32002R1774

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu

Úřední věstník L 273 , 10/10/2002 S. 0001 - 0095
CS.ES Kapitola 3 Svazek 37 S. 92 - 186
ET.ES Kapitola 3 Svazek 37 S. 92 - 186
HU.ES Kapitola 3 Svazek 37 S. 92 - 186
LT.ES Kapitola 3 Svazek 37 S. 92 - 186
LV.ES Kapitola 3 Svazek 37 S. 92 - 186
MT.ES Kapitola 3 Svazek 37 S. 92 - 186
PL.ES Kapitola 3 Svazek 37 S. 92 - 186
SK.ES Kapitola 3 Svazek 37 S. 92 - 186
SL.ES Kapitola 3 Svazek 37 S. 92 - 186


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002

ze dne 3. října 2002

o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 152 odst. 4 písm. b) uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy [3], na základě společného textu schváleného Dohodovacím výborem dne 12. září 2002,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice rady 90/667/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o veterinárních pravidlech pro zneškodňování a zpracování živočišného odpadu, jeho uvádění na trh a pro ochranu před patogenními původci v krmivech živočišného původu, též z ryb, a o změně směrnice 90/425/EHS [4], stanovila princip, že veškerý živočišný odpad bez ohledu na zdroj svého původu může být po odpovídajícím ošetření využit k výrobě krmiv.

(2) Vědecký řídící výbor přijal od okamžiku přijetí této směrnice řadu stanovisek. Jejich hlavním závěrem je, že vedlejší produkty živočišného původu, které pocházejí ze zvířat, která byla na základě hygienické a veterinární kontroly prohlášena za nepoživatelná, by neměly vstupovat do krmivového řetězce.

(3) Na základě těch vědeckých stanovisek by měl být stanoven rozdíl mezi opatřeními, která mají být prováděna, a to v závislosti na vlastnostech použitých vedlejších produktů živočišného původu. Možná využití některých materiálů živočišného původu by měla být vymezena. Měla by být stanovena pravidla pro jiné využívání vedlejších produktů živočišného původu než v krmivech a pro jejich zneškodňování.

(4) S ohledem na zkušenosti získané v nedávných letech je vhodné objasnit vztah mezi směrnicí 90/667/EHS a právními předpisy Společenství o ochraně životního prostředí. Tímto nařízením by mělo zůstat nedotčeno uplatňování stávajících právních předpisů o ochraně životního prostředí, a nemělo by bránit vývoji nových pravidel ochrany životního prostředí, zejména pak těch, která se vztahují k biologickému rozkladu. V tomto ohledu se Komise zavázala, že do konce roku 2004 připraví směrnici o biologickém odpadu, včetně kuchyňského odpadu, s cílem stanovení pravidel pro bezpečné využívání, získávání, recyklaci a zneškodňování tohoto odpadu a zabránění případného znečišťování.

(5) Mezinárodní vědecká konference k problematice masokostní moučky uspořádaná Komisí a Evropským parlamentem ve dnech 1. a 2. července 1997 v Bruselu zahájila rozpravu o výrobě masokostní moučky a jejím zkrmování. Konference vyzvala k dalším úvahám o budoucí politice v této oblasti. V listopadu 1997 Komise pro účely zahájení nejširší možné veřejné rozpravy o budoucích právních předpisech Společenství o krmivech dokončila poradenské pojednání o masokostní moučce. Po dokončení tohoto dokumentu se zdá, že existuje všeobecné uznání potřeby pozměnit směrnici 90/667/EHS tak, aby byla v souladu s novými vědeckými poznatky.

(6) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 16. listopadu 2000 o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) a bezpečnosti živočišných krmiv [5], vyzval k zákazu využívání živočišných bílkovin v krmivech do té doby, než toto nařízení vstoupí v platnost.

(7) Vědecké doporučení je takové, že praxe krmení živočišných druhů bílkovinami, které byly získány z těl, nebo jejich částí, stejného druhu, představuje riziko šíření choroby. Tato praxe by tudíž měla být jako preventivní opatření zakázána. Měly by být přijaty prováděcí pravidla, která zajistí nezbytné oddělení vedlejších produktů živočišné povahy určených k použití v krmivech v každé jednotlivé části zpracování, uskladnění a přepravy. Měl by však existovat prostor ke stanovení odchylek od tohoto všeobecného zákazu ve vztahu k rybám a kožešinovým zvířatům, pokud budou podpořeny vědeckým doporučením.

(8) Kuchyňský odpad, který obsahuje produkty živočišného původu, může být rovněž prostředkem šíření choroby. Veškerý kuchyňský odpad vzniklý v přepravních prostředcích používaných v mezinárodním měřítku musí být bezpečně zneškodněn. Kuchyňský odpad vzniklý v rámci Společenství nesmí být využíván ke krmení jiných hospodářských zvířat než kožešinových.

(9) Potravní a veterinární úřad Komise (FVO) provedl od října 1996 v členských státech několik kol inspekcí ke zjištění přítomnosti a řízení hlavních rizikových faktorů a postupů dohledu ve vztahu k BSE. Část tohoto zjišťovaní pokrývala i komerční systémy zpracování uhynulých zvířat a jiné metody zneškodňování živočišného odpadu. Na základě těchto inspekcí byly vypracovány obecné závěry a řada doporučení, zejména pak ve vztahu k zpětné vysledovatelnosti vedlejších produktů živočišného původu.

(10) Aby se zabránilo jakémukoli riziku rozšíření patogenů a/nebo reziduí, vedlejší produkty živočišného původu by měly být zpracovávány, skladovány a drženy odděleně ve schválených a kontrolovaných zařízeních určených dotčeným členským státem, nebo vhodným způsobem zneškodněny. Za některých okolností, zejména pokud je to možné zdůvodnit vzdáleností, dobou přepravy nebo kapacitními problémy, mohou být zpracovatelská, spalovací nebo spoluspalovací zařízení lokalizována i v jiném členském státě

(11) Směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů [6] se nevztahuje na spalovací zařízení, pokud se zpracovávaný odpad skládá výlučně z mrtvých těl živočichů. Pro účely ochrany zdraví lidí i zvířat je nezbytné stanovit pro tato spalovací zařízení minimální požadavky. Dokud nebudou přijaty požadavky Společenství, mohou členské státy pro tato zařízení přijmout právní předpisy na ochranu životního prostředí. Méně přísné požadavky by se měly vztahovat na nízkokapacitní spalovací zařízení jako například na ta, která se nacházejí v hospodářstvích a na krematoria pro zvířata ze zájmového chovu tak, aby odrážely nižší riziko, které zpracovávaný materiál představuje a zabránily zbytečné přepravě vedlejších produktů živočišného původu.

(12) Měla by být stanovena zvláštní pravidla kontroly zpracovatelských zařízení, zejména pak ve vztahu k podrobným postupům validace zpracovatelských metod a samodohledu výroby.

(13) Odchylky od pravidel o používání vedlejších produktů živočišného původu mohou připadat v úvahu v případě krmení zvířat, která nejsou určena pro lidskou spotřebu. Kontrolu tohoto využití provádějí příslušné orgány.

(14) Odchylky mohou připadat v úvahu rovněž v případě, kdy umožní neškodně odstranit vedlejší produkty živočišného původu v kontrolovaném prostředí přímo na místě. Komise by měla obdržet nezbytné informace, které ji umožní sledovat situaci a pokud to bude vhodné, stanovit prováděcí pravidla.

(15) Společenství by mělo provádět v členských státech prohlídky, které by zajistily jednotné provádění hygienických požadavků. Součástí těchto inspekcí by měly být i auditní postupy.

(16) Základem práva Společenství v otázkách hygieny jsou spolehlivé vědecké poznatky. Za tímto účelem by měly být konzultovány příslušné vědecké výbory ustanovené rozhodnutími Komise 97/404/ES [7] a 97/579/ES [8] Je požadováno především další vědecké doporučení ve vztahu k používání produktů živočišného původu v organických hnojivech a půdních přídavcích. Dokud nebudou přijata pravidla Společenství s ohledem na toto doporučení, členské státy mohou udržovat nebo přijímat vnitrostátní pravidla, která budou přísnější než pravidla, která jsou zamýšlena v tomto nařízení, pokud budou ve shodě s ostatními použitelnými právními předpisy Společenství.

(17) V členských státech existuje široký rozsah přístupů k finanční podpoře zpracování, sběru, uskladnění a bezpečnému odstranění vedlejších produktů živočišného původu. K zajištění toho, aby nebyla dotčena hospodářská soutěž mezi zemědělskými produkty, je nezbytné provést analýzu, a, pokud to bude nezbytné, přijmout na úrovni Společenství odpovídající opatření.

(18) S ohledem na výše uvedené se fundamentální revize pravidel Společenství použitelných na vedlejší produkty živočišného původu jeví nezbytná.

(19) Vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (zejména zpracované živočišné bílkoviny, tavené/škvařené tuky, krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, kůže a vlna) jsou uvedeny v příloze I Smlouvy. Uvedení takovýchto produktů na trh představuje pro zemědělskou populaci důležitý zdroj příjmů. K zajištění racionálního rozvoje v tomto odvětví a zvýšení produktivity by měly být pro dotčené produkty stanoveny veterinární a hygienické předpisy na úrovni Společenství. S ohledem na významná rizika šíření chorob, kterým jsou tato zvířata vystavena, měly by se na uvedení některých vedlejších produktů živočišného původu na trh, zejména pak v oblastech s velmi dobrým nákazovým statusem, vztahovat konkrétní požadavky.

(20) K zajištění toho, aby produkty dovážené ze třetích zemí odpovídaly hygienickým normám, které jsou alespoň shodné nebo rovnocenné s hygienickými normami uplatňovanými Společenstvím, by pro třetí země a jejich organizace měl být zaveden systém schvalování, společně s kontrolním postupem Společenství, který by zajistil, že podmínky daného schválení jsou dodržovány. Dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a surovin pro krmiva pro zvířata v zájmovém chovu ze třetích zemí může probíhat za podmínek, které se odlišují od podmínek, které se na tyto suroviny vztahují v případě, že byly vyrobeny na území Společenství, zejména pokud jde o záruky, které jsou požadovány ve vztahu k reziduím látek, které byly zakázány v souladu se směrnicí Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo thyreostatickým účinkem a betamimetik při chovu zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS [9]. K zajištění toho, že takováto krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a suroviny jsou používány pouze k jejich zamýšlenému účelu, je k dovozu materiálů, které spadají do oblasti působnosti uváděných odchylek, nezbytné stanovit odpovídající kontrolní opatření.

(21) Vedlejší produkty živočišného původu, které při tranzitu procházejí přes území Společenství a produkty s původem ve Společenství a které jsou určeny na vývoz, mohou představovat riziko pro zdraví zvířat nebo lidí uvnitř Společenství. Na tento pohyb by se tedy měly vztahovat některé požadavky stanovené tímto nařízením.

(22) Doprovázející dokument pro produkty živočišného původu je nejlepším způsobem k ujištění příslušného orgánu v místě určení, že zásilka je v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. K ověření určení některých dovážených produktů by mělo i nadále sloužit veterinární osvědčení.

(23) Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [10] výše uváděné cíle sleduje.

(24) Rada a Komise přijaly několik rozhodnutí, kterými provádějí směrnice 90/667/EHS a 92/118/EHS. Směrnice 92/118/EHS byla navíc výrazně pozměněna a další změny budou ještě provedeny. Oblast vedlejších produktů živočišného původu tak nyní reguluje velmi mnoho aktů Společenství a existuje zde potřeba zjednodušení.

(25) Takovéto zjednodušení povede k vyšší průhlednosti ve vztahu ke zvláštním veterinárním pravidlům pro produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Zjednodušení zvláštních veterinárních právních předpisů nesmí vésti k deregulaci. Je tedy nezbytné udržovat a zajišťovat ochranu zdraví lidí a zvířat, zpřísnit veterinární předpisy pro produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.

(26) Dotčené produkty by měly podléhat pravidlům veterinární kontroly včetně kontroly prováděných odborníky z Komise a ochranným opatřením, která byla stanovena směrnicí Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [11].

(27) Efektivní kontroly by měly prováděny s produkty, které jsou dováženy do Společenství. Tohoto lze docílit prováděním kontrol stanovených ve směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství [12].

(28) Směrnice 90/667/EHS, rozhodnutí Rady 95/348/ES ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví veterinární a hygienická pravidla platná ve Spojeném Království a Irsku ve vztahu k zacházení s některými druhy odpadu, které mají být uváděny na místní trh jako krmiva pro některé kategorie živočichů [13] a rozhodnutí Rady 1999/534/ES ze dne 19. července 1999 o opatřeních při zpracování některých živočišných odpadů za účelem ochrany před přenosnými spongiformními encefalopatiemi, kterým se zároveň mění rozhodnutí Komise 97/735/ES [14], by tudíž měly být zrušeny.

(29) Za účelem zohlednění technického a vědeckého pokroku by měla být zajištěna úzká a efektivní spolupráce mezi Komisí a členskými státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, který byl vytvořen nařízením (ES) č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecná pravidla a požadavky právních předpisů o potravinách, zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy v otázkách bezpečnosti potravin [15].

(30) Opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [16],

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví veterinární a hygienické předpisy pro:

a) sběr, přepravu, uskladnění, manipulaci, zpracování a využití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu tak, aby se zabránilo tomu, že tyto produkty budou rizikem pro zdraví zvířat nebo lidí;

b) uvedení na trh, a v některých zvláštních případech, vývoz a tranzit vedlejších produktů živočišného původu a výrobků z nich pocházejících tak, jak jsou uvedeny v přílohách VII a VIII.

2. Toto nařízení se nevztahuje na:

a) syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu pocházející z maloobchodních prodejen nebo z míst k prodejnímu místu připojených, kde k bourání a uskladnění dochází pouze za účelem přímého prodeje spotřebiteli na místě;

b) tekuté mléko a mlezivo, které bylo odstraněno nebo použito v hospodářství svého původu;

c) celá mrtvá těla nebo části těl volně žijících zvířat, která nejsou podezřelá z infekce chorobou přenosnou na člověka nebo zvířata, s výjimkou ryb vyloděných z obchodních důvodů a mrtvých těl nebo částí těl volně žijících zvířat využívaných k výrobě loveckých trofejí;

d) syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu k využití v místě, pocházející ze zvířat poražených v hospodářství jejich původu za účelem využití jako potraviny pouze chovatelem a jeho rodinou v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

e) kuchyňský odpad s výjimkou odpadu:

i) z dopravních prostředků s mezinárodní působností;

ii) odpadu určeného ke krmení zvířat nebo

iii) určeného k použití v zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování;

f) vajíčka, embrya a sperma k využití v plemenářství a

g) námořní a letecký tranzit.

3. Tímto nařízením nejsou dotčeny veterinární právní předpisy týkající se eradikace a tlumení některých chorob.

Článek 2

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

"vedlejším produktem živočišného původu" : celá mrtvá těla zvířat nebo jejich části nebo produkty živočišného původu uvedené v článcích 4, 5 a 6, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu včetně vajíček, embryí a spermatu;

"materiálem kategorie 1" : vedlejší produkty živočišného původu uvedené v článku 4;

"materiálem kategorie 2" : vedlejší produkty živočišného původu uvedené v článku 5;

"materiálem kategorie 3" : vedlejší produkty živočišného původu uvedené v článku 6;

"zvířetem" : jakýkoli obratlovec či bezobratlý živočich (včetně ryb, plazů a obojživelníků);

"hospodářským zvířetem" : jakékoli zvíře, které je drženo, vykrmováno nebo chováno lidmi a využíváno k výrobě potravin (včetně masa, mléka a vajec), vlny, kožešiny, peří, kůží nebo jakýchkoli jiných produktů živočišného původu;

"volně žijícím zvířetem" : jakékoli zvíře, které není drženo lidmi;

"zvířetem v zájmovém chovu" : jakékoli zvíře, které náleží k druhům, které jsou běžně živeny a drženy, nikoliv však konzumovány, lidmi pro účely jiné než zemědělské;

"příslušným orgán" : ústřední orgán členského státu způsobilý k zajištění shody s požadavky tohoto nařízení nebo jakýkoli jiný orgán, na který ústřední orgán danou způsobilost přenesl, zejména v oblasti kontroly krmiv; ve vhodných případech zahrnuje rovněž odpovídající orgán třetí země;

"uvedením na trh" : jakákoli operace, jejíž cílem je prodávat vedlejší produkty živočišného původu, nebo produkty z nich pocházející, které jsou předmětem působnosti tohoto nařízení, třetí straně ve Společenství nebo jakákoli jiná forma dodávky vůči úhradě nebo bezúplatně této třetí straně nebo uskladnění za účelem dodávky této třetí straně;

"obchodem" : obchod se zbožím mezi členskými státy ve smyslu znění čl. 23 odst. 2 Smlouvy;

"tranzitem" : přemístění přes území Společenství z jedné třetí země do druhé;

"producentem" : jakákoli osoba jejíž činnost produkuje vedlejší produkty živočišného původu;

"TSE" : všechny přenosné (transmisivní) spongiformní encefalopatie s výjimkou těch, které se objevují u lidí;

"specifikovaným rizikovým materiálem" : materiál uvedený v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií.(1)

2. Použijí se rovněž definice stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

Obecné povinnosti

1. Vedlejší produkty živočišného původu a výrobky pocházející z nich mají být sbírány, přepravovány, uskladňovány, manipulovány, zpracovány, bezpečně odstraňovány, uváděny na trh, vyváženy, přepravovány při tranzitu a používány v souladu s tímto nařízením.

2. Členské státy však mohou podle svých vnitrostátních předpisů regulovat dovoz a uvedení na trh produktů, které nejsou uvedeny v přílohách VII a VIII, a to až do přijetí rozhodnutí v souladu s postupy uváděnými v čl. 33 odst. 2. Členské státy Komisi neprodleně uvědomí o způsobu, kterým tuto možnost využívají.

3. Členské státy zajistí, ať už jednotlivě nebo ve spolupráci, zavedení odpovídajících opatření a existenci dostatečné infrastruktury tak, aby zajistily shodu s požadavky uvedenými v odstavci 1.

KAPITOLA II ROZTŘÍDĚNÍ, SBĚR, PŘEPRAVA, NEŠKODNÉ ODSTRANĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ, POUŽITÍ A PŘECHODNÉ USKLADNĚNÍ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Článek 4

Materiál kategorie 1

1. Materiál kategorie 1 zahrnuje vedlejší produkty živočišného původu dle následujícího popisu nebo z jakéhokoli jiného materiálu, který tento vedlejší produkt obsahuje:

a) všechny části těla včetně kůží těchto zvířat:

i) zvířat podezřelých z infekce TSE v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001 nebo u kterých byla přítomnost TSE úředně potvrzena;

ii) zvířat, která byla usmrcena v souvislosti s opatřeními k eradikaci TSE;

iii) zvířat jiných než hospodářských a volně žijících, včetně, jmenovitě, zvířat v zájmovém chovu, zvířat chovaných v zoologických zahradách a cirkusech;

iv) pokusných zvířat tak, jak jsou definována v článku 2 směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely [17] a

v) volně žijících zvířat, podezřelých z infekce chorobami přenosnými na člověka nebo zvířata;

i) i) specifikovaný rizikový materiál a

ii) v případě, kdy nebyl specifikovaný rizikový materiál odstraněn při likvidaci, celá těla mrtvých zvířat obsahujících specifikovaný rizikový materiál;

c) produkty získané ze zvířat, kterým byly podány látky zakázané směrnicí 96/22/ES, a produkty živočišného původu obsahující rezidua kontaminantů nebezpečných pro životní prostředí a jiných látek uvedených v bodě 3 oddílu B přílohy 1 směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS [18], pokud tato rezidua přesahují povolené úrovně stanovené právními předpisy Společenství nebo, v případě jejich absence, vnitrostátními právními předpisy;

d) všechen materiál živočišného původu shromážděný při čištění odpadních vod ze zpracovatelských zařízení kategorie 1 a jiných zařízení, ve kterých je odstraňován specifikovaný rizikový materiál, včetně odpadu zachyceného na česlech, odpadu z lapačů písku, směsí tuku a oleje, kalu a materiálů odstraněných z odtoků těchto zařízení, s výjimkou materiálů neobsahujících žádný specifikovaný rizikový materiál nebo jeho části;

e) kuchyňský odpad vzniklý v dopravních prostředcích mezinárodní přepravy a

f) směsi materiálu kategorie 1 s materiálem kategorie 2 nebo kategorie 3 nebo s oběma, včetně jakéhokoli materiálu určeného ke zpracování ve zpracovatelském zařízení pro materiál kategorie 1.

2. Materiál kategorie 1 musí být sbírán, přepravován a označen bez neodůvodněného prodlení v souladu s článkem 7 a, s výjimkou opačných ustanovení článků 23 a 24 musí být:

a) zneškodněn přímo jako odpad spálením ve spalovnách schválených v souladu s článkem 12;

b) zpracován ve zpracovatelském zařízení schváleném podle článku 13 s využitím kterékoli zpracovatelské metody 1 až 5, nebo, v případě, že tak bude požadovat příslušný orgán, s využitím zpracovatelské metody 1, v kterémžto případě musí být výsledný materiál trvale označen, pokud to bude technicky možné, zápachem, v souladu s přílohou VI kapitoly I a nakonec zneškodněn jako odpad spálením nebo spoluspálením ve spalovacím nebo spoluspalovacím zařízení schváleném v souladu s článkem 12;

c) s výjimkou materiálů uvedených v pododrážce i) a ii) písm. a) odst. 1 zpracovávaných ve zpracovatelském zařízení schváleném v souladu s článkem 13 s využitím zpracovatelské metody 1, v kterémžto případě musí být výsledný materiál trvale označen, pokud to bude technicky možné, zápachem, v souladu s přílohou VI kapitoly I a nakonec zneškodněn jako odpad zahrabáním na skládce schválené podle směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů [19];

d) v případě kuchyňského odpadu podle odst. 1 písm. e) zneškodněn jako odpad zahrabáním na skládce schválené podle směrnice Rady 1999/31/ES, nebo

e) s ohledem na vývoj vědeckého poznání, zneškodněn jinými způsoby schválenými postupem podle čl. 33 odst. 2. po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Tyto způsoby mohou buďto doplňovat nebo nahrazovat způsoby podle písmen a) až d).

3. Přechodná manipulace nebo přechodné uskladnění materiálů kategorie 1 smí probíhat pouze v zařízeních pro přechodnou manipulaci kategorie 1 schválených v souladu s článkem 10.

4. Materiál kategorie 1 nesmí být ani vyvážen ani dovážen s výjimkou případů v souladu s tímto nařízením nebo pravidly stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2. Dovoz a vývoz specifikovaných rizikových materiálů může probíhat pouze v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001.

