110-6 | Trajekty |

| 8901.1 | 35112120-9 | Lode na turistické plavby |

| 8901[.2+.3+.9] | 35112200-4 | Plavidlá na prepravu tovaru |

| 8901.9 | 35112210-7 | Lode na prepravu sypkého nákladu |

| 8901.9 | 35112220-0 | Nákladné lode |

| 8901.9 | 35112230-3 | Plavidlá pre nákladnú dopravu |

| 8901.9 | 35112240-6 | Kontajnerové plavidlá |

| 8901.9 | 35112250-9 | Plavidlá pre kombinovanú dopravu Ro-Ro |

| 8901.2 | 35112260-2 | Cisternové lode — tankery |

| 8901.9 | 35112270-5 | Lode na prepravu osobných automobilov |

| 8901.3 | 35112280-8 | Chladiarenské lode |

| 8902+8904+8905[.1+.9]+8906.00.9+8908 | 35113000-9 | Rybárske a iné špeciálne plavidlá |

| 8902 | 35113100-0 | Rybárske plavidlá a lode zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie rybárskych výrobkov |

| 8902 | 35113110-3 | Rybárske plavidlá |

| 8902 | 35113120-6 | Lode zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie rybárskych výrobkov |

| 8904 | 35113200-1 | Lode na vlečenie alebo tlačenie iných lodí (remorkéry) |

| 8905[.1+.9]+8906.00.9+8908 | 35113300-2 | Rôzne plavidlá |

| 8905.1 | 35113310-5 | Plávajúce bagre |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113320-8 | Oceánske plávajúce doky |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113330-1 | Plavidlá ako základňa pre potápačov |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113331-8 | Plávajúce žeriavy |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113340-4 | Plavidlá s výrobou na palube |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113341-1 | Plavidlá pre seizmický prieskum |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113342-8 | Prieskumné plavidlá |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113343-5 | Plavidlá na kontrolu znečistenia |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113400-3 | Núdzové/pohotovostné vozidlá |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113410-6 | Požiarne plavidlá |

| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113420-9 | Záchranné plavidlá |

| 8905[.1+.9] | 35113430-2 | Majákové lode |

| 8905.2 | 35114000-6 | Plávajúce alebo ponorné vŕtacie alebo ťažobné plošiny |

| 8905.2 | 35114100-7 | Vrtné lode |

| 8905.2 | 35114200-8 | Zdvižné vŕtacie súpravy |

| 8905.2 | 35114300-9 | Vŕtacie súpravy pre vrtné plošiny |

| 8905.2 | 35114400-0 | Plávajúce vŕtacie plošiny |

| 8905.2 | 35114500-1 | Plávajúce ťažobné zariadenia |

| 8905.2 | 35114600-2 | Poloponorné vŕtacie súpravy |

| 8905.2 | 35114700-3 | Ťažobné plošiny |

| 8905.2 | 35114710-6 | Mobilné plošiny |

| 8905.2 | 35114720-9 | Pobrežné plošiny |

| 8905.2 | 35114730-2 | Vŕtacie plošiny |

| 8907 | 35115000-3 | Plávajúce konštrukcie |

| 8907.9 | 35115100-4 | Signálne bóje |

| 8907.1 | 35115200-5 | Plte |

| 8907.1 | 35115210-8 | Nafukovacie člny |

| 8903+8906.00.1 | 35120000-1 | Člny |

| 8903+8906.00[.1+.9] | 35121000-8 | Špeciálne člny |

| 8903.92+8906 | 35121100-9 | Motorové člny |

| 8906.00.1 | 35121110-2 | Strážne člny |

| 8906.00.1 | 35121120-5 | Colné hliadkové člny |

| 8906.00.1 | 35121130-8 | Policajné hliadkové člny |

| 8906.00.9 | 35121140-1 | Záchranné člny |

| 8903 | 35122000-5 | Rekreačné a športové člny |

| 8903.91 | 35122100-6 | Plachetnice |

| 8903.91 | 35122110-9 | Dvojtrupové plachetnice (katamarány) |

| 8903.91 | 35122120-2 | Záchranné malé člny |

| 8903[.92+.99] | 35122130-5 | Malé člny s plachtou |

| 8903[.92+.99] | 35122140-8 | Malé plavidlá |

| 8903[.92+.99] | 35122150-1 | Laminátové malé člny |

| 8903[.92+.99] | 35122160-4 | Polotuhé malé člny |

| 8903.1 | 35122200-7 | Nafukovacie plavidlá |

| 8903.1 | 35122210-0 | Gumené malé člny |

| 8903.1 | 35122220-3 | Kanoe |

| 8903[.92+.99] | 35122300-8 | Veslárske člny |

90Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti a súčasti a príslušenstvo

| 8526+8529+8901–8908+9014+9015 | 29812300-7 | Navigačné zariadenia |

| 8608+9006 | 29816000-2 | Zariadenia na sledovanie premávky |

| 9006 | 29816100-3 | Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou/rýchlosťou |

| 8443.12+8472+8473.4+9009 | 30120000-6 | Zariadenia na fotokopírovanie a tlač |

| 8472.1+8472.1+9009[.1–.3] | 30121000-3 | Zariadenia na fotokopírovanie a termografické kopírovanie |

| 9009[.1–.3] | 30121100-4 | Zariadenia na fotokopírovanie |

| 9009[.1–.3] | 30121110-7 | Farebné fotokopírovacie stroje |

| 9009[.1–.3] | 30121120-0 | Kopírovacie zariadenia |

| 9009.3 | 30121200-5 | Zariadenia na termografické kopírovanie |

| 9003[.1+.2] | 30121300-6 | Zariadenia na reprodukciu |

| 9009.9 | 30125000-1 | Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov |

| 9009.9 | 30125100-2 | Tonerové náplne |

| 8304+8517.21+9023 | 30191000-4 | Kancelárske zariadenia |

| 9023 | 30191200-6 | Didaktické zariadenia |

| 4817+4819+4820+4821+9017+9608–9612 | 30192000-1 | Kancelárske potreby |

| 9017 | 30192200-3 | Meracie pásky |

| 9017 | 30192400-5 | Reprografický spotrebný materiál |

| 9002 | 30192500-6 | Transparentné fólie do spätného projektora |

| 9017.1 | 30192600-7 | Rysovacie dosky |

| 9031 | 31124200-3 | Riadiace prístroje turbogenerátora |

| 9006.62 | 31525000-2 | Fotografické bleskové žiarovky |

| 9006.62 | 31525100-3 | Fotografické bleskové žiarovky v tvare kocky |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Zdravotnícke prístroje |

