32002R1400Úradný vestník L 203 , 01/08/2002 S. 0030 - 0041


Nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002

z 31. júla 2002

o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie dohôd a zosúladených postupov [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1215/1999 [2], najmä na jeho článok 1,

uverejniac návrh tohto nariadenia [3],

po konzultácii s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenia;

keďže:

(1) Skúsenosti získané v sektore motorových vozidiel ohľadne distribúcie nových motorových vozidiel, náhradných dielov a popredajného servisu umožňujú definovať kategórie vertikálnych dohôd, ktoré možno považovať za normálne spĺňajúce podmienky ustanovené v článku 81 ods. 3.

(2) Tieto skúsenosti vedú k záveru, že v tomto sektore sú potrebné prísnejšie pravidlá, ako sú pravidlá ustanovené nariadením Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov [4].

(3) Tieto prísnejšie pravidlá vyňatia podľa kategórie (ďalej len výnimka) by sa mali uplatňovať na vertikálne dohody o nákupe alebo predaji nových motorových vozidiel, vertikálne dohody o nákupe alebo predaji náhradných dielov na motorové vozidlá a vertikálne dohody o nákupe alebo predaji opravárenských služieb a údržby pre také vozidlá, keď tieto dohody boli uzavreté medzi nesúťažiacimi podnikmi, medzi niektorými súťažiacimi alebo niektorými združeniami maloobchodníkov, alebo opravovní. Platí to pre vertikálne dohody uzavreté medzi distributérom podnikajúcim na maloobchodnej úrovni a subdistributérom alebo schválenou a neschválenou opravovňou. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na tieto vertikálne dohody, keď obsahujú vedľajšie ustanovenia o postúpení alebo využívaní práv duševného vlastníctva. Pojem "vertikálne dohody" by sa podľa toho mal definovať tak, aby zahrňoval tak dohody, ako aj zodpovedajúce zosúladené postupy.

(4) Výhoda výnimky by sa mala obmedziť len na dohody, pri ktorých možno s dostatočnou istotou predpokladať, že splnia podmienky článku 81 ods. 3

(5) Vertikálne dohody spadajúce do kategórií definovaných v tomto nariadení môžu uľahčením lepšej koordinácie medzi zúčastnenými podnikmi zlepšiť hospodársku účinnosť v reťazci výroby alebo distribúcie. Najmä môžu viesť k zníženiu transakčných a distribučných nákladov zúčastnených strán a optimalizácii úrovne ich predaja a investícií.

(6) Pravdepodobnosť, že takéto účinky zvýšenia efektívnosti prevážia nad protisúťažnými účinkami spôsobenými obmedzeniami obsiahnutými vo vertikálnych dohodách závisí od stupňa trhovej sily zúčastnených podnikov, a teda od miery, v akej uvedené podniky čelia konkurencii iných dodávateľov tovaru alebo služieb, ktorých kupujúci pokladá za vzájomne zameniteľných alebo nahraditeľných z dôvodu vlastností výrobku, cien alebo zamýšľaného použitia.

(7) Na základe trhového podielu by sa mali stanoviť prahové hodnoty, aby odrážali trhovú silu dodávateľa. Okrem toho, toto osobitné nariadenie pre sektor by malo, najmä pre selektívnu distribúciu, obsahovať prísnejšie pravidlá, ako sú ustanovené nariadením (ES) č. 2790/1999. Prahové hodnoty, pod ktorými možno predpokladať, že výhody zabezpečené vertikálnymi dohodami prevážia nad ich obmedzujúcimi účinkami, by sa mali meniť s charakteristickými vlastnosťami rozličných druhov vertikálnych dohôd. Možno preto predpokladať, že vo všeobecnosti majú vertikálne dohody takéto výhody, keď príslušný dodávateľ má trhový podiel do 30 % na trhoch distribúcie nových motorových vozidiel alebo náhradných dielov alebo do 40 %, keď sa v predaji nových motorových vozidiel uplatňuje kvantitatívna selektívna distribúcia. Pokiaľ ide o popredajné služby, možno predpokladať, že vo všeobecnosti majú vertikálne dohody, ktorými dodávateľ stanoví kritériá, ako majú jeho schválené opravovne poskytovať opravu alebo údržbu motorových vozidiel príslušnej značky a poskytuje im technické zariadenia a zaškolenie na poskytovanie takých služieb, také výhody, keď sieť oprávnených opravovní príslušného dodávateľa má trhový podiel do 30 %. V prípade vertikálnych dohôd obsahujúcich záväzky výhradných dodávok je však trhový podiel kupujúceho relevantný na určenie celkových účinkov takýchto vertikálnych dohôd na trhu.

(8) Nad uvedenými prahovými trhovými podielmi nemožno predpokladať, že vertikálne dohody, ktoré spadajú do rozsahu článku 81 ods. 1, zvyčajne umožnia vznik objektívnych výhod takého charakteru a veľkosti, aby vyvážili nevýhody, ktoré vytvoria pre hospodársku súťaž. Také výhody však možno očakávať v prípade kvalitatívnej selektívnej distribúcie bez ohľadu na dodávateľov trhový podiel.

(9) Aby sa zabránilo dodávateľovi vypovedať dohodu, pretože distributér alebo opravovňa svojím správaním začala podporovať súťaž, napríklad aktívnym alebo pasívnym predajom zahraničným spotrebiteľom, predajom viacerých značiek (multi-branding) alebo subdodávateľským zabezpečením opráv a údržby, každá výpoveď musí mať písomnú formu a zrozumiteľne vyjadrovať dôvody, ktoré musia byť objektívne a transparentné. Navyše, aby sa posilnila nezávislosť distributérov a opravovní od dodávateľov, mali by sa stanoviť minimálne lehoty zákazu obnoviť dohody uzavreté na dobu určitú a výpovedné lehoty dohôd na dobu neurčitú.

(10) V záujme podpory integrácie trhu a otvorenia ďalších podnikateľských príležitostí pre distributérov a schválené opravovne treba distributérom a schváleným opravovniam umožniť kupovať iné podniky toho istého druhu, ktoré v rámci distribučného systému predávajú alebo opravujú rovnakú značku motorových vozidiel. Na tento účel má každá vertikálna dohoda medzi dodávateľom a distributérom alebo schválenou opravovňou umožňovať distributérovi alebo opravovni prevod všetkých svojich práv a povinností na ktorýkoľvek iný podnik rovnakého druhu podľa vlastného výberu, ktorý v rámci distribučného systému predáva alebo opravuje motorové vozidlá tej istej značky.

(11) Aby sa podporilo rýchle vyriešenie sporov, ktoré vzniknú medzi stranami distribučnej dohody a ktoré by inak mohli narušovať účinnú hospodársku súťaž, dohody by mali mať výhodu vyňatia len vtedy, keď každej strane dávajú právo obrátiť sa na nezávislého znalca alebo rozhodcu, najmä ak bola podaná výpoveď dohody.

(12) Bez ohľadu na trhové podiely dotknutých podnikov sa toto nariadenie nevzťahuje na vertikálne dohody obsahujúce niektoré druhy vážnych obmedzení súťaže (hlavné obmedzenie), ktoré všeobecne zjavne obmedzujú súťaž, a to aj pri nízkych trhových podieloch, a ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie pozitívnych účinkov uvedených vyššie. Týka sa to najmä vertikálnych dohôd obsahujúcich obmedzenia, akými sú napríklad minimálne alebo pevné ceny ďalšieho predaja a, s určitými výnimkami, obmedzenia územia alebo spotrebiteľov, ktorým môže distributér predávať zmluvný tovar alebo opravovňa poskytovať služby. Takéto dohody by výnimkou nemali byť zvýhodnené.