Článek 5

Materiál kategorie 2

1. Materiál kategorie 2 sestává z vedlejších produktů živočišného původu dle následujícího popisu, nebo z jakéhokoli jiného materiálu, který tento vedlejší produkt obsahuje:

a) hnůj a obsah trávícího traktu;

b) všechen materiál živočišného původu sesbíraný při čištění odpadních vod z jatek jiných schválených podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nebo ze zpracovatelských zařízení kategorie 2 včetně odpadu zachyceného na česlech, odpadu z lapačů písku, směsí tuku a oleje, kalu a materiálů odstraněných z odtoků těchto zařízení;

c) produkty živočišného původu obsahující rezidua veterinárních léčivých přípravků a kontaminantů uvedených v bodech 1 a 2 oddílu B přílohy 1 směrnice Rady 96/23/ES, pokud tato rezidua přesahují povolené úrovně stanovené právními předpisy Společenství;

d) produkty živočišného původu jiné kategorie než kategorie 1 dovezené ze třetích zemí a které v případě provedení kontrol v souladu s právními předpisy Společenství nesplní veterinární požadavky pro jejich dovoz do Společenství, pokud nejsou vráceny nebo pokud je jejich dovoz povolen s omezeními podle právních předpisů Společenství;

e) zvířata a jejich části, jiná než ta, která jsou uvedena v článku 4, která zahynou jiným způsobem než porážkou pro účely lidské spotřeby včetně zvířat usmrcených za účelem eradikace nákazy zvířat;

f) směsi materiálu kategorie 2 s materiálem kategorie 3 včetně jakéhokoli materiálu určeného ke zpracování ve zpracovatelském zařízení kategorie 2 a

g) vedlejší produkty z materiálů jiné kategorie než kategorie 1 a 3.

2. Materiál kategorie 2 musí být sbírán, přepravován a označen bez nepřiměřeného prodlení v souladu s článkem 7 a, s výjimkou opačných ustanovení článků 23 a 24 musí být:

a) zneškodněn přímo jako odpad spálením ve spalovnách schválených v souladu s článkem 12;

b) zpracován ve zpracovatelském zařízení schváleném podle článku 13 s využitím kterékoli zpracovatelské metody 1 až 5, nebo, v případě, že tak bude požadovat příslušný orgán, s využitím zpracovatelské metody 1, v kterémžto případě musí být výsledný materiál trvale označen, pokud to bude technicky možné, zápachem, v souladu s přílohou VI kapitoly I a

i) zneškodněn jako odpad spálením nebo spoluspálením ve spalovacím nebo spoluspalovacím zařízení schváleném v souladu s článkem 12, nebo

ii) v případě tavených/škvařených tuků dále zpracován na tukové deriváty k využití v organických hnojivech nebo půdních přídavcích nebo pro jiné technické využití, avšak v jiných než v kosmetických a léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích, nebo tukových zařízeních kategorie 2, schválených v souladu s článkem 14;

c) zpracován ve zpracovatelském zařízení schváleném v souladu s článkem 13 s využitím zpracovatelské metody 1, v kterémžto případě musí být výsledný materiál trvale označen, pokud to bude technicky možné, zápachem, v souladu s přílohou VI kapitoly I a:

i) v případě výsledného materiálu bílkovinné povahy, využit jako organické hnojivo nebo půdní přídavek v souladu s požadavky, pokud existují, přijatými postupem podle čl. 33 odst. 2 po konzultaci s příslušným vědeckým výborem,

ii) přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schválenými v souladu s článkem 15, nebo

iii) zneškodněn jako odpad zahrabáním na skládce schválené podle směrnice Rady 1999/31/ES;

d) v případě materiálu rybího původu, zesilážován nebo zkompostován v souladu s pravidly přijatými postupem podle čl. 33 odst. 2;

e) v případě hnoje, obsahu zažívacího traktu vyjmutého ze zažívacího traktu, mléka a mleziva, pokud je příslušný orgán nepovažuje za riziko šíření závažné přenosné choroby:

i) využit bez zpracování jako surovina v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schváleném v souladu s článkem 15 nebo upraveny v technickém zařízení schváleném k tomuto účelu v souladu s článkem 18;

ii) použit na půdu v souladu tímto nařízením, nebo

iii) přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování v souladu s pravidly schválenými postupem podle čl. 33 odst. 2;

f) v případě celých těl nebo částí těl volně žijících zvířat, která nejsou podezřelá z infekce chorobami přenosnými na člověka nebo zvířata, využit k produkci loveckých trofejí v technickém zařízení schváleném k tomuto účelu v souladu s článkem 18, nebo

g) zneškodněn jinými způsoby nebo využit jinými způsoby schválenými postupem podle čl. 33 odst. 2 po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Tyto způsoby mohou buďto doplňovat nebo nahrazovat způsoby podle písmen a) až f).

3. Přechodná manipulace nebo přechodné uskladnění materiálů kategorie 2 s výjimkou hnoje smí probíhat pouze v zařízeních pro přechodnou manipulaci kategorie 2 schválených v souladu s článkem 10.

4. Materiál kategorie 2 nesmí být uváděn na trh ani vyvážen s výjimkou případů v souladu s tímto nařízením nebo pravidly stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 6

Materiál kategorie 3

1. Materiál kategorie 3 zahrnuje vedlejší produkty živočišného původu dle následujícího popisu, nebo jakýkoli jiný materiál, který tento vedlejší produkt obsahuje:

a) části poražených zvířat, které jsou poživatelné v souladu s právními předpisy Společenství, ale které nejsou určené pro lidskou spotřebu z obchodních důvodů;

b) části poražených zvířat, které byly prohlášeny za nepoživatelné, ale které nenesou žádné známky chorob přenosných na člověka nebo zvířata a které pochází z těl zvířat, která jsou poživatelná v souladu s právními předpisy Společenství;

c) kůže, kopyta, paznehty a rohy, prasečí štětiny a peří pocházející ze zvířat poražených na jatkách, která prošla veterinární prohlídkou před porážkou a která byla v důsledku této prohlídky shledána vhodnými pro účely porážky pro lidskou spotřebu v souladu s právními předpisy Společenství;

d) krev získaná ze zvířat jiných než přežvýkavců pocházející ze zvířat poražených na jatkách, která prošla veterinární prohlídkou před porážkou a která byla v důsledku této prohlídky shledána vhodnými pro účely porážky pro lidskou spotřebu v souladu s právními předpisy Společenství;

e) vedlejší produkty živočišného původu pocházející z výroby produktů určených pro lidskou spotřebu včetně odtučněných kostí a škvarků;

f) zmetkové potraviny živočišného původu, nebo zmetkové potraviny obsahující produkty živočišného původu, jiné než kuchyňský odpad, které nejsou již dále určeny pro lidskou spotřebu z komerčních důvodů nebo vzhledem k produkčním problémům či závadnému balení, které však nepředstavují žádné riziko pro zdraví lidi ani zvířat;

g) syrové mléko pocházející ze zvířat, která nevykazují žádné klinické příznaky choroby přenosné tímto produktem na lidi nebo zvířata;

h) ryby nebo ostatní mořští živočichové s výjimkou mořských savců, které byly uloveny na otevřeném moři za účelem výroby rybí moučky;

i) čerstvé vedlejší produkty z ryb pocházející ze zařízení na výrobu rybích výrobků pro lidskou spotřebu;

j) skořápky, vedlejší produkty z umělých líhní, vedlejší produkty z porušených vajec, které pocházejí ze zvířat, která nevykazují žádné klinické příznaky choroby přenosné tímto produktem na lidi nebo zvířata;

k) kůže, kopyta, paznehty, peří, vlna, rohy, chlupy a kožešina, které pocházejí ze zvířat, která nevykazují žádné klinické příznaky choroby přenosné tímto produktem na lidi nebo zvířata a

l) kuchyňský odpad jiný než odpad uváděný v čl. 4 odst. 1 písm. e).

2. Materiál kategorie 3 musí být sbírán, přepravován a označen bez nepřiměřeného prodlení v souladu s článkem 7 a, s výjimkou opačných ustanovení článků 23 a 24 musí být:

a) zneškodněn přímo jako odpad spálením ve spalovnách schválených v souladu s článkem 12;

b) zpracován ve zpracovatelském zařízení schváleném podle článku 13 s využitím kterékoli zpracovatelské metody 1 až 5, v kterémžto případě musí být výsledný materiál trvale označen, pokud to bude technicky možné, zápachem, v souladu s přílohou VI kapitoly I, a zneškodněn jako odpad spálením nebo spoluspálením ve spalovacím nebo spoluspalovacím zařízení schváleném v souladu s článkem 12 nebo zahrabán na skládce schválené směrnicí 1999/31/ES;

c) zpracován ve zpracovatelském zařízení schváleném v souladu s článkem 17;

d) přeměněn v technickém zařízení schváleném v souladu s článkem 18;

e) využit jako surovina v zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu schváleném v souladu s článkem 18;

f) přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schváleném v souladu s článkem 15;

g) v případě kuchyňského odpadu uvedeném v odst. 1 písm. l) zpracován v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování postupem podle čl. 33 odst. 2, nebo, dokud tato pravidla nebudou přijata, v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

h) v případě materiálu rybího původu, zesilážován nebo zkompostován v souladu s pravidly přijatými postupem podle čl. 33 odst. 2, nebo

i) zneškodněn jinými způsoby nebo využit jinými způsoby schválenými postupem podle čl. 33 odst. 2 po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Tyto způsoby mohou buďto doplňovat nebo nahrazovat způsoby podle písmen a) až h).

3. Přechodná manipulace nebo přechodné uskladnění materiálů kategorie 3 smí probíhat pouze v zařízeních pro přechodnou manipulaci kategorie 3 schválených v souladu s článkem 10.

Článek 7

Sběr, přeprava a uskladnění

1. Vedlejší produkty živočišného původu a zpracované produkty s výjimkou kuchyňského odpadu kategorie 3 musí být sbírány, přepravovány a označeny v souladu s přílohou II.

2. Během přepravy musí vedlejší produkty živočišného původu nebo zpracované produkty doprovázet obchodní doklad nebo, pokud si tak vyžádá toto nařízení a veterinární osvědčení. Obchodní doklady a veterinární osvědčení musí splňovat požadavky a být uchovávána po dobu uvedenou v příloze II. Musí zejména obsahovat údaje o množství a popis materiálu a jeho označení.

3. Členské státy dbají na to, aby byla zavedena odpovídající opatření, která zaručí sběr a přepravu materiálu kategorie 1 a 2 v souladu s přílohou II.

4. Členské státy přijmou v souladu se směrnicí Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [20] nezbytná opatření, kterými zajistí, že kuchyňský odpad kategorie 3 bude sbírán, přepravován a zneškodňován aniž by došlo k ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí.

5. Zpracované produkty mohou být uskladněny pouze ve skladovacích zařízeních schválených v souladu s článkem 11.

6. Členské státy se však mohou rozhodnout neuplatňovat ustanovení tohoto článku na přepravu hnoje mezi dvěma body téhož hospodářství nebo mezi hospodářstvími a uživateli ve stejném členském státě.

Článek 8

Odeslání vedlejších produktů živočišného původu a zpracovaných produktů do jiných členských států

1. Vedlejší produkty živočišného původu a zpracované produkty smí být odeslány do jiného členského státu pouze na základě splnění podmínek stanovených v odstavcích 2 až 6.

2. Přijetí materiálů kategorie 1, materiálů kategorie 2, zpracovaných produktů pocházejících z materiálů kategorie 1 nebo 2 a zpracovaných živočišných bílkovin podléhá předchozímu povolení členským státem určení. Členské státy si mohou vymínit, že podmínkou tohoto povolení je použití zpracovatelské metody 1 před odesláním.

3. Vedlejší produkty živočišného původu a zpracované produkty uvedené v odstavci 2 musí být:

a) doprovázeny obchodním dokladem, nebo, pokud si tak vyžádá toto nařízení, veterinárním osvědčením a

b) přepraveny přímo do zařízení určení, které muselo být schváleno v souladu s tímto nařízením.

4. V případě, kdy členské státy odesílají materiál kategorie 1, materiál kategorie 2, zpracované produkty získané z materiálu kategorie 1 a 2 a zpracované živočišné bílkoviny do jiných členských států, informuje příslušný orgán v místě původu příslušný orgán v místě určení o každé zásilce, a to prostřednictvím počítačové sítě spojující veterinární orgány (Animo), nebo jiným způsobem na základě vzájemné dohody. Zpráva musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 2 kapitoly I přílohy II.

5. Poté, co obdrží informaci o zaslání v souladu s odstavcem 4, příslušný orgán v místě určení informuje příslušný orgán v místě původu o každé zásilce, která dorazila, a to prostřednictvím počítačové sítě spojující veterinární orgány (Animo), nebo jiným způsobem na základě vzájemné dohody.

6. Členské státy určení se prostřednictvím pravidelných kontrol ujistí, zda vybraná zařízení na jejich území využívají zásilky pouze ke schváleným účelům a uchovávají úplné záznamy dokladující shodu s tímto nařízením.

Článek 9

Záznamy

1. Každá osoba, která odesílá, přepravuje nebo přijímá vedlejší produkty živočišného původu, je povinna uchovávat záznamy o zásilkách. Záznamy obsahují údaje stanovené v příloze II a jsou uchovávány po dobu stanovenou v téže příloze.

2. Tento článek se však nevztahuje na přepravu hnoje mezi dvěma body téhož hospodářství nebo na místní úrovni mezi hospodářstvími a uživateli usazenými ve stejném členském státě.

KAPITOLA III SCHVALOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘECHODNOU MANIPULACI, ZAŘÍZENÍ NA USKLADNĚNÍ, SPALOVÁNÍ, SPOLUSPALOVÁNÍ, ZPRACOVATELSKÝCH ZAŘÍZENÍ KATEGORIE 1 A 2, TUKOVÝCH ZAŘÍZENÍ KATEGORIE 2 A 3, ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU BIOPLYNU A KOMPOSTOVÁNÍ

Článek 10

Schvalování zařízení pro přechodnou manipulaci

1. Zařízení pro přechodnou manipulaci kategorie 1, 2 a 3 schvaluje příslušný orgán.

2. Aby byla schválena, zařízení pro přechodnou manipulaci kategorie 1 a 2 musí:

a) splňovat požadavky stanovené v kapitole I přílohy III;

b) skladovat materiály kategorie 1 a 2 nakládat s nimi v souladu s ustanoveními části B kapitoly II přílohy III;

c) provádět vlastní kontroly zařízení podle článku 25 a

d) být kontrolovány příslušným orgánem v souladu s článkem 26.

3. Aby byla schválena zařízení pro přechodnou manipulaci kategorie 3 musí:

a) splňovat požadavky stanovené v kapitole I přílohy III;

b) skladovat materiály kategorie 3 a nakládat s nimi v souladu s ustanoveními části A kapitoly II přílohy III;

c) provádět vlastní kontroly zařízení podle článku 25 a

d) být kontrolována příslušným orgánem v souladu s článkem 26.

Článek 11

Schvalování zařízení k uskladnění

1. Zařízení k uskladnění schvaluje příslušný orgán.

2. Aby byla schválena, zařízení k uskladnění musí:

a) splňovat požadavky stanovené v kapitole III přílohy III a

b) být kontrolována příslušným orgánem v souladu s článkem 26.

Článek 12

Schvalování zařízení ke spalování a spoluspalování

1. Spalování a spoluspalování zpracovaných produktů probíhá v souladu s ustanoveními směrnice 2000/76/ES. Spalování a spoluspalování vedlejších produktů živočišného původu probíhá buďto v souladu s ustanoveními směrnice 2000/76/ES, nebo, pokud se na ně nevztahuje, v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Spalovací a spoluspalovací zařízení jsou schvalována podle výše uváděné směrnice nebo v souladu s odstavci 2 a 3.

2. Aby byla schválena pro účely neškodného odstraňování vedlejších produktů živočišného původu, vysokokapacitní spalovací nebo spoluspalovací zařízení, na které se nevztahuje směrnice 2000/76/ES, musí splňovat:

a) všeobecné podmínky stanovené v kapitole I přílohy IV;

b) provozní podmínky stanovené v kapitole II přílohy IV;

c) požadavky stanovené v kapitole III přílohy IV vztahující se k výtoku vody;

d) požadavky stanovené v kapitole IV přílohy IV vztahující se ke zbytkům;

e) požadavky na měření teploty stanovené v kapitole V přílohy IV;

f) podmínky vztahující se na mimořádné provozní podmínky stanovené v kapitole VI přílohy IV.

3. Aby byla příslušným orgánem schválena pro účely neškodného odstraňování vedlejších produktů živočišného původu, nízkokapacitní spalovací nebo spoluspalovací zařízení, na které se nevztahuje směrnice 2000/76/ES, musí:

a) být využíváno pouze k neškodnému odstraňování mrtvých zvířat ze zájmového chovu a/nebo materiálu kategorie 2 a 3;

b) být v případě, že se nacházejí v hospodářství, využívána pouze k neškodnému odstraňování materiálu z tohoto daného hospodářství;

c) splňovat všeobecné podmínky stanovené v kapitole I přílohy IV;

d) splňovat provozní podmínky stanovené v kapitole II přílohy IV;

e) splňovat požadavky stanovené v kapitole IV přílohy IV vztahující se ke zbytkům;

f) splňovat požadavky na měření teploty stanovené v kapitole V přílohy IV a

g) splňovat podmínky vztahující se na mimořádné provozní podmínky stanovené v kapitole VI přílohy IV.

4. Schválení je okamžitě pozastaveno, pokud podmínky, na jejichž základě bylo poskytnuto, nejsou již dále plněny.

5. Požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3 mohou být pozměněny s ohledem na vývoj vědeckého poznání postupem podle čl. 33 odst. 2 po konzultaci s odpovídajícím vědeckým výborem.

Článek 13

Schvalování zpracovatelských zařízení kategorie 1 a kategorie 2

1. Zpracovatelská zařízení kategorie 1 a kategorie 2 schvaluje příslušný orgán.

2. Aby byla schválena, zpracovatelská zařízení kategorie 1 a kategorie 2 musí:

a) splňovat požadavky stanovené v kapitole I přílohy V;

b) skladovat materiály kategorie 1 a kategorie 2, zpracovávat je a nakládat s nimi v souladu s ustanoveními kapitoly II přílohy V a kapitoly I přílohy VI;

c) být ověřena příslušným orgánem v souladu s kapitolou V přílohy V;

d) provádět vlastní kontroly zařízení podle článku 25;

e) být kontrolována příslušným orgánem v souladu s článkem 26 a

f) zajistit, že produkty po zpracování splňují požadavky kapitoly I přílohy VI.

3. Schválení je okamžitě pozastaveno, pokud podmínky, na jejichž základě bylo poskytnuto, nejsou již dále plněny.

Článek 14

Schvalování tukových zařízení kategorie 2 a kategorie 3

1. Tuková zařízení schvaluje příslušný orgán.

2. Aby byla schválena, tuková zařízení kategorie 2 musí:

a) zpracovávat tavené/škvařené tuky pocházející z materiálu kategorie 2 v souladu s normami stanovenými v kapitole III přílohy VI;

b) stanovit a provádět metody sledování a kontroly kritických kontrolních bodů na bázi využívaného procesu;

c) uchovávat záznamy informací získaných podle písmene b) k předložení příslušnému orgánu a

d) být kontrolována příslušným orgánem v souladu s článkem 26.

3. Aby byla schválena, tuková zařízení kategorie 3 musí zpracovávat tavené/škvařené tuky pocházející pouze z materiálu kategorie 3 a dodržovat odpovídající požadavky uváděné v odstavci 2.

4. Schválení je okamžitě pozastaveno, pokud podmínky, na jejichž základě bylo poskytnuto, nejsou již dále plněny.

Článek 15

Schvalování zařízení na výrobu bioplynu a kompostování

1. Zařízení na výrobu bioplynu a kompostování schvaluje příslušný orgán.

2. Aby byla schválena, zařízení na výrobu bioplynu a kompostování musí:

a) splňovat požadavky oddílu A kapitoly II přílohy VI;

b) přeměňovat vedlejší produkty živočišného původu v souladu s oddíly B a C kapitoly II přílohy VI;

c) být kontrolována příslušným orgánem v souladu s článkem 26;

d) stanovit a provádět metody sledování a kontroly kritických kontrolních bodů a

e) zajistit, že vyhnívající zbytky a kompost přiměřeným způsobem splňují mikrobiologické normy stanovené v části D kapitoly II přílohy VI.

3. Schválení je okamžitě pozastaveno, pokud podmínky, na jejichž základě bylo poskytnuto, nejsou již dále plněny.

KAPITOLA IV UVÁDĚNÍ NA TRH A VYUŽITÍ ZPRACOVANÝCH ŽIVOČIŠNÝCH BÍLKOVIN A JINÝCH ZPRACOVANÝCH PRODUKTŮ, KTERÉ BY MOHLY BÝT VYUŽITY JAKO KRMNÉ SUROVINY, KRMIVO PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU, ŽVÝKACÍ PAMLSKY PRO PSY A TECHNICKÝCH VÝROBKŮ A SCHVALOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZAŘÍZENÍ

Článek 16

Obecná hygienická a veterinární ustanovení

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, která by zaručila, že vedlejší produkty živočišného původu a výrobky z nich pocházející uvedené v přílohách VII a VIII nejsou odesílány z žádného hospodářství, které se nachází v oblasti podléhající omezením z důvodu výskytu choroby, ke které je živočišný druh, ze kterého produkt pochází, vnímavý, nebo z jakéhokoli zařízení nebo oblasti, ze kterých by přemístění nebo obchod představoval riziko pro nákazový status členských států nebo oblastí členských států s výjimkou případů, kdy jsou produkty ošetřeny v souladu s tímto nařízením.

2. Opatření uvedená v odstavci 1 zaručují, že produkty získané ze zvířat, která:

a) pocházejí z hospodářství, území nebo části území, nebo, v případě produktů akvakultury, z hospodářství, oblasti nebo části oblasti, které nejsou předmětem veterinárních omezení v rámci opatření pro tlumení chorob uložených právními předpisy Společenství nebo z důvodu závažné přenosné choroby uvedené ve směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých chorob zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat [21];

b) nebyla poražena v zařízení, ve kterých byla v okamžiku porážky přítomna infikovaná zvířata nebo zvířata podezřelá z infekce jednou z chorob z oblasti působnosti předpisů uváděných v bodě a).

3. S výhradou dodržování opatření pro tlumení chorob uvedených v odst. 2 písm. a) je uvádění na trh vedlejších produktů živočišného původu a výrobků z nich pocházejících uvedených v přílohách VII a VIII, které pocházejí z území nebo částí území podléhajícím veterinárním omezením, ale které nejsou infikovány ani podezřelé z infekce, povoleno, za předpokladu, že produkty:

a) jsou získávány, přepravovány, manipulovány a uskladněny odděleně od nebo jindy než produkty splňující všechny veterinární podmínky;

b) prošly ošetřením, které je dostačující k odstranění dotčeného veterinárního problému v souladu s tímto nařízením v zařízení schváleném k tomuto účelu členským státem, ve kterém se tento veterinární problém vyskytl;

c) jsou řádně označeny;

d) splňují požadavky stanovené v přílohách VII a VIII nebo s prováděcími pravidly, která budou stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2.