| 9018+9022 | 33110000-4 | Zobrazovanie |

| 9022 | 33111000-1 | Röntgenové prístroje |

| 9022 | 33111100-2 | Röntgenologické stoly |

| 9022 | 33111200-3 | Röntgenové pracovné stanice |

| 9022 | 33111300-4 | Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok |

| 9022 | 33111400-5 | Röntgenové fluoroskopické prístroje |

| 9022 | 33111500-6 | Zubné röntgeny |

| 9022 | 33111600-7 | Rádiografické prístroje |

| 9022 | 33111610-0 | Jednotka magnetickej rezonancie |

| 9022 | 33111620-3 | Kamera používajúca žiarenie gama |

| 9022 | 33111630-6 | Skenografy |

| 9022 | 33111640-9 | Termografy |

| 9022 | 33111650-2 | Mamografické prístroje |

| 9022 | 33111700-8 | Angiografická vyšetrovňa |

| 9022 | 33111710-1 | Angiografický spotrebný materiál |

| 9022 | 33111720-4 | Angiografické prístroje |

| 9022 | 33111721-1 | Digitálne angiografické prístroje |

| 9022 | 33111730-7 | Potreby pre angioplastiku |

| 9022 | 33111740-0 | Angioplastické prístroje |

| 9022 | 33111800-9 | Diagnostický röntgenový systém |

| 9018 | 33112000-8 | Echografia |

| 9018 | 33112100-9 | Ultrazvukové srdcové detektory |

| 9018 | 33112200-0 | Ultrazvukové jednotky |

| 9018 | 33112300-1 | Echoencefalografy |

| 9018 | 33112400-2 | Echokardiografy |

| 9018 | 33113000-5 | Skenery pre lekárske použitie |

| 9018.13 | 33113100-6 | Skenery pre magnetickú rezonanciu |

| 9018 | 33113200-7 | Ultrazvukové skenery |

| 9018 | 33114000-2 | Spektroskopické prístroje |

| 9018 | 33115000-9 | Tomografické prístroje |

| 9018 | 33120000-7 | Funkčné vyšetrenie |

| 9018 | 33121000-4 | Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie |

| 9018.1 | 33121100-5 | Elektroencefalografy |

| 9018.1 | 33121200-6 | Scintigrafické prístroje |

| 9018.1 | 33121300-7 | Elektromyografy |

| 9018.1 | 33121400-8 | Audiometre |

| 9018.1 | 33121500-9 | Elektrokardiogramy |

| 9018[.4+.5] | 33122000-1 | Oftalmológia |

| 9018 | 33123000-8 | Kardiovaskulárne prístroje |

| 9018.9 | 33123100-9 | Tlakomer |

| 9018.1 | 33123200-0 | Elektrokardiografické prístroje |

| 9018.1 | 33123210-3 | Prístroje na monitorovanie srdca |

| 9018.1 | 33123220-6 | Kardioangiografické prístroje |

| 9018.1 | 33123230-9 | Kardiografy |

| 9018[.1+.2] | 33124000-5 | Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál |

| 9018[.1+.2] | 33124100-6 | Diagnostické prístroje |

| 9018[.1+.2] | 33124110-9 | Diagnostické systémy |

| 9018.2 | 33124120-2 | Diagnostické ultrazvukové prístroje |

| 9018[.1+.2] | 33124130-5 | Diagnostický spotrebný materiál |

| 9018[.1+.2] | 33124131-2 | Reagenčné pásiky |

| 9018[.1+.2] | 33124200-7 | Rádiodiagnostické prístroje |

| 9018[.1+.2] | 33124210-0 | Rádiodiagnostický spotrebný materiál |

| 9018[.1+.2] | 33125000-2 | Urológia, vyšetrovacie prístroje |

| 9018[.1+.2] | 33126000-9 | Stomatologické prístroje |

| 9018[.1+.2] | 33127000-6 | Imunologicko-analyzačné prístroje |

| 9018.4+9021.2 | 33130000-0 | Zubné lekárstvo |

| 9018.4 | 33131000-7 | Zubolekárske ručné nástroje |

| 9018.4 | 33131100-8 | Zubolekárske chirurgické nástroje |

| 9018.4 | 33131200-9 | Zubolekárske ihly na šitie |

| 9018.4 | 33131300-0 | Zubolekárske jednorazové nástroje |

| 9018.4 | 33131400-1 | Zubolekárske sondy |

| 9018.4 | 33131500-2 | Zubolekárske nástroje na extrakciu |

| 9018.4 | 33131510-5 | Zubolekárske vŕtačky |

| 9018.4 | 33131600-3 | Zubolekárske nástroje na vyplňovanie |

| 9021.2 | 33132000-4 | Zubolekárske implantáty |

| 9018.4 | 33133000-1 | Príslušenstvo na vyhotovovanie zubných odtlačkov |

| 9018.4 | 33134000-8 | Endodontické príslušenstvo |

| 9018.4 | 33135000-5 | Ortodontické prístroje |

| 9018.4 | 33136000-2 | Rotačné a brúsne nástroje |

| 9018.4 | 33137000-9 | Príslušenstvo pre zubolekársku profylaxiu |

| 9021.2 | 33138000-6 | Produkty pre stomatologickú protetiku a rebáziu |

| 9021.2 | 33138100-7 | Zubné protézy |

| 3005+3006+4015+9018+9021[.2+.3] | 33140000-3 | Lekársky nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |

| 3005+3006+3015+9018.3+9021[.2+.3] | 33141000-0 | Jednorazový lekársky nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |

| 9018.3 | 33141200-2 | Katétre |

| 9018.3 | 33141210-5 | Balónikové katétre |

| 9018.3 | 33141220-8 | Kanyly |

| 9018.3 | 33141230-1 | Dilatátory |

| 9018.3 | 33141230-1 | Príslušenstvo ku katétrom |

| 9018.3 | 33141300-3 | Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi |

| 9018.3 | 33141310-6 | Injekčné striekačky |

| 9018.3 | 33141320-9 | Lekárske ihly |

| 4015+9018.3 | 33141400-4 | Kliešte na drôt a skalpely (dlhé); chirurgické rukavice |

| 9018.3 | 33141410-7 | Kliešte na drôt a skalpely (dlhé) |

| 9018.3 | 33141411-4 | Skalpely a čepelky |

| 3006+9018 | 33141600-6 | Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy |

| 9018 | 33141610-9 | Zberné vaky |

| 9018 | 33141611-6 | Zberný vak na moč |

| 9018 | 33141612-3 | Zberný vak na krv |

| 9018 | 33141620-2 | Lekárske kufríky |

| 9018 | 33141621-9 | Súpravy pre inkontinentných pacientov |

| 9018 | 33141622-6 | Súpravy pre prevenciu pred AIDS |

| 9018 | 33141624-0 | Aplikačné sady |

| 9018 | 33141625-7 | Diagnostické súpravy |

| 9018 | 33141626-4 | Dávkovacie súpravy |

| 9018 | 33141630-5 | Filtre na krvnú plazmu |

| 9018 | 33141640-8 | Drény |

| 9018 | 33141641-5 | Sondy |

| 9018 | 33141642-2 | Príslušenstvo k drénom |

| 9021.1 | 33141700-7 | Ortopedické pomôcky |

| 9021.1 | 33141710-0 | Barly |

| 9021.1 | 33141720-3 | Pomôcky na kompenzáciu chôdze |

| 9021.1 | 33141730-6 | Chirurgické goliere/manžety |

| 9021.1 | 33141740-9 | Ortopedická obuv |

| 9021.1 | 33141750-2 | Umelé kĺby |

| 9021.1 | 33141760-5 | Dlahy |

| 9021.1 | 33141770-8 | Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky |

| 9021.2 | 33141800-8 | Zubolekársky spotrebný materiál |

| 9021.2 | 33141810-1 | Zubolekársky výplňový materiál |

| 9021.2 | 33141820-4 | Zuby |

| 9021.2 | 33141821-1 | Porcelánové zuby |

| 9021.2 | 33141822-8 | Akrylové zuby |

| 9021.2 | 33141830-7 | Cementový základ |

| 9021.2 | 33141840-0 | Zubolekárske hemostatiká |

| 9021.2 | 33141850-3 | Produkty na ústnu hygienu |

| 9018+9021[.2+.3] | 33142000-7 | Potreby na opätovné použitie |

| 9019+9020+9022 | 33150000-6 | Terapia |

| 9022 | 33151000-3 | Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál |

| 9022 | 33151100-4 | Prístroje na gamaterapiu |

| 9022 | 33151200-5 | Röntgenové terapeutické prístroje |

| 9022 | 33151300-6 | Spektrografy |

| 9022 | 33151400-7 | Rádioterapeutický spotrebný materiál |

| 9019 | 33152000-0 | Inkubátory |

| 9018.9 | 33153000-7 | Litotriptory |

| 9019+9020 | 33154000-4 | Pomôcky na mechanoterapiu |

| 9019+9020 | 33155000-1 | Prístroje na fyzikálnu terapiu |

| 9019+9020 | 33155100-2 | Fyzioterapeutické prístroje |

| 9019 | 33156000-8 | Prístroje na psychologické testovanie |

| 9019+9020 | 33157000-5 | Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje |

| 9019+9020 | 33157100-6 | Zdravotnícke plynové masky |

| 9019+9020 | 33157110-9 | Kyslíkové masky |

| 9019+9020 | 33157200-7 | Kyslíkové súpravy |

| 9019+9020 | 33157300-8 | Kyslíkové stany |

| 9020 | 33157400-9 | Lekárske dýchacie prístroje |

| 9020 | 33157500-0 | Vysokotlakové komory |

| 9019 | 33157700-2 | Fľaše na vháňanie vzduchu |

| 9019 | 33157800-3 | Jednotka na podávanie kyslíka |

| 9019 | 33157810-6 | Jednotka na kyslíkovú liečbu |

| 9018+9021 | 33158000-2 | Elektroliečba, elektromagnetická liečba a mechanická liečba |

| 9018 | 33158100-3 | Elektromagnetická jednotka |

| 9018+9021 | 33158200-4 | Elektroterapeutické prístroje |

| 9021 | 33158210-7 | Stimulátory |

| 9018.2 | 33158300-5 | Lekárske UV-prístroje |

| 9018 | 33158400-6 | Mechanické terapeutické jednotky |

| 9018[.1+.2] | 33158500-7 | Lekárske infračervené prístroje |

| 9018+9021 | 33159000-9 | Systémy klinickej chémie |

| 9018[.9+.5+.9]+9019 | 33160000-9 | Operačná technika |

| 9018[.9+.5+.9] | 33161000-6 | Elektrochirurgické jednotky |

| 9018[.9+.5+.9] | 33162000-3 | Prístroje a nástroje operačnej sály |

| 9018[.9+.5+.9] | 33162100-4 | Prístroje operačnej sály |

| 9018[.9+.5+.9] | 33162200-5 | Nástroje operačnej sály |

| 9019 | 33163000-0 | Stany na lekárske použitie |

| 9018[.9+.5+.9] | 33164000-7 | Laparoskopické prístroje |

| 9018[.9+.5+.9] | 33164100-8 | Kolposkopia |

| 9018[.9+.5+.9] | 33165000-4 | Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje |

| 9018[.9+.5+.9] | 33166000-1 | Dermatologické prístroje |

| 9018.9 | 33167000-8 | Operačné lampy |

| 9018.9 | 33168000-5 | Endoskopia, endochirurgické prístroje |

| 9018.9 | 33168100-6 | Endoskopy |

| 9018.9 | 33169000-2 | Chirurgické nástroje |

| 9018.9 | 33169100-3 | Chirurgický laser |

| 9018.9 | 33170000-2 | Anestézia a resuscitácia |

| 9018.9 | 33171000-9 | Nástroje na anestéziu a resuscitáciu |

| 9018.9 | 33171100-0 | Nástroje na anestéziu |

| 9018.9 | 33171110-3 | Masky na anestéziu |

| 9018.9 | 33171200-1 | Nástroje na resuscitáciu |

| 9018.9 | 33171210-4 | Resuscitačné masky |

| 9018.9 | 33172000-6 | Prístroje na anestéziu a resuscitáciu |

| 9018.9 | 33172100-7 | Prístroje na anestéziu |

| 9018.9 | 33172200-8 | Prístroje na resuscitáciu |

| 9018[.3+.5+.9]+9021 | 33180000-5 | Funkčná podpora |

| 9018.9 | 33181000-2 | Obličkové podporné prístroje |

| 9018.9 | 33181100-3 | Hemodialyzačné prístroje |

| 9018.9 | 33181200-4 | Dialyzačné filtre |

| 9018.9 | 33181300-5 | Hemodialyzačné individuálne monitory |

| 9018.9 | 33181400-6 | Viacúčelová dialýza |

| 9018.9 | 33181500-7 | Obličkový spotrebný materiál |

| 9018.9 | 33181510-0 | Obličkový roztok |

| 9018.9 | 33181520-3 | Spotrebný materiál k obličkovej dialýze |

| 9018.9+9021[.5+.9]+9022.1 | 33182000-9 | Srdcové podporné prístroje |

| 9021.9 | 33182100-0 | Defribrilátory |

| 9021.5 | 33182200-1 | Srdcovo-stimulačné prístroje |

| 9021.5 | 33182210-4 | Srdcové stimulátory |

| 9021.5 | 33182220-7 | Srdcové chlopne |

| 9021.5 | 33182230-0 | Komory |

| 9021.9 | 33182240-3 | Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov |

| 9021.9 | 33182241-0 | Batérie pre srdcové stimulátory |

| 9018.9 | 33182300-2 | Srdcové podporné prístroje |

| 9022.1 | 33182400-3 | Systém na röntgenovanie srdca |

| 9021.1 | 33183000-6 | Ortopedické podporné prístroje |

| 9021.1 | 33183100-7 | Ortopedické implantáty |

| 9021.1 | 33183200-8 | Ortopedické protézy |

| 9021.1 | 33183300-9 | Osteosyntetické nástroje |

| 9021 | 33184000-3 | Umelé časti tela |

| 9021.9 | 33184100-4 | Chirurgické implantáty |

| 9021.3 | 33184200-5 | Vaskulárne protézy |

| 9021.9 | 33184300-6 | Umelé časti srdca |

| 9021.9 | 33184310-9 | Srdcové chlopne |

| 9021.3 | 33184400-7 | Prsníkové protézy |

| 9021.3 | 33184500-8 | Koronárne endoprotézy |

| 9021.3 | 33184600-9 | Očné protézy |

| 9021.3 | 33185000-0 | Prístroje pre nedoslýchavých |

| 9021.9 | 33185100-1 | Časti a príslušenstvo prístrojov pre nedoslýchavých |

| 9021.9 | 33185200-2 | Kochleárne implantáty |

| 9021.9 | 33185300-3 | Otorinolaryngologické implantáty |

| 9021.9 | 33185400-4 | Umelé hrtany |

| 9019 | 33186000-7 | Jednotky pre mimotelový obeh |

| 9019 | 33186100-8 | Okysličovacie prístroje |

| 9018.9 | 33193221-4 | Čalúnenie kresiel na kolieskach |

| 9018.9 | 33193222-1 | Rámy kresiel na kolieskach |

| 9018.9 | 33193223-8 | Sedadlá kresiel na kolieskach |

| 9018.9 | 33193224-5 | Kolesá kresiel na kolieskach |

| 9018.9 | 33194000-6 | Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu |

| 9018.9 | 33194100-7 | Prístroje a nástroje na infúziu |

| 9018.9 | 33194110-0 | Infúzne čerpadlá |

| 9018.9 | 33194120-3 | Produkty pre infúzie |

| 9018.9 | 33194200-8 | Prístroje a nástroje na transfúziu |

| 9018.9 | 33194210-1 | Prístroje na transfúziu krvi |

| 9018.9 | 33194220-4 | Spotrebný materiál na transfúziu krvi |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195000-3 | Systém monitorovania pacientov |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195100-4 | Monitory |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195110-7 | Respiračné monitory |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33196000-0 | Zdravotné pomôcky |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33196100-1 | Prístroje pre starších občanov |

| 9014[.1–.8] | 33196200-2 | Prístroje pre invalidných občanov |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33210000-5 | Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje |

| 8526+9014[.1–.8]+9015[.1–.8] | 33211000-2 | Navigačné prístroje |

| 9014[.1–.8] | 33211100-3 | Zameriavacie zariadenia |

| 9014.1 | 33211110-6 | Kompasy |

| 9014[.1–.8] | 33211200-4 | Sextanty |

| 9014[.1–.8] | 33211210-7 | Globálny lokalizačný systém |

| 9014[.1–.8] | 33211300-5 | Sonary |

| 9014[.1–.8] | 33211400-6 | Akustické hĺbkomery |

| 9015[.1–.8] | 33212000-9 | Zememeračské, hydrografické, oceánografické, hydrologické a meteorologické prístroje a nástroje |

| 9015[.1–.8] | 33212100-0 | Telemetrické prístroje |

| 9015[.4+.8] | 33212200-1 | Zememeračské prístroje |

| 9015[.4+.8] | 33212210-4 | Hydrografické prístroje |

| 9015[.4+.8] | 33212220-7 | Meteorologické prístroje |

| 9015[.4+.8] | 33212230-0 | Geologické zariadenia |

| 9015[.4+.8] | 33212240-3 | Seizmické zariadenia |

| 9015[.4+.8] | 33212250-6 | Topografické zariadenia |

| 9015[.4+.8] | 33212300-2 | Teodolity |

| 9016+9017 | 33230000-1 | Presné váhy, rysovacie, počítacie a meracie nástroje |

| 9016 | 33231000-8 | Presné váhy |

| 9017.1 | 33232000-5 | Kresliace (rysovacie) stoly |

| 9017.1 | 33232100-6 | Kresliace stroje |

| 9017.1 | 33232200-7 | Pantografy |

| 9017.1 | 33232300-8 | Logaritmické pravítka |

| 9017[.3+.8] | 33233000-2 | Ručné nástroje na meranie dĺžky |

| 9030 | 33240000-4 | Nástroje na meranie veličín |

| 9030.1 | 33241000-1 | Prístroje na meranie žiarenia |

| 9030.1 | 33241100-2 | Zapisovače s elektrónovým lúčom |

| 9030.1 | 33241200-3 | Dozimetre |

| 9030.3 | 33241300-4 | Nástroje na meranie elektrických veličín |

| 9030.3 | 33241310-7 | Ampérmetre |

| 9030.3 | 33241320-0 | Voltmetre |

| 9030.1 | 33241400-5 | Geigerove počítadlá |

| 9030.1 | 33241500-6 | Prístroje na monitorovanie kontaminácie |

| 9030.1 | 33241600-7 | Detektory žiarenia |

| 9030.2 | 33242000-8 | Osciloskopy |

| 9030.2 | 33242100-9 | Oscilografy |

| 9030.4 | 33243000-5 | Zariadenia na sledovanie chýb |

| 9030.4 | 33244000-2 | Zariadenia na monitorovanie znečistenia |

| 9025[.1+.8]+9026[.1+.8]+9027[.1–.8] | 33250000-7 | Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností |

| 9025[.1+.8] | 33251000-4 | Meracie zariadenia |

| 9025.1 | 33251100-5 | Hydrometre |

| 9025.1 | 33251200-6 | Teplomery |

| 9025.1 | 33251300-7 | Žiaromery |

| 9025.8 | 33251400-8 | Tlakomery |

| 9025.8 | 33251500-9 | Vlhkomery |

| 9025.8 | 33251600-0 | Psychometre |

| 9026 | 33252000-1 | Zariadenia na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov |

| 9026.1 | 33252100-2 | Nástroje na meranie prietoku |

| 9026.1 | 33252110-5 | Vodomery |

| 9026.1 | 33252200-3 | Prístroje na meranie hladiny |

| 9026.2 | 33252300-4 | Tlakomery |

| 9026.2 | 33252310-7 | Manometre |

| 9026[.1–.8] | 33252400-5 | Prístroje na meranie a kontrolu |

| 9027 | 33253000-8 | Prístroje na detekciu a rozbory |

| 9027 | 33253100-9 | Detekčné prístroje |

| 9027.1 | 33253110-2 | Detektory plynu |

| 9027.1 | 33253120-5 | Detektory dymu |

| 9027[.1–.8] | 33253130-8 | Detektory na vyhľadávanie porúch |

| 9027[.1–.8] | 33253200-0 | Prístroje na rozbory |

| 9027.1 | 33253210-3 | Analyzátory plynu |

| 9027.2 | 33253220-6 | Chromatografy |

| 9027.2 | 33253221-3 | Plynové chromatografy |

| 9027.2 | 33253230-9 | Analyzátory dymu |

| 9027.3 | 33253300-1 | Spektrometre |

| 9027.3 | 33253310-4 | Hmotnostné spektrometre |

| 9027.3 | 33253320-7 | Zariadenia na meranie emisií |

| 9027.3 | 33253321-4 | Emisné spektrometre |

| 9027.3 | 33253330-0 | Analyzátor spektra |

| 9027 | 33253400-2 | Analyzátory |

| 9027.8 | 33253410-5 | Expanzné analyzátory |

| 9027.8 | 33253420-8 | Zariadenia na meranie zvuku |

| 9027.8 | 33253430-1 | Zariadenia na meranie šumu |

| 9027.8 | 33253440-4 | Analyzátory vibrácií |

| 9027.8 | 33253450-7 | Biochemické analyzátory |

| 9027.8 | 33253451-4 | Cytometre |

| 9027.8 | 33253452-1 | Analyzátory krvi |

| 9027.8 | 33253453-8 | Analyzátory mlieka |

| 9027.8 | 33253454-5 | Biochemické zariadenia |

| 9027.8 | 33253455-2 | Počítadlá krviniek |

| 9027.8 | 33253456-9 | Chemické analyzátory |

| 9027.8 | 33253457-6 | Hematologické analyzátory |

| 9027.8 | 33253458-3 | Analyzátory na imunologické testovanie |

| 9027.8 | 33253500-3 | Prístroje na zisťovanie tekutín |

| 9011+9012.1 | 33261000-7 | Mikroskopy |

| 9012.1 | 33261100-8 | Elektrónové mikroskopy |

| 9012.1 | 33261110-1 | Skenovacie elektrónové mikroskopy |

| 9012.1 | 33261120-4 | Transmisné elektrónové mikroskopy |

| 9012.1 | 33261200-9 | Skenery |

| 9012.1 | 33261210-2 | Dopplerovský prietokomer |

| 9012.1 | 33261220-5 | Skener počítačového tomografu (CT) |

| 9012.1 | 33261230-8 | Skener CAT |

| 9012.1 | 33261250-4 | Dopplerovské zariadenia |

| 9012.1 | 33261260-7 | Zobrazovacie zariadenia |

| 9012.1 | 33261270-0 | Jadrový magnetický rezonančný skener |

| 9012.1 | 33261280-3 | Zariadenie na zobrazovanie magnetickej rezonancie |

| 9012.1 | 33261300-0 | Difrakčný prístroj |

| 9024+9031 | 33262000-4 | Testovacie a meracie stroje a prístroje |

| 9031[.1–.8] | 33262100-5 | Testery spájkovateľnosti |

| 9031.8 | 33262200-6 | Servohydraulický testovací prístroj |

| 9031.8 | 33262300-7 | Zariadenie na detekciu plynov |

| 9031.8 | 33262400-8 | Prístroj na detekciu drog |

| 9031.8 | 33262500-9 | Súpravy na testovanie plynov |

| 9031.8 | 33262600-0 | Systém na detekciu výbušnín |

| 9031.8 | 33262610-3 | Detektory bômb |

| 9031.8 | 33262700-1 | Dozimetrický systém |

| 9031.8 | 33262800-2 | Nástroje pre vozidlá |

| 9028 | 33263000-1 | Merače |

| 9028.3 | 33263100-2 | Merače energie |

| 9028.3 | 33263200-3 | Elektronické merače |

| 9028.3 | 33263300-4 | Magnetické merače |

| 9028[.3+.9] | 33263400-5 | Elektromery |

| 9029 | 33264000-8 | Počítadlá výrobkov |

| 9029 | 33264100-9 | Otáčkomery |

| 9029.2 | 33264110-2 | Ukazovatele rýchlosti pre vozidlá |

| 9029.2 | 33264111-9 | Tachometre |

| 9029.2 | 33264112-6 | Taxametre |

| 9029.2 | 33264200-0 | Stroboskopy |

| 9032 | 33270000-3 | Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje |

| 9032.8 | 33271000-0 | Obmedzovače rýchlosti |

| 9022+9031 | 33280000-6 | Nelekárske zariadenia založené na využití rôzneho druhu žiarenia |