(13) Je potrebné zabezpečiť, aby nebola obmedzovaná účinná súťaž na spoločnom trhu a medzi distributérmi umiestnenými v rôznych členských štátoch, ak dodávateľ na niektorých trhoch uplatňuje selektívnu distribúciu a na iných iné formy distribúcie. Osobitne by sa z výhody výnimky mali vylúčiť dohody o selektívnej distribúcii, ktoré obmedzujú pasívny predaj ľubovoľnému konečnému používateľovi alebo neschválenému distributérovi so sídlom na trhoch, kde boli pridelené výhradné oblasti, rovnako ako dohody o selektívnej distribúcii, ktoré obmedzujú pasívny predaj skupinám spotrebiteľov, ktoré boli pridelené výhradne iným distributérom. Výhoda výnimky by sa mala odoprieť aj výhradným distributérskym dohodám, ak obmedzujú aktívny alebo pasívny predaj ľubovoľnému koncovému používateľovi alebo neschválenému distributérovi so sídlom na trhoch, kde sa uplatňuje selektívna distribúcia.

(14) Právo každého distributéra predávať pasívne alebo podľa potreby aktívne nové motorové vozidlá koncovým používateľom zahrňuje aj právo predávať takéto vozidlá koncovým používateľom, ktorí oprávnili sprostredkovateľa alebo nákupcu, aby kúpil, prevzal, prepravil alebo uskladnil nové motorové vozidlo v ich mene.

(15) Právo každého distributéra predávať nové motorové vozidlá alebo náhradné alebo právo každej schválenej opravovne predávať opravy a údržbu ľubovoľnému koncovému používateľovi pasívne alebo podľa potreby aktívne by malo obsahovať aj právo využívať internet alebo odkazové stránky internetu.

(16) Obmedzenia predaja ľubovoľnému koncovému používateľovi v iných členských štátoch, ktoré dodávatelia stanovili svojim distributérom, napríklad keď odmena distributéra alebo nákupná cena závisí od miesta určenia vozidiel alebo od miesta bydliska koncových používateľov, sú nepriamym obmedzovaním predaja. Inými príkladmi nepriamych obmedzení predaja sú dodávateľské kvóty na iné územie predaja, ako je spoločný trh, bez ohľadu na to, či sú kombinované s plánovaným odbytom alebo nie. Aj systém prémiovania podľa miesta určenia vozidiel alebo každá forma diskriminačného dodávania výrobku distributérom, či už v prípade nedostatku výrobku alebo inak, je nepriamym obmedzovaním predaja.

(17) Vertikálne dohody, ktoré nezaväzujú schválené opravovne v distribučnom systéme dodávateľa poskytovať bezplatný záručný servis, pozáručný servis a vykonávať práce pri stiahnutí z trhu pre každé vozidlo príslušnej značky predávané na spoločnom trhu, sú nepriamym obmedzením predaja a nemali by byť výnimkou zvýhodnené. Táto povinnosť nemá vplyv na právo dodávateľa motorového vozidla zaviazať distributéra, aby pre nové motorové vozidlá, ktoré predal, poskytoval bezplatný záručný servis aj pozáručný servis a vykonával práce pri stiahnutí z predaja buď sám distributér, alebo v prípade subdodávateľského zabezpečenia schválená opravovňa, s ktorou na tieto služby bola uzavretá subdodávateľská zmluva. Spotrebitelia by preto mali v týchto prípadoch mať možnosť obrátiť sa na distributéra, ak schválená opravovňa, s ktorou distributér uzavrel subdodávateľskú zmluvu, riadne nesplnila vyššie uvedené povinnosti. A ďalej, aby distributéri mohli predávať motorové vozidlá koncovým používateľom na celom spoločnom trhu, mala by sa výnimka vzťahovať len na distributérske dohody, ktoré vyžadujú, aby opravovne v sieti dodávateľa poskytovali opravárenské služby a údržbu pre zmluvný tovar a zodpovedajúci tovar bez ohľadu na miesto predaja tohto tovaru na spoločnom trhu.

(18) Na trhoch, kde sa uplatňuje selektívna distribúcia, by sa výnimka mala vzťahovať na zákaz distributérovi obchodovať na ďalšom mieste podniku, ak je distributérom iných ako osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Tento zákaz by však nemal byť vyňatý, ak obmedzuje rozširovanie distributérovho podniku na povolenom pracovisku podniku obmedzujúc napríklad rozvoj alebo obstaranie infraštruktúry potrebnej na zvyšovanie objemu predaja, vrátane prípravy predaja na internete.

(19) Nebolo by vhodné vyňať žiadnu vertikálnu dohodu, ktorá obmedzuje členov distribučného systému v predaji originálnych náhradných dielov alebo náhradných dielov vyhovujúcej akosti nezávislým opravovniam, ktoré ich používajú na opravy alebo údržbu. Bez prístupu k takýmto náhradným dielom by tieto nezávislé opravovne neboli schopné účinne súťažiť so schválenými opravovňami, pretože by nemohli poskytnúť spotrebiteľom kvalitné služby, ktoré prispievajú k bezpečnej a spoľahlivej funkcii motorových vozidiel.

(20) Na zabezpečenie práva koncových používateľov nakupovať nové motorové vozidlá s rovnakou špecifikáciou ako sa predávajú v každom inom členskom štáte od ktoréhokoľvek distributéra predávajúceho zodpovedajúce typy a podnikajúceho na spoločnom trhu by sa výnimka mala vzťahovať len na vertikálne dohody, ktoré umožňujú distributérovi objednať, skladovať a predať každé vozidlo, ktorého typ zodpovedá rozsahu jeho zmluvy. Diskriminačné alebo objektívne neodôvodnené dodacie podmienky, najmä ohľadne dodacích lehôt a cien, uplatňované dodávateľom na zodpovedajúce vozidlá sa majú považovať za obmedzovanie možností distributéra takéto vozidlá predávať.

(21) Motorové vozidlá sú drahý a technicky zložitý mobilný tovar, ktorý si vyžaduje opravy a údržbu v pravidelných i nepravidelných intervaloch. Nie je však nevyhnutné, aby distributéri nových motorových vozidiel vykonávali aj opravy a údržbu. Oprávnené záujmy dodávateľov a koncových používateľov možno plne uspokojiť, ak distributér tieto služby zabezpečí ako subdodávku opravovne alebo viacerých opravovní v rámci distribučného systému dodávateľa, vrátane poskytovania bezplatného záručného a pozáručného servisu a prác pri stiahnutí z trhu. Napriek tomu je vhodné uľahčiť prístup k oprave alebo údržbe. A preto dodávateľ môže požadovať od distributérov, ktorí opravy a údržbu zabezpečujú v subdodávke jednej alebo viacerých schválených opravovní, aby koncovým používateľom oznámili meno a adresu príslušnej opravovne alebo opravovní. Ak v blízkosti miesta predaja nie je žiadna z týchto schválených opravovní, môže dodávateľ požadovať, aby distributér koncovým používateľom povedal aj aká je vzdialenosť príslušnej opravovne alebo opravovní od miesta predaja. Dodávateľ však môže takéto povinnosti uložiť, len ak podobné povinnosti ukladá aj distributérom, ktorých opravovňa nie je v tých istých priestoroch ako predajné miesto.

(22) Okrem toho na primerané zabezpečenie opráv a údržby nie je potrebné, aby schválené opravovne aj predávali nové motorové vozidlá. Výnimka by sa preto nemala vzťahovať na vertikálne dohody obsahujúce hocijakú priamu alebo nepriamu povinnosť alebo podnet, ktorý smeruje k prepojeniu činností predaja a servisu alebo ktorý podmieňuje výkon jednej z týchto činností výkonom druhej; to platí najmä v prípade, keď odmena distributérov alebo schválených opravovní súvisiaca s nákupom alebo predajom tovaru alebo služieb potrebných na jednu činnosť sa podmieni nákupom alebo predajom tovaru alebo služieb súvisiacich s druhou činnosťou alebo keď všetok takýto tovar alebo služby sú nejasne združené do jedného systému odmeňovania alebo zliav.