Ve zvláštních situacích mohou být stanoveny alternativní podmínky k podmínkám stanoveným v prvním pododstavci, a to rozhodnutími přijatými postupem podle čl. 33 odst. 2. Takováto rozhodnutí zohlední jakákoli opatření, která se vztahují na zvířata nebo testy, které na nich mají být vykonány, a zvláštní rysy choroby v případě dotčeného druhu a specifikují veškerá opatření potřebná k zajištění ochrany zdraví zvířat ve Společenství.

Článek 17

Schvalování zpracovatelských zařízení kategorie 3

1. Zpracovatelská zařízení kategorie 3 schvaluje příslušný orgán.

2. Aby byla schválena, zpracovatelská zařízení kategorie 3 musí:

a) splňovat požadavky stanovené v kapitole I přílohy V a kapitole I přílohy VII;

b) skladovat materiály kategorie 3, zpracovávat je a nakládat s nimi v souladu s ustanoveními kapitoly II přílohy V a přílohy VII;

c) být ověřena příslušným orgánem v souladu s kapitolou V přílohy V;

d) provádět vlastní kontroly zařízení podle článku 25;

e) být kontrolována příslušným orgánem v souladu s článkem 26 a

f) zajistit, že produkty po zpracování splňují požadavky kapitoly I přílohy VII.

3. Schválení je okamžitě pozastaveno, pokud podmínky, na jejichž základě bylo poskytnuto, nejsou již dále plněny.

Článek 18

Schvalování zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a technických zařízeních

1. Zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a technická zařízení schvaluje příslušný orgán.

2. Aby byla schválena, zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a technická zařízení se musí:

a) zavázat, že pro produkty, které tato zařízení vyrábějí, s ohledem na zvláštní požadavky stanovené v příloze VIII:

i) bude dodržovat zvláštní výrobní požadavky stanovené tímto nařízením;

ii) stanoví a bude provádět metody sledování a kontroly kritických kontrolních bodů na bázi využívaného procesu;

iii) v závislosti na produktech, odebírat vzorky pro analýzy v laboratořích uznávaných příslušnými orgány pro účely prověřování dodržování norem stanovených tímto nařízením;

iv) uchovávat záznamy informací získaných podle bodů ii) a iii) k předložení příslušnému orgánu. Výsledky kontrol a testů musí být uchovány po dobu alespoň dvou let;

v) informovat příslušný orgán, pokud výsledky laboratorních vyšetření uvedených v bodě iii) nebo jakékoli jiné informace, které mají k dispozici, prokáží existenci nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a

b) být kontrolována příslušným orgánem v souladu s článkem 26.

3. Schválení je okamžitě pozastaveno, pokud podmínky, na jejichž základě bylo poskytnuto, nejsou již dále plněny.

Článek 19

Uvedení na trh a vývoz zpracovaných živočišných bílkovin a jiných zpracovaných produktů, které by mohly být využity jako krmné suroviny

Členské státy zajistí, že zpracované živočišné bílkoviny a jiné zpracované produkty, které by mohly být využity jako krmné suroviny budou uváděny na trh a vyváženy pouze tehdy, pokud:

a) byly připraveny ve zpracovatelském zařízení kategorie 3 schváleném a dozorovaném v souladu s článkem 17;

b) byly připraveny výhradně s materiálem kategorie 3 tak, jak je uvedeno v příloze VII;

c) byly manipulovány, zpracovány, uskladněny a přepravovány v souladu s přílohou VII a to tak, aby byla zajištěna shoda s článkem 22 a

d) splňují zvláštní ustanovení stanovené v příloze VII.

Článek 20

Uvedení na trh a vývoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkacích pamlsků pro psy a technických výrobků

1. Členské státy zajistí, že krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a technické výrobky, jiné než ty uvedené v odstavcích 2 a 3, a ty vedlejší produkty živočišného původu uvedené v příloze VIII budou uváděny na trh a vyváženy pouze tehdy, pokud:

a) splňují buďto:

i) zvláštní požadavky stanovené v příloze VIII, nebo

ii) v případě, kdy by produkt mohl být požíván jako technický výrobek i krmné suroviny, a příloha VIII neobsahuje žádné zvláštní požadavky, zvláštní požadavky stanovené příslušnou kapitolou přílohy VII a

b) pocházejí ze zařízení schválených a dozorovaných v souladu s článkem 18, nebo, v případě vedlejších produktů živočišného původu uvedených v příloze VIII, z jiných zařízení schválených v souladu s veterinárními předpisy Společenství.

2. Členské státy zajistí, že organická hnojiva a půdní přídavky vyrobené ze zpracovaných produktů jiných než těch, které byly vyrobeny z hnoje a obsahu trávicího traktu, budou uváděny na trh a vyváženy pouze tehdy, pokud splňují požadavky, pokud existují, stanovené postupem podle čl. 33 odst. 2 po konzultaci s příslušným vědeckým výborem.

3. Členské státy zajistí, že deriváty tuku vyrobené z materiálu kategorie 2 budou uváděny na trh a vyváženy pouze tehdy, pokud:

a) byly připraveny v tukovém zařízení kategorie 2 schváleném v souladu s článkem 14 z taveného/škvařeného tuku získaného při zpracování materiálů kategorie 2 ve zpracovatelském zařízení kategorie 2 schváleném v souladu s článkem 13 při užití kterékoli zpracovatelské metody 1 až 5;

b) byly manipulovány, zpracovány, uskladněny a přepravovány v souladu s přílohou VI a

c) splňují všechna zvláštní ustanovení stanovená v příloze VIII.

Článek 21

Ochranná opatření

Na produkty spadající do oblasti působnosti přílohy VII a VIII tohoto nařízení se použije článek 10 směrnice 90/425/EHS.

Článek 22

Omezení používání

1. Zakázána jsou tato použití vedlejší produktů živočišného původu a zpracovaných produktů:

a) krmení zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z mrtvých těl nebo jejich částí zvířat stejného druhu;

b) krmení hospodářských zvířat nebo zvířat jiných než kožešinových kuchyňským odpadem nebo krmnými surovinami obsahujícími kuchyňský odpad nebo z něj získanými a

c) použití organických hnojiv a půdních přípravků jiných než hnoje na pastvinách.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně předpisů ve vztahu ke kontrolním opatřením se stanoví postupem podle čl. 33 odst. 2. Odchylky od odst. 1 písm. a) je možné přiznat pouze ve vztahu k rybám a kožešinovým zvířatům, a to stejným postupem, po konzultaci příslušného vědeckého výboru.

KAPITOLA V ODCHYLKY

Článek 23

Odchylky, které se vztahují na používání vedlejších produktů živočišného původu

1. Členské státy mohou pod dohledem příslušných orgánů povolit:

a) použití vedlejších produktů živočišného původu pro diagnostické, vzdělávací a výzkumné účely a

b) použití vedlejších produktů živočišného původu k preparátorským účelům v technických zařízeních schválených k tomuto účelu v souladu s článkem 18.

2. a) a) Členské státy mohou rovněž povolit využití vedlejších produktů živočišného původu podrobně uvedených v písmenu b) ke krmení zvířat podrobně uvedených v písmenu c), pod dohledem příslušných orgánů a v souladu s pravidly stanovenými v příloze IX.

b) Vedlejšími produkty živočišného původu zmiňovanými v písmenu a) jsou:

i) materiál kategorie 2 za předpokladu, že pochází ze zvířat, která nebyla poražena nebo neuhynula v důsledku výskytu nebo podezření na výskyt choroby přenosné na lidi nebo zvířata a

ii) materiál kategorie 3 uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. a) až j) a, s výhradou článku 22, v čl. 6 odst. 1 písm. l);

c) Zvířaty uvedenými v písmenu a) jsou:

i) zvířata chovaná v zoo;

ii) cirkusová zvířata;

iii) plazi a draví ptáci, mimo plazy a dravé ptáky chované v zoologických zahradách a cirkusech;

iv) kožešinová zvířata;

v) volně žijící zvířata jejichž maso není určeno pro lidskou spotřebu;

vi) psi z uznávaných chovných stanic nebo smečky loveckých psů a

vii) červi pro rybí návnady.

d) Členské státy mohou navíc povolit využití pod dohledem příslušných orgánů materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodu ii) ke krmení ohrožených nebo chráněných druhů mrchožravých ptáků v souladu s pravidly stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2 po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

3. Členské státy Komisi uvědomí o:

a) využití odchylek uvedených v odstavci 2 a

b) ověřovacích opatřeních, která byla zavedena k zajištění toho, že dotčené vedlejší produkty živočišného původu jsou využívány pouze ke schváleným účelům.

4. Každý členský stát připraví seznam uživatelů a sběrných středisek schválených a registrovaných podle odst. 2 písm. c) bodů iv), vi) a vii) na svém území. Každému uživateli a sběrnému středisku bude pro účely kontroly a vysledování původu dotčených produktů přiděleno úřední číslo.

Příslušný orgán dozoruje prostory uživatelů a sběrných středisek uvedených v předchozím pododstavci a k zajištění shody s požadavky uvedenými v odstavci 2 má kdykoli volný přístup do všech prostor těchto prostor.

Pokud tyto kontroly odhalí, že tyto požadavky nejsou dodržovány, přijme příslušný orgán odpovídající opatření.

5. Pravidla týkající se kontrolních opatření mohou být stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 24

Odchylky, které se vztahují na neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu

1. Příslušný orgán může popřípadě rozhodnout, že:

a) mrtvá těla zvířat v zájmového chovu mohou být neškodně odstraněna přímo, zahrabáním jako odpad;

b) spálením nebo zakopáním v místě jako odpad mohou být zneškodněny tyto vedlejší produkty živočišného původu pocházející ze vzdálených oblastí:

i) materiál kategorie 1 uvedený v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii);

ii) materiál kategorie 2 a

iii) materiál kategorie 3 a

c) spálením nebo zahrabáním v místě jako odpad mohou být zneškodněny vedlejší produkty živočišného původu v případě vypuknutí choroby uvedené na seznamu A Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE), pokud příslušný orgán odmítne přepravu do nejbližšího spalovacího nebo zpracovatelského zařízení z důvodu nebezpečí šíření zdravotního rizika nebo pokud rozsáhlý výskyt nákazy zvířat vede k nedostatku kapacit v těchto zařízeních.

2. Žádnou odchylku nelze přiznat ve vztahu k materiálu kategorie 1 uvedeném v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě i).

3. V případě materiálu kategorie 1 uvedeném v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) je možné spálení nebo zakopání provést v souladu s odst. 1 písm. b) nebo c) pouze tehdy, pokud příslušný orgán schválí a dozoruje použitou metodu a je přesvědčen, že tato metoda vylučuje všechna rizika přenosu TSE.

4. Členské státy uvědomí Komisi o:

a) využití možností uvedených v odst. 1 písm. b) ve vztahu k materiálu kategorie 1 a 2 a

b) o oblastech, které zařazují jako vzdálené oblasti pro účely použití odst. 1 písm. b) a důvodech k tomuto zařazení.

5. Příslušný orgán podnikne opatření nezbytná k tomu, aby:

a) zajistil, že spalování nebo zahrabávání vedlejších produktů živočišného původu neohrožuje zdraví lidí nebo zvířat a

b) zabránil nekontrolovanému ponechávání, skládkování a nekontrolovanému zneškodňování vedlejších produktů živočišného původu.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku mohou být stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2.

KAPITOLA VI KONTROLY A INSPEKCE

Článek 25

Kontrola prováděná zařízeními

1. Provozovatelé a vlastníci zařízení pro přechodnou manipulaci nebo jejich zástupci přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění shody s požadavky tohoto nařízení. Zavedou, budou provádět a udržovat stálý postup vyvinutý v souladu se zásadami systému pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP). Musí zejména:

a) určit a kontrolovat kritické kontrolní body zařízení;

b) zavést a provádět metody sledování a kontroly těchto kritických bodů;

c) v případě zpracovatelských zařízení odebírají reprezentativní vzorky ke kontrole shody:

i) každé zpracovávané šarže s normami pro dané produkty stanovenými tímto nařízením a

ii) s maximálními povolenými úrovněmi fyzikálně chemických reziduí stanovenými v právních předpisech Společenství;

d) zaznamenají výsledky kontrol a testů uvedených v bodech b) a c) a uchovávají je po dobu minimálně dvou let k předložení příslušným orgánům;

e) zavedou systém zajišťující zpětnou vysledovatelnost každé vypravené šarže.

2. V případě, že výsledky testů na vzorcích odebraných podle odst. 1 písm. c) nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, provozovatel zpracovatelského zařízení musí:

a) oznámit neprodleně příslušnému orgánu veškeré údaje o povaze vzorku a šarže, ze které byl odebrán;

b) určit příčiny nedodržení souladu;

c) znovu zpracovat nebo neškodně odstranit kontaminovanou šarži pod dohledem příslušného orgánu;

d) zajistit, aby se žádný materiál, o kterém je známo, že je kontaminován, nebo u kterého existuje podezření z kontaminace, nedostal mimo zařízení dříve, než bude znovu zpracován pod dohledem příslušného orgánu a než budou úředně odebrány nové vzorky tak, aby byl zajištěn soulad s normami stanovenými v tomto nařízení, pokud není určen k neškodnému odstranění;

e) zvýšit četnost vzorkování a testování produkce;

f) vyšetřit záznamy vedlejších produktů živočišného původu odpovídající vzorku hotového výrobku a

g) přistoupit v rámci zařízení k odpovídající dekontaminaci a čištění.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel ke stanovení četnosti a referenčních metod mikrobiologických rozborů mohou být stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 26

Úřední kontroly a seznamy schválených zařízení

1. Příslušný orgán provádí v pravidelných intervalech kontroly a dohled v zařízeních schválených v souladu s tímto nařízením. Kontroly ve zpracovatelských zařízeních a dohled nad nimi probíhají v souladu s kapitolou IV přílohy V.

2. Četnost kontrol a dohledu závisí na velikosti zařízení, druhu vyráběných produktů, vyhodnocení rizik a záruk poskytnutých v souladu se zásadami systému pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP).

3. Pokud kontrola provedená příslušným orgánem odhalí, že jeden nebo více požadavků tohoto nařízení nejsou plněny, podnikne příslušný orgán odpovídající opatření.

4. Každý členský stát vypracuje seznam zařízení na svém území schválených v souladu s tímto nařízením. Každému zařízení přidělí úřední číslo, které zařízení identifikuje vzhledem k povaze jeho činností. Členské státy zašlou kopie seznamu a jeho aktualizovaných verzí Komisi a ostatním členským státům.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel ke stanovení četnosti a referenčních metod mikrobiologických rozborů mohou být stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2.

KAPITOLA VII KONTROLY PROVÁDĚNÉ SPOLEČENSTVÍM

Článek 27

Kontroly prováděné Společenstvím v členských státech

1. Znalci Komise mohou ve spolupráci s příslušnými orgány členských států provádět kontroly na místě v rozsahu nezbytném k jednotnému uplatňování tohoto nařízení. Členský stát, na jehož území jsou kontroly prováděny, poskytne znalcům veškerou pomoc nezbytnou ke splnění jejich úkolů. Komise uvědomí příslušný orgán o výsledcích provedené kontroly.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména ta, kterými se řídí postup spolupráce s národními příslušnými orgány, se stanoví postupem podle čl. 33 odst. 2.

KAPITOLA VIII USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA DOVOZ A TRANZIT NĚKTERÝCH VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A VÝROBKŮ Z NICH ZÍSKANÝCH

Článek 28

Obecná ustanovení

Ustanovení, která se vztahují k dovozu produktů uvedených v přílohách VII a VIII ze třetích zemí nesmí být ani výhodnější ani nevýhodnější než ustanovení, která se vztahují na výrobu a odbyt těchto produktů ve Společenství.

Dovoz ze třetích zemí krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a surovin pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu pocházejících ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými v souladu se směrnicí 96/22/ES se povoluje za předpokladu, že je tento materiál trvale označen, a v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 29

Zákazy a dodržování předpisů Společenství

1. Dovoz a tranzit vedlejších produktů živočišného původu a zpracovaných produktů jsou zakázány s výjimkou případů povolených v rámci tohoto nařízením.

2. Dovoz do Společenství a tranzit produktů uvedených v přílohách VII a VIII přes Společenství mohou proběhnout pouze tehdy, pokud tyto produkty splňují požadavky stanovené v odstavcích 3 až 6.

3. Produkty uváděné v přílohách VII a VIII, pokud v těchto přílohách není uvedeno jinak, pocházejí ze třetích zemí nebo částí třetích zemí na seznamu, který bude vypracován a aktualizován postupem podle čl. 33 odst. 2.

Seznam může být kombinován s jinými seznamy vytvořenými pro účely zdraví lidí a zvířat.

Jakmile bude tento seznam vytvořen, mimořádný ohled bude brán zejména na:

a) právní předpisy třetí země;

b) organizaci příslušného orgánu a jeho kontrolních útvarů ve třetí zemi, pravomoci těchto útvarů, dohledu, kterému podléhají, a jejich oprávnění efektivně sledovat uplatňování jejich právních předpisů;

c) skutečné hygienické podmínky uplatňované při produkci, zpracování, manipulaci, uskladnění a vyskladnění produktů živočišného původu určených pro Společenství;

d) záruky, které je třetí země schopna poskytnout ve vztahu k souladu s příslušnými hygienickými podmínkami;

e) získané zkušenosti v oblasti uvádění na trh produktů ze třetích zemí a výsledky kontrol provedených při dovozu;

f) výsledky kontrol Společenství případně provedených ve třetích zemích;

g) zdravotní stav dobytka, dalších domácích zvířat a volně žijící zvěře třetí země, přičemž zvláštní pozornost je věnována exotickým chorobám zvířat a veškerým hlediskům obecné veterinární situace v zemi, pokud by mohla představovat riziko pro zdraví lidí nebo zvířat ve Společenství;

h) pravidelnost a rychlost, se kterou třetí země poskytuje údaje o výskytu infekčních nebo nakažlivých chorob zvířat na svém území, zejména pak chorob uvedených v seznamech A a B OIE nebo, v případě živočichů akvakultury, chorob povinných hlášením uvedených v Zákoníku zdraví vodních živočichů OIE;

i) předpisy k prevenci a tlumení infekčních a nakažlivých chorob zvířat platné v třetí zemi a jejich provádění včetně pravidel dovozu z jiných zemí.

4. Produkty uvedené v přílohách VII a VIII s výjimkou technických výrobků musí pocházet ze zařízení na seznamu Společenství vypracovaném postupem podle čl. 33 odst. 2 na základě sdělení příslušného orgánu třetí země Komisi, ve kterém prohlašuje, že zařízení je v souladu s požadavky Společenství a je předmětem dohledu úředního inspekčního útvaru ve třetí zemi.

Seznam je možné pozměňovat tímto způsobem:

a) Komise uvědomí členské státy o úpravách seznamu zařízení navrhovaných dotyčnou třetí zemí do pěti pracovních dní od data přijetí navrhovaných úprav;

b) členské státy zašlou do sedmi dní od data obdržení úprav seznamu zařízení uvedeného v písmenu a) Komisi své případné písemné připomínky;

c) pokud alespoň jeden členský stát vznese písemné připomínky, uvědomí Komise členské státy do pěti pracovních dní a zařadí tento bod na program jednání příštího zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat k rozhodnutí postupem podle čl. 33 odst. 2;

d) v případě, že Komise neobdrží ve lhůtě stanovené podle písmena b) od členských států žádné připomínky, usoudí, že členské státy s navrhovanými změnami seznamu souhlasí. Komise členské státy uvědomí do pěti pracovních dní a dovoz z těchto zařízení může být schválen po uplynutí pěti pracovních dní od data přijetí této informace členskými státy.

5. Technické výrobky uvedené v přílohách VIII musí pocházet ze zařízení, která byla schválena a zaregistrována příslušnými orgány třetích zemí.

6. Pokud není v přílohách VII a VIII uvedeno jinak, musí zásilky produktů uvedených v těchto přílohách doprovázet hygienické a veterinární osvědčení, které odpovídá vzoru stanovenému v příloze X a které potvrzuje, že produkty splňují podmínky uvedené v daných přílohách a pocházejí ze zařízení, která tyto podmínky nabízejí.

7. Dokud nebude vypracován seznam podle odstavce 4 a přijata vzorová osvědčení uvedená v odstavci 6, mohou členské země zachovat kontroly podle směrnice 97/78/ES a využívat osvědčení podle platných vnitrostátních předpisů.

Článek 30

Rovnocennost

1. Postupem podle čl. 33 odst. 2 může být přijato rozhodnutí, které připouští, že hygienická opatření uplatňovaná třetí zemí, skupinou třetích zemí nebo oblastí třetí země na produkci, zpracování, manipulaci, uskladnění a přepravu jedné nebo více kategorií produktů uvedených v přílohách VII a VIII nabízejí záruky, které jsou rovnocenné zárukám uplatňovaných ve Společenství, pokud příslušná třetí země o tomto poskytne objektivní důkaz.

Rozhodnutí stanoví podmínky pro dovoz a/nebo tranzit vedlejších produktů živočišného původu z odpovídající oblasti, země nebo skupiny zemí.

2. Podmínky podle odstavce 1 zahrnují:

a) povahu a obsah veterinárního osvědčení, které zásilku musí doprovázet;

b) zvláštní hygienické a veterinární požadavky použitelné vůči dovozu do a/nebo tranzitu přes Společenství a

c) v případě nezbytnosti, postupy vypracování a úpravy seznamů oblastí nebo zařízení, ze kterých jsou dovoz a/nebo tranzit povoleny.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 33 odst 2.

Článek 31

Kontroly a audity prováděné Společenstvím

1. Odborníci Komise v doprovodu odborníků z členských zemí mohou v odpovídajících případech provádět kontroly na místě s cílem:

a) vypracovat seznam třetích zemí nebo jejich částí a určit podmínky dovozu a/nebo tranzitu;

b) ověřit soulad s:

i) podmínkami pro začlenění na seznam Společenství třetích zemí;

ii) podmínkami dovozu a/nebo tranzitu;

iii) podmínkami pro uznání rovnocennosti opatření;

iv) všemi mimořádnými opatřeními použitými podle právních předpisů Společenství.

Komise jmenuje odborníky z členských států pověřené těmito kontrolami.

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou prováděny jménem Společenství, které hradí vzniklé náklady.

3. Četnost a postupy kontrol uvedených v odstavci 1 mohou být stanoveny postupem podle čl. 33 odst 2.

4. Pokud kontrola uvedená v odstavci 1 odhalí vážné porušení hygienických a veterinárních předpisů Společenství, Komise třetí zemi okamžitě vyzve k přijetí odpovídajících opatření nebo zastaví dodávky produktů a neprodleně uvědomí členské státy.