| 9022+9031 | 33281000-3 | Zariadenia na skenovanie batožiny |

| 9022.1 | 33282000-0 | Zariadenia na röntgenovú kontrolu |

| 9001[.3–.5]+9003[.1+.9]+9004 | 33410000-7 | Okuliare a šošovky |

| 9003[.1+.9]+9004 | 33411000-4 | Okuliare (dioptrické) |

| 9004.1 | 33411100-5 | Slnečné okuliare |

| 9003[.1+.9] | 33411200-6 | Rámy a obruby okuliarov |

| 9003[.1+.9]+9004 | 33412000-1 | Okuliare |

| 9004 | 33412100-2 | Ochranné okuliare |

| 9003[.1+.9] | 33412200-3 | Rámy a obruby na ochranné okuliare |

| 9001+9002[.19+.2+.9]+9005 | 33413000-8 | Šošovky |

| 9001[.3–.5] | 33413100-9 | Korekčné šošovky |

| 9001.3 | 33413110-2 | Kontaktné šošovky |

| 9001.3 | 33413111-9 | Vnútroočné šošovky |

| 9001[.4+.5] | 33413112-6 | Šošovky do okuliarov |

| 9001+9002 | 33420000-0 | Polarizačný materiál |

| 9001.1 | 33421000-7 | Prístroj s optickými vláknami |

| 9002 | 33422000-4 | Zrkadlá |

| 9001.1 | 33423000-1 | Optické filtre |

| 9001 | 33424000-8 | Optické pomôcky |

| 9005+9011+9013 | 33430000-3 | Astronomické a optické zariadenia |

| 9005.1 | 33431000-0 | Binokulárne prístroje |

| 9005.8 | 33432000-7 | Prístroje na nočné videnie |

| 9005.8 | 33433000-4 | Teleskopické zameriavače |

| 9011 | 33434000-1 | Optické mikroskopy |

| 9005.8 | 33435000-8 | Teleskopy |

| 9013 | 33436000-5 | Špecializované optické prístroje |

| 9013.2 | 33436100-6 | Lasery |

| 9013.2 | 33436110-9 | Priemyslové lasery |

| 9013.8 | 33440000-6 | Zariadenia s tekutými kryštálmi |

| 9013.8 | 33441000-3 | Periskopy |

| 9002.11+9006+9007.1 | 33451000-6 | Fotografické prístroje |

| 9002.11 | 33451100-7 | Objektívy do fotografických prístrojov |

| 9006.9 | 33451200-8 | Telá fotografických prístrojov |

| 9006[.1–.3] | 33451300-9 | Fotografické prístroje na prípravu tlačiarenských štočkov alebo valcov |

| 9006[.4+.5] | 33451400-0 | Fotografické prístroje na okamžité vyvolávanie a kopírovanie |

| 9007.1 | 33451500-1 | Kinematografické kamery |

| 9007.2+9008 | 33452000-3 | Premietacie prístroje pre kiná |

| 9007.2+9008.1 | 33452100-4 | Premietacie prístroje |

| 9008.1 | 33452110-7 | Premietacie prístroje na diapozitívy |

| 9008.4 | 33452200-5 | Zväčšovacie prístroje |

| 9008.4 | 33452300-6 | Zmenšovacie prístroje |

| 9002.1 | 33453000-0 | Vybavenie fotolaboratórií |

| 9002.11 | 33453100-1 | Fotografické blesky |

| 9002.11 | 33453200-2 | Fotografické zväčšovacie prístroje |

| 9006[.61+.69]+9008.4+9010[.1–.6] | 33453300-3 | Prístroje a zariadenia na vyvolávanie filmov |

| 9010.1 | 33453400-4 | Premietacie plátna |

| 9008.2 | 33454000-7 | Zariadenia na mikrofilmy a mikrofiše |

| 9008.2 | 33454100-8 | Zariadenia na mikrofilm |

| 9008.2 | 33454110-1 | Čítacie prístroje na mikrofilm |

| 9008.2 | 33454200-9 | Zariadenia na mikrofiš |

| 9008.2 | 33454210-2 | Čítacie prístroje na mikrofiš |

| 9008.2 | 33454300-0 | Zariadenia na mikroformáty |

| 9008.2 | 33454310-3 | Čítacie prístroje na mikroformáty |

| 9231[.1–.8] | 34330000-9 | Skúšobné lavice |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153000-8 | Vzdelávacie vybavenie |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153100-9 | Vybavenie na výuku |

| 9023 | 36640000-9 | Prístroje a zariadenia určené na demonštráciu |

| 9023 | 36641000-6 | Informačné a propagačné výrobky |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712000-5 | Filtre |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712100-6 | Filtračné vložky |

| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712200-7 | Súčasti odevov |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731000-4 | Položky na jedno použitie |

| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731200-6 | Osobné potreby |

| 3213+9023+9603[.3+.4]+9608–9611 | 36800000-9 | Potreby pre ľudových umeleckých remeselníkov a maliarov |

| 9023 | 36810000-2 | Potreby pre ľudových umeleckých remeselníkov |

91Hodiny, hodinky a ich súčasti

| 9113.9 | 19230000-7 | Hodinkové remienky |

| 9101–9114 | 33510000-8 | Hodinky a hodiny |

| 9101+9102+9108+9110–9114 | 33511000-5 | Hodinky |

| 9101+9102 | 33511100-6 | Náramkové hodinky |

| 9101 | 33511200-7 | Stopky |

| 9103–9105+9109+9110. 99111+9112+9114 | 33512000-2 | Hodiny |

| 9105.1 | 33512100-3 | Budíky |

| 9105.2 | 33512200-4 | Nástenné hodiny |

| 9104 | 33512300-5 | Hodiny do vozidiel |

| 9106+9107 | 33513000-9 | Registračné hodiny a podobné parkovacie hodiny |

| 9106 | 33513100-0 | Registračné hodiny |

| 9106 | 33513200-1 | Záznamové hodiny |

| 9107 | 33513300-2 | Parkovacie hodiny |

| 9107 | 33513310-5 | Meracie prístroje na žetóny |

| 9107 | 33513400-3 | Časovače procesov |

| 9107 | 33513500-4 | Časové spínače |

92Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

| 9201–9209 | 36300000-4 | Hudobné nástroje a ich časti |

| 9201–9209[.1–.3] | 36310000-7 | Hudobné nástroje |

| 9201 | 36311000-4 | Klavíry |

| 9203+9204+9207.10.1 | 36312000-1 | Organy |

| 9201+9202 | 36313000-8 | Strunové nástroje |

| 9205 | 36314000-5 | Dychové nástroje |

| 9207 | 36315000-2 | Elektrické hudobné nástroje |

| 9207.10.5 | 36315100-3 | Syntetizátory |

| 9206 | 36316000-9 | Bicie nástroje |

| 9209.9 | 36320000-0 | Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov |

94Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky; vankúš a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

| 5805+9404[.901–.909] | 17216000-9 | Dekoračné predmety |

| 9404[.901–.909] | 17216110-3 | Vankúše |

| 9404[.901–.909] | 17216120-6 | Podložky |

| 6306+9404+8804 | 17222000-4 | Nepremokavé plachty, lodné plachty pre člny, plachetnice alebo pozemné vozidlá, ochranné a tieniace plachty, stany a kempingové výrobky |