(23) Na zabezpečenie účinnej súťaže na trhoch opravy a údržby a na umožnenie opravovniam ponúkať koncovým používateľom konkurujúce si náhradné diely, teda originálne náhradné diely a náhradné diely vyhovujúcej akosti, by sa výnimka nemala vzťahovať na vertikálne dohody, ktoré obmedzujú možnosť schválených opravovní v distribučnom systéme výrobcu automobilu, nezávislých distributérov náhradných dielov, nezávislých opravovní alebo koncových používateľov odoberať náhradné diely od výrobcu takých náhradných dielov alebo od inej tretej strany podľa vlastného výberu. Toto nemá vplyv na zodpovednosť výrobcu náhradných dielov podľa civilného práva.

(24) Aby sa okrem toho umožnila schváleným a nezávislým opravovniam a koncovým používateľom identifikácia výrobcu komponentov motorového vozidla alebo náhradných dielov a výber medzi súťažiacimi náhradnými dielmi, výnimka by sa nemala vzťahovať na dohody, ktorými výrobca motorových vozidiel obmedzuje možnosť výrobcu komponentov alebo originálnych náhradných dielov účinne a viditeľne umiestniť svoju obchodnú značku alebo logo na tieto diely. Na uľahčenie tohto výberu a predaja náhradných dielov vyrobených v súlade so špecifikáciami a normami výroby a kvality, ktoré výrobca vozidla poskytol výrobe komponentov alebo náhradných dielov, sa navyše predpokladá, že náhradné diely sú originálnymi náhradnými dielmi, ak výrobca náhradného dielu vydá osvedčenie, že diely majú tú istú kvalitu ako komponenty použité na montáž motorového vozidla a boli vyrobené podľa týchto špecifikácií a noriem. Iné náhradné diely, na ktoré môže výrobca náhradných dielov kedykoľvek vydať osvedčenie, že majú rovnakú akosť ako komponenty použité na montáž určitého motorového vozidla, možno predávať ako náhradné diely vyhovujúcej akosti.

(25) Výnimka by sa nemala vzťahovať na vertikálne dohody, ktoré obmedzujú schválené opravovne v používaní náhradných dielov vyhovujúcej akosti na opravy alebo údržbu motorového vozidla. S ohľadom na priamu zmluvnú zainteresovanosť výrobcu vozidla na záručných opravách, bezplatnom servise a úkonoch pri stiahnutí z trhu by však dohody, ktoré obsahujú povinnosť schválených opravovní používať originálne náhradné diely dodávané na tieto opravy výrobcom vozidla, vyňaté mali byť.

(26) Na ochranu účinnej súťaže na trhu opráv a údržby a s cieľom zamedziť vylúčeniu nezávislých opravovní musia výrobcovia motorových vozidiel umožniť všetkým zainteresovaným nezávislým prevádzkovateľom plný prístup k všetkým technickým informáciám, diagnostickým a iným zariadeniam, nástrojom, vrátane relevantného softvéru a zaškolenia predpísaného pre opravy a údržbu motorových vozidiel. Nezávislými prevádzkovateľmi, ktorým sa takýto prístup musí umožniť, sú najmä nezávislé opravovne, výrobcovia opravárenských zariadení alebo nástrojov, vydavatelia technických informácií, automobilové kluby, prevádzkovatelia cestnej pomoci, prevádzkovatelia, ktorí ponúkajú prehliadky a testovanie, a prevádzkovatelia ponúkajúci školenie pre pracovníkov opravovní. Podmienky prístupu najmä nesmú diskriminovať schválených ani nezávislých prevádzkovateľov, prístup sa musí umožniť na požiadanie bezodkladne a ceny účtované za informácie by nemali odrádzať od prístupu k nim, pretože nezohľadňujú rozsah, v akom ich nezávislý prevádzkovateľ využije. Dodávateľ motorových vozidiel by mal byť povinný poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom prístup k technickým informáciám o nových motorových vozidlách v tom istom čase ako svojim schváleným opravovniam a nesmie nezávislých prevádzkovateľov zaviazať, aby nakupovali viac informácií, než ako je potrebné na výkon príslušných prác. Dodávatelia by mali byť povinní umožniť prístup k technickým informáciám potrebným na úpravu programov elektronických zariadení v motorovom vozidle. Je však oprávnené a správne, aby odmietli prístup k technickým informáciám, ktoré by mohli umožniť tretej strane obísť alebo znefunkčniť palubné zariadenia zabezpečujúce vozidlo proti krádeži, zmeniť nastavenie elektronických zariadení alebo manipulovať so zariadeniami, ktoré napríklad obmedzujú rýchlosť jazdy motorového vozidla, iba ak ochranu proti krádeži, zmenu nastavenia alebo manipuláciu možno dosiahnuť inými, menej obmedzujúcimi prostriedkami. Práva duševného vlastníctva a práva týkajúce sa know-how, vrátane práv vzťahujúcich sa na vyššie uvedené zariadenia, sa musia vykonávať spôsobom, ktorý vylučuje akýkoľvek druh zneužitia.

(27) S výnimkou sú spojené niektoré osobitné podmienky, ktorých cieľom je zabezpečenie prístupu na relevantné trhy, zamedzenie tajnému dohovoru na nich a pre distributérov vytvorenie príležitosti predávať vozidlá značiek dvoch alebo viacerých výrobcov, ktorí nie sú pridruženými podnikmi. Preto by sa táto výnimka nemala vzťahovať na záväzky nekonkurovania. Bez dopadu na schopnosť dodávateľa vyžadovať od distributéra, aby vozidlá vystavoval v časti výstavného priestoru vyhradenej vlastnej značke, aby nedošlo k zámene s inými značkami, vyňatie by sa nemalo vzťahovať najmä na žiadny zákaz predaja konkurenčných značiek. To isté platí o povinnosti vystaviť celý sortiment motorových vozidiel, ak znemožní alebo bezdôvodne sťaží predaj alebo vystavenie vozidiel vyrobených podnikmi, ktoré nie sú pridružené. Okrem toho, povinnosť mať pracovníkov špecializovaných na predaj jednej značky sa považuje za nepriamy záväzok nekonkurovania, a preto by sa na ňu výnimka nemala vzťahovať, pokiaľ sa distributér nerozhodne mať pracovníkov špecializovaných na predaj jednej značky a dodávateľ uhradí zvýšenie nákladov, ktoré s tým súvisí.

(28) Výnimka by sa nemala vzťahovať na žiadnu povinnosť, ktorá obmedzuje schopnosť opravovne motorových vozidiel zabezpečiť opravy alebo údržbu pre značky súťažiacich dodávateľov s cieľom zabezpečiť, aby opravovne boli schopné vykonať opravy alebo údržbu na všetkých motorových vozidlách.

(29) Navyše osobitné podmienky musia z rozsahu výnimky vylúčiť niektoré obmedzenia niekedy ukladané v kontexte selektívneho distribučného systému. Toto sa týka najmä povinností, ktorých účinok bráni členom selektívneho distribučného systému predávať značky určitých súťažiacich dodávateľov, a to by ľahko mohlo viesť k vylúčeniu niektorých značiek. Doplnkové podmienky sú potrebné na podporu súťaže medzi značkami a integráciu trhu v rámci spoločného trhu, aby sa pre distributérov a schválené opravovne vytvorili príležitosti podnikania mimo sídla svojich podnikov a podmienky, ktoré umožnia rozvoj distributérom dodávajúcim viacero značiek. Najmä by sa nemalo vyňať obmedzovanie prevádzkovania neschváleného predajného miesta podniku na distribúciu osobných a ľahkých úžitkových vozidiel alebo poskytovania opravárenských služieb a údržby. Dodávatelia môžu vyžadovať, aby ďalšie predajne alebo odbytové pracoviská pre osobné a ľahké úžitkové motorové vozidlá alebo opravovne vyhovovali príslušným kvalitatívnym kritériám uplatniteľným na podobné odbytové miesta na tom istom geografickom území.