KAPITOLA IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Úpravy příloh a přechodná opatření

1. Přílohy mohou být pozměněny nebo doplněny po konzultaci s příslušným vědeckým výborem jakékoli otázky, která by mohla mít dopad na zdraví lidí nebo zvířat, a postupem podle čl. 33 odst. 2 může být přijato jakékoli vhodné přechodné opatření.

2. Pokud jde o zákaz krmení kuchyňským odpadem uvedený v článku 22, v případě, kdy jsou v členských státech ještě před použitím tohoto nařízení zavedeny odpovídající systémy kontroly, je možné přijmout přechodná opatření v souladu s odstavcem 1, která povolují další využívání některých druhů kuchyňského odpadu, a to za přísně sledovaných podmínek na dobu nanejvýš čtyř let ode dne 1. listopadu 2002. Tato opatření zajistí, že v daném přechodném období nedojde k žádnému zbytečnému ohrožení zdraví zvířat nebo lidí.

Článek 33

Regulační postup

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, dále jen "výbor".

2. V případě odkazu na tento odstavec se použijí články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 tohoto rozhodnutí.

Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí Rady 1999/468/ES je stanovena na 15 dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 34

Konzultace vědeckých výborů

Všechny záležitosti v oblasti působnosti tohoto nařízení, které by mohly mít dopad na zdraví zvířat nebo lidí, musí být konzultovány s odpovídajícími vědeckými výbory.

Článek 35

Vnitrostátní ustanovení

1. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení všech vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti tohoto nařízení.

2. Členské státy uvědomí Komisi do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost o opatřeních přijatých k zajištění shody s tímto nařízením. Na základě obdržených informací předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, která bude případně doprovázena návrhy právních předpisů.

3. Do té doby, než budou v souladu s čl. 20 odst. 2 přijata pravidla Společenství pro používání organických hnojiv, mohou členské státy přijímat nebo si mohou ponechat přísnější vnitrostátní předpisy pokud jde o používání organických hnojiv, než stanoví toto nařízení. Do doby, než budou v souladu s článkem 32 doplněna v příloze VIII pravidla Společenství pro použití tukových derivátů pocházejících z materiálů kategorie 2, mohou členské státy přijímat nebo si mohou ponechat přísnější vnitrostátní předpisy omezující použití těchto tukových derivátů, než stanoví toto nařízení.

Článek 36

Finanční opatření

Komise připraví zprávu o finančních opatřeních přijatých členskými státy pro zpracování, sběr, uskladnění a neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů a připraví vhodné návrhy.

Článek 37

Zrušení

Směrnice 90/667/EHS, rozhodnutí 95/348/ES a rozhodnutí 1999/534/ES se zrušují po uplynutí šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odkazy na směrnici 90/667/EHS budou od uvedeného dne považovány za odkazy na toto nařízení.

Článek 38

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení se použije za šest měsíců od svého vstupu v platnost. Čl. 12 odst. 2 se však použije v souladu s ustanoveními článku 20 směrnice 2000/76/ES a čl. 22 odst. 1 písm. b) a článek 32 se použijí ode dne 1. listopadu 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 3. října 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

F. Hansen

[1] Úř. věst. C 96 E, 27.3.2001, s. 40.

[2] Úř. věst. C 193, 10.7.2001, s. 32.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. června 2001 (Úř. věst. C 53 E, 28.2.2002, s. 84), společný postoj Rady ze dne 20. listopadu 2001 (Úř. věst. C 45 E, 19.2.2002, s. 70) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. března 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. září 2002 a rozhodnutí Rady ze dne 23. září 2002.

[4] Úř. věst. L 363, 27.12.1990, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[5] Úř. věst. C 223, 8.8.2001, s. 281.

[6] Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.

[7] Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 85. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2000/443/ES (Úř. věst. L 179, 18.7.2000, s. 13).

[8] Úř. věst. L 237, 28.8.1997, s. 18. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2000/443/ES.

[9] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3.

[10] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2001/7/ES (Úř. věst. L 2, 5.1.2001 s. 27).

[11] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/118/EHS.

[12] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

[13] Úř. věst. L 202, 26.8.1995, s. 8.

[14] Úř. věst. L 204, 4.8.1999, s. 37.

[15] Úř. věst. L 31, 1. 2. 2002 s. 1.

[16] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[17] Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1.

[18] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

[19] Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.

[20] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32).

[21] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZVLÁŠTNÍ DEFINICE

Pro účely tohoto nařízení se:

1. "včelařskými produkty" rozumějí med, včelí vosk, mateří kašička, propolis nebo pyl využívané ve včelařství;

2. "šarží" rozumí produkční jednotka vyrobená v jednom zařízení s využitím jednotných výrobních parametrů – nebo několik takovýchto jednotek, pokud jsou uskladněny společně – a která může být přesně zjištěna za účelem vrácení a přepracování nebo neškodného odstranění, pokud testy prokáží, že je to nezbytné;

3. "zařízením na výrobu bioplynu" rozumí zařízení, ve kterém za anaerobních podmínek dochází k biologickému odbourání (také biologický rozklad) produktů živočišného původu za účelem výroby a sběru bioplynu;

4. "krevními výrobky" rozumějí výrobky získané z krve nebo jejích frakcí s výjimkou krevní moučky; zahrnují též sušenou/zmrazenou/tekutou krevní plazmu, sušenou úplnou krev, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky nebo jejich frakce a směsi;

5. "krví" rozumí úplná krev;

6. "krevní moučkou" rozumí výrobky získané z tepelně ošetřené krve v souladu s kapitolou II přílohy VII, a určené ke krmení zvířat nebo jako organická hnojiva;

7. "krmivem v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu" rozumí tepelně ošetřené krmivo pro zvířata v zájmovém chovu v hermeticky uzavřené nádobě;

8. "zařízením pro přechodnou manipulaci kategorie 1 a kategorie 2" rozumí zařízení, ve kterém je nezpracovaný materiál kategorie 1 a kategorie 2 odbavován a dočasně uskladněn pro účely další přepravy na místo konečného určení a kde může docházet k vykonání některých předběžných činností jako například odstranění kůží a provedení veterinární prohlídky po porážce;

9. "zpracovatelským zařízením kategorie 1" rozumí zařízení, ve kterém je materiál kategorie 1 zpracováván před konečným neškodným odstraněním;

10. "tukovým zařízením kategorie 2" rozumí zařízení na zpracování škvařeného/taveného tuku získaného z materiálu kategorie 2 za podmínek stanovených v kapitole III přílohy VI;

11. "zpracovatelským zařízením kategorie 2" rozumí zařízení, ve kterém je materiál kategorie 2 ošetřen před konečným neškodným odstraněním, dalším zpracováním nebo využitím;

12. "zařízením pro přechodnou manipulaci kategorie 3" rozumí zařízení, ve kterém je nezpracovaný materiál kategorie 3 tříděn a/nebo bourán a/nebo zchlazen nebo hluboce zmražen do bloků a/nebo dočasně uskladněn za účelem další přepravy na místo konečného určení;

13. "tukovým zařízením kategorie 3" rozumí zařízení na zpracování taveného/škvařeného tuku získaného z materiálu kategorie 3;

14. "zpracovatelským zařízením kategorie 3" rozumí zařízení, ve kterém je materiál kategorie 3 zpracován na zpracované živočišné bílkoviny a jiné zpracované produkty, které mohou být využity jako krmné suroviny;

15. "kuchyňským odpadem" rozumí veškerý potravinářský odpad s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti;

16. "spoluspalovacím zařízením" rozumí zařízení k neškodnému odstranění odpadu podle definice čl. 3 odst. 5 směrnice 2000/76/ES;

17. "spoluspalováním" rozumí neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo produktů z nich získaných ve spoluspalovacím zařízení;

18. "sběrnými středisky" rozumí místa ke sběru a ošetření některých druhů vedlejších produktů živočišného původu určených ke krmným účelům podle čl. 23 odst. 2 písm. c);

19. "zařízením na kompostování" se rozumí zařízení, ve kterém za aerobních podmínek dochází k biologickému odbourání (také biologický rozklad) produktů živočišného původu;

20. "zbytky rozkladu" rozumí zbytky, které jsou výsledkem zpracování vedlejších produktů živočišného původu v zařízeních na výrobu bioplynu;

21. "obsahem trávícího traktu" rozumí obsah trávícího traktu savců a ptáků z nadřádu běžců, vyjmutý nebo nevyjmutý ze zažívacího traktu;

22. "žvýkacími pamlsky pro psy" rozumí nevyčiněné výrobky určené ke žvýkání zvířaty v zájmovém chovu vyrobené z kůží kopytníků nebo jiného materiálu živočišného původu;

23. "krmnými surovinami" rozumí krmné suroviny tak jak jsou definovány ve směrnici 96/25/ES [1] Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 35). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/46/ES (Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 55)., které jsou živočišného původu zejména zpracované živočišné bílkoviny, výrobky z krve, tavené/škvařený tuk, rybí tuk, tukové deriváty, želatina a hydrolyzované bílkoviny, fosforečnan vápenatý, mléko, mléčné výrobky a mlezivo;

24. "rybí moučkou" rozumí zpracované živočišné bílkoviny získané z mořských živočichů s výjimkou mořských savců;

25. "kožešinovými zvířaty" rozumí zvířata držená nebo chovaná k výrobě kožešin a nepoužívaná pro lidskou spotřebu;

26. "želatinou" rozumí přírodní rozpustná bílkovina, želírující i neželírující, získaná částečnou hydrolýzou kolagenu pocházejícího z kostí, kůží, šlach a vaziva zvířat (včetně ryb a drůbeže);

27. "škvarky" rozumí zbytky po tavení/škvaření obsahující bílkoviny po částečném oddělení tuku a vody;

28. "hermeticky uzavřenou nádobou" rozumí nádoba, která je konstruovaná tak, aby byla odolná proti vniknutí mikroorganismů;

29. "kůžemi" rozumí všechny kožní a podkožní tkáně;

30. "vysokokapacitním spalovacím zařízením" rozumí spalovací zařízení jiné než nízkokapacitní spalovací zařízení;

31. "hydrolyzovanými bílkovinami" rozumí polypeptidy, peptidy a aminokyseliny a jejich směsi získané hydrolýzou produktů živočišného původu;

32. "spalovacím zařízením" rozumí místo k zneškodňování odpadu ve smyslu čl. 3 odst. 4 směrnice 2000/76/ES;

33. "spalováním" rozumí neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo výrobků z nich získaných ve spalovacím zařízení;

34. "laboratorním činidlem" rozumí balený výrobek připravený k použití konečným uživatelem obsahující krevní výrobek a určený k použití v laboratoři jako činidlo nebo reagenční výrobek, ať už samostatně nebo v kombinaci;

35. "skládkou" rozumí místo zneškodňování odpadu ve smyslu směrnice 1999/31/ES;

36. "nízkokapacitním spalovacím zařízením" rozumí spalovací zařízení s přenosovým výkonem nižším než 50 kg vedlejších produktů živočišného původu za jednu hodinu;

37. "hnojem" rozumí veškeré výkaly a/nebo moč hospodářských zvířat, s podestýlkou i bez ní, a guáno;

38. "organickými hnojivy a půdními přídavky" rozumí materiály živočišného původu využívané k udržování nebo zlepšování výživy rostlin a fyzikálních a chemických vlastností a biologické aktivity půd, ať už samostatně nebo společně; mohou zahrnovat hnůj, obsah trávícího traktu, kompost a zbytky rozkladu;

39. "pastvinou" rozumí pozemek porostlý travou nebo jiným rostlinným porostem spásaný hospodářskými zvířaty;

40. "zařízením na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu" rozumí zařízení vyrábějící krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy a ve kterých jsou při přípravě tohoto krmiva a žvýkacích pamlsků pro psy využívány některé vedlejší produkty živočišného původu;

41. "krmivem pro zvířata v zájmovém chovu" rozumí potrava pro zvířata v zájmovém chovu obsahující materiál kategorie 3;

42. "zpracovanými živočišnými bílkovinami" rozumí živočišné bílkoviny kompletně získané z materiálu kategorie 3, které byly ošetřeny v souladu s tímto nařízením tak, aby byly použitelné k přímému použití jako krmné suroviny nebo k jinému využití v krmivech včetně krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo k využití v organických hnojivech a půdní přípravky; nezahrnují krevní výrobky, mléko, mléčné výrobky, mlezivo, želatinu, hydrolyzované bílkoviny a fosforečnan vápenatý;

43. "zpracovaným krmivem pro zvířata v zájmovém chovu" rozumí jiné krmivo pro zvířata v zájmovém chovu než syrové, které prošlo ošetřením v souladu s požadavky přílohy VIII;

44. "zpracovanými produkty" rozumí vedlejší produkty živočišného původu, které prošly jednou ze zpracovatelských metod nebo jiným ošetřením dle požadavků přílohy VII nebo VIII;

45. "zpracovatelskými metodami" rozumí metody vyjmenované v kapitole III přílohy V;

46. "zpracovatelským zařízením" rozumí zpracovatelské zařízení na zpracování vedlejších produktů živočišného původu;

47. "produkty určenými k diagnostice in vitro" rozumí balené produkty připravené k využití konečným uživatelem obsahující krevní výrobek a používané samostatně nebo v kombinaci jako činidla, reagenční výrobky, ke kalibraci, sestavy nebo jiné systémy, určené k využití in vitro k vyšetření vzorků lidského nebo zvířecího původu s výjimkou darovaných orgánů nebo krve hlavně nebo výhradně pro účely diagnostiky fyziologického stavu, zdravotního stavu, choroby nebo genetické anomálie nebo k určení bezpečnosti slučitelnosti s činidly;

48. "syrovým krmivem pro zvířata v zájmovém chovu" rozumí krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, které neprošlo žádným konzervačním postupem kromě zchlazení, zmrazením nebo rychlozmrazením za účelem uchování;

49. "vzdálenými oblastmi" rozumí oblasti, jejichž živočišná populace je natolik malá a kde jsou zařízení v takové vzdálenosti, že opatření nezbytná ke sběru a přepravě by byla ve srovnání se zneškodněním v místě nepřijatelně tíživá a nevýhodná;

50. "tavenými/škvařenými tuky" rozumí tuky získané zpracováním materiálu kategorie 2 nebo materiálu kategorie 3;

51. "zařízením k uskladnění" rozumí zařízení jiné než výrobní provoz a dodavatel spadající do působnosti směrnice 95/69/ES [1] Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/ES, 79/373/EHS a 82/471/EHS (Úř. věst. L 332, 30.12.1995, s. 15). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/29/ES (Úř. věst. L 115, 4.5.1999, s. 32)., ve kterém zpracované produkty přechodně uskladněny před konečným využitím nebo zneškodněním;

52. "činěním" rozumí tvrzení kůží s využitím rostlinných tvrdících činidel, solí chrómu nebo jiných látek jako jsou například soli hliníku, železa, křemíku, aldehydy, chinony nebo jiná umělá tvrdící činidla;

53. "technickým zařízením" rozumí zařízením, ve kterém se k výrobě technických výrobků využívají vedlejší produkty živočišného původu;

54. "technickými výrobky" rozumí výrobky získané přímo z některých produktů živočišného původu určené k jiným účelům než pro lidskou spotřebu nebo ke krmení zvířat včetně vyčiněných a ošetřených kůží, loveckých trofejí, zpracované vlny, chlupů, štětin, peří a jeho částí, séra koňovitých, krevních produktů, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, kosmetických přípravků, výrobků z kostí používaných při výrobě porcelánu, želatiny a klihu, organických hnojiv, půdních přídavků, taveného/škvařeného tuku, tukových derivátů, zpracovaného hnoje, mléka a mléčných výrobků;

55. "nezpracovaným peřím a jeho částmi" rozumí peří a jeho části, které nebyly ošetřeny proudem páry nebo jinou metodou zajištující, že nedochází k přenosu žádných patogenních původců;

56. "nezpracovanou vlnou" rozumí ovčí vlna, která neprošla průmyslovým praním, ani nebyla získána při činění;

57. "nezpracovanými chlupy" rozumí chlupy přežvýkavců, které neprošly průmyslovým praním, ani nebyly získány při činění;

58. "nezpracovanými prasečími štětinami" rozumí prasečí štětiny, které neprošly průmyslovým praním, ani nebyly získané při činění.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

HYGIENICKÉ POŽADAVKY SBĚRU A PŘEPRAVY VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A ZPRACOVANÝCH PRODUKTŮ

KAPITOLA I

Identifikace

1. Musí být přijata všechna nezbytná opatření k zajištění toho, že

a) materiály kategorie 1, kategorie 2 a kategorie 3 budou identifikovatelné a že budou během sběru a přepravě oddělené a identifikovatelné a

b) zpracované produkty budou identifikovatelné a že budou během sběru a přepravě oddělené a identifikovatelné.

2. Během přepravy musí být k vozidlu, nádobě, krabici nebo jinému obalovému materiálu připojena nálepka, která jednoznačně označuje:

a) kategorii vedlejšího produktu živočišného původu nebo, v případě zpracovaných produktů, kategorii vedlejších produktů živočišného původu, ze kterých byly zpracované produkty získány a

b) i) v případě materiálu kategorie 3 slova "není určeno pro lidskou spotřebu";

ii) v případě materiálu kategorie 2, jiného než hnoje a obsahu trávícího traktu a zpracovaných produktů z nich získaných, slova "není určeno ke krmení zvířat", nebo

iii) v případě materiálu kategorie 1 a zpracovaných produktů z něj získaných slova "pouze k likvidaci".

KAPITOLA II

Vozidla a nádoby

1. Vedlejší produkty živočišného původu a zpracované produkty musí být sbírány a přepravovány v hermeticky uzavřených nových obalech nebo zakrytých nepropustných nádobách nebo vozidlech.

2. Vozidla a nádoby k opakovanému využití jakož i všechno zařízení a přístroje k opakovanému využití, které se dostanou do styku s vedlejšími produkty živočišného původu nebo zpracovanými produkty, musí být:

a) po každém použití vyčištěny, omyty a vydezinfikovány;

b) udržovány v čistém stavu a

c) před použitím čisté a suché.

3. Nádoby k opakovanému využití musí být vyhrazeny k přepravě určeného produktu v takové míře, aby se zabránilo křížové kontaminaci.

KAPITOLA III

Obchodní doklady a veterinární osvědčení

1. Vedlejší produkty živočišného původu a zpracované produkty musí být během přepravy doprovázeny obchodním dokladem nebo veterinárním osvědčením, pokud si tak vyžádá toto nařízení.

2. Obchodní doklad musí uvádět:

a) datum odebrání materiálu ze zařízení;

b) popis materiálu včetně údajů uvedených v kapitole I, živočišného druhu v případě materiálu kategorie 3 a z něj získaných zpracovaných produktů určených k využití jako krmná surovina a, v příslušných případech, číslem ušní značky;

c) množství materiálu;

d) místo původu materiálu;

e) jméno a adresu přepravce;

f) jméno a adresu příjemce a, v příslušných případech, jeho číslo schválení a

g) pokud je to vhodné:

i) číslo schválení zařízení původu a

ii) povahu a způsoby ošetření.

3. Obchodní doklad musí být vyhotoven minimálně v trojím provedení (jeden originální doklad a dvě kopie). Originál doprovází zásilku na místo konečného určení. Příjemce je povinen jej uchovat. Jednu z kopií je povinen uchovat výrobce, druhou přepravce.

4. Vzor obchodního dokladu může být stanoven postupem podle čl. 33 odst. 2.

5. Veterinární osvědčení musí vydat a podepsat příslušný orgán.

KAPITOLA IV

Záznamy

Záznamy uváděné v článku 9 musí obsahovat údaje uvedené v druhém odstavci kapitoly III, a to tímto způsobem. Musí obsahovat:

a) údaje uvedené v písmenech b) a c) a

b) v případě záznamů uchovávaných kteroukoli osobou vypravující vedlejší produkty živočišného původu informace uvedené v písmenech a), e) a pokud známo f), nebo

c) v případě záznamů uchovávaných kteroukoli osobou přijímající vedlejší produkty živočišného původu informace uvedené v písmenech a), d) a f), nebo

d) v případě záznamů uchovávaných kteroukoli osobou přijímající vedlejší produkty živočišného původu datum přijetí a informace uvedené v písmenech d) a e).

KAPITOLA V

Uchovávání dokladů

Obchodní doklady a veterinární osvědčení uvedené v kapitole III a záznamy uvedené v kapitole IV musí být za účelem předložení příslušnému orgánu uchovávány minimálně pod dobu dvou let.

KAPITOLA VI

Teplotní podmínky

1. Přeprava vedlejších produktů živočišného původu musí probíhat za přiměřené teploty, aby se zabránilo jakémukoli riziku pro zdraví zvířat nebo lidí.

2. Nezpracovaný materiál kategorie 3 určený k výrobě krmných surovin nebo krmiva pro zvířata v zájmovém chovu musí být přepravován zchlazený nebo zmrazený pokud nebude zpracován do 24 hodin od vypravení.

3. Zařízení vozidel využívaných k přepravě zmrazených zásilek musí zajišťovat udržování přiměřené teploty během celé doby přepravy.

KAPITOLA VII

Zvláštní pravidla pro tranzit

Přeprava vedlejších produktů živočišného původu a zpracovaných produktů při tranzitu musí splňovat požadavky kapitol I, II, III a VI.

KAPITOLA VIII

Kontrolní opatření

Příslušný orgán přijme nezbytná opatření ke kontrole sběru, přepravy, využití a neškodného odstranění vedlejších produktů živočišného původu a zpracovaných produktů včetně kontroly dodržování požadovaných záznamů a dokladů, a pokud si tak vyžádá toto nařízení nebo pokud to příslušný orgán shledá nezbytným, zapečetění.

V případě, že příslušný orgán připojí k zásilce vedlejších produktů živočišného původu nebo zpracovaných produktů pečeť, musí o tom uvědomit příslušný orgán místa určení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO PŘECHODNOU MANIPULACI A ZAŘÍZENÍ K USKLADNĚNÍ

KAPITOLA I

Požadavky na schválení zařízení pro přechodnou manipulaci

1. Zařízení a vybavení musí splňovat minimálně tyto požadavky:

a) zařízení musí být dostatečně oddělena od veřejných komunikací a jiných zařízení jako například jatek. Prostorové rozvržení zařízení musí od převzetí po vypravení zajišťovat naprostou separaci materiálu kategorie 1 a kategorie 2 od materiálu kategorie 3;

b) zařízení musí být vybaveno zakrytým prostorem k přijímání vedlejších produktů živočišného původu;

c) zařízení musí být zkonstruováno způsobem, který umožňuje snadné mytí a dezinfikování. Podlahy musí být položeny tak, aby umožňovaly odvod tekutin;

d) zařízení musí být vybaveno odpovídajícím sociálním zařízením, převlékárnami a umývadly pro zaměstnance;

e) zařízení musí být vybaveno odpovídajícími prostředky ochrany proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci;

f) zařízení musí být vybaveno systém odstraňování odpadní vody, který splňuje hygienické požadavky;

g) v případě, kdy je to pro účely dosažení cílů tohoto nařízení nezbytné, musí být zařízení vybaveno vhodnými prostředky uskladnění s řízenou teplotou s dostatečnou kapacitou k udržování vedlejších produktů živočišného původu v odpovídající teplotě navrženými tak, aby umožňovaly sledování a záznam těchto teplot;

2. Zařízení musí být vybaveno vhodnými prostředky k čištění a dezinfekci nádob nebo skladovacích nádrží, ve kterých vedlejší produkty živočišného původu obdrželo a vozidel jiných než lodí, ve kterých byly přepravovány. K dispozici musí být odpovídající vybavení k dezinfekci kol vozidel.