| 6306[.2+.9]+9404[.3+.9] | 17222500-9 | Textilné kempingové výrobky |

| 9404[.3+.9] | 17222540-1 | Spacie vaky |

| 9404[.3+.9] | 17222541-8 | Spacie vaky plnené perím alebo páperím |

| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410–4418[.1–.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406.00.1 | 20000000-6 | Drevo, výrobky z dreva, korkové výrobky, košikárske výrobky a výrobky z prútia |

| 4418[.1–.5+.9]+9406.00.1 | 20300000-9 | Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva, z dreva |

| 9406.00.1 | 20330000-8 | Montované stavby z dreva |

| 9406.00.9 | 25235000-7 | Montované stavby z plastov |

| 9405.9 | 25244000-3 | Plastové časti lámp, svietidiel a menoviek (cedúľ s názvami) |

| 9405.9 | 25244100-4 | Plastové menovky (cedule s názvami) a značky |

| 9405.9 | 25244110-7 | Plastové menovky (cedule s názvami) |

| 9405.9 | 25244120-0 | Plastové značky |

| 9405.9 | 25244121-7 | Dopravné značky |

| 9405.92 | 25244200-5 | Plastové vybavenie mestských ulíc |

| 9405.92 | 25244210-8 | Časti vybavenia mestských ulíc z plastov |

| 9405.92 | 25244220-1 | Reflexné kolíky |

| 9405.92 | 25244230-4 | Reflexné obruby |

| 9405.92 | 25244300-6 | Plastové svietidlá |

| 9405.92 | 25244310-9 | Časti plastových svietidiel |

| 7010.1+7011+7014+7015+7017+7018.1+8546.1+9405.91 | 26152000-8 | Technické sklo |

| 9405.91 | 26152400-2 | Sklené časti lámp a osvetľovacích armatúr, značiek a štítkov |

| 9405.91 | 26152410-5 | Signalizačné sklenené výrobky |

| 9405.91 | 26152411-2 | Sklené štítky |

| 9405.91 | 26152412-9 | Sklené značky |

| 9405.91 | 26152420-8 | Sklené časti pouličného osvetlenia |

| 9405.91 | 26152430-1 | Sklené časti lámp |

| 9405.91 | 26152490-9 | Sklo pre vybavenie ulíc |

| 9406.00[.3+.9] | 28111000-3 | Prefabrikované budovy |

| 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Prenosné búdky |

| 9406.00[.3+.9] | 28111110-7 | Búdky |

| 9406.00[.3+.9] | 28111200-5 | Obytné bunky |

| 9406.00[.3+.9] | 28111300-6 | Poľné nemocnice |

| 9406.00[.3+.9] | 28111400-7 | Poľné kuchyne |

| 9406.00[.3+.9] | 28111500-8 | Skleníky |

| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Kovové príslušenstvo |

| 9403.2 | 28528950-3 | Kovové regály |

| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecha |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812410-4 | Strešné rámové konštrukcie |

| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812420-7 | Strešné podpery |

| 6810+9406.00.9 | 28814200-3 | Betónové výrobky |

| 9406 | 28815710-8 | Plachty na tienenie (markízy) |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Vybavenie miest a obcí |

| 9405.9 | 28824200-6 | Cestné výstražné lampy |

| 9405.9 | 28824300-7 | Majáky |

| 9405.9 | 28824500-9 | Dopravné majáky (svetelné) |

| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Značenie |

| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Materiály značiek |

| 8310+9405.9 | 28825000-1 | Zariadenia pouličného osvetlenia |

| 9405.9 | 28825100-2 | Stĺpy pouličného osvetlenia |

| 9405.9 | 28825200-3 | Kandelábre |

| 9405.9 | 28825300-4 | Pouličné lampy |

| 8310+8530+8531+8608+9405 | 29811200-9 | Zariadenia na značkovanie vozoviek |

| 8530+8608+9405 | 29811300-0 | Zariadenia na riadenie premávky |

| 8310+8608+9405 | 29815200-7 | Zariadenia na riadenie letovej prevádzky |

| 7308+7610+9406 | 29837000-5 | Prefabrikované zariadenia |

| 8513.1+8539.32.1+8608.00.3+9405 | 31518000-0 | Signalizačné svetlá |

| 9405[.5+.6] | 31518200-2 | Zariadenie pre núdzové osvetlenie |

| 9405 | 31518300-3 | Strešné svetlá |

| 9405.40.1 | 31518600-6 | Úzkouhlé svetlomety (hľadáčiky) |

| 8513.1+9405.2 | 31521000-4 | Lampy |

| 9405.2 | 31521100-5 | Stolové lampy |

| 9405.2 | 31521200-6 | Stojanové lampy |

| 9405.3 | 31522000-1 | Svetlá na vianočný stromček |

| 9405.6 | 31523000-8 | Osvetlené značky a menovky |

| 9405.6 | 31523100-9 | Osvetlené značky |

| 9405.6 | 31523110-2 | Osvetlené dopravné značky |

| 9405.6 | 31523200-0 | Permanentné informačné značky |

| 9405.6 | 31523300-1 | Osvetlené menovky |

| 9405.1 | 31524000-5 | Príslušenstvo k stropným alebo nástenným svietidlám |

| 9405.1 | 31524100-6 | Príslušenstvo k stropným svietidlám |

| 9405.1 | 31524110-9 | Lampy pre operačné sály |

| 9405.1 | 31524120-2 | Stropné svetlá |

| 9405.1 | 31524200-7 | Nástenné svetlá |

| 9405.40[.3+.9] | 31527000-6 | Bodové reflektory |

| 9405.40[.3+.9] | 31527100-7 | Osvetlenie ciest |

| 9405.40[.3+.9] | 31527200-8 | Vonkajšie svetlá |

| 9405.40[.3+.9] | 31527210-1 | Lampáše |

| 9405.40[.3+.9] | 31527220-4 | Osvetlenie tunelov |

| 9405.40[.3+.9] | 31527230-7 | Maják na orientáciu lodí a osvetlenie |

| 9405.40[.3+.9] | 31527240-0 | Maják na orientáciu na rieke a osvetlenie |

| 9405.40[.3+.9] | 31527250-3 | Maják na orientáciu lietadiel a osvetlenie |

| 9405.40[.3+.9] | 31527260-6 | Osvetľovacie/majákové systémy |

| 9405.40[.3+.9] | 31527270-9 | Osvetlenie nástupíšť |

| 9405.40[.3+.9] | 31527300-9 | Osvetlenie domácností |

| 8513.9+8539.9+9405.99 | 31530000-0 | Časti lámp a osvetľovacích zariadení |

| 8513.9+9405.99 | 31532000-4 | Časti lámp a svietidiel a príslušenstvo k nim |

| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018–9022+9402 | 33100000-1 | Zdravotnícke prístroje |

| 8419.2+8713+8714.2+9402 | 33190000-8 | Rôzne lekárske prístroje |

| 9402 | 33192000-2 | Zdravotnícky nábytok |

| 9402.9 | 33192100-3 | Lôžka na zdravotnícke účely |

| 9402.9 | 33192110-6 | Ortopedické lôžka |

| 9402.9 | 33192120-9 | Nemocničné lôžka |

| 9402.9 | 33192130-2 | Motorizované lôžka |

| 9402.9 | 33192140-5 | Psychiatrické pohovky |

| 9402.9 | 33192150-8 | Terapeutické lôžka |

| 9402.9 | 33192160-1 | Nosidlá |

| 9402.9 | 33192200-4 | Lekárske stoly |

| 9402.9 | 33192210-7 | Vyšetrovacie stoly |

| 9402.9 | 33192220-0 | Pitevné stoly |

| 9402.9 | 33192230-3 | Operačné stoly |

| 9402.9 | 33192300-5 | Zdravotnícke vybavenie, okrem lôžok a stolov |

| 9402.9 | 33192310-8 | Trakčné alebo závesné prístroje k zdravotníckym lôžkam |

| 9402.9 | 33192320-1 | Držiaky fliaš na moč |

| 9402.9 | 33192330-4 | Transfúzne vaky |

| 9402.9 | 33192340-7 | Vybavenie operačných sál, okrem stolov |

| 9402 | 33192400-6 | Zubolekárske ambulancie |

| 9402.1 | 33192410-9 | Zubolekárske kreslá |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195000-3 | Systém monitorovania pacientov |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195100-4 | Monitory |