(30) Výnimka by sa nemala vzťahovať na obmedzenia, ktoré obmedzujú schopnosť distributéra predávať leasing motorových vozidiel.

(31) Obmedzenia trhového podielu, skutočnosť, že niektoré vertikálne dohody nie sú vyňaté a podmienky ustanovené týmto nariadením by obvykle mali zabezpečiť, aby dohody, na ktoré sa výnimka vzťahuje, neumožňovali zúčastneným podnikom eliminovať súťaž ohľadne významnej časti dotknutého tovaru alebo služieb.

(32) Komisia je splnomocnená odňať výhodu výnimky v určitých prípadoch, keď dohody, ktoré by inak mali prospech z výnimky, aj tak majú účinky nezlučiteľné s článkom 81, ods. 3; k tomu môže dôjsť najmä keď kupujúci má významnú trhovú silu na relevantnom trhu, kde ďalej predáva tovar alebo poskytuje služby, alebo keď paralelné siete vertikálnych dohôd majú podobné účinky, ktoré významne obmedzujú prístup na relevantný trh alebo súťaž na ňom; k takýmto kumulatívnym účinkom môže napríklad dôjsť v prípade selektívnej distribúcie. Komisia môže odňať výhodu výnimky aj vtedy, keď je súťaž na trhu významne obmedzovaná prítomnosťou dodávateľa s trhovou silou alebo ak sa ceny a podmienky dodávky distributérom motorových vozidiel medzi geografickými trhmi významne líšia. Výhodu výnimky môže odňať aj vtedy, keď sa pri dodávkach tovaru podľa zmluvného sortimentu uplatňujú diskriminačné ceny alebo podmienky predaja alebo účtujú neodôvodnene vysoké príplatky napríklad za vozidlá s riadením na pravej strane.

(33) Nariadenie č. 19/65/EHS splnomocňuje národné orgány členských štátov odňať výhodu výnimky ohľadne vertikálnych dohôd, ktorých účinky sú nezlučiteľné s podmienkami ustanovenými v článku 81 ods. 3, keď takéto účinky alebo ich časť na ich území pocítia a keď takéto územie má charakteristické vlastnosti zreteľne odlíšeného geografického trhu; výkon tejto národnej právomoci odnímania by nemal byť na ujmu jednotného uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže alebo plnej účinnosti opatrení prijatých pri zavádzaní uvedených pravidiel na celom spoločnom trhu spoločenstva.

(34) Na umožnenie lepšieho dohľadu nad paralelnými sieťami vertikálnych dohôd, ktoré majú podobné obmedzujúce účinky a ktoré sa týkajú viac ako 50 % daného trhu, Komisia by mala mať oprávnenie vyhlásiť výnimku za neuplatniteľnú na vertikálne dohody obsahujúce určité obmedzenia vzťahujúce sa na dotknutý trh, a tak obnoviť plné uplatňovanie článku 81 ods. 1 Zmluvy na takéto dohody.

(35) Výnimka by sa mala udeľovať bez ohľadu na uplatňovanie ustanovení článku 82 Zmluvy o zneužívaní dominantného postavenia podniku.

(36) Nariadenie Komisie (ES) č. 1475/95 z 28. júna 1995 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie dohôd o distribúcii a servise motorových vozidiel [5] sa uplatňuje do 30. septembra 2002. Aby sa poskytol všetkým prevádzkovateľom čas na úpravu vertikálnych dohôd, ktoré sú zlučiteľné s uvedeným nariadením a ktoré sú stále v platnosti, keď sa účinnosť výnimky ustanovenej nariadením skončí, je vhodné pre takéto dohody poskytnúť prechodné obdobie do 1. októbra 2003, počas ktorého by podľa tohto nariadenia mali byť vyňaté zo zákazu ustanoveného v článku 81 ods. 1.

(37) Aby všetci prevádzkovatelia kvantitatívneho selektívneho distribučného systému nových osobných a ľahkých úžitkových motorových vozidiel mali možnosť prispôsobiť svoju obchodnú stratégiu skončeniu platnosti výnimky na ustanovenia o mieste, je vhodné stanoviť, aby podmienka stanovená v článku 5 ods. 2 písm. b) nadobudla účinnosť 1. októbra 2005.

(38) Komisia by mala pravidelne kontrolovať výkon tohto nariadenia s osobitným zreteľom na jeho účinky na hospodársku súťaž v maloobchode s motorovými vozidlami a popredajnom servise na spoločnom trhu alebo jeho relevantných častiach. Toto by malo zahrňovať aj monitorovanie účinkov tohto nariadenia na štruktúru a úroveň koncentrácie v distribúcii motorových vozidiel a všetky následné účinky na hospodársku súťaž. Komisia by tiež mala vyhodnotiť vykonávanie tohto nariadenia a uverejniť správu najneskôr do 31. mája 2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Definície

1. Na účely tohto nariadenia:

a) "súťažiace podniky" znamenajú skutočných alebo potenciálnych dodávateľov na tom istom trhu výrobkov; trh výrobkov zahrňuje tovar a služby, ktoré kupujúci považuje za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné zmluvným tovarom, alebo službami, vzhľadom na charakteristické vlastnosti výrobkov, ich ceny a zamýšľané využitie;

b) "záväzok nekonkurovania" znamená každý priamy alebo nepriamy záväzok kupujúceho nevyrábať, nenakupovať, nepredávať alebo nepredávať ďalej tovar alebo služby, ktoré súťažia so zmluvným tovarom alebo službami, alebo každá priama alebo nepriama povinnosť kupujúceho kupovať od dodávateľa alebo iného podnikateľa určeného dodávateľom viac ako 30 % všetkých svojich nákupov zmluvného tovaru, zodpovedajúceho tovaru alebo služieb a ich náhrad na relevantnom trhu vypočítaných na základe hodnoty jeho nákupov v predchádzajúcom roku. Záväzok distributéra predávať motorové vozidlá iných dodávateľov v oddelených priestoroch salónu, aby sa zamedzilo zámene značiek, nie je záväzkom nekonkurovania na účely tohto nariadenia. Povinnosť distributéra využívať špecializovaných pracovníkov na predaj rozličných značiek motorových vozidiel je záväzkom nekonkurovania na účely tohto nariadenia, pokiaľ sa distributér rozhodne mať pracovníkov špecializovaných podľa značky a dodávateľ hradí každé zvýšenie nákladov s tým spojené;

c) "vertikálne dohody" znamenajú dohody alebo zosúladené postupy dojednané medzi dvoma alebo viacerými podnikateľmi, z ktorých každý podniká, na účely dohody, na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca;

d) "vertikálne obmedzenia" znamenajú obmedzenia súťaže spadajúce do rozsahu platnosti článku 81 ods. 1, keď takéto obmedzenia obsahuje vertikálna dohoda;

e) "záväzok výhradnej dodávky" znamená každý priamy alebo nepriamy záväzok dodávateľa predávať zmluvný tovar alebo služby len jednému kupujúcemu na spoločnom trhu na účely osobitného použitia alebo na ďalší predaj;