KAPITOLA II

Obecné hygienické požadavky

A. Zařízení pro přechodnou manipulaci kategorie 3

1. Zařízení nesmí vykonávat jiné činnosti než dovoz, sběr, třídění, bourání, chlazení, mrazení do bloků, dočasné uskladnění a vypravování materiálu kategorie 3.

2. Třídění materiálu kategorie 3 musí být prováděno způsobem, který zamezí jakémukoli riziku šíření choroby zvířat.

3. Materiál kategorie 3 musí být po celou dobu třídění nebo uskladnění manipulován a uskladněn odděleně od zboží jiné kategorie než kategorie 3 a to tak, aby se zabránilo jakémukoli šíření patogenních původců a k zajištění souladu s článkem 22.

4. Materiál kategorie 3 musí být náležitým uskladněn a kde to bude vhodné zchlazen nebo zamrazen až do okamžiku dalšího vyskladnění.

5. Obalový materiál musí být spálen nebo zneškodněn jiným způsobem v souladu s pokyny příslušného orgánu.

B. Zařízení pro přechodnou manipulaci kategorie 1 a kategorie 2

6. Zařízení nesmí vykonávat jiné činnosti než sběr, manipulaci, dočasné uskladnění a vypravování materiálu kategorie 1 a kategorie 2.

7. Třídění materiálu kategorie 1 a kategorie 2 musí být prováděno způsobem, který zamezí jakémukoli riziku šíření choroby zvířat.

8. Materiál kategorie 1 a kategorie 2 musí být po celou dobu třídění nebo uskladnění manipulován a uskladněn odděleně od zboží jiné kategorie a to tak, aby se zabránilo jakémukoli šíření patogenních původců.

9. Materiál kategorie 1 a kategorie 2 musí být náležitým způsobem uskladněn včetně skladování při vhodných teplotách až do okamžiku dalšího vyskladnění.

10. Obalový materiál musí být spálen nebo zneškodněn jiným způsobem v souladu s pokyny příslušného orgánu.

11. Odpadní voda musí být ošetřena způsobem, který v rozumně proveditelném rozsahu zaručí, že v ní nezůstanou žádní patogenní původci. Zvláštní požadavky nakládání s odpadní vodou ze zařízení pro přechodnou manipulaci kategorie 1 a kategorie 2 mohou být stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2.

KAPITOLA III

Požadavky na schválení zařízení k uskladnění

Prostory a vybavení musí splňovat alespoň tyto požadavky:

1. Prostory k uskladnění zpracovaných produktů získaných z materiálu kategorie 3 se nesmí nacházet ve stejném místě jako prostory k uskladnění zpracovaných produktů kategorie 1 a kategorie 2, pakliže se nejedná o zcela oddělené budovy.

2. Zařízení musí být:

a) vybaveno zakrytým prostorem k přijímání produktů;

b) být zkonstruováno způsobem, který umožňuje snadné mytí a dezinfikování. Podlahy musí být položeny tak, aby umožňovaly odvod tekutin;

c) vybaveno odpovídajícím sociálním zařízením, převlékárnami a umývadly pro zaměstnance a

d) vybaveno odpovídajícími prostředky ochrany proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci.

3. Zařízení musí být vybaveno vhodnými prostředky k čištění a dezinfekci nádob nebo skladovacích nádrží, ve kterých vedlejší produkty živočišného původu obdrželo a vozidel jiných než lodí, ve kterých byly přepravovány. K dispozici musí být odpovídající vybavení k dezinfekci kol vozidel.

4. Produkty musí být náležitým způsobem uskladněny až do okamžiku dalšího vyskladnění.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

POŽADAVKY NA SPALOVACÍ A SPOLUSPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NESPADAJÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2000/76/ES

KAPITOLA I

Všeobecné podmínky

1. Spalovací nebo spoluspalovací zařízení musí být zkonstruována, vybavena a provozována tak, aby splňovala požadavky tohoto nařízení.

2. Provozovatel spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení přijme všechna nezbytná preventivní opatření vztahující se k přijímání vedlejších produktů živočišného původu tak, aby zabránil nebo v nejvyšší možné míře omezil přímé riziko zdraví lidí nebo zvířat.

KAPITOLA II

Provozní podmínky

3. Spalovací nebo spoluspalovací zařízení musí být zkonstruována, vybavena a provozována tak, aby plyn, který je výsledkem provozu dosáhl řízeným a homogenním způsobem i za těch nejméně příznivých podmínek teploty 850 °C po dobu dvou sekund měřeno poblíž vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním bodě spalovací komory schváleném příslušným orgánem.

4. Každá linka vysokokapacitních spalovacích zařízení musí být vybavena minimálně jedním pomocným hořákem. Tento hořák se musí spínat automaticky v okamžiku, kdy teplota spalovacích plynů po posledním zavedení spalovacího vzduchu klesne pod 850 °C. Musí být rovněž použit v průběhu spouštěcích a vypínacích operací zařízení tak, aby bylo zajištěno že teplota během těchto operací zůstane uchována na 850 °C, a to tak dlouho, dokud ve spalovací komoře zůstane nespálený materiál.

5. Vysokokapacitní spalovací nebo spoluspalovací zařízení musí mít a udržovat v činnosti automatický systém ochrany před přikládáním vedlejších produktů živočišného původu:

a) v okamžiku spuštění a dokud není dosaženo teploty 850 °C a

b) kdykoli teplota klesne pod 850 °C.

6. Vedlejší produkty živočišného původu by měly být, pokud to bude možné, umísťovány bez přímé manipulace přímo na rošt.

KAPITOLA III

Odvádění vody

7. Spalovací nebo spoluspalovací zařízení včetně přidružených prostor k uskladnění vedlejších produktů živočišného původu musí být zkonstruována tak, aby zabránila neoprávněnému a náhodnému úniku jakýchkoli znečišťujících látek do půdy, povrchové a podzemní vody v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů Společenství. Musí být navíc zřízeny skladovací kapacity k zadržení úniku kontaminované dešťové vody z prostoru spalovacího zařízení nebo zadržení kontaminované vody vzniklé v důsledku rozlití nebo hasičského zásahu.

8. Tyto skladovací kapacity musí být dostatečně velké k tomu, aby bylo možné tyto vody před jejich vypuštěním v nezbytném případě otestovat a ošetřit.

KAPITOLA IV

Zbytky

9. Pro účely této kapitoly se "zbytky" rozumí jakýkoli pevný nebo kapalný materiál vytvořený během spalovacího nebo spoluspalovacího procesu, ošetření odpadních vod nebo jiných procesů uvnitř spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení. Tyto zbytku zahrnují spodní popel a odpad, létavý popílek a prach z kotle.

10. Zbytky pocházející z činnosti spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení musí být minimalizovány jak ve svém objemu, tak ve škodlivosti. Pokud je to vhodné musí být recyklovány, a to přímo v zařízení nebo venku v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství.

11. Přeprava a prozatímní uskladnění suchých zbytků ve formě prachu musí probíhat takovým způsobem, aby se zabránilo rozptýlení do ovzduší (například v uzavřených nádobách).

KAPITOLA V

Měření teploty

12. Ke sledování parametrů a podmínek vztahujících se k procesu spalování nebo spluspalování musí být využity technické postupy. Vysokokapacitní spalovací a spoluspalovací zařízení musí být vybavena zařízením na měření teploty.

13. Schválení vydané příslušným orgánem nebo podmínky k němu připojené musí určit požadavky na měření teploty.

14. Odpovídající instalace a fungování jakéhokoli automatizovaného monitorovacího zařízení musí podléhat kontrole a ročnímu kontrolnímu přezkušování. Minimálně každé tři roky musí být prostřednictvím souběžného měření s využitím referenčních metod provedeno seřízení.

15. Výsledky měření teploty musí být zaznamenány a vhodným způsobem předloženy tak, aby příslušnému orgánu umožnily ověření souladu se schválenými provozními podmínkami stanovenými v tomto nařízení postupy, které tento orgán určí.

KAPITOLA VI

Mimořádné provozní podmínky

16. V případě poruchy nebo mimořádných provozních podmínek musí provozovatel co nejdříve snížit nebo zastavit činnost do té doby, než bude moci obnovit běžnou činnost.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

VŠEOBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU KATEGORIE 1, 2 A 3

KAPITOLA I

Všeobecné podmínky schválení zpracovatelských zařízení kategorie 1, 2 a 3

1. Prostory a vybavení musí splňovat minimálně tyto požadavky:

a) prostory ke zpracování vedlejších produktů živočišného původu se nesmí nacházet na stejném místě jako jatka, ledaže by byly umístěny ve zcela oddělené budově. Neschválené osoby ani zvířata nemají do zařízení přístup;

b) zpracovatelské zařízení musí mít čistý a nečistý sektor, které jsou od sebe odpovídajícím způsobem odděleny. Nečistý sektor musí být vybaven zakrytým prostorem k přijímání vedlejších produktů živočišného původu a zkonstruován způsobem, který umožňuje snadné mytí a dezinfikování. Podlahy musí být položeny tak, aby umožňovaly odvod tekutin. Zpracovatelské zařízení musí být vybaveno odpovídajícím sociálním zařízením, převlékárnami a umývadly pro zaměstnance;

c) zpracovatelské zařízení musí disponovat dostatečnými kapacitami výroby horké vody a páry ke zpracování vedlejších produktů živočišného původu;

d) nečistý sektor musí být, jestliže je to vhodné, vybaven zařízením na zmenšení velikosti vedlejších produktů živočišného původu a zařízení k nakládce rozdrcených vedlejších produktů živočišného původu do zpracovatelských jednotek;

e) veškerá zařízení, ve kterých jsou vedlejší produkty živočišného původu zpracovávány, musí být provozována v souladu s požadavky kapitoly II. V případě, kdy je vyžadováno tepelné ošetření, musí být všechna zařízení vybavena:

i) měřícím zařízením ke sledování teploty v časových intervalech a, pokud to bude nezbytné, tlaku v kritických bodech;

ii) záznamovým zařízením k průběžnému záznamu výsledků měření a

iii) odpovídajícím bezpečnostním systémem k zabránění nedostatečného zahřátí;

f) k zabránění opakovaného znečištění dokončených produktů příchozími vedlejšími produkty musí být prostory, ve kterých je vykládán materiál ke zpracování, jasně odděleny od prostor, které jsou vyhrazeny k jeho zpracování, a prostor, ve kterých jsou zpracované produkty uskladněny.

2. Zařízení musí být vybaveno vhodnými prostředky k čištění a dezinfekci nádob nebo skladovacích nádrží, ve kterých vedlejší produkty živočišného původu obdrželo a vozidel jiných než lodí, ve kterých byly přepravovány.

3. K dispozici musí být odpovídající vybavení k dezinfekci kol vozidel v okamžiku, kdy opouštějí nečistý sektor zpracovatelského zařízení.

4. Všechna zpracovatelská zařízení musí být vybavena systém odstraňování odpadní vody, který splňuje požadavky příslušného orgánu.

5. Zpracovatelské zařízení musí být vybaveno vlastní laboratoří nebo musí využívat služeb externí laboratoře. Tato laboratoř musí být zařízena k provádění nezbytných rozborů a musí ji schválit příslušným orgán.

KAPITOLA II

Všeobecné hygienické podmínky

1. Vedlejší produkty živočišného původu musí být zpracovány co nejdříve po svém příjezdu. Do okamžiku zpracování musí být řádným způsobem uskladněny.

2. Nádoby, nádrže a vozidla používaná k přepravě nezpracovaného materiálu musí být očištěna ve vyhrazeném prostoru. Tento prostor musí být umístěn nebo zkonstruován tak, aby se zabránilo riziku kontaminace zpracovaných produktů.

3. Osoby zaměstnané v nečistém sektoru nesmí do čistého sektoru vstupovat bez toho, že by si převlékly svůj pracovní oděv a obuv nebo si tuto nevydesinfikovaly. Zařízení a nádobí nesmí být vynášeno z nečistého sektoru do čistého sektoru dříve než bude očištěno a desinfikováno. Musí být stanoveny zásady pohybu osob, které umožní kontrolu pohybu osob mezi oblastmi, a předepsáno správné používání brodítek a obdobných zařízení k dezinfekci kol.

4. Odpadní voda s původem v nečistém sektoru musí být ošetřena způsobem, který v rozumně proveditelném rozsahu zaručí, že v ní nezůstanou žádní patogenní původci. Zvláštní požadavky nakládání s odpadní vodou ze zpracovatelských zařízení mohou být stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2.

5. Preventivní opatření proti ptákům, hlodavcům, hmyzu nebo jiným škůdcům musí být prováděna systematicky. K tomuto účelu musí být využívá zdokumentovaný program hubení škůdců.

6. Čistící postupy musí být ustanoveny a zdokumentovány pro všechny části zařízení. K očistě musí být k dispozici vhodné čistící nástroje a prostředky.

7. Hygienická kontrola musí zahrnovat pravidelné kontroly prostředí a vybavení. Časový rozvrh kontrol a jejich výsledky musí být zdokumentovány a uchovány po dobu minimálně dvou let.

8. Zařízení a vybavení musí být udržováno v dobrém technickém stavu, měřící zařízení musí být v pravidelných intervalech měřeno a cejchováno.

9. Zpracované produkty musí být ve zpracovatelském závodě manipulovány a uskladněny tak, aby se zabránilo kontaminaci.

KAPITOLA III

Zpracovatelské metody

Metoda 1

Zmenšení

1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 50 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 50 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 50 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.

Doba, teplota a tlak

2. Po zmenšení velikosti musí být vedlejší produkty živočišného původu zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 133 °C po dobu minimálně 20 minut bez přerušení a při tlaku (absolutním) minimálně 3 bary získaném nasycenou parou [1]; tepelné ošetření může být uplatněno jako jediný postup nebo jako prvotní nebo závěrečná fáze sterilizace.

3. Zpracování smí být prováděno v dávkovém nebo kontinuálním systému.

Metoda 2

Zmenšení

1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 150 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 150 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 150 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.

Doba, teplota a tlak

2. Po zmenšení velikosti musí být vedlejší produkty živočišného původu zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 100 °C po dobu minimálně 125 minut, teplotu v jádře vyšší než 110 °C po dobu minimálně 120 minut a teplotu v jádře vyšší než 120 °C po dobu minimálně 50 minut.

3. Zpracování musí být prováděno v dávkovém systému.

4. Vedlejší produkty živočišného původu musí být zahřívány takovým způsobem, aby k dosažení požadovaných teplotních požadavků došlo současně.

Metoda 3

Zmenšení

1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 30 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 30 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 30 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.

Doba, teplota a tlak

2. Po zmenšení velikosti musí být vedlejší produkty živočišného původu zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 100 °C po dobu minimálně 95 minut, teplotu v jádře vyšší než 110 °C po dobu minimálně 55 minut a teplotu v jádře vyšší než 120 °C po dobu minimálně 13 minut.

3. Zpracování musí být prováděno v dávkovém nebo kontinuálním systému.

4. Vedlejší produkty živočišného původu mohou být zahřívány takovým způsobem, aby k dosažení požadovaných teplotních požadavků došlo současně.

Metoda 4

Zmenšení

1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 30 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 30 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 30 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.

Doba, teplota a tlak

2. Po zmenšení velikosti musí být vedlejší produkty živočišného původu umístěny do nádoby s přidaným tukem a zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 100 °C po dobu minimálně 16 minut, teplotu v jádře vyšší než 110 °C po dobu minimálně 13 minut, teplotu v jádře vyšší než 120 °C po dobu minimálně 8 minut a teplotu v jádře vyšší než 130 °C po dobu minimálně 3 minut.

3. Zpracování musí být prováděno v dávkovém nebo kontinuálním systému.

4. Vedlejší produkty živočišného původu mohou být zahřívány takovým způsobem, aby k dosažení požadovaných teplotních požadavků došlo současně.

Metoda 5

Zmenšení

1. Jestliže je velikost částic vedlejších produktů živočišného původu určených ke zpracování větší než 20 mm, velikost vedlejších produktů živočišného původu musí být zmenšena s využitím vhodného vybavení nastaveného tak, aby velikost částic po zmenšení nepřesahovala 20 mm. Účinnost tohoto vybavení musí být denně kontrolována a stav, ve kterém se nachází, zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších než 20 mm, postup musí být zastaven a opětovně spuštěn až po dokončení opravy.

Doba, teplota a tlak

2. Po zmenšení velikosti musí být vedlejší produkty živočišného původu zahřívány dokud se nevysráží a potom stlačeny tak, aby se z bílkovinné hmoty odstranila voda a tuk. Bílkovinná hmota musí být následně zahřáta na teplotu v jádře vyšší než 80 °C po dobu minimálně 120 minut a teplotu v jádře vyšší než 100 °C po dobu minimálně 60 minut.

3. Zpracování musí být prováděno v dávkovém nebo kontinuálním systému.

4. Vedlejší produkty živočišného původu mohou být zahřívány takovým způsobem, aby k dosažení požadovaných teplotních požadavků došlo současně.

Metoda 6

(pouze pro vedlejší živočišné produkty rybího původu)

Zmenšení

1. Vedlejší živočišné produkty musí být zmenšeny na … mm. Následně musí být promíchány s kyselinou mravenčí, aby se tak pH snížilo na… Před dalším ošetřením musí směs být uskladněna na … hodin.

2. Směs musí být následně zavedena do teplotního měniče a zahřána na teplotu jádra … °C po dobu minimálně … minut. Postup produktu měničem tepla musí být řízen pomocí mechanických ovladačů omezujících jeho posuv tak, aby do ukončení tepelného ošetření produkt prošel cyklem, který je dostatečný jak z hlediska času, tak teploty.

3. Po ošetření musí být výrobek mechanicky separován na tekutinu, tuk a škvarky. K získání zpracovaného koncentrátu živočišných bílkovin musí být tekutá část napumpována do dvou parou vytápěných výměníků tepla s vakuovými komorami, čímž dojde k odstranění její vlhkosti ve formě vodní páry. Škvarky musí být do bílkovinného koncentrátu přidány ještě před uskladněním.

Metoda 7

1. Každá metoda schválená příslušným orgánem, u které bylo příslušnému orgánu prokázáno, že konečný výrobek byl denně vzorkován po dobu jednoho měsíce v souladu s těmito mikrobiologickými normami:

a) vzorky materiálu odebrané bezprostředně po tepelném ošetření:

Clostridium perfringens: nepřítomnost v 1 g produktu

b) vzorky materiálu odebrané v průběhu nebo při vyskladnění ve zpracovatelském zařízení:

Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

kde:

n = počet vzorků, které mají být otestovány;

m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet baktérií ve bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;

M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M; a

c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.

2. Podrobnosti kritických kontrolních bodů podle kterých každé zpracovatelské zařízení uspokojivě splňuje mikrobiologické normy musí být zaznamenány a uchovány tak, že vlastník, provozovatel nebo jejich zástupci a příslušný orgán mohou sledovat provoz zpracovatelského zařízení. Údaje, které mají být zaznamenány a sledovány musí obsahovat velikost částic, kritickou teplotu a, pokud je to vhodné, absolutní dobu, profil tlaku, objem vstupujícího materiálu za jednotku času a míru recyklace tuku.

3. Tyto údaje musí být Komisi na vyžádání k dispozici.

KAPITOLA IV

Dozor nad výrobou

1. Příslušný orgán musí zpracovatelská zařízení dozorovat, aby tak zajistil soulad s požadavky tohoto nařízení. Příslušný orgán zejména musí:

a) kontrolovat:

i) všeobecné hygienické podmínky prostor zařízení, vybavení a zaměstnanců;

ii) účinnost kontrol prováděných samotným zařízením v souladu s článkem 25, zejména pak prošetřením výsledků odebíráním vzorků;

iii) normy produktů po zpracování. Musí být provedeny rozbory a testy v souladu s vědecky uznávanými mezinárodními normami (zejména těmi, které byly stanoveny v právních předpisech Společenství nebo, v případě, že žádné takové neexistují, uznávanými mezinárodními normami nebo, v případě jejich absence, vnitrostátními normami) a

iv) podmínky uskladnění;

b) odebrat všechny vzorky požadované k laboratorním testům a

c) provést všechny kontroly, které považuje za nezbytné k zajištění souladu s tímto nařízením.

2. Příslušný orgán musí mít za účelem provádění zodpovědnosti podle odstavce 1 v kteroukoli dobu volný přístup do všech částí zpracovatelského zařízení a k záznamům, obchodním dokumentům a veterinárním osvědčením.

KAPITOLA V

Postupy ověřování

1. Příslušný orgán musí zpracovatelský závod ověřit v souladu s těmito postupy a ukazateli:

a) popisem výrobního postupu (pomocí postupového diagramu uspořádání pracovního procesu);

b) označením kritických kontrolních bodů (CCPs) včetně objemu zpracování materiálu za jednotku času v případě kontinuálního systému);

c) souladem se zvláštními požadavky na zpracování stanovenými tímto nařízením a

d) dodržováním těchto požadavků:

i) velikosti částic pro tlakový dávkový systém a kontinuální systém – určené velikostí otvorů drtiče nebo mezery kovadliny;

ii) teploty, tlaku, doby zpracování a objemu zpracovaného materiálu za jednotku času (pouze pro kontinuální systém) tak, jak je podrobně uvedeno v odstavcích 2 a 3.

2. V případě tlakového dávkového systému:

a) teplota musí být sledována pomocí stálého bimetalového termoelektrického snímače teploty a znázorněna na grafu v reálném čase;

b) tlaková fáze musí být sledována pomocí stálého tlakoměru a musí být zaznamenávána v reálném čase;

c) doba zpracování musí být zobrazena na grafu času a teploty a času a tlaku.

Tlakoměr i termoelektrický snímač teploty musí být minimálně jednou za rok přezkoušeny a ocejchovány.