| 8713+9018–9022+9402 | 33195110-7 | Respiračné monitory |

| 9401 | 36110000-5 | Sedadlá, stoličky a súvisiace časti |

| 9401[.1–.3+.7] | 36111000-2 | Sedadlá s kovovou kostrou |

| 9401.1 | 36111100-3 | Sedadlá pre civilné lietadlá |

| 9401.2 | 36111200-4 | Sedadlá pre motorové vozidlá |

| 9401.3 | 36111300-5 | Otočné sedadlá |

| 9401[.1–.8] | 36111400-6 | Kancelárske, školské a iné sedadlá |

| 9401[.7–.8] | 36111410-9 | Školské stoličky |

| 9401[.7–.8] | 36111420-2 | Kancelárske stoličky |

| 9401[.7–.8] | 36111430-5 | Divadelné sedadlá |

| 9401[.7–.8] | 36111490-3 | Vystreľovacie (katapultovacie) sedadlá |

| 9401[.4–.6] | 36112000-9 | Sedadlá s drevenou kostrou |

| 9401[.4–.6] | 36112100-0 | Jedálenské stoličky |

| 9401[.4–.6] | 36112200-1 | Kreslá |

| 9401[.4–.6] | 36112300-2 | Lavice s operadlom |

| 9401[.4–.6] | 36112400-3 | Lavice bez operadla |

| 9401[.4–.6] | 36112500-4 | Rozkladacie lehátka |

| 9401[.4–.6] | 36112600-5 | Taburetky |

| 9401.8 | 36113000-6 | Plastové sedadlá |

| 9401[.7+.9] | 36114000-3 | Časti sedadiel |

| 9401.71 | 36114100-4 | Čalúnenie |

| 9401[.7+.9] | 36115000-0 | Stoličky |

| 9403[.1+.3+.60.3] | 36120000-8 | Nábytok, okrem nábytku pre domácnosť |

| 9403.1 | 36121000-5 | Kancelársky nábytok |

| 9403.1 | 36121100-6 | Kovový kancelársky nábytok |

| 9403.1 | 36121110-9 | Kovové stoly |

| 94 03.10.91 | 36121120-2 | Kovové skrinky s policami |

| 94 03.10.51 | 36121130-5 | Kovové písacie stoly |

| 9403.1 | 36121140-8 | Kovové kancelárske police |

| 9403.1 | 36121150-1 | Kovové knižnice |

| 94 03.10.93 | 36121160-4 | Kovový archivačný systém |

| 94 03.10.93 | 36121161-1 | Kovové archivačné skrine |

| 94 03.10.93 | 36121162-8 | Kovové kartotékové skrine |

| 94 03.10.93 | 36121163-5 | Karuselové systémy |

| 94 03.10.93 | 36121164-2 | Kancelárske vozíky |

| 94 03.10.93 | 36121170-7 | Kovové skrine |

| 9403.3 | 36121200-7 | Drevený kancelársky nábytok |

| 9403.3 | 36121210-0 | Drevené stoly |

| 94 03.30.91 | 36121220-3 | Drevené skrinky s policami |

| 9403.30.11 | 36121230-6 | Drevené písacie stoly |

| 9403.3 | 36121240-9 | Drevené kancelárske police |

| 9403.3 | 36121241-6 | Drevené archivačné police |

| 94 03.30.91 | 36121250-2 | Archivačný systém |

| 94 03.30.91 | 36121251-9 | Archivačné skrine |

| 94 03.30.91 | 36121252-6 | Kartotékové skrine |

| 94 03.30.91 | 36121253-3 | Závesné kartotéky |

| 94 03.30.91 | 36121254-0 | Drevené vozíky |

| 9403[.1+.3+.60.3] | 36121300-8 | Zobrazovacie jednotky |

| 9403[.1+.3+.60.3] | 36121400-9 | Nábytok k počítaču |

| 9403[.1+.3+.60.3] | 36121410-2 | Počítačové stoly |

| 9403[.1+.3+.60.3] | 36121500-0 | Triediace stoly |

| 9403[.1+.3+.60.3] | 36121510-3 | Triediace stojany |

| 9403.6 | 36122000-2 | Nábytok do predajní |

| 9403.60.3 | 36122100-3 | Vitríny |

| 9403.60.3 | 36122200-4 | Pulty |

| 9403.60.3 | 36122210-7 | Obslužné pulty |

| 9403.60.3 | 36122300-5 | Zásobníky |

| 9403.60.3 | 36122400-6 | Výstavné skrine |

| 9403.60.9+9403[.7+.8] | 36123000-9 | Laboratórny nábytok |

| 9403.60.9+9403[.7+.8] | 36123100-0 | Laboratórne stoly |

| 9403+9404 | 36130000-1 | Nábytok pre domácnosť |

| 9403.4 | 36131000-8 | Kuchynský nábytok a vybavenie |

| 9403.4 | 36131100-9 | Príborníky |

| 9403.4 | 36131200-0 | Police |

| 9403.4 | 36131300-1 | Pracovné plochy |

| 9403.4 | 36131400-2 | Skrine |

| 9403.41 | 36131500-3 | Vstavané kuchyne |

| 9403.4 | 36131600-4 | Digestory |

| 9403.60.9 | 36132000-5 | Záhradný nábytok |

| 9403[.5+.60.1]+9404 | 36133000-2 | Nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby |

| 9403.5+9404 | 36133100-3 | Nábytok do spálne |

| 9403.5+9404 | 36133110-6 | Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie |

| 9404.1 | 36133111-3 | Pružné vložky do postelí |

| 9404.2 | 36133112-0 | Matrace |

| 9404.9 | 36133113-7 | Špeciálne mäkké vybavenie |

| 9404.9 | 36133114-4 | Elektrické prikrývky |

| 9404.9 | 36133115-1 | Gumené plachty |

| 9403.5 | 36133116-8 | Skladacie lôžka |

| 9403.5 | 36133120-9 | Nábytok do spálne, okrem postelí a lôžkovín |

| 9403.5 | 36133121-6 | Šatníky |

| 9403.5 | 36133122-3 | Skrine so zásuvkami |

| 9403.5 | 36133123-0 | Nočné stolíky |

| 9403.60.1 | 36133200-4 | Nábytok do jedálne |

| 9403.60.1 | 36133210-7 | Jedálenské stoly |

| 9403.60.1 | 36133300-5 | Nábytok do obývacej izby |

| 9403.60.1 | 36133310-8 | Písacie stoly a stoly |

| 9403.60.1 | 36133311-5 | Písacie stoly |

| 9403.60.1 | 36133312-2 | Stoly |

| 9403.60.1 | 36133313-9 | Konferenčné stolíky |

| 9403.60.1 | 36133320-1 | Knižnice |

| 9403.6 | 36134000-9 | Nábytok do kúpeľne |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8+.9] | 36140000-4 | Rôzny nábytok a vybavenie |