f) "selektívny distribučný systém" znamená distribučný systém, v ktorom sa dodávateľ priamo alebo nepriamo zaviazal predávať zmluvný tovar alebo služby, len distributérom alebo opravovniam vybraným na základe stanovených kritérií a títo distributéri alebo opravovne sa zaviazali nepredávať takýto tovar alebo služby neschváleným distributérom alebo nezávislým opravovniam bez dopadu na možnosť predávať náhradné diely nezávislým opravovniam alebo povinnosti poskytovať nezávislým prevádzkovateľom všetky technické informácie, diagnostické zariadenia, nástroje a zaškolenie potrebné na opravu a údržbu motorových vozidiel alebo zavedenie opatrení na ochranu životného prostredia;

g) "kvantitatívny selektívny distribučný systém" znamená selektívny distribučný systém, kde dodávateľ uplatňuje na výber distributérov alebo opravovní kritériá, ktoré priamo obmedzujú ich počet;

h) "kvalitatívny selektívny distribučný systém" znamená selektívny distribučný systém, kde dodávateľ uplatňuje na výber distributérov alebo opravovní kritériá, ktoré majú výhradne kvalitatívnu povahu, vyžaduje si ich povaha zmluvného tovaru alebo služieb, sú stanovené jednotne pre všetkých distributérov alebo opravovne žiadajúce o prijatie do distribučného systému, neuplatňujú sa diskriminačným spôsobom a priamo neobmedzujú počet distributérov alebo opravovní;

i) "práva duševného vlastníctva" znamenajú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva a susedské práva;

j) "know-how" znamená súbor patentovo nechránených praktických informácií, ktoré dodávateľ odvodil zo skúsenosti a skúšania a ktoré sú tajné, významné a identifikované; v tomto kontexte "tajné" znamená, že know-how, ako celok alebo v presnom usporiadaní alebo zostave svojich komponentov, nie je všeobecne známe alebo ľahko dostupné; "významné" znamená, že know-how obsahuje informácie, ktoré sú pre kupujúceho nevyhnutné, aby mohol zmluvný tovar alebo služby používať, predávať alebo ďalej predávať; "identifikované" znamená, že know-how musí byť opísané dostatočne zrozumiteľným spôsobom, aby bolo možné overiť, či spĺňa kritériá tajnosti a významnosti;

k) "kupujúci" či už distributér alebo opravovňa znamená podnikateľa, ktorý predáva tovar alebo služby v mene iného podnikateľa;

l) "schválená opravovňa" znamená poskytovateľa opravárenských služieb a údržby pre motorové vozidlá, ktorý patrí do distribučného systému založeného dodávateľom motorových vozidiel;

m) "nezávislá opravovňa" znamená poskytovateľa opravárenských služieb a údržby pre motorové vozidlá nepatriaceho k distribučnému systému založeného dodávateľom motorových vozidiel, ktorý opravuje alebo udržiava. Schválená opravovňa distribučného systému daného dodávateľa sa na účely tohto nariadenia považuje za nezávislú opravovňu v rozsahu, v akom poskytuje opravy alebo údržbu pre motorové vozidlá, ohľadne ktorých nie je členom príslušného dodávateľského distribučného systému;

n) "motorové vozidlo" znamená vozidlo s vlastným pohonom určené na používanie na verejných komunikáciách, ktoré má tri alebo viac cestných kolies;

o) "osobný automobil" znamená motorové vozidlo určené na prepravu cestujúcich, ktoré má najviac osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča;

p) "ľahké úžitkové vozidlo" znamená motorové vozidlo určené na prepravu tovaru alebo cestujúcich s maximálnou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 tony; ak sa niektoré ľahké úžitkové vozidlo predáva aj vo verzii s maximálnou hmotnosťou nad 3,5 tony, všetky verzie takého vozidla sa považujú za ľahké úžitkové vozidlá;

q) "zmluvný sortiment" znamená všetky rôzne typy motorových vozidiel, ktoré môže distributér od dodávateľa kúpiť;

r) "motorové vozidlo, ktoré zodpovedá typu podľa zmluvného sortimentu" znamená vozidlo, ktoré je predmetom distribučnej dohody s iným podnikom distribučného systému výrobcu alebo so súhlasom výrobcu, ktoré:

- výrobca sériovo vyrobil alebo zmontoval a

- ktorého dizajn karosérie, typ pohonu, podvozok a druh motora sa zhoduje s vozidlom zmluvného sortimentu;

s) "náhradné diely" znamenajú tovar, ktorý sa má montovať do motorového vozidla, aby sa ním nahradili komponenty takého vozidla, vrátane tovaru ako sú mastivá, ktoré sú potrebné na prevádzku motorového vozidla, s výnimkou pohonnej látky;

t) "originálne náhradné diely" znamenajú náhradné diely, ktoré majú tú istú akosť ako komponenty použité na montáž motorového vozidla a ktoré sú vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem poskytnutých výrobcom motorového vozidla na výrobu komponentov alebo náhradných dielov pre príslušné motorové vozidlo. Sú to náhradné diely, ktoré sú vyrobené na tej istej výrobnej linke ako tieto komponenty. Predpokladá sa, pokiaľ sa nepreukáže opak, že diely sú originálne náhradné diely, ak výrobca dielu osvedčí, že diely sa svojou akosťou zhodujú s komponentmi použitými na montáž príslušného vozidla a boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla;

u) "náhradné diely vyhovujúcej akosti" znamenajú výhradne náhradné diely vyrobené ktorýmkoľvek podnikateľom, ktorý kedykoľvek môže osvedčiť, že tieto diely sa akosťou zhodujú s komponentmi, ktoré sú alebo boli použité na montáž príslušného motorového vozidla;

v) "podniky v distribučnom systéme" znamenajú výrobcov a podnikateľov, ktorí sú výrobcom poverení alebo so súhlasom výrobcu uskutočňujú distribúciu alebo opravy alebo údržbu zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru;

w) "konečný používateľ" znamená lízingové spoločnosti, pokiaľ uzatvárané lízingové zmluvy ustanovujú prevod vlastníctva alebo možnosť odkúpiť vozidlo pred uplynutím platnosti zmluvy.

2. Pojmy "podnik/podnikateľ", "dodávateľ", "kupujúci", "distributér" a "opravovňa" zahrňujú aj ich príslušné pridružené podniky.

"Pridružené podniky" sú:

a) podniky, v ktorých má strana dohody priamo alebo nepriamo:

i) právo uplatňovať viac ako polovicu hlasovacích práv alebo

ii) právo menovať viac ako polovicu členov dozornej rady, predstavenstva alebo orgánov, ktoré v súlade s právom zastupujú podnik alebo

iii) právo riadiť záležitosti podniku;

b) podniky, ktoré majú v strane dohody, priamo alebo nepriamo, práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

c) podniky, v ktorých má podnik uvedený v písmene b), priamo alebo nepriamo, práva a právomoci uvedené v písmene a);

d) podniky, v ktorých má strana dohody spolu s jedným alebo viacerými podnikmi uvedenými v písmenách a), b) alebo c) alebo v ktorých majú dva alebo viac podnikov uvedených v písmenách a), b) alebo c) spoločne práva alebo právomoci uvedené v písmene a);

e) podniky, v ktorých majú práva a právomoci uvedené v písmene a) spoločne:

i) strany dohody alebo ich príslušné pridružené podniky podľa písmen a) až d) alebo

ii) jedna alebo viac strán dohody alebo jeden alebo viac ich pridružených podnikov podľa písmen a) až d) spolu s jednou alebo viacerými tretími stranami.

Článok 2

Rozsah

1. Podľa článku 81 ods. 3 Zmluvy a ustanovení tohto nariadenia sa týmto vyhlasuje, že ustanovenia článku 81 ods. 1 sa neuplatňujú na vertikálne dohody, keď sa vzťahujú na podmienky, podľa ktorých strany môžu nakupovať, predávať alebo predávať ďalej nové motorové vozidlá, náhradné diely motorových vozidiel alebo opravárenské služby a údržbu motorových vozidiel.