3. V případě tlakového kontinuálního systému:

a) teplota a tlak musí být sledovány pomocí stálých bimetalových termoelektrických snímačů teploty nebo infračervenou teplotní pistolí a tlakoměry použity ve stanovených místech v průběhu celého systému zpracování tak, aby teplota i tlak byly v souladu s požadovanými podmínkami uvnitř celého kontinuálního systému nebo jeho části. Teplota i tlak musí být znázorněny na grafu v reálném čase;

b) měření minimální doby přesunu uvnitř celé relevantní části kontinuálního systému ve které tlak i teplota splňují požadované podmínky musí být příslušnému orgánu poskytnuto s využitím nerozpustných značkovačů (například oxidem manganičitým) nebo jiným způsobem, který nabízí rovnocenné záruky. Přesné měření a kontrola objemu zpracování materiálu za jednotku času jsou nezbytné a v průběhu ověřovacích testů musí být měřeny ve vztahu ke CCPs, které je možné kontinuálně měřit, jako jsou:

i) otáčky za minutu posuvového šroubu (ot./min.);

ii) elektrický výkon (v ampérech při daném napětí);

iii) míra odpařování/kondenzace, nebo

iv) počet zdvihů pumpy za jednotku času.

Všechna měřicí a sledovací zařízení musí být minimálně jednou za rok přezkoušena a ocejchována.

4. Příslušný orgán musí ověřovací postup periodicky opakovat v případě, že to považuje za nezbytné, a pokaždé, kdy je postup zpracování významným způsobem pozměněn (například obměna technického vybavení nebo změna surového materiálu).

5. Ověřovací postupy založené na testovacích metodách mohou být stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2.

[1] Pojmem "nasycená pára" se rozumí, že všechen vzduch byl vyčerpán a v celé sterilizační komoře nahrazen parou.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU KATEGORIE 1 A 2 A NA ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU BIOPLYNU A KOMPOSTOVÁNÍ

KAPITOLA I Zvláštní požadavky na zpracování materiálu kategorie 1 a kategorie 2

Kromě všeobecných požadavků stanovených v příloze V platí i tyto zvláštní požadavky.

A. Prostory zařízení

1. Prostorové rozvržení zpracovatelských zařízení musí od převzetí surového materiálu po vypravení výsledného zpracovaného produktu zajišťovat naprostou separaci materiálu kategorie 1 od materiálu kategorie 2.

2. Příslušný orgán však může schválit dočasné využití zpracovatelského zařízení kategorie 2 ke zpracování materiálu kategorie 1, pokud vypuknutí nákazy zvířat nebo jiné mimořádné nepředvídatelné okolnosti vedou k nedostatku kapacit zpracovatelského zařízení kategorie 1.

Příslušný orgán musí toto zpracovatelské zařízení kategorie 2 opětovně schválit v souladu s článkem 13 než bude opět moci zpracovávat materiál kategorie 2.

B. Normy zpracování

3. Kritické kontrolní body, které určují rozsah teplotního ošetření uplatněný při zpracování musí být pro každou ze zpracovatelských metod uvedených v kapitole III přílohy V označeny. Kritické kontrolní body mohou zahrnovat:

a) velikost částic surového materiálu;

b) teplotu dosaženou při procesu tepelného ošetření;

c) tlak vyvinutý na surový materiál a

d) délku trvání tepelného ošetření nebo objem vstupujícího materiálu za jednotku času do kontinuálního systému.

Pro každý uplatnitelný kritický kontrolní bod musí být určeny minimální normy zpracování.

4. Záznamy musí být uchovávány po dobu minimálně dvou let k prokázání toho, že jsou uplatňovány minimální hodnoty zpracování.

5. K nepřetržitému sledování podmínek zpracování musí být využívána přesně kalibrované měřící přístroje/záznamníky. Záznamy prokazující data kalibrace měřicích přístrojů/záznamníků musí být uchovány.

6. Materiál, který pravděpodobně neprošel zvláštním teplotním ošetřením (např. materiál uniklý při spuštění nebo únik z kotlů) musí procesem teplotního ošetření projít znovu nebo musí být posbírán a přepracován.

7. Vedlejší produkty živočišného původu musí být zpracovávány v souladu s těmito normami zpracování:

a) Zpracovatelská metoda 1 musí být použita na:

i) materiál kategorie 2, jiný než hnůj a obsah trávícího traktu, určený do zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování, nebo který má být využit jako organické hnojivo nebo půdní přídavky a

ii) materiál kategorie 1 a kategorie 2 určený na skládku.

b) Kterákoli ze zpracovatelských metod 1 až 5 musí být použita na:

i) materiál kategorie 2, z něhož získaná výsledná bílkovina je určena ke spálení nebo spoluspálení;

ii) materiál kategorie 2 z něhož získaný tavený/škvařený tuk je určen do tukového zařízení kategorie 2 a

iii) materiál kategorie 1 nebo kategorie 2 určený ke spálení nebo spoluspálení.

Příslušný orgán však může požadovat, aby pro materiály 1. kategorie, určené ke spálení nebo spoluspálení, byla použita zpracovatelská metoda 1.

C. Zpracované produkty

8. Zpracované produkty získané z materiálů kategorie 1 nebo 2 s výjimkou tekutých výrobků určených do zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí být trvale označeny, pokud je to technicky možné, zápachem s využitím systému schváleného příslušným orgánem. Prováděcí pravidla k tomuto označování mohou být stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2.

9. Vzorky zpracovaných produktů určených pro zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování nebo skládku odebrané bezprostředně po teplotním ošetření musí být prosty termorezistentních patogenních bakteriálních spór (nepřítomnost Clostridium perfringens v 1 g produktu).

KAPITOLA II Zvláštní požadavky na schválení zařízení na výrobu bioplynu a kompostování

A. Prostory zařízení

1. Zařízení na výrobu bioplynu musí být vybaveno:

a) pasterizačně/hygienickou jednotkou, kterou není možné obejít:

i) zařízením na sledování teploty v reálném čase;

ii) záznamovými přístroji ke kontinuálnímu zaznamenávání výsledků těchto měření a

iii) odpovídajícím bezpečnostním systémem k zabránění nedostatečného ohřevu a

b) odpovídajícím vybavením pro očistu a dezinfekci vozidel a nádob opouštějících zařízení.

Tato pasterizačně/hygienická jednotka však není povinná pro zařízení na výrobu bioplynu, která přeměňují pouze vedlejší produkty živočišného původu, které prošly zpracovatelskou metodou 1.

2. Zařízení na kompostování musí být vybaveno:

a) uzavřeným kompostujícím reaktorem, který není možné obejít:

i) zařízením na sledování teploty v reálném čase;

ii) záznamovými přístroji ke kontinuálnímu zaznamenávání výsledků těchto měření a

iii) odpovídajícím bezpečnostním systémem k zabránění nedostatečného ohřevu a

b) odpovídajícím vybavením pro očistu a dezinfekci vozidel a nádob přepravujících nezpracované vedlejší produkty živočišného původu.

3. Každé zařízení na výrobu bioplynu a kompostování musí být vybaveno vlastní laboratoří nebo musí využívat služeb externí laboratoře. Tato laboratoř musí být zařízena k provádění nezbytných rozborů a musí ji schválit příslušným orgán.

B. Hygienické požadavky

4. V zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování smí být přeměňovány pouze tyto vedlejší produkty živočišného původu:

a) materiál kategorie 2, pokud zpracovatelský závod kategorie 2 využívá zpracovatelskou metodu 1;

b) hnůj a obsah zažívacího traktu a

c) materiál kategorie 3.

5. Vedlejší živočišné produkty uváděné v odstavci 4 musí být ošetřeny v co nejkratším čase po příjezdu. Až do svého ošetření musí být řádným způsobem uskladněny.

6. Nádoby, nádrže a vozidla používaná k přepravě neošetřeného materiálu musí očištěny ve vyhrazeném prostoru. Tento prostor musí umístěn a konstruován tak, aby se zabránilo riziku kontaminace ošetřených produktů.

7. Preventivní opatření proti ptákům, hlodavcům, hmyzu nebo jiným škůdcům musí být prováděna systematicky. K tomuto účelu musí být využíván zdokumentovaný program kontroly škůdců.

8. Čistící postupy musí být ustanoveny a zdokumentovány pro všechny části zařízení. K očistě musí být k dispozici vhodné čistící nástroje a prostředky.

9. Hygienická kontrola musí zahrnovat pravidelné kontroly prostředí a vybavení. Časový rozvrh kontrol a jejich výsledky musí být zdokumentovány a uchovány po dobu minimálně dvou let.

10. Zařízení a vybavení musí být udržováno v dobrém technickém stavu, měřící zařízení musí být v pravidelných intervalech měřeno a cejchováno.

11. Zbytky rozkladu musí být v zařízení manipulovány a uskladněny tak, aby se zabránilo rekontaminaci.

C. Normy zpracování

12. Materiál kategorie 3 využívaný jako surovina v zařízeních na výrobu bioplynu vybavených pasterizačně/hygienickou jednotkou musí být vstaven těmto minimálním požadavkům:

a) maximální velikost částic před vstupem do jednotky: 12 mm;

b) minimální teplota celé hmoty materiálu v jednotce: 70 °C

c) minimální doba v jednotce bez přerušení: 60 minut.

13. Materiál kategorie 3 využívaný jako surovina v zařízeních na kompostování musí být vstaven těmto minimálním požadavkům:

a) maximální velikost částic před vstupem do kompostujícího reaktoru: 12 mm;

b) minimální teplota celé hmoty materiálu v reaktoru: 70 °C;

c) minimální doba v reaktoru při 70 °C (v celé hmotě): 60 minut.

14. Dokud nebudou přijata pravidla v souladu s čl. 6 odst. 2 písm. g) příslušný orgán může v případě, kdy jedinou surovinou živočišného původu využívanou v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování je kuchyňský odpad, schválit využití jiných norem zpracování než norem stanovených v odstavcích 12 a 13, a to za předpokladu, že ve vztahu ke snížení patogenních původců zaručují rovnocenný účinek.

D. Zbytky rozkladu a kompost

15. Vzorky odebrané ze zbytků rozkladu nebo kompostu v průběhu nebo při vyskladnění v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí splňovat tyto normy:

Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

kde:

n = počet vzorků, které mají být otestovány;

m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;

M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M; a

c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.

KAPITOLA III Normy ošetření pro další zpracování tavených/škvařených tuků

K výrobě tukových derivátů z tavených/škvařených tuků získaných z materiálu kategorie 2 mohou být využity tyto postupy:

1. Transesterifikace nebo hydrolýza při teplotě minimálně 200 °C při odpovídajícím tlaku po dobu 20 minut (glycerol, mastné kyseliny a estery), nebo

2. Saponifikace s NaOH 12M (glycerol a mýdlo):

a) v dávkovém procesu při 95 °C po dobu tří hodin, nebo

b) v kontinuálním procesu při 140 °C a 2 barech (2000 hPa) po dobu osmi minut, nebo za rovnocenných podmínek stanovených postupem podle čl. 33 odst. 2.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

ZVLÁŠTNÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A UVEDENÍ NA TRH ZPRACOVANÝCH ŽIVOČIŠNÝCH BÍLKOVIN A JINÝCH ZPRACOVANÝCH PRODUKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT VYUŽITY JAKO KRMNÝ MATERIÁL

KAPITOLA I Zvláštní požadavky na schválení zpracovatelského zařízení kategorie 3

Kromě všeobecných požadavků stanovených v příloze V platí i tyto zvláštní požadavky.

A. Prostory zařízení

1. Prostory ke zpracování materiálu kategorie 3 se nesmí nacházet na stejném místě jako prostory ke zpracování materiálu kategorie 1 a kategorie 2, ledaže by byly umístěny ve zcela oddělené budově.

2. Příslušný orgán však může schválit dočasné využití zpracovatelského zařízení kategorie 3 ke zpracování materiálu kategorie 1 nebo kategorie 2, pokud vypuknutí nákazy zvířat nebo jiné mimořádné nepředvídatelné okolnosti vedou k nedostatku kapacit zpracovatelského zařízení kategorie 1 nebo kategorie 2.

Příslušný orgán musí toto zpracovatelské zařízení kategorie 3 opětovně schválit v souladu s článkem 17 než bude opět moci zpracovávat materiál kategorie 3.

3. Zpracovatelské zařízení kategorie 3 musí být vybaveno:

a) zařízením na kontrolu přítomnosti cizích těles, jako je například obalový materiál, kovové části atd. ve vedlejších produktech živočišného původu a

b) pokud objem ošetřovaných produktů vyžaduje pravidelnou nebo stálou přítomnost příslušného orgánu, odpovídajícím způsobem vybavenou uzamykatelnou místnost k výhradnímu využívání kontrolním útvarem.

B. Surový materiál

4. K výrobě zpracovaných živočišných bílkovin a jiného krmného materiálu smí být použit pouze materiál kategorie 3 uvedený v odst. 1 písm. a) až j) čl. 6, který byl manipulován, uskladněn a přepravován v souladu s článkem 22.

5. Vedlejší produkty živočišného původu musejí být před zpracováním otestovány na přítomnost cizích těles. Pokud jsou tato přítomna, musí být okamžitě odstraněna.

C. Normy zpracování

6. Kritické kontrolní body, které určují rozsah tepelného ošetření uplatněný při zpracování musí být pro každou ze zpracovatelských metod uvedených v kapitole III přílohy V označeny. Kritické kontrolní body musí zahrnovat minimálně:

- velikost částic surového materiálu,

- teplotu dosaženou při procesu tepelného ošetření,

- tlak vyvinutý na surový materiál, pokud je to relevantní a

- délku trvání tepelného ošetření nebo objem vstupujícího materiálu za jednotku času do kontinuálního systému.

Pro každý uplatnitelný kritický kontrolní bod musí být určeny minimální normy zpracování.

7. Záznamy musí být uchovávány po dobu minimálně dvou let k prokázání toho, že jsou uplatňovány minimální hodnoty zpracování.

8. K nepřetržitému sledování podmínek zpracování musí být využívána přesně kalibrované měřící přístroje/záznamníky. Záznamy prokazující data kalibrace měřicích přístrojů/záznamníků musí být uchovány.

9. Materiál, který pravděpodobně neprošel zvláštním teplotním ošetřením (např. materiál uniklý při spuštění nebo únik z kotlů) musí procesem teplotního ošetření projít znovu nebo musí být posbírán a přepracován.

D. Zpracované produkty

10. Vzorky konečných produktů odebrané v průběhu nebo při vyskladnění v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí splňovat tyto normy:

Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

kde:

n = počet vzorků, které mají být otestovány;

m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;

M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M a

c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.

KAPITOLA II Zvláštní požadavky na zpracované živočišné bílkoviny

Kromě všeobecných požadavků stanovených v příloze I platí i tyto zvláštní podmínky.

A. Normy zpracování

1. Zpracované živočišné bílkoviny pocházející ze savců musí být podrobeny zpracovatelské metodě 1.

2. Zpracované živočišné bílkoviny nepocházející ze savců, s výjimkou rybí moučky, musí být podrobeny kterékoli ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7.

3. Rybí moučka musí být podrobena:

a) kterékoli ze zpracovatelských metod, nebo

b) zpracovatelské metodě a parametrům, které zajišťují, že produkt dodržuje mikrobiologické normy stanovené v odstavci 10 kapitoly I.

B. Uskladnění

4. Zpracované živočišné bílkoviny musejí být baleny a uskladněny v nových nebo sterilizovaných obalech nebo uskladněny v řádně zkonstruovaných silech pro volně ložené látky

5. Musí být přijata odpovídající opatření k minimalizaci kondenzace uvnitř sil, přepravníků a výtahů.

6. Produkty na přepravnících, v silech a výtazích musí být chráněny proti náhodné kontaminaci.

7. Zařízení k manipulaci s živočišnými bílkovinami musí být udržováno v čistém a suchém stavu a mělo by být vybaveno odpovídajícími kontrolními body tak, aby bylo možné čistotu zařízení kontrolovat. Veškeré zařízení k uskladnění musí být v souladu s výrobními požadavky pravidelně vyprazdňováno a čištěno.

8. Zpracované živočišné bílkoviny musí být uchovávány v suchu. Prosakování a kondenzaci v uskladňovacím prostoru musí být zabráněno.

C. Dovoz

9. Členské státy musí dovoz zpracovaných živočišných bílkovin povolit:

a) jestliže pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu části II přílohy XI nebo, v případě rybí moučky, na seznamu části III přílohy XI;

b) jestliže pocházejí ze zpracovatelského zařízení, které je na seznamu uvedeném v čl. 29 odst. 4;

c) jestliže byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením a

d) jestliže jsou provázeny veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6.

10. Před tím, než jsou zásilky uvolněny do volnému oběhu na území Společenství, musí příslušný orgán odebrat vzorky dovážených produktů v místě hraniční kontroly, aby byl zajištěn soulad s požadavky odstavce 10 kapitoly I. Příslušný orgán musí:

a) odebrat vzorky z každé zásilky volně ložených produktů a

b) provádět náhodné kontroly u zásilek produktů balených v závodě, v němž byly vyrobeny.

11. Pokud se však šest za sebou jdoucích testech zásilek volně ložených produktů s původem v dané třetí zemi ukáže negativních, může příslušný orgán provést u následujících volně ložených produktů zásilek z této třetí země namátkový odběr vzorků. Pokud se jeden z těchto vzorků ukáže pozitivním, musí o tom příslušný orgán, který odběr provedl, uvědomit příslušný orgán v zemi původu, aby mohl přijmout odpovídající opatření k zajištění nápravy situace. Příslušný orgán v zemi původu musí o těchto opatřeních uvědomit příslušný orgán, který vzorkování provedl. V případě dalšího pozitivního výsledku ze stejného zdroje, musí příslušný orgán odebrat vzorky z každé zásilky ze stejného zdroje, dokud se šest dalších, za sebou jdoucích vzorků neukáže opět negativních.

12. Záznamy o výsledcích vyšetření všech vzorků odebraných ze zásilek musí příslušné orgány uchovávat po dobu nejméně dvou let.

13. V případě, kdy se zásilka ukáže pozitivní na salmonely, musí být buď:

a) odbavena postupem podle čl. 17 odst. 2 písm. a) směrnice 97/78/ES [1], nebo

b) přepracována ve zpracovatelském zařízení schváleném podle tohoto nařízení nebo dekontaminována ošetřením schváleném příslušným orgánem. Seznam povolených ošetření může být vytvořen postupem podle čl. 33 odst. 2. Zásilka nesmí být uvolněna, dokud nebude ošetřena a testována na přítomnost salmonel příslušným orgánem v souladu s odstavcem 10 kapitoly I s negativními výsledky.

KAPITOLA III Zvláštní požadavky na krevní výrobky

Kromě všeobecných požadavků stanovených v kapitole I platí i tyto zvláštní podmínky.

A. Surový materiál

1. K výrobě krevních výrobků smí být využita pouze krev podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a b).

B. Normy zpracování

2. Krevní výrobky musí být podrobeny:

a) kterékoli ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7, nebo

b) zpracovatelské metodě a parametrům, které zajišťují, že produkt je v souladu s mikrobiologickými normami stanovenými v odstavci 10 kapitoly I.

C. Dovoz

3. Členské státy musí dovoz krevních výrobků povolit, pokud:

a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části V přílohy XI;

b) pocházejí ze zpracovatelského zařízení, které je na seznamu uváděném v čl. 29 odst. 4;

c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením a

d) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6.

KAPITOLA IV Zvláštní požadavky na tavené tuky a rybí tuk

Kromě všeobecných požadavků stanovených v kapitole I platí i tyto zvláštní podmínky.

A. Normy zpracování

1. Tavené/škvařené tuky získané z přežvýkavců musí být pročištěny tak, že maximální úrovně zbývajících nerozpustných nečistot nepřesahují 0,15 % hmotnosti.

B. Dovoz tavených tuků

2. Členské státy musí dovoz tavených tuků povolit, pokud:

a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v oddíle IV přílohy XI;

b) pocházejí ze zpracovatelského zařízení, které je na seznamu uváděném v čl. 29 odst. 4;

c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením a

d) buďto:

i) pocházejí výlučně nebo částečně z vepřových surovin a pocházejí ze země nebo z části země prosté v předchozích 24 měsících slintavky a kulhavky a v předchozích 12 měsících klasického moru prasat a afrického moru prasat, nebo

ii) pocházejí výlučně nebo částečně z drůbežích surovin a pocházejí ze země nebo z části země prosté v předchozích 6 měsících newcastleské choroby a influenzy ptáků, nebo

iii) pocházejí výlučně nebo částečně ze surovin z přežvýkavců a pocházejí ze země nebo z části země prosté v předchozích 24 měsících slintavky a kulhavky a v předchozích 12 měsících moru skotu, nebo

iv) v případě, kdy v průběhu příslušného časového období došlo k vypuknutí jedné v výše uváděných chorob, byly podrobeny jednomu z těchto procesů tepelného ošetření:

- minimálně 70 °C po dobu minimálně 30 minut, nebo

- minimálně 90 °C po dobu minimálně 15 minut,

a podrobnosti kritických kontrolních bodů musí být zaznamenány a uchovány tak, že vlastník, provozovatel nebo jejich zástupci a, pokud to bude nezbytné, příslušný orgán mohou sledovat provoz zařízení. Údaje, které mají být zaznamenány a sledovány musí obsahovat velikost částic, kritickou teplotu a, pokud je to vhodné, absolutní dobu, profil tlaku, objem vstupujícího syrového materiálu za jednotku času a míru recyklace tuku a

e) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6.

C. Dovoz rybího tuku

3. Členské státy musí dovoz rybího tuku povolit, pokud:

a) pochází ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části III přílohy XI;

b) pochází ze zpracovatelského zařízení, které je na seznamu uváděném v čl. 29 odst. 4;

c) byl vyroben v souladu s tímto nařízením a

d) je provázen veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6.

D. Hygienické požadavky

4. V případě, kdy je tavený tuk nebo rybí tuk balen, musí tak být učiněno do nových nádob nebo nádob, které byly vyčištěny a musí být přijata všechna preventivní opatření k zabránění rekontaminace produktů. Pokud je zamýšlena přeprava volně ložených produktů, trubky, pumpy a velkoobjemové nádrže nebo jakékoli jiné velkoobjemové nádoby nebo silniční tankery použité k přepravě zboží z výrobního zařízení buďto přímo na loď nebo do pobřežních nádrží nebo přímo do jiných zařízení, musely být před použitím prohlédnuty a shledány čistými.

KAPITOLA V Zvláštní požadavky na mléko, mléčné výrobky a mlezivo

Kromě všeobecných požadavků stanovených v kapitole I platí i tyto zvláštní podmínky.

A. Normy zpracování

1. Syrové mléko a mlezivo musí být vyráběny v podmínkách nabízejících odpovídající záruky ve vztahu ke zdraví zvířat. Tyto podmínky mohou být stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2.

2. Mléko nebo ošetřené nebo zpracované mléčné výrobky musí být podrobeny tepelnému ošetření minimálně 72 °C po dobu minimálně 15 sekund nebo jakékoli jiné kombinaci minimální teploty a doby trvání tepelného ošetření se stejným tepelným účinkem postačující k negativní reakci na fosfatázovou zkoušku, následováno:

a) v případě sušeného mléka nebo výrobků z něj procesem sušení, nebo

b) v případě výrobků ze zkysaného mléka procesem, při kterém je pH sníženo a minimálně jednu hodinu udržováno pod hranicí 6.