| 9403.2 | 36141000-1 | Kovový nábytok |

| 9403.2 | 36141100-2 | Regály |

| 9403.2 | 36141200-3 | Dielenské pracovné stoly |

| 9403.2 | 36141400-5 | Kovové sedačky |

| 9403.2 | 36141500-6 | Stavebnicový nábytok |

| 9403.2 | 36142000-8 | Mobilné police na knihy |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36143000-5 | Nábytok pre konferenčné miestnosti |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36144000-2 | Zariadenie pre výstavy |

| 9403.2 | 36144100-3 | Výstavné stánky |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36145000-9 | Nábytok pre knižnice |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36145100-0 | Vybavenie knižníc |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36146000-6 | Nábytok do vstupných hál a recepcií |

| 9403[.7+.8] | 36147000-3 | Plastový nábytok a nábytok z iných materiálov |

| 9403.7 | 36147100-4 | Plastový nábytok |

| 9403.7 | 36147110-7 | Plastové stoličky |

| 9403.8 | 36147200-5 | Bambusový nábytok |

| 9403.9 | 36148000-0 | Časti nábytku |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36151000-4 | Školské stoly a stoličky |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36151100-5 | Školské písacie stoly |

| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36151200-6 | Lavičky |

| 9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8] | 36152000-1 | Nábytok pre materské školy |

| 90002.3+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153000-8 | Vzdelávacie vybavenie |

| 90002.3+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153100-9 | Vybavenie na výuku |

| 9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8] | 36153110-2 | Spotrebný materiál na výuku |

| 9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8] | 36153200-0 | Učebné pomôcky a zariadenia |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36400000-5 | Športový tovar a výbava |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36410000-8 | Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku |

| 9401.7+9506[.1+.7] | 36411000-5 | Lyžiarske potreby |

95Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

| 8432+9506 | 29835000-1 | Zariadenia pre parky a ihriská |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153000-8 | Vzdelávacie vybavenie |

| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153100-9 | Vybavenie na výuku |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36400000-5 | Športový tovar a výbava |

| 4203.21+9401[.1–.3+.7]+9506+9507 | 36410000-8 | Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku |

| 9401.7+9506[.1+.7] | 36411000-5 | Lyžiarske potreby |

| 9506.70.1 | 36411100-6 | Lyže |

| 9506.2 | 36412000-2 | Výbava pre vodné športy |

| 9506.2 | 36412100-3 | Vodné lyže |

| 9507 | 36413000-9 | Poľovnícke alebo rybárske potreby |

| 9506[.4–.6+.99] | 36414000-6 | Potreby na táborenie |

| 9506.91 | 36415000-3 | Atletická výbava |

| 4203.21+9506[.3-.6+.99] | 36416000-0 | Výbava na voľný čas |

| 9506.91 | 36420000-1 | Výbava do telocvične |

| 9501–9505+9508 | 36500000-6 | Hry a hračky; lunaparky |

| 9501+9502[.1+.9] | 36510000-9 | Bábiky |

| 9501+9503 | 36520000-2 | Hračky |

| 9503[.5+.7–.9] | 36521000-9 | Hudobné nástroje ako hračky |

| 9501 | 36522000-6 | Hračky na kolesách |

| 9503.6 | 36523000-3 | Skladačky (puzzles) |

| 9503.6 | 36524000-0 | Hry |

| 9504 | 36530000-5 | Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo spoločenské hry |

| 9504.4 | 36531000-2 | Hracie karty |

| 9504.1 | 36532000-9 | Videohry |

| 9504[.2+.3+.9] | 36533000-6 | Biliard |

| 9504[.2+.3+.9] | 36534000-3 | Hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky |

| 9508 | 36535000-0 | Kolotoče, hojdačky, strelnice a iné lunaparkové atrakcie |

| 9508 | 36535100-1 | Hojdačky |

| 9508 | 36535200-2 | Zariadenie ihrísk |

96Rôzne výrobky

| 9607[.1+.2] | 18450000-8 | Spony |

| 9606[.1+.2] | 18451000-5 | Gombíky |

| 9606.2+9606.3 | 18451100-6 | Časti gombíkov |

| 9606.3 | 18452000-2 | Zatváracie špendlíky |

| 9607[.1+.2] | 18453000-9 | Zipsy |

| 4202+9605 | 19220000-4 | Batožina |

| 4202.9+9605 | 19229000-7 | Toaletné kufríky |

| 4817+4819+4820+4821+9017+9608–9612 | 30192000-1 | Kancelárske potreby |

| 9608–9612 | 30192100-2 | Vymazávacie potreby (guma, zmizík) |

| 9608+9612 | 30192110-5 | Atramentové výrobky |

| 9612.2 | 30192111-2 | Atramentové vankúšiky |

| 9612.1 | 30192112-9 | Zdroje atramentu pre tlačiarske stroje |

| 9608.6 | 30192113-6 | Atramentové náplne |

| 9608[.1+.2+.4] | 30192120-8 | Perá |

| 9608.1 | 30192121-5 | Guľôčkové perá |

| 9608.3 | 30192122-2 | Plniace perá |

| 9608.2 | 30192123-9 | Perá s plstenou špičkou |

| 9608.2 | 30192124-6 | Fixky |

| 9608.2 | 30192125-3 | Zvýrazňovače |

| 9609 | 30192130-1 | Ceruzky |

| 9609.1 | 30192131-8 | Hnacie alebo kĺzavé ceruzky |

| 9610 | 30192140-4 | Biele tabule |

| 9611 | 30192150-7 | Dátumové alebo číslovacie pečiatky, plombovacie pečate |

| 9612 | 30192300-4 | Farbiace pásky |

| 9612 | 30192310-7 | Pásky do písacích strojov |

| 9610–9612 | 36620000-3 | Školské bridlicové tabuľky alebo tabule na písanie alebo kreslenie |

| 9610 | 36621000-0 | Čierne tabule |

| 9610 | 36622000-7 | Bridlicové tabuľky na písanie |

| 7012+9617 | 36671150-1 | Termosky |

| 9603 | 36673000-9 | Metly a kefy rôzneho druhu |

| 9603.1 | 36673100-0 | Metly |

| 9603 | 36673200-1 | Kefy |

| 9603.4 | 36673210-4 | Maliarske štetce |

| 9603.2 | 36673220-7 | Štetce na kozmetické účely |

| 9603.21 | 36673230-0 | Zubné kefky |

| 9603.1 | 36673300-2 | Metly a kefy pre domácnosť |

| 9603.9 | 36673310-5 | WC kefy |

| 3406+3604+3605+3606+9613+9614 | 36674000-6 | Zapaľovače, predmety z horľavých materiálov, pyrotechnika, zápalky a palivá z kvapalných alebo skvapalnených plynov |

| 9613 | 36674100-7 | Zapaľovače cigariet |

| 6703+6704+9615+9616 | 36675000-3 | Predmety používané na vlasy |

| 9615.1 | 36675100-4 | Hrebene |

| 3213+9023+9603[.3+.4]+9608–9611 | 36800000-9 | Potreby pre umeleckých remeselníkov a maliarov |

| 3213+9603[.3+.4]+9608–9611 | 36820000-5 | Potreby pre maliarov |

| 9603[.3+.4] | 36821000-2 | Maliarske štetce |

| 9608 | 36822000-9 | Rysovacie perá |

| 9609 | 36822100-0 | Uhol, pastel, farebná krieda |

| 9609 | 36822200-1 | Kresliace uhlie |

| 9609 | 36822300-2 | Kriedy |

| 9609 | 36822400-3 | Pastely |

| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Bezpečnostné príslušenstvo |

| 3612+9608 | 36934000-7 | Štítky |

97Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

| 4907+9704 | 22400000-4 | Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky, akciové certifikáty, obchodný reklamný materiál, katalógy a príručky |

| 4907+9704 | 22410000-7 | Známky |

| 4907+9704 | 22411000-4 | Vianočné známky |

| 4907+9704 | 22412000-1 | Nepoužité známky |

--------------------------------------------------