Prvý pododsek sa uplatňuje v rozsahu, v akom také vertikálne dohody obsahujú vertikálne obmedzenia.

Výnimka vyhlásená týmto odsekom sa na účely tohto nariadenia nazýva "výnimka".

2. Výnimka sa vzťahuje aj na tieto kategórie vertikálnych dohôd:

a) vertikálne dohody uzavreté medzi združeniami podnikov a ich členmi alebo medzi združením a jeho dodávateľmi, len ak všetci jeho členovia sú distributérmi motorových vozidiel alebo náhradných dielov motorových vozidiel alebo opravovňami a ak žiadny jednotlivý člen združenia spolu so svojimi pridruženými podnikmi nemá celkový ročný obrat prevyšujúci 50 miliónov EUR; toto nariadenie sa vzťahuje na vertikálne dohody uzavreté takými združeniami bez ohľadu na uplatňovanie článku 81 na horizontálne dohody uzavreté medzi členmi združenia alebo rozhodnutia prijaté združením;

b) vertikálne dohody obsahujúce ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na postúpenie práv duševného vlastníctva na kupujúceho alebo ich využívanie kupujúcim pod podmienkou, že uvedené ustanovenia nie sú hlavným predmetom takýchto dohôd a nevzťahujú sa priamo na používanie, predaj alebo ďalší predaj tovaru alebo služieb kupujúcim alebo jeho zákazníkmi. Výnimka sa uplatňuje pod podmienkou, že uvedené ustanovenia neobsahujú obmedzenia súťaže súvisiacej so zmluvným tovarom alebo službami, ktoré majú ten istý cieľ alebo účinok ako vertikálne obmedzenia, ktoré nie sú vyňaté podľa tohto nariadenia.

3. Výnimka sa neuplatňuje na vertikálne dohody uzavreté medzi súťažiacimi podnikmi.

Uplatňuje sa však, keď súťažiace podniky uzavrú nerecipročnú vertikálnu dohodu a:

a) celkový ročný obrat kupujúceho neprevyšuje 100 miliónov EUR alebo

b) dodávateľ je výrobcom a distributérom tovaru, pokým kupujúci je distributér súťažiaci so zmluvným tovarom a nie je výrobcom tovaru alebo

c) dodávateľ je poskytovateľom služieb na viacerých obchodných úrovniach a kupujúci neposkytuje konkurenčné služby na tej istej obchodnej úrovni, na ktorej zmluvné služby nakupuje.

Článok 3

Všeobecné podmienky

1. S výhradou odsekov 2, 3, 4, 5, 6 a 7 sa výnimka uplatňuje pod podmienkou, že trhový podiel dodávateľa na relevantnom trhu, na ktorom predáva nové motorové vozidlá, náhradné diely alebo opravárenské služby a údržbu, neprevyšuje 30 %.

Pri dohodách ustanovujúcich kvantitatívne selektívne distribučné systémy predaja nových motorových vozidiel však prahová hodnota trhového podielu na uplatnenie výnimky je 40 %.

Uvedené prahové hodnoty neplatia pri dohodách ustanovujúcich kvalitatívne selektívne distribučné systémy.

2. V prípade vertikálnych dohôd obsahujúcich záväzky výhradnej dodávky sa výnimka uplatňuje pod podmienkou, že trhový podiel kupujúceho na relevantnom trhu, na ktorom nakupuje zmluvný tovar a služby, neprevyšuje 30 %.

3. Výnimka sa uplatňuje pod podmienkou, že vertikálna dohoda uzavretá s distributérom alebo opravovňou ustanovuje, že dodávateľ súhlasí s prevodom práv a povinností vyplývajúcich z vertikálnej dohody na iného distributéra alebo opravovňu distribučného systému, ktorého pôvodný distributér alebo opravovňa zvolí.

4. Výnimka sa uplatňuje pod podmienkou, že vertikálna dohoda uzavretá s distributérom alebo opravovňou ustanovuje, že dodávateľ, ktorý chce dohodu vypovedať, musí podať výpoveď písomne a musí v nej podrobne, objektívne a transparentne uviesť dôvody výpovede, aby sa dodávateľovi zabránilo ukončiť vertikálnu dohodu s distributérom alebo opravovňou pre postupy, ktoré sa, podľa tohto nariadenia, nemôžu obmedzovať.

5. Výnimka sa uplatňuje pod podmienkou, že vertikálna dohoda uzavretá medzi dodávateľom nových motorových vozidiel a distributérom alebo schválenou opravovňou ustanovuje, že:

a) dohoda sa uzatvára na dobu najmenej päť rokov; v tomto prípade sa každá strana zaviaže oznámiť druhej strane svoj úmysel dohodu neobnoviť aspoň šesť mesiacov vopred;

b) alebo že dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú; v tomto prípade je výpovedná lehota obvykle najmenej dva roky pre obe strany; táto lehota sa skracuje na najmenej jeden rok, keď:

i) dodávateľ je povinný podľa zákona alebo podľa osobitnej dohody platiť pri ukončení dohody primerané odstupné alebo keď

ii) dodávateľ vypovie dohodu z dôvodu potrebnej reorganizácie celej siete alebo jej významnej časti.

6. Výnimka sa uplatňuje pod podmienkou, že vertikálna dohoda pre každú zo strán ustanovuje právo obrátiť sa s riešením sporov, ktoré sa týkajú plnenia zmluvných záväzkov, na nezávislého znalca alebo rozhodcu. V takých sporoch, okrem iného, môže ísť o:

a) dodávateľské záväzky;

b) stanovenie alebo dosiahnutie odbytových cieľov;

c) zásobovacie povinnosti;

d) plnenie povinnosti poskytnúť alebo používať predvádzacie vozidlá;

e) podmienky predaja vozidiel rozličných značiek;

f) problém, či zákaz predaja z neschváleného miesta podniku obmedzuje schopnosť distributéra iných ako osobných alebo ľahkých úžitkových motorových vozidiel rozširovať podnikateľskú činnosť alebo

g) problém, či je opodstatnené ukončenie dohody z dôvodov uvedených vo výpovedi.

Právo podľa prvej vety je bez dopadu na právo oboch strán podať svoj návrh na národný súd.

7. Na účely tohto článku sa trhový podiel podnikov podľa článku 1 ods. 2 písm. e) rozdelí rovnakým dielom na každý podnik s právami alebo právomocami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. a).

Článok 4

Hlavné obmedzenia(Hlavné obmedzenia týkajúce sa predaja nových motorových vozidiel, opravy a údržby alebo náhradných dielov)

1. Výnimka sa neuplatňuje na vertikálne dohody, ktoré priamo alebo nepriamo, samostatne alebo v kombinácii s inými faktormi v pôsobnosti strán, majú za cieľ:

a) obmedzenie schopnosti distributéra alebo opravovne určovať svoje ceny predaja bez dopadu na možnosť dodávateľa stanoviť maximálnu alebo odporúčanú cenu pod podmienkou, že sa nerovná pevnej alebo minimálnej cene, ktorá je dôsledkom tlaku alebo prémií ponúkaných niektorou zo strán;

b) vymedzenie územia alebo zákazníkov, ktorým distributér alebo opravovňa môže predávať zmluvný tovar alebo služby; výnimka sa však uplatňuje na:

i) obmedzenie aktívneho predaja na výhradné územie alebo skupine zákazníkov, ktorých si vyhradil sám dodávateľ alebo ktorých pridelil inému distributérovi alebo opravovni, keď také obmedzenie neobmedzuje predaj uskutočňovaný zákazníkmi distributéra alebo opravovne;

ii) obmedzenie distributérovho predaja koncovým používateľom, keď obchoduje na veľkoobchodnej úrovni;

iii) obmedzenie predaja nových motorových vozidiel a náhradných dielov neschváleným distributérom členmi selektívneho distribučného systému na trhoch, kde sa uplatňuje selektívna distribúcia s výhradou ustanovení podľa bodu i);