3. Kromě požadavků stanovených v odstavci 2 musí sušené mléko nebo výrobky z něj splňovat tyto požadavky:

a) po ukončení procesu sušení musí být uplatněno každé preventivní opatření k zabránění rekontaminace produktů a

b) konečný výrobek musí být:

i) zabalen do nových nádob, nebo

ii) v případě přepravy jako volně ložený přepravován v nádobách nebo vozidlech, které byly vydezinfikovány prostředkem schváleným příslušným orgánem před naplněním mlékem, mléčným výrobkem nebo mlezivem.

B. Dovoz

4. Členské státy musí dovoz mléka a mléčných výrobků povolit, pokud:

a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části I přílohy XI;

b) v případě mléka a mléčných výrobků ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených ve sloupci B přílohy rozhodnutí 95/340/ES [1] Rozhodnutí Komise 95/340/ES ze dne 27. července 1995 o stanovení prozatímního seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků a o zrušení rozhodnutí 94/70/ES (Úř. věst. L 200, 24.8.1995, s. 38). Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 96/584/ES (Úř. věst. L 255, 9.10.1996, s. 20). prošly pasterizačním ošetřením dostatečným k dosažení negativní fosfatázové zkoušky a doprovází je veterinární osvědčení, které odpovídá vzoru uvedenému v kapitole 2 bodu A přílohy X;

c) v případě mléka a mléčných výrobků s pH sníženým na méně než 6 ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených ve sloupci C přílohy směrnice 95/340/ES prošly pasterizačním ošetřením dostatečným k dosažení negativní fosfatázová zkoušky a doprovází je veterinární osvědčení, které odpovídá vzoru uvedenému v kapitole 2 bodu B přílohy X;

d) v případě mléka a mléčných výrobků ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených ve sloupci C přílohy rozhodnutí 95/340/ES prošly nejprve sterilizačním procesem nebo dvojím tepelným ošetřením, přičemž každé z těchto ošetření dostačuje samo o sobě k dosažení negativní fosfatázové zkoušky a doprovází je veterinární osvědčení, které odpovídá vzoru uvedenému v kapitole 2 bodu C přílohy X a

e) pocházejí ze zpracovatelského zařízení, které je na seznamu uvedeném v čl. 29 odst. 4.

5. Mléko a mléčné výrobky ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených sloupci C přílohy rozhodnutí 95/340/ES, ve kterých se v posledních 12 měsících vyskytla slintavka a kulhavka nebo kde v posledních 12 měsících došlo k očkování proti slintavce a kulhavce, muselo před uvedením na území Společenství projít buďto:

a) sterilizačním procesem, při kterém je dosaženo hodnoty FC stejné nebo vyšší než 3, nebo

b) počátečním ošetřením s tepelným účinkem alespoň rovnocenným účinku dosaženému pasterizačním procesem o teplotě minimálně 72 °C po dobu minimálně 15 sekund dostatečným k dosažení negativní fosfatázové zkoušky, následovaným:

i) druhým tepelným ošetřením s tepelným účinkem alespoň rovnocenným účinku dosaženému prvním tepelným ošetřením dostatečným k dosažení negativní fosfatázové zkoušky, následovaným, v případě sušeného mléka nebo výrobků z něj procesem sušení, nebo

ii) v případě výrobků ze zkysaného mléka procesem, při kterém je pH sníženo a minimálně jednu hodinu udržováno pod hranicí 6.

6. V případě zjištění rizika zavlečení exotické choroby a nebo jakéhokoli jiného rizika vůči zdraví zvířat mohou být stanoveny doplňkové podmínky ochrany zdraví zvířat postupem podle čl. 33 odst. 2.

KAPITOLA VI Zvláštní požadavky na želatinu a hydrolyzované bílkoviny

Kromě všeobecných požadavků stanovených v kapitole I platí i tyto zvláštní podmínky.

A. Normy zpracování pro želatinu

1. a) Želatina musí být vyrobena způsobem, který zajišťuje, že nezpracovaný materiál kategorie 3 je podroben ošetření kyselinou nebo zásadou, následovaném jedním nebo více promytím. pH musí být následně upraveno. Želatina musí být získána několikanásobným zahřátím následujícím v řadě za sebou následovaným pročištěním prostřednictvím filtrace nebo sterilizace.

b) Poté, co byla podrobena procesu uvedeném v písmenu a) může želatina projít sušícím procesem a, pokud je to vhodné, procesem rozmělnění nebo laminace.

c) Použití konzervačních prostředků jiných než oxidu siřičitého a peroxidu vodíku je zakázáno.

2. Želatina musí být zabalena, sbalena, uskladněna a přepravována v uspokojujících hygienických podmínkách. Zejména:

a) musí být poskytnuta místnost k uskladnění materiálu k balení a sbalení;

b) balení a sbalení musí probíhat v místnosti nebo místě určeném k tomuto účelu

a

c) obaly a obalová úprava obsahující želatinu musí být označeny nápisem "želatina vhodná ke krmení zvířat".

B. Normy zpracování pro hydrolyzované bílkoviny

3. Hydrolyzované bílkoviny musí být vyráběny postupem, který využívá odpovídajících opatření k minimalizaci kontaminace surového materiálu kategorie 3. Příprava surového materiálu kategorie 3 nakládáním do solného láku, loužením a intenzívním omýváním musí být následována:

a) vystavením materiálu pH vyššímu než 11 po dobu delší než tři hodiny při teplotě vyšší než 80 °C a následně tepelnému ošetření při více než 140 °C po dobu 30 minut při tlaku vyšším než 3,6 baru;

b) vystavením materiálu pH v rozmezí 1 až 2 následovanému vystavení pH vyššímu než 11 a následně tepelnému ošetření při 140 °C po dobu 30 minut při tlaku 3 bary, nebo

c) rovnocenným výrobním postupem schváleným postupem podle čl. 33 odst. 2.

C. Dovoz

4. Členské státy musí dovoz želatiny a hydrolyzovaných bílkovin povolit, pokud:

a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části XI přílohy XI;

b) pocházejí ze zpracovatelského zařízení, které je na seznamu uváděném v čl. 29 odst. 4;

c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením a

d) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6.

KAPITOLA VII Zvláštní požadavky na fosforečnan vápenatý

Kromě všeobecných požadavků stanovených v kapitole I platí i tyto zvláštní podmínky.

A. Normy zpracování

1. Fosforečnan vápenatý musí být vyráběn postupem, který:

a) zajišťuje, že všechen kostní materiál kategorie 3 je najemno nadrcen a pomocí horké vody zbaven tuku a ošetřen zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (při minimální koncentraci 4 % a pH nižším než 1,5) po dobu minimálně dvou dní;

b) pokračuje ošetřením získaného fosforečného výluhu vápnem, což vede k získání výsledné sraženiny fosforečnanu vápenatého při pH 4 až 7 a

c) tuto sraženinu nakonec vysuší po dobu 15 minut při vstupní teplotě od 270 °C do 325 °C a konečné teplotě v rozmezí od 60 °C do 65 °C,

nebo rovnocenným postupem schváleným postupem podle čl.33 odst. 2.

B. Dovoz

2. Členské státy musí dovoz fosforečnanu vápenatého povolit, pokud:

a) pochází ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části XI přílohy XI;

b) pochází ze zpracovatelského zařízení, které je na seznamu uváděném v čl. 29 odst. 4;

c) byl vyroben v souladu s tímto nařízením a

d) je provázen veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6.

[1] Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

POŽADAVKY NA UVEDENÍ NA TRH KRMIVA PRO ZVÍŘATA V ZÁJMOVÉM CHOVU, ŽVÝKACÍCH PAMLSKŮ PRO PSY A TECHNICKÝCH VÝROBKŮ

KAPITOLA I Požadavky na schválení zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a technických zařízení

Zařízení vyrábějící krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a technické výrobky, jiné než organická hnojiv a půdní přídavky a tukové deriváty, musí splňovat tyto požadavky:

1. musí být vybaveny odpovídajícím zařízením ke zcela bezpečnému uskladnění a ošetření příchozího materiálu a

2. musí být vybaveny odpovídajícím zařízením ke zneškodnění nevyužitých vedlejších produktů živočišného původu zbylých po výrobě výrobků v souladu s tímto nařízením, nebo musí být tento materiál zaslán do zpracovatelského zařízení nebo spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení v souladu s tímto nařízením.

KAPITOLA II Požadavky na krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy

A. Surovina

1. Jedinými vedlejšími produkty živočišného původu, které mohou být využity k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy, jsou produkty uvedené čl. 6 odst. 1 písm. a) až j). Syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu však smí být vyráběno pouze z vedlejších produktů uváděných v čl. 6 odst. 1 písm. a).

B. Normy zpracování

2. Krmivo v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu musí být vystaveno tepelnému ošetření, při kterém je dosaženo hodnoty FC rovné minimálně 3.

3. Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu s výjimkou krmiv v konzervách musí být podrobeno tepelnému ošetření při teplotě v jádře minimálně 90 °C. Po ošetření musí být přijata všechna opatření k zajištění toho, aby produkt nebyl vystaven kontaminaci. Produkt musí být zabalen do nového obalu.

4. Žvýkací pamlsky pro psy musí být vystaveny při zpracování tepelnému ošetření, které dostačuje ke zničení patogenních organismů (včetně salmonel). Po ošetření musí být přijata všechna opatření k zajištění toho, aby produkt nebyl vystaven kontaminaci. Produkt musí být zabalen do nového obalu.

5. Surové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu musí být zabaleno do nových nádob, které zabraňují jakémukoli úniku. Musí být přijaty účinné kroky k zajištění toho, že produkt nebude v průběhu výrobního řetězce až do bodu prodeje vystaven kontaminaci. Na obalech musí být viditelně a čitelně napsáno: "Krmivo pouze pro zvířata v zájmovém chovu".

6. Během výroby a/nebo uskladnění (před vypravením) musí být prováděny namátkové odběry vzorků k ověření souladu s těmito normami:

Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, M = 0

kde:

n = počet vzorků, které mají být otestovány;

m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;

M = maximální hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojující, pokud počet bakterií v jednom nebo více vzorcích je roven nebo vyšší než M a

c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.

C. Dovoz

7. Členské státy musí dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy povolit, pokud:

a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v oddíle X přílohy XI;

b) pochází ze zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, schválených příslušným orgánem třetí země, které splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení;

c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením a

d) jsou provázeny:

i) v případě krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu veterinárním osvědčením které odpovídá vzoru uvedenému v kapitole 3 bodu A přílohy X;

ii) v případě zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jiného než krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru uvedenému v kapitole 3 bodu B přílohy X;

iii) v případě žvýkacích pamlsků pro psy veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru uvedenému v kapitole 3 bodu C přílohy X;

iv) v případě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu veterinárním osvědčením které odpovídá vzoru uvedenému v kapitole 3 bodu D přílohy X.

KAPITOLA III Požadavky na hnůj, zpracovaný hnůj a zpracované výrobky z hnoje

I. Nezpracovaný hnůj

A. Obchod

1. a) Obchod s nezpracovaným hnojem jiných druhů než drůbeže a koňovitých je zakázán s výjimkou:

i) z oblastí, které nepodléhají omezením z důvodu závažné přenosné choroby a

ii) hnoje určeného k aplikaci pod dohledem příslušného orgánu na půdu, která je součástí jednoho hospodářství nacházejícího se po obou stranách hranice dvou členských států.

b) Příslušný orgán však může poskytnout zvláštní povolení k vstupu na své území:

i) hnoje určeného ke zpracování v technickém zařízení nebo zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schváleném příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením se záměrem výroby výrobků uvedených níže v oddíle II. Příslušný orgán musí při schvalování těchto zařízení brát ohled na původ hnoje, nebo

ii) hnoje určeného k aplikaci na půdu hospodářství. K tomuto obchodu může dojít pouze se souhlasem příslušných orgánů obou členských států původu i určení. Při zvažování udělení souhlasu musí brát příslušný orgán zvláštní zřetel na původ hnoje, jeho určení a ohledy v souvislosti se zdravím zvířat a bezpečností.

V těchto případech musí hnůj provázet veterinární osvědčení odpovídající vzoru stanovenému postupem podle čl. 33 odst. 2.

2. Obchod s nezpracovaným drůbežím hnojem podléhá těmto podmínkám:

a) hnůj musí pocházet z oblasti, která nepodléhá omezením z důvodu výskytu newcastleské choroby nebo influenzy ptáků;

b) nezpracovaný hnůj pocházející z drůbežích hejn očkovaných proti newcastleské chorobě nesmí být navíc vypravován do oblasti, která pro newcastleskou chorobu získala neočkovací status podle čl. 15. odst. 2 směrnice 90/539EHS [1] Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6). Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2000/505/ES (Úř. věst. L 201, 9.8.2000, s. 8). a

c) hnůj musí provázet veterinární osvědčení odpovídající vzoru stanovenému podle čl. 33 odst. 2.

3. Obchod s nezpracovaným hnojem koňovitých nepodléhá žádným veterinárním podmínkám.

B. Dovoz

4. Členské státy musí dovoz nezpracovaného hnoje povolit, pokud:

a) pochází ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části IX přílohy XI;

b) v závislosti na dotčených druzích splňuje požadavky odst. 1 písm. a);

c) je provázen veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6.

II. Zpracovaný hnůj a výrobky z něj

A. Uvedení na trh

5. Uvedení zpracovaného hnoje a výrobků z něj na trh podléhá těmto podmínkám:

a) musí pocházet z technického zařízení, zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schváleném příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením;

b) musí být podrobeny tepelnému ošetření při teplotě minimálně 70 °C v délce minimálně 60 minut nebo rovnocennému ošetření v souladu s pravidly stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2;

c) musí:

i) být prosté salmonel (nepřítomnost salmonel v 25 g zpracovaného produktu);

ii) musí být prosté enterobakteriaceaeí (na základě počtu aerobních mikroorganismů: < 1000 cfu na 1 gram zpracovaného produktu);

iii) podrobeny snížení počtu sporotvorných a toxinogenních bakterií a

d) musí být uskladněny tak, aby po zpracování byla znemožněna jejich kontaminace nebo sekundární infekce a zvlhnutí. Výrobky proto musí být skladovány:

i) v pevně utěsněných a dobře izolovaných silech, nebo

ii) v řádně uzavřených obalech (plastové pytle nebo žoky).

B. Dovoz

6. Členské státy musí dovoz zpracovaného hnoje a výrobků z něj povolit, pokud:

a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části IX přílohy XI;

b) pocházejí ze zařízení schváleného příslušným orgánem třetí země po splnění zvláštních podmínek stanovených tímto nařízením;

c) splňují požadavky výše uváděného odstavce 5 a

d) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6.

III. Guano

7. Uvedení "guana" na trh nepodléhá žádným veterinárním podmínkám.

KAPITOLA IV Požadavky na krev a krevní výrobky používané k technickým nebo farmaceutickým účelům, činidel využívaných při diagnostice in vitro a laboratorních činidel s výjimkou séra koňovitých

A. Uvedení na trh

1. Uvedení výrobků z krve na trh, uvedených v této kapitole, podléhá požadavkům stanoveným v článku 20.

B. Dovoz

2. Dovoz krve podléhá požadavkům stanoveným v kapitole XI.

3. Členské státy musí dovoz krevních výrobků povolit, pokud:

a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části VI přílohy XI;

b) pocházejí ze zařízení schváleného příslušným orgánem třetí země po splnění zvláštních podmínek stanovených tímto nařízením a

c) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6 a buďto:

d) pocházejí ze třetí země, ve které nebyl za období posledních minimálně 24 měsíců zaznamenán žádný případ výskytu slintavky a kulhavky a za období posledních 12 měsíců žádný případ výskytu vezikulární stomatitidy, vezikulární choroby prasat, moru skotu, moru malých přežvýkavců, horečky údolí Rift, katarální horečky ovcí, moru koní, klasického moru prasat, afrického moru prasat, newcastleské choroby nebo influenzy ptáků u vnímavých druhů a ve které po dobu minimálně 12 měsíců neproběhlo očkování proti těmto chorobám. Veterinární osvědčení může být vystaveno podle živočišného druhu ze kterého krevní výrobky pocházejí, nebo

e) v případě krevních výrobků získaných ze skotu:

i) pocházejí z oblasti třetí země splňující požadavky písmena d), ze které je dovoz skotu, čerstvého masa z něj nebo spermatu schválen v souladu s právními předpisy Společenství. Krev, ze které jsou tyto výrobky vyráběny, musí pocházet ze skotu této oblasti třetí země a musí být posbírána:

- na jatkách schválených v souladu s právními předpisy Společenství,

nebo

- na jatkách schválených a dozorovaných příslušným orgánem třetí země. Komisi a členským státům musí být sdělena adresa a číslo schválení těchto jatek nebo je musí uvádět veterinární osvědčení;

ii) prošly jedním z níže uváděných ošetření zaručujících nepřítomnost patogenních původců chorob skotu uváděných v písmenu d):

- tepelným ošetřením při teplotě nejméně 65 °C po dobu nejméně 3 hodin, doprovázeném následnou kontrolou účinnosti,

- ozářením intenzitou 2,5 Mrad nebo zářením gama doprovázeném následnou kontrolou účinnosti,

- změnou pH na hodnotu pH = 5 po dobu dvou hodin následovanou následnou kontrolou účinnosti,

- tepelným ošetřením při teplotě nejméně 90 °C v celé hmotě, doprovázeném následnou kontrolou účinnosti, nebo

- jakýmkoli jiným ošetřením postupem podle čl. 33 odst. 2, nebo

iii) splňují požadavky stanovené v kapitole X. V tomto případě nesmí být během uskladnění otevřeny a technické zařízení musí provést jedno z ošetření uvedených v pododrážce ii).

4. Zvláštní podmínky týkající se dovozu produktů k využití jako in vitro diagnostická nebo laboratorní činidla mohou být v případě nutnosti stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2.

KAPITOLA V Požadavky na sérum koňovitých

A. Surovina

1. Sérum musí:

a) pocházet z koňovitých, kteří nevykazují žádné známky výskytu závažné přenosné choroby uváděné ve směrnici 90/426/EHS [1] Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42). Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2001/298/ES (Úř. věst. L 102, 12.4.2001, s. 63). nebo žádné jiné závažné přenosné choroby, vůči které jsou koňovití vnímaví a

b) být získáno z organizací nebo středisek nepodléhajících veterinárním omezením podle dané směrnice.

B. Dovoz

2. Členské státy musí dovoz krevních výrobků povolit, pokud:

a) pochází z koňovitých narozených a chovaných ve třetí zemi, z níž je povolen dovoz jatečných koní;

b) být získáno z organizací nebo středisek nepodléhajících veterinárním omezením podle dané směrnice:

i) pochází ze země, ve které jsou povinné hlášením tyto choroby: mor koní, hřebčí nákaza, vozhřivka, encefalomyelidita koní (všechny typy včetně VEE), nakažlivá chudokrevnost koní, vezikulární stomatida, vzteklina, sněť slezinná;

ii) bylo získáno za dozoru veterinárního lékaře z koňovitých, u kterých se v okamžiku odběru nevyskytovaly žádné klinické příznaky infekční choroby;

iii) bylo získáno z koňovitých, kteří zůstali od narození na území, nebo, v případě úřední regionalizace v souladu s právními předpisy Společenství, v částech území třetí země, ve kterých:

- se za poslední dva roky nevyskytla venezuelská encefalomyelidita koní,

- se za posledních šest měsíců nevyskytla hřebčí nákaza a

- se za posledních šest měsíců nevyskytla vozhřivka;

iv) bylo získáno z koňovitých, kteří nebyli nikdy přítomni v hospodářství podléhajícímu zákazu z veterinárních důvodů nebo kde:

- byli v případě encefalomyelidity koní všichni koňovití postižení nákazou poraženi minimálně šest měsíců před datem odběru,

- byli v případě nakažlivé chudokrevnosti koní všichni koňovití postižení nákazou poraženi a zbývající zvířata prokázala negativní reakci na dva testy dle Cogginse provedené v tříměsíčním intervalu,

- byl v případě vezikulární stomatidy zákaz zrušen minimálně šest měsíců před datem odběru,

- byl v případě vztekliny poslední případ zaznamenán minimálně jeden měsíc před datem odběru,

- byl v případě sněti slezinné poslední případ zaznamenán minimálně 15 dní před datem odběru, nebo

- byla všechna zvířata druhů vnímavých k chorobě, která se nacházejí v hospodářství, poražena a prostory dezinfikovány minimálně 30 dní před datem odběru (nebo, v případě sněti slezinné alespoň 15 dní před odběrem);

v) prošlo během výroby, manipulace a balení všemi preventivními opatřeními k zabránění kontaminace patogenními původci;

vi) bylo zabaleno do uzavřených nepropustných nádob zřetelně označených slovy "sérum koňovitých" a nesoucích registrační číslo zařízení odběru;

c) pocházejí ze zařízení schváleného příslušným orgánem třetí země po splnění zvláštních podmínek stanovených tímto nařízením a

d) doprovází je veterinární osvědčení odpovídající vzoru stanoveném v kapitole 4 přílohy X.

KAPITOLA VI Požadavky na kůže kopytníků

A. Rozsah

1. Ustanovení této kapitoly se nevztahují na:

a) kůže kopytníků splňující požadavky Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [1] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/23/ES (Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 7).;

b) kůže kopytníků, které prošly úplným procesem činění;

c) "wet blue" (kůže vyčiněná chrómem bez další úpravy);

d) mořené surové kůže;

e) vápněné kůže (ošetřené vápnem v solném roztoku s pH 12 až 13 po dobu minimálně 8 hodin).

2. V rozsahu působnosti definovaném v odstavci 1 se ustanovení této kapitoly vztahují na čerstvé, chlazené a ošetřené kůže. Pro účely této kapitoly se pojmy "ošetřené kůže" rozumí kůže, které byly:

a) usušeny;

b) nasoleny za sucha nebo za vlhka po dobu minimálně 14 dní před odesláním;

c) nasoleny po dobu 7 dní v mořské soli s přídavkem 2 % uhličitanu sodného;

d) sušeny po dobu 42 dní při teplotě alespoň 20 °C, nebo

e) konzervovány jiným postupem než činěním specifikovaným postupem podle čl. 33 odst. 2.

B. Obchod

3. Obchod s čerstvými nebo chlazenými kůžemi podléhá stejným hygienickým podmínkám jako jsou ty, které se použijí na čerstvé maso v souladu se směrnicí Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [2] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994..

4. Obchod s ošetřenými kůžemi je povolen pod podmínkou, že každou zásilku provází obchodní doklad podle přílohy II a dosvědčuje, že

a) kůže byly ošetřeny v souladu s odstavcem 2 a

b) zásilka nebyla v kontaktu s jinými produkty živočišného původu nebo živými zvířaty představujícími riziko rozšíření závažné přenosné choroby.