iv) obmedzenie schopnosti kupujúceho predávať komponenty dodávané na účely montáže zákazníkom, ktorí by ich použili na výrobu toho istého druhu tovaru ako vyrába dodávateľ;

c) obmedzenie vzájomných dodávok medzi distributérmi alebo opravovňami v selektívnom distribučnom systéme, vrátane dodávok medzi distributérmi alebo opravovňami prevádzkovanými na rôznych úrovniach obchodovania;

d) obmedzenie aktívneho alebo pasívneho predaja nových osobných alebo ľahkých úžitkových vozidiel, náhradných dielov na akékoľvek motorové vozidlo alebo opravárenských služieb a údržby na akékoľvek motorové vozidlo koncovým používateľom členmi selektívneho distribučného systému prevádzkovaného na maloobchodnej úrovni na trhoch, kde sa uplatňuje selektívna distribúcia. Výnimka sa uplatňuje na dohody obsahujúce zákaz členovi selektívneho distribučného systému obchodovať z neschváleného miesta podniku. Uplatnenie výnimky na taký zákaz však podlieha ustanoveniu článku 5 ods. 2 písm. b);

e) obmedzenie aktívneho alebo pasívneho predaja nových motorových vozidiel, iných ako osobné alebo ľahké úžitkové vozidlá, koncovým používateľom členmi selektívneho distribučného systému pôsobiaceho na maloobchodnej úrovni na trhoch, kde sa uplatňuje selektívna distribúcia bez dopadu na schopnosť dodávateľa zakázať členovi uvedeného systému obchodovať z neschváleného miesta podniku;

(Hlavné obmedzenia týkajúce sa len predaja nových motorových vozidiel)

f) obmedzenie schopnosti distributéra predať akékoľvek motorové vozidlo, ktoré zodpovedá typu v jeho zmluvnom sortimente;

g) obmedzenie schopnosti distributéra uzavrieť subdodávateľskú zmluvu so schválenou opravovňou o zabezpečení opravárenských služieb a údržby bez toho, aby bola dotknutá možnosť dodávateľa vyžadovať od distributéra, aby koncovým používateľom oznámil názov a adresu príslušnej schválenej opravovne alebo opravovní skôr, ako s nimi uzavrie kúpnu zmluvu, a ak žiadna z týchto schválených opravovní nie je v blízkosti predajného miesta, aby koncovým používateľom oznámil aj vzdialenosť príslušnej opravovne alebo opravovní od miesta predaja; tieto povinnosti však možno uložiť len pod podmienkou, že podobná povinnosť bola uložená distributérom, ktorých opravovňa nie je v priestoroch predajne;

(Hlavné obmedzenia týkajúce sa len predaja opravárenských služieb a údržby a náhradných dielov)

h) obmedzenie schopnosti schválenej opravovne obmedziť svoje činnosti na poskytovanie opravárenských služieb a údržby a na distribúciu náhradných dielov;

i) obmedzenie predaja náhradných dielov na motorové vozidlá členmi selektívneho distribučného systému na nezávislé opravovne, ktoré používajú tieto diely na opravu a údržbu motorového vozidla;

j) obmedzenie dohodnuté medzi dodávateľom originálnych náhradných dielov alebo náhradných dielov vyhovujúcej akosti, opravárskych nástrojov alebo diagnostických alebo iných zariadení a výrobcom motorových vozidiel, ktoré obmedzuje schopnosť dodávateľa predávať tento tovar alebo služby schváleným alebo nezávislým distributérom alebo schváleným alebo nezávislým opravovniam alebo koncovým používateľom;

k) obmedzenie schopnosti distributéra alebo schválenej opravovne získať originálne náhradné diely alebo náhradné diely vyhovujúcej akosti od tretieho podniku, ktorý si zvolia, a používať ich na opravu alebo údržbu motorových vozidiel bez dopadu na možnosť dodávateľa nových motorových vozidiel vyžadovať používanie originálnych náhradných dielov, ktoré sám dodáva, na záručné opravy, bezplatný servis a práce pri stiahnutí z trhu;

l) obmedzenie dohodnuté medzi výrobcom motorových vozidiel, ktorý používa komponenty na počiatočnú montáž motorových vozidiel a dodávateľom takých komponentov, ktoré obmedzuje dodávateľovu schopnosť účinne a zreteľne umiestniť svoju obchodnú známku alebo logo na dodávaných komponentoch alebo náhradných dieloch.

2. Výnimka sa neuplatňuje, keď dodávateľ motorových vozidiel odmietne poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom prístup k akýmkoľvek technickým informáciám, diagnostickým alebo iným zariadeniam, nástrojom vrátane akéhokoľvek relevantného softvéru alebo školenia vyžadovaného na opravu a údržbu týchto motorových vozidiel alebo na zavedenie opatrení na ochranu životného prostredia.

Taký prístup musí zahŕňať najmä neobmedzené používanie elektronických kontrolných a diagnostických systémov motorového vozidla, programovanie týchto systémov podľa štandardných postupov dodávateľa, návody na opravu a zaškolenie a informácie vyžadované na používanie diagnostických a servisných nástrojov a zariadení.

Prístup sa nezávislým prevádzkovateľom musí poskytnúť nediskriminačne, promptne a primeraným spôsobom a informácie sa musia poskytovať prijateľnou formou. Ak sa na relevantnú vec vzťahuje právo duševného vlastníctva alebo ak je predmetom know-how, prístup sa nesmie odoprieť žiadnym urážlivým spôsobom.

"Nezávislí prevádzkovatelia" znamenajú na účely tohto odseku podnikateľov, ktorí sa priamo alebo nepriamo zúčastňujú na oprave alebo údržbe motorových vozidiel, najmä nezávislé opravovne, výrobcovia opravárenských zariadení alebo nástrojov, nezávislí distributéri náhradných dielov, vydavatelia technických informácií, automobilové kluby, prevádzkovatelia cestnej služby, prevádzkovatelia ponúkajúci prehliadky a testovanie vozidiel a prevádzkovatelia ponúkajúci školenie opravárov.

Článok 5

Osobitné podmienky

1. Pokiaľ ide o predaj nových motorových vozidiel, opravárenských služieb a údržby alebo náhradných dielov, výnimka sa neuplatňuje na žiadny z nasledujúcich záväzkov obsiahnutých vo vertikálnych dohodách:

a) žiadny priamy alebo nepriamy záväzok nekonkurovania;

b) žiadny priamy alebo nepriamy záväzok obmedzujúci schopnosť schválenej opravovne poskytovať opravárenské služby a údržbu pre vozidlá konkurujúcich dodávateľov;

c) žiadny priamy alebo nepriamy záväzok členom distribučného systému predávať motorové vozidlá alebo náhradné diely určitým konkurujúcim dodávateľom alebo poskytovať opravárenské služby a údržbu pre motorové vozidlá určitých konkurujúcich dodávateľov;

d) žiadny priamy alebo nepriamy záväzok distributérovi alebo schválenej opravovni po ukončení dohody vyrábať, nakupovať, predávať alebo ďalej predávať motorové vozidlá alebo poskytovať opravárenské služby alebo údržbu.

2. Pokiaľ ide o predaj nových motorových vozidiel, výnimka sa neuplatňuje na žiadny z nasledujúcich záväzkov obsiahnutých vo vertikálnych dohodách:

a) žiadny priamy alebo nepriamy záväzok maloobchodníkovi predávať lízingové služby súvisiace so zmluvným tovarom alebo zodpovedajúcim tovarom;

b) žiadny priamy alebo nepriamy záväzok ktorémukoľvek distributérovi osobných alebo ľahkých úžitkových vozidiel v selektívnom distribučnom systéme, ktorý obmedzuje jeho schopnosť vytvárať ďalšie predajné alebo dodacie miesta v iných lokalitách na spoločnom trhu, kde sa uplatňuje selektívna distribúcia.