C. Dovoz

5. Členské státy musí dovoz čerstvých nebo chlazených kůží povolit, pokud:

a) byly získány ze zvířat uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo c);

b) pocházejí ze třetí země, nebo, v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Společenství, z části třetí země, ze které je dovoz všech kategorií čerstvého masa odpovídajících druhů povolen a která:

i) je minimálně 12 měsíců před odesláním prostá těchto chorob:

- klasický mor prasat,

- africký mor prasat a

- mor skotu a

ii) je posledních minimálně 24 měsíců před odesláním prostá slintavky a kulhavky a posledních minimálně 12 měsíců před odesláním neproběhlo očkování proti slintavce a kulhavce;

c) pocházejí ze:

i) zvířat, která pobývala na území země původu po dobu minimálně tří měsíců před porážkou nebo od narození v případě zvířat mladších tří měsíců;

ii) v případě kůží sudokopytníků, zvířat pocházejících z hospodářství, ve kterém se za posledních 30 dní nevyskytl žádný případ slintavky a kulhavky, a v jehož okolí se v okruhu o poloměru 10 km za posledních 30 dní nevyskytl žádný případ slintavky a kulhavky,

iii) v případě kůží prasat, zvířat pocházejících z hospodářství, ve kterém se za posledních 30 dní nevyskytl žádný případ vezikulární choroby prasat nebo za posledních 40 dní žádný případ klasického moru prasat nebo afrického moru prasat a v jehož okolí se v okruhu o poloměru 10 km za posledních 30 dní nevyskytl žádný případ těchto chorob, nebo

iv) zvířat, která při prohlídce před porážkou, provedené na jatkách během 24 hodin před porážkou, nevykazovala žádné příznaky slintavky a kulhavky, moru skotu, klasického moru prasat, afrického moru prasat nebo vezikulární choroby prasat;

d) prošly všemi preventivními opatřeními k zabránění rekontaminace patogenními původci a

e) jsou provázeny osvědčením odpovídajícím vzoru stanoveném v kapitole 5 bodu A přílohy X.

6. Členské státy musí dovoz ošetřených kůží povolit, pokud:

a) byly získány ze zvířat uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b), c) nebo k);

b) jsou provázeny osvědčením odpovídajícím vzoru stanoveném v kapitole 5 bodu B přílohy X;

c) pocházejí buďto ze:

i) ze zvířat pocházejících z oblasti třetí země nebo třetí země, která není v souladu s právními předpisy Společenství podrobena omezením v důsledku vypuknutí závažné přenosné choroby, ke které jsou zvířata dotčených druhů vnímavá a byla ošetřena v souladu s odstavcem 2, nebo

ii) ze zvířat pocházejících z ostatních oblastí třetí země nebo jiné třetí země a byly ošetřeny v souladu s odstavcem 2 písm. c) nebo d), nebo

iii) z přežvýkavců a byly ošetřeny v souladu s odstavcem 2 a byly drženy odděleně po dobu 21 dní nebo byly 21 dní bez přerušení přepravovány. V tomto případě se osvědčení uváděné v písmenu b) nahrazuje prohlášením odpovídajícím vzoru stanoveném v kapitole 5 bodu C přílohy X s účinkem že, nebo k prokázání, že tyto požadavky byly splněny;

d) v případě solených kůží přepravovaných lodí, byly kůže nasoleny před dovozem po dobu uvedenou v osvědčení provázejícím zásilku a

e) zásilka nebyla v kontaktu s jinými produkty živočišného původu nebo živými zvířaty představujícími riziko rozšíření závažné přenosné choroby.

7. Čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže kopytníků musí být dováženy v nádobách, silničních vozidlech, železničních vagónech nebo žocích zapečetěných příslušným orgánem třetí země vývozu.

KAPITOLA VII Požadavky na lovecké trofeje

A. Surovina

1. Bez toho, že by byla dotčena platnost opatření přijatých v souladu s nařízením Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi [1] Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise č. 1579/2001 (Úř. věst. L 209, 2.8.2001, s. 14)., lovecké trofeje:

a) z kopytníků a ptáků podrobené úplnému taxidermickému ošetření zajišťujícímu jejich uchování při okolních teplotách a

b) jiných druhů než z kopytníků a ptáků,

nepodléhají žádnému zákazu ani omezením z veterinárních důvodů.

2. Bez toho, že by byla dotčena platnost opatření přijatých v souladu s nařízením Rady (ES) č. 338/97, lovecké trofeje z kopytníků a ptáků, které neprošly ošetřením uvedeným v odst. 1 písm. a) podléhají těmto podmínkám. Musí:

a) pocházet ze zvířat pocházejících z oblasti, která není podrobena omezením v důsledku vypuknutí závažné přenosné choroby, ke které jsou zvířata dotčených druhů vnímavá, nebo

b) splňovat podmínky stanovené v odstavcích 3 a 4 jestliže pocházejí ze zvířat pocházejících z oblasti, která je podrobena omezením v důsledku vypuknutí závažné přenosné choroby, ke které jsou zvířata dotčených druhů vnímavá.

3. Pokud jde o lovecké trofeje, které se skládají čistě z kostí, rohů, kopyt, paznehtů, drápů, parohů nebo zubů, trofeje:

a) musely být na odpovídající dobu ponořeny do vařící vody tak, aby bylo zajištěno odstranění všech částí hmoty kromě kostí, rohů, kopyt, paznehtů, drápů, parohů nebo zubů;

b) musely být dezinfikovány produktem povoleným příslušným orgánem, zejména peroxidem vodíku v případě kostních částí;

c) musely být zabaleny neprodleně po ošetření bez toho, že by se dostaly do kontaktu s jinými produkty živočišného původu, které by je mohly kontaminovat, do samostatných, průhledných a uzavřených obalů tak, aby se zabránilo následné kontaminaci a

d) musí být provázeny dokladem nebo osvědčením prokazujícím, že výše uváděné podmínky byly splněny.

4. Pokud jde o lovecké trofeje, které se skládají čistě z kůží, trofeje:

a) musely být buďto:

i) usušeny, nebo

ii) nasoleny za sucha nebo za mokra po dobu minimálně 14 dní před odesláním, nebo

iii) konzervovány jiným postupem než činěním schváleným postupem podle čl. 33 odst. 2.

b) musely být zabaleny neprodleně po ošetření bez toho, že by se dostaly do kontaktu s jinými produkty živočišného původu, které by je mohly kontaminovat, do samostatných, průhledných a uzavřených obalů tak, aby se zabránilo následné kontaminaci a

c) musí být provázeny dokladem nebo osvědčením prokazujícím, že výše uváděné podmínky byly splněny.

B. Dovoz

5. Členské státy musí dovoz ošetřených loveckých trofejí z kopytníků a ptáků, které se skládají čistě z kostí, rohů, kopyt, paznehtů, drápů, parohů, zubů, kůží ze třetích zemí povolit, pokud:

a) jsou provázeny osvědčením odpovídajícím vzoru stanoveném v kapitole 6 bodu A přílohy X a

b) splňují požadavky odstavců 3 a 4. V případě kůží nasolených za sucha nebo za mokra přepravovaných lodí, však kůže nemusí být nasoleny 14 dní před odesláním za předpokladu, že byly 14 dní soleny před dovozem.

6. Členské státy musí v souladu s požadavky odstavce 7 povolit dovoz loveckých trofejí z kopytníků a ptáků, které se skládají z celých anatomických částí, které nebyly žádným způsobem ošetřeny, ze třetích zemí:

a) které jsou na jednom ze seznamů přílohy k rozhodnutí Komise 94/86/ES ze dne 16. února 1994 o stanovení prozatímního seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře [1] Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 33). a

b) ze kterých je dovoz všech kategorií čerstvého masa odpovídajících druhů povolen.

7. Členské státy musí povolit dovoz loveckých trofejí uváděných v odstavci 6, pokud:

a) pocházejí ze zvířat pocházejících z oblasti, která není podrobena omezením v důsledku vypuknutí závažné přenosné choroby, ke které jsou zvířata dotčených druhů vnímavá;

b) byly zabaleny neprodleně po ošetření bez toho, že by se dostaly do kontaktu s jinými produkty živočišného původu, které by je mohly kontaminovat, do samostatných, průhledných a uzavřených obalů tak, aby se zabránilo následné kontaminaci a

c) musí být provázeny dokladem odpovídajícím vzoru stanovenému v kapitole 6 bodu B přílohy X.

KAPITOLA VIII Požadavky na vlnu, chlupy, prasečí štětiny, peří a jeho částí

A. Surovina

1. Nezpracovaná vlna, nezpracované chlupy, nezpracované prasečí štětiny a nezpracované peří a jeho části musí pocházet ze zvířat uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo k). Musí být bezpečně uzavřeny v obalech a suché. Přemísťování prasečích štětin z oblastí s endemickým výskytem afrického moru prasat je však zakázáno s výjimkou prasečích štětin, které:

a) byly vařeny, barveny nebo běleny, nebo

b) prošly jiným druhem ošetření, které zaručeně usmrcuje patogenní původce za předpokladu, že je tato skutečnost doložena v podobě osvědčení veterinárního lékaře zodpovídajícího za místo původu. Průmyslové praní není považováno za způsob ošetření pro účely tohoto ustanovení.

2. Ustanovení odstavce 1 neplatí pro dekorativní peří nebo peří:

a) přepravované cestujícími k jejich soukromému užití, nebo

b) v podobě zásilek zaslaných soukromým osobám k neobchodnímu využití.

B. Dovoz

3. Členské státy musí dovoz prasečích štětin ze třetích zemí nebo, v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Společenstvím, jejich oblastí, povolit, pokud:

a) pocházejí ze zvířat pocházejících a poražených na jatkách v zemi původu a

b) buďto:

i) jsou v případě, že se za posledních 12 měsíců nevyskytl žádný případ afrického moru prasat, provázeny osvědčením odpovídajícím vzoru stanoveném v kapitole 7 bodu A přílohy X a

ii) jsou v případě, že se za posledních 12 měsíců vyskytly jeden nebo více případů afrického moru prasat, provázeny osvědčením odpovídajícím vzoru stanoveném v kapitole 7 bodu B přílohy X.

4. Členské státy musí povolit dovoz nezpracované vlny, chlupů, peří a jeho částí, pokud jsou:

a) bezpečně uzavřeny v obalech a jsou suché a

b) zaslány přímo do technického zařízení nebo zařízení pro přechodnou manipulaci za podmínek, které zabraňují jakémukoli šíření patogenních původců.

KAPITOLA IX Požadavky na včelařské výrobky

A. Surovina

1. Včelařské výrobky určené výhradně k využití ve včelařství:

a) nesmí pocházet z oblasti podléhající zákazu z důvodu výskytu moru včelího plodu nebo, pokud byly členskému státu určení schváleny doplňující záruky pro roztočíkovou nákazu včel v souladu s čl. 14 odst. 2 směrnice 92/65/EHS [1] Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54). Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2001/298/ES (Úř. věst. L 102, 12.4.2001, s. 63)., z důvodu výskytu roztočíkové nákazy včel a

b) splňují požadavky uvalené čl. 8 písm. a) směrnice 92/65/EHS.

Každá odchylka musí být, tak jak je nezbytné, stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2.

B. Dovoz

2. Členské státy musí dovoz včelařských produktů určených k využití ve včelařství, povolit, pokud:

a) obchodní doklad, který je provází obsahuje tyto údaje:

i) zemi původu;

ii) jméno výrobního zařízení;

iii) registrační číslo výrobního zařízení;

iv) charakter produktů a

v) označení: "Včelařské výrobky určené výhradně k využití ve včelařství pocházející z hospodářství, které nepodléhá omezením z důvodu výskytu chorob včel a shromážděné ve středu oblasti o poloměru 3 km, která nepodléhá omezením z důvodu výskytu moru včelího plodu, což je choroba povinná hlášením, po dobu minimálně 30 dní," a

b) příslušný orgán dozorující registrované výrobní zařízení orazítkoval obchodní dokument.

KAPITOLA X Požadavky na kosti a kostní výrobky (kromě kostní moučky), rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta/paznehty a výrobky z nich (kromě kopytní/paznehtní moučky) určené k využití jinému než jako krmná surovina, organická hnojiva a půdní přídavky

1. Členské státy musí dovoz kostí a kostních výrobků (kromě kostní moučky), rohů a výrobků z nich (kromě rohové moučky) a kopyt/paznehtů a výrobků z nich (kromě kopytní/paznehtní moučky) určených k výrobě technických výrobků povolit, pokud:

a) jsou před vývozem usušeny a nikoli zchlazeny nebo zmrazeny;

b) jsou ze země původu přepravovány pouze po zemi nebo po moři přímo na stanoviště hraniční kontroly ve Společenství a nejsou překládány v žádném přístavu nebo místě mimo území Společenství;

c) po provedení kontroly průvodních dokladů podle směrnice 97/78/ES jsou dopraveny přímo do technického zařízení.

2. Každá zásilka musí být provázena:

a) obchodním dokladem orazítkovaným příslušným orgánem, který zařízení původu dozoruje včetně těchto údajů:

i) země původu;

ii) jméno výrobního zařízení;

iii) druh produktu (sušené kosti/sušené výrobky z kostí/sušené rohy/sušené výrobky z rohů/sušená kopyta/sušené paznehty/sušené výrobky z kopyt/paznehtů) a

iv) skutečnost, že produkt byl:

- získán ze zdravých zvířat poražených na jatkách, nebo

- sušen po dobu 42 dní při průměrné teplotě minimálně 20 °C, nebo

- před sušením zahřát na jednu hodinu na teplotu v jádře minimálně 80 °C, nebo

- před sušením zpopelňován po dobu jedné hodiny při teplotě v jádře minimálně 80 °C, nebo

- prošel před sušením procesem okyselení, při kterém byla v jádře udržována hodnota pH minimálně 6 po dobu alespoň jedné hodiny a

není určen v jakékoli fázi k jakémukoli využití v potravinách, krmných surovinách, organických hnojivech nebo půdních přídavcích a

b) níže uvedeným prohlášením dovozce, které musí být vyhotoveno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu, ve kterém zásilka poprvé vstoupí na území Společenství, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu určení:

+++++ TIFF +++++

3. Materiál musí být při vypravení na území Společenství uzavřen v zapečetěných kontejnerech nebo vozidlech nebo přepravován volně ložený lodí. Pokud je přepravován v kontejnerech, musí kontejnery, a ve všech případech průvodní doklady, nésti jméno a adresu technického zařízení.

4. Po provedení hraniční kontroly podle směrnice 97/78/ES a v souladu s pravidly stanovenými v čl. 9 odst. 4 této směrnice musí být materiál převezen přímo do technického zařízení.

5. Záznamy o množství a charakteru produktů při výrobě musí být uchovávány tak, aby bylo zajištěno, že materiál byl skutečně využit k zamýšleným účelům.

KAPITOLA XI Vedlejší produkty živočišného původu k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků

Členské státy musí dovoz vedlejších produktů živočišného původu k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a farmaceutických přípravků a jiných technických výrobů povolit, pokud:

1. pocházejí ze třetích zemí, které jsou na seznamu v části VII přílohy XI;

2. skládají se pouze z vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a);

3. byly v zařízení původu hluboce zmrazeny;

4. prošly všemi preventivními opatřeními za účelem zabránění rekontaminace patogenními původci;

5. byly zabaleny do nových nádob zabraňujících jakémukoli úniku;

6. je provází osvědčení odpovídající vzoru stanoveném v kapitole 8 přílohy X a

7. po provedení hraniční kontroly podle směrnice 97/78/ES a v souladu s pravidly stanovenými v čl. 9 odst. 4 této směrnice jsou převezeny buďto:

a) přímo do zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu nebo technického zařízení, které poskytlo záruku, že vedlejší výrobky živočišného původu budou použity pouze ke schválenému účelu a neopustí zařízení neošetřené, nebo

b) do zařízení pro přechodnou manipulaci.

KAPITOLA XII Tavené/škvařené tuky určené ke zpracování v tukovém zařízení

Členské státy musí dovoz taveného/škvařeného tuku určeného ke zpracování zpracovatelskou metodou, která alespoň splňuje normy jednoho z postupů popsaných v kapitole III přílohy VI, povolit, pokud:

1. je produkt přepravován pouze po souši nebo po moři ze země původu přímo na stanoviště hraniční kontroly na území Společenství;

2. jsou po provedení kontroly dokladů podle směrnice 97/78/ES a v souladu s pravidly stanovenými v čl. 9 odst. 4 této směrnice převezeny do tukového zařízení, kde budou zpracovány;

3. každou zásilku provází prohlášení dovozce. Toto provádění musí konstatovat, že produkty dovážené v souladu s touto kapitolou nebudou přesměrovány k jinému využití než dalšímu zpracování zpracovatelskou metodou, která alespoň splňuje normy jednoho z postupů popsaných v kapitole III přílohy VI. Toto prohlášení musí být předloženo k podpisu příslušnému orgánu na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu zboží na území Společenství a zásilku dále provází až do tukového zařízení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

PRAVIDLA, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA POUŽITÍ NĚKTERÉHO MATERIÁLU KATEGORIE 2 A KATEGORIE 3 KE KRMENÍ NĚKTERÝCH ZVÍŘAT V SOULADU S ČL. 23 ODST. 2

1. Tato příloha se vztahuje pouze na uživatele a sběrná střediska schválená a registrovaná podle bodů iv), vi) a vii) čl. 23 odst. 2 písm. c). Pro účely této přílohy se pojmem "příslušný materiál" rozumí vedlejší produkty živočišného původu specifikované v čl. 23 odst. 2 písm. b) a výrobky z nich získané.

2. Příslušný materiál musí být k uživatelům nebo do sběrných středisek dopraven v souladu s přílohou II.

3. Sběrná střediska musí:

a) splňovat alespoň tyto požadavky přílohy V:

i) kapitoly I odst. 1 písm. a), b), c), d) a f), odstavců 2, 3 a 4 a

ii) kapitoly II odstavců 1, 2, 4, 5 a 9 a

b) být vybaveny odpovídajícím zařízením k likvidaci nezpracovaného příslušného materiálu, nebo jej musí odeslat do zpracovatelského zařízení nebo do spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení v souladu s tímto nařízením.

Členské státy mohou schválit využití zpracovatelského zařízení kategorie 2 jako sběrného střediska.

4. Kromě záznamů požadovaných v souladu s přílohou II musí být ve vztahu k příslušnému materiálu uchovávány i tyto záznamy.

a) v případě koncových uživatelů, použité množství a datum použití a

b) v případě sběrných středisek:

i) množství ošetřené v souladu odstavcem 5;

ii) jméno a adresu každého koncového uživatele, který materiál kupuje;

iii) zařízení, do kterého je materiál přepraven k využití;

iv) vypravené množství a

v) datum odeslání materiálů.

5. Provozovatelé sběrných středisek dodávajících koncovým uživatelům příslušný materiál jiný než rybí droby musí zajistit, že

a) projde jedním z těchto ošetření (buďto ve sběrném středisku nebo na jatkách schválených příslušným orgánem v souladu s právními předpisy Společenství):

i) denaturováním roztokem barvícího činidla schváleného příslušným orgánem. Roztok musí být natolik silný, aby bylo zbarvení barveného materiálu jasně viditelné a celý povrch všech kusů materiálu byl pokryt výše uváděným roztokem buďto ponořením materiálu do roztoku nebo nastříkáním nebo jinou aplikací roztoku;

ii) sterilizací, tj. uvařením nebo spařením pod tlakem dokud není každý kus materiálu zcela provařen, nebo

iii) jakýmkoli jiným ošetřením schváleným příslušným orgánem a

b) je po ošetření a před distribucí uloženo do obalu, který je zřetelně a čitelně označen jménem a adresou sběrného střediska a nápisem: "neurčeno pro lidskou spotřebu".

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

VZORY VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍ K DOVOZU NĚKTERÝCH VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A VÝROBKŮ Z NICH ZÍSKANÝCH ZE TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 2 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 2 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 2 (C)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 3 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 3 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 3 (C)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 3 (D)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 4

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 5 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 5 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 5 (C)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 6 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 6 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 7 (A)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 7 (B)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

KAPITOLA 8

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XI

SEZNAMY TŘETÍCH ZEMÍ, ZE KTERÝCH MOHOU ČLENSKÉ STÁTY POVOLIT DOVOZ VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, KTERÉ NEJSOU URČENY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU

Zařazení země na jeden z těchto seznamů je nezbytnou, nikoliv však dostačující podmínkou dovozu příslušných produktů z dané země. Dovoz musí rovněž splňovat příslušné veterinární a hygienické požadavky.

ČÁST I Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz mléka a mléčných výrobků

Třetí země uvedené ve sloupci B nebo C přílohy rozhodnutí 95/340/ES.

ČÁST II Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz zpracovaných živočišných bílkovin (kromě rybí moučky)

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS.

ČÁST III Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz rybí moučky a rybího tuku

Třetí země uvedené příloze rozhodnutí 97/296/ES.

ČÁST IV Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz tavených tuků (kromě rybího tuku)

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS.

ČÁST V Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz krevních výrobků na krmný materiál

A. Krevní výrobky z kopytníků

Třetí země nebo části zemí uvedených v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných druhů.

B. Krevní výrobky z jiných druhů

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS.

ČÁST VI Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz krevních výrobků (s výjimkou koňovitých) určených k technickému nebo farmaceutickému využití

A. Krevní výrobky z kopytníků

Třetí země nebo části zemí uvedených v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných druhů.

B. Krevní výrobky z jiných druhů

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS.

ČÁST VII Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz nezpracovaného materiálu k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a k výrobě technických výrobků

A. Nezpracovaný materiál ze skotu, ovcí, koz, prasat a koní

Třetí země nebo části třetích zemí uvedených v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných druhů.

B. Nezpracovaný materiál z drůbeže

Třetí země, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa.

C. Nezpracovaný materiál z jiných druhů

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS.

ČÁST VIII Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz neošetřených prasečích štětin

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS.

ČÁST IX Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz hnoje k ošetření půdy

A. Zpracované výrobky z hnoje

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS.

B. Zpracovaný hnůj koňovitých

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS pro živé koňovité.

C. Nezpracovaný drůbeží hnůj

Třetí země, ze kterých členské státy povolily dovoz čerstvého drůbežího masa.

ČÁST X Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS a tyto země:

(LK) Srí Lanka [1]

(JP) Japonsko [2]

(TW) Tchaj-wan [3].

ČÁST XI Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz želatiny, hydrolyzovaných bílkovin a fosforečnanu vápenatého

Třetí země uvedené v části I přílohy rozhodnutí 79/542/EHS a tyto země:

(KR) Korejská republika [4]

(MY) Malajsie [5]

(PK) Pákistán [6]

(TW) Tchaj-wan [7].

[1] Pouze psí žvýkačky vyrobené z kůží kopytníků.

[2] Zpracované krmivo pro zvířata v domácím chovu pouze pro akvarijní ryby.

[3] Zpracované krmivo pro zvířata v domácím chovu pouze pro akvarijní ryby.

[4] Pouze želatina.

[5] Pouze želatina.

[6] Pouze želatina.

[7] Pouze želatina.

--------------------------------------------------