3. Pokiaľ ide o opravárenské služby a údržbu alebo predaj náhradných dielov, výnimka sa neuplatňuje na žiadny priamy alebo nepriamy záväzok týkajúci sa sídla schválenej opravovne, keď sa uplatňuje selektívna distribúcia.

Článok 6

Odňatie výhody z nariadenia

1. Komisia môže odňať výhodu z tohto nariadenia podľa článku 7 ods. 1 nariadenia č. 19/65/EHS, keď zistí v niektorom určitom prípade, že vertikálne dohody, na ktoré sa toto nariadenie uplatňuje, aj tak majú účinky, ktoré sú nezlučiteľné s podmienkami ustanovenými v článku 81 ods. 3 Zmluvy, a najmä:

a) keď kumulatívny účinok podobných vertikálnych obmedzení paralelných sietí zavedených súťažiacimi dodávateľmi alebo kupujúcimi významne obmedzuje prístup na relevantný trh alebo súťaž na ňom alebo

b) keď je obmedzená súťaž na trhu, na ktorom jeden dodávateľ nie je vystavený účinnej súťaži s inými dodávateľmi, alebo

c) keď sú významné rozdiely v cenách alebo podmienkach dodávky zmluvného tovaru alebo zodpovedajúceho tovaru medzi geografickými trhmi alebo

d) keď sa na geografickom trhu uplatňujú diskriminačné ceny alebo podmienky predaja.

2. Keď v ktoromkoľvek osobitnom prípade vertikálne dohody, na ktoré sa uplatňuje výnimka, majú účinky nezlučiteľné s podmienkami ustanovenými v článku 81 ods. 3 Zmluvy na území členského štátu alebo jeho časti, ktorá má všetky charakteristické znaky samostatného geografického trhu, príslušný orgán uvedeného členského štátu môže odňať výhodu uplatňovania tohto nariadenia pre uvedené územie za tých istých podmienok, ako ustanovuje odsek 1.

Článok 7

Neuplatniteľnosť nariadenia

1. Podľa článku 1a nariadenia č. 19/65/EHS môže Komisia nariadením vyhlásiť, že keď paralelné siete podobných vertikálnych obmedzení pokrývajú viac ako 50 % relevantného trhu, toto nariadenie sa neuplatňuje na vertikálne dohody obsahujúce osobitné obmedzenia vzťahujúce sa na uvedený trh.

2. Nariadenie podľa odseku 1 nenadobudne účinnosť skôr ako jeden rok od svojho prijatia.

Článok 8

Výpočet trhového podielu

1. Trhové podiely podľa tohto nariadenia sa vypočítajú

a) pri distribúcii nových motorových vozidiel na základe objemu zmluvného tovaru a zodpovedajúceho tovaru spolu so všetkým ostatným tovarom, ktorý dodávateľ predal a ktorý kupujúci považuje za vzájomne zameniteľný alebo nahraditeľný vzhľadom na charakteristické vlastnosti, ceny a účel použitia výrobkov;

b) pri distribúcii náhradných dielov na základe hodnoty zmluvného tovaru a iného tovaru spolu so všetkým ostatným tovarom, ktorý dodávateľ predal a ktorý kupujúci považuje za vzájomne zameniteľný alebo nahraditeľný vzhľadom na charakteristické vlastnosti, ceny a účel použitia výrobkov;

c) pri poskytovaní opravárenských služieb a údržby na základe hodnoty zmluvných služieb, ktoré predali členovia distribučnej siete dodávateľa spolu so všetkými ostatnými službami, ktoré títo členovia predali a ktoré kupujúci považuje za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné vzhľadom na ich vlastnosti, ceny a účel využitia.

Ak údaje o objeme vyžadované na uvedené výpočty nie sú dostupné, možno použiť údaje o hodnote alebo naopak. Ak takéto informácie nie sú dostupné, možno využiť odhady podľa iných spoľahlivých informácií o trhu. Na účely článku 3 ods. 2 sa na výpočet trhového podielu použije objem predaja na trhu alebo hodnota predaja na trhu alebo ich odhady.

2. Na účely uplatňovania 30 % alebo 40 % prahových hodnôt trhového podielu ustanovených týmto nariadením, platia tieto pravidlá:

a) trhový podiel sa vypočíta na základe údajov z predchádzajúceho kalendárneho roka;

b) trhový podiel zahŕňa všetok tovar alebo služby, ktoré boli na účely predaja dodané integrovaným distributérom;

c) ak trhový podiel spočiatku neprevyšuje 30 % respektíve 40 %, ale nadväzne vzrastie nad uvedenú úroveň bez toho, aby prevýšil 35 % respektíve 45 %, výnimka sa uplatňuje naďalej po dobu dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom trhový podiel prekročil prah 30 % respektíve 40 % prvýkrát;

d) ak trhový podiel spočiatku neprevyšuje 30 % respektíve 40 %, ale nadväzne vzrastie nad úroveň 35 % respektíve 45 %, výnimka sa uplatňuje naďalej po dobu jedného roku nasledujúcich po roku, v ktorom trhový podiel prekročil prah 30 % respektíve 40 % prvýkrát;

e) výhoda podľa bodov c) a d) sa nemôže kombinovať tak, aby presiahla obdobie dvoch kalendárnych rokov.

Článok 9

Výpočet obratu

1. Na účely výpočtu súm celkového ročného obratu podľa článku 2 ods. 2 písm. a) respektíve článku 2 ods. 3 písm. a) sa spočíta obrat, ktorý príslušná strana vertikálnej dohody dosiahla počas predchádzajúceho hospodárskeho roka, s obratom, ktorý dosiahli jej pridružené podniky zo všetkého tovaru a služieb, vylúčiac všetky dane a iné poplatky. Na tento účel sa neprihliada k obchodom medzi stranou vertikálnej dohody a jej pridruženými podnikmi ani medzi jej pridruženými podnikmi navzájom.

2. Výnimka ostane v platnosti, keď počas ľubovoľného obdobia dvoch po sebe nasledujúcich hospodárskych rokov celkový ročný obrat neprevýši prahovú hodnotu o viac ako 10 %.

Článok 10

Prechodné obdobie

Zákaz ustanovený v článku 81 ods. 1 sa neuplatňuje v období od 1. októbra 2002 do 30. septembra 2003, pokiaľ ide o dohody právoplatné 30. septembra 2002, ktoré nespĺňajú podmienky vyňatia podľa tohto nariadenia, ktoré ale spĺňajú podmienky vyňatia podľa nariadenia (ES) č. 1475/95.

Článok 11

Správa o kontrole a vyhodnotení

1. Komisia pravidelne kontroluje výkon tohto nariadenia s osobitným zreteľom na jeho účinky na:

a) hospodársku súťaž v maloobchode s motorovými vozidlami a v popredajnom servise na spoločnom trhu alebo jeho relevantných častiach;

b) štruktúru a úroveň koncentrácie v distribúcii motorových vozidiel a všetky jej účinky na hospodársku súťaž.

2. Komisia do 31. mája 2008 vypracuje správu o tomto nariadení so zreteľom najmä na podmienky ustanovené v článku 81 ods. 3.

Článok 12

Účinnosť

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

2. Článok 5 ods. 2 písm. b) sa bude uplatňovať od 1. októbra 2005.

3. Platnosť tohto nariadenia sa skončí 31. mája 2010.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2002

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533/65.

[2] Ú. v. ES L 148, 15.6.1999, s. 1.

[3] Ú. v. ES C 67, 16.3.2002, s. 2.

[4] Ú. v. ES L 336, 29.12.1999, s. 21.

[5] Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 25.

--------------------------------------